Stedelijk rekeningrijden naar Londens model: een haalbaarheidsstudie voor Antwerpen en Brussel

Bart
Seghers

Stedelijk rekeningrijden: een opstap naar filevrije wegenVerhoogde mobiliteit leidt tot immobiliteit. In deze op het eerste zicht tegenstrijdige uitspraak

schuilt wel veel waarheid. Decennialang heeft de overheid geïnvesteerd in infrastructuur om

het wegverkeer sneller en vlotter te laten verlopen. België heeft nu het dichtste wegennet van

de Europese Unie. Hierbij vergeet men een belangrijk principe: door de betere wegen, zullen

er meer mensen een verplaatsing maken waardoor de files niet oplossen.

Hoe lost men het mobiliteitsprobleem dan wel op? Hiervoor moet men bestuderen wat er

fundamenteel fout loopt. Het evenwicht tussen vraag en aanbod in het wegverkeer is uit

balans. De oorzaak is niet het tekort aan wegen. Het probleem is de regulerende factor in de

vervoersmarkt: de prijs. Deze is te laag omdat de weggebruiker enkel betaalt voor zijn eigen

kosten, maar niet voor de veroorzaakte ‘externe kosten’: wegslijtage, milieukosten, verhoogd

risico op ongevallen en de grootste kost: congestie. Deze kosten zijn enorm hoog, zowel voor

de overheid, de economie als de bevolking. Uit studies blijkt dat de files in de E.U. € 440 per

jaar per inwoner kost. Ook bedrijven ondervinden hier ernstige hinder van. Een vrachtwagen

in de file kost een bedrijf ongeveer € 40 per uur.

De overheid heeft via een aantal maatregelen, zoals brandstoftaksen, ervoor gezorgd dat de

externe kosten deels aangerekend worden, maar deze ook werden verminderd. Via de

basismobiliteit en het ‘gratis’-beleid wordt openbaar vervoer aangemoedigd. Toch kunnen

deze maatregelen de congestie op de wegen niet bestrijden, omdat elk principe dat het verkeer

wil belasten zonder rekening te houden met plaats én tijd, de externe kosten nooit correct kan

aanrekenen. Rekeningrijden is hiertoe wel in staat. Wanneer de vraag naar vervoer stijgt, zal

de prijs evenredig stijgen. Men mag dit niet verwarren met tol, want hierbij varieert de prijs

niet in de tijd. M.a.w.: een trip op de Brusselse ring om 9h zal meer kosten dan om 6h. Een

verplaatsing op een provinciale weg zal minder kosten dan op een drukke snelweg. Op deze

manier kan men actief inspelen op de vervoersmarkt en bijgevolg de oorzaak van het

fileprobleem bestrijden. De opkomst van betere en goedkopere technologieën, zoals GPS en

On Board Units (registratietoestellen in het voertuig), maken het mogelijk om de veroorzaakte

kosten door te rekenen aan de weggebruiker – de gebruiker betaalt.

Aangezien studies uitwijzen dat steden niet alleen gebukt gaan onder het vele wegverkeer,

maar ook geluidshinder en de milieu-impact een invloed hebben op het stedelijk weefsel,

hebben een aantal steden besloten om rond het centrum een tolkordon te plaatsen. Het verkeer

dat dit kordon overschrijdt, moet – afhankelijk van het tijdstip – een bepaald bedrag betalen.

In Singapore was men hiermee gestart in het centrum van de stad. In de loop van de tijd is het

rekeningrijden meerdere malen verbeterd zodat er nu geen files meer voorkomen op de

wegen. Toch werd dit succesvolle rekeningrijden nog niet overgenomen in Europa, tot men in

Noorwegen ook tolkordons introduceerde in de centra van grote steden. Ook in Rome is men

hiermee begonnen, maar enorm veel resultaat boekte men niet door de vele categorieën

voertuigen die werden vrijgesteld.

Het was pas met het Londens initiatief dat rekeningrijden succesvol werd ingevoerd in een

Europese stad. Dit had niet alleen een grote invloed op het wegverkeer, maar verbeterde het

hele transportsysteem. De opbrengsten worden grotendeels geïnvesteerd in openbaar vervoer

waardoor pendelaars een volwaardig alternatief voor het rekeningrijden krijgen. Ook de

luchtkwaliteit verbeterde en het aantal ongevallen daalde licht. Het gevreesde sluipverkeer en

de negatieve economische impact bleven uit. Dit is logisch, want de economie wordt

beïnvloed door het macro-economische systeem, niet door het relatief kleine bedrag dat men

moet betalen om Londen binnen te rijden. Ondertussen heeft men in de binnenstad van

Stockholm rekeningrijden ingevoerd naar Londens model, met opmerkelijke resultaten.

De vraag die nu rijst is: wanneer wordt rekeningrijden in België ingevoerd? Aangezien voor

een nationaal systeem van rekeningrijden veel (politieke) hindernissen moeten worden

genomen, kan men overwegen om in Antwerpen en/of Brussel hetzelfde principe van een

tolkordon toe te passen.

Via interviews werd gepeild naar de visie van de belanghebbenden (politici, transport-,

economische sector en milieu) over rekeningrijden en een aantal voorwaarden onderzocht die

vereist zijn of die de haalbaarheid van rekeningrijden verhogen. Uit deze interviews blijkt

duidelijk dat men het eens is met de stelling dat weggebruikers dienen te betalen voor de

externe kosten. Het rekeningrijden moet de externe kosten zo goed mogelijk aanrekenen en op

termijn uitbreidbaar zijn tot een nationaal systeem. De opbrengsten hiervan moeten dienen als

compensatie: investeringen in weginfrastructuur, beter openbaar vervoer, de verlaging van

gemeentebelastingen en/of de verlaging van de sociale lasten.

Toch schrikken de bevoegde politici ervoor terug om rekeningrijden in te voeren. Ze halen

hiervoor het asociale aspect (een rijke betaalt evenveel als een minder rijke) aan. Dit is

opmerkelijk want zowel in Singapore, Londen als Stockholm waren net de sociaal-

democraten de initiatiefnemers om het rekeningrijden in te voeren. Ook in Noorwegen heeft

de socialistische partij tolprojecten mee goedgekeurd. De doorslaggevende factoren waren vooral de enorme fileproblemen die men wou oplossen en tegelijkertijd de alternatieven

verbeteren. Het asociaal karakter van rekeningrijden kwam niet ter sprake. Trouwens het

huidige beleid van brandstoftaksen en verkeersbelastingen is eveneens asociaal; hier betaalt

ook iedereen dezelfde prijs. Men schaft beter deze taksen af (zodat de meeste weggebruikers

niet méér moeten betalen dan nu) en vervangt deze door rekeningrijden, waardoor men wél in

staat zal zijn om de verkeerstromen te regelen, met een positief effect op de luchtkwaliteit, het

aantal ongevallen, geluidshinder en ook de leefbaarheid van steden. In de toekomst zal het

rekeningrijden, door de filevrije wegen, een grote positieve impact hebben, omdat de tol

wordt terugbetaald door de tijdswinst voor zowel personen als goederen. Dit alles zal de

economie alleen maar ten goede komen.

Het draagvlak bij de meeste niet-politiek betrokkenen is groot om met rekeningrijden te

starten. Zelfs als dit zou betekenen dat er maar een bepaald stadsdeel wordt aangerekend,

kunnen de positieve resultaten hieraan verbonden het draagvlak verder vergroten om te starten

met een nationaal systeem, waarbij buitenlands verkeer eindelijk gaat betalen voor de

aangelegde infrastructuur.

Hopelijk zal in de nabije toekomst wél iemand de politieke moed hebben om rekeningrijden

in te voeren; best voordat het verkeer volledig stil staat. Eén zaak is duidelijk: we moeten

dringend iets doen voor een betere mobiliteit.

Bibliografie

BibliografieBoeken en tijdschriften:Allaert, G., 2003a. Discussiebijdrage: de wetenschappelijke kennis over ruimtelijk-

economische dynamiek van het wegvervoer in Vlaanderen, België en Europa beperkt zich tot

‘grove’ veronderstellingen. In: Witlox, F., Notteboom, T. (red.), Eerlijke concurrentie in het

wegvervoer: realiteit of mythe?. Garant, Antwerpen, pp. 123-128.

Allaert, G., 2003b. Wegwijs in ruimtelijke economie. Doorkijk naar planning en management

van ruimte. Academia Press, Gent, 197 pp.

Armelius, H., Hultkrantz, L., 2006. The politico-economic link between public transport and

road pricing: An ex-ante study of the Stockholm road-pricing trial. In: Ben-Akiva, M.E.,

Hayashi, Y., Preston, J., Bonsall, P., Goodwin, P. (Eds.), Transport Policy, 13 (2006).

Elsevier Ltd., Oxford, pp. 162-172.

Beheersmaatschappij      Antwerpen       Mobiel,    2005.     Project   milieueffectrapportage

Oosterweelverbinding. Kennisgeving. Antwerpen, 307 pp.

http://www.mervlaanderen.be/uploads/merkennis354.pdf. 02/05/2006.

Blauwens, G., De Baere, P., Van de Voorde, E., 2002. Transport Economics. Uitgeverij De

Boeck, Antwerpen, 475 pp.

Button, K.J., 1998. Road Pricing and the alternatives for controlling road traffic congestion.

In: Button, K.J., Verhoef, E.T. (Eds.), Road Pricing, Traffic Congestion and the Environment,

Issues of Efficiency and Social Feasibility. Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham,

pp. 113-135.

Button, K.J., 2004. The rationale for road pricing: standard theory and latest advances. In:

Santos, G. (Ed.), Research in transportation economics. Volume 9, Road pricing: Theory and

evidence. Elsevier Ltd., Oxford, pp. 3-25.

Chatterjee, K., Gordon, A., 2006. Planning for an unpredictable future: Transport in Great

Britain in 2030. In: Ben-Akiva, M.E., Hayashi, Y., Preston, J., Bonsall, P., Goodwin, P.

(Eds.), Transport Policy, 13 (2006). Elsevier Ltd., Oxford, pp. 1-11.

Chin, K. K., 2002a. Road Pricing: Singapore’s experience, Presentation. In: Third seminar of

the Imprint-Europe Thematic Network: Implementing reform on transport pricing: Constraints

and solutions: Learning from best practice. 23-24 oktober 2002, Brussel, 40 pp.

http://www.imprint-eu.org/public/Presentations/imprint3_Chin%20Kian%20K….

04/12/2005.

Chin, K. K., 2002b. Road Pricing: Singapore’s experience. In: Third seminar of the Imprint-

Europe Thematic Network: Implementing reform on transport pricing: Constraints and

solutions: Learning from best practice, 23-24 oktober 2002, Brussel, 10 pp.

http://www.imprint-eu.org/public/Papers/IMPRINT3_chin.pdf. 04/12/2005.

City of Edinburgh Council, 2004. The Draft Edinburgh congestion charging order. The City

of Edinburgh Council, Edinburgh, 27 pp.

http://iti.tiedinburgh.co.uk/downloads/Final_draft_charging_order.pdf. 05/04/2006.

Commission of the European Communities, 2005. Commission staff working paper, The

communication on thematic strategy on air pollution and the directive on “ambient air

quality and cleaner air for Europe” - impact assessment. SEC (2005) 1133. Commission of

the European Communities, Brussel, 170 pp.

http://europa.eu.int/comm/environment/air/cafe/pdf/ia_report_en050921_f….

19/11/2005.

De Borger, B., 2005. Mobiliteit, rekeningrijden en de prijsstructuur in de transportsector.

VKW Metena, nr.9, juni. VKW Denktank, Wilrijk, 47 pp.

De Borger, B., Kerstens, K., Van Dender, K., 1997. Instrumenten voor een transportbeleid.

In: De Borger, B., Proost, S. (Red.), Mobiliteit: de juiste prijs. Garant, Leuven, pp. 81-124.

De Borger, B., Proost, S., 1997. Transportproblemen: de economische diagnose. In: De

Borger, B., Proost, S. (Red.), Mobiliteit: de juiste prijs. Garant, Leuven, pp. 7-41.

  De Brabander, B., 2005. Investeringen in verkeersveiligheid in Vlaanderen, een handleiding

voor kosten-batenanalyse. Lannoo Campus, Leuven, 200 pp.

De Ceuster G., 2004. Internalisering van externe kosten van wegverkeer in Vlaanderen,

Studie uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, MIRA. MIRA/2004/04,

Transport & Mobility Leuven, Leuven, 146 pp.

http://www.tmleuven.be/Milieu/2004-03.pdf. 07/11/2005.

Decoster, P., 1999. „Rekeningrijden is niet asociaal. Wél een middel om mobiliteit efficiënter

te maken.” In: Milieurama. Vol. 19, nr. 1-2, pp. 8-11.

De Moor, B., Immers, B., Bellemans, T., Logghe, S., 2001. Het fileprobleem in België:

wiskundige modellen, analyse, simulatie, regeling en acties. Eindverslag. DWTC project

MD/01/024 en MD/01/025. Katholieke Universiteit Leuven, Departement Elektrotechniek

(ESAT), Signals, Identification, System Theory and Automation (SISTA). en Katholieke

Universiteit Leuven, Departement Burgerlijke Bouwkunde, Verkeer en Infrastructuur,

Heverlee, 70 pp.

http://www.kuleuven.ac.be/traffic/dwn/P2001A.pdf. 07/11/2005.

Dekkers, C., 2003. „Londens lef – Hoe auto-hater Livingstone het verkeer weer laat rijden”.

In: Natuur en Milieu, 27 (4), pp. 12-15.

FOD Mobiliteit en Vervoer, 2005. Verkeerstellingen 2004. Directoraat-generaal Mobiliteit en

Verkeersveiligheid - Directie mobiliteit, Brussel, 110 pp.

http://www.mobilit.fgov.be/data/mobil/brochn.pdf. 20/03/2006.

Forestieri, F., 2000. „EURoPrice Newsletter”. Issue 02, 4 pp.

http://www.europrice-network.org/pdfs/ep1-nl02.pdf. 23/11/2005.

Fredriksson, L., Rydén, C., Viklund, L., 2005. Evaluation of the congestion charge trial in

Stockholm – Summary. Trivector Traffic AB, Lund, 21 pp.

www.stockholm.se/files/84800-84899/file_84851.pdf. 26/11/2005.

Hautekeur, G., 1995. „Met de auto mobiel?”. Terzake, 1995 (1), p.13.

Int Panis, L., De Nocker, L., 2001. De marginale externe milieukosten. In: Mayeres, I.,

Proost, S., Vandercruyssen, D., De Nocker, L., Int Panis, L., Wouters, G., De Borger, B., De

externe kosten van transport, Syntheseverslag, pp. 2-5

http://www.belspo.be/belspo/home/publ/pub_ostc/mobil/rapp04syn_nl.pdf. 07/11/2005.

Int Panis, L., De Nocker, L., De Vlieger, I., Torfs, R., 2001. Externe milieukosten van

wegverkeer in België, “XIXde Belgisch Wegencongres, Genval 2001”, Vol V. n° 4.1, pp.1-10

http://www.vito.be/bugs/externe/docs/Genval_final%20with%20ref.pdf. 07/11/2005.

International Association of Public Transport (UITP), 2004. Towards sustainable urban

transport. UITP, Brussel, 10 pp.

International Association of Public Transport (UITP), 2005. Public Transport, the Lisbon

Strategy and Sustainable Development. UITP, Brussel, 4 pp.

Jones, P., 1998. Urban road pricing: public acceptability and barriers to implementation. In:

Button, K.J., Verhoef, E.T. (Eds.), Road Pricing, Traffic Congestion and the Environment,

Issues of Efficiency and Social Feasibility. Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham,

pp. 263-284.

Litman, T., 2005. London Congestion Pricing, Implications for Other Cities. Victoria

Transport Policy Institute, Victoria (Canada), 12 pp.

http://www.vtpi.org/london.pdf. 15/12/2005.

The London Congestion Charging Research Programme, 1995. Final Report, Volume 1: Text.

HMSO, Londen, 321 pp.

Mantzos, L., Capros, P., Kouvaritakis, N., Zeka-Paschou, M., 2003. European energy and

transport trends to 2030. European Commission – Directorate-General for Energy and

Transport. Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg, 220

pp.

http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/figures/trends_2030/inde….

18/02/2006.

Mayeres, I., Proost, S., Van Dender, K., 1997. Marginale externe kosten van transport:

beschrijving, waardering en meting. In: De Borger, B., Proost, S. (Red.), Mobiliteit: de juiste

prijs. Garant, Leuven, pp. 43-80.

Mayeres, I., Proost, S., Vandercruyssen, D., 2001. De marginale externe ongevalskosten. In:

Mayeres, I., Proost, S., Vandercruyssen, D., De Nocker, L., Int Panis, L., Wouters, G., De

Borger, B., De externe kosten van transport, Syntheseverslag, pp. 5-8.

http://www.belspo.be/belspo/home/publ/pub_ostc/mobil/rapp04syn_nl.pdf. 07/11/2005.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2004. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen,

gecoördineerde versie. Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Administratie Ruimtelijke

Ordening, Huisvesting, Monumenten en Landschappen, Afdeling Ruimtelijke planning,

Brussel, 596 pp.

Mobil 2015, 2006. Stand van zaken van de mobiliteit in Brussel. Gewestelijk vervoerplan.

Druco, Brussel, 32 pp.

http://www.mobil2015.irisnet.be/Files/media/mobil2015_standvanzaken.pdf. 26/04/2006.

Mobiliteitscel, 2005a. Quickscan – Wegenvignet, Finaal rapport. Ministerie van de Vlaamse

Gemeenschap Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Brussel, 85 pp.

http://www.mobielvlaanderen.be/pdf/mobiliteitsbeleid/quickscanwegenvign….

22/11/2005.

Mobiliteitscel, 2005b. Quickscan – Wegenvignet, Finaal rapport; Bijlage 1. Ministerie van de

Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Brussel, 12 pp.

http://www.mobielvlaanderen.be/pdf/mobiliteitsbeleid/quickscan-tabel.doc. 22/11/2005.

N.N., 1995. San Francisco – Een typische stad van het westen. Uitgeverij Atlas, E.G., 4 pp.

N.N., 2005. Loss in life expectancy attributable to exposure to fine particulate matter – 2000.

6 pp.

http://europa.eu.int/comm/environment/air/cafe/general/pdf/map_pm.pdf. 19/11/2005.

Nationaal Platform, 2005. Anders Betalen voor Mobiliteit. Platform Anders Betalen voor

Mobiliteit, Den Haag, 101 pp.

http://www.andersbetalenvoormobiliteit.nl/files/Andersbetalen. 30/11/2005.

Ohm, R., 2005. „Frankrijk voert elektronisch tolsysteem voor vrachtauto’s in”. E-bulletin

Transport Café, 2 (3), 11 pp.

http://www.tln.nl/media/producten/e_bulletins/Bulletins_2005/e_bulletin…

_03.pdf. 11/01/2006.

Ramjerdi, F., Minken, H., Østmoe, K., 2004. Norwegian urban tolls. In: Santos, G. (Ed.),

Research in Transportation Economics. Volume 9, Road Pricing: Theory and Evidence.

Elsevier Ltd., Oxford, pp. 237-249.

Review of Charging Options for London (RoCOL), 2000. Road Charging Options for

London: A Technical Assessment, 156 pp.

http://www.gos.gov.uk/gol/161402/267325/. 14/12/2005.

Ryley, T., Gjersoe, N., 2006. Newspaper response to the Edinburgh congestion charging

proposal. In: Ben-Akiva, M.E., Hayashi, Y., Preston, J., Bonsall, P., Goodwin, P. (Eds.),

Transport Policy, 13 (2006). Elsevier Ltd., Oxford, pp. 66-73.

Safirova, E., Gillingham, K., Parry, I., Nelson, P., Harrington, W., Mason, D., 2004. Welfare

and distributional effects of road pricing schemes for metropolitan Washington DC. In:

Santos, G. (Ed.), Research in transportation economics. Volume 9, Road pricing: Theory and

evidence. Elsevier Ltd., Oxford, pp. 179-206.

Santos, G., 2004. Urban road pricing in the U.K.. In: Santos, G. (Ed.), Research in

transportation economics. Volume 9, Road pricing: Theory and evidence. Elsevier Ltd.,

Oxford, pp. 251-282.

Santos, G., Li, W.W., Koh, W.T.H., 2004. Transport policies in Singapore. In: Santos, G.

(Ed.), Research in transportation economics. Volume 9, Road pricing: Theory and evidence.

Elsevier Ltd., Oxford, pp. 209-235.

                                                                                            9

Small, K.A., Gomez-Ibañez, J.A., 1998. Road Pricing for congestion management: the

transition from theory to policy. In: Button, K.J., Verhoef, E.T. (Eds.), Road Pricing, Traffic

Congestion and the Environment, Issues of Efficiency and Social Feasibility. Edward Elgar

Publishing Limited, Cheltenham, pp. 213-246.

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), 2005. Betalen voor infrastructuur,

Eindverslag. Maatschappelijk debat georganiseerd door de SERV in opdracht van de

Vlaamse regering. SERV, Brussel, 208 pp.

Transport & Mobility Leuven, 2006, 18 januari. Emissies van het wegverkeer in België 1990-

2030. 7 pp.

http://www.tmleuven.be/Persbericht%20TML%20Emissies%20Belgie%20NL.doc.

18/02/2006.

Transport for London, 2003a. Annual report 2002/03. TfL, Londen, 51 pp.

http://www.tfl.gov.uk/tfl/pdfdocs/annrep-02-03.pdf. 15/02/2006.

Transport for London, 2003b. Congestion Charging 6 months on. TfL, London, 42 pp.

http://www.tfl.gov.uk/tfl/downloads/pdf/congestion-charging/cc-6monthso…. 15/02/2006.

Transport for London, 2004. Central London Congestion Charge, Social Impacts Surveys

2002, 2003. TfL, London, 221 pp.

http://www.tfl.gov.uk/tfl/cclondon/pdfs/Social%20Impacts%20Survey%20Rep…,%

202003.pdf. 15/02/2006.

Transport for London, 2005. Impacts monitoring, Third Annual Report. TfL, Londen, 151 pp.

http://www.tfl.gov.uk/tfl/cclondon/pdfs/ThirdAnnualReportFinal.pdf. 15/02/2006.

Transport for London, 2006. Annual report 2004/05. TfL, Londen, 52 pp.

http://www.tfl.gov.uk/tfl/pdfdocs/annrep-04-05.pdf. 15/02/2006.

Tretvik, T., 2003. Norway’s toll rings: Full scale implementations of urban pricing. In:

Imprint-Europe seminar on implementing pricing policies in transport: with special regard to

Newly Associated States – Session VI: Urban transport. 16-17 oktober 2003, Boedapest, 13

pp.

http://www.imprint-eu.org/public/Presentations/IMPRINT5_Tretvik.pdf. 07/12/2005.

Ubbels, B., Enoch, M., Potter, S., Nijkamp, P., 2004. Unfare Solutions: local earmarked

charges to fund public transport. Spon Press, New York, 176 pp.

Van Der Mersch, A., Peeters, C., Webers, H., Desmet, A., 1999. Files kunnen vermeden

worden. In: Trends Review, 23 september 1999. University of Antwerp (RUCA) –

Department of Applied Economics, Antwerpen, pp. 46-50.

Van Mierlo, J., Macharis, C., 2005. Goederen- en Personenvervoer, Vooruitzichten en

breekpunten. Garant, Antwerpen, 579 pp.

van Wee, B., 2005. Mobiliteit, Milieu en Maatschappij: Een Overzicht en Uitdagingen voor

Ruimtelijke Wetenschappers. In: Witlox, F., Van Acker, V. (Red.), De Belgische

Geografendagen, Les Journées Géographiques Belges, Mobiliteit, Maatschappij en Milieu in

kaart gebracht, Mobilité, Société et Environnement en Cartes, Deel II. BEVAS-SOBEG,

Gent, pp. 13-20.

Van de Voorde, E., 1992. Determinerende factoren van het personenvervoer. In: Poté, R.

(red.), Fileboek, een multidisciplinaire benadering van het fileverschijnsel. Garant, Leuven,

pp. 107-121.

Whittles, M.J., 2003. Urban Road Pricing: Public and Political Acceptability. Ashgate

Publishing Limited, Hants, 272 pp.

Internet:

City of Edinburgh Council, 2003a, 11 december. Inner Cordon – Entry Points.

http://iti.tiedinburgh.co.uk/big-inner2.html. 05/04/2006.

City of Edinburgh Council, 2003b, 11 december. Outer Cordon – Entry Points.

http://iti.tiedinburgh.co.uk/big-outer2.html. 05/04/2006.

El Khadraoui, S., 2005. Eurovignet voor slimme kilometerheffing. Europees parlementslid

(SP.A.).

http://www.politicsinfo.net/forum/about31476.html. 11/01/2006.

European Communities, 2004, 16 juli. City of Stockholm gearing up to e-congestion charge

trial.

http://europa.eu.int/idabc/en/document/3164/344. 23/11/2005.

EURoPrice, 2001. EURoPrice website.

http://www.europrice-network.org/. 13/02/2006.

FOD Economie - Algemene Directie Statistiek, Statistiek van de verkeersongevallen, 2004.

Verkeersongevallen (1997-2002).

http://statbel.fgov.be/figures/d364_nl.asp#3. 28/12/2005.

FOD Economie – Afdeling Statistiek en FOD Mobiliteit en Vervoer (DIV), 2005. Een eeuw

personenwagens in België (1903-2005).

http://statbel.fgov.be/figures/d37_nl.asp#1hist. 28/12/2005.

FOD       Mobiliteit   en   Vervoer,    2005.   Lengte    van het wegennet   (1997-2004).

http://statbel.fgov.be/figures/d133_nl.asp#1. 28/12/2005.

Map24, 2006.

http://www.be.map24.com/. 18/05/06.

N.N., 2004, 24 juni. Toll roads in Norway.

http://www.budgetaccommodation.no/tollroads/tollroadssurvey.htm. 16/01/2006.

N.N., 2005, 1 juni. Road Toll Money Fees.

http://istore.palantir.no/norveg/Files/51_Toll%20Money%20Fees%20per%200….

15/01/2006.

N.N., 2005. CAFE Reference Documents.

http://europa.eu.int/comm/environment/air/cafe/general/keydocs.htm. 19/11/2005.

N.N., s.d.. City of Namsos.

http://www.namsosinfo.no/?tema_id=124. 13/02/2006.

N.N., s.d.. I – Governments 1814 –.

http://odin.dep.no/smk/english/government/previous_gov/001001-160057/do….

13/01/2006.

N.N., s.d.. Stockholm Stad.

http://www.stockholm.se/. 09/01/2006.

N.N., s.d.. Stockholmsforsoket.

http://www.stockholmsforsoket.se/. 09/01/2006.

N.N., s.d.. The Stockholm trials 22 August 2005 - 31 July 2006.

http://www.stockholmsforsoket.se/templates/page.aspx?id=183. 09/01/2006.

N.N., s.d.. Stort kart over bomstasjonene.

https://www.fjellinjen.no/Om_bomstasjonene/165Lyssignaler/395/232. 17/01/2006.

N.N., s.d.. Toll Road Map.

http://istore.palantir.no/cgi-

bin/WebObjects.exe/norveg.woa/wa/selectDASub1page?sub1pageID=72&langID=2.

15/01/2006.

N.N., s.d.. Toll roads in Norway.

http://www.vegvesen.no/servlet/Satellite?cid=1103284778215&pagename=veg…

e%2FSVVsubSideInnholdMal&c=Page. 13/01/2006.

PRoGR€SS, 2005, 19 april. PRoGR€SS Project website.

http://www.progress-project.org/. 13/02/2006.

PRoGR€SS, 17/04/2006. Edinburgh (UK).

http://www.progress-project.org/Progress/edin.html. 17/04/2006.

PRoGR€SS, 23/11/2005. Rome (Italy).

http://www.progress-project.org/Progress/rome.html. 23/11/2005.

Ripley, A., 2003, 16 februari. The Cars That ate London, Paris, Brussels, Amsterdam, Rome,

Madrid, Vienna, Athens .. London's plan to reduce traffic is risky, controversial ...and the last

hope. Coming soon to a city near you. 3 pp.

http://www.time.com/time/europe/magazine/article/0,13005,901030224-4234….

14/01/2006.

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, 22/11/2005. Het Eurovignetverdrag (9 februari

1994).

http://www.serv.be/dispatcher.aspx?page_ID=01-05-00-01-008. 22/11/2005.

Transport for London, 21/11/2005. London leads the way in the public transport revolution.

http://www.tfl.gov.uk/tfl/press-centre/press-releases/press-releases-co….

21/11/2005.

Transport for London, 22/11/2005. Proposed Congestion Charging zone.

http://www.tfl.gov.uk/tfl/press-centre/image-gallery/images/rez-high/h-…-

chargin-zone.jpg. 22/11/2005.

Transport for London, 23/11/2005. Congestion Charging zone.

http://www.tfl.gov.uk/tfl/press-centre/image-gallery/images/rez-low/l-c…-

zone.jpg. 23/11/2005.

Transport for London, 14/12/2005. Western Extension to the Congestion Charge.

http://www.tfl.gov.uk/tfl/cc-ex/index.shtml. 14/12/2005.

Transport for London, 07/02/2006. Congestion Charging… exemptions & discounts.

http://www.cclondon.com/exemptions.shtml. 07/02/2006.

Transport for London, 15/02/2006. Congestion charging…

http://www.cclondon.com/. 15/02/2006.

VTB-VAB, 09/01/2006. VAB-dossiers: Is tolheffing op de Vlaamse wegen een goed idee?.

http://www.vab.be/NL/dossiers/dossiertekst.aspx?Id=152. 09/01/2006.

VTB-VAB, 28/12/2005. VAB-dossiers: Senioren in het verkeer.

http://www.vab.be/NL/dossiers/dossiertekst.aspx?Id=123. 28/12/2005.

VTB-VAB, 22/12/2005. Verkeer en reizen: Toltarieven Europa.

http://www.vab.be/NL/verkeer-europa/toltarieven.aspx. 22/12/2005.

Weir, D., McMillan, L., MacLean, R., Oh, H.D., Elsadig, A., 2004. Congestion Charging -

Past Results.

http://www.esru.strath.ac.uk/EandE/Web_sites/03-04/transport/Congestion….

23/11/2005.

Cd-rom:

Encarta Encyclopedie, 2002. Microsoft Corporation/Het Spectrum.

DVD:

Transport for London, 2003. Congestion charging seminar: 6 months on. Londen. Twee

delen.

National Geographic, 2005. Megacities: London.

Krantenartikels:

N.N., 2005, 29 juli. Twaalf manieren om de Schelde over te steken. De Standaard.

N.N., 2005, 27 december. Files kostten 154 miljoen euro in 2003. De Standaard, p.3.

N.N., 2006, 31 maart. Bologna voert tol in voor verkeer in centrum. De Standaard, p.17.Interviews:-   Bram Claeys, Beleidsmedewerker inzake energie, klimaat en mobiliteit bij de BBL (Bond

    Beter Leefmilieu)

    Afgelegd op 19 april 2006, te Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel.

-   Phillippe Degraef, Directeur van Febetra (Koninklijke Federatie van Belgische

    Transporteurs en logistieke dienstverleners)

    Afgelegd op 19 april 2006, te Stapelhuisstraat 5a, 1020 Brussel.

-   Michaël Reul, Adjunct-directeur van UPTR (Unie van Professionele Transporteurs en

    Routiers)

    Afgelegd op 4 mei 2006, te Havenlaan 104-106, 1020 Brussel.

-   Pascal Smet, SP.A, Minister van Mobiliteit van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest

    Afgelegd op 9 mei 2006, te Sint-Lazarusstraat 10, 1210 Brussel.

-   Ludo Van Campenhout, VLD, Schepen van verkeer van Antwerpen

    Afgelegd op 5 mei 2006, te Grote Markt 9-11, 2000 Antwerpen.

-   Frank Van Thillo, Adjunct-kabinetschef van het Vlaams Ministerie van Mobiliteit

    Afgelegd op 4 mei 2006, te Koolstraat 35, 1000 Brussel.

-   Gilles Vandorpe, Adviseur innovatie, mobiliteit en economie bij UNIZO (Unie van

    Zelfstandige Ondernemers)

    Afgelegd op 9 mei 2006, te Spastraat 8, 1000 Brussel.

Download scriptie (2.23 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2006