Stimuleringsbeleid voor lokale toegang via alternatieve breedbandnetwerken in Zuid-Afrika

Pieter Soete
                                                              
Breedband in Zuid-Afrika: baie vinnig of een utopie?

Baie vinnig = vertaling uit het Afrikaans voor ‘heel snel’.

ICT in ontwikkelingslanden

De telecommunicatie-industrie is door de continue technologische vernieuwing
een van de snelst evoluerende sectoren ter wereld. Zeker de laatste jaren
ondergingen telecommunicatietechnologieën revolutionaire veranderingen door
de digitalisering van informatie.

Stimuleringsbeleid voor lokale toegang via alternatieve breedbandnetwerken in Zuid-Afrika

                                                              
Breedband in Zuid-Afrika: baie vinnig of een utopie?

Baie vinnig = vertaling uit het Afrikaans voor ‘heel snel’.

ICT in ontwikkelingslanden

De telecommunicatie-industrie is door de continue technologische vernieuwing
een van de snelst evoluerende sectoren ter wereld. Zeker de laatste jaren
ondergingen telecommunicatietechnologieën revolutionaire veranderingen door
de digitalisering van informatie. De 2e Internetrevolutie, breedband genaamd,
betekende in het Westen een verdubbeling van de gespendeerde tijd online.
Breedbandnetwerken zijn er de norm geworden om grote hoeveelheden digitale
data snel te transporteren.
Echter ook voor ontwikkelingslanden biedt dit zowel nieuwe kansen, als
bijkomende uitdagingen. Deze studie gaat in op de problematiek van informatie-
en communicatietechnologieën (ICT) in ontwikkelingslanden, en meer in het
bijzonder op de verspreiding van breedband in Zuid-Afrika. We zien in
breedband potentieel voor het vernauwen van de bestaande digitale kloof. Maar
ook breder, moeten we de kansen die ICT ons biedt, durven aanwenden om
ontwikkeling te stimuleren. Zonder daarbij te vervallen in technologisch
determinisme. In dit opzicht is vooral de toegang via lokale alternatieve
breedbandnetwerken veelbelovend.
Dat de overheid in deze de grootste verantwoordelijkheid draagt blijkt uit het
samenbrengen van normatieve ervaringen uit verschillende landen. De mate
waarin men de vrije marktwerking zijn gang laat gaan verschilt echter van land
tot land. Een coöperatief model tussen overheid en marktspelers, biedt de
meeste kansen voor een succesvolle breedbandverspreiding. Er dient te
worden gestreefd naar een evenwicht tussen regulering en liberalisering, met
zowel aandacht voor diensten en infrastructuur, als aanbieders en gebruikers.
Voor het realiseren van een dergelijk integraal beleid is een stabiel
regulatorisch kader met een proportionele regulering noodzakelijk.
Breedband als afgeleide van het telecommunicatiebeleid
Op het vlak van breedband bleef het lange tijd stil in de beleidsvorming in Zuid-
Afrika. Vanaf 1996 herkennen we echter een golfbeweging met wisselende
aandacht voor het onderwerp. Met aanvankelijk sterke statements over de
noodzaak van breedbandige en geconvergeerde infrastructuren, leek alles er
op te wijzen, dat Zuid-Afrika een breedbandvoortrekker voor het Afrikaanse
continent zou worden. Echter, met de afkeuring van de breedbandlicenties in
2001, zien we ook de mislukking van de operationalisering van het beleid rond
breedband en de verschuiving van breedband naar de achtergrond van het
beleidsprogramma. In lijn met de ontwikkeling van het telecommunicatiebeleid,
bleek Zuid-Afrika ook voor breedband in hetzelfde bedje ziek. Tegen 2005
groeide een georganiseerde weerstand. De druk om in te grijpen nam toe, en
dit kristalliseerde zich in de goedkeuring van de ‘Electronic Communications
Bill’ (ECB) en een tweede nationale operator. Sinds 2005 waait er in Zuid-Afrika
dan ook duidelijk een nieuwe wind op het vlak van breedbandbeleid.
                                                                 
Gevraagd: duidelijk wetgevend kader

Voor wat betreft de regelgeving ten aanzien van breedband, zien we ook dat de
onafhankelijke regulator (ICASA) af te rekenen heeft met veel kritiek.
Fundamenteel daarbij is overlappende rechtsbevoegdheid van de Minister voor
Communicatie. Ook de belangenvermenging van de regering, door het
strategische aandeelhouderschap, strookt niet met de doelstellingen van
algemeen belang. De realisatie van meer competitie in de sector kunnen we
dan ook maar ten dele geslaagd noemen. Er zijn echter steeds meer initiatieven
die wel in de goede richting wijzen. Zo lijkt de nieuwe wet te slagen in zijn doel
om meer duidelijkheid te brengen in de licentiepolitiek en werd met de ‘ICASA
Amendment Bill’, de slagkracht van ICASA verhoogd. Er worden ingrepen op
het niveau van de ADSL-prijszetting verwacht, de publieke consultatie ten
aanzien van het gebruik van het vrije spectrum en de verschillende
interconnectie-akkoorden getuigen eveneens van de motivatie bij ICASA. Er
werd ook een comité opgericht dat toezicht moet houden op de ontbundeling
van het lokale aansluitnetwerk.

Breedbandverspreiding op vandaag

Met 147.000 gebruikers eind 2005 ligt het aantal effectieve breedband
Internetaansluitingen in Zuid-Afrika bedroevend laag, toch is het land daarmee
een voortrekker voor het continent. Onderzeese glasvezel vormt daarbij de
belangrijkste bron van internationale bandbreedte in Zuid-Afrika. Breedband per
satelliet is de alternatieve optie, maar dit blijkt in de context van Zuid-Afrika
slechts onechte concurrentie. Ook op het niveau van de landelijke netwerken,
zijn er maar weinig breedbandaanbieders actief. De hoge prijzen, de beperkte
datasnelheden en de technische mankementen maken dat we in Zuid-Afrika
dan ook beter spreken van breedband met een kleine ‘b’.
De ontwikkeling van lokale netwerken wordt bemoeilijkt door het cascade-effect
van de beperkte beschikbare bandbreedte. De onvrede met de huidige situatie
en het lange wachten op beloofde verbetering, verklaart waarom lokale
initiatieven het recht in eigen handen nemen. ‘Wireless Internet Service
Providers’ (WISP) worden bijgevolg gedwongen om op de rand van de legaliteit
te balanceren. Echter ook hier merken we een gewijzigde positie in het
discours. De overtuiging om deze netwerken te disconnecteren op basis van
illegaliteit, verliest aan terrein ten opzichte van een informele acceptatie op
basis van wat het project realiseert in termen van universele toegang en lokale
ontwikkeling. Een formele erkenning is er echter niet, gezien de sfeer van
controverse rond dergelijke initiatieven. Het blijkt tevens dat lokale
gemeenschapsprojecten baat zouden hebben bij de toewijzing van
gereglementeerde frequentiebanden voor hun activiteiten en een onafhankelijke
en sterke regulator.

Tot slot

Deze studie resulteerde in een waardering van de huidige breedbandsituatie in
Zuid-Afrika, gekoppeld aan een aantal beleidssuggesties om de doelstelling van
lokale toegang te realiseren. Daartoe kan men: een infrastructuurprovider en
een breedband task force oprichten, streven naar proportionele regulering,
lokale initiatieven verbinden, meer middelen en mensen voor ICASA vrijmaken,
overlappende bevoegdheden van DoC en ICASA en belangenvermenging door
                                                             overheidsparticipaties beknotten, liberalisering op de landingspunten
doorvoeren en de lokale aansluiting vrijmaken.
Het mag duidelijk zijn dat breedband, tot nu toe, een eerder beperkte rol heeft
gespeeld in het telecommunicatiebeleid van Zuid-Afrika. En dat de problemen
rond breedband in Zuid-Afrika slechts een afgeleide zijn van de situatie op de
telecommunicatiemarkt. De aandacht voor breedband in het beleidsdiscours
neemt toe en zowel bij het DoC als bij de regulator heerst het besef dat
breedband nodig is om de Zuid-Afrikaanse bedrijven niet uit de markt te prijzen.
Steeds meer initiatieven en wetgevingen ondersteunen deze retoriek en voor
ons is dit aanleiding om te stellen dat Zuid-Afrika op het punt staat van de
langverwachte doorbraak naar een breedbandtoekomst. Daarbij worden de
beste mogelijkheden voor het realiseren van de doelstelling van universele
toegang, vooral door de alternatieve, lokale netwerken geboden. Vandaag is
echter nog maar het begin van een lange weg met veel obstakels.

Bibliografie

AU/NEPAD SECRETARIAT. NEPAD Progress Report for the 4th meeting of the African Partnership
Forum. Abuja, AU/NEPAD Secretariat, 2005, 8p.
http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/apf/nepad-progress-report.pdf/ (19 juni 2006).
BABBIE (E.). The practice of social research. Belmont, Wadsworth/Thomson Learning, 2004, 493p.
BAR (F.), GALPERIN (H.). Geeks, cowboys, and bureaucrats: Deploying broadband, the wireless way.
In: GILLWALD (A.) et al. (ed.). The Southern African Journal of Information and Communication. Jo-
hannesburg, LINK Centre, 2006, pp.48-63.
BEST (M.), PEHRSON (B.). Global symposium for regulators. Discussion Paper. Broadband provision-
ing for developing countries. Genève, International Telecommunication Union, 2005, 50p.
http://www.itu.int/ITU-
D/treg/Events/Seminars/2005/GSR05/Documents/GSR%20Discussion%20Paper%20Broadband%20Prov
isioning.pdf/ (1 juni 2006).
BRASTER (J.F.A.). De kern van casestudy’s. Assen, Koninklijke Van Gorcum, 2001, 140p.
COMTASK. Communications 2000. A vision for government communications in South Africa. Final
report of the Task Group on Communications to Deputy President Thabo Mbeki. S.l., s.e., 1996, 96p.
http://www.gcis.gov.za/docs/govcomm/comtask/com_rep.pdf/ (29 maart 2006).
CRESWELL (J.W.). Research design. Qualitative, quantitative and mixed methods approaches. Thou-
sand Oaks, Sage Publications, 2003, 246p.
CULLEN INTERNATIONAL. Broadband stimulation in France, Ireland and Sweden. S.l., Cullen Inter-
national, 2002, 20p.
http://www.cullen-international.com/documents/cullen/cipublic/studies/b… (20 mei 2006).
DE WET (PH.). Broadband licences could be under threat. Johannesburg, ITWeb, 13 augustus 2001.
http://www.itweb.co.za/sections/telecoms/2001/0108131215.asp?O=E/ (13 maart 2006).
DEETMAN (W.), PIEPER (R.), ZEGVELD (W.), ZUIDERWIJK (C.), MALTHA (S.). Naar een natio-
nale strategie voor breedband. Utrecht, Impulscommissie Breedband, 2004, 56p.
http://www.ez.nl/content.jsp?objectid=32260/ (14 mei 2006).
DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS. Annual Report 2004/05. Making South Africa a Global
Leader in harnessing ICT’s for Socio-Economic Development. Pretoria, Department of Communications,
2005, 140p.
http://www.doc.gov.za/Annual_Reports/DoC%20AR%200405.pdf/ (2 juli 2006).
DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS. Report of the telecommunications prices working group.
Colloquium on telecommunications prices - A consultation document for discussion. S.l., Department of
Communications, 2005, 19p.
http://www.doc.gov.za/Docweb/_colloquium/images/Working_report_101005.p… (3 mei 2006).
DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS. Strategic Plan 2006 - 2009. S.l., Department of Communi-
cations, 2006, 51p.
http://www.doc.gov.za/images/StratPlan_2006-2009.pdf/ (2 juni 2006).
DIRECTORATE FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY, COMMITTEE FOR INFOR-
MATION, COMPUTER AND COMMUNICATIONS POLICY. Universal service obligation and
broadband. Paris, Organisatie voor Economische samenwerking en ontwikkeling, 2003, 33p.
http://www.oecd.org/dataoecd/4/23/2496799.pdf/ (11 mei 2006).
DISTASO (W.), LUPI (P.), MANENTI (F.). Platform competition and broadband uptake: theory and
empirical evidence from the European Union. In: LAMBERTON (D.), GEUNA (A.), VALLETTI (T.),
WATERMAN (D.) (eds.). Information Economics and Policy. S.l., Elsevier, 2006, vol. 18, nr.1, pp.87-
106.
DUTTON (W.), GILLETT (S.), McKNIGHT (L.), PELTU (M.). Broadband Internet: The power to re-
configure access. Forum Discussion Paper No.1. Oxford, University of Oxford, 2003, 59p.
http://itc.mit.edu/itel/Docs/2003/Bill-Dutton-Oxford.pdf/ (1 juni 2006).
EUROPEAN REGULATORS GROUP. Broadband market competition report, executive summary, ERG
(05) 23. S.l., European Regulators Group, 2005, 26p.
http://erg.eu.int/doc/publications/erg_05_23_broadbd_mrkt_comp_report_p… (14 mei 2006).
EUROPESE COMMISSIE. i2010 - A European Information Society for growth and employment,
COM(2005) 229 final. Brussel, Europese Commissie, 2005, 12p.
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/docs/communicati…
v_en.pdf/ (12 mei 2006).
FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION. Inquiry concerning the deployment of advanced
telecommunications capability to all Americans in a reasonable and timely fashion, and possible steps to
accelerate such deployment pursuant to section 706 of the Telecommunications Act of 1996, CC Docket
98-146, Third Report, FCC 02-33. Washington, Federal Communications Commission, 2002, 66p.
http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-02-33A1.pdf/ (11 mei 2006).
FREQUIN (M.). Broadband Strategy in the Netherlands. S.l., Ministerie van Economische Zaken, 28
januari 2003, presentatie tijdens ‘Broadband day’ van de Europese Commissie.
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/doc/all_about/bro…
nds.ppt/. (11 mei 2006).
GILLWALD (A.). Case study: Broadband the case of South Africa, ITU workshop on the regulatory
implications of Broadband. Genève, International Telecommunication Union, 2-4 may 2001, 31p.
GILLWALD (A.). Convergence and Broadband Implications for South Africa. Submission from the
LINK Centre to the Department of Communication Stakeholder Colloquium on New Telecommunications
Policy for South Africa. Johannesburg, University of Witwatersrand, Link Centre, 2001, 21p.
http://link.wits.ac.za/papers/convergence-broadband.pdf/ (7 oktober 2005).
GILLWALD (A.), ESSELAAR (S.). South African 2004 ICT sector performance review. Johannesburg,
LINK Centre, 2004, 37p.
http://link.wits.ac.za/papers/tspr2004.pdf/ (14 april 2006).
GOLDSTUCK (A.). Internet Access in South Africa, 2005. An annual study of the internet access market.
Pinegowrie, Word Wide Worx, 2005, 147p.
GOUWS (D.J.). Case studies in research with a view to implementation. Pretoria, HSRC Publishers,
1994, 248p.
HAMILTON (P.). Identifying key regulatory and policy issues to ensure open access to regional back-
bone infrastructure initiatives in Africa. S.l., Telegeography, 2004, 127p.
http://event-africa-networking.web.cern.ch/event-africa-
networking/cdrom/Worldbank/AfricaInfrastructurePolicyandRegulatoryReport.pdf/ (19 juni 2006.).
HORWITZ (R.). Communication and Democratic Reform in South Africa. Cambridge, Cambridge Uni-
versity Press, 2001, 430p.
ITU INTERNET REPORTS. Birth of Broadband. Genève, International Telecommunication Union,
2003b, 115p.
ITU INTERNET REPORTS. Birth of Broadband - executive summary. Genève, International Telecom-
munication Union, 2003a, 23p.
ITU INTERNET REPORTS. The Internet of things. Genève, International Telecommunication Union,
2005, 126p.
ITU INTERNET REPORTS. The portable Internet. Genève, International Telecommunication Union,
2004, 131p.
JARVIS (D.). Managed Last-Mile Broadband Infrastructure Services. Johannesburg, s.e., 3 november 2005, presen-
tatie tijdens het Digital Cities Forum.
KELLY (T.). South Africa’s position in global telecoms. Johannesburg, s.e., 12-13 October 2005, presen-
tatie tijdens ‘2nd colloquium on telecom prices’
                                                      113
LI (W.), XU (L.). The impact of privatisation and competition in the telecommunications sector around
the world. In: CALLAHAN (M.) et al. (ed.). Journal of Law and Economics. Chicago, University of
Chicago Press, 2004, vol.47, nr.2, pp.395-430.
LI (W.), XU (L.). The Political Economy of Privatization and Competition: Cross-Country Evidence from
the Telecommunications Sector. In: BONIN (J.P.) et al. (ed.). Journal of Comparative Economics. Mid-
dletown, Academic Press, 2002, jg.30, nr.3, pp.439-462.
LOVE (D.). An overview of the South African Telecommunications Industry: From Pre-1994 Policy-
making to Gloomy 2005 Realities. Johannesburg, University of the Witwatersrand, 2005, 95p.
MANSELL (R.), NIKOLYCHUK (L.). The economic importance of electronic networks: Assessing the
micro-level evidence base. London, The London school of economics and political science. 2002, 42p.
http://www.pm.gov.uk/files/pdf/LSE.pdf/ (1 juni 2006).
MATSEPE-CASABURRI (I.). Budget Vote Speech 2006/07. S.l., Department of Communications, 25
mei 2006, toespraak.
http://www.doc.gov.za/Speeches/Budget_Vote_DrIvy25May06.pdf/ (3 juni 2006).
MCCLEOD (D.). A line in the sand. Special Report: The Future of ISPs - VoIP. Johannesburg, Financial
Mail, 26 augustus 2005, pp.41-44.
MCKECHNIE (A.). Broadband opportunities for ISP’s. S.l., s.e., 15 september 2005, presentatie WBS
tijdens iWeek 2005.
http://www.ispa.org.za/iweek/2005/presentations/wbs.pdf/ (20 juni 2006).
MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, DIRECTORAAT-GENERAAL ENERGIE EN TELE-
COM. Voortgangsrapport breedband. Den Haag, Ministerie van Economische Zaken, 2005, 32p.
http://www.ez.nl/content.jsp?objectid=36722/ (14 mei 2006).
MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY. Statement on the latest telecommunications policy direc-
tions. S.l., Ministry of Trade and Industry, 15 Augustus 2001.
http://www.polity.org.za/html//govdocs/pr/2001/pr0815a.html/ (12 maart 2006).
MTIMDE (L.). The Road to Convergence in South Africa. Cotonou, Independent Communications Au-
thority of South Africa (ICASA), 2-4 februari 2006, presentatie tijdens ‘Panos Institute West Africa
(PIWA) Workshop’.
http://www.icasa.org.za/Speeches.aspx?Page=42/ (3 juli 2006).
MTN GROUP LIMITED. Mtn Group Limited Final audited results for the nine month period ended 31
December 2005. Johannesburg, MTN, 2006, 82p.
MUHORO (D.G.), KENNEDY (I.G.). Convergence and Emerging Technologies: Issues Faced by the
Regulator. In: GILWALD (A.) et al. (ed.). The Southern African Journal of Information and Communica-
tion. Johannesburg, LINK Centre, 2005, nr. 6, pp.74-93.
NAIDOO (J.). Address at the World Telecommunications Development Conference. Valetta, Department
of Communications, 24 maart 1998, toespraak.
http://www.polity.org.za/html/govdocs/speeches/1998/sp0324.html/ (12 maart 2006).
NAIDOO (J.). Speech at the Confederation of Indian industries. New Delhi, Department of Communica-
tions, 7 december 1998, toespraak.
http://www.polity.org.za/html//govdocs/speeches/1998/sp1208.html/, (12 maart 2006).
NAIDOO (J.). Speech at the professional development programme fund-raising dinner. Sandton, De-
partment of Communications, 2 februari 1999, toespraak.
http://www.polity.org.za/html//govdocs/speeches/1999/sp0202.htm/ (12 maart 2006).
NHLEKO (Z). The privatisation of the telecommunications industry in South Africa. S.l., University of
South Africa, 2004, 132p.
N.N. Broadband in the UK. S.l., s.e., 28 januari 2003, presentatie tijdens de ‘Broadband day’ van de Eu-
ropese Commissie.
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/doc/all_about/bro…
ndom.ppt/ (13 mei 2006).
N.N. Broadband Strategy. S.l., Office of the e-Envoy, UK online, 2001, 23p.
http://www.broadbanduk.org/reports/uk_online_broadband_strategy.pdf/ (2 juni 2006).
N.N. Broadband Technology Overview. White Paper. S.l., Corning, 2005. 16p.
http://www.corning.com/docs/opticalfiber/wp6321.pdf/ (1 juni 2006).
N.N. Converging Communications. Cape Town, ITWeb Informatica, 2005, 176p.
N.N. EASSy Project Brief. S.l., s.e., 6 april 2006, presentatie.
http://www.eafricacommission.org/docs/EASSy_Project_Overview-6_Apr_2006… (19 juni 2006).
N.N. Eastern Africa submarine cable delayed for one year. Johannesburg, Sudan Tribune, 4 februari
2006.
http://www.sudantribune.com/article.php3?id_article=13910/ (19 juni 2006).
N.N. Le haut débit en France. S.l., s.e., 28 januari 2003, presentatie tijdens de ‘Broadband day’ van de
Europese Commissie.
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/doc/all_about/bro…
e.ppt/ (11 mei 2006).
N.N. Nationale breedbandstrategie van Zweden. S.l., s.e., 28 januari 2003, presentatie tijdens de ‘Broad-
band day’ van de Europese Commissie.
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/doc/all_about/bro….
ppt/ (11 mei 2006).
N.N. Telecommunications prices in South Africa. An international peer Group comparison. Johannes-
burg, South Africa Foundation, 2005, 52p.
N.N. White Paper. Digital Community Best Practices. S.l., Intel en Wireless Internet Institute, 2005, 12p.
http://www.intel.com/business/bss/industry/government/digital-community… (23 juni
2006).
N.N. Wireless Broadband Report. The MyADSL/BIT Guide to Wireless Broadband Services. University
of Johannesburg, MyADSL/BIT, 2005, 5p.
OLAWO (S.). EASSy Eastern Africa Submarine Cable System. Project Summary. S.l., EASSy Project
Secretariat, s.d, presentatie.
http://www.itu.int/ITU-D/partners/Events/ 2004/Kampala_Oct-Nov04/Presentations/1_EASSy.ppt/ (19
juni 2006).
PROENZA (F.). The road to broadband development in developing countries is through competition
driven by wireless and VoIP. Paper prepared for the workshop: “Wireless Communication and Develop-
ment: A Global Perspective.” Marina del Ray, FAO Investment Centre, 2005, 32p.
http://www.arnic.info/workshop05/Proenza_RoadToBBDev_Sep05.pdf/ (25 juni 2006).
REDING (V.). The role of ICT in innovation and growth. Madrid, s.e., 8 mei 2006, toespraak op het ‘Fo-
rum de la Nouvelle Economie’
http://ec.europa.eu/comm/commission_barroso/reding/docs/speeches/fne_20… (11 mei 2006).
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. A green paper on electronic commerce for South Africa. Pretoria,
Department of Communications, 2000, 136p.
http://www.polity.org.za/html//govdocs/green_papers/greenpaper/greenpap… (14 maart 2006).
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. No.64 of 2001: Telecommunications Amendment Act. Cape Town,
Department of Communications, Government Gazette no.22889, 2001a, 25p.
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. No.103 of 1996: Telecommunications Act. Pretoria, Department of
Communications, Government Gazette no.17581, 1996, 61p.
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. No.197 of 2006: Public switched telecommunications service licence
issued to SNO Telecommunications. Johannesburg, Government Gazette no.28483, 2006, 32p.
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. No.1483 of 2002: National mobile cellular telecommunications ser-
vices licence issued to Vocacom. Pretoria, Government Gazette no.23760, 2002, 44p.
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. No.1601 of 2001: Mobile Cellular Telecommunication Service Li-
cence issued to Cell C. Pretoria, Government Gazette no.22429, 2001, 27p.
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. No.1609 of 1998: Policy Direction on Global Mobile Personal Com-
munications by Satellite in the Republic of South Africa. Pretoria, Department of Communications,
Government Gazette no.19581, 1998, 6p.
http://www.polity.org.za/html/govdocs/notices/1998/not98-1609.html/ (14 maart 2006).
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. No.1756 of 2001: Telecommunications Act: Policy Directions. Preto-
ria, Department of Communications, Government Gazette No.22503, 2001, 19p.
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. South Africa Official Yearbook, 2002/03. Pretoria, Government
Communication and Information System (GCIS), 2003, 658p.
http://www.gcis.gov.za/docs/publications/yearbook.htm/ (2 juli 2006).
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. South Africa Official Yearbook 2004/05. Pretoria, Government Com-
munication and Information System (GCIS), 2005, 682p.
http://www.gcis.gov.za/docs/publications/yearbook.htm/ (2 juli 2006).
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. South Africa Official Yearbook, 2005/06. Pretoria, Government
Communication and Information System (GCIS), 2006, 735p.
http://www.gcis.gov.za/docs/publications/yearbook.htm/ (2 juli 2006).
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. Telecommunications Amendment Bill, 2001. Pretoria, Government
Gazette no.22630, 2001b, 29p.
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. Telecommunications Green Paper. S.l., Ministry of Post, Telecom-
munications and Broadcasting, 1995, 53p.
http://www.polity.org.za/html/govdocs/green_papers/telecomms.html?reboo… (28 juni 2006).
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. White Paper on Telecommunications Policy. S.L., Ministerie voor
Post, Telecommunicatie en Omroep, 1996, 25p.
http://www.polity.org.za/html/govdocs/white_papers/telewp.html?rebookma… (24 mei 2006).
RESERVEBANK. Media release 2005-05-03: Financial Stability Review March 2006 released.
http://www.reservebank.co.za/ (3 mei 2006).
RICHARDSON (G.). Wireless Broadband. The foundation for Digital Cities. Keynote Address. Johannesburg, s.e., 3
november 2005, presentatie tijdens het Digital Cities Forum.
SANDVIG (C.). Assessing cooperative action in 802.11 networks, Paper presented to the 31st Telecom-
munication Policy Research Conference. Washington DC, University of Illinois at Urbana-Champaign,
2003, 24p.
http://tprc.org/papers/2003/229/AssessCoopAction.pdf/ (25 juni 2006).
SCHWABE (C.). Fact Sheet: Poverty in South Africa. Pretoria, Human Sciences Research Council
(HSRC), 2004, 5p.
http://www.sarpn.org.za/documents/d0000990/index.php/ (3 mei 2006).
SEGHERS (W.). Leeswijzer. “Breedband stimuleren of niet?”, krachtlijn infrastructuur, infomatiesamen-
leving. Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Cel Media-innovatie, Administratie Media,
2003, 11p.
http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/media/eflanders/kenniswijzer/leeswi…
%20of%20niet.pdf/ (11 mei 2006).
SENNE (D.), GLAZIER (D.). ICASA makes ADSL pricing decision. Johannesburg, ITWeb, 3 juli 2006.
http://www.itweb.co.za/sections/internet/2006/0607031200.asp?S=All%20Af…
=FRGN/ (4 juli 2006).
SIMIGIANNIS (N.). FIFA World Cup 2010 Telecommunications and Broadcasting Review. Johannes-
burg, University of Witwatersrand, 2005, 13p.
SINGH (B.). Bandwidth tensions highlighted. Johannesburg, ITWeb, 27 juni 2006.
http://www.itweb.co.za/sections/telecoms/2006/0606271050.asp?A=BSR&S=Be… (4 juli
2006).
SPIWAK (L.). Opion: U.S. competition policy. The four horsemen of the broadband apocalypse. In: N.N.
Communications Week International. S.l., s.e., 2002, nr.282, pp.12-13.
STATISTICS SOUTH AFRICA. Statistical Release. Mid-year population estimates, South Africa 2005.
Pretoria, Statistics South Africa, 2005, 25p.
http://www.statssa.gov.za/Publications/information.asp?ppn=fqtqs/ (26 april 2006).
TELKOM SA LIMITED. Annual Report 2005. Johannesburg, Telkom, 2005a, 274p.
TELKOM SA LIMITED. Telkom Group Interim Results for the six months ended September 30, 2005.
Johannesburg, Telkom, 2005b, 40p.
THE YANKEE GROUP. South African communications market study. South African communications,
2002-2008: Market review and analysis. Boston, The Yankee Group, 2003, 180p.
http://www.doc.gov.za/Docweb/images/Yankee%20Group%20South%20Africa%20M…
%20Final.pdf/ (14 april 2006).
VAN AUDENHOVE (L.). De informatiesamenleving in Zuid-Afrika. Een historische analyse van het
informatie- en communicatietechnologiebeleid van de Zuid-Afrikaanse overheid tijdens de eerste demo-
cratische legislatuur (1994 - 1999). Brussel, Vrije Universiteit Brussel, 2001, 652p.
VANWOLFSWINKEL (R.N.). Requirements of triple play services towards broadband access networks.
Den Haag, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek, 2005, 57p.
https://doc.freeband.nl/dscgi/ds.py/Get/File-55315/ (1 juni 2006).
VAN WOLFSWINKEL (R.N.), OP DE BEEK (S.S.), TROMMELEN (P.H.), LUBBERS (W.J.),
BURGMEIJER (J.W.). Opties voor infrastructuren, Project Realisme in Breedband. Den Haag, Neder-
landse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek, 2003, 74p.
http://www.nederlandbreedbandland.nl/uploaded/FILES/TNO_breedbanddienst… (1 juni
2006).
VECCHIATTO (P.). Will Govt set up its own Telkom competitor? Johannesburg, ITWeb, 26 mei 2006.
http://www.itweb.co.za/sections/columnists/doubletake/vecchiatto060526…
overnment&T=Section&O=C/ (3 juni 2006).
VODACOM GROUP (PROPRIETARY) LIMITED. Vodacom Group Interim Results for the six months
ended September 30, 2005. Johannesburg, Vodacom, 2005, 21p.
VOGELSANG (I.). Regulation and infrastructure investment: The case of broadband. Biel, s.e., 28-29
oktober 2004, presentatie tijdens de 3e biel bienne communication days ‘Challenge Broadband’.
http://www.comdays.ch/pdf/Referat_Vogelsang_internet.pdf/ (21 mei 2006).
WORLD BANK. Country Brief South Africa. http://www.worldbank.org/ (3 mei 2006).
WORLD SUMMIT ON THE INFORMATION SOCIETY. Declaration of Principles, Builiding the in-
formation Society: a global challenge in the new Millennium. Genève, International Telecommunication
Union, 2003, 9p.
WORLD SUMMIT ON THE INFORMATION SOCIETY. Plan of Action. Genève, International Tele-
communication Union, 2003, 13p.

Universiteit of Hogeschool
Communicatiewetenschappen
Publicatiejaar
2006
Share this on: