De burger, de Unie en het Europees aanhoudingsbevel: op zoek naar het juiste evenwicht tussen vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid

CHRISTINE
JANSSENS

De burger, de Unie en het Europees aanhoudingsbevel: op zoek naar het juiste evenwicht tussen vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid

 
Vrijheid, veiligheid en recht(vaardigheid) zijn de drie sleutelwoorden, die sinds het Verdrag van Amsterdam (1997) centraal staan in de Europese Unie en die als leidraad dienen bij de verwezenlijking van de gelijknamige Europese ruimte. Opdat er sprake kan zijn van een ware ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, is het cruciaal dat deze drie kernbegrippen met elkaar in evenwicht zijn in elk beleidsdomein waarop deze ruimte betrekking heeft. In deze scriptie onderzoeken we of dergelijk evenwicht bereikt wordt met betrekking tot het koninginnestuk van de Europese strafrechtelijke samenwerking: het Europees aanhoudingsbevel (EAB).
 
Het EAB, dat tot stand kwam kort na de terroristische aanslagen van 9/11, werd zowel in de media als in de vakliteratuur niet altijd even positief onthaald. De belangrijkste kritiek luidde dat het EAB in samenhang met het onderliggende beginsel van wederzijdse erkenning een ongewenste revolutie in het Europees strafrecht teweeg zou brengen. Enkel nog veiligheidsoverwegingen zouden, tegen de achtergrond van terroristische aanslagen, de Europese agenda beheersen. Vrijheids- en recht(vaardigheids)overwegingen zouden naar de achtergrond verschoven zijn. De bescherming van fundamentele rechten zou van geen tel meer zijn. Kortom, het evenwicht tussen de drie pijlers van de nieuwe Europese ruimte zou danig verstoord zijn. Volgens sommigen zou dit leiden tot zogenaamde blinde overleveringen. Volgens anderen zou deze situatie een klimaat van wantrouwen genereren tussen de lidstaten van de Europese Unie, waardoor het overleveringsmechanisme lam gelegd zou worden.
Een grondige kwalitatieve inhoudsanalyse van de relevante Europese wetgeving, de beleidsdocumenten en de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie geeft een genuanceerder beeld.
Het EAB staat allerminst synoniem voor een automatisch overleveringsregime. Aan de nationale rechter wordt via weigeringsgronden en garanties een actieve rol toegekend en de mogelijkheid geboden om bij elk overleveringsverzoek de noodzakelijke afwegingen te maken. In een Unie, die verdragsrechtelijk gegrondvest is op respect voor mensenrechten (art. 6 en 7 EU –Verdrag), moet er in principe uitgegaan worden van wederzijds vertrouwen in elkaars rechtssystemen, maar -waar schendingen effectief vastgesteld worden- moeten de nodige consequenties getrokken worden met betrekking tot een overleveringsverzoek. Het Hof van Jusititie benadrukt in zijn recente “strafrecht”-rechtspraak het belang van een gedegen bescherming van fundamentele rechten en streeft voortdurend naar een evenwicht tussen de doelstellingen vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid.
Een vergelijkende analyse van de rechtspraak van de Nederlandse Rechtbank van Amsterdam,de Britse High Court, het Belgische Hof van Cassatie, de Franse Cour de Cassation en de Spaanse Audiencia Nacional bevestigt in grote mate dit Europese beeld op nationaal niveau. Een kleine minderheid van arresten buiten beschouwing gelaten, vervult de nationale rechter zijn rol van Europees rechter met verve. Balancerend op de grens tussen vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid wikt en weegt hij om voor elk concreet overleveringsverzoek op zoek te gaan naar de oplossing waarmee de Europese rechtsruimte het meest gediend is. Dat dit in de grote meerderheid van de gevallen tot een effectieve overlevering leidt, bevestigt dat er, in tegenstelling tot wat er in de vakliteratuur vermoed werd, wel degelijk een belangrijke dosis wederzijds vertrouwen aanwezig is tussen de rechterlijke autoriteiten van de verschillende lidstaten van de EU.

Bibliografie

 BIBLIOGRAFIE
A. Rechtsleer
1. Handboeken
 
ALSTON, P., The EU and Human Rights, Oxford, OxfordUniversity Press, 1999, 970 p.
 
ANDERSON, M. & APAP, J. (eds.), Police and Justice Co-operation and the new European borders, The Hague, Kluwer, 2002, 303 p.
 
APAP, J. (ed.), Justice and Home affairs in the EU. Liberty and Security Issues after Enlargement, Northampton, Edward Elgar Publishing, 2004, 339 p.
 
BARBE, E., Justice et affaires intérieures dans l’Union européenne. Un espace de liberté, de sécurité et de justice, Paris, La Documentation française, 2002, 190 p.
 
BARTONE, N., Mandato di arresto europeo e tipicità nazionale del reatoMilan, Giuffrè Editore, 2003, 338 p.
 
BOSLY, H.D. & TULKENS, F., La justice pénale et l’Europe, Bruxelles, Bruylant, 1996, 540 p.
 
CALAZA LOPEZ, S., El procedimiento europeo de detención y entrega, Madrid, Iustel, 2005, 332 p.
 
CHIAVARO, M and MOORE, A., Police and Judicial Co-operation in the EU, Cambridge, CambridgeUniversity Press, 2004, 412 p.
 
COHEN JONATHAN, G. and DUTHEIL DE LA ROCHERE (eds.), Constitution européenne, démocratie et droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 308 p.
 
CORSTENS, G. & PRADEL, J., European Criminal Law, Den Haag, Kluwer Law International, 2002, 650 p.
 
CULLEN, P. & JUND, S., Criminal Justice Coôperation in the European Union after Tampere, Trier, ERA, 2002, 175 p.
 
DE KERCHOVE, G. & WEYEMBERGH, A. (eds.), Vers un espace judiciaire pénal européen, Institut d’Etudes Européennes, Brussel, 2000, 373 p.
 
DE KERCHOVE, G. & WEYEMBERGH, A. (eds.), L’espace pénal européen: enjeux et perspectives, Institut d’Etudes Européennes, Brussel, 2002, 297 p.
 
DE KERCHOVE, G. & WEYEMBERGH, A. (eds.), Quelle réforme pour l’espace pénal européen?, Institut d’Etudes Européennes, Brussel, 2003, 172p.
 
DE KERCHOVE, G. & WEYEMBERGH, A. (eds.), La reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires pénales dans l’Union européenne, Institut d’Etudes Européennes, Brussel, 2001, 255p.
 
DELMAS-MARTY, M. (ed.), Procédures pénales d’Europe, Paris, Presses universitaires de France, 1995, 638 p.
 
DELMAS-MARTY, M. (ed.), What kind of criminal policy for Europe?, The Hague, Kluwer Law International, 1996, 343 p.
 
DELMAS-MARTY, M.(ed.), L‘harmonization des sanctions pénales en Europe, Parijs, Société de législation comparée, 2003, 592 p.
 
DENZA, E., The intergovernmental pillars of the European Union, Oxford, Oxford University Press, 2002, 387 p.
 
DE ZWAAN, J.W., & GOUDAPPEL, F.A.N.J. (eds.), Freedom, Security and Justice in the European Union, Den Haag, Asser press, 2006, 292 p.
 
DONY, M. and BRIBOSIA, E., L’avenir du système juridictionnel de l’Union européenne, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2002, 289 p.
 
FLORE, D., BOSLY, S., BRULIN, H., CLAISSE, S., de BIOLLEY, S., DESCAMPS, M.-H., JAMART, J.-S., VAN RAVENSTEIN, M., Actualités de droit pénal européen, Bruxelles, la charte, 2003, 210 p.
 
GARCIA-JOURDAN, S., L’émergence d’un espace de liberté, de sécurité et de justice, Brussel, Bruylant, 2005, 761 p.
 
GLESZ, S., Auslieferungsrecht der Schengen Vertragsstaaten. Neuere Entwicklungen, Freiburg im Breisgau, Edition Iuscrim, 2002, 633 p.
 
HOHLOCH, G. (ed.), Wege zum Europäischen Recht, Baden-Baden, Nomos, 2002, 117 p.
 
HUSABO, E.J. and STRANDBAKKEN, A., Harmonization of Criminal Law in Europe, Antwerpen, Intersentia, 2005, 157 p.
 
LOURIDO RICO, A.M., La asistencia judicial penal en la Unión europea, Valencia, Tirant lo Blanch, 2003, 237 p.
 
MOORE, A., Police and judicial co-operation in the European Union? FIDE 2004 National Reports, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, 381 p. 
 
MOREILLON, L. & WILLI-JAYET, A., Coopération judiciaire pénale dans l’Union européenne, Brussel, Bruylant, 2005, 745 p.
 
ORMAZABAL SANCHEZ, G., Espacio penal y mutuo reconocimiento. Perspectiva alemana y española, Madrid, Marcial Pons, 2006, 238 p.
 
PACHE, E. (ed.), Die Europäische Union - Ein Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ?, Baden-Baden, Nomos, 2005, 155 p.
 
PEERS, S., EU Justice & Home Affairs law, Harlow, Longman, 2000, 259 p.
 
PEERS, S., and WARD, A. (eds.), The European Union Charter of Fundamental Rights, Oxford, Hart Publishing, 2004, 392 p.
 
PEITEADO MARISCAL, P., El reconocimiento mutuo de resoluciones penales definitivas en la UE, Madrid, Colex, 2006, 205 p.
 
ROHLFF, D., Der Europäische Haftbefehl, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2003, 157 p.
 
ROVIRA, A., Extradicion y derechos fundamentales, Navarra, Aranzadi, 2005, 277 p.
 
SANDERS, H., Het Europees aanhoudingsbevel. Nederlands en Belgisch overleveringsrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Intersentia, 2007, 172 p.
 
SATZGER, H., Internationales und Europäisches Strafrecht, Baden-Baden, Nomos, 2005, 245 p.
 
SCHUNEMANN, B. Proyecto alternativo de Persecución Penal Europea, Madrid, Dykinson, 2007, 109 p.
 
SUDRE, F., MARGUENAUD, J.-P., ANDRIANTSIMBAZOVINA, J., GOUTTENOIRE, A. & LEVINET, M., Les grands arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme, Parijs, Presses Universitaires de France, 2007, 816 p.
 
SWART, A.H.J., Een ware Europese rechtsruimte, Deventer, Gouda Quint, 2001, 34 p.
 
TULKENS, F. &BOSLY, H.-D. (eds.), La justice pénale et l’Europe, Brussel, Bruylant, 1996, 540 p.
 
VAN DEN WYNGAERT, C., Strafrecht, strafprocesrecht & international strafrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2003, 1191 p.
 
VAN DEN WYNGAERT, C., Kennismaking met het international en Europees strafrecht, Antwerpen, Maklu, 2003, 138 p.
 
WALKER, N. (ed.), Europe’s area of Freedom, Security and Justice, Oxford, Oxford University Press, 2004, 330 p.
 
WERNER, I., Grenzen und Möglichkeiten europäischer Strafrechtspflege, Aachen, Shaker Verlage, 2002, 316 p.
 
X., Europeanisering van het Nederlands recht. Opstellen aangeboden aan Mr. W.E. Haak, Deventer, Kluwer, 2004, 495 p.
 
ZIESCHANG, F., HILGENDORF, E. and LAUBENTHAL, K. (eds.), Strafrecht und Kriminalität in Europa, Baden-Baden, Nomos, 2003, 165 p.
 
ZIEGENHAHN, D., Der Schutz der Menschenrechte bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in Strafsachen, Berlin, Duncker & Humblot, 2002, 522 p.
 
 
2. Artikels en bijdragen in handboeken
 
ALBORS-LLORENS, A., ‘Changes in the jurisdiction of the European Court of Justice under the Treaty of Amsterdam’, CMLRev. 1998, 1276-1283.
 
ALEGRE, S., ‘Human rights and the future extradition in the European union: Implications of recent case law in the United Kingdom, France and Spain’, ERA Forum 2003-4, available at: http://www.era.int
 
ALEGRE, S. en LEAF, M., ‘Mutual Recognition in European Judicial Cooperation: A Step Too Far Too Soon? Case Study – the European Arrest Warrant’, European Law Journal 2004, 200-217.
 
AMBOS, K., ‘Is the Development of a Common Substantive Criminal Law for Europe possible? Some preliminary reflections’, M.J. 2005, 173-191.
 
ANDERSON, M. and APAP, J., Striking a balance between Freedom, Security and Justice in an Enlarged European Union, Brussel, CEPS, 2002, 95 p.
 
APAP, J and CARRERA, S., ‘Judicial Cooperation in Criminal Matters. European Arrest Warrant. A good testing case for Mutual Recognition in the Enlarged EU?’, CEPS Policy Brief n° 46, 2004, available at: http://www.ceps.be
 
APAP, J and CARRERA, S., ‘Progress and obstacles in the Area of Justice and Home Affairs in an Enlarged European Union’, CEPS Working paper n° 194, 2004, available at: http://www.ceps.be
 
ASP, P., ‘Harmonisation and Cooperation within the Third Pillar – built in risks’, Cambridge Yearbook of European legal Studies 2001, 15-23.
 
AVEL, J.-B., ‘Le développement de la cooperation judiciaire européenne’, RMCUE 2001, 112-116.
 
BAKER, E., ‘Taking European Criminal Law Seriously’, Criminal Law Review 1998, 361-380.
 
BAKER, E., ‘Criminal Jurisdiction, the Public Dimension to ‘Effective Protection’ and the Construction of Community-Citizen Relations’, Cambridge Yearbook of European legal Studies 2001, 25-46.
 
BARBE, E., ‘Une triple étape pour le troisième pilier de l’Union européenne: mandat d’arrêt européen, terrorisme et Eurojust’, RMCUE 2002, 5-9.
 
BARENTS, R., ‘De denationalisering van het strafrecht’, S.E.W.2006, 358-374.
 
BARRAU, A., ‘Le juge en Europe:les droits de personnes’, RMCUE 2000, 337-342.
 
BENOIT, L., ‘Le mandat d’arrêt européen’, RMCUE 2003, 106-110.
 
BEKAERT, P., ‘Europees aanhoudingsbevel is knoeiwerk op alle niveau’s’, De Juristenkrant 2005, nr. 117, 3.
 
BERING LISBERG, J., ‘Does the EU Charter of Fundamental Rights threaten the Supremacy of Community Law?’, C.M.L.Rev. 2001, 1171-1199.
 
BERNARDI, A., ‘Europe sans frontiers et droit pénal’, Rev. Sc. Crim. 1994, 255-266.
 
BERNARDI, A., ‘Vers une européanisation du droit pénal des affaires? Limites et perspectives d’un ius commune criminale’, in The Unification of international commercial law, FERRARI, F. (ed.), 1998, p. 201-253.
 
BERNARDI, A., ‘Les principes de droit international et leur contribution à l’harmonization des systèmes punitifs nationaux’, Rev. Sc. Crim. 1994, 255-266.
 
BESSELINK, L., ‘The MemberStates, the National Constitutions and the Scope of the Charter’, M.J. 2001, 68-80.
 
BLANC, D. and ALEGRE, J., ‘Vers un statut communautaire de la victime? A propos de la directive 2004/80/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité’, R.M.C.U.E. 2006, 195-201.
 
BLEEKER, K. ‘European Union; The Criminal Justice System Facing the Challenge of Organised Crime’, Rev. Intern. Dr. Pén. 1999, 646-686.
 
BLEXTOON, R., ‘Haastige spoed is zelden goed (of het Europees aanhoudingsbevel ‘EAB’), NTER 2004, 23-29.
 
BLEXTOON, R., ‘Europees arrestatiebevel’, NJB 2002, 1058-1061.
 
BLEXTOON, R., ‘Checks and balances van het Kaderbesluit Europees aaanhoudingsbevel’, D.D. 2004, 572-589.
 
BOERLAGE, M en MULDER, C.F., ‘Europa, het strafrecht en de rafelige noordgrens van de Europese Unie’, Delikt en delinkwent 2002, 726-744.
 
BOERWINKEL, A.M.C. en VAN DER GRINTEN, P.M.M., ‘Wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen’, Justitiële verkenningen 2004, 51-65.
 
BÖHM, K.M., ‘Das Europäische Haftbefehlsgesetz und seine rechtsstaatlichen Mängel’, NJW 2005, 2588-2590.
 
BONTEMPI, R., ‘L’Europe comme espace de liberté, de sécurité et de justice’, RMCUE 2000, 315-317.
 
BÖSE, M., ‘Das prinzip der gegenseitigen Anerkennung in der transnationalen Strafrechtspflege in der EU’, in Fragmentarisches Strafrecht, MOMSEN, C., BLOY, R. and RACKOW, P. (eds.), Frankfurt am Main, Peter Lang, 2003, p. 233-250. 
 
BÖSE, M., ‘Der Grundsatz ‘ne bis in idem’ in der Europäischen Union (art. 54 SDU)’, G.A. 2003, 744-763.
 
BRAEM, A. & BILQUIN, B., ‘Het Europees aanhoudingsbevel. Een belangrijk instrument van de Europese gerechtelijke en politiele samenwerking in strafzaken’, Vigiles 2003, 86-98.
 
BRANTS, C., ‘Het Tampere principe van wederzijdse erkenning : problemen van strafrechtelijke rechtsbescherming in de Europese Unie’, in Het plezier van de rechtsvergelijking, BOELE-WOELKI, K., BRANTS, C.H. and STEENHOFF, G.J.W. (eds.), Kluwer, Deventer, 2003, p. 103-122.
 
BRIBOSIA, H., ‘Liberté, sécurité et justice: l’imbroglio d’un nouvel espace’, R.M.U.E. 1998, 27-53.
 
BUJOSA VADELL, L.? ‘Reconocimiento y ejecución de sentencias penales extranjeras’, La Ley 2001, Ref.° D-167.
 
BURUMA, Y., ‘Federaal Europa en het strafrecht’, Delikt en delinkwent 2002, 657-672.
 
BURUMA, Y., ‘Radikale Toleranz. Auf dem Weg zu einem zweidimensionalen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts’, Z. St. W. 2004, 424-435.
 
CARTER, P.B., ‘Transnational Recognition and Enforcement of Foreign Public Laws’, Cambridge Law Journal 1989, 417-438.
 
CASTILLO GARCIA, J.F., ‘La comunitarización del tercer pilar: un paso neceessario para la consolodación del espacio penal europeo’, Rev. Gen. Der. Eur. 2006, retrievable at : www.iustel.com
 
CASTILLEJO MANZANARES, R., ‘La orden de detención y entrega europea. El sistema de garantías de los ciudadanos de la Unión’, La Ley 2004, N°6155, Ref.°D-263.
 
CHALTIEL, F., ‘Une nouvelle avancée de l’idée de souverainité européene: la souverainité pénale en devenir’, R.M.C.U.E. 2006, 24-28.
 
COMBEAUD, S., ‘Premier bilan du mandat d’arrêt européen’, R.M.C.U.E. 2006, 114-124.
 
CONWAY, G., ‘Judicial Interpretation and the Third Pillar. Ireland’s Acceptance of the European Arrest Warrant and the Gozutok and Brugge Case’, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 2005, 255-283.
 
CORSTENS, G.J.M., ‘Strafrechtspleging na het Verdrag van Amsterdam’, NJB 1999, 803-808.
 
CORSTENS, G.J.M., ‘Europa in opmars in het strafrecht via kaderbesluiten en richtlijnen’, NJB 2005, 2357.
 
CUERDA RIEZU, A., ‘La extradición y la orden europea de detención y entrega’, CENIPECNº 25, 2006, beschikbaar op: http://ecotropicos.saber.ula.ve/db/ssaber/Edocs/pubelectronicas/revista…
 
CURTIN, D. and VAN OOIK, R., ‘The Sting is always in the Tail. The Personal Scope of Application of the EU Charter of Fundamental Rights’, M.J. 2001, 102-114.
 
DEEN-RACSMáNY, Z. and BLEXTOON, R., ‘The Decline of the Nationality Exception in European Extradition?’, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 2005, 317-363.
 
DEEN-RACSMáNY, Z. and BLEXTOON, R., ‘The European Arrest Warrant and the Surrender of Nationals Revisited: The Lessons of Constitutional Challenges’, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 2006, 271-306.
 
DE HERT, P., ‘Trends in de politiële en justitiële samenwerking’, Panopticon 2004, 26-55.
 
DE HERT, P., ‘Balancing security and liberty within the European human rights framework. A critical reading of the Court’s case law in the light of the surveillance and criminal law enforcement strategies after 9/11’, Utrecht Law Review 2005, 68-96.
 
DE HERT, P., ‘Het Europees aanhoudingsbevel en de overlevering van Roma door België’, noot onder K.I. Brussel, 8 februari 2005, T. Strafr. 2006/4, 224-226.
 
DE HOYOS SANCHO, M., ‘El principio de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión europea : ‘asimilación automática o coresponsabilidad ?’, R.D.C.E. 2005, 807-842.
 
DE HOYOS SANCHO, M., ‘Eficacia transnacional del non bis in idem y denegación de la euroorden’, La Ley 2005, n° 6330, Ref.°D-218.
 
DE HULLU, J. en VERHEIJEN, E.A.M., ‘De beoordeling van Eurostrafrecht’,Delikt en delinkwent 2002, 689-711.
 
DEITERS, M., ‘Gegenseitige Anerkennung von Strafgesetzen in Europa’, Z.R.P. 2003, 359-362.
 
DE KERCHOVE, G. en WEYEMBERGH, A., ‘Quelle Europe pénale dans la Constitution?’, in Commentaire de la Constitution de l’Union européenne, DONY, M. et BRIBOSIA, E. (eds.), Bruxelles, Institut d’Etudes Européennes, p. 317-353.
 
DELMAS-MARTY, M., ‘Combatting fraud – necessity, legitimacy and feasibility of the corpus iuris’, C.M.L. Rev. 2000, 247-256.
 
DEL POZO PEREZ, M., ‘La orden europea de detención y entrega: un avance en el principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales entre los Estados de la Unión Europea’, La Ley 2005, n°6164, Ref.° D-5.
 
DEMETRIO CRESPO, E., ‘El caso Darkazanli’, La Ley 2006, n° 6441, Ref.° D-70.
 
DEN BOER, M., ‘Crime and the Constitution: a Brief Chronology of Choices and Circumventions’, M.J. 2004, 143-58.
 
DENZA, E., ‘The 2000 Convention on mutual assistance in criminal matters’, C.M.L.Rev. 2003, 1047-1074.
 
DESCAMPS, M.-H., ‘ La reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires pénales’, Actualités de droit pénal européen 2003, 85-109.
 
DORN, N. en WHITE, S., ‘Beyond ‘pillars’ and ‘passerelle’ debates: the European Union’s emerging crime prevention space’, L.I.E.I. 1997, 79-93.
 
DOUGLAS-SCOTT, S., ‘The rule of law in the European Union – putting the security into the area of freedom, security and justice’, E.L.R. 2004, 219-242.
 
DOUGLAS-SCOTT, S., ‘A tale of two courts: Luxembourg, Strasbourg and the growing European human rights acquis’, C.M.L.Rev. 2006, 629-665.
 
DRIJBER, B.-J., ‘De Europese instellingen na het Verdrag van Amsterdam: evenwicht zonder overzicht’, N.J.B. 1999, 587-595.
 
EGGER, A., ‘Die Bindung der Mitgliedstaaten and die Grundrechte in der III. Säule’, EuZW 2005, 652-656.
 
ESER, A., ‘Entwicklung des Strafverfahrensrechts in Europa. Orientierung an polizeilicher Effektivität oder an rechtsstaatlichen Grundsätzen?’ Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 1996, 86-127.
 
ESSER, R., ‘Die Europaische Menschenrechtskonvention als ‘zweiter Rahmen’ der Auslieferung in Europa’, ERA Forum 2003/4, 90.
 
FABIUS, L., ‘Droits civils et pénaux: oui au rapprochement, non à la fusion’, RMCUE 2000, 298.
 
FENNELLY, N., ‘The area of ‘freedom, security and justice’ and the European Court of Justice. A personal view’, I.C.L.Q. 2000, 1-14.
 
FERNANDEZ ROZAS, J.-C., ‘El espacio de libertad, seguridad y justicia consolidado por la Constitución europea’, La Ley 2004, N° 6097, Ref.° D-195.
 
FIJNAUT, C., ‘De mobiliteit van daders en de internationale strafrechtelijke samenwerking in de Europese Unie: een schets van het probleem’, in Liber amicorum Roger Blanpain,, Brugge, Die Keure, 1998, p3-14.
 
FIJNAUT, C., ‘Strafrecht in de Europese Unie: een grote sprong voorwaarts of slechts een klein stapje?’, SEW 2004, 202-211.
 
FLETCHER, M., ‘Some developments to the ne bis in idem Principle in the European Union: Criminal Proceedings against Hüseyn Gözütök and Klaus Brügge’, The Modern Law Review 2003, 769-780.
 
FLORE, D., ‘Une justice pénale après Amsterdam’, J.T.D.E. 1999, 121-129.
 
FLORE, D., ‘Le mandat d’arrêt européen: première mise en œuvre d’un nouveau paradimge de la justice pénale européenne’, J. T.D.E. 2002, 273-281.
 
FLORE, D., ‘Des organes juridictionnelles en matière pénale pour l’Union Européenne’, CDE 2006, 597-637.
 
FONSECA MORILLO, F.J., ‘La orden de detención y entrega europea’, R.D.C.E. 2003, 69-95.
 
FUCHS, H., ‘Bemerkungen zur gegenseitigen Anerkennung justizieller Entscheidungen’, Z. St. W. 2004, 368-371.
 
GARCIA JOURDAN, S., ‘Le traité établissant une Constitution pour l’Europe : quels apports pour la coopération judiciaire et policière en matière pénale?’, R.A.E. 2003-2004, 375-390.
 
GARCIA RODRIGUEZ, M.J., ‘Las víctimas del delito en el espacio judicial europeo’,
La Ley 2001, Ref.° D-158.
 
GENSON, R., ‘Un nouveau programme pluriannuel pour consolider l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Le Programme de La Haye (2005-2010)’, R.M.C.U.E. 2004, 172-176.
 
GIBBINS, B., ‘The European Arrest Warrant – Championship Contender?’, ERA Forum 2003/4, 38-46.
 
GLERUM, V., ‘Een evaluatie van de Nederlandse Overleveringswet’, Nullum Crimen 2006, 1-38.
 
GLESZ, S., ‘Zum Prinzip der gegenseitigen Anerkennung’, Z. St. W. 2004, 353-367.
 
GOLDSMITH, Q.C., ‘A Charter of Rights, Freedoms and Principles’, C.M.L.Rev. 2001, 1201-1216. 
 
GOMEZ-JARA DIEZ, C., ‘Orden de detención Europea y Constitución Europea: reflexiones sobre su fundamento en el principio de reconocimiento mutuo’, La ley 2004, n°6069, Ref.°D-165.
 
GONZALEZ GONZALEZ, R., ‘Límites a la construcción de un ‘orden público europeo’ en materia de derechos fundamentales’, R.D.C.E. 2000, 593-617.
 
GUILD, E., ‘Crime and the EU’s Constitutional Future in an Area of Freedom, Security and Justice’, European Law Journal 2004, 218-235.
 
GUILD, E. and CARRERA, S., ‘No Constitutional Treaty? Implications for the Area of Freedom, Security and Justice’, CEPS Working Document 2005, retrievable at: http://www.cybex.es/AGIS2005/docs/Paper%20E.%20Guild%20and%20S.%20Carre…
 
HARDING, C. and SWART, B., ‘Intergovernmental Co-operation in the Field of Criminal Law’, in Criminal Justice in Europe. A comparative study, FENNELL, P;, HARDING, C., JöRG, N. and SWART, B. (eds.), Oxford, Clarendon Press, 1995, p. 87-106.
 
HERINGA, A.W. and VERHEY, L., ‘The EU Charter: Text and Structure’, M.J. 2001, 11-32.
 
HIJMANS, H., ‘De derde pijler in de praktijk: leven met gebreken. Over de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten’, SEW 2006, 375-391.
 
HOFFMANN-RIEM, W., ‘Freiheit und Sicherheit im Angesicht terroristischer Anschläge’, Z.R.P. 2002, 497-501.
 
IMPALA, F., ‘The European Arrest Warrant in the Italian legal system. Between mutual recognition and mutual fear within the European area of Freedom, Security and Justice’, Utrecht law Review 2005, 56-78.
 
IRURZUN MONTORO, F., ‘El Espacio Judicial Europeo en una encrucijada?’, La Ley 2006, N° 6532, Ref.°D-178.
 
JAEGER, M., ‘Les rapports entre le droit communautaire et le droit pénal : l’institution d’une communauté de droit’, Rev. dr. pén. 2004, 1099 -1144.
 
JAECKEL, L., ‘The duty to protect fundamental rights in the EC’, E.L.Rev. 2003, 508-527.
 
JANSSENS, C., ‘Het Europees aanhoudingsbevel onder vuur: hebben de nationale (grondwettelijke) hoven het laatste woord?’, R.W. 2006-2007, 415-418.
 
JEGOUZO, I., ‘Le mandat d’arret européen ou la première concretisation de l’espace judiciaire européen’, Gazette du Palais 2004, 2311-2313.
 
JEGOUZO, I., ‘Le mandat d’arrêt européen: premiers pas d’un espace judiciaire européen en matière pénal’, R.A.E. 2003-2004, 347-359.
 
JIMENEZ-BULNES, M., ‘After September 11th: the Fight Against Terrorism in National and European Law. Substantive and Procedural Rules: Some Examples’, European Law Journal 2004, 235-253.
 
JIMENEZ-BULNES, M., ‘La orden europea de detención y entrega: aspectos procesales’, La Ley 2004, n° 5979, Ref.°D-67.
 
JIMENEZ-BULNES, M., ‘European Judicial Cooperation in Criminal Matters’, European Law Journal 2003, p. 614-630.
 
JIMENEZ-BULNES, M., ‘The Enforcement of the European Arrest Warrant: a Comparison between Spain and the UK’, Eur.J.Crime Cr.L.Cr.J 2007, ter perse.
 
JONK, W.R., HAMER, G.P. en MALEWICZ, ‘De nieuwe overleveringswet’, D.D. 2004, 894-911.
 
JUND, P., ‘Les origins du mandat d’arret européen’, ERA Forum 2003/4, 25-33.
 
KAIAFA-GBANDI, M., ‘The development towards harmonization within Criminal Law in the European Union- a Citizen’s Perspective’, Eur.J.Crime Cr.L.Cr.J. 2001, 239-263.
 
KAIAFA-GBANDI, M., ‘The Treaty Establishing a Constitution for Europe and Challenges for Criminal Law at the Commencement of 21st Century’, Eur.J.Crime Cr.L.Cr.J. 2005, 483-514.
 
KAIAFA-GBANDI, M., Memorandum, 2004, retrievable at:
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200405/ldselect/ldeucom/28/2…
 
KADRIC, M. & SCHEIBER, O., ‘Ausgangspunkt Tampere: Unterwegs zum europäischen Strafprozess. Gednaken zum Vorschlag der Kommission für einen Rahmenbeschluss über bestimmte Verfahrensrechte in Strafverfahren innerhalb der Europäischen Union’, Juridikum 2004, 207.
 
KEIJZER, N., ‘Goede trouw in het uitleveringsrecht’, D.D. 2005, 490-510.
 
KLIP, A., ‘Harmonisierung des Strafrechts – eine fixe Idee?’, NStZ, 2000, 626-630.
 
KLIP, A., ‘Amsterdams Uniestrafrecht. Beschouwingen over de internationaal strafrechtelijke samenwerking na het Verdrag van Amsterdam’, N.J.B. 1998, 811-816.
 
KLIP, A., ‘Uniestrafrecht is op hol geslagen’, N.J.B. 1997, 663-670.
 
KOMAREK, J., ‘European Constitutionalism and the European Arrest Warrant: Contrapunctual Principles in Disharmony’, Jean Monnet Working Paper 2006/10, http://www.ideas.repec.org/s/erp/jeanmo.html
 
KOWALIK-BANEZYK, K., ‘Should we Polish it Up? The Polish Constitutional Tribunal and the Idea of Supremacy of EU Law’, Vol. 6, No 10, 2005,  www.germanlawjournal.com
 
KRANIOTIS, T., ‘Na uitlevering overgeleverd? Hoe dient de overleveringsrechter mensenrechtenverweren te beoordelen?’, AA 2005, 344-351.
 
KUIJPER, P. J., ‘The evolution of the third pillar from Maastricht to the European Constitution: institutional aspects”, C.M.L.Rev.. 2004, 609-626.
 
LABAYLE, H., ‘Entre desir et réalités : quelle voie pour une répression pénale des violations du droit communautaire?’, R.M.C.U.E. 2003, 293-303. 
 
LABAYLE, H., Architecte ou spectactrice? La Cour de justice de l’Union dans l’Espace de liberté, sécurité et justice’, RTD. eur. 2006, 1-46.
 
LABAYLE, H., ‘Le bilan du mandat de Tampere et l’espace de liberté, sécurité et justice de l’Union européenne,CDE, 2004, 595-656.
 
LEMMENS, P., ‘The relation between the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the European Convention on Human Rights’, M.J. 2001, 49-67.
 
LENAERTS, K. and DE SMIJTER, E., ‘The Charter and the Role of the European Courts’, M.J., 2001, 90-101.
 
LENOIR, N., ‘Les imperfections de l’espace pénal européen: des réponses dans la future constitution européenne?’, R.M.C.U.E. 2003, 349-353.
 
LINDAHL, H., ‘Finding a place for freedom, security and justice : the European Union’s claim to territorial unity’, E.L. Rev. 2004, 461-484.
 
LOZANO MANEIRO, A., ‘Hacia una política penal común: posiblidades y obstáculos’, R.D.C.E. 2001, 515-543.
 
MAHRENHOLZ, E., ‘Subsidiarité et débat démocratique, éléments indispensables d’un espace juridique européen’, RMCUE 2000, 323-327.
 
MANACORDA, S., ‘Judicial activism dans le cadre de l’Espace de liberté, de justice et de sécurité de l’Union européenne’, RSC 2005, p. 940-951.
 
MAPELLI, C., ‘La loi espagnole 3/2003, du 14 mars, sur le mandat d’arret européen’, ERA Forum 2003/4, 47-62.
 
MARIATTE, F., ‘Espace de liberté, de sécurité et de justice’, Europe 2004, 15-17.
 
MILITELLO, V., ‘Der Alternativ-Entwurf Europäische Strafverfolgung : ein Januskopf’, Z. St. W. 2004, 436-444.
 
MITSILEGAS, V., ‘The Constitutional Implications of Mutual Recognition in Criminal Matters in the EU, C.M.L. Rev. 2006, 1277-1311.
 
MITSILEGAS, V., ‘Defining organised crime in the EU: the limits of European criminal law in an area of freedom, security and justice’, E.L. Rev. 2001, 565-581.
 
MOLDERS, S., ‘European Arrest Warrant is void – The decision of the German Federal Constitutional Court of 18 July 2005’, German Law Journal 2005, p. 45-58.
 
MONAR, J., ‘Enlarging the Area of Freedom, Security and Justice. Problems of Diversity and EU Instruments and Strategies’, The Cambrigde Yearbook of European Legal Studies 2001, 301-326.
 
MONJAL, P.-Y., ‘La décision-cadre instaurant le mandat d’arrêt européen et l’ordre juridique français: la constitutionnalité du droit dérivé de l’UE sous contrôle du Conseil d’Etat’, R.D.U.E. 2003-1, 109-137.
 
MONJAL, P.-Y., Le mandat d’arrêt européen ou la confluence des droits, Aix Marseilles, Presses Universitaires, 2006, 70 p.
 
MONVILLE, P., ‘Le mandat d’arrêt européen : remise en cause du mécanisme de la simple remise…’, J.T. 2003, 168-172.
 
MOS, M.R.B., ‘Is het kaderbesluit betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel doeltreffend? N.T.E.R. 2005, 191-196.
 
MOSCOVICI, P., ‘Les différentes dynamiques de l’espace judiciaire européen’, RMCUE 2000, 299-302.
 
MUYLLE, G., ‘De Europese Unie als ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid : het algemene kader’, in Migratie- en migrantenrecht. Deel 11: Europa in het vreemdelingenrecht. Actualia in het vreemdelingenrecht, Brugge, Die Keure, 2006, p. 3-31.
 
NASCIMBONE, B., ‘L’espace de liberté, de sécurité et de justice dans une perspective constitutionnelle européenne’, in Vers une nouvelle architecture de l’Union Européenne, ROSSI, S. (ed.), Brussel, Bruylant, 2004.
 
NESTLER, C., ‘Europäisches Strafprozessrecht’, Z. St. W.2004, 331-352.
 
O’KEEFFE, D., ‘The Schengen Convention: A Suitable Model for European Integration?’, Y.E.L. 1991, 185-219.
 
ONGENA, T., ‘De ne bis in idem-regel en de Schengenlanden’, N.j.W. 762-768.
 
ORDONEZ SOLIS, D., ‘El espaciojudicial de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea’, Revista de Estudios Políticos 2003, p. 447-483.
 
ORMAZABAL SANCHEZ, G., ‘La Orden europea de detención y entrega y la extradición de nacionales propios a la luz de la jurisprudencia constitucional alemana’, La Ley 2006, N° 6394, Ref.°D-4.
 
PACHE, E., ‘Die Europäische Grundrechtscharta – ein Rücktritt für den Grundrechtsschutz in Europa?’, Europarecht 2001, 475-494.
 
PASQUERO, A., ‘Il mutuo riconoscimento delle decisioni penali nel mandato d’arresto europeo e nella rendition statunitense’, Rivista di diritto internazionale privato e processuale 2005, 959-996.
 
PEERS, S., ‘Criminal Suspects’s Rights and EU Law’, ERA Forum 2004/4, 520-533.
 
PEERS, S., ‘Who’s judging the watchmen? The judicial system of the area of freedom, security and justice’, Y.E.L. 1998/18, 337-414.
 
PEERS, S., ‘Mutual recognition and criminal law in the European Union : has the Council got it wrong?’, CMLRev. 2004, 5-36.
 
PEERS, S., ‘EU responses to terrorism’, I.C.L.Q. 2003, 227-243.
 
 
PEREZ GIL, J., ‘El Convenio de Asistencia Judicial en materia penal entre los Estados miembros de la UE : un instrumento anclado en coordenadas superadas?’, La Ley n°6208, Ref.° D-60.
 
PERRON, W., ‘Sind die nationalen Grenzen des Strafrechts überwindbar?’, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 1997, 281-301.
 
PUEL, F., ‘Le paradoxe du droit européen: droit virtuel et droit national’, RMCUE 2000, 321-322.
 
PLACHTA, M., ‘European Arrest Warrant : Revolution in Extradition ?’, European Journal of Crim. Law and Crim. Justice 2003, 178-194.
 
POURTAI, S., ‘Le mandat d’arrêt européen, un an après…’, Bulletin d’Actualité – Lamy droit pénal des affaires 2005, 1-4.
 
PRINSSEN, J., Domestic legal effects of EU Criminal Law, in:Interface between EU Law and National Law, LAVRANOS, N. & OBRADOVIC, D. (Eds.), Groningen, Europa Law Publishing, ter perse.
 
RABATEL, B., ‘Les difficultés les plus importantes de la procédure d’extradition actuellement en vigueur’, ERA Forum 2003/4, 34-37.
 
REIJNTJES, J.M., ‘Europees aanhoudingsbevel’, NJb 2002, 712-713.
 
RYNGAERT, C., ‘De niet-uitlevering van eigen onderdanen en het kaderbesluit betreffende het Europees aanhoudingsbevel: Belgische, Nederlandse en Duitse rechtspraak vergeleken’, R.W. 2006, 886-891.
 
SALDITT, F., ‘Doppelte Verteidigung im einheitlichem Raum’, St.V. 2003, 136-137.
 
SCHüNEMANN, B., ‘Europäischer Haftbefehl und EU-Verfassungsentwurf auf schieber Ebene’, Z.R.P. 2003, 185-189.
 
SCHüNEMANN, B., ‘Fortschritte und Fehltritte in der Strafrechtspflege der EU’, G.A. 2004, 193-209.
 
SCHüNEMANN, B., ‘Grundzüge eines Alternativ-Entwurfs zur europäischen Strafverfolgung’, Z. St. W. 2004, 376-399.
SMEULERS, A. en DE VRIES, J., ‘Het Europees aanhoudingsbevel: gerechtvaardigd vertrouwen?’, N.J.C.M. Bull. 2003, p. 445.
 
SMITH, R., ‘Old wine new bottles : human rights, legal aid and the new Europe’, Justice Journal 2005, http://www.eurowarrant.net/documents/cms_eaw_id821_1_04%20Smith%20Old%2…
 
SOULIER, G., ‘Le Traité d’Amsterdam et la cooperation policière et judiciaire en matière pénale’, Rev. sc. crim. 1998, 237-254.
 
SPENCE, D., ‘International terrorism: the quest for a coherent EU response’, http://www.iehei.org/bibliotheque/Spence-International%20Terrorism.pdf
 
SPENCER, J.R., ‘The European Arrest Warrant’, Cambridge Yearbook of Legal Studies 2003-4, 201-217.
 
STAPERT, B., ‘Strafrecht in een federaal land : de Verenigde Staten’, Delikt en delinkwent 2002, 745-756.
 
STEIN, S., ‘Combating Crime in the European Union: The Development of EU Policy after the Convention’, European Journal of Crime, Criminal law and Criminal Justice 2004, 337-346.
 
STEIN, S., ‘Ein Meilenstein für das europäische ‘ne bis in idem’, N.J.W. 2003, 1162-1164.
 
STESSENS, G., ‘Het Europese aanhoudingsbevel’, in Internationale aspecten in de verschillende takken van het recht, Brussel, Larcier, 2005, 337-389.
 
STIEBIG, V., ‘Strafrechtsetzungskompetenz der Europäischen Gemeinschaft und Europäisches Strafrecht: Skylla und Charybdis einer europäischen Odyssee?’, EuR. 2005, 466-493.
 
STORBECK, J en TOUSSAINT, M., ‘Outline of a Balanced and Effective Internal Security Strategy for the European Union’, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 2004, 1-35.
 
SWART, A.H.J., ‘Politie en justitie in de Europese unie’, A.A. 2001, 109-118.
 
TCHORBADJIYSKA, A., ‘Joint cases C-187/01 and C-385/01 Gözütök and Brügge (E.C.J. February 11, 2003) 2003 E.C.R. I-1345’, Columbia Journal of European Law 2004, 549-560.
 
TER BRAAK, E.M., ‘Uitwerking concept wederzijdse erkenning in recente kaderbesluiten’, D.D. 2005, 842-857.
 
TERRADILLOs BASOSO, J.M., ‘La constitución para Europa: un reto político-criminal’, R.D.C.E. 2005, 21-45.
 
THWAITES, N., ‘Mutual Trust in Criminal Matters: the ECJ gives a first interpretation of a provision of the Convention implementing the Schengen Agreement. Judgement of 11 February 2003 in Joined Cases C-187/01 a. C-385/01, Hüseyin Gözütök and Klaus Brügge, http://www.germanlawjournal.com/article.php?id=245
 
TOSATO, G.L., ‘Some Remarks on the Limits to Mutual Recognition of Judicial Decisions in Civil and Criminal Matters within the European Union’, Rivista di diritto internazionale privato e prozessale 2003, 869-878.
 
TOWNSEND, A., ‘Can the EU deliver the Area of Freedom, Security and Justice?, http://aei.pitt.edu/archive/00001804/01/EPIN_WP9.pdf
 
TRIANTAFYLLOU, D., ‘The European Charter of Fundamental Rights and the ‘Rule of law’: Restricting Fundamental Rights by Reference’, C.M.L.Rev. 2002, 53-64.
 
TURPIN, F., ‘L’intégration de la Charte des droits fondamentaux dans la Constitution européenne’, Rev. tr. dr. eur. 2003, 39.
 
VAN BALLEGOOIJ, W. en HARTMANOVA, R., ‘Comment to Amsterdam Distrcit Court, LJN AT9954 and LJN AU2813’, SEW 2006, 294-298.
 
VAN DAELE, D., ‘Belgie en het Europees aanhoudingsbevel’, T. Strafr. 2005, 151-186.
 
VANDER BEKEN, T., ‘From Brussels with love. Bespiegelingen over de invloed van de Europese Unie op het Belgische strafrecht’, T. Strafr. 2002, 2-25.
 
VAN DER MEER, I. & KLIP, A., ‘Nederlanders in buitenlandse gevangenissen’, NJB 1999, 999-1000.
 
VAN DER WILT, H., ‘Harmonisatie van strafrecht in Europa: gewogen en te licht bevonden’, NJb. 2002, 747-752.
 
VAN HOEK, A.A.H. & LUCHTMAN, M.J.J.P., ‘Transnational cooperation in criminal matters and the safeguarding of human rights, Utrecht Law review 2005, 1-39.
 
VENNEMANN, N., ‘The European Arrest Warrant and its Human Rights Implications’, ZaöRV  2003, 103-121.
 
VERBRUGGEN, F., ‘Ook zonder Madrid en Dublin blijft de uitlevering van Moreno en García mogelijk, als Spanje een degelijk dossier heeft’, Panopticon 1997, 162-168.
 
VERBRUGGEN, F., ‘(On)voorwaardelijke liefde? Strafrechtsstudie à la bolognaise in het Europa van de wederzijdse erkenning in strafzaken’, Lustrumboek 40 jaar Jura Falconis 2005, 249-268.
 
VERMEULEN, G., ‘Van Tampere tot Laken. Meer veiligheid ten koste van vrijheid en rechtvaardigheid?’, Panopticon 2002, 1-6.
 
VERMEULEN, G., ‘Over de toekomst van de Europese ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid’, Panopticon 2003.
 
VERMEULEN, G., ‘De groeiende impact van het Europees recht op het Belgisch materieel strafrecht’, in X., De invloed van het Europees recht op het Belgisch recht, Mechelen, Kluwer, 2003, 95-142.
 
VERREST, P.A.M., en KRANIOTIS, T., ‘Overlevering’, D.D. 2005, 1180-1210.
 
VERVAELE, J., ‘Europeanisering van het strafrecht of de strafrechtelijke dimentie van de Europese integratie’, Panopticon 2004, 3-25.
 
VERVAELE, J., ‘European Criminal Law and General Principles of Union Law’, 2005, http://www.coleurop.be/content/studyprogrammes/law/studyprog/pdf/Resear…
 
VERVAELE, J.A.E., ‘The transnational ne bis in idem principle in the EU. Mutual recognition and equivalent protection of human rights’, Utrecht Law Review 2005, 100-118.
 
VITORINO, A., ‘La Charter des droits fondamentaux de l’Union européenne’, RDUE 2001, 27-64.
 
VOGEL, J., ‘Licht und Schatten im Alternativ-Entwurf Europäische Strafverfolgung’, Z. St. W. 2004, 400-423.
 
VOGEL, J., ‘Abschaffung der Ausieferung?’, JZ 2001, 937-943.
 
VOGEL, J., ‘The European Integrated Criminal Justice System and its Constitutional Framework’, M.J. 2005, 125-147.
 
VON BOGDANDY, ‘The European Union as a Human Rights Organization?’Human Rights and the core of the European Union’, C.M.L.Rev. 2000, 1307-1338
 
VON BUBNOFF, E., ‘Aktuelle Fragen der Verfahrensabwicklung und Vereinfachung im Europäischen Auslieferungsverkehr aus deutsch-italienischer Sicht’, ZeuS 1999, 393-413.
 
VON BUBNOFF, E., ‘Schwerpunkte strafrechtlicher Harmonisierung in Europa unter Berücksichtigung der Orientierungsvorgaben aus der Grundrechtscharta 2000’, ZeuS 2001, 167-193.
 
VON BUBNOFF, E., ‘Institutionelle Kriminalitätsbekämpfung in der EU. Schritte auf dem Weg zu einem europäischen Ermittlungs- und Strafverfolgungsraum’, ZeuS 2002, 185-236.
 
WEIGEND, T., ‘Strafrecht durch internationalen Vereinbarungen – Verlust an nationaler Strafrechtskultur?’, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtskultur 1993, 774-802.
 
WEIGEND, T., ‘Der Entwurf einer Europäischen Verfassung und das Strafrecht’, Z. St. W. 2004, 275-303.
 
WEYEMBERGH, A.,’The functions of Approximation of Penal Legislation within the European Union’, M.J. 2005, 149-171.
 
WEYEMBERGH, A., ‘Le principe ne bis in idem : pièrre d’achoppement de l’espace pénal européen?’, C.D.E. 2004, 337-375. 
 
WEYEMBERGH, A., ‘La reconnaissance et l’exécution des décisions pénales’, in Het Europees Gerechtelijk Recht en Procesrecht, STORME, M. en DE LEVAL, G. (eds.),2003, Die keure, p. 457-474.
 
WEYEMBERGH, A., ‘Approximation of Criminal Laws, the Constitutional Treaty and The Hague Programme, CMLRev 2005, 1567-1597.
 
WEYEMBERGH, A., ‘Deux ans de pratique du mandat d’arret européen’, J.T.D.E. 2006, 225-232.
 
WEYEMBERGH, A., ‘L’espace pénale européen’, in Actualités en droit Européen et rappel de quelques principes, LEURQUIN, X., BELLIS, J.-F., FAVART, M., in WEYEMBERGH, A. (eds.), Brussel, Bruylant, 2006, 75-90.
 
WILLIAMS, A., ‘EU human rights policy and the Convention on the Future of Europe: a failure of design?’, E.L.Rev. 2003, 794.
 
WINANTS, A., ‘De doorwerking van het EU-Kaderbesluit inzake overlevering’, Nullum Crimen 2006, 77-94.
 
WOUTERS, J., en NAERT, F., ‘Of arrest warrants, terrorist offences and extradition deals: an appraisal of the EU’s main criminal law measures against terrorism after “11 September”’, C.M.L. Rev. 2004, 909-935.
 
YBARRA BORES, A., ‘La implantación del principio de reconocimiento mutuo en el ámbito de las sanctiones’, 2006, www.reei.org
 
 
 B. Rechtspraak
 
1. Europese Unie: Hof van Justitie
 
H.v.J., 28 maart 2000, Zaak C-7/98, Krombach, Jur. 2000, I-1935.
H.v.J., 11 februari 2003, gevoegde zaken C-187/01 en C-385/01, Gözütok & Brügge, Jur.2003, I-1345.
H.v.J., 10 maart 2005, Zaak C-469/03, Miraglia, Jur. 2005, I-2009.
H.v.J., 16 juni 2005, Zaak C-105/03, Pupino, Jur. 2005, I-5285.
H.v.J., 9 maart 2006, Zaak C-436/04, Van Esbroeck, Jur. 2006, I-2333.
H.v.J., 31 januari 2006, zaak C-503/03, Commissie t. Spanje, Jur. 2006, I-1097.
H.v.J., 28 september 2006, Zaak C-150/05, Van Straaten, http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl.
H.v.J., 28 september 2006, Zaak C-467/04, Gasparini e.a., Jur. 2006, http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl
H.v.J., 3 mei 2007, zaak C-303/05, Advocaten van de wereld, www.curia.eu.int
 
2. Spanje: Audiencia Nacional en Tribunal Constitucional
 
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 10 februari 2004, zaak 27/2004, www.laley.es
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 27 februari 2004, zaak 29/2004, www.laley.es
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 27 februari 2004, zaak 22/2004, www.laley.es
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 1 april 2004, zaak 23/2004, www.laley.es
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 5 mei 2004, zaak 33/2004, www.laley.es
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 13 mei 2004, zaak 35/2004, www.laley.es
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 14 mei 2004, zaak 36/2004, www.laley.es
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 20 mei 2004, zaak 37/2004, www.laley.es
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 26 mei 2004, zaak 40/2004, www.laley.es
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 3 juni 2004, zaak 60/2004, www.laley.es
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 15 juni 2004, zaak 46/2004, www.laley.es
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 29 september 2004, zaak 141/2004, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 8 oktober 2004, zaak 167/2004, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 11 oktober 2004, zaak 151/2004, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 29 oktober 2004, zaak 174/2004, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 10 november 2004, zaak 177/2004, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 12 november 2004, zaak 197/2004, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 22 december 2004, zaak 204/2004, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 22 december 2004, zaak 211/2004, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 11 januari 2005, zaak 231/2004, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 12 januari 2005, zaak 224/2004, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 24 januari 2005, zaak 1/2005, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 11 maart 2005, zaak 37/05, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 11 maart 2005, zaak 27/05, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 28 april 2005, zaak 68/05, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 28 april 2005, zaak 67/05, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 9 mei 2005, zaak 64/05, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 6 juni 2005, zaak 111/05, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 6 juni 2005, zaak 101/05, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 7 juni 2005, zaak 11/05, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 8 juni 2005, zaak 107/05, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 10 juni 2005, zaak 117/05, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 10 juni 2005, zaak 104/05, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 17 juni 2005, zaak 71/05, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 24 juni 2005, zaak 114/05, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 7 juli 2005, zaak 121/05, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 8 juli 2005, zaak 131/05, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 11 juli 2005, zaak 122/05, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 15 juli 2005, zaak 137/05, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 28 juli 2005, zaak 157/05, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 30 september 2005, zaak 61/05, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 5 oktober 2005, zaak 181/05, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 10 oktober 2005, zaak 174/05, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 11 oktober 2005, zaak 154/05, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 11 oktober 2005, zaak 184/05, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 11 oktober 2005, zaak 194/05, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 16 november 2005, zaak 197/05, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 29 november 2005, zaak 217/05, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 12 december 2005, zaak 231/05, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 23 december 2005, zaak 221/05, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 16 januari 2006, zaak 224/05, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 16 januari 2006, zaak 244/05, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 20 januari 2006, zaak 1/06, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 13 februari 2006, zaak 11/06, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 14 maart 2006, zaak 34/06, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 5 april 2006, zaak 31/06, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 5 april 2006, zaak 47/06, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 6 april 2006, zaak 245/05 en 31/06, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 23 april 2006, zaak 57/06, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 29 mei 2006, zaak 71/06, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 29 mei 2006, zaak 61/06, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 25 september 2006, zaak 74/06, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 2 oktober 2006, zaak 161/06, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 9 oktober 2006, zaak 227/06, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 20 oktober 2006, zaak 171/06, niet gepubliceerd
Audiencia Nacional (sala de lo penal), 2 november 2006, zaak 184/06, niet gepubliceerd
 
Tribunal Constitucional, 17 juli 2004, zaak 320/2004, www.laley.es
Tribunal Constitucional, 18 oktober 2004, zaak 388/2004, www.laley.es
Tribunal Constitucional, 14 februari 2005, zaak 74/2005, www.laley.es
Tribunal Constitucional, 6 april 2005, zaak 139/2005, www.laley.es
Tribunal Constitucional, 9 mei 2005, zaak 200/2005, www.laley.es
Tribunal Constitucional, 9 mei 2005, zaak 201/2005, www.laley.es
Tribunal Constitucional, 7 juni 2005, zaak 247/2005, www.laley.es
Tribunal Constitucional, 20 juni 2005, zaak 266/2005, www.laley.es
Tribunal Constitucional, 18 juli 2005, zaak 211/2005, www.laley.es
Tribunal Constitucional, 18 juli 2005, zaak 314/2005, www.laley.es
Tribunal Constitucional, 10 oktober 2005, zaak 357/2005, www.laley.es
Tribunal Constitucional, 10 november 2005, zaak 292/2005, www.laley.es
Tribunal Constitucional, 12 december 2005, zaak 328/2005, www.laley.es
Tribunal Constitucional, 20 december 2005, zaak 339/2005, www.laley.es
Tribunal Constitucional, 30 januari 2006, zaak 30/2006, www.laley.es
Tribunal Constitucional, 13 maart 2006, zaak 81/2006, www.laley.es
Tribunal Constitucional, 13 maart 2006, zaak 83/2006, www.laley.es
Tribunal Constitucional, 27 maart 2006, zaak 99/2006, www.laley.es
Tribunal Constitucional, 5 juni 2006, zaak 177/2006, www.laley.es
 
3. Frankrijk: Cour de Cassation
 
Cass. (fr.), 26 mei 2004, zaak 04-82795, http://www.legifrance.gouv.fr
Cass. (fr.), 8 juli 2004, zaak 04-83664, http://www.legifrance.gouv.fr
Cass. (fr.), 8 juli 2004, zaak 04-83662, http://www.legifrance.gouv.fr
Cass. (fr.), 8 julii 2004, zaak 04-83663, http://www.legifrance.gouv.fr
Cass. (fr.), 22 juli 2004, zaak 04-84241, http://www.legifrance.gouv.fr
Cass. (fr.), 22 juli 2004, zaak 04-84158, http://www.legifrance.gouv.fr
Cass. (fr.), 5 augustus 2004, zaak 04-84528, http://www.legifrance.gouv.fr
Cass. (fr.), 5 augustus 2004, zaak 04-84511, http://www.legifrance.gouv.fr
Cass. (fr.), 5 augustus 2004, zaak 04-84529, http://www.legifrance.gouv.fr
Cass. (fr.), 19 augustus 2004, zaak 04-84978, http://www.legifrance.gouv.fr
Cass. (fr.), 1 september 2004, zaak 04-84987, http://www.legifrance.gouv.fr
Cass. (fr.), 21 september 2004, zaak 04-84575, http://www.legifrance.gouv.fr
Cass. (fr.), 28 september 2004, zaak 04-85329, http://www.legifrance.gouv.fr
Cass. (fr.), 5 oktober 2004, zaak 04-85385, http://www.legifrance.gouv.fr
Cass. (fr.), 13 oktober 2004, zaak 04-85701, http://www.legifrance.gouv.fr
Cass. (fr.), 10 november 2004, zaak 04-85907, http://www.legifrance.gouv.fr
Cass. (fr.), 23 november 2004, zaak 04-86131, http://www.legifrance.gouv.fr
Cass. (fr.), 24 november 2004, zaak 04-86314, http://www.legifrance.gouv.fr
Cass. (fr.), 14 december 2004, zaak 04-86955, http://www

Universiteit of Hogeschool
Vrije Universiteit Brussel
Thesis jaar
2007