De impact van corruptie op ontwikkeling

Gilles
Van Couteren

De impact van corruptie op ontwikkelingSiemens, China, Wolfowitz, Shell, Chirac, Halliburton, Charleroi, Berlusconi, Olmert, Oekraïne, Europese Commissie, Bangladesh, Regie der Gebouwen, Congo, Total, Rusland, Myanmar, … De recente berichtgeving rond mogelijke corruptieschandalen laat er geen twijfel over bestaan: corruptie is brandend actueel. Deze gepubliceerde zaken stellen echter een fractie voor van alle corruptie. De Wereldbank schat dat jaarlijks wereldwijd 1000 miljard aan steekpenningen wordt betaald. In een wereldeconomie van iets meer dan 30000 miljard is dat meer dan aanzienlijk. Het is daarom van belang een duidelijk beeld te scheppen welke impact een fenomeen van zulke omvang heeft op verschillende aspecten van ontwikkeling.Corruptie wordt door Transparency International, een toonaangevende NGO betreffende het probleem, omschreven als ‘het misbruiken van toevertrouwde publieke macht voor private belangen’.  Uit de literatuurstudie blijkt dat de oorzaken van het probleem vooral te vinden zijn in de kwaliteit van bestuur zoals een ongeloofwaardig beleid en een gebrek aan rechtszekerheid. Een tweede oorzaak betreft overmatige economische staatsinmenging. Een voorbeeld: productievergunningen en invoerheffingen leiden tot omkoping van ambtenaren om extra marktaandeel te verkrijgen.  Eén van de belangrijkste oorzaken wordt gevonden in  de ontoereikende lonen van de ambtenaren. Ze zijn verplicht alternatieve inkomsten te zoeken, noodzakelijk om zichzelf en hun gezin van een minimale levensstandaard te voorzien.Het betalen van steekpenningen kent consequenties op uiteenlopende vlakken. Economische gevolgen zijn niet te vermijden. Verminderde staatsinkomsten, een kostenverhogend effect en het parkeren van omkoopsommen op buitenlandse rekeningen hebben een aanzienlijk effect op de economische welvaart van een land. Bv. in 1992 bezat Traoré, het staatshoofd van Mali een fortuin van 2 miljard dollar, evenveel als de gehele buitenlandse schuld van het land. Een ander economisch gevolg is de daling van de investeringen. Onderzoek wijst zelfs uit dat de samenstelling van investeringsprojecten veranderen. Zo zullen corrupte beleidsmakers meer geneigd zijn om te investeren in prestigieuze projecten waarvan de intrinsieke waarde moeilijker te achterhalen is. Op die manier zijn steekpenningen eenvoudiger te incasseren. Bovendien zullen buitenlandse investeerders sneller gedwongen worden om binnenlandse partners te zoeken om hun weg te vinden in het corrupte netwerk. Ondanks het feit dat corrupte omgevingen juist minder uitnodigen om binnenlandse partners bij de activiteiten te betrekken, omwille van de gebrekkige werking van eigendomsrechten.

Naast de economische gevolgen zijn politieke instabiliteit en een ontwrichte administratie een vanzelfsprekendheid. Deze gevolgen zorgen ervoor dat de kloof tussen arm en rijk verbreedt, diegene die de middelen hebben om macht te kopen zullen er beter van worden, terwijl de armen onvoldoende beroep kunnen doen op noodzakelijke overheidsdiensten.Het tweede deel van de eindverhandeling bestaat uit de bespreking en de verwerking van de verzamelde gegevens. Een intensieve fase van dataverzameling resulteerde in een database van 30 verschillende ontwikkelingsvariabelen voor een lijst van 163 landen. Er werd met behulp van statistische en visuele toepassingen nagegaan of deze variabelen beïnvloed worden door corruptie en vice versa.De toetsing van deze data aan corruptiescores wereldwijd brengt een aantal interessante en belangrijke conclusies aan het licht. Een lijst van landen en de aanwezige corruptie toont al een eerste indruk van de correlatie tussen corruptie en ontwikkeling. Finland, IJsland en Nieuw Zeeland staan bovenaan, België op de 20ste plaats en Haïti krijgt de oneerbare titel als meest corrupte land van de lijst. Ten tweede impliceert een negatieve correlatie van corruptie met de HDI (Human Development Index) en het BBP (Bruto Binnenlands Product) dat er een negatieve impact bestaat op zowel economische als maatschappelijke ontwikkeling op lange termijn. De evolutie van de investeringsvariabelen toont dezelfde trend. Het zijn dus de ontwikkelingslanden die het hardst worden getroffen door corruptie. Tenslotte is het schrijnend om via het onderzoek vast te stellen dat de gevestigde industrielanden zich corrupter gedragen in het buitenland dan in eigen land en zelfs het meest in de ontwikkelingslanden.Anderzijds is, tegen de verwachtingen in, corruptie niet negatief gecorreleerd met de jaarlijkse percentuele groei van het BBP.  Er zijn landen die in staat zijn zeer grote corruptie te combineren met groeicijfers van 10% en meer, zoals bv. Tsjaad, Azerbeidzjan, Armenië en China. Meer nog, elk land met zulke hoge groeicijfers, kent grote corruptie. Dat doet de onorthodoxe vraag rijzen of een dergelijke groei wel kan gerealiseerd worden zonder corruptie, die als het ware de administratieve molen oliet. Het onderzoek wijst wel aan dat de meest corrupte landen hun groei moeten compenseren met een hogere inflatie.Corruptie heeft niet enkel een impact op economische variabelen. Verschillende bestuurlijke aspecten zijn eveneens van belang om het fenomeen te verklaren. Het onderzoek bevestigt dat het bestaan van wetten, het effectief toepassen ervan en het voeren van een geloofwaardig beleid belangrijke elementen zijn in de strijd tegen corruptie. De  basisbeginselen van een goed en geloofwaardig bestuur vertonen een opmerkelijk sterke correlatie met corruptie. In tegenstelling tot de verwachtingen wijst het onderzoek uit dat dit bestuur niet noodzakelijk via een democratisch systeem moet gerealiseerd worden om corruptie in te dijken. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in enkele Arabische landen, maar ook in Hongkong en Singapore.Als sluitstuk van het empirisch onderzoek werd een clusteranalyse uitgevoerd die aantoonde dat de meest corrupte landen relatief slechter scoren op zo goed als alle gebruikte ontwikkelingsvariabelen in vergelijking met de andere landen. De verhandeling leert ons dus dat corruptie eerder een socio-economisch probleem is dan een inbreuk op morele waarden.

De combinatie van een ontoereikende economische welvaart en een zwak bestuur zorgt voor het veelvuldig voorkomen van corruptie. Het zwakke bestuur biedt de opportuniteit om de noodzaak (een minimale levenstandaard) te vervullen. Deze stelling valt te rijmen met de theorie van Maslow. Die zegt dat een onvoldoende bevrediging van een fundamentele behoefte, zoals eten en onderdak, de aandacht voor hogere waarden als integriteit doen verwateren.Corruptie werkt als een rem op ontwikkeling, niet enkel op economisch vlak, maar ook op sociaal en psychologisch vlak. Al deze bevindingen hebben hun implicaties op de samenstelling van anticorruptiestrategieën. Het is daarom noodzakelijk voldoende aandacht te besteden aan dit fenomeen, om zo de negatieve spiraal te doorbreken. Een belangrijke stap om de kloof tussen rijk en arm, tussen Noord en Zuid, te dichten.+ figuur

 

Bibliografie

Literatuurlijst
 
Anderson H.J. & Gray C.W. (2006). Anti Corruption in Transition 3: Who is succeeding and why?, Washington, World Bank.
 
Bardhan P. (1997). Corruption and Development A Review of Issues, s.l., Journal of economic Literature.
 
Campos J.E. (2001). Corruption: The Boom and Bust of East Asia, Manila, Ateneo de Manila University Press.
 
Economist Intelligence Unit (2007). Index of Democracy, s.l., The Economist.
 
Gray C.W. & Kaufmann D. (1998). Corruption and Development, s.l., Finance & Development (IMF).
 
Hellriegel D. & Slocum J. W. Jr. (2004). Organizational Behavior, Ohio, Thomson Learning.
 
Hope K.R. Sr. e.a. (2000). Corruption and development in Africa. Lessons from Country Case-Studies, New York, St. Martin’s Press, Inc.
 
International Chamber of Commerce (2007). Policy and Business Practices, geraadpleegd op 29/03/07 uit: http://www.iccwbo.org/policy/anticorruption/
 
IMF (21/05/2007). World Economic Outlook Databases, geraadpleegd op 21/03/07 uit: http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28
 
Holmes K. R., Kane T.,e.a. (2007). 2007 Index of Economic Freedom, Washington, The Heritage foundation & The Wall Street Journal.
 
Kaminski A.Z. & Kaminski B. (2001). Governance and Corruption in Transition: The Challenge of Subverting Corruption, Geneve, UN Economic Commission Europe.
 
Le Nouvel Observateur (2006). Atlas économique mondial, s.l., Mediaobs. (uitgave buiten reeks)
 
Marschall M. (2005). Corruption, The Judiciary and the Rule of Law, s.l. European Bank for Reconstruction and Development.
 
Mauro P. (1998). Corruption: Causes,Consequences and Agenda for Further Research, s.l., Finance & Development (IMF).
 
OECD (2006). The OECD fights Corruption, Parijs, OECD Publications.
 
Powel J.(03/07/2006). The World Bank policy scorecard: a new conditionality?, geraadpleegd op 29/03/07 uit http://www.brettonwoodsproject.org/article.shtml?cmd%5B126%5D=x-126-844…
 
Smarzynska B. K. & Wei S. (2001).Corruption and Composition of Foreign Direct Investment: Firm-Level Evidence, s.l., s.n.
 
Transparency International (2006a).Corruption Perceptions Index 2006, Berlijn, s.n.
 
Transparency International (2006b).Bribe Payers Index 2006, Berlijn, s.n.
 
Transparency International (2006c).Global Corruption Barometer 2006, Berlijn, s.n.
 
Transparency International (21/08/2006d). About Transparency International, geraadpleegd op 14/10/06 uit: http://www.transparency.org/about_us
 
Transparency International (05/01/2006e). FAQ About Corruption, geraadpleegd op 13/04/07 uit: http://www.transparency.org/news_room/faq/corruption_faq
 
Transparency International (06/11/2006f). Surveys and Indices, geraadpleegd op 29/03/07 uit: http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices
 
Transparency International (06/11/2006g). TI National Chapters, geraadpleegd op 29/03/07 uit: http://www.transparency.org/contact_us/ti_nc
 
Transparency International (01/06/2006h). Transparency International: FAQ, geraadpleegd op 29/03/07 uit:http://www.transparency.org/news_room/faq/faq_ti#faqti1
 
UN (19/05/2007b). Human Development Report, geraadpleegd op 26/04/2007 uit: http://hdr.undp.org/
 
UN (16/04/07). UN Global Compact, geraadpleegd op 29/03/07 uit: http://www.unglobalcompact.org/
 
UN Office on Drugs and Crime (2005). Corruption. Compendium of International Legal Intruments on Corruption, New York, s.n.
 
UN Office on Drugs and Crime (2004a). Global Action against Corruption, The Merida Papers, Vienna, s.n.
 
UN Office on Drugs and Crime (2006). Global Programme against Corruption, geraadpleegd op 29/03/07 uit http://www.unodc.org/unodc/corruption.html
 
UN Office on Drugs and Crime (2003). UN Convention against Corruption, New York, s.n.
 
UN Office on Drugs and Crime (2004b). Global Programme against Corruption, UN Anti-corruption Toolkit, Wenen, s.n.
 
US Department of Justice (30/05/2006). Foreign Corrupt Practices Act, geraadpleegd op 29/03/07 uit: http://www.usdoj.gov/criminal/fraud/fcpa.html
 
Van Hulten M. (2002). Corruptie. Onbekend, onbemind, alomtegenwoordig, Amsterdam, Boom.
 
Van Rijckeghem C;, Weder B. (1997). Corruption and the Rate of Temptation: Do Low Wages in the Civil Service Cause Corruption, s.l., IMF.
 
Warren M.E. (2005). Democracy Against Corruption, Vancouver, University of British Columbia.
 
World Bank (2006). Strenghtening Bank Group Engagement on Governance and Anti Corruption,Washington, The World Bank.
 
World Bank (2006b). A Decade of Measuring the Quality of Governance- Governance Matters 2006, Washington, The IBRD and The World Bank.
 
World Bank (februari 2007a).Department of Institutional Integrity, geraadpleegd op 16/04/07 uit: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ORGANIZATION/ORGUNI…
 
World Bank (februari 2007b). Institutional Integrity – FAQ, geraadpleegd op 29/03/07 uit: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ORGANIZATION/ORGUNI…
 
World Bank 20/12/2005. Country Policy and Institutional Assessments, 2005 assessment questionnaire,Washington, The World Bank.
 
World Bank (februari 2007c). Anti-Corruption, geraadpleegd op 17/04/07 uit: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPUBLICSECTORANDGOVER…
 
World Bank (26/03/2002). Costs and Consequenes of Corruption, geraadpleegd op 19/04/07 uit: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPUBLICSECTORANDGOVER…
 
World Bank (21/05/2007d). Key Development & Data Statistics, geraadpleegd op 21/04/2007 uit: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/0,,contentMDK:2…
 
World Economic Forum (01/03/2007).Partnering against Corruption Initiative, geraadpleegd op 29/03/07 uit: http://www.weforum.org/en/initiatives/paci/index.htm

Download scriptie (1.54 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Antwerpen
Thesis jaar
2007