IS THE M.I.P. AN EFFECTIVE CRISIS PREVENTION, DETECTION AND CORRECTION TOOL? Quantitatively tested for the period 2006-2015.

Emma Willems
Met het oog op crisispreventie ontwikkelde de Europese Unie de Macro-economische Onbalans Procedure. Deze masterproef gaat na of dit mechanisme effectief is in zijn doel.

Mogen we dan nu gerust zijn? Een analyse van EU-geïnitieerde crisispreventie.

Mogen we dan nu gerust zijn? Een analyse van EU-geïnitieerde crisispreventie.

Hoe het allemaal begon
2008 was het jaar waarin de hele wereld op zijn grondvesten daverde. Onvoorzichtigheid van securitisatie in de markt voor hypotheekleningen creëerde een rijke voedingsbodem voor financiële instabiliteit. Met onvoorzichtige securitisatie bedoel ik: risicovolle hypotheekleningen die samen met hun bijhorende risico en interestopbrengsten worden gebundeld. Daarna worden ze als minder risicovol (want surprise: veel onzekerheid samen zorgt voor minder onzekerheid, dit noemt men diversificatie) doorverkocht aan anderen. Het moest dus ooit eens “misgaan”. Dit laatste gebeurde in 2008: de welbekende, maar zeer gevreesde financiële crisis was geboren. Industrie, banken en huishoudens in de Europese Unie en ver daarbuiten werden geteisterd door negatieve economische groei, werkloosheid, faillissementen en bovenal onzekerheid. Over de jaren heen heeft onze economie zich gelukkig al wat hersteld. Soms lijkt het zelfs alsof we vergeten zijn wat 10 jaar geleden gebeurd is. In zekere zin is dit heel niet erg, zolang we maar geleerd hebben uit de crisis. Maar hebben we wel geleerd? Meer bepaald: welke maatregelen neemt de Europese Unie om dergelijke crisissen in de toekomst te voorkomen? Kunnen zij ons verzekeren dat dit geen tweede keer gebeurt?
Deze masterproef beschrijft hoe de Europese Unie zich wapent tegen financiële crisissen. Lerend uit het verleden en voortbouwend op reeds bestaande mechanismen. Door dit onderzoek, hebben we wat meer zicht op: “mogen we dan nu gerust zijn?”

De wat-procedure?
De introductie van het Stabiliteits-en Groeipact omvatte de eerste fundamentele regels om, je raadt het nooit, stabiliteit en groei in de Europese Unie te bevorderen. Na de financiële crisis werd het duidelijk dat deze maatregelen niet voldoende waren. Een belangrijke versterking van het Stabiliteits-en Groeipact kwam door de invoering van de zogenaamde Six-Pack regels (2011), Two-Pack regels (2013) en het verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur van de Economische en Monetaire Unie (2013). Dankzij deze regels, zou er in de Europese Unie meer ruimte zijn voor jobcreatie, economische groei, stabiele publieke financiën en financiële stabiliteit. Binnen de Six-Pack regels, bestaat een mechanisme dat men ingevoerd heeft ter detectie, preventie en correctie van een nieuwe economische crisis: de Macro-economische Onbalans Procedure (ironische genoeg de M.O.P.). Het is deze M.O.P. dat het als zijn taak heeft nieuwe economische crisissen te voorkomen en het is ook de effectiviteit van deze M.O.P. dat nagegaan wordt in dit onderzoek.

En hoe doet’ie dat dan?
De Macro-economische Onbalans Procedure bestudeert 14 basis-en 25 hulpparameters die economische onbalansen, en dus gevaren, weergeven. Concreet gezien wordt per Europees land nauwgezet gecheckt welke parameters (huisprijsindex, jongerenwerkloosheid, netto international investeringspositie etc.) voorafbepaalde grenswaarden overschrijden. Wanneer bijvoorbeeld België een te hoge jongerenwerkloosheid heeft, kan de Commissie een rapport publiceren waarin staat dat België de grenswaarde met betrekking tot die indicator heeft overschreden. Vervolgens kan België onderworpen worden aan een in-depth-review: redenen voor en impact van de onevenwichtigheid worden onderzocht en aanbevelingen worden overgemaakt. In geval van grote of belangrijke onevenwichtigheden kan de zogenaamde excessieve onbalansprocedure worden opgestart.

image 289

De Council mag in die situatie, op aanbeveling van de Commissie, vragen aan België om een plan uit te schrijven waarin België moet beschrijven hoe ze deze onbalansen zal corrigeren. Indien Belgiës plannen dan twee opeenvolgende keren afgewezen zijn of België de plannen niet uitvoert, wordt het land financieel gestraft. Het kan als bedenkelijk worden beschouwd dat een land in economische moeilijkheden financieel wordt bestraft, maar dat is een ander verhaal.
Zoals hierboven beschreven, meent een gedetailleerd protocol gevolgd te worden in geval van een buitensporige onevenwichtigheid. Wanneer we naar de rapporteringen van de Europese Unie gaan kijken, zien we echter dat een variëteit aan landen reeds met excessieve onevenwichtigheden te maken had. De hoogtepunten zien we in 2016 en 2017 met de landen Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Frankrijk, Italië en Portugal die ondermaats presteerden. Toch werd ervoor geopteerd nooit de excessieve onbalansprocedure op te starten... Een rariteit die we meenemen in de analyse.

De gevreesde analyse
We doen een regressie-analyse om de M.O.P.’s effectiviteit te meten. We kiezen daarom eerst een variabele die “economische stabiliteit” meet aangezien dit het doel van de M.O.P. is. Voor deze laatste kiezen we groei in BBP per capita. Dan brengen we variabelen die hierop een invloed kunnen hebben samen (X). Dit laatste omvat alle M.O.P.-indicatoren, waarvan de Europese Unie zegt dat deze gemonitord moeten worden om economische stabiliteit te vrijwaren, de M.O.P. zelf en nog enkele anderen variabelen die volgens ander onderzoek belangrijk worden geacht. Door het uitvoeren van een regressie kunnen we dan nagaan of, en zo ja in welke mate, elke X een invloed heeft op Y.

image 290

De gevreesde, alles-ontluikende resultaten
Uit de kwantitatieve analyse blijkt dat de M.O.P. geen significante invloed heeft op het bevorderen van de economische stabiliteit. Een bittere pil om te slikken. We kunnen de conclusie echter wel opsplitsen tussen de theorie en de praktijk. In theorie heeft de M.O.P. goede fundamenten. De indicatoren om onbalansen te meten, zijn goed gekozen en herbergen de meest voorkomende oorzaken van economische instabiliteit. De toevoeging van enkele variabelen uit de literatuur zouden wel nog zorgen voor een verbetering. We moeten de M.O.P. dus niet meteen afschrijven. Maar waarom werkt hij dan niet goed? Hier komt het praktijkgedeelte aan te pas. Zoals eerder vermeld, werd de excessieve onbalansprocedure nog nooit opgestart hoewel hiervoor reeds redenen genoeg waren. Daarnaast ontvangen landen met soortgelijke onbalansen vaak andere aanbevelingen. Deze voorvallen zijn een indicatie dat de M.O.P.-uitvoering politiek beïnvloed is. Een ander argument voor diens ineffectiviteit is dat aanbevelingen niet altijd te maken lijken te hebben met de onbalans in kwestie. Bovendien is er bij de landen een zekere laksheid wat betreft het implementeren van aanbevelingen.

Mogen we dan nu gerust zijn?
Zal de M.O.P. ons voldoende waarschuwen voor toekomstige crisissen? Ja, hoogstwaarschijnlijk wel. Mogen we dan nu gerust zijn? Gerust in de zin van analyse en crisisdetectie wel, gerust in de zin van crisisafwering waarschijnlijk niet. Mogelijkheden voor het verhogen van de effectiviteit zijn er zeker. Indien Europa hieraan zou werken, heeft de M.O.P. een ongelooflijk potentieel dat erkenning waardig is.

Bibliografie

Alcidi, C., Belke, A., Giovannini, A., & Gros, D. (2016). Macroeconomic adjustment programmes in the euro area: an overall assessment. International Economics and Economic Policy, 13(3), 345-358.

Algaba, A., & Boudt, K. (2018). Aanvullend R Practicum: Econometrische analyse van tijdreeksdata, paneldata en een binaire afhankelijke variabele met behulp van tijdreeksanalyse, paneldatamethoden en logistische regressie [Lecture handouts]. Vrije Universiteit Brussel.

Arellano, M. (1987) Computing robust standard errors for within-group estimators. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 49(4), 431-434.

Baldwin, J. R., & Gu, W. (2003). Export-market participation and productivity performance in Canadian manufacturing. Canadian Journal of Economics, 36(3), 634–657.

Barro, R. J. (1991). Economic growth in a cross section of countries. The quarterly journal of economics, 106(2), 407-443.

Barro, R. J. (1996). Determinants of economic growth: a cross-country empirical study (NBER Working Paper No. w5698). Retrieved from National Bureau of Economic Research website: https://www.nber.org/papers/w5698

Carkovic, M., & Levine, R. (2002). Does foreign direct investment accelerate economic growth? Does foreign direct investment promote development, 195.

Domonkos, T., Ostrihoň, F., Šikulová I., & Širaňová M. (2017). Analysing the Relevance and Predictive Power of the MIP Scoreboard’s Indicators (Firstrun Working Paper No. 2.5). Retrieved from Firstrun website: http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&u…

Efstathiou, K., & Wolff, G. B. (2018). Is the European Semester effective and useful? Bruegel Policy Contribution, (9), 1-15.
31

Efstathiou, K., & Wolff, G. B. (2019). What drives national implementation of EU policy recommendations? (Breugel Working Paper No. 4 April 2019). Retrieved from Bruegel website: http://bruegel.org/2019/04/what-drives-national-implementation-of-eu-po…

European Commission. (n.d.a). Het Europees semester: waarom en hoe. Retrieved September 13, 2018, from https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-pol…

European Commission. (n.d.b). The EU's economic governance explained. Retrieved September 16, 2018, from https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-pol…

European Commission. (n.d.c). Excessive imbalance procedure. Retrieved September 15, 2018, from https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-pol…

European Commission. (n.d.d). In-depth reviews. Retrieved February 6, 2019, from https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-pol…

European Commission. (n.d.e). Scoreboard. Retrieved February 6, 2019, from
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-pol…

European Commission. (n.d.f). Which EU countries have received assistance? Retrieved April 26, 2019, from https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-pol…

European Commission. (2016). The Macroeconomic Imbalance Procedure. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

European Commission. (2017). Sustainability of public finances (European Semester thematic factsheets). Retrieved from European Commission website: https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahU…

European Commission. (2019). Fiscal Sustainability Report 2018 Volume 1 (Institutional Paper 094). Retrieved from European Commission website: https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&…

European Court of Auditors. (2018). Audit of the Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP) (Report No. 3). Retrieved from European Court of Auditors website: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=44765

European Parliament. (2018). Member States with Excessive Macroeconomic Imbalances (Briefing No. PE 602.083). Retrieved from European Parliament website: http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&u…

Eurostat. (n.d.a). Macroeconomic Imbalance Procedure Indicators. Retrieved March 14, 2019, from https://ec.europa.eu/eurostat/web/macroeconomic-imbalances-procedure/da…

Eurostat (n.d.b). Nominal unit labour cost (NULC) - quarterly data. Retrieved April 27, 2019, from https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/tipslm40

Gros, D., & Giovannini, A. (2014). The “Relative” Importance of EMU Macroeconomic Imbalances in the Macroeconomic Imbalance Procedure. Documenti IAI, 14(02).

Hasnul, A. G. (2015). The effects of government expenditure on economic growth: the case of Malaysia (MPRA Paper No. 71254). Retrieved from Munich Personal RePEc Archive website: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/71254/

International Monetary Fund. (2019). How the IMF Promotes Global Economic Stability. Retrieved April 25, 2019, from https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/07/27/15/22/How-the…

Ioannidis, Michael. (2014). EU Financial Assistance Conditionality after 'Two Pack'. SSRN Electronic Journal.

Lane, P. R. (2012). The European Sovereign Debt Crisis. Journal of Economic Perspectives, 26(3), 49–68.

Levine, R., & Renelt, D. (1992). A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions. The American Economic Review, 82(4), 942-963.

Mankiw, N., & Taylor, M. (2014). Economics (3rd ed.). Hampshire, United Kingdom:Andrew Ashwin.

Mendoza, E. G. (1997). Terms-of-trade uncertainty and economic growth. Journal of Development Economics, 54, 323-356.

Miller, N., Peng, L., & Sklarz, M. (2011). House prices and economic growth. The Journal of Real Estate Finance and Economics, 42(4), 522-541.

Mitchell, D. J. (2005). The impact of government spending on economic growth. The Heritage Foundation, 1813, 1-18.

Moschella, M. (2014). Monitoring macroeconomic imbalances: is EU surveillance more effective than IMF surveillance? JCMS: Journal of Common Market Studies, 52(6), 1273-1289.

Park, H. M. (2010). Practical guides to panel data analysis [Lecture handouts]. International University of Japan. Retrieved from http://scholar.google.be/scholar_url?url=https%3A%2F%2Fwww.iuj.ac.jp%2F….

Pettinger, T. (2017, May 6). Investment and economic growth [Blog post]. Retrieved from https://www.economicshelp.org/blog/495/economics/investment-and-economi…

Prednaska, M. (n.d.). Models for panel data [PowerPoint slides]. Retrieved from https://www.coursehero.com/file/40479683/Prednaska-Martinppt/

RDocumentation. (n.d.). Robust Covariance Matrix Estimators. Retrieved April 27, 2019, from https://www.rdocumentation.org/packages/plm/versions/1.6-5/topics/vcovHC

Scheinert, C. (2017). Understanding the macroeconomic imbalance procedure: Origin, rationale and aims (Think Tank Briefing April 2017). Retrieved from European Parliament website: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599433/EPRS_BRI(…

Schwarzer, D. (2012). The Euro Area Crises, Shifting Power Relations and Institutional Change in the European Union. Global Policy, 3, 28-41.

Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth Author. The Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65–94.

Tarawalie, A. B. (2010). Real exchange Rate behaviour and economic growth: evidence from Sierra Leone. South African Journal of Economic and Management Sciences, 13(1), 8-25.
 

Torres-Reyna, O. (2010). Getting Started in Fixed/Random Effects Models using R [PowerPoint slides]. Retrieved from https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahU…

Tsebelis, G., & Hahm, H. (2014). Suspending vetoes: how the euro countries achieved unanimity in the fiscal compact. Journal of European Public Policy, 21(10), 1388-1411.

White, H. (1980). Asymptotic Theory for Econometricians. Orlando, FL: Academic Press.

White, H. (1984). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica 48(4), 817-838.

Wooldridge, J. M. (2006). Advanced panel data methods. In J. M. Wooldridge (Ed.), Introductory Econometrics (3rd edition). Mason, OH: Thomson South-Western.

World Bank. (2019). GDP per capita growth (annual %) [Database]. Retrieved from https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD.ZG?view=chart

Zeitlin, J., & Vanhercke, B. (2014). Socializing the European semester. Economic governance and social policy coordination in Europe 2020, 2014(17).

Universiteit of Hogeschool
International Business
Publicatiejaar
2019
Promotor(en)
Caroline Buts
Kernwoorden
Share this on: