BIS: gevangen achter tralies? Is de bemiddeling in strafzaken een waardig alternatief voor gevangenisstraf?

Stefanie
Van der Burght

BIS gevangen achter tralies? Is de Bemiddeling in Strafzaken een waardig alternatief voor de gevangenisstraf?

 

De gevangenisstraf, zoals deze vandaag de dag is georganiseerd, boekt nauwelijks de verwachte resultaten. De hoop die de bevolking koesterde dat de criminaliteit erdoor zou afnemen, is er één van lang vervlogen tijden. Ook de hoop van het slachtoffer, dat het leed dat ze moest ondergaan volledig wordt vergoed, is in rook opgegaan. En de dader? Die wordt er allerminst beter van. Een achterstelling op economisch, sociaal-maatschappelijk en welzijnsvlak is het enige wat hem rest. Bovendien wordt de druk op de gevangenis, onder andere door de overbevolking, onnoemelijk groot. Dit alles heeft er voor gezorgd dat de kritiek op het penitentiair wezen de laatste jaren alleen maar is toegenomen. De situatie dreigt stilaan onhoudbaar te worden. De overheid creëert bij de burgers verwachtingen die zij onmogelijk kon en kan waarmaken. Ze is dan ook gedoemd haar gezicht te verliezen en zal, indien men niet snel ingrijpt, geconfronteerd worden met een ware legitimiteitscrisis. Een evolutie die vandaag de dag reeds is ingezet.  

 

          Het hoeft daarbij geen betoog dat er nood is aan een radicaal nieuwe benaderingswijze, waarbij het criminaliteitsfenomeen en de reactie erop, zowel door de directe betrokkenen als door de samenleving in zijn geheel, worden geherdefinieerd. Het herstelrecht, als nieuw ideologische stroming, biedt deze mogelijkheid. De bemiddeling, als voornaamste werkvorm daarin, draagt het potentieel in zich om een constructieve bijdrage te leveren aan een nieuwe vorm van conflictoplossing. Vanuit die visie werd de Bemiddeling in Strafzaken begin jaren ’90 gebombardeerd tot één van de uitgelezen alternatieven die het Belgische rechtssysteem mee van de ondergang diende te redden. Maar hoe ver staan we anno 2005? Is de Bemiddeling in Strafzaken een waardig alternatief voor de gevangenisstraf?

 

Het herstelrecht is een internationale beweging die misdrijven beschouwt als een schending t.a.v. mensen en relaties, veel meer dan een schending t.a.v. de gemeenschap en de Staat. De noden en rechten van het slachtoffer komen hierdoor veel centraler te staan; dader en slachtoffer zijn de hoofdrolspelers op het gerechtelijke toneel.

 

Het zijn dus de partijen zelf die op een vrijwillige en actieve wijze hun standpunt naar voor brengen in de hoop het conflict tot een aanvaardbare en realistische overeenkomst uit te klaren. De bemiddelaar helpt hen de situatie juist te vatten, te definiëren en verruimt de zienswijze op mogelijke oplossingen. De dader-slachtofferbemiddeling is slechts één van de mogelijkheden binnen bemiddeling.

 

De BIS is een afhandelingsmodaliteit op parketniveau. Dit betekent dat het niet de rechter is maar het Openbaar Ministerie die optreedt. De parketmagistraat doet een voorstel voor bemiddeling, waar beide partijen zich vrijwillig akkoord mee verklaren.

 

Vanuit mijn onderzoek is duidelijk naar voor gekomen dat de BIS zeker de mogelijkheden heeft om een alternatief voor de dagvaarding te worden. Er is een duidelijke evolutie waar te nemen in de afhandeling van de dossiers, waarbij evidente ‘kinderziektes’ en onvolmaaktheden steeds meer en beter weggewerkt worden. Niettemin zal een blijvende aandacht moeten worden besteed aan de nog resterende, maar meest persistente knelpunten. Deze hypothekeren haar werking en lijken naar de toekomst toe alleen maar erger te zullen worden. Zo zien we bijvoorbeeld dat er jaarlijks steeds minder dossiers op de dienst BIS binnenkomen en dat er ook steeds minder kunnen afgewerkt worden binnen datzelfde jaar. Dit hangt samen met de steeds langer wordende termijnen. Het lijkt er bovendien op dat BIS een zekere net-widening en mogelijks zelfs overbestraffing met zich mee brengt. Zolang deze lacunes niet zijn weggewerkt, kan de BIS haar rol niet op een kwaliteitsvolle manier volbrengen. Het is dan ook noodzakelijk dat men opnieuw toenadering zoekt tot de achterliggende visie en een juiste omkadering realiseert, zodoende BIS terug op het juiste spoor te krijgen. Bovendien zal ze ook meer moeten worden toegepast. Er zijn voldoende mogelijkheden maar op dit moment gebeurt dit verre van naar behoren. Men kan dan ook besluiten dat de BIS (voorlopig nog?) geen alternatief is voor de dagvaarding. Als men BIS echt de kans wil geven, dient men op dit vlak dan ook dringend het tij te keren.

 

          Is ze dan een waardig alternatief? Het staat vast dat het hanteren van gevangenisstraffen, in vergelijking met het niet hanteren ervan, een duidelijk criminaliteitspreventief karakter heeft. Toch moeten deze effecten zeker niet overschat worden. In sommige gevallen is het misdrijf dermate ernstig dat een vrijheidsberoving de enige straf is die recht doet aan die ernst. Bovendien is deze soms ook noodzakelijk om potentieel gevaar uit de samenleving te kunnen weren. Voor sommige daders lijkt er geen andere optie te bestaan dan een tijdelijke ‘time-out’ in te lassen. De andere kant van de medaille is echter verre van rooskleurig. De gevangenisstraf creëert immers onwelzijn. Een alternatief blijkt meer dan wenselijk en noodzakelijk.

 

          Vanuit de achterliggende filosofie en praktijk, is duidelijk geworden dat BIS het zeker in zich heeft om een waardig alternatief voor gevangenisstraf te worden. We zien duidelijk dat de BIS een betere kans heeft, in vergelijking met de gevangenisstraf, om aan de voornaamste functies van straf te voldoen. BIS heeft het sterke punt dat zij wel een succesvolle speciale preventie kan uitbouwen. Het is echter wel nodig de praktijk terug op het juiste spoor te zetten. Deze heeft immers een aantal onvolmaaktheden aangetoond die zeker een oplossing dienen te krijgen. Zo is er bijvoorbeeld het gebrek aan een uniform en geïntegreerd beleid met een duidelijke sturing. Ook de (invulling van de) rol van de bemiddelingsassistent en de Procureur des Konings is soms onvoldoende uitgeklaard.

 

Conclusie van dit alles? De BIS kan haar functie waarmaken maar dan wordt het dringend tijd dat de tralies die haar gevangen houdt, wordt opgeheven.

 

Heb ik u, de lezer, met deze bijdrage weten te boeien? Wilt u meer weten over het herstelrecht, het systeem van bemiddeling in het algemeen en BIS in het bijzonder? Ben je benieuwd hoe alle knelpunten binnen deze procedure worden benaderd en elkeen een oplossing krijgt vanuit een criminologisch perspectief? Aarzel dan niet en surf naar www.scriptieprijs.be en verdiep je in mijn thesis. Alvast veel leesplezier!

 

Van der Burght Stefanie.

 


AERTSEN, I. en PETERS, T., ‘ Mediation and Restorative Justice in Belgium’, European Journal on Criminal policy and research, 1998, (507), 516.

ZEHR, H., Changing lenses: A new focus for crime and justice, Scottsdale, Herald Press, 1990, 184-185.

BULLENS, F. en GEUDENS, H., ‘Van model tot beeldenstorm?’, Alert, 2002, (37), 39.

UMBREIT, M., Mediating interpersonal conflicts: a pathway to peace, Minnesota, CPI Publishing, 1995, 4-5.

STAELENS, M., ‘Mediation: een alternatieve vorm van conflictbeslechting’, Panopticon, 1987, (321), 321-325.

DE RUYVER, B., ‘Alternatieve straffen; zijn er grenzen aan creativiteit?’ Experta Criminologica, 1993, (1), 3-4.

DEWULF, C., FIEUWS, E., GOOSEN, T., SMOLDERS, P. en VERMEIREN, K., Draaiboek voor de bemiddeling in strafzaken. onuitgegeven, 1999, 43p. (interne nota).;

Gem. Omz. van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep 30 april 1999 inzake de bemiddeling in strafzaken, nr. COL 8/99, 34p.

Ik wil er op wijzen dat deze conclusies gebaseerd zijn op cijfers van ’95, ’98 en 2002 voor het rechtsgebied Gent. Het is dan ook van belang dit in het achterhoofd te houden bij het lezen en interpreteren van de gegevens. Het ligt niet in mijn bedoeling een volledig beeld te geven van de Belgische situatie maar enkel om een kritische noot los te weken en het maatschappelijk/wetenschappelijk debat omtrent deze materie te voeden. Niettemin lijkt het er wel op dat een soortgelijke conclusie mag verwacht worden van de andere Vlaamse rechtsgebieden.

TONRY, M., ‘Has the prison a future’ in The future of imprisonment, TONRY, M., (ed.), New York, Oxford University Press, 2004, (3), 4.

Bibliografie

 

AERTSEN, I. en MARTIN, D., Vademecum Assistance policière aux victimes, Brussel, Politeia, 1996, 325p.

 

AERTSEN, I., Slachtoffer-daderbemiddeling; een onderzoek naar de ontwikkeling van een herstelgerichte strafrechtsbedeling in Samenleving criminaliteit en strafrechtspleging: Slachtoffer-daderbemiddeling, AERTSEN, I., CASSELMAN, J., DUPONT, L., FIJNAUT, C., GOETHALS, J., HUTSEBAUT, F., PARMENTIER, S., VERBRUGGEN, F., VERSTRAETEN, R. en VERVAEKE, G. (reds.), XXVIV, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2004, 471p.

 

ALBRECHT, H.J., ‘Restorative Justice – answers to questions that nobody has put forward’ in Victim policies and criminal justice on the road to Restorative Justice; essays in honour of Tony Peters, FATTAH, E. en PARMENTIER, S., (eds.), XXIII, Leuven, Universitaire Pers, 2001, 295-300.

 

ANCEL, M., La défense sociale nouvelle. Un mouvement de Politique criminelle humaniste, Parijs, Editions Cujas, 1954, 183p.

 

BARTON, C.K.B., Restorative Justice; the empowernment model, Annandale, Hawkins Press, 2003, 194p.

 

BASLER-PIERSON, M.C., La probation en Belgique, premier bilan quinquennal, Brussel, Centre Nationale de Criminologie, 1980, 368p.

 

BECCARIA, C., Over misdaden en straffen. (Oorspronkelijke titel: Dei delitti e delle pene), ingeleid en vertaald door MICHIELS, J., Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1982, 218p.

 

BEYENS, K., ‘Inleiding’ in Criminologie in actie, BEYENS, K., GOETHALS, J., PONSAERS, P. en VERVAEKE, G., (eds.), Brussel, Politeia nv, 2002, 293-297.

 

BEYENS, K., SNACKEN, S. en ELIAERTS, C., Barstende muren, overbevolkte gevangenissen: omvang, oorzaken en mogelijke oplossingen, in Interuniversitaire reeks Criminologie en strafwetenschappen, COSYNS, P., D’HAENENS, J., DUPONT, L.,  ELIAERTS, C., HEBBERECHT, P., VAN DEN WIJNGAERT, C., PETERS, T., VAN OUTRIVE, L. en WALGRAVE, L., (reds.), XXVI, Brussel, Kluwer Rechtswetenschappen, 1993, 326p.

 

BEYENS, K., Straffen als sociale praktijk; een penologisch onderzoek naar straftoemeting, Brussel, VUB Press, 526p.

 

BISHOP, N., Non-custodial alternatives in Europe, Helsinki, Helsinki Institute for crime prevention and control, 1988, 364p.

 

BONNER, R.L., ‘Isolation, seclusion, and psychosocial vulnerability as risk factors for suicide behind bars’ in Assessment and Prediction of Suicide, MARIS, R.W., BERMAN, A.L., MALTSBERGER, J.T. en YUFIT, R.I., (eds.),  New York, The Guilford Press, 1992, 398-419.

 

BUITELAAR, W. en SIERKSMA, R., Gevangen in de gevangenis; beschouwingen over gevangenis, misdaad en maatschappij, Meppel, J.A. Boom en Zn., 1972,143p.

 

BULLENS, F., ‘Herstel en bemiddeling : spreken is goud ?’ in Orde van de dag, BEYENS, K. en BULLENS, F., (eds), Kortrijk, Kluwer, 2003, afl. 22, 7-22.

 

CHRISTIAENSEN, S., ‘Adolphe Prins’ in Gestalten uit het verleden, FIJNAUT, C., (ed.), Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, 1993, 109-124.

 

CLAES, M., ‘The juvenile Mediation Project in Leuven (Belgium)’ in Restorative Justice for Juveniles. Potentialities, risks and problems, WALGRAVE, L., (ed.), Leuven, Leuven University Press, 1998, 367-385.

 

COSYNS, P., DE DONCKER, D. en DILLON, C., ‘De geïnterneerden en hun behandeling’ in Internering, CASSELMAN, J. e.a., (eds.), Leuven, Garant, 1997, 73-107.

 

Critical Issues in Restorative Justice, ZEHR, H. en TOEWS, J., (eds.), Devon, Willan Publishing, 2004, 413p.

 

DAEMS, I., Mijn vader zit in de gevangenis; een boekje over hoe je kinderen daarop reageren; Antwerpen, Justitieel Welzijnswerk Antwerpen, s.d., 16p.

 

DANTO, B., ‘The role of the forensic psychiatrist in jail and prison suicide litigation’ in Correctional psychiatry, ROSNER, R. en HARMON, R.B., (eds.), New York, Plenum Press, 1989, 61-88.

 

De achterkant van de criminaliteit: over victimologie, slachtofferhulp en strafrechtsbedeling, PETERS, T. en GOETHALS, J., (eds.), Deurne, Kluwer, 1993, 391p.

 

DE RUYVER, B., ‘De alternatieve straffen. Een modetrend of een volwaardig instrument?’ in Liber Amicorum, Jules D’Haenens, D’HAENENS, J., (ed.), Gent, Mys en Breesch, 1993, 91-115.

 

DE RUYVER, B., ‘De transformatie van het Belgisch strafrecht tegen de achtergrond van de politieke en sociaal-economische ontwikkelingen in het laatste kwart van de negentiende eeuw’ in Van oud en nieuw recht. Handelingen van het Belgisch Nederlands Rechtshistorisch congres, HEIRBOUT, D. en LAMBRECHT, D., (eds.), Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1998,191-218.

 

DE RUYVER, De strafrechtelijke politiek gevoerd onder de socialistische Ministers van Justitie E. Vandervelde, P. Vermeylen en A. Vranckx, Antwerpen, Kluwer, 1988, 346p.

 

DUPONT, L., ‘Jules Lejeune et la defense sociale’ in Généalogie de la défense sociale en Belgique, (1180-1914) Travaux du séminaire qui s’est tenu à l’Université Catholique de Louvain sous la direction de Michel Foucault, TULKENS, F., (ed.), Brussel, Story Scientia, 1988, 77-88.

 

FATTAH, E.A., ‘Restorative and retributive justice models: a comparison’ in Festschrift für Kiochi Miyazawa, KUHNE, H.H., (ed.), Baden-Baden, Nomos Verlaggesellschaft, 1995, 305-315.

 

FOUCAULT, M., Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, 318p.

 

GIDO, R.L., ‘Inmates with HIV/AIDS: a growing concern’ in Prison Sex; practice & policy, HENSLEY, C., (ed.), London, Lynne Rienner Publishers, 2002, 189p.

 

GOETHALS, J., Abnormaal en delinkwent. De geschiedenis en het actueel functioneren van de wet tot bescherming van de maatschappij, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1991, 332p.

 

GOETHALS, J., PONSAERS, P., BEYENS, K., PAUWELS, L., en DEVROE, E., ‘Criminografisch onderzoek in België’ in Criminologie in Actie, BEYENS, K., GOETHALS, J., PONSAERS, P. en VERVAEKE, G., (eds.), Brussel, Politeia, 2002, 137-188.

 

GOETHALS, J., Psychosociale implicaties van lange vrijheidstraffen, Antwerpen, Kluwer, 1980, 274p.

 

Herstelrecht tussen toekomst en verleden, liber amicorum Tony Peters, DUPONT, L. en HUTSEBOUT, F., (eds.), Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2001, 606p.

 

HUDSON, J. en GALAWAY, B., ‘Introduction’ in Restorative Justice: International Perspectives, GALAWAY, J. en HUDSON, J., (eds.), New York, Criminal Justice Press, 1996, 1-14.

 

JEWKES, Y., Captive Audience; media, masculinity and power in prisons, Devon, Willan Publishing, 2002, 210p.

 

JOHN HOWARD SOCIETY OF ALBERTA, ‘Briefing paper on Restorative Justice’ in Canadian Crime Control Policy, HARTNAGEL, T.F., (ed.), Toronto, Harcourt Brace, 1998, 91-105.

 

JOHNSTONE, G., A Restorative Justice Reader, Devon, Willan Publishing, 2003, 510p.

 

KLOECK, K., ‘De probatie in België. Toepassing – uitvoeringsknelpunten’ in Strafuitvoering in close-up, BOYDENS, J., (ed.), Leuven, Acco, 1978, 121-153.

 

LANDSBERG, G., ‘Issues in the prevention and detection of suicide potential in correctional Facilities’ in Principles and practice of forensic psychiatry, ROSNER, R. (ed.),  New York, Chapman and Hall, 1994, 393-397.

 

LAZERGES, C., La politique criminelle, Paris, Presses Universitaires de France, 1987, 123p.

 

MADEN, T., Women, prisons & psychiatry; mental disorder behind bars, Oxford, Butterworth Heinemann, 1996, 165p.

 

MC. COLD, P., ‘Restorative Justice. Variations on the theme’ in Restorative Justice for juveniles. Potentialities, risks and problems, WALGRAVE, L., (ed.), Leuven, University Press, 1998, 19-54.

 

MENTENS, R., ‘Een drugvrije afdeling als mogelijk antwoord op de drugproblematiek in de gevangenissen’ in Drugbeleid 2000, DE RUYVER, B. en DE LEENHEER, A., (eds.), Brussel, Maklu, 1994, 341-349.

 

MERRY, S.E., ‘Myth and Practice in the Mediation Process’ in Mediation and criminal Justice: victims, offenders and community, WRIGHT, M. en GALAWAY, B., (eds.), London, Sage Publications, 1989, 240-245.

 

MESSMER, H. en OTTO, H., ‘Restorative Justice: steps on the way toward a good idea’ in Restorative Justice on Trial. Pitfalls and potentials of Victim-Offender Mediation. International Research Perspectives, MESSMER, H. en OTTO, H., (eds.), Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1992, 1-12. 

 

NEYS, A. en PETERS, T. ‘De gevangenisstraf bekeken in een herstelrechtelijk perspectief’ in Samenleving, criminaliteit en strafrechtspleging: Tralies in de weg, NEYS, A., PIETERS, F., PETERS, T. en VANACKER, J., (eds.), V, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1994, 391-425.

 

NEYS, A. en PETERS, T., ‘De geschiedenis van het gevangeniswezen’ in Samenleving, criminaliteit en strafrechtspleging: Tralies in de weg, NEYS, A., PETERS, T. en VANACKER, J., (eds.), V, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1994, 1-45.

 

NEYS, A. en VERSCHUEREN, G., ‘Het dagelijks leven in de gevangenis’ in Samenleving, criminaliteit en strafrechtspleging: Tralies in de weg, NEYS, A., PIETERS, F., PETERS, T. en VANACKER, J., (eds.), V, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1994, 125-176.

 

NEYS, A., ‘Gevangenisstraf als doorleefde realiteit’ in Samenleving, criminaliteit en strafrechtspleging: Tralies in de weg, NEYS, A., PIETERS, F., PETERS, T. en VANACKER, J., (eds.), V, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1994, 177-208.

 

OSTFELD, A.M., KASI, S.V., D’ATRI, D.A. en FITZGERALD, E.F., Stress, crowding & blood pressure in prison, Hillsdale New Yersey, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 1987, 240p.

 

PATE, K., ‘Victim-Young Offender Reconciliation as Alternative Measures Programs in Canada’ in Criminal Justice, restitution and reconciliation, GALAWAY, B. en HUDSON, J., (eds.), Monsey, Willow Tree Press, 1990, 135-144.

 

PEACHEY, D.E., ‘The Kitchener Experiment’ in Mediation and criminal justice, victims, offenders and community, WRIGHT, M. en GALAWAY, B., (eds.), London, Sage Publications, 1989, 14-26.

 

PETERS, T., ‘Slachtofferschap: probleemanalyse, sociale en penale reacties’ in Samenleving, criminaliteit en strafrechtspleging: de achterkant van de criminaliteit, GOETHALS, J. en PETERS, T., (eds.), II, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen, 1993, 5-90.

 

PRADEL, J., Histoire des doctrines pénales, Paris, Presses Universitaires de France, 1989, 127p.

 

Prison sex; practice and policy, HENSLEY, C., (ed.), London, Lynne Rienner Publishers, 2002, 189p.

 

Psychology in Prisons, TOWL, G., (ed.), Oxford UK, BPS Blackwell, 2003, 193p.

 

Sentencing reform in overcrowded times; a comparative perspective, TONRY, M. en HATLESTAD, K., (eds.), Oxford, Oxford University Press, 1997, 288p.

 

SNACKEN, S. en TUBEX, H., ‘De penitentiaire wereld onderzocht’ in Criminologie in Actie, BEYENS, K., GOETHALS, J., PONSAERS, P. en VERVAEKE, G., (eds.), Brussel, Politeia, 2002, 379-409.

 

STRANG, H. en BRAITHWAITE, J., Restorative Justice and the civil society, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, 250p.

 

SUE, D.W., en SUE, D., Counseling the Culturally Different, Second Edition. New York, John Wiley & Sons, 1990.

 

TELLER, M., Als je ouder in de gevangenis zit… hoe dichtbij blijven: over de relatie van kinderen met hun gedetineerde ouder: de situatie in België, Brussel, Koning Boudewijnstichting, 1996, 71p.

 

TONRY, M., ‘Has the prison a future’ in The future of imprisonment, TONRY, M., (ed.), New York, Oxford University Press, 2004, 3-24.

 

UMBREIT, M., Mediating interpersonal conflicts: a pathway to peace, Minnesota, CPI Publishing, 1995, 292p.

 

UMBREIT, M.S., BRADSHAW, W. en COATES, R.B., ‘Victims of severe violence in dialogue with the offender: key principles, practices, outcomes and implications’ in Restorative Justice in context: international practice and directions, WEITEKAMP, E.G.M., en KERNER, H.J., (eds.), Devon, Willan Publishing, 2003, 123-130.

 

VAN ACKER, J., ‘Verslag van werkgroep Penitentiair regime en functie van het druggebruik’ in Het drugbeleid in België: actuele ontwikkelingen, DE RUYVER, B, DE SOMERE, P. en VERMEULEN, G., (eds.), Brussel, Maklu, 2000, 359-363.

 

VAN DEN WYNGAERT, C., Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht, I, Antwerpen, Maklu, 2003, 559p.

 

VAN MOL, F. en LIBERT, V., ‘Drughulpverlening in gevangenissen’ in Drugbeleid aan de vooravond van de 21ste eeuw, DE RUYVER, B., VERMEULEN, G., FLAVEAU, A. en DE LEENHEER, F, (eds.), Brussel, Maklu, 2000, 306-312.

 

VEGTER, P.C., Behandelen in de gevangenis, Deventer, Gouda Quint, 1999, 57p.

 

WALGRAVE, L., Repositioning Restorative Justice, Devon, Willan Publishing, 2003, 351p.

 

WALGRAVE, L., Restorative Justice and the law, Devon, Willan Publishing, 2002, 247p.

 

WEBER, D., Homo Criminalis, Belgische parlementsleden over misdaad en straf; 1830-1940, Brussel, VUBpress, 1996, 190p.

 

WEITEKAMP, E.G.M. en KERNER, H.J., Restorative Justice; theoretical foundations, Devon, Willan Publishing, 2002, 350p.

 

WELCH, M., Ironies of imprisonment, Thousand Oaks California, Sage Publications, 2005, 239p.

 

WILLIAMS, M., The cry of pain. Understanding suicide and self-harm, XVI, London, Penguin Press, 1997, 255p.

 

ZEHR, H., Changing lenses: A new focus for crime and justice, Scottsdale, Herald Press, 1990, 280p.

 

ZEHR, H., The little book of Restorative Justice, in The little book of justice and peace building, ZEHR, H., (ed.), s.d., Good Books, 2002, 72p.

 

AERTSEN, I. en PETERS, T., ‘Mediation and Restorative Justice in Belgium’, European Journal on Criminal policy and research, 1998, 507-525.

 

AERTSEN, I. en PETERS, T., ‘Mediation for reparation; the victim’s perspective’, European Journal of crime, criminal law and criminal justice, 1998, 93-110.

 

AERTSEN, I. en WILLEMSENS, J., ‘The European forum for victim-offender mediation and restorative justice’, European Journal on Criminal Policy and Research, 2001, 291-300.

 

AERTSEN, I., ‘Herstelrecht in Europees perspectief’, Panopticon, 2001, 409-422.

 

BAUWENS, N., ‘Bemiddeling in strafzaken’, Rechtskundig Weekblad, 1992-1993, 351-357.

 

BEKAERT, H., ‘Een probation proefneming’, Rechtskundig Weekblad, 1948-1949, 33-52.

 

BOEYKENS, G., ‘De probation of de vrije strafvoltrekking onder toezicht’, Rechtskundig Weekblad, 1936-1937, 1487-1500.

 

BROOTHAERS, J.P. en MENTENS, R., ‘Zijn er in de huidige context behandelingsmogelijkheden op een afdeling sociaal verweer?’, Panopticon, 1982, 435-441.

 

BULLENS, F. en GEUDENS, H., ‘Van model tot beeldenstorm?’, Alert, 2002, 37-46.

 

CASSELMAN, J., ‘Begint er licht te schijnen aan het einde van de duistere tunnel?’, 0rde van de dag, 2001, afl.15, 37-41.

 

CHRISTIE, N., ‘Conflicts as property’, The British Journal of Criminology, 1977, 1-15.

 

CORNIL, P., ‘Declin ou renouvement de la répression pénale’, RDP, 1964-65, 715-729.

 

COSYNS, P., ‘De psychiatrische rapportage in strafzaken is een droeve zaak’, Panopticon, 1980, 181-183.

 

COSYNS, P., ‘Internering: een doorbraak in het herzieningsproces van de wet?’, Panopticon, 1999, 313-318.

 

DE NAUW, A., ‘Dienstverlening, bemiddeling, transactie en snelrecht: over de samenhang der dingen’, Panopticon, 1996, 437-472.

 

DE RUYVER, B. en VAN IMPE, K., ‘De minnelijke schikking en de bemiddeling in strafzaken’, Rechtskundig Weekblad, 2000-2001, 445-463.

 

DE RUYVER, B., ‘Alternatieve straffen; zijn er grenzen aan creativiteit?’, Tijdschrift voor sociale wetenschappen, 1994, 26-54.

 

DE RUYVER, B., ‘Alternatieve straffen; zijn er grenzen aan creativiteit?’, Experta Criminologica, 1993, 1-31.

 

DE RUYVER, B., ‘Bemiddeling in strafzaken: verruimde mogelijkheden tot een geïndividualiseerde afhandeling in strafzaken op het niveau van het parket’, Excerpta Criminologica, 1994, 1-14.

 

DE SOUTER, V., ‘Strafbemiddeling: de wet van 10 februari 1994’, Jura Falconis, 1996-1997, 511-540.

 

DE VRIENDT, L. ‘Herstelbemiddeling arrondissement Leuven’, Panopticon, 2001, 461-478.

 

DE VROEDE, N., ‘La médiation pénale’, Journal des tribunaux, maart 1999, 258-264.

 

DE WAELE, J.P., ‘Enkele dysfuncties van de Wet tot bescherming maatschappij’, Panopticon, 1983, 231-245.

 

DEMANET, G., ‘La médiation penale en droit Belge ou le magistrat de liaison, un nouvel entremetteur’, Revue de droit pénal et de criminologie, maart 1995, 230-234.

DEMANET, G., ‘La médiation penale’, Revue de droit pénal et de criminologie, november 1995, 887-923.

 

DERMAGNE, J.M., ‘Chronique législative; T.I.G. et Médiation Pénale’, Journal des Proces, 1994, nr. 263, 12-13.

 

DILLEN, C., ‘Het kalf is bijna verdronken!’, Panopticon, 2001, 529-540.

 

DRENTH, J.J., ‘Straffende hulpverlening’, Proces, 1991, 127-130.

 

ELIAERTS, C. en SNACKEN, S., ‘De toepassing van de korte gevangenisstraf : een straatje zonder einde ?’, Panopticon, 1982, 4-20.

 

ELIAERTS, C., ‘Het nieuw realisme in het strafrecht en de criminele politiek’, Panopticon, 1984, 1-9.

 

FARMER, K.A., FELTHOUS, A.R., HOLZER, C.E. ‘Medically serious suicide attempts in a jail with a suicide-prevention program’, Journal of forensic sciences, 1996, nr. 41, afl.2, 240-246.

 

FELTHOUS, A.R., ‘Preventing jailhouse suicides’ Bulleting of the American Academy of Psychiatry and the Law, 1994, nr. 22, afl. 4, 477-488.

 

GOOSEN, T., ‘Bemiddeling in strafzaken, gangmaker of ‘vervalser’ van een restorative justice?’, Orde van de dag, 2003, afl. 22, 35-44.

 

GOOSEN, T., ‘Bemiddeling in strafzaken; theorie en praktijk in 1999’, Panopticon, 2001, 447-460.

 

HAYES, L.M., ‘From chaos to calm: one jail system’s struggle with suicide prevention’, Behavioral sciences and the law, 1997, nr. 15, 399-413.

 

HEIMANS, H., ‘Is er nog hoop voor geïnterneerden?’, Orde van de dag, 2001, afl. 15, 7-24.

 

JUNGER-TAS, J., ‘Alternatieven voor de vrijheidsstraf. Een internationaal overzicht’, Justitiële Verkenningen, 1993, afl. 9, 128-155.

 

JUNGER-TAS, J., ‘Alternatieven voor de vrijheidsstraf’, Justitiële Verkenningen, 1993, afl. 9, 129-158.

 

KLOECK, K., ‘Je kent de weg en de taal. Over netwerkvorming tussen welzijnswerk en strafrechtsbedeling’, Panopticon, 2001, 21-53.

 

LAENENS, J., ‘Schikken of beschikken? Pleidooi tegen de privatisering van de bemiddeling’, Rechtskundig Weekblad, 2000-2001, 402-409.

 

MARSHALL, F.T., ‘The evolution of Restorative Justice in Britain’, European Journal on Criminal Policy and Research, 1996, afl. 4, 21-43. 

 

MEYVIS, W., ‘De relatie tussen hulpverlening en justitie’, Panopticon, 2001, 99-106.

MEYVIS, W., ‘Uitvoering Vlaams Strategisch Plan hulp en dienstverlening aan gedetineerden. Een overzicht’, Panopticon, 2003, 591-599.

 

MINCKE, C., ‘Vers un nouveau type d’utilisation du ministère public. L’exemple de la médiation pénale et de la procédure accéléréé’, Revue de droit pénal et de criminologie, juni 1998, 644-661.

 

NUYTS, K., ‘Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden’, Welzijnsgids, 2001, 55-73.

 

PEETERS, T., ‘Het ontstaan van de probatie in België. Een poging tot historische reconstructie.’, Panopticon, 1982, 99-122.

 

PETERS, T., ‘Bemiddeling en herstel als een humane reactie op criminaliteit’, Wijsgerig Perspectief, 1995-1996, 81-86.

 

PETERS, T., ‘Bemiddeling en herstel(recht) : praktijk en beweging, editoraal van het themanummer « Bemiddeling en herstel »’, Panopticon, 2001, 403-408.

 

PETERS, T., ‘Bemiddeling, herstel en strafrechtspleging’, Panopticon, 1993, 97-106.

 

PETERS, T., ‘De gevangenissen zitten overvol want de alternatieve sancties doen het niet’, Panopticon, 1980, 265-270.

 

PETERS, T., ‘Probleemoplossing en herstel als functies van straf’, Panopticon, 1996, 555-569.

 

RAAD VAN EUROPA, ‘De alternatieve vrijheidsstraffen; Verslag van het Europees Comité voor de criminele problemen over bepaalde alternatieve vrijheidsstraffen. Resolutie (76)10’, Bull. Strafinr., 1976, 173-178.

 

RIXEN, S., ‘Victim-related mediation procedure without prejudice to the rights of offenders: realizable?’, Panopticon, 1993, 47-65.

 

ROBERT, L., ‘Herstelgerichte detentie in België’, Tijdschrift voor Herstelrecht, 2004, afl. 2, 24-41.

 

STAELENS, M., ‘Mediation: een alternatieve vorm van conflictbeslechting’, Panopticon, 1987, 321-334.

 

VAN DE KERCKHOVE, M., ‘Des mesures répressives aux mésures de sûreté et de protection. Réflexions sur le pouvoir mystificateur du langage’, R.D.P., 1976-1977, 245-279.

 

VAN GARSSE, L., ‘Bemiddeling in strafrechtelijke context: suggesties voor regelgeving op basis van jaren bemiddelingspraktijk’, Panopticon, 2004, 47-64.

 

VAN GARSSE, L., ‘Op zoek naar herstelrecht: overwegingen na jaren bemiddelingswerk’, Panopticon, 2001, 423-446.

 

VAN GARSSE, L., ‘Schaderegeling op politieniveau’, Pretekst,1998, nr. 19, 12.

WALGRAEVE, L., ‘Van coherent model naar consequent beleid’, Alert, 2002, 10-28.

 

WHATELET, M., ‘Naar een vereenvoudiging en versnelling van de strafrechtspleging?’, Panopticon, 1991, 302-309.

 

WINKLER, G.E., ‘Assessing and responding to suicidal jail inmates’, Community mental health journal, 1992, nr. 28, afl.4, 317-326.

 

ZEHR, H., ‘A question of alternatives’, VORP Network News, 1985, 9.

 

ADAM, C. en BARTHOLEYNS, F., Politique pénitentiaire en matière de drogues, ULB-UCL rapport de recherche, Ministère de la Justice, Brussel, 1997. (onderzoeksrapport).

 

BAUWENS, N., Bemiddeling in strafzaken; rede uitgesproken op de plechtige openingszitting op 1 september 1992. Hof van Beroep Gent, september 1992. (toespraak).

 

BELGISCH INSTITUUT VOOR DE VERKEERSVEILIGHEID, sensibilisatiecursus verkeersveiligheid. s.l., s.d. (brochure).

 

BERGMANS, K., Toetsing van het beleid inzake Bemiddeling in Strafzaken voor het ressort Gent. (Diss. Lic. Criminologie). Gent, 2001-2002, 154p.

 

BRIGNOLA, J., Exploratief onderzoek naar de beleving van drughulpverlening bij enige allochtonen in de gevangenis. (Diss. Lic. Psychologie). Gent, 2003, 74p.

 

CAW PIRAMIDE, Alternatieve gerechtelijke maatregelen. Kortrijk, s.d. (brochure).

 

CONSTANT, J., L’état de nécessité en droit pénal belge ; Rapports belges au VIIIe Congrès international de droit comparé. Brussel, 1970, 761-778. (rapport).

 

DE CLERCK, S. Straf- en gevangenisbeleid, oriëntatienota van Minister S. De Clerck. 1996, 26p. (nota).

 

DE RUYVER, B., Cursus Strafrechtelijk Beleid; 2e licentie Criminologische Wetenschappen Universiteit Gent. Academiejaar 2004-2005, 72p. (academisch materiaal).

 

DEBERSAQUES, G., Reclassering in België: studie van de bestaande situatie toegespitst op de reclassering van langgestraften en recidivisten. (Diss. Lic. Criminologie). Gent, 1981-1982,137p.

 

DECLERCQ, L., Het experiment “Bemiddeling in strafzaken”. Hof van Beroep Gent, 17 september 1992. (interne nota).

 

DECLERCQ, L., Strafbemiddeling. Hof van Beroep Gent, 11 mei 1993. (interne nota).

 

DEHAENE, J.L., Regeringsverklaring van 9 maart 1992 uitgesproken voor het parlement door Eerste Minister. Brussel, 1992. (verslag toespraak).

DEWULF, C. en VERMEIREN, K., Vijf jaar bemiddeling in strafzaken in het rechtsgebied Gent. s.l., s.d., 13p. (rapport).

 

DEWULF, C., FIEUWS, E., GOOSEN, T., HANOZIN, C., PIERS, A., SCHEPERS, A., VAN BOVEN, B., VANEMPTEN, N., VANNESTE, C. en VERMEIREN, K., Evaluatie van de toepassing van de wet houdende de regeling van de procedure voor de bemiddeling in strafzaken in België van 01/01/1995 tot 31/12/1995. s.l., 1996, 77p. (jaarverslag).

 

DEWULF, C., FIEUWS, E., GOOSEN, T., SMOLDERS, P. en VERMEIREN, K., Draaiboek voor de bemiddeling in strafzaken. 1999, 43p. (interne nota).

 

GOOSEN, T. en SCHEPERS, A., Verslag van de studiedag inzake bemiddeling op initiatief van het Ministerie van Justitie. 13 december 1995, 10p. (verslag studiedag).

 

INGELS, B., Suicide in detentie; een literatuurstudie. (Diss. Lic. Psychologie) Gent, 2002, 65p.

 

JUSTITIEHUIS KORTRIJK, Bemiddeling in strafzaken op het Parket van de Procureur des Konings te Kortrijk. Kortrijk, s.d., 6p. (interne brochure).

 

LE ROY, A., Evaluatie van de toepassing van de wet houdende de regeling van de procedure voor de bemiddeling in strafzaken voor het rechtsgebied Gent van 01/01/2002 tot 31/12/2002. Gent, s.d., 26p. (jaarverslag).

 

LENAERS, S., De gemeenschap achter de tralies: onderzoek naar de behoeften van gedetineerden aan maatschappelijke hulp- en dienstverlening, XIII, Diepenbeek, Ministerie van de Vlaamse gemeenschap en Limburgs Universitair Centrum, 2001, 179p. (onderzoeksrapport).

 

ROEF, S., STINCKENS, K., VAN DRIESSCHE, L. en WINTERS, K., Reïntegrative shaming toegepast op de bemiddeling in strafzaken. Leuven, 1998, 36p. (rapport).

 

ROUSSEAU, K. en VERSTRAETEN, K., Noden van (ex)gedetineerden met betrekking tot (drug)hulpverlening: een kwalitatieve studie bij (ex)gedetineerden en hulpverleners. (Diss. Lic. Psychologie) Gent, 2004,126p.

 

ROUSSEAU, K., Noden van (ex-)gedetineerden met betrekking tot de (drug)hulpverlening: een kwalitatieve studie bij (ex-)gedetineerden en hulpverleners. (Diss. Lic. Psychologie). Gent, 2004, 126p.

 

STEUNPUNT ALGEMEEN WELZIJNSWERK, Dader in zicht, uit-zicht op verandering. Berchem-Antwerpen, s.d. (brochure).

 

STEUNPUNT ALGEMEEN WELZIJNSWERK, Slachtoffer in beeld. Berchem-Antwerpen, s.d. (brochure).

 

VAN DROOGENBROECK, B. en DEMYNCK, M., Bemiddelingsmethodiek. Hogeschool Leuven Departement Sociale Hogeschool Heverlee, 1999. (academisch materiaal).

 

VANDERBEKEN, T., Cursus Penologie; 1e licentie Criminologische Wetenschappen Universiteit Gent. Academiejaar 2000-2001, 326p. (academisch materiaal).

 

VERMEIREN, K en DEWULF, C., Evaluatie van de toepassing van de wet houdende de regeling van een procedure voor de bemiddeling in strafzaken voor het rechtsgebied Gent van 1/01/98 tot 31/12/1998. s.l., 1999, 49p. (jaarverslag).

 

VERWILGHEN, Detentieplan van de Minister van Justitie. 31 mei 2000, 17p. (nota).

 

VZW SUGGNOMé, Discussiespel; samenspraak. Brussel, 17 december 1999. (studiedag ‘Samenspraak’).

 

WHO Regional Office for Europe, Drug abusers in prisons: managing their health problems. Copenhagen, 1988, 52p.

 

AFDELING MEDIA EN COMMUNICATIE (z.d.) ‘Krachtig op koers; jaarverslag 2003’ in Koersen op een veilige samenleving; aan de slag met daders [WWW]. Stichting Reclassering Nederland: http://www.reclassering.nl [24/11/04].

 

BOUTSEN, H., (1999/09/17) ‘Vereffening’ in Documenten [WWW]. De balie van Leuven: http://www.balieleuven.be/nl/vereffening.htm [15/01/2005].

 

COUNCIL OF EUROPE (1987/09/17) ‘Recommendation No (87)21 to member states on assistance to victims and the prevention of victimisation’ [WWW]. Council of Europe: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=704811&BackColorInternet=9999CC&Back… [02/03/2005].

 

COUNCIL OF EUROPE, (1999/09/15) ‘Recommendation No. R(99)19 of the committee of ministers to member states concerning mediation in penal matters’ [WWW]. Council of Europe: http://cm.coe.int/ta/rec/1999/99r19.htm [28/02/2004].

 

DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH, (2000) ‘Preventing Suicide; a resource for prison officers’ [WWW]. World Health Organisation: http://www.who.int/mental_health/media/en/60.pdf [13/03/2005].

 

ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL (1999/12) ‘Draft Resolution IV on the development and implementation of mediation and restorative justice measures in criminal justice’ in Commission on crime prevention and criminal justice; report on the eighth session [WWW]. United Nations: http://www.un.org/documents/ecosoc/docs/1999/e1999-30.htm [17/04/2005]. (E/1999/30 E/CN.15/1999/12)

 

ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL (2000/07) ‘Draft Resolution I; basic principles on the use of Restorative Justice programmes in criminal matters’ in Commission on crime prevention and criminal justice; report on the ninth session [WWW]. United Nations: http://www.un.org/documents/ecosoc/docs/2000/e2000-30.pdf [17/04/2005]. (E/2000/30E/CN.15/2000/7)

 

ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL (2000/11) ‘Vienna Declaration on Crime and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty-first Century’ in Resolutions and decisions adopted by the Economic and Social Council at its substantive session of 2000 [WWW]. United Nations: http://www.un.org/documents/ecosoc/dec/2000/edec2000-inf2-add2.pdf [17/05/2005]. (E/2000/INF/2/Add.2)

 

ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL (2002/04) ‘Report of the Group of Experts on restorative justice; Addendum’ in 11th Session of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice [WWW]. United Nations: http://www.unodc.org/pdf/crime/commissions/11comm/5add1e.pdf [23/01/2005]. (E/CN.15/2002/5/Add.1)

 

ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL (2002/04) ‘Restorative Justice; report of the Secretary-General’ in 11th Session of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice [WWW]. United Nations: http://www.unodc.org/pdf/crime/commissions/11comm/5e.pdf [23/01/2005].  (E/CN.15/2002/5/Add.1)

 

ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL (2002/04) ‘Restorative Justice; report of the Secretary-General’ in 11th Session of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice [WWW]. United Nations: http://www.unodc.org/pdf/crime/commissions/11comm/5e.pdf [23/01/2005]. (E/CN.15/2002/5)

 

FOKKENS, J.W. (1997) ‘Verzoening, een element van de strafrechtstoepassing?’ in In de marge nr. 4 [WWW]. Blaise Pascal Instituut Vrije Universiteit Amsterdam: http://www.bezinningscentrum.nl/indemarge/ssi_indemarge/pdf_indemarge_h… [19/01/2005].

 

MARSHALL, F.T., (1999) ‘Restorative Justice: an overview’ [WWW]. Home Office Research Development and Statistics Directorate: http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs/occ-resjus.pdf [10/10/2004].

 

MC. COLD, P., (1999) ‘Restorative Justice Practice – State of the field 1999’ [WWW]. International Institute for Restorative Practices: http://www.iirp.org/library/vt/vt_mccold.html [17/04/2005].

 

OASE, (2000), ‘Risicofactoren: ingrijpende levensgebeurtenissen’ in Zelfmoordpreventie [WWW]. OASE Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg: http://users.skynet.be/oase/suicide1.html#epidemi [16+04/2005].

 

STRANG, H., (2001/03) ‘Introduction’ in Restorative Justice programs in Australia; a report to the Criminology Research Council [WWW]. Australian Government Criminology Research Council: http://www.aic.gov.au/crc/reports/strang/report.pdf [18/12/2004].

 

UMBREIT, M.S. en COATES, R.B. (Centre for Restorative Justice & Peacemaking, University of Minnesota) (2000/04) ‘Multicultural implications of Restorative Justice; potential pitfalls and dangers’ [WWW].  U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, Office for Victims of Crime: http://www.ojp.usdoj.gov/ovc/publications/infores/restorative_justice/r… [18/11/2004].

 

VZW KOMPAS, (z.d.) ‘Ambulante drugzorg Kompas’ in Werkvormen [WWW]. Vzw Kompas: http://www.kompasvzw.be/frames.htm [15/03/2005].

 

X (z.d.) ‘Bron van de gegevens: fases van de strafrechtelijke procedure en computerregistratie’ in Jaarstatistiek van het openbaar ministerie; opsporing en vervolging van strafzaken door de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg 2002 [WWW]. College van Procureurs-generaal statistisch analisten: http://www.just.fgov.be/statistique_parquets/ [18/03/2005].

 

X, (s.d.) ‘ Een helder en geloofwaardig sanctiestelsel’ [WWW]. http://www.justitie.nl/Images/beleidsnota%20sanctiestelsel_tcm35-7263.d… [04/05/05].

 

X, (z.d.), ‘On-line woordenboek’ in Van Daele taalweb [WWW]. Van Daele lexicografie: http://www.vandale.nl/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=waardig [09/03/2005].

 

X., (2000/12/08) ‘Art. 6 Title III Activities and principles of functioning’ in About the forum: Constitution and regulations [WWW]. The European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice:http://www.euforumrj.org/html/about.constitution.constitution.asp#TITLE… [18/01/2005].

 

X., (s.d.) ‘Mission and goals’ in Learn about VOMA [WWW]. Victim Offender Mediation Association: http://voma.org/abtvoma.shtml [02/01/2005].

 

X., (z.d.) ‘Jaarstatistiek van het openbaar ministerie; opsporing en vervolging van strafzaken door de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg 2002’ [WWW]. College van Procureurs-generaal statistisch analisten: http://www.just.fgov.be/statistique_parquets/ [18/11/2004].

 

B. Raad E.U. 15 maart 2001 inzake de status van het slachtoffer in de strafprocedure, PB. L. 22 maart 2001, afl. 82, 1.

 

Art. 80 Strafwetboek.

 

Art. 387 van het Strafwetboek

 

Art. 422bis Strafwetboek.

 

Art. 458 Strafwetboek.

 

Art. 1386bis Strafwetboek.

 

Art. 29 Wetboek van Strafvordering.

 

Art. 30 Wetboek van Strafvordering.

 

Art. 63 Wetboek van Strafvordering.

Art. 64 2° Wetboek van Strafvordering.

 

Art. 70 Wetboek van Strafvordering.

 

Art. 145 Wetboek van Strafvordering

 

Art. 182-183 Wetboek van Strafvordering

 

Art. 216bis Wetboek van Strafvordering.

 

Art. 216ter, § 1-3 Wetboek van Strafvordering.

 

Ontwerp van wet houdende regeling van een procedure voor de bemiddeling in strafzaken, Parl. St. Senaat 1992-1993, nr. 652/1.

 

Voorstel van Wet tot invoering van de dienstverlening als alternatief voor de vrijheidsstraf, Parl. St. Kamer van Volksvertegenwoordigers 1982-1983, nr. 685.

 

Wet 10 februari 1994 houdende de regeling van een procedure voor bemiddeling in strafzaken, B.S. 27 april 1994, 11195-11197.

 

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Strafwetboek, van het Wetboek van Strafvordering, van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, van de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidsstelling en tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964, B.S. 29 juni 1999. (betreffende de oprichting van justitiehuizen)

 

Wet 17 april 2002 tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele en politiezaken, B.S. 7 mei 2002.

 

K.B. 24 oktober 1994 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de procedure voor de bemiddeling in strafzaken, B.S. 1 november 1994, 27247-27248.

 

K.B. 13 juni 1999 houdende organisatie van de Dienst Justitiehuizen van het Ministerie van Justitie, B.S. 29 juni 1999.

 

K.B. 19 juli 2001 tot wijziging van het KB 13 juni 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van de Dienst Justitiehuizen van het Ministerie van Justitie, B.S. 25 juli 2001.

 

K.B. 18 juni 2003 tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele en politiezaken, B.S. 17 juli 2003.

 

M.B. 23 juni 1999 tot vaststelling van de functiebeschrijvingen en -profielen voor het personeel van de buitendiensten van de Dienst Justitiehuizen van het Ministerie van Justitie, B.S. 29 juni 1999.

 

M.B. 23 juni 1999 tot vaststelling van de basisinstructies voor de justitiehuizen, B.S. 29 juni 1999.

 

Een nieuw contract met de burger, Parl. St. Senaat 1992-1993, nr. 652/1.

 

Gem. Omz. van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep 30 april 1999 inzake de bemiddeling in strafzaken, nr. COL 8/99, 34p.

 

Richtlijn van de Minister van Justitie houdende een eenvormig vervolgingsbeleid betreffende het sturen onder invloed, in staat van dronkenschap of in een soortgelijke staat onder meer ten gevolge van het gebruik van drugs of van geneesmiddelen, 8 mei 1998.

 

Interview met S. VAN DEN BERGHE, justitieassistent justitiehuis Kortrijk; dienst bemiddeling in strafzaken, Kortrijk, 11 oktober 2004.

 

Interview met S. VANDENBERGHE, justitieassistent justitiehuis Kortrijk; dienst bemiddeling in strafzaken, Kortrijk, 25 november 2004.

 

Interview met K. VANTHUYNE, medewerkster van het ambulant centrum “De Kiem”, Gent, 23 maart 2005.

 

Interview met L. MOREELS, Attaché Dienst Justitiehuizen, Brussel, 5 april 2005.

 

Interview met T. GOOSEN, Attaché Justitiehuis Antwerpen, Antwerpen, 7 april 2005.

 

Interview met GOOSEN, T., Attaché Justitiehuis Antwerpen, Antwerpen, 28 april 2005.

  

Download scriptie (1.56 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2005