Rood-witte honden en Kielse ratten. De identificatie van supporters met hun club. Een geografische studie naar de breuklijnen bij Antwerp FC en Germinal Beerschot

Vincent
Termonia

“Rood-Witte honden en Kielse Ratten.”De identificatie van supporters met hun club. Een geografische studie naar de breuklijnen bij Antwerp FC en Germinal BeerschotWaarom wordt het ene voetbalteam boven het andere voetbalteam gekozen? Hoe komt het bijvoorbeeld dat men supporter is van Antwerp FC en niet van Germinal Beerschot? Tussen rivaliserende voetbalclubs bestaan er steeds breuklijnen of “cleavages” die historisch gegroeid zijn en van uitermate belang zijn om de verwevenheid en identificatie van een supporter met zijn club te verklaren. Aan de hand van een geografische studie naar de RAFC en GB supporter trachtte ik de breuklijnen tussen beide clubs bloot te leggen en inzicht te verkrijgen waarom men Antwerp of GB supporter wordt.

 
Het concept breuklijnen is vooral gekend in de Politicologie. Het electoraat en de politieke partijen zijn verdeeld over enkele diepe duurzame tegenstellingen die doorheen de maatschappij lopen. Zo komen bijvoorbeeld de Belgische politieke partijen steeds weer tegenover elkaar te staan naar aanleiding van de sociaal-economische breuklijn. Bepaalde partijen ijveren meer voor een open markt anderen willen dan weer meer staatsinterventie.
De breuklijnentheorie kan echter ook toegepast worden op het voetballandschap en daar de duurzame tegenstellingen tussen specifieke clubs verhelderen. In het voetballandschap vinden we drie breuklijnen terug die aan de basis liggen van de onderlinge rivaliteit en die van belang zijn voor de identificatie van de fan met zijn club: een geografische breuklijn, een sociaal-economische breuklijn en een levensbeschouwelijke breuklijn.
 
Een eerste breuklijn is van geografische aard. Dat wil zeggen dat clubs binnen een stad of een regio een bepaald gebied vertegenwoordigen. De voetbalclub wordt dan het uithangbord van de gemeenschap waar de club gevestigd is (regio, stad, dorp, district…). Vooral in grote voetbalmetropolen zoals Antwerpen, Brussel of Luik speelt deze breuklijn een voorname rol. In dit geval kunnen we dan ook verwachten dat steun voor beide clubs gebaseerd is op geografische motieven. Voetbalclub Antwerp FC speelt zijn thuiswedstrijden in Deurne (Bosuil), ten noorden van Antwerpen. Het Olympisch Stadion, de thuishaven van GB, is gehuisvest ten zuiden van Antwerpen (Kiel). Men zou aldus kunnen verwachten dat RAFC zijn aanhang eerder ten noorden verwerft en GB ten zuiden.
 
Niet enkel de geografische breuklijn zorgt er voor dat een supporter zich identificeert met zijn club. Ook de sociaal-economische breuklijn zorgt voor deze verbondenheid. Vaak wordt een voetbalclub gelieerd met een bepaalde klasse binnen de samenleving. Nauw verweven met deze sociaal-economische breuklijn is de taalculturele breuklijn. Een bepaalde klasse in de samenleving wordt dan verbonden met een bepaalde culturele gemeenschap. Een voorbeeld van deze breuklijn vinden we terug in Brazilië in Rio De Janeiro waar de “Fla-Flu” derby plaats vindt tussen Flamengo en Fluminese. Deze wedstrijd wordt gekenmerkt door een diep verweven klassenconflict. De “favellas” van Flamengo nemen het hier op tegen het aristocratische fluminese. Tot voor kort kwam deze laatste club er openlijk voor uit om zwarte spelers en supporters een lidkaart te weigeren. Deze breuklijn speelde aan het begin van de 20ste eeuw ook een rol in de rivaliteit tussen RAFC en Beerschot. Antwerp werd eerder verbonden met het plebs, Beerschot met de aristocratie.
 
De verwevenheid en verbondenheid van een supporter met zijn club volgt soms ook uit het algemene waardenpatroon (de geloofsovertuiging, maatschappelijke opvatting) waarmee een club verbonden wordt. Zo kan het zijn dat een club verbonden wordt met een conservatieve, progressieve, katholieke of vrijzinnige ideologie. Het meest bekende voorbeeld van een levensbeschouwelijke breuklijn vinden we terug in Glasgow waar de “Old Firm” tussen Celtic Glasgow en Glasgow Rangers gekenmerkt wordt door een strijd tussen het katholicisme en protestantisme. Ook binnen het Belgische voetballandschap speelde de levensbeschouwelijke breuklijn een belangrijke rol in voor de identificatie van de supporters met hun club. Door de verzuiling binnen onze maatschappij werden voetbalclubs vaak verbonden met een politieke kleur. Zo werden bijvoorbeeld Club Brugge en Lierse verbonden met de vrijzinnige zuil, terwijl Cercle Brugge en Lyra verbonden werden met de katholiek zuil. Tussen RAFC en GB blijkt deze breuklijn echter van geen belang.
 
In deze thesis heb ik deze drie breuklijnen trachten te toetsen aan de hand van een geografische studie naar de RAFC en GB supporter. Om dit onderzoek op te zetten verzamelde ik het abonnee bestand van GB van het seizoen 2005-2006, het fanclubbestand van RAFC van het seizoen 2003-2004 en databestanden van 18 van de 24 aangesloten supporterclubs van RAFC. Deze bestanden werden gekoppeld aan een geografische kaart.
 
Volgende vragen trachtte ik te beantwoorden. Ten eerste: waar zijn de RAFC– en GB supporters gehuisvest? In welke gemeenten in Vlaanderen en wijken binnen Antwerpen wonen de meeste supporters van beide clubs? (= geografische breuklijn) Zoals reeds vermeld zouden we een noord-zuid polarisatie kunnen verwachten. Supporters van RAFC zouden eerder gehuisvest zijn ten noorden van Antwerpen, supporters van GB ten zuiden van Antwerpen.
Ten tweede: wonen de supporters in socio-economische welvarende of armere buurten? (= sociaal-economische breuklijn) Antwerp verwierf oorspronkelijk zijn aanhang eerder uit de economische lagere klassen, Beerschot kreeg dan weer steun van de meer gegoede klassen. De vraag die we kunnen stellen is of deze sociaal-economische breuklijn die dominant was begin 20ste eeuw nog altijd relevant is aan het begin van de 21ste eeuw.
Ten derde: wat is het stemgedrag is van de inwoners waar de meeste Antwerp en GB supporters wonen? (=levenbeschouwelijke breuklijn)
 
Uit deze geografische studie blijkt dat de geografische breuklijn een belangrijke rol speelt in de binding van de supporter met zijn club. De stad Antwerpen zou men als het ware in twee kunnen snijden. In het zuiden van Antwerpen, waar het Olympisch stadion gevestigd is, komen er systematisch meer GB dan RAFC supporters voor. Hoboken (V), Kiel (F), Zuidwijk (E & G) en Linkeroever (B) zijn bijna helemaal blauw gekleurd. Gaan we naar het noorden van Antwerpen dan krijgen we een omgekeerd beeld. Borgerhout (S), Deurne (R), Noordwijk (C & H), Merksem (Q) en Bezali (L) worden bijna volledig rood gekleurd. Er is een district dat de hegemonie van de rood-witten ten noorden van Antwerpen doorbreekt. In Ekeren (P & J), de vroegere thuishaven van Germinal Ekeren, wonen meer GB supporters dan RAFC supporters. Opmerkelijk is ook dat in Vlaanderen deze noord-zuid polarisatie zich verder zet. In de kempen en de gemeenten ten (noord) oosten van Antwerpen zijn meer supporters van Antwerp FC gehuisvest. In de Rupelstreek en de oostelijke gemeenten van Oost-Vlaanderen wonen meer GB supporters. Uit deze analyse blijkt het belang van de thuishaven van beide clubs om de supporters te rekruteren
 
De sociaal-economische breuklijn, die belangrijk was aan het begin van de 20ste eeuw voor het verklaren van de rivaliteit tussen RAFC en GB is vandaag de dag weggeëbd. Uit de koppeling van de geografische data van de supportersgroepen en gegevens van de Databank Voor Sociale Planning Antwerpen (DSPA) bleek dat zowel de meeste GB als RAFC supporters gehuisvest zijn in de meer gegoede wijken binnen Antwerpen. Wel vinden we iets meer GB supporters terug in wijken met het hoogste netto mediaan inkomen en iets minder GB supporters in wijken met het laagste netto-mediaan inkomen indien we vergelijken met de RAFC supporters.
 
Methodologische en inhoudelijke reden verhinderden me de levensbeschouwelijke breuklijn te onderzoeken. Verder onderzoek is hier vereist.
 
Deze geografische studie naar de RAFC en GB supporter toont aan dat de geografische breuklijn een belangrijke rol speelt in de binding van de supporters met hun club. Momenteel vindt er discussie plaats over de bouw van een gloednieuwe voetbaltempel binnen Antwerpen waar zowel GB en RAFC hun thuiswedstrijden zouden spelen. Uit deze analyse blijkt dat bij het zoeken naar een geschikte locatie men evenwel rekening dient te houden met de geografische spreiding om de bestaande binding van supportergroepen te kunnen handhaven.(+ 2 figuren)
 
 

Bibliografie

BIBLIOGRAFIE

 
Ashton, J.K., Gerrard, B., & Hudson, R. (2003). Economic impact of national sporting
success: Evidence from the London stock exchange. Applied Economic Letters, 10, 783-785.
Bartier, J. (1981). Libéralisme et Socialisme au XIX siècle. Brussels, Editions de l’Université
de Bruxelles.
Barker, J. (1999). The Story of Newcastle United. Bristol, Fellowgate, 188 p.
Billet, J. (1982). ‘Verzuiling en Politiek : Theoretische beschouwingen over België na 1945’.
Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 13, 83-113.
Boca: El Libro del xentenario . Editorial Planeta (2005) 293 p.
Boen, F.,Vanbeselaere, N., & Feys, J. (2002). Behavioral consequences of fluctuating group
success: An internet study on soccer teams. Journal of Social Psychology, 142, 769-781
Boen, F., & Vanbeselaere, N. (2006). Begrafenis of verrijzenis? De identificatie van fans na
de fusie van hun voetbalclub. In P. De Knop, J. Scheerder, & B. Vanreusel (Eds.), Sportsociologie: Het spel en de spelers (pp. 484-493). Maarssen, NL: Elsevier.
Branscombe, N. R. & Wan, D. L, (1991). The positive social and self-concept consequences
of sport team identification. Journal of Sport and Social Issues, 15, 115-127.
Branscombe, N. R. & Wan, D. L, (1991). Physiological arousal and reactions to outgroup
members during competitions that implicate an important social identity. Aggressive Behaviour, 18, 85-93.
Brouckaert, E., Koekelberg, J. & Geldof, G. (1991). 100 jaar Club Brugge. Roeselare,
Roularta Books.
Cartwright, S., & Cooper, C.L. (1992). Mergers and acquisitions: The human factor. Oxford, UK: Butterworth-Heinemann.
Christ, O., van Dick, R., Wagner, U., & Stellmacher, J. (2003). When teachers go the extra-mile: Foci of organizational identification as determinants of different forms of organizational citizenship behavior among schoolteachers. British Journal of Educational Psychology, 73, 329-341.
Cialdini, R. B., Borden, R. J., Thorne, A., Walker, M. R., Freeman, S., & Sloan, L. R. (1976).
Basking in reflected glory: Three (football) field studies. Journal of Personality and Social Psychology, 34, 366-375.
Corr, C. P., (1978). West Ham United Football Club & the beginnings of professional football
in East London. Journal of Contemporary History, 13.2 (April 1978), 211-232 .
Danielson, M. N. (1997). Home Team: Professional sports and the American metropolis.
Princeton, NJ: Princeton University Press.
Days, P. (2000). Sunderland A.F.C.: The official History. Sunderland. Leighton in association
with Sunderland A.F.C., 327 p.
Dejonge, T. (2001). De noodzaak aan exogeen opgelegde economisch-gografische principes
bij het profesionaliseren van het door endogene factoren ontstane wereldsportstelsel.
Gevalstudie: Het lokalisatievraagstuk van het topvoetbal in België. Ongepubliceerde doctoraatsthesis, Universiteit Gent, België
Depestel, R. (1960). Jubelbrochure K.S.K. Roeselare: Kampioen Bevordering C 1959-1960.
Roeselare, Roularta Books.
Deps, B. & Guldemont, H. (1995). 100 jaar voetbal in België 1895-1995. Roeselare,
Roularta Books.
Devoke, S., & Shiraki, J. (2000). People Factors: The missing link in merger success.
Compensation and Benefits Management, 6, 26-32.
Dietz-Uhler, B., Harrick, E. A., End, C., & Jacquemotte, L. (2000). Sex differences in sport
fan behaviour and reasons for being a sports fan. Journal of Sport Behaviour, 23, 219-231.
Dubois, B., Evens, T. & Leruth P. (1992). R.C. Liègeois 1892-1992. Brussels, Editions
Labors.
Duke, V., & Renson, R. (2003). From factions to fusions? The rise and fall of two-club rivalries in Belgian football. International Review for the Sociology of Sport, 38, 61-77.
Eastman, S.T., & Land, A. M. (1997). The best of both worlds: Spot fans find good seats at t
he bar. Journal of Sport and Social Issues, 21, 156-178.
End, C.M. (2001). An examination of NFL fans’ computer mediated BIRGing. Journal of
Sport Behavior, 24, 162-181.
End, C.M., Dietz-Uhler, B., Demakakos, N., Grantz, M., & Biavano, J. (2003). Perception of sports fans who BIRG. International Sports Journal, 7, 139-149.
Evaggelinou, C., & Grekinis, D. (1998). A survey of spectators at the International Stoke
Mandeville Wheelchair Games. Adapted Physical Educational Quarterly, 15, 25-35.
Festinger, L. (1954). A Theory of Social Comarison Processes. Human Relations, 7, 117-140.
Finn, G.P.T (1997). ‘Scotland, Soccer, Society: Global Perspectives, Parochial myopia’,
Paper to the NASS Annual Conference: Crossing Borders, University of Toronto, Canada, 5-8 November.
Finn, R.L. (1969). A History of Chelsea FC. London, Pelham, 148 p.
Finn, G.P.T. and T. Giuliannotti, (1998).‘Scottisch Fans, Not English Hooligans! Scots,
Scottishness and Scotish Football’, in A. Brown (ed.).
Fitzmaurice, J. (1996). The Politics of Belgium. London: Hurst & Co.
Giulianotti, R. (1999) Football, A Sociology of the Global Game. Cambridge, Polity Press,
207 p.
Gantz, W. & Wenner, L. A. (1995). Fanship and the television sports viewing experience.
Socioloy of Sport Journal, 12, 56-74.
Geerts, D. (1999). 100 Jaar Beerschot: Een Eeuw Voetbal in Woord en Beeld. Nijlen, Double
Click.
Govaerts, A. & Vankesbeeck, D. (1929). Racing Gedenkboek. Mechelen, Gebroeders Laurent.
Gmelch, C,. & San Antonio, P. M. (1998). Groupies and American Baseball. Journal of Sport
& Social Issues, 22, 32-45.
Guldenboek van Royal Beerschot athletic club Antwerp 1900-1950.
Gutmann, A. (1986). Sport Spectators. New York: Columbia University Press.
Heider, F. (1946). Attitudes and Cognitive Organisation. Journal of Psychology, 21, 107-112
Hemphill, D. A. (1995). Revisioning sport spectatorism. Journal of the Philosophy of Sport, 22, 48-60.
Hirt, E.R, Zillman, D., Erickson, G. A., & Kennedy, C. (1992). Costs and benefits of allegiance: Changes in fans ‘self-ascribed competencies after team victory versus defeat. Journal of Personality and Social Psycholgy, 63, 724-738.
Hogg, M., & Terry, D.J. (2001). Social identity theory and organizational processes. In M.Hogg & D.J.Terry (Eds.), Social identity process in organizational contexts (pp. 1-12). Psychology Press: Philadelphia, PA.
Hobsbawn E. J. (1969). Industry and empire. Harmondsworth, Penguin, 308 p.
Huyse, L. (1970). Passiviteit, Pacificatie en Verzuiling in de Belgische Politiek. Antwerpen,
Standaard Uitgeverij.
Inman, S., Wann, D.L., Ensor, C.L., Gates, R.D., & Caldwell, D.S. (1999). Assessing the
            psychological well-being of sportfans using the profile of mood states: The importance of team identification. International Sport Journal, 3. 81-90.
Jacobson, B. (2003). The social psychology of the creation of a sports fan identity: A theoretical review of the literature. Athletic Insight, 5 (http://www.athleticinsight.com).
Jones, I. ( 1997). A further examination of the factors influencing current identification with a
            sports team, a response to Wann et al. (1996). Merceptual and Motor Skills, 85, 257-258.
Kenyon, G. S., McPherson, B. D. (1974). An approach to the study of sport socialisation. International Review of Sport Sociology, 1, 127-138.
Korr., C.P. (1978) West Ham United Football Club & the beginnings of professional football in East London. Journal of Contemporary History, 13.2 (April 1978): 211-232 p
Krohn, F.B., Clarke, M., Preston, E., McDonald, M., & Preston, B. (1998). psychological & sociological influences on attendance at small college sporting events. College Students Journal, 32, 277-288.
Lalonde, R.N. (1992). The dynamics of group differentiation in the face of defeat. Personality and Social Psychology Bulletin, 18, 336-342.
Lalonde, R.N., Moghaddam, F.M., & Taylor, D.M. (1987). The process of group
            differentiation in a dynamic intergroup setting. Journal of Social Psychology, 127, 273-287.
Lecoq. J. (1953). ‘Le Championnats de Belgique’. In Le Football: Encyclopedie des sports
modernes. Monaco, Editions Kister & Schmid.
Lijphart, A. (1968). The politics of accomodation : Pluralism and Democracy in the Netherlands. Berkeley, University of California Press.
Lipset, S.M., Rokkan, S. (eds) (1967). Party systems and voter alignments. New York, Free
            Press.
Livre D’Or (1950). Livre D’Or Royal Beerschot Athletic Club 1900-1950.
Livre D’Or (1970). Livre D’Or Royal Daring Club De Molenbeek 1895-1970
MacClancy, J. (1996). Nationalism at play: The Basques of Vizcaya and Athletic Bilbao.
            Oxford, Berg, p.145
Madrigal, R. (1995). Cognitive and affective determinants of fan satisfaction with sporting
            event attendance. Journal of Leisure Research, 27, 205-227.
Mair, P. (1997) .The Freezing of Party Systems: The State of the Thesis, paper at the
conference on “Party Systems and voter Alignments: Thirty Years after”, Norway, 24-27 april 1997.
Malinson, V. (1963). Power and Politics in Belgian Education 1815-1961. London,
Heinemann.
Mariën, R. (1973). 100 jaar voetbal & clubleven. De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen/Utrecht.
Masterton, G., & Mander, A. J. (1990). Psychiatric emergencies, Scotland and the World Cup
            finals. British Journal of Psychiatry, 156, 475-478.
Mcpherson, B. (1975). Sport consumption and the economics of consumerism. In D. W. Ball & J. W. Loy (eds.), Sport and social order: Contributions to the sociology of sport (pp.243-275). Reading, MA: Addison-Wesley.
Mcpherson, B. (1976). Socialization into the role of sport consumer: A theory and causal
            model. Canadian Review of Sociology and Anthtopology, 13, 165-177.
Melnick, M.J. (2001). Searching for sociability in the stands: A theory of sports spectating. Journal of Sport Management, 7, 44-60.
Millet, K., Boen, F., Vanbeselaere, N., & Huybens, W. (2003). The relation between pre- and post-merger identification as a function of ingroup representation and merger status. In F. Van Overwalle, F. Boen, M. Pandelaere, & S. Lambert (Eds.), Second Workshop on Social Psychology in Belgium (pp. 23-29). Brussels: Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.
Mitchell, E. (1995). Team spirit, for eternity. Time Magazine, December 11, 67.
Miguel, A. (1997). River Plate, el campeon del siglo . Todo su Futbal Buenos Aires, Editorial
Planeta
Murell, A., & Dietz, B. (1992). Fan support of Sport Teams: The effect of an common group I
dentity. Journal of Sport and Exercise Psychology, 14, 28-39.
Pan, D. W., Gabert, T. E., McGaugh, E. C., & Branvold, S. E. (1997). Factors and differential
demographic effects on purchases on season tickets for intercollegiate basketball games. Journal of Sport Behaviour, 20, 447-464.
Pease, D.G., & Zhang, J. J. (1996). Differentiation of fan psychology with respect to
sociodemographic backgrounds of NBA spectators. Research Quarterly for Exercise
            and sport, 67, A100.
Portelli, A. (1993).The rich and the poor in the culture of football. In S. Redhead (ed.), p. 37-51
Renson, R. (1994). ‘Corpus Alienum: Naschoolse Sport in het Katholieke Onderwijs’. In M.
D’Hoker (eds) Voor Lichaam en Geest. Leuven, Universitaire Pers Leuven.
Renson, R. & Tolleneer, J. (1992). ‘Sport in Leuven 1914-1976: Een Bewogen Geschiedenis’.
Hermes (Leuven), 23 (2-4), 203-218.
Rinehart, R. (1996). Dropping hierarchies: Towards the study of a contemporary sporting
            avant-garde. Sociology of Sport Journal, 13, 159-175.
Roberts, A., Wann, D.L. & Tindall, J. (1999). The role of team performance, team identification, and self-esteem in sport spectators game preference. Perceptual and Motor Skills, 89. 945-950.
Robson, G. (2005) No one likes us, We don’t care! The myth & Reality of Millwall fandom. London, Berg publishers, 192 p.
Royal Antwerp Football Club: 1880-1930, Gedenkboek.
Shaw, D. (1985). Football Under Franco. History Today, august
Snyder, C. R., Lassegard, M. A., & Ford, C. E. (1986). Distancing after group success and
     failure: Basking in reflected glory and cutting off reflected failure. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 382-388.
Schwartz, N., Strack, F., Kommer, D., & Wagner, D. (1987). Soccer, rooms, and the quality
            of your life: Mood effects on judgments of satisfaction with life in general and with specific domains. European Journal of Social Psychology, 17, 69-79.
Smith, G. J., Patterson, B., Williams, T., & Hogg, J. (1981). A profile of the deeply
            committed male sports fan. Arena Review, 5, 26-44.
Stein, S., Carvallo, J.D. & Stokes S.C. (1986). Soccer and Social change in Early 20th
Century Peru. Studies in latin America popular Culture, London, Routledge.
Tajfel, H., & Turner, J.C. (1979). An integrative theory of inter­group conflict. In W.G. Austin
     & S. Worchel (Eds.), The social psycho­logy of inter­group relations (pp. 33-47). Mont­erey, CA­: Brooks/Cole.
Taks, M., Renson, R. & Vanreusel, B. (1999). Organised Sport in Transition : Development,
Structure & Trends of Sport Clubs in Belgium, in K. Heinemann (ed.) Sport Clubs in
Various European Countries. Stutgart: Hofmann Verlag.
Terry, D.J., Carey, C.J., & Callan, V.J. (2001). Employee adjustment to an organizational
merger: An intergroup perspective. Personality and Social Psychology Bulletin, 27, 267-280.
Tolleneer, J. (1990). Gymnastics and Religion in Belgium 1892-1914. International Journal
            of the History of Sport, 7, 335-347.
Uemukai, K., Takenouchi, T., Okuda, E., Matsumota, M., & Yamanaka, K. (1995). Analysis of the factors affecting spectators identification with professional football teams in Japan. Journal of Sport Sciences, 13, 522.
Van Knippenberg, D., & Van Schie, E.C.M. (2000). Foci and correlates of organizational identification. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 73, 137-147.
Van Knippenberg, D., Van Knippenberg, B., Monden, L., & de Lima F. (2002). Organizational identification after a merger: A social identity perspective. British Journal of Social Psychology, 41, 233-252.
Van Leeuwen, E., Van Knippenberg, D., & Ellemers, N. (2003). Continuing and changing group identities: The effects of merging on social identification and in-group bias. Personality and Social Psychology Bulletin, 29, 679-690.
Van Nuffel, L.. (1955). Royal Antwerp Football Club Guldenboek 1880-1955.
Van Nuffel, L. & Schepers, H. (1980). Royal Antwerp Football Club: 1880-1980.
Vanreusel, B., Renson, R. & Tolleneer, J. (1999).Divided Sports in a divided Belgium. In J. Sugden & A. Bairner (eds) Sport in Divided Societies. Aachen: Meyer & Meyer Sport.
Waddington, I., Malcolm, D., & Horak, R. (1998) 'The social composition of football crowds
            in Western Europe: a comparative study', International Review for the Sociology of Sport, 33 , 155-169.
Wann, D.L (1996). Seasonal Changes in spectator identification and involvement with and
evaluations of college basketball and football teams. The Psychological Record, 46, 201-215.
Wann, D. L., (1997). Sport Psycholgy. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Wann, D. L; & Branscombe, N.R. (1990a) Die-hard and fair-weather fans: Effects of
identification on BIRGing and CORFing tendencies. Journal of Sport & Social Issues,
14, 103-117.
Wann, D.L. & Branscombe, N.R. (1993). Sportfans: measuring degree of identification with
their team, International Journal of Sport Psychology, 24, 1-17. 
Wann, D.L. & Branscombe, N.R. (1995). Influence of identification with a sport team of
objective knowledge and subjective beliefs. International Journal of Sport Psychology, 26, 551-567.
Wann, D. L., & Hamlet, M. A. (1995). Author and subject gender in sports research.
International Journal of Sport Psychology, 26, 225-232
Wann, D.L., Hamlet, M.A., Wilson, T.M., & Hodges, J.A. (1995). Basking in reflected glory, cutting off reflected failure, and cutting off future failure: The importance of group identification. Social Behavior and Personality, 23, 377-388.
Wann, D., McGeorge, K., Dolan, T. & Allison, J. (1994). Relationships between
spectator identification and spectators perceptions of influence, spectators emotions and competition outcome. Journal of Sport & Exercise Psychology, 16, 347-364.
Wann, D. L., Melnick, M. J., Russell, G. W., & Pease, D. G. (2001).  Sportfans: The
            psychology and social impact of spectators.  New York: Routledge Press.
Wann, D. L., & Schrader, M. P. (1996). An analysis of the stability of sport team identification.
Perceptual and Motor Skills, 82, 322.
Wann D. L., Tucker, K. B., & Schrader, M. P. (1996). An exploratory examination of the
factors influencing the origination, continuation and cessation of identifications with sport teams. Perceptual and Motor Skills, 82, 995-1101.
Walgrave, S., Decoster, K., Deswert, K., Suetens, M. & Van Aelst. P. (2001). Actuele
politieke problemen van België. Antwerpen, Universitas.
Weiller, K. H., & Higgs, C. T. (1997). Fandom in the 40’s : The integrating functions of All
American Girls Profesionnal Baseball League. Journal of Sport Behaviour, 20, 211-231.
Willocx, D.,Voet, W., Schepers, R. & Schepers, M. (2005). 1880-2005: 125 jaar Antwerp FC. Book & Media Publishing.
 80 jaar Goud-Zwart (1986) 80 jaar Goud Zwart: Koninklijke Lierse Sportkring 1906-1986.
(n/publ.) Jubileumboek van de Koninklijke Lyra 1909-1959
 
Gazet Van Antwerpen: 4 december 2003 “Antwerpen wil een fusie steunen"
De Standaard: maandag 22 Januari 2007 p26.”De nationale voetbaluitslagen”
 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Shrovetide_Football
http://en.wikipedia.org/wiki/Epsom_Derby.
http://en.wikipedia.org/wiki/S.S._Lazio
http://en.wikipedia.org/wiki/A.S._Roma
http://en.wikipedia.org/wiki/Genoa_C.F.C
http://en.wikipedia.org/wiki/U.C._Sampdoria
http://en.wikipedia.org/wiki/Fla-Flu
 http://en.wikipedia.org/wiki/Cruzeiro_Esporte_Clube
http://en.wikipedia.org/wiki/Clube_Atlético_Mineiro
http://en.wikipedia.org/wiki/Sevilla_FC
http://en.wikipedia.org/wiki/Real_Betis