Beeldvorming van delinquente jongeren in Vlaamse televisiereportages

Anneleen
Dehandschutter

DE MEDIAHYPE ROND EVERBERG

 

In Everberg werd vier jaar geleden in allerijl de eerste Belgische jeugdgevangenis opgericht. In de maanden daarvoor werd in de nieuwsmedia uitgebreid bericht over de spectaculaire moord op een opvoedster, de snelle opkomst van jeugdbendes, overvolle instellingen en noodgedwongen vrijlatingen van ernstig criminele jongeren. Er werd gesproken over een toename van ernstige jeugdcriminaliteit, een opvallende verjonging van de daders en de noodzaak tot een hardere aanpak. De vraag rijst of de media op die manier de oprichting van Everberg in de hand hebben gewerkt, want ook de afgelopen maanden worden we overspoeld door onheilsberichten over misdadige jongeren. Ja en nee, blijkt uit de resultaten van een recent mediaonderzoek.

 

We kennen allemaal de verhalen van het afgelopen jaar: de ‘laffe MP3-moord’ op Joe Van Holsbeeck door 2 jonge polen, de ‘koelbloedige schietpartij’ in Antwerpen door de achttienjarige Hans van Temsche en de ‘brutale doodslag’ op een NMBS-medewerker door een groepje allochtone jongens, om er slechts enkele te noemen En dan zijn er nog de blunders van het rechtssysteem en de hulpverlening: herhaaldelijke vrijlatingen van jonge boefjes door plaatsgebrek in de gesloten instellingen, het ‘ongehoord voetbaluitstapje’ van Marius O., mededader in de moord op Joe... Maandenlang stonden de kranten en journaals bol van de berichten over een escalerende jeugdcriminaliteit en de te softe aanpak ervan.

 

Toch is zo’n nieuwsgolf over toenemende jeugdcriminaliteit niets nieuws. Enkele jaren terug kwam de jeugddelinquent ook al regelmatig in de spotlights te staan. Toen vooral naar aanleiding van de moord op een opvoedster en een prangend plaatsgebrek in de gesloten instellingen. En toeval of niet, kort daarop volgde de oprichting van de eerste jeugdgevangenis in België, sinds de wet op de kinderbescherming van 1912. Dit jeugddetentiecentrum in Everberg kwam er in een recordtempo. In maart 2002 werd op slechts twee dagen een noodwet gestemd en het centrum werd diezelfde maand nog geopend. Everberg biedt tijdelijke opvang voor zware criminele jongens na hun arrestatie. Van heropvoeden is echter niet veel sprake. Het is als het ware een huis van bewaring: een plaats waar de zware gevallen korte tijd in voorhechtenis kunnen worden gehouden, tot er een plaatsje vrijkomt in de overbevolkte jeugdinstellingen.

Het hoeft geen betoog dat heel wat professionals uit de jeugdzorg en academische wereld niet gelukkig zijn met deze evolutie. Zij vinden dat de media deze overhaaste politieke beslissing hebben uitgelokt, daartoe aangepookt door ontevreden jeugdrechters. De media, zo gaat hun betoog, zouden onredelijk bericht hebben over het plaatsgebrek in gesloten instellingen en de toenemende jongerencriminaliteit. Ze hebben het over een populistisch veiligheidsdiscours van Law and Order, waarbij de indruk wordt gewekt dat jeugdcriminaliteit toeneemt, de jongere als schuldige wordt geviseerd en een repressieve aanpak wordt aangemoedigd.

 

In haar scriptie ‘Beeldvorming van delinquente jongeren in Vlaamse televisiereportages’ komt Anneleen Dehandschutter tot de conclusie dat die kritiek niet echt opgaat. Aan de hand van een diepgaande inhoudsanalyse van de twintig reportages die de populaire actualiteitenmagazines Koppen en Telefacts tussen 2000 en 2004 uitzonden, reconstrueert ze het dominante discours dat deze media over Belgische jongerencriminaliteit hanteerden ten tijde van de komst van Everberg. En dat kan niet zomaar een eenzijdig discours van law and order worden genoemd.

 

Het onderzoek bevestigt dat Koppen en Telefacts in de maanden voor Everberg opvallend meer aandacht besteden aan jeugddelinquentie. En het klopt inderdaad dat in het overgrote merendeel van de reportages gesuggereerd wordt dat de jeugdcriminaliteit toeneemt. De indruk wordt gewekt dat er steeds meer jongeren steeds vaker en steeds zwaardere misdaden begaan, bovendien op steeds jongere leeftijd. Dat strookt niet met de harde cijfers. Ook wordt globaal genomen geïnsinueerd dat er nood is aan een hardere aanpak, en met name aan meer opvangplaatsen en langere opnames in gesloten jeugdinstellingen. Andere begeleiding- of opvangmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld de alternatieve tussenkomsten, blijven doorgaans in de schaduw staan.

Maar spreken van een discours van Law and Order, lijkt ietwat overdreven. In het heersende discours wordt immers niet eenzijdig gesproken over opsluiting als middel tot beveiliging van de maatschappij, maar wordt ook het belang ervan voor de jongere benadrukt. De mogelijkheid tot lange opsluiting met intensieve begeleiding en een opleidingsaanbod wordt gezien als een kans voor de jongere, niet als een straf. Een echte gevangenisplaatsing, louter gericht op bewaring van minderjarige criminelen, wordt dan ook niet opportuun of humaan geacht. De meeste reportages besteden overigens ook aandacht aan de achtergrond en de drijfveren van de jonge misdadiger en wijzen hem niet zonder meer aan als boosdoener.

De jeugdrechters verantwoordelijk stellen voor een soort ‘Everbergsyndroom’, lijkt ook al onterecht. Voor de oprichting van een jeugdgevangenis à la Everberg werd in de onderzochte nieuwsberichten alvast nooit gepleit. Noch door de reportagemakers, noch door de rechtbanken.

 

Maar toch is een ongenuanceerde beeldvorming een gevaarlijke zaak. Het is al langer geweten dat de burger een groot deel van zijn kennis via de televisie vergaart en dat beleidsmakers zich laten beïnvloeden door de media-aandacht voor jeugdcriminaliteit, als een ‘weerspiegeling’ van de publieke opinie. Koppen en Telefacts zijn veelbekeken programma’s. Men mag dan niet rechtstreeks om de jeugdgevangenis gevraagd hebben, men heeft wel bijgedragen aan de verspreiding van de opvatting dat ernstige jeugdcriminaliteit snel toeneemt en dat we die evolutie dringend met ingrijpende middelen moeten bestrijden. En op die manier heeft men misschien onbedoeld toch een rol vervuld bij de komst van Everberg.

 

Goed of kwaad, de jeugdgevangenis staat er. En dat is in de eerste plaats een politieke verantwoordelijkheid. Maar uit de geschiedenis kunnen wel lessen getrokken worden, voor politiek én media. Want de vraag blijft of de berichtgeving vandaag dan zoveel correcter is dan voorheen. En nog belangrijker: of de politieke reacties dan zoveel doordachter zijn geworden.

 

Bibliografie

BIBLIOGRAFIE

 

Boeken

 

Baldwin, E., Longhurst, B., McCracken, S., Ogborn, M. & Smith, G. (1999). Introducing Cultural Studies. Londen: Prentice Hall.

 

Barthes, R. (1972). Mythologies (Lavers, A., Trans.). New York: Hill and Wang.

 

Bignell, J. (1997). Media Semiotics. An Introduction. Manchester: Manchester University Press.

 

Biltereyst, D. (2000). Realiteit en Fictie: tweemaal hetzelfde? Brussel: Koning Boudewijnstichting.

 

Bouverne-De Bie, M. (1997). Sociale Agogiek. Gent: Academia Press.

 

Briggs, A. & Cobley P. (1998). The Media: an Introduction. Harlow: Longman.

 

Casselman, J. Goethals, J., Goossens, F., Hutsebaut, F., Vervaeke, G. & Walgrave, L. (2001). Veiligheid, een illusie? Theorie, Onderzoek en Praktijk. Brussel: Politeia n.v..

 

Chatman, S. (1978). Story and Discourse. Narrative Structure in Fiction and Film. Ithaca (NY): Cornell University Press.

 

Christiaens, J. (1999). De Geboorte van de Jeugddelinquent. Brussel: VUBPRESS.

 

Cohen, S. (1972). Folk Devils and Moral Panics. The Creation of the Mods and the Rockers. London: MacGibbon and Kee.

 

Corner, J. (1986). Documentary and the Mass Media. London: Edward Arnold Publishers.

 

Corner, J. (1991). Popular Television in Britain. Studies in Cultural History. London: Trinity Press.

 

Corner, J. (1999). Critical Ideas in Television Studies. Oxford: Clarendon Press.

 

Corner, J. (1996). The Art of Record. A Critical Introduction to Documentary. Manchester: Manchester University Press.

 

De Bock, S. (2006). Geboeid voor het leven. Het ongekuiste verhaal van 5 jonge criminelen uit Everberg. Leuven: Van Halewyck.

 

Dyer, R. (1993). The Matter of Images. Essays on Representations. London: Routledge.

 

Everaerts, J. P. (n.d.). Oog voor de Wereld. Theorie, Geschiedenis & Toekomst van de Westerse Documentaire Film, Televisie, Video en Multimedia. Brussel: Ritz.

 

Everaerts, J. P. (n.d.). Film in België. Een Permanente Revolte. Brussel: Mediadoc.

 

Fairclough, N. (1993). Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press.

 

Fairclough, N. (2003). Analysing Discourse. Textual Analysis for Social Research. London: Routledge.

 

Fenton, N., Bryman, A., Deacon, D. & Birmingham, P. (1998). Mediating Social Science. London: Sage.

 

Foucault, M. (1980). Power/Knowledge. Selected Interviews and other Writings 1972-1977. New York: Prentice Hall.

 

Goris, P. & Walgrave, L. (2002). Van Kattenkwaad en Erger. Actuele thema’s uit de Jeugdcriminologie. Leuven-Apeldoorn: Garant.

 

Hall, S. (1997). Representation. Cultural Representations and Signifying Practices. London: Sage.

 

Hayward, S. (1996). Key Concepts in Cinema Studies. London: Routledge.

 

Jaworski, A & Coupland, N (Ed.) (1999). The Discourse Reader. London: Routledge.

 

Klaassen, C. (1991). Jeugd als Sociaal Fenomeen. Identiteit, Socialisatie en Jeugdcultuur in Theorie en Onderzoek. Leuven: Acco.

 

Lacey, N. (2002). Media Institutions and Audiences. Key Concepts in Media Studies. Houndmills: Palgrave.

 

Lippmann, W. (1965). Public Opinion. New York: The Free Press. (Original work published in 1922)

 

McCormick, C. (1995). Constructing Danger: the Mis/Representation of Crime in the News. Halifax: Fernwood.

 

Monaco, J. (1984). Film. Taal, Techniek, Geschiedenis. Weesp: Wereldvenster.

 

Moran, A. (1998). Copycat Television. Globalisation, Program formats and Cultural Identity. Luton: University Press.

 

Nachman, B-J. (1990). The Politics and Morality of Deviance. Albany (N.Y.): State university of New York press.

 

Nichols, B. (1981). Ideology and the Image. Social Representation in The Cinema and other Media. Bloomington: Indiana University Press.

 

Nichols, B. (1991). Representing Reality: Issues and Concepts in Documentary. Bloomington: Indiana University Press.

 

Pitts, J. (2001). The New Politics of Youth Crime. Discipline or Solidarity. Houndmills: Palgrave.

 

Roscoe, J & Hight, G. (2001). Faking it. Mock-documentary and the Subversion of Factuality. Manchester: Manchester University Press.

 

Rosenthal, A. (ed.) (1988). New Challenges for Documentary. Berkeley: University of California Press.

 

Rothman, W. (1997). Documentary Film Classics. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Smelik, A., Buikema, R. & Meijer, M. (1999). Effectief Beeldvormen. Assen: Van Gorcum.

 

Van Acker, J. (2001). Zorgenkinderen. Omgaan met Opvoedingsproblemen. Antwerpen: Bosch & Keuning.

 

Van San, M & Leerkes, A. (2001). Criminaliteit en Criminalisering. Allochtone Jongeren in België. Amsterdam: University Press.

 

Van Welzenis, I. (2003). Jeugddelinquentie: Wat verstaan we eronder? Waar komt het vandaan en wat doen we eraan? Mechelen: Kluwer.

 

Vaughan, D. & Buscombe, E. (1976). Television Documentary Usage. London: Britisch Film Institute.

 

Walgrave, L. (2000). Met het Oog op Herstel. Bakens voor een Constructief Jeugdsanctierecht. Leuven: Universitaire Pers.

 

Wetherell, M., Taylor, S. & Yates, S.J. (2001). Discourse as Data. London: Sage.

 

Wetherell, M., Taylor, S. & Yates, S.J. (2001). Discourse Theory and Practice. London: Sage.

 

Cursussen

 

Soetaert, S. (2001). Introductie tot Cultural Studies, Representatie en Beeldvorming. Begeleidende literatuur bij colleges Culturele Agogiek.

 

Proefschriften

 

Broeckx, C. (2003). De Reportage versus de Feature: een blik op de wereld door de ogen van de journalist. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven.

 

Hoefnagels, E. (2004). Maatschappelijke Achtergronden van Onveiligheidsgevoelens. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven.

 

Van Welzenis, I. (1995). Het toekomstperspectief en Zelfconcept van Maatschappelijk Kwetsbare en Delinquente jongens. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven.

 

Tijdschriftartikels

 

Baron, S.W. & Hartnagel, T.F. (1996, April). “Lock ‘em up”: Attitudes toward Punishing Juvenile Offenders. Canadian journal of Criminology, pp 191-212.

 

Cappelaere, G. (2001). De internationale normen met betrekking tot Jeugdbescherming. Minimale garanties en één enkel objectief! Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten, 2 (4), 158-160.

 

Cartuyvels, I. (2001). De grote Etappes in het Belgisch Jeugdrecht: Continuïteit, Circulariteit of Breuk? Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten, 2 (4), 132-157.

 

Christiaens, J. & Dumortier, E. (2002). Wanneer de nood hoog is, is de gevangenis nabij: over de afschaffing van artikel 53 en de invoering van de jeugdgevangenis. Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten, 3 (2), 53-57.

 

Christiaens, J. & Dumortier, E. (2003). En nu nog de hervorming van de jeugdbeschermingswet van 1965. Panopticum, 24 (1), 290-292.

 

Christiaens, J. (2005). Jeugd en Justitie: spiegeltje, spiegeltje aan de wand... Panopticum, 26 (1)

 

Decock, G. (2001). De speeltijd is voorbij. Antwoorden op Jeugddelinquentie: een eerste voorstelling van een mogelijk nieuw jeugdsanctierecht. Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten, 2 (2), 66-71.

 

Dumortier, E. (2001). Over het herstel (van het) recht voor kinderen. Panopticum, 22 (1), 494-509.

 

Geudens, H. (2003). Verwerking gegevens herstelbemiddeling voor minderjarige daders m.b.t. 2002. Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten, 4 (5), 269-283.

 

Geudens, H. (2004). Reactie op kadernota van minister L. Onkelinx betreffende de hervorming van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming. Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten, 5 (2), 72-78.

 

Jeugdbescherming en bijzondere jeugdzorg (2003). De federale wetgeving inzake jeugdbescherming in 2002. Panopticum, 24 (1), 293-303.

 

Maes, C. (2003). Nog maar eens: Jeugdbescherming tegen wat zich verschuilt onder nieuwe benamingen. Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten, 4 (2), 57-67.

 

Moreau, T. (2001). De inzet van de hervorming van de jeugdbescherming. Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten, 2 (4), 161-169.

 

Nagels, C. (2005). Jongeren en geweld: een ogenschijnlijke parlementaire evidentie?

Panopticum, 26 (1)

 

Roberts, J.V. & Doob, A. (1990). News Media Influences on Public Views of Sentencing. In Ericson, R. V. (Ed), Crime and the Media. Alderschot: Dartmouth. (reprinted from Law and Human Behavior, 14 (5), 451-467)

 

Schissel, B. (1997). Youth Crime, Moral Panics, and the News: The Conspiracy against the Marginalized in Canada. Social Justice, 27 (2), 165-184.

 

Vanfraechem, I. & Walgrave, L. (2004). Herstelgericht Groepsoverleg voor jonge delinquenten in Vlaanderen. Verslag van een actieonderzoek. Panopticum, 25 (6), 27-45

 

Van Welzenis, I. (2003). Eén jaar na Everberg. Waar staan we en hebben we nu een oplossing voor de problemen? Vlaams Marxistisch Tijdschrift, 37 (1), 43-54.

 

Walgrave, L. (2001, September). Jeugddelinquentie in de stad. TVW, pp. 14-24

 

Krantenartikels

 

Het Mirakel van Everberg. (8 Februari 2002). De Standaard.

 

Hele Jeugdbijstand loopt over. Hulpverleners vragen globale aanpak. (8 Februari 2002). De Standaard.

 

Is de nationale veiligheid nu plots gered? (5 Maart 2002). Interview met Ankie Vandekerkhove, Vlaams kinderrechtencommisaris. De Standaard.

 

Minderjarige delinquenten (z)onder dak. (2002). Persarchief VZW Jongerenbegeleiding. Oorsprong artikel niet weergegeven.

 

Thienpont, A., Nagels, C. & Van Praet, S. (23 Maart 2002). Een gemiste kans voor de jeugdbscherming. De Standaard.

 

Ghys, I. (25 Maart 2002). Jeugdcriminaliteit niet langer ongestraft. De Standaard.

 

Internetbronnen

 

Berx, E., Cappelaere, G., Debaets, F., Decock, G., Demulder, R., Eliaerts, C. et al (2003). Werkgroep Jeugdsanctierecht. Opgezocht op 6 Juni 2005, op http://www.jeugdonderzoeksplatform.be

 

Burssens, D., Goedseels, E., Goris, P., Opdebeeck, T., Vanfraechem, I.,Van Grunderbeeck, S., vettenburg, N. & Walgrave, L. (2002). Jeugdsanctierecht niet gebaat bij Kunst-en Vliegwerk. Opgezocht op 12 April 2005, op http://www.jongerenbegeleiding.be

 

Burssens, D. (2004). Jeugd en Delinquentie. Over Daders, Slachtoffers, Preventie en Aanpak. Opgezocht op 9 April 2005, op http://www.jeugdonderzoeksplatform.be/publicaties/index.htm

 

Canada Year Book (2003). Youth Crime. OPgezocht op 15 Juni 2005, op http://142.206.72.67/04/04b/04b_002b_e.htm

 

Chandler, D. (1994). Semiotics for Beginners. Opgezocht op 20 Juli 2005, op http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/semiotic.html

 

Chandler, D. (1995). Marxist Media Theory. Geraadpleegd op 20 Juli 2005, op http://www.aber.ac.uk/media/Documents/marxism/marxism.html

 

Dienst voor strafrechterlijk beleid (2005). Jeugdstatistieken. Opgezocht op 1 Juli 2004, op http://www.dsb-spc.be

 

Dorfman, L. & Schiraldi, V. (2001). Off Balance: Youth, Race & Crime in the News. Opgezocht op 12 Juni 2005, op http://www.buildingblocksforyouth.org/media/media.html

 

Geudens, H. & Claes, M. (2002). Jeugdgevangenis van Everberg: alleen maar beveiliging of kan er meer? Opgezocht op 12 April 2005, op http://www.jongerenbegeleiding.be

 

Geudens, H. (2003). Vlaams Beleid inzake Jeugddelinquentie. Opgezocht op 3 mei 2005, op http://www.osbj.be

 

Giroux, H. (n.d.). Doing Cultural Studies : Youth and the Challenge of Pedagogy. Opgezocht op 12 Augustus 2003, op http://www.gseis.ucla.edu/courses/ed253a/Giroux/Giroux1.html

 

The John Howard Society of Alberta (1998). Youth Crime in Canada: Public Perception versus Statistical Information. Opgezocht op 10 Juni 2005, op http://www.johnhoward.ab.ca

 

Minderjarigen (z)onder Dak (2002). Opgezocht op 12 April 2006, op http://www.jongerenbegeleiding.be

 

Neve, B. (2000). Theoretical Approaches to the Mass Media. Opgezocht op 20 Juli 2005, op http://www.bath.ac.uk/~hssbpn/theories20%of%media.htm.

 

Parkinson, R. L. (2003). The Youth Criminal Justice Act: A New strategy for Youth Justice. Opgezocht op 15 Juni 2005, op http://www.mapleleafweb.com/features/crime/youth-act/perceptions.html

 

Reid-MacNevin, S. (1997). Myths about Youth Crime need Debunking. Opgezocht op 16 Juni 2005, op http://www.uoguelph.ca/mediarel/97-06-26/myths.html

 

Sands, L. (1998). Moral Panics. Opgezocht op 25 Juli 2005, op http://www.aber.uk/students/lcs9603.html

 

Smits, W. (2004). Maatschappelijke Participatie van Jongeren. Bewegen in de Sociale, Vrijetijds- en Culturele Ruimte. Opgezocht op 5 Juli 2005, op http://www.vub.ac.be/TOR/main/nieuws/2004/mpj/mpj.html

 

Stappaerts, F. & Van Dinter, K. (2002). Jongeren en Criminaliteit radio-interview met Christian Eliaerts. Het Vrije Woord. Brussel: Radio 1. Opgezocht op 4 September 2003, op http://www.vrijzinnighumanisme.be/5-radio-tv/513-radio020527.htm

 

Underwood, M. (1997-2005). Communication, Cultural and Media Studies Infobase (CCMS). Opgezocht op 20 Juli 2005, op http://www.cultsock.ndirect.co.uk/MUHome/cshtml

 

(Begeleidende) Websites

http://www.cim.be, laatst geraadpleegd op 15 Augustus 2006.

http://www.één.be, laatst geraadpleegd op 24 Juni 2006.

http://www.jeugdonderzoeksplatform.be, laatst geraadpleegd op 10 Augustus 2006. http://www.jongerenbegeleiding.be, laatst geraadpleegd op 12 Augustus 2006.

http://www.osbj.be, laatst geraadpleegd op 12 Augustus 2006.

http://www.telefacts.be, laatst geradpleegd op 24 Juni 2006.

http://www.vrt.be, laatst geraadpleegd op 24 Juni 2006.

 

Reportages

 

Beckers, B. (23 Januari 2001). Verbetering?. Motion picture. TV1: Koppen.

 

Becks, I. (8 Maart 2001). Wie niet horen wil. Motion picture. TV1: Koppen.

 

Becks, I. & Bouten, G. (30 Oktober 2001). Cel therapie. Motion picture. TV1: Koppen.

 

Becks, I. (26 September 2002). Jeugdzorg. Motion picture. TV1: Koppen.

 

Flikken in Parijs. (7 Juli 2003). Motion picture. VTM: Telefacts.

 

Fux, E. (9 Oktober 2002). Jeugdbendes. Motion picture. VTM: Telefacts.

 

Dessers, H. & Dubois, S. (2 December 2003). Girl Power. Motion picture. VTM: Telefacts.

 

Dewitte, I. (27 September 2001). Groepsverkrachting. Motion picture. TV1: Koppen.

 

Dewitte, I. (3 Maart 2002). Zware Jongens. Motion picture. TV1: Koppen.

 

Leestmans, D. (29 Januari 2002). Straf of Hulp?. Motion picture. TV1: Koppen.

 

Martens, K. (6 Februari 2001). Jong Geleerd. Motion picture. TV1: Koppen.

 

Moritz, M. (3 December 2001). Zwarte Wolven. Motion picture. VTM: Telefacts.

 

Naessens, D. (21 November 2001). Sombreville. Motion picture. TV1: Koppen.

 

Open Instelling ‘De Markt’ in Mol. (29 Oktober 2002). Motion picture. TV1: Koppen.

 

Open wonde: Vader van Jamie Bulger getuigt. (13 Februari 2003). Motion picture. TV1: Koppen.

 

Op het rechte pad. (20 Augustus 2001). Motion picture. VTM: Telefacts.

 

Soenens, B. (12 December 2000). Tienermoordenaars. Motion picture. TV1: Koppen.

 

Soenens, B. (23 Oktober 2001). Bende-oorlog. Motion picture. TV1: Koppen.

 

Tienermoordenaars: Doden voor een Niemendal. (9 December 2003). Motion picture. TV1: Koppen.

 

Vandenberk, L. (6 Januari 2003). Mijn Zoon is een Moordenaar. Motion picture. VTM: Telefacts.

 

Vandenberk, L. (4 Maart 2002). Cel met Kinderslot. Motion picture. VTM: Telefacts.

 

Vandenberk, L. (10 Oktober 2002). Steaming. Motion picture. VTM: Telefacts.

 

Vandenbussche, N. (28 Mei 2003). De Meisjes van Beernem. Motion picture. VTM: Telefacts.

 

Vertommen, K. (4 Februari 2003). Ijzeren Staaf. Motion picture. TV1: Koppen.

 

Vervloet, E. (25 April 2000). Opbouwwerk. Motion picture. TV1: Koppen.

 

Wesenbeek, L. (29 Oktober 2001). Hutten. Motion picture. VTM: Telefacts.

 

Download scriptie (761.5 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2006