De privacybeleving bij rusthuisbewoners

Tish El-Bahty Tish El-Bahty Michaël Van Buggenhout Robert Jacobs
Persbericht

De privacybeleving bij rusthuisbewoners

Inleiding

 

Het samenleven met anderen heeft zowel voor- als nadelen. Zich thuis voelen in een woonzorgcentrum hangt af van verschillende factoren, onder andere het gevoel van privacy. (De Veer, 2001) Daarom wil onze projectgroep in dit onderzoek de privacybeleving van bewoners in kaart brengen en achterhalen hoe de bewoners het respect voor de eigen privacy ervaren.

 

Privacy  is vaak moeilijk te realiseren in een zorginstelling. (Applegate & Morse, 2002; Malcolm et al., 2005) Men doet er van alles aan om binnen de vaak beperkte mogelijkheden van het bestaande gebouw toch voldoende mogelijkheden te creëren voor bewoners om hun privacy te vrijwaren.

 

Onderzoek heeft aangetoond, dat bewoners van een WZC zo weinig mogelijk tot last willen zijn tegenover zorgverleners.  

Bij het opstellen van dit onderzoek hebben wij, de projectgroep, ervoor gekozen om de bewoners centraal te stellen. Zij moesten hun mening kunnen geven over hun beleving rond privacy. Dit alles werd in een kader gedaan zonder dat daarbij hun eigen privacy in gedrang kwam. De resultaten van dit onderzoek worden verder in het eindwerk toegelicht. Het is namelijk de bedoeling van deze resultaten dat deze naar de directie worden gecommuniceerd waar het onderzoek heeft plaats gehad. De directies op hun beurt kunnen deze resultaten gebruiken om de totaalzorg naar de bewoner te optimaliseren.

 

Met dit onderzoek trachten we te weten te komen wat de invloed is van onder andere de infrastructuur tegenover de privacy beleving. De Veer stelde in 2001 reeds vast dat er een verband bestaat tussen de infrastructuur en de privacybeleving bij ouderen. Ook binnen de residentiële setting streeft men ernaar om afdelingen op een huiselijkere manier in te delen en vorm te geven. Dit wordt door de overheid opgelegd. In nieuw gebouwde woonzorgcentra ontbreken slaapkamers voor meer dan 2 personen vrijwel volledig.

 

Privacy vervult één van de belangrijkste functies in het dagelijks leven en maakt deel uit van de sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen of kortweg SMK’s (zie verder). Het reguleren van privacy draagt bij aan het feit dat men zich thuis voelt in een bepaalde omgeving omdat men de mogelijkheid heeft om de eigen identiteit te beschermen en te onderhouden. Daarnaast kan men door in groep te wonen de sociale contacten met anderen en de uitwisseling van informatie onderhouden.

Een nader onderzoek naar privacybeleving bij bewoners kan ons informatie verschaffen over de behoeften van bewoners. Eén item van deze informatie zou kunnen zijn wat de relatie is tussen gebrek aan privacy en de kenmerken op de omgeving.

 

Dit onderzoek vertrekt vanuit de tevredenheids - enquête die het OCMW[1] Antwerpen vorig jaar uitvoerde in haar woonzorgcentra en is deels gebaseerd op SMK’s. (zie verder). Omdat we vertrekken vanuit deze enquête en omdat we onze bevraging doen in woonzorgcentra van het OCMW Antwerpen, denk ik het dat het niet onbelangrijk is te vertrekken vanuit haar visie;

 

“We maken van ons huis een echte thuis waar iedere bewoner uniek is en waar hij of zij zich veilig, geborgen en gewaardeerd voelt in een huiselijke en gezellige sfeer. Respect voor de eigenheid, de overtuiging en de autonomie van onze bewoners en het waarborgen van hun privacy zijn toonaangevend voor onze werking.

 

We staan voor een open huis waar iedereen altijd welkom is, de residenten vrij bezoek ontvangen en de mening van onze bewoners en hun vertegenwoordigers meetelt. Door het organiseren van bewonersraden, familiebijeenkomsten en residentenbesprekingen proberen we onze zorgverlening af te stemmen op de individuele zorgvraag van onze bewoners. Openheid voor controle en inspectie draagt bij tot het borgen van de kwaliteit van onze dienstverlening.

 

Met onze multidisciplinaire aanpak streven we naar een totaalzorg op maat waarbij het werken aan of het instandhouden van de zelfstandigheid van de bewoner speciale aandacht krijgt.”[2]

 

De aspecten die zijn onderstreept, zijn die aspecten waar ook wij belang aan hechten in het onderzoek en die we bij de bewoners hebben bevraagd.

 

[1] Zie verklarende woordenlijst

[2] Bron: http://rvtmelgeshof.ocmw.antwerpen.be/

Bibliografie

Literatuur

 

Wetenschappelijke artikels:

 

§         DOOGHE, G., VANDENBOER, L., en VANDERLEYDEN, L., De rusthuizen in Vlaanderen, Drukkerij van de Vlaamse Gemeenschap, Brussel, 1990, 164p.

 

§         DE VEER, A., Feeling at home in nursing homes, Kerkstra A, J Adv Nurs. 2001 Aug; 35(3): 427-34

§         EVANS, JR., FIRESTONE, IJ., LICHTMAN, CM., Privacy and solidarity: effects of nursing home accommodation on environmental perception and sociability preferences, Int J Aging Hum Dev. 1980;11(3):229-41

 

§         LEINO-KILPIE, H., e.a, Perceptions of Autonomy, Privacy and Informed Consent in the Care of Elderly People in Five European Countries: comparison and implications for the future, Nursing Ethics, 2003 10 (1), p59-66

 

§         SCHOPP, A., e.a, Perceptions of Privacy in the Care of Elderly People in Five European Countries, Nursing Ethics, 2003 10(1), p40-47

 

§         HEMBERG, M., MATTIASSON, AC., Intimacy – Meeting Needs and Respecting Privacy in the Care of Elderly people: what is a good moral attitude on the part of the nurse/carer, Nursing Ethics, 2003, p 527-534

 

§         PAU LE LOW, L., TZE FAN LEE, D., WING YIN CHAN, A., An exploratory study of Chinese older people’s perceptions of privacy residential care homes, journal compilation, 2007, p604-613

 

§         HIGGS, P., MACDONALD, L., MACDONALD, J., WARD, M., home from home: residents’ opinions of nursing homes and long-stay wards, Age and Ageing, 1998, 27, p199-205

 

§         MY TSE, M., Nursing home placement: perspectives of community-dwelling older persons, journal of Clinical Nursing, 2007, 16, p911-917

 

§         FIVEASH, B., the experience of nursing home life, International Journal of Nursing Practice, 1998, 4, p166-174

 

§         HUGHES, M., privacy in aged care, Australasian Journal on Ageing, September 2004, 23 (3), p110-114

 

§         LUBINSKI, R., Professionalism in long-term care settings, Journal of Communication Disorders, 2006, 39, p292-300

 

§          SCOTT, PA., Autonomy, privacy and informed consent: 3 elderly care perspective, British Journal of Nursing, 2003, 12 (3), p 158-68

 

§         MALCOLM,HA., Does privacy matter? Former patients discuss their perceptions of privacy in shared hospital rooms, Nurs Ethics, Maart 2005, 12 (2), p156-66

 

Internet:

§         VANDENBOER, L & K. Pauwels (2006). Thuis in het rusthuis. Internet, 13 Maart 2006 (www.cbgs.be)

 

§         APPLEGATE, M., en MORSE, J., Personal privacy and interactional patterns in a nursing home. Internet, 29 Augustus 2002, (www.pubmed.com)

 

 

§         CARTON, M., privacy van bewoners met dementie: de ontwikkeling van een meetinstrument op basis van gedrag. Internet, September 2003 (www.kenniscentrumwonenzorg.nl)

 

§         ORMEL, M., SCHEER, L., het welbevinden van mensen in zorginstellingen. Internet, December 2002

(http://www.swiz.nl/scriptiewelbevinden.pdf)

 

 

Boeken:

 

§         VAN GORGP, L., Kwaliteit van leven, Copyright kluwer, Diegem, 2001, 95p.

 

§         VAN DER KRUK, T., SALENTIJN, C.M., Verpleegkundige zorgverlening aan ouderen, Lemma BV, Utrecht, 2003, 412p.

 

§         JOCHEMS, A.A.F., JOOSTENS, F.W.M.G., Zakwoordenboek der Geneeskunde, Elsevier Gezondheidszorg, Doetinchem, 2003, 27ste druk, 937p.

 

Websites:

 

 

Universiteit of Hogeschool
Verpleegkunde
Publicatiejaar
2007
Share this on: