Leeftijdsbewust personeelsbeleid: een sukses?

Anne Vrints
Persbericht

Leeftijdsbewust personeelsbeleid: een sukses?

De comeback van de oudere werknemer

 

Dat de aandacht voor de lage tewerkstelling van oudere werknemers toeneemt, is gekend en ook nodig, aangezien vandaag 33% van de

Vlaamse beroepsbevolking, ouder dan 50, niet meer actief is.

 

Het is de hoogste tijd dat de bewustwording van de lage tewerkstelling van oudere werknemers zich verder zet. België bengelt aan het staartje van het Europees peloton wat betreft de tewerkstelling van oudere werknemers.

De aandacht voor deze lage tewerkstelling mag niet verslappen want deze cijfers roepen veel vragen op. Hoe kan bijvoorbeeld een steeds kleinere groep actieven de steeds groter wordende groep niet actieven blijven dragen?

Meer en meer jongeren ervaren de stap naar de arbeidsmarkt toe als een grote drempel. Niet alleen studeren ze langer ook hebben ze des te meer moeite om een goede job te vinden.

Daarnaast stappen veel ouder wordende werknemers vroeger uit de arbeidsmarkt en beschouwen dit als een verworven recht.

Maar dit is nog niet alles. De levensverwachting van de mens stijgt met rasse schreden. Mensen leven langer en ook gezonder. Dit zorgt samen met de verminderde arbeidsparticipatie van oudere werknemers voor een ondraaglijke druk op onze maatschappij en op ons sociaal zekerheidsstelsel.

 

Leeftijdsbewust omgaan met uw personeel

 

Er is een behoefte aan een leeftijdsbewuste aanpak binnen de bedrijfsmuren, ondersteund door

overheidsmaatregelen, zodat de actieve beroepsbevolking langer kan en wil actief blijven werken.

Maar voor we deze leeftijdsbewuste aanpak kunnen toepassen is er een grondige mentaliteitswijziging nodig. Het merendeel van de bedrijven is overtuigd van de flexibiliteit en effectiviteit van de jongere werknemers en dit in het nadeel van de oudere werknemers.

Daarnaast is het van belang dat men de werkdruk over een gehele actieve loopbaan, spreidt. Doordat een

loopbaan verkort, vallen de piekmomenten van het gezinsleven en deze van de loopbaan samen. Het is dan niet meer dan normaal dat een modale werknemer snakt naar het einde van zijn loopbaan.

 

Beschik over een waarheidsgetrouw beeld van de oudere werknemer

 

Binnen het kader van een leeftijdsbewuste aanpak is het van belang een waarheidsgetrouw beeld te vormen van

de oudere werknemer. Deze laatste is misschien fysiek niet meer even capabel als een jongere werknemer, maar

hij beschikt over de sterke troef efficiënt werk te verzetten.

Uit verschillende studies blijkt bovendien dat verschillende vooroordelen, die we koesteren ten opzichte van ouderen, tegen de realiteit ingaan. Enkele voorbeelden tonen aan dat werkgevers er eerder belang bij hebben om hun oudere werknemers in de watten te leggen:

 

  • Oudere werknemers zijn meestal niet zo duur. Bij bedienden worden de lonen wel gekoppeld aan de leeftijd. Maar door de tussenkomst van de overheid, vertaald in financiële voordelen bij de aanwerving van oudere werknemers, worden de loonverschillen weggewerkt.

 

  • Er is geen verband tussen leeftijd en de productiviteit, behalve in jobs waar ervaring en training voor nodig is. Bij deze jobs blijkt de productiviteit van 50-plussers hoger te liggen dan de productiviteit van jongeren.

 

  • De fysieke vaardigheden van een oudere werknemer nemen af, maar het verschil tussen een jongere en oudere werknemer is amper meetbaar. Onder fysieke vaardigheden verstaan we bijvoorbeeld het gehoor.

 

  • Oudere werknemers zijn minder vaak afwezig. Oudere werknemers zijn wel langer afwezig, aangezien ze behoefte hebben aan een langere herstelperiode. Dit laatste is te verklaren doordat een ongeval meestal ernstige gevolgen met zich meebrengt.

 

Het is duidelijk dat een oudere werknemer over een overwegend negatief imago beschikt. Bovendien ondergaat de oudere werknemer een sterke sociale druk. Het is namelijk nog steeds een harde trend dat het probleem van de jeugdwerkloosheid meer aandacht krijgt en dat de oudere werknemer zich verantwoordelijk voelt om een stapje opzij te zetten in functie van de jongere.

 

Dat investeren in 50-plussers loont, wordt aangetoond aan de hand van een aantal pluspunten. Eerst en vooral versterken de sociale en mentale vaardigheden naargelang het ouder worden. Zo zijn verantwoordelijkheidszin, relativeringsvermogen en bedachtzaam handelen enkele troeven van de 50-plusser in het bedrijfsleven.

Daarenboven groeit met de leeftijd de ervaring, het inzicht en het oordeelsvermogen.

 

Naar een leeftijdsbewust personeelsbeleid

 

Ondernemingen doen er goed aan om leeftijdsbewust om te gaan met hun personeelsbestand. Preventieve maatregelen hierbij toepassen is aangewezen, men moet ervoor zorgen dat een werknemer niet alleen langer kan, maar ook langer wil werken. Leeftijdsbewust omgaan met het personeel draait niet alleen om de oudere werknemers in het bedrijf maar om ieder personeelslid want bij het proces van ouder worden is iedereen betrokken. Een bedrijf doet er dus goed aan om zich open te stellen voor alle werknemers binnen een bedrijf.

 

Universiteit of Hogeschool
Publicatiejaar
2002
Share this on: