Tweedeverblijvers aan de kust: toeristen of inwoners? Casestudie Oostduinkerke

Els Roose
Persbericht

Tweedeverblijvers aan de kust: toeristen of inwoners? Casestudie Oostduinkerke

Tweedeverblijvers aan de Vlaamse kust: toeristen of inwoners?

Casestudie Oostduinkerke

Het tweedeverblijfstoerisme in Oostduinkerke bestaat voor 93% uit binnenlands tweedeverblijfstoerisme. Bijna 80% van de Belgen die er over een tweede verblijf beschikken zijn Vlamingen.
De reden waarom de ondervraagde respondenten een tweede verblijf kochten is ondermeer het zoeken naar een toevluchtsoord voor ontspanning en het loslaten van de dagelijkse zorgen. Tevens kan het gekocht worden als investering. Het tweede verblijf biedt een gevoel van vrijheid met behoud van vertrouwdheid en zekerheid waardoor een tweede thuis ontstaat, een “thuis” weg van huis. Het uitbreiden van het sociaal netwerk door de aankoop van een tweede verblijf kan tevens een motief vormen. Medische redenen komen in dit onderzoek ook aan bod, in tegenstelling tot de onderzochte literatuur. Het uitdrukken van een sociale status en migratie kwamen dan wel in de literatuur aan bod en niet in deze studie.

De hoofdactiviteit van de respondenten is wandelen aan zee; de kusttram is een uitstekend alternatief bij slecht weer en dit om naburige badplaatsen te bezoeken. Na wandelen is fietsen de belangrijkste activiteit. Maar ook niets doen, luieren en rusten komen bij meer dan de helft van de respondenten voor. Horecabezoek en genieten van het leven blijken een basis te vormen voor het tweede verblijfsleven aan zee. Aankopen van kleine voedingswaren worden voornamelijk in de lokale winkels gedaan. Tweedeverblijvers bouwen hierdoor een relatie op met de lokale handelaars.
De tweede verblijven worden voornamelijk tijdens het weekend bezet. Eén derde van de respondenten mijdt de drukste vakantieperiodes omdat ‘iedereen’ dan komt. Hier stelt zich reeds een eerste distantie van de ‘andere’. (cfr. infra)

Op basis van dit onderzoek stellen we vast dat een aantal dimensies wijzen op een meer of mindere mate van integratie. Daarnaast blijken er ook een aantal factoren te zijn die de mate van integratie beïnvloeden.
De volgende uitspraak vat alles goed samen en duidt aan dat er meerdere dimensies en factoren kunnen aangereikt worden.

“Wij voelen ons geen toerist(1) meer(A), we kennen ondertussen(A) iedereen in het gebouw(4). We(2) doen ook aan geen toerisme. Wij(2) nemen de auto niet om iets gaan bezichtigen. We gaan enkel wandelen en fietsen. Wij voelen ons hier thuis(3). Je kan je niet blijven toerist voelen als je hier regelmatig(A) komt. Ons tweede verblijf is een tweede thuis geworden. Wij hebben onze vaste bakkerij, slagerij,…(5) Maar ik voel me nu ook geen inwoner(1). Ik voel me in vakantie, dus niet echt een inwoner door het feit dat we(2) hier niet werken.” (R6)

(1)    De respondent meldt expliciet dat zij zich geen toerist voelt, maar ook geen inwoner.
(2)    In het “wij” versus “zij” discours ervaart zij zich anders dan de andere groep en distantieert er zich zelfs (on)bewust van. “Wij” doen aan geen toerisme en “wij” werken hier niet. Hierdoor drukt ze impliciet uit dat zij zich noch toerist noch inwoner voelt.
(3)    Haar tweede verblijf geeft haar een tweede thuis gevoel.
(4)    Contact met de buren is tevens een aspect dat het integratiegevoel kan versterken.
(5)    Uit dit onderzoek blijkt dat voor de meeste respondenten de integratie in de lokale gemeenschap beperkt blijft tot de lokale handelaars. Uit de gesprekken kwam naar boven dat contact met lokale handelaars en restauranthouders een zeer belangrijke rol spelen in het zich al dan niet geïntegreerd voelen in de gemeente. Het geeft tweedeverblijvers wellicht een basis van vertrouwdheid en gebondenheid met de gemeente.

Daarnaast werden uit andere gesprekken bijkomende dimensies aangereikt. Participatie in het verenigingsleven, het zichzelf informeren over de tweede verblijfplaats en politieke betrokkenheid in de leefomgeving kunnen ook aspecten zijn die de mate van integratie bepalen.

Naast deze dimensies van integratie kunnen bepaalde factoren een rol spelen die de mate van integratie beïnvloeden.
(A) uit bovengemelde uitspraak blijkt dat de factor ‘tijd’ een bepalende rol speelt in het integratieproces.
Daarnaast kwamen uit andere gesprekken de factor ‘taal’ en de plaats waar het tweede verblijf gelegen is (de buurt) naar boven als zijnde beïnvloedende factoren voor integratie.

Op basis van alle aspecten van integratie die door de respondenten tijdens de interviews aangereikt werden, kan een analyse-tool voor integratie van tweedeverblijvers ontwikkeld worden.

Figuur:  Analyse-tool voor integratiestudie tweedeverblijvers
Bron: eigen verwerking

In de rijen staan verschillende dimensies die kunnen beschouwd worden als aspecten waarmee verschillende posities op integratie kunnen gemeten worden. Deze aspecten van integratie vormen een basis voor het ontwikkelen van een integratieschaal.
De dimensies van integratie zijn het discours dat tweedeverblijvers hanteren als ze over zichzelf of anderen praten, de sociale en culturele activiteiten, de politieke betrokkenheid en update van informatie over de tweedeverblijfplaats. Al deze aspecten kunnen gemeten worden en bepalend zijn voor een bepaalde positionering op de integratieschaal.

In de kolommen staan afhankelijke factoren die de mate van integratie kunnen beïnvloeden en ons doen begrijpen waarom tweedeverblijvers al dan niet geïntegreerd zijn.
Hoe lang men reeds een tweede verblijf bezit, gekoppeld aan de frequentie van de bezoeken, de taal, en de buurt van het tweede verblijf in de badplaats zijn factoren die de mate van integratie beïnvloeden.

Doordat tweedeverblijvers verschillende posities op een integratieschaal kunnen aannemen en deze afhankelijk zijn van diverse factoren en dimensies bestaat er geen eenduidigheid omtrent de positionering van tweedeverblijvers.

Tweedeverblijvers ervaren een continu proces van ontdekken, vertrouwdheid opbouwen en verbonden worden met de lokale gemeenschap.
In een eerste fase koopt men een tweede verblijf maar men moet ondermeer de streek ontdekken, de plaatselijke winkeltjes, de bezienswaardigheden, de openingsuren van de gevestigde diensten,… Net zoals toeristen doorlopen ook zij een ontdekkingsfase. Een toerist gaat meestal na deze fase terug naar huis maar een tweedeverblijver komt vaak terug. De ontdekkingsfase blijft zich herhalen tot een zekere verzadiging in de fase bereikt wordt.
Naarmate de maanden of jaren van ontdekking verstrijken, gekoppeld aan de frequentie en intensiteit van de bezoeken (tijd), worden tweedeverblijvers vertrouwd met de tweede verblijfplaats. In deze fase hebben ze reeds heel wat ontdekt in de gemeente en hierdoor een grotere kennis van de streek opgebouwd dan een toerist. Ze hebben er inmiddels vaste winkels, restaurants en ontspanningsmogelijkheden ontdekt. Ze vinden er een zekere stabiliteit, een tweede thuis. Ze kunnen in deze fase niet alleen vertrouwd zijn met de gemeente, maar kunnen ook verbonden worden met de gemeente, zelfs wanneer ze er niet verblijven.

Bibliografie

Bibliografie

Publicaties

Aronsson, L. (2004) Place attachment of vacation residents: between tourists and permanent residents. In Hall, C.M. & Müller, D.K (ed.) Tourism, mobility, and second homes: between elite landscape and common ground. UK: Channel View, 75-86

Bohlin, M. (1982) in Hall, C.M. & Müller, D.K. (ed.) (2004) Introduction: Second Homes, Curse or Blessing? Revisted. In Hall, C.M. & Müller, D.K. (ed.) Tourism, mobility, and second homes: between elite landscape and common ground. UK: Channel View, 3-14

Buller, H. & Hoggart, K. (1994) The social integration of British home owners into French rural communities. Journal of Rural Studies, 2, 197-210

Casado-Diaz, M.A. (1999) Socio-demographic impacts of residential tourism: a case study of Torrevieja, Spain. International Journal of Tourism Research, 1 (4), 223 – 237

Chaplin, D. (1999a) Back to the cave or playing away? Gender roles in home-from-home environments. Consumer Studies & Home Economics, 23 (3), 181-189

Chaplin, D. (1999b) Consuming work/productive leisure: the consumption patterns of second home environments. Leisure Studies, 18, 41-55

Clout, H.D. (1972) Second homes in the United States. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 63, 393-401

Cohen, E. (1974) Who is a tourist? Sociological Review, 22, 527-553

Coppock, J.T. (ed.) (1977) Second homes: curse or blessing? Oxford: Pergamon, 229 p.

Denzin, N. & Lincoln, Y. (Ed.) (1994) Handbook of qualitative research. Thousand Oaks, CA: Sage, 361-376

Downing P. & Dower M. (1973) Second homes in Perspective. In Coppock, J.T. (ed.) (1977) Second homes: curse or blessing? Oxford: Pergamon, 1-15

Dijst M., Lanzendorf M., Barendregt A., Smit L. (2005) Second homes in Germany and The Netherlands: ownership and travel impact explained. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 96 (2), 139-152

Fountain, J. & Hall, C.M. (2002) The impact of lifestyle migration on rural communities: A case study of Akaroa, New Zealand. In Hall, C.M. and Williams, A.M. (eds) Tourism and Migration: New Relationships between Production and Consumption. Dordrecht: Kluwer, 153-168

Frost, W. (2003) Second homes in Australia: an exploration of statistical sources. Working paper 81/03, ISSN 1327-5216, Monash university, 10 p.

Gordon, C. (1989) At the Cottage: A Fearless Look at Canada’s Summer Obsession. Toronto: McLelland and Stewart.

Hall, C.M. & Müller, D.K. (2004) Tourism, mobility, and second homes: between elite landscape and common ground. UK: Channel View, 303 p.

Halseth, G. & Rosenberg, M.W. (1995) Cottagers in an urban field. Professional Geographer, 47 (2), 148-159

Hoogendoorn G, Visser G. (2004) Second homes and small-town (re)development: the case of Clarens. Journal of Family Ecology and Consumer Sciences, 32, 105-115

Jaakson, R. (1986) Second-home domestic tourism. Annals of Tourism Research, 13, 367-391

Kaltenborn, B.P. (1997) Nature of place attachment: A study among recreation homeowners in Southern Norway. Leisure Sciences, 19, 175-189

Kaltenborn, B.P. (1998) The alternative home: Motives of recreation home use. Norsk Geografisk Tidsskrift, 52 (3), 121-134

Jooris, A. (1995) De kustroute: 200 km wandelplezier van Duinkerke tot Oostende. Roeselare: Globe

Löfgren, O. (1999) On Holiday: A History of Vacationing. Berkeley: University of California Press

Marsden, B.S. (1969) Holiday homesscapes of Queensland, Australian Geographical Studies, 7, 2-3

Mathieson, A. & Wall, G. (1982) Tourism: Economic, Physical and Social Impacts. London: Longman

Meire, M. & Bracke, P. (2005) Het leven zoals het is: de Kust, Provincie West-Vlaanderen, dienst Welzijn, p. 92

Müller D.K. (2002) Reinventing the Countryside: German Second-home Owners in Southern Sweden. Current Issues in Tourism, 5 (5), 426 - 446

Newig J. (2000) in Hall, C.M. & Müller, D.K. (ed.) (2004) Introduction: Second Homes, Curse or Blessing? Revisted. In Hall, C.M. & Müller, D.K. (ed.) Tourism, mobility, and second homes: between elite landscape and common ground. UK: Channel View, 3-14

Pettersson, R. (1999) The case of Northern Sweden, 1990-96. Cerum Working Paper 14, ISBN: 91-7191-676-8, Sweden: Umea University, p. 23

Quinn, B. (2004) Dwelling through multiple places: a case study of second home ownership in Ireland. In Hall, C.M. & Müller, D.K (ed.) Tourism, mobility, and second homes: between elite landscape and common ground. UK: Channel View, 113-132

Robertson, R.W. (1977) Second-home decisions: The Australian context. In Coppock, J.T. (ed.) Second Homes: Curse or Blessing? Oxford: Pergamon, 119-138
SERV (1991) Onderzoek naar de economische betekenis van het Toerisme in Vlaanderen, Brussel: Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, 91 p.

Timothy, D.J. (2002) Tourism and the growth of urban ethnic islands. In Hall, C.M and Williams, A.M (eds.) Tourism an Migration: New Relationships between Production and Consumption. Dordrecht: Kluwer, 135-152
van der Poel, H. (2004) Tijd voor vrijheid. Amsterdam: Boom, 212-249

Verstraete, M & Vanden Bussche, M. (2006) Koksijde. Oostkamp: Stichting Kunstboek, 38-77

Williams, D.R. & Kaltenborn, B.P. (1999) Leisure places and modernity: The use and meaning of recreational cottages in Norway and the USA. In D. Crouch (ed.) Leisure/Tourism Geographies. Practices and Geographical Knowledge. London: Routledge, 214-230

Wolfe, R.I. (1951) Summer cottagers in Ontario. Economic Geography, 27 (1), 10-32

Wolfe, R.I. (1977) Summer cottages in Ontario: Purpose-built for an inessential purpose. In Coppock, J.T. (ed.) Second homes: curse or blessing? Oxford: Pergamon, 17-34

Niet gepubliceerde werken

Gemeente Koksijde (2007) Belastingkohier gemeente Koksijde. Cijfers 1/1/2007

Haecon (1987) Case study on coastal protection. Haecon Harbour and Engineering Consultants

Websites

http://www.kustatlas.be/nl/ruimtelijke_situering/situering_in_europa (18/03/2007)

http://www.dekust.org/dekust/overdekust.aspx?id=32645 (10/05/2007)

http://maps.google.be (18/03/2007)

Universiteit of Hogeschool
Master in Toerisme
Publicatiejaar
2007
Share this on: