internationalisering in agro- en biotechnologie

Veerle
Ryckmans

Het buitenlandse avontuur
De studente, Veerle Ryckmans, heeft meegewerkt aan het uitbreiden en reorganiseren van buitenlandse stages. De studente heeft deze opdracht uitgevoerd, omdat een internationale ervaring voor de student, voor de organiserende instelling, hier de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, als voor de desbetreffende buitenlandse ondernemingen een verrijking en leerschool is met een bijzondere dynamiek. Deze dynamiek heeft ze dan ook zo efficiënt mogelijk uitgewerkt.
 


Doelstellingen
Het ligt in de studente haar bedoeling deze ganse procedure af te stemmen op alle betrokkenen, door ze transparanter en aldus gebruiksvriendelijker te maken. Daarbij kan zij stoelen op haar eigen ervaringen met internationale stage. In de maanden augustus en september 2006 heeft zij namelijk stage gelopen op een melkveebedrijf in Canada (New-Hamburg, Ontario). Vermits in het kader van internationale uitwisseling theorie en praktijk zo nauw mogelijk op elkaar moeten aansluiten, zijn haar eigen ervaringen een onmisbare factor gebleken bij het uitwerken van dit project. Ze heeft immers alle cruciale fases van voor, tijdens en na de stage van dichtbij meegemaakt, waardoor ze ze makkelijker kan integreren in het theoretische aspect.
De eerste doelstelling van het project is dan ook deze fases op een levendige en heldere manier over te brengen aan studenten die een internationaal avontuur willen aangaan.
Vervolgens zal de studente pogen het bestand met buitenlandse stageplaatsen uit te breiden. Dit heeft als direct gevolg dat er meer studenten op meer verschillende plaatsen zullen terecht kunnen. Op deze manier zal de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven faam krijgen op meerdere buitenlandse plaatsen, wat deze instelling enkel ten goede kan komen.
 
Info voor de student
Wat de handleiding met praktische informatie en richtlijnen voor de studenten die op buitenlandse stage wensen te gaan betreft, heeft de studente getracht een overzicht te bieden van alle componenten waarmee ze rekening moeten houden om hun stage zo goed mogelijk te laten verlopen. Ze heeft daarbij zowel de fases voor, tijdens en na de stage in overweging genomen.
 
Uitwerking van het stagebestand
Om te komen tot een inventaris van mogelijke stageplaatsen, is ze vertrokken van de reeds bestaande lijst. Deze lijst heeft ze uitgebreid en tot een geuniformiseerd geheel gemaakt. Om de uitbreiding van de reeds bestaande bestanden zo correct mogelijk te maken, heeft de studente verschillende buitenlandse bedrijven opgezocht via internet. Deze bedrijven heeft ze daarna telefonisch of via email gecontacteerd om te polsen naar hun interesse betreffende stagiaires van onze hogeschool. Van de bedrijven die positief stonden ten opzichte van dit voorstel, heeft ze een overzichtsmap gemaakt. Deze map bevat een veelheid aan belangrijke informatie.
Het is de bedoeling dat de geïnteresseerde student deze map steeds kan inkijken om zo een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden en, zich baserend op up to date informatie, een gepaste keuze kan maken.
Van deze lijst heeft de studente eveneens een elektronische database gemaakt. Op die manier is een vlotte continuïteit van dit project gegarandeerd, omdat zo’n database eenvoudig kan aangepast worden. Immers, het valt niet uit te sluiten dat bepaalde bedrijven hun medewerking opzeggen, maar eveneens bestaat de mogelijkheid dat er nieuwe ondernemingen zich aanbieden. De eigenheid van haar project – dat tevens ook haar grote voordeel uitmaakt – ligt hem net in dit melioristische karakter. Eens de grote lijnen van deze database zijn opgemaakt kan met een minimum aan moeite aan de meest recente ontwikkelingen worden aangepast. Op die manier beschikt de student steeds over de meest actuele en correcte informatie.
 
Opvolging door coördinator en begeleider
Aanvullend bevindt zich in de map ook een opvolgingsformulier. Het doel van dit opvolgingsformulier is het tot stand brengen van duidelijke afspraken en vlotte communicatie tussen begeleider en student. De begeleider krijgt een makkelijk bij te houden overzicht van de vorderingen van zijn student(en).
 
Besluit
Samengevat betekent dit alles dat de complexiteit betreffende de internationalisering kan gereduceerd worden. Dit aan de hand van de verschillende stadia van de studente haar project en de concrete resultaten die daaruit zijn voortgevloeid (de inventaris, de handleiding, het opvolgingsformulier...). Studenten worden meer en beter geïnformeerd, waardoor diegene die waarlijk internationale ambities vertonen niet ontmoedigd worden door de ingewikkeldheid van de procedure. Doordat ze zich maximaal kunnen voorbereiden, nemen ze een feilloze aanloop naar de stage zelf. Goed begonnen is immers nog steeds half gewonnen. Ook voor coördinator en begeleider betekent dit alles een meer overzichtelijke en transparante situatie, die beter op te volgen en te controleren is. De buitenlandse bedrijven krijgen goed geïnformeerde, doelgerichte en enthousiaste studenten op bezoek, wat niet alleen in hun voordeel is, maar ook de reputatie van de KaHo Sint-Lieven ten goede komt. De studente meent aldus ingespeeld te hebben op de dynamiek student-begeleider/coördinator-buitenlands bedrijf, die zo eigen is aan internationalisering.
 
Bovendien is de universaliteit van haar werkwijze multi-inzetbaar en compatibel met andere studierichtingen. In dit project heeft ze zich ingezet voor de richting agro- en biotechnologie, met bijzondere aandacht voor de optie dierenzorg (gezien haar eigen specialisatie). Desalniettemin heeft ze het niet nagelaten om ook voor de andere afstudeerrichtingen (groen, voeding en landbouw) buitenlandse mogelijkheden aan te reiken. Het is immers vaak zo dat één bedrijf geïnteresseerd is in studenten met verschillende specialismen, maar de transdisciplinariteit van de studente haar onderzoek reikt nog verder... De globale structuur van haar opzet kan eveneens gebruikt worden voor de andere richtingen aan onze hogeschool, onder andere voor verpleegkunde, onderwijs, facilitair management...
 
De dag van vandaag moet de mens verder kijken dan zijn eigen land. Europa is in opmars en zal in de toekomst nog belangrijker worden. Het is dan ook alleen maar eerlijk om de studenten hierop voor te bereiden en ze kennis te laten maken met deze wereld door middel van buitenlandse stages.
 
De student heeft hier voor de Hogeschool Sint-Lieven een bijdrage toe geleverd, maar hier stopt het niet, het verhaal moet doorgaan. Wat ze heeft gedaan is een begin, nu moeten coördinatoren, begeleiders en studenten hier verder aan werken om zo een mooie internationale toekomst tegemoet te gaan.
  

Download scriptie (299.5 KB)
Universiteit of Hogeschool
Odisee
Thesis jaar
2007