Reglement

Deelnemers


Artikel 1

Deelname staat open voor iedere student aan een Vlaamse hogeschool of universiteit die in hetzelfde academiejaar als de wedstrijd een (professionele) bachelorproef of masterproef indient. Academische bachelors worden niet aanvaard.

Wie een opleiding(straject) volgt waarin de scriptie wordt geschreven in een academiejaar voorafgaand aan het afstudeerjaar (bv. opleiding geneeskunde, werktraject, afwerken van een stage...), kan deelnemen aan de Vlaamse Scriptieprijs in het academiejaar waarin hij of zij de scriptie indient. De voorwaarde is in dit geval wel dat de student geslaagd is op alle opleidingsonderdelen in dat academiejaar.

Artikel 2

Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van dit reglement en met de inhoud ervan akkoord te gaan.

Artikel 3

Bloed- en aanverwanten van juryleden en medewerkers / werkende leden van de SciMingo zijn uitgesloten van deelname.


Opdracht


Artikel 4

Inzendingen voor de Vlaamse Scriptieprijs worden beoordeeld op drie criteria:

 • Nieuwswaarde
 • Wetenschappelijke kwaliteit
 • Journalistieke bruikbaarheid (stijl, leesbaarheid)

Voor de deelprijzen worden er naast deze criteria ook andere accenten gelegd in overeenstemming met het opzet en de doelstelling van de prijs in kwestie.


Rechten


Artikel 5

De inzending van een scriptie houdt geen overdracht van auteursrecht en/of enige met het auteursrecht samenhangende bevoegdheid in, met uitzondering van het in artikel 6 bepaalde. De auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van het 'journalistieke artikel' en de scriptie.

Artikel 6

SciMingo, organisator van de Vlaamse Scriptieprijs, verwerft het recht de ingezonden scripties en artikels te gebruiken voor journalistieke publicaties met vermelding van de bron.

De inzender vrijwaart SciMingo voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op auteursrechten.

De auteur geeft SciMingo de toestemming om zowel het 'journalistieke artikel' als de volledige tekst op de Vlaamse Scriptiebank* (www.scriptiebank.be) aan derden ter beschikking te stellen (principe van Open Access).

*In bepaalde gevallen (confidentialiteitsverplichtingen, nakende wetenschappelijke publicatie, patent, ...) kan een deelnemer vragen om zijn of haar integrale scriptie niet in de Vlaamse Scriptiebank te publiceren. Die uitzondering moet worden aangevraagd via info@scriptieprijs.be


Jurering


Artikel 7

De jury van de Vlaamse Scriptieprijs wordt benoemd door de Raad van Bestuur van SciMingo en onder de auspiciën van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten en de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

Bij de deelprijzen staan de inrichtende partners zelf in voor de samenstelling van de jury. Bij de Klasse- en Eosprijs betreffen het redacteurs van de eigen media, bij de mtech+ bestaat de jury uit vertegenwoordigers van lidbedrijven van mtech+, bij de NBN Sustainability Award zetelen deskundigen van het Bureau voor Normalisering in de jury en bij de Bachelorprijs jureren hogeschoolprofessionals en journalisten over de inzendingen.

Artikel 8

Voor beoordeling door de jury van zowel de hoofdprijs als deelprijzen komen slechts in aanmerking scripties die:

 • door een Vlaamse instelling voor hoger onderwijs tussen 2 oktober 2023 en 6 oktober 2024 als voldoende zijn beoordeeld.
 • voldoen aan de in artikel 11 genoemde uitvoeringseisen.

Artikel 9

De jury heeft het recht om bij onvoldoende niveau van de inzendingen de scriptieprijs niet uit te reiken.

Artikel 10

De jury heeft het recht om bij de beoordeling van de scripties het advies van externe deskundigen in te winnen.


Uitvoering


Artikel 11

 • De inzending moet uiterlijk op zondag 6 oktober 2024 in het bezit zijn van de Vlaamse Scriptieprijs.
 • De inschrijving gebeurt online.
 • De inzending bevat:
  • een digitale versie van het inschrijvingsformulier
  • een digitale versie van de geschreven scriptie in eender welke taal
  • een digitale versie van een door de deelnemer in het Nederlands geschreven, begrijpelijk en publiceerbaar artikel over de scriptie (max. 1.000 woorden)
  • bij het artikel kunnen grafieken of foto's toegevoegd worden (max. 1 pdf)
  • een digitale versie van de bibliografie

Artikel 12

Deelnemers aan de wedstrijd krijgen na de deadline een bevestiging van de ontvangst van hun inzending. Begin december volgt het bericht of zij tot de 'shortlist' van de Vlaamse Scriptieprijs behoren, de lijst met vijf genomineerden. Midden december worden op de uitreiking de uiteindelijke winnaar van de Vlaamse Scriptieprijs, alsook de winnaars van de deelprijzen, bekendgemaakt.


Prijzen


Artikel 13

De winnaar van de Vlaamse Scriptieprijs ontvangt 2.500 euro. De vier overige genomineerden worden beloond met een bedrag van 250 euro. Voor de deelprijzen voorzien Klasse, Eos, mtech+, NBN en SciMingo respectievelijk een prijs ter waarde van 1.500 euro. Voor de genomineerden van de mtech+prijs is ook een prijs voorzien van 1.000 euro voor de tweede plaats en 500 euro voor de derde plaats. De genomineerden van de NBN Sustainability Award ontvangen elk 500 euro.


Slotbepaling


Artikel 14

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de jury.