De politieke positionering van de Banyarwanda in Noord-Kivu. Strategieën en allianties.

Stefanie
Van Melis

Koorddansers in de Congolese politiek: de evenwichtsoefening

van de “Banyarwanda” - Stefanie van Melis

De Congolese onafhankelijkheidsdag werd dit jaar minder feestelijk herdacht dan anders. In

verschillende grote steden van het land kwamen misnoegde Congolezen op straat om te

protesteren tegen het aangekondigde verkiezingsuitstel. De organisatie van democratische

verkiezingen moet het sluitstuk vormen van de moeizame transitieperiode die na de

ondertekening van het vredesakkoord in 2003 werd ingesteld. De kroon op het werk, maar

veel Congolezen zien hun hoop nu al in rook opgaan. Het verkiezingsproces wordt immers

voortdurend bedreigd door politiek gebekvecht in de overgangsregering. Nu er zoveel op het

spel staat, wil iedereen het laken naar zich toetrekken. De samenwerking tussen de

voormalige rebellenleiders verloopt niet alleen om ideologische redenen erg stroef, vooral de

overtuiging dat de verkiezingen niets meer zijn dan een etnische volkstelling leidt ertoe dat

het belang van het land uit het oog wordt verloren. Daarnaast werpt de onstabiele situatie in

het oosten zijn schaduw op het verloop der gebeurtenissen. Deze rijke regio, gebalkaniseerd

door de opdeling in Oegandese en Rwandese invloedssferen, is het zorgenkind van Kinshasa.

In de oostelijke Kivu provincies zwaaien de “Banyarwanda” - Congolese Hutu en Tutsi – de plak. Bondgenoten van Rwanda zijnde, streven zij vooral naar de uitvoering van de

hegemonische ambities van Kigali. Het probleem van deze Rwandees sprekende

bevolkingsgroep houdt de Congolese politiek overigens al jaren gegijzeld. Geen maatregel

kon verhinderen dat zij zich op progressieve wijze positioneerde in de maatschappij. Haar

opmars was niet te stuiten. Het verhaal van de “Banyarwanda” is een succesverhaal, een

opmerkelijke vertelling over politiek opportunisme en verborgen agenda’s…

De “Rwandofonen” zijn niet erg geliefd in Kinshasa. De Congolezen hebben hen altijd

beschouwd als indringers, erop uit om Congo te beroven van zijn vruchtbare oostelijke

gebieden. De controverse over hun tijdstip van aankomst op het Congolese grondgebied zorgt ervoor dat de nationaliteit van de “Banyarwanda” tot op de dag van vandaag wordt betwist.

Opeenvolgende nationaliteitswetten trachtten het probleem juridisch te regelen, maar niets

kon verhelpen dat deze migranten door de Congolese opinie blijvend met de vinger werden

gewezen. Het conflict tussen “Banyarwanda” en autochtonen stamt dan ook niet van gisteren.

Tot midden vorige eeuw werd hun aanwezigheid nog enigszins gedoogd, maar naarmate zij

talrijker werden maakten zij meer aanspraak op bepaalde burgerrechten wat zeer tegen de zin

van de autochtone bevolkingsgroepen was. Bovendien boekten de “Banyarwanda” de ene

overwinning na de andere. Tijdens het Mobutu regime vormden de Tutsi de speerpunt van de dictatoriale ‘verdeel en heers’ politiek. De aanzienlijke politieke en economische voordelen die zij hierdoor genoten legden hen later geen windeieren. Hoewel het ingestelde

democratiseringsproces begin jaren ’90 even roet in het eten dreigde te gooien, slaagden de

Tutsi erin hun plaats op het politieke forum na een bloedig etnisch conflict te bewaren. De

ingeslagen democratische weg werd verlaten; zij trokken nu resoluut de militaire kaart.

Midden jaren ’90 daverde Congo op zijn grondvesten. Het land werd het slachtoffer van twee agressieoorlogen, op touw gezet door Rwanda, Oeganda en Burundi. De onvoorwaardelijke steun aan de emancipatiestrijd van de “Banyamulenge” gold als voorwendsel voor de oorlogsverklaring. Deze Tutsi gemeenschap uit Zuid-Kivu wilde de Congolese nationaliteit met geweld opeisen en zocht daarvoor hulp bij zijn Tutsi broeders uit de buurlanden. Maar achter de façade van deze solidariteitsactie ging de ware drijfveer van de coalitiepartners schuil. Enerzijds wilden Rwanda, Oeganda en Burundi het nijpende veiligheidsprobleem aan hun grenzen grondig aanpakken. Anderzijds werd met geen woord gerept over hun hegemonische ambities en annexatiedrift. Dat zij tijdens hun plundertocht ook nog Mobutu uit het zadel konden lichten, was mooi meegenomen. Groot was dan ook de feestvreugde, zoet de smaak der overwinning. In het bezette Kivu echter, was de autochtone bevolking de wanhoop nabij. Zij zag zich onderworpen aan de grillen van het totalitaire Tutsi regime. Moordpartijen, verkrachtingen en plunderingen stapelden zich op. Repressie bleek echter geen wondermiddel, want de bezetter had de grootste moeite om de bevolking onder de knoet te houden.

Noodgedwongen moesten de kaarten herschud.

De Tutsi begrepen dat zij in deze moeilijke tijden een bondgenoot nodig hadden. De Tutsi

haat onder de Congolese bevolking was algemeen waardoor zij steeds vaker het slachtoffer

werden van gewelddaden. De idee ontstond om de “Banyarwanda” Hutu voor de zaak te

winnen. Dit was niet vanzelfsprekend aangezien de Hutu sinds de Rwandese genocide van

1994 geduchte vijanden waren. Speciaal voor deze gelegenheid werd een nieuwe

“rwandofone” ideologie uitgedacht, opgebouwd rond een drieledig concept van vrede, antietnisme en ontwikkeling. De strategie werkte. De Hutu hapten toe en kregen verschillende hoge posten in de administratie toegewezen. Toch was Rwanda, ondanks de steun van de “Banyarwanda”, nog niet zeker van zijn toekomstige positie in Congo. Met het vredesakkoord in het vooruitzicht voerde Kigali de druk op zodat president Joseph Kabila moest toegeven en RCD-Goma, de door Rwanda gesteunde rebellenbeweging en thans partij van de “Banyarwanda”, een vice-presidentschap kreeg in de overgangsregering. Voor Kabila was het buigen of barsten, een keuze tussen het behoud van de nationale eenheid of de onvoorwaardelijke desintegratie van Congo.

Ondanks de goede wil van veel politici blijft de Congolese vrede erg broos en onzeker. De

houding van Rwanda lijkt doorslaggevend voor het slagen van het transitieproces. Iedereen

volgt de situatie met argusogen, want het is duidelijk dat de “Banyarwanda” de verkiezingen onmogelijk kunnen winnen zonder de steun van een brede volksbasis. Als de democratische weg een dood spoor blijkt, is de kans groot dat Kigali vasthoudt aan de uitbouw van alternatieve machtstructuren om zijn positie in de regio te handhaven. De kans op oorlog is dan reëel. Maar de vraag is of Rwanda zo ver durft gaan. De druk van de internationale gemeenschap om Congo weer op de rails te trekken is immers groot. De drang naar vrede bij de uitgeputte bevolking nog groter. Zullen de Congolezen in staat zijn hun toekomst vorm te geven en het lot in eigen hand te nemen?

Bibliografie

Bibliografie

Agence de presse DIA internationale, 29 juillet 1998.

 

Amnesty International (2001), Democratic Republic of Congo: Rwandese-controlled East:

devastating human toll.

 

ANB-BIA supplément, Masisi, la guerre oubliée, 1er avril 1996, p.VIII.

 

APREDECI, CREP et GVP, L’Apocalypse au Nord-Kivu, Goma, octobre 1997.

 

ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS-UNIES, Rapport du Rapporteur spécial chargé d’enquêter sur la situation des droits de l’homme dans la République du Zaïre (actuellement République démocratique du Congo) en application de la résolution 1997/58 de la Commission des droits de l’homme, New York, 17 octobre 1997.

 

AZADHO, Nord-Kivu: existence des charniers et des fosses communes, mars 1997.

 

AZADHO, Droits de l’homme au Nord-Kivu. Une année d’administration AFDL. Plus ça

change, plus c’est la même chose, Goma, novembre 1997.

 

BATABIHA, B., Memo sur les affrontements ethniques à Masisi-Walikale, Goma, le 8

décembre 1993.

 

BRAECKMAN, C. (1995), Le Zaïre de Mobutu, “Parrain” des Grands Lacs, in: Guichaoua, A. (red.), Les crises politiques au Burundi et au Rwanda 1993-1994, Lille, p.387-394.

 

BREBANT, V. (1953), Problème foncier indigène au Kivu, Léopoldville.

 

BUGUNDA, R., e.a., “Lettre de protestation” discuté au sein de l’Assemblée Provinciale.

Gepubliceerd in Dignité Nouvelle, n°12, woensdag 23 mei 1961.

 

BULA, J. (1990), Violence, démocratie et développement dans le tiers monde, Louvain-la-

Neuve: L’Harmattan.

 

Campagne pour la paix, Gestion pacifique des conflits. Analyse de la situation sociale du

Nord-Kivu, novembre 1997.

 

CEDP, L’agenda du violateur des droits humains au Nord-Kivu en RDC, Goma, septembrenovembre 2003.

 

Commission de Pacification du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, Rapport du Comité du Nord-Kivu, adopté le 10 septembre 1997.

 

Commission de Pacification du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, Rapport de la Commission, Goma, s.d.

 

CRONGD/Nord-Kivu, Campagne pour un processus de construction de la paix dans le

Masisi/Nord-Kivu-Zaïre, février 1995.

 

CRONGD/Nord-Kivu, Analyse prospective de la situation socio-économique au Nord-Kivu: septembre 1998, Goma, le 14 septembre 1998.

 

CROS, M-F, Malaise dans la rébellion, in La Libre Belgique, 3 décembre 1998, p.8.

Demain le Congo, août 1998.

 

DE SAINT-MOULIN, L. (1975), Mouvements récents de population dans la zone de

peuplement dense de l’est du Kivu, in Etudes d’histoire africaine, vol.7, (n° spécial: L’Afrique des Grands Lacs), Kinshasa: Presses Universitaires du Zaïre.

 

DE VILLERS, G., & WILLAME, J.C. (1998), République Démocratique du Congo. Chronique politique d’un entre deux guerres, octobre 1996-juillet 1998, Paris: L’Harmattan.

 

DORCE, F., Les derniers jours de Mobutu, in Jeune Afrique Economie, du 18 au 31 janvier 1999.

 

Haute tension au RCD, in: Fonction, 29 Octobre 2002.

 

GEAD, Intolérance ethnique, conflits fonciers et revendications politiques au Nord-Kivu. Le

point sur les derniers affrontements sanglants opposant les communautés Hutu-Tutsi aux

Nyanga-Hunde en zone de Walikale et Masisi, Goma, 15 april 1993.

 

GERARD-LIBOIS, J. & VERHAEGEN, B., Congo 1962.

 

GERARD-LIBOIS, J. & VERHAEGEN, B., Congo 1963.

 

GRACE, Le Nord-Kivu (Zaïre) à feu et à sang par des conflits interethniques. Informations

générales et pistes de solutions, Goma, juin 1993.

 

Haut Conseil de la République, Rapport de la Commission d’information depêchée à l’Est du Zaïre, août-septembre 1994.

 

ICG, North Kivu: Into the Quagmire? An Overview of the Current Crisis in North Kivu, 18

August 1998.

 

ICG, Scramble for the Congo (Nairobi/Brussels, 2000).

 

ICG, The Congo’s transition is failing: crisis in the Kivus, Africa report N°91, 30 march 2005.

 

KABUYA-LUMUNA, M. (1986), Idéologies zaïroises et tribalisme (La révolution paradoxale), Louvain-la-Neuve: Cabay.

 

KAFARHIRE, T., L’autre visage du conflit dans la crise des Grands Lacs. Mémoire historique sur la crise de la citoyenneté au Kivu, in :Congo-Afrique, n°374, avril 2003, p.221-240.

 

KAJIGA, G. (1956), Cette immigration séculaire des Ruandais au Congo, in Bulletin

Trimestriel de Centre d’Etude des Problèmes Sociaux Indigènes, n°32.

 

KANYAMACHUMBI, P. (1993), Les populations du Kivu et la loi sur la nationalité. Vraie et

fausse problématique, Editions Select: Kinshasa.

 

KENNES, E. Le secteur minier au Congo: “Deconnexion” et descente aux enfers, in:

L’Afrique des Grands Lacs. Annuaire 1999-2000, Paris, L’Harmattan, p.305-348.

L’Avenir, L’Onu prête à imposer le schéma burundais en République démocratique du

Congo, le 1 novembre 2004.

 

La Tribune de la Nation, Le Rcd-Goma n’est qu’une caisse de résonance des stratégies

hégémonistes et déstabilisatrices du Rwanda de Kagame en Rdc, 25 juillet 2005.

 

LAURENT, P.-J. & TSONGO, A.M. (1996), Mouvements de populations, cohabitations

ethniques, transformations agraires et foncières dans le Kivu montagneux, Louvain-la-

Neuve: UCL-IED.

 

LEMARCHAND, R. (1964), Political Awaking in the Congo. The Politics of Fragmentation,

Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

“Cinq questions à Eugène Serufuri Ngayabaseka”, in Le Potentiel, n°2852 du mardi 17 juin

2003.

 

Lettre ouverte des intellectuels du Nord et du Sud-Kivu aux chefs coutumiers: Analyse

globale de la situation du projet de création d’un Hutuland, Goma, 13 mai 1996.

 

L’engrenage de la haine ethnique, in: L’Humanité, 26 February 2002.

 

LUBALA, E. (1998), La situation politique au Kivu: vers une dualisation de la société, in

L’Afrique des Grands Lacs. Annuaire 1997-1998, Paris, L’Harmattan, p.307-333.

 

LUMBI, P., Guerre en RDC: enjeux économiques, intérêts et acteurs, Observatoire

Gouvernance-Transparence, 10 avril 2000.

 

MAMDANI, M. (1997), Understanding the Crisis in Kivu, Report of the CODESRIA Mission to the Democratic Republic of Congo.

 

MARARO, S. (1996), Enjeux de la guerre de Masisi, in Dialogue, n°12.

 

MARARO, S. (1999), La société civile du Kivu: une dynamique en panne?, in L’Afrique des Grands Lacs. Annuaire, 1998-1999, Paris, L’Harmattan, p.237-271.

 

MARARO, S. (2000), La guerre des chiffres: une constante dans la politique au Nord-Kivu, in L’Afrique des Grands Lacs. Annuaire 1999-2000, Paris, L’Harmattan, p.225-262.

 

MARARO, S. (2001), Pouvoirs, élévage et la question foncier au Nord-Kivu, in L’Afrique des Grands Lacs. Annuaire, 2000-2001, Paris, L’Harmattan, p.219-250.

 

MARARO, S. (2002), Le Nord-Kivu au coeur de la crise congolaise, in L’Afrique des Grands Lacs. Annuaire, 2001-2002, Paris, L’Harmattan, p.153-186.

 

MARARO, S. (2003), L’administration AFDL/RCD au Kivu (novembre 1996-mars 2003).

Stratégie et bilan, in L’Afrique des Grands Lacs. Annuaire, 2002-2003, Paris, L’Harmattan,

p.171-206.

 

MARARO, S. (2004), Le TPD à Goma (Nord-Kivu): Mythes et Réalités, in L’Afrique des

Grands Lacs. Annuaire, 2003-2004, Paris, L’Harmattan, p.139-170.

 

MASSON, P. (1970), Dix ans de malheurs (Kivu 1957-1967), Tome II. Jusqu’à la lie,

Bruxelles: Max Arnold Editeur.

 

MMCnews, Karel De Gucht, avocat des Banyamulenge?, le 3 mars 2005,

http://www.digitalcongo.net/fullstory.php?id=49839. (06/08/2005)

 

MUHEME, G.(1999), Ces guerres imposées au Kivu. Intérêts économiques ou management social?, Louvain-la-Neuve: Academia Bruylant.

 

MUHINDO, V. (2003), Le Congo-Zaïre. D’une guerre à l’autre, de libération en occupation

(chronique 1996-Lusaka 1999), Paris: L’Harmattan.

 

MUTUZA, R. (2004), La problématique du mythe Hima-Tutsi, Kinshasa: Editions Noraf.

Nations Unies, Conseil de Sécurité, Final Report of the International Commission of Inquiry (Rwanda), 18 novembre 1998, S/1998/1096, §86-87.

 

Mgr. NGABU, Massacres de 1993 dans les zones de Walikale et de Masisi, in Dialogue,

n°192, août-septembre 1996.

 

NGOY, T. (2002), L’Accord de Lusaka et la paix en RDC: une autre lecture, Kinshasa:

Cerbipad.

 

NZABARA, M.F.X., La guerre dans la zone de Masisi, in Dialogue, n°192, août-septembre

1996.

 

NZITATIRA, M.F. (14 september 1968), Les Migrations, la question ethnique et la

réconciliation, Goma.

 

OGT, Le Rwanda plante le décor d’une nouvelle guerre d’agression à l’Est de la RDC,

Kinshasa, septembre 2003.

 

PABANEL, J.-P. (1991), La question de la nationalité au Kivu, in Politique Africaine, n°41.

“Plainte de la population de la chefferie Bashala à la Cour constitutionnelle (8 octobre 1965)”, gepubliceerd in Les dossiers du CRISP, Congo 1965, Bruxelles-Léopoldville, CRISP-INEP, 1966.

 

POTTIER, J. & FAIRHEAD, J. (1991), Post-famine Recovery in Highland Bwisha, Zaïre:

1884 in Its Context, in Africa, Vol.61, n°4.

 

Rapport du Panel de l’ONU, Current Situation: Exploitation, arms flows and trends, october 2003.

 

Rapport final des Journées de réflexion, Z.T.M. Mweso, Annexe I, p.3 et XX.

 

Rapport final des Journées de réflexion, Masisi (14-16 février 1994), p.9, LXXIV-LXXVII.

 

Rapport sur la situation qui prévaut actuellement dans la province du Nord et du Sud-Kivu

(juillet-août 1998), s.l. s.d.

 

REYNTJENS, F. & MARYSSE, S. (1996), Conflits au Kivu: Antecedents et Enjeux.

Dimensions politiques et économiques, CDW-CDS: Universiteit Antwerpen.

 

REYNTJENS, F. (1999), La guerre des grands lacs. Alliances mouvantes et conflits

extraterritoriaux en Afrique Centrale, Paris: L’Harmattan.

 

RUGENERA, M. (1996), Les massacres de 1965 et 1991, in Dialogue, n°192.

 

RUHIMBIKA, M. (2001), Les Banyamulenge (Congo-Zaïre) entre deux guerres, Paris:

L’Harmattan.

 

RURIHOSO, O. (1992), La nationalité de la population zaïroise d’expression kinyarwanda au regard de la loi du 29 juin 1981, Kinshasa: Bibliothèque du Centre d’études et de recherches sur l’intégration africaine (CERIA).

 

RUSAMIRA, E., La dynamique des conflits ethniques au Nord-Kivu: une réflexion

prospective, in: Afrique contemporaine, automne 2003.

 

RWAKABUBA, S. (1994), Souvenirs et témoignages, Kinshasa: Editions Isata.

 

SHENGE HUNDE, Rapport de la réunion tenue à Pinga du 19 au 21 juin 1986.

 

SOCIETE CIVILE, Réflexions sur la situation actuelle et l’avenir politique du Congo-Zaïre

dans les régions libérées (Contributions et propositions de la société civile à l’AFDL), Goma, le 16 mai 1997.

 

Société Civile de la RDC (1998), Comité de suivi, Missions en provinces, Kinshasa.

 

SONDJI, J-B., Les enjeux de la crise congolaise et quelques pistes pour nous en sortir,

Kinshasa, le 21 juillet 1999.

 

SONDJI, J-B., La guerre d’agression Américo-Rwando-Ougando-Burundaise contre la RDC: ses enjeux, ses commanditaires, Inédit, mai 2002.

 

Syllabus du séminaire idéologique de l’AFDL (1997).

 

TEGERA, A., (1995), La reconciliation communautaire: le cas des massacres au Nord-Kivu, in: Guichaoua, A. (red.), Les crises politiques au Burundi et au Rwanda 1993-1994, Lille, p.395-402.

 

TEGERA, A., Au-delà des clichés ethniques: quelle base identitaire?, in Regards croisés,

n°00, janvier 1998.

 

TEUWEN, A. (1966), Enquête générale sur les populations banyarwanda établies dans l’Est du Congo (Zaïre) dans le Nord et le Sud Kivu, Léopoldville, 6 novembre 1966.

 

THAMBWE, M., Note technique sur les négociations politiques du 27 juillet 1999, document inédit.

 

TSONGO, M. (1996), Foncier, mouvements des populations, question de la nationalité, luttes ethniques dans les régions des Grands Lacs africains, miméo.

 

TULL, D.M. (2003), A reconfiguration of political order? The state of the state in North-Kivu

(DR Congo), in African Affairs, n°102, p.429-446.

 

United Nations, Department of Humanitarian Affairs, Integrated Regional Information

Network, Situation Report on Masisi and Rutshuru, North-Kivu, Zaïre, 10 mai 1996.

 

VERHAEGEN, B. & WILLAME, J.C. (1964), Les provinces du Congo. Structure et

fonctionnement, in Cahiers Economiques et Sociaux, Léoplodville: Université Lovanium,

IRES, Collection d’études politiques, n°3.

 

VERHAEGEN, B. (1966, 1969), Rébellions au Congo, Tome 1 en 2, Bruxelles-Kinshasa:

CRISP-IRES.

 

VLASSENROOT, K. (2000), The promise of ethnic conflict: militarisation and enclaveformation in South Kivu, in: Goyvaerts, D. (red.), Conflict and ethnicity in Central Africa, Tokyo, p.59-104.

 

WA KANIANIA, Les Congolais rwandophones: l’épine dans le pied de la Rd Congo, in:

L’Etendard, le 21 décembre 2004.

 

WEIS, G. (1959), Le pays d’Uvira, Etude de géographie régionale sur la bordure occidentale du lac Tanganika, Bruxelles: ARSC.

 

WILLAME, J.C. (1997), Banyarwanda et Banymulenge: violences ethniques et gestion de l’identitaire au Kivu, in Cahiers Africains, n°25.

 

WILLAME, J.C. (1999), L’odyssée Kabila. Trajectoire pour un Congo nouveau?, Paris:

Karthala.

 

YAV, Raymond (2004), La problématique du DDRRR face aux écheances électorales en

RDC et à la paix dans la région des Grands lacs, RDC: Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale.

 

Persoonlijk interview met professor Mushi, Kinshasa, 7 juli 2005.

 

Persoonlijk interview met Moïse Nyarugabo, Kinshasa, 11 juli 2005.

 

Persoonlijk interview met kabinetschef Denis Ntare, Goma, 14 juli 2005.

 

Persoonlijk interview met vice-gouverneur Bakungu Mythondeke, Goma, 14 juli 2005.

 

Persoonlijk interview met de coördinator van het migratiebureau Albert Semana, Goma, 15

juli 2005.

 

Persoonlijk interview met Raymond Yav, Kinshasa, 20 juli 2005.

 

Persoonlijk interview met Karl Dhaene, Politiek Conseiller van de Belgische ambassade in

Kinshasa, Kinshasa, 21 juli 2005.

 

Persoonlijk interview met VN functionaris (OCHA) Bernard Leflaive, Kinshasa, 27 juli 2005.

 

Persoonlijk interview met pasteur Théodore Ngoy, Kinshasa, 28 juli 2005.

 

Persoonlijk interview met Ministre du Portefeuille Céléstin Vunabandi, Kinshasa, 28 juli 2005.

 

Download scriptie (650.92 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Antwerpen
Thesis jaar
2005