Nietzsches-GPS’en vanuit www.nietzsche-trefpunt.be

Luc
BruysseNietzsche-GPS’n vanuit www.nietzsche-trefpunt.beBibliotheken zijn informatieportalen waar een vierde van de totale bevolking regelmatig

gebruik van maakt. De dienstverlening of hoofdtaak van de modale bibliotheek bestaat

erin kennis en ontspanning te verdelen via al dan niet audiovisuele dragers van fictie of

non-fictie. Deze thesis toont aan dat Belgische bibliotheken dringend toe zijn aan

vernieuwing.

Enerzijds is er het probleem van een kwalitatieve gegevensontsluiting op zich. Relevante

materie voor zowel uitgever, school als voor de bibliotheekgebruiker; die elk zowel een

inzicht in of overzicht van de informatiestroom wil behouden. Een probleem dat

bovendien prangend wordt, als men beseft dat er elk jaar twintigduizend nieuwe,

Nederlandstalige titels bijkomen.

Anderzijds stelt zich de confrontatie of raadpleging en distributie van fysieke dragers bij

dergelijke groeicijfers nog verder gangbaar kan blijven; en dàt in een bovendien steeds

meer interactieve en snel evoluerende samenleving. De tijdsdruk vanuit de zucht naar

ergonomische en economische perfectie stelt bovendien directe, precieze én dus online

gepresenteerde informatie voorop.Een inhoudelijke GPS als start…In de zoektocht naar een betere ontsluitingsmethode vormde de opzet een performante

navigatietool te creëren - waardoor studenten, bibliothecarissen of andere geïntere-

sseerden hun weg konden vinden in het informatieaanbod - een eerste case. Er werd

hierbij gekozen om de Nederlandstalige, secundaire literatuur inzake de filosoof

Friedrich Nietzsche inhoudelijk te ontsluiten.

In deze opzet werd een pré-coördinatieve thesaurus geconstrueerd - als wegwijzende

concordantie - die de gebruiker quasi drempelloos kon helpen bij de formulering van

zijn informatiebehoefte. De inhoudelijke ontsluiting van begrippen, symbolen en thema’s

leverde na vier jaar werk uiteindelijk zeshonderdvijfenzeventig Nietzscheaanse

descriptoren aan.

Een hiërarchische zoekingang, functioneel adviserend ‘on screen’ door visualisatie van

de relaties tussen descriptoren, werd gebaseerd op de semantische of inhoudelijke

relaties zoals die werden gelegd door de verschillende auteurs van honderddertig

werken of drieëntwintigduizenddriehonderd pagina’s die de periode 1904-2004 omvat.

Deze kwalitatieve, ontologische structurering kwam proefondervindelijk beter tegemoet

aan een optimale evaluatie van het zoekresultaat door de gebruiker.

Daarnaast werd er, op basis van de hiërarchische zoekingang, een alfabetische

zoekingang voorzien. Net zoals de hiërarchische zoekingang relateerde ook deze ingang

pagina’s en titels aan de toegekende descriptoren.

Zo werd het voor de gebruiker zònder voorkennis mogelijk te grasduinen via de

gerelateerde descriptoren én indirect bij te leren via de hiërarchische zoekingang. Voor

de gebruiker mét voorkennis was het via de alfabetische zoekingang mogelijk zich vlug

te verdiepen in een geselecteerde descriptor: namelijk een opsomming te krijgen van

titels, auteurs en betreffende pagina’s, die een geselecteerde descriptor aanleverde.Een uitgestippelde route in het verschiet!Deze ontwikkelde ontsluitingsmethodiek als eerste case bleek alvast méér

gebruiksvriendelijkheid, en dus tevredenheid van de gebruiker, te bewerkstelligen. Het

resulterende zoekscherm met de hierboven geschetste, inhoudelijke ontsluiting gaf

meer informatie dan het louter zoeken op titel en auteur of één aanwezig trefwoord per

titel, zoals dat anno 2006 gebruikelijk is in het modale werkveld.

Met de hieruit resulterende systematiek en ontwikkelde software kan tevens de

volledige bibliotheekcollectie ànders en beter ontsloten worden, om zó een meer

professionele gids te betekenen die de gebruiker kan begeleiden in een succesvol

zoekproces. Het enige wat daarvoor moet gebeuren als technische aanpassing is louter

de Nietzsche-nomenclatuur te vervangen door het SISO, de UDC of andere indeling die

de bibliotheek in kwestie gebruikt.

Een online raadpleegbare bibliotheekontologie, die vervolgens in staat stelt om full-text

documenten te downloaden kan als voortzetting in die richting – en als oriëntering bij

het uitstippelen van een toekomstgerichte visie, missie en beleidsplan - een mooi

perspectief of beloftevolle opportuniteit vormen.Online distributie als richtingsaanwijzer…Terwijl de secundaire literatuur ontsloten werd, begon de bouw van een webplatform,

www.nietzsche-trefpunt.be die verdere verspreiding en popularisatie van het

Nietzscheaanse denken kon verzekeren.

Ook ontstond een tweede case: het plan om enkele titels online te plaatsen in

samenwerking met twee speciale bibliotheken: de VLBB (Brussel) en VKBB (Varsenare).

Door het opkomend succes van het luisterboek werd geopteerd om vijf titels uit de

primaire literatuur, twee titels uit de secundaire literatuur, twee uit de grijze literatuur

én een romanhoek met negen titels uit de triviale literatuur, online te plaatsen. Gezien

de doelgroep met verplicht lidmaatschap en de unieke beveiliging per titel werd niet in

aanvaring gekomen met het auteursrecht.

De online beschikbare en downloadbare audioboeken – het leeuwenaandeel titels van

Friedrich Nietzsche - werden succesvol ingeplugd. En ook de systematiek was sluitend

en comfortabel: betreffende titels konden enkel door de leden van de aanleverende

bibliotheek op een eenvoudige manier elektronisch afgehaald en ontleend worden.

Uit deze case blijkt dat het internet, als ontmoetingsplaats van vraag en aanbod inzake

informatie, tegemoet kan komen aan verschillende doelstellingen; zoals ondermeer

gebruikerstevredenheid, uitbreidingspotentieel en financiële besparingen.

Een belangrijke vaststelling die nog meer concretisering kan verdienen via allerlei

projectontwikkelingen, die het Vlaamse bibliotheekwezen in dat opzicht meer

rendabiliteit, penetratie en populariteit kan verschaffen.Wegenwerken in zicht?Er werd via behandeling van beide cases in de projectontwikkeling gewezen op een

benodigd bibliotheekbeleid dat de nodige aandacht moet geven aan méér zichtbaarheid

via een gedegen reclameplanning en professioneel webdesign. Ook kwam naar voor

dat, om de noodzakelijke en technologische evolutie in deze onderzochte richting te

bewerkstelligen, verder onderzoek en financiering vereist zal zijn.

De oprichting van een financieel fonds, dat noviteiten in het algemeen of bijvoorbeeld

research in bovenvermelde richting kan ondersteunen, is dus dringend nodig.

Zo kan het mogelijk worden dat veelbelovende studenten of andere onderzoekers op

zoek kunnen gaan naar uitdagingen die zich stellen in die context of in het bredere

werkveld; en naderhand die zoektocht naar innovatieve verbetering of technologische

vernieuwing ook daadwerkelijk kunnen financieren.

Die na te streven verbetering of vernieuwing is trouwens noodzakelijk, omdat juist door

het voortdurend in evenwicht brengen van behoefte en aanbod in correlatie tot

evoluties of tendenzen, de functionaliteit - en dus het bestaansrecht en

terugverdienwaarde - van de modale bibliotheek als toegangsverlenend

informatieportaal behouden kan blijven.

© Luc Brysse

Universiteit of Hogeschool
Andere
Thesis jaar
2006