Ik snack naar 2010!

Gunnar
PLOVIE

“Ik SNACK naar 2010!”? kadert in een ruimere onderzoeksactiviteit van het Steunpunt Cultuur, Jeugd en Sport ten voordele van de breedtesport en meer specifiek binnen het concept “Brede school met promotie van sport en beweging”.

 

Deze “paper” beoogt bepaalde kritische aspecten te belichten en te analyseren binnen het concept Brede school met sportaanbod waarbij brede school als het ware teruggrijpt naar de oorspronkelijke Oudgriekse origine van het woord school namelijk, “scholè” wat staat voor ‘tijd voor liefhebberij en studie’.

Brede school kan bijvoorbeeld gedefinieerd worden als volgt:

“Een netwerk in en om de school, waarbinnen leerkrachten onderwijs geven, terwijl andere professionals met hen samenwerken om kinderen op allerlei manieren meer kansen te geven”

 

Deze “paper” beperkt zich tot de aandachtsgroep van sportinactieve en sportkansarme kinderen en jongeren binnen de doelgroep van leerlingen in het basisonderwijs.

In de tijd beperken we ons tot de naschoolse periode omdat enerzijds de beschikbare tijd binnen de schoolperiode beperkt is en omdat er anderzijds een toenemend aantal kinderen de naschoolse periode (bijv. 1530 uur tot 1830 uur) in het formele netwerk van opvanginitiatieven (alle georganiseerde opvangmogelijkheden behalve deze bij familie en vrienden) verblijven.

 

Een gestructureerd aanbod over gans Vlaanderen zou dus 400.000 kinderen kunnen bereiken.

 

In het Vlaamse werkveld is het initiatief “Sport-SNACK” (SNACK staat voor “Sportief Naschools ACtieve Kids”) van Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) en BLOSO een recent praktijkvoorbeeld van naschoolse sport in het basisonderwijs.

Dit concrete initiatief/project fungeert als een rode draad in deze paper en dient als testcase in het deel analyse.

Deze analyse bestond uit:

·         een “benchmarking” met de situatie in Nederland,

·         een SWOT analyse van het product SNACK,

·         een persoonlijke evaluatie van de knelpunten en kansen.

 

Uit deze analyse kon men de volgende conclusies trekken:.

·         De beleidsmakers in beide gemeenschappen zijn verschillend gesitueerd binnen het staatsapparaat. Het zijn twee staatssecretarissen in Nederland en drie gemeenschapsministers in Vlaanderen. In beide gevallen kunnen we stellen dat het ‘junior’ posten betreft als springplank naar belangrijkere ministerportefeuilles.

·         De stakeholders zijn verschillend en talrijk in beide gemeenschappen waardoor samenwerking en rationalisatie in een versnipperd landschap een grote uitdaging betekenen.

·         Nederland loopt een aantal jaren voorop maar is er nog steeds niet in geslaagd om tot een gestructureerd aanbod van beweging en sport te komen in en buiten de school.

·         De lokale diversiteit in Nederland is verschillend van de lokale diversiteit in Vlaanderen. Bijv. de gemeenten en de scholen zijn anders georganiseerd.

·         Men ziet in beide gemeenschappen de aanzet tot samenwerking over de beleidsdomeinen heen. De gemeenschappelijke steun door de staatssecretariaten OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) voor de combinatiefuncties in Nederland en de visietekst Brede school in Vlaanderen zijn daarvan mooie voorbeelden.

·         De combinatiefuncties lijken voor Nederland ‘de’ oplossing om verbanden te leggen tussen de sectoren sport, school en cultuur.

·         De geplande beleidskredieten voor 2009 vanuit VWS en het ministerie van Cultuur, Sport en Jeugd zijn van dezelfde grootteorde. 

·         In Vlaanderen lijkt SVS de grootste gemene deler in de beleidsbrieven van alle betrokken ministeries en dit organisme zou dus mits een duidelijk mandaat een belangrijke rol kunnen spelen. Verder heeft K&G eveneens een ruime ervaring met het op het terrein uitwerken van kwaliteitsvolle opvanginitiatieven via lokaal overleg en sturing vanuit de provincies. Een toenadering van K&G door bijv. SVS gesteund door de beleidsmakers (met een mandaat) kan potentieel leiden tot een uniek samenwerkingsverband dat perfect aansluit bij de visietekst Brede school. Vandaag blijken er slechts in 10 % van alle Vlaamse gemeenten initiatieven te bestaan waar de link wordt gelegd tussen opvang en sport. Kortom, een onontgonnen terrein!

·         Een analyse van de geldstromen leert ons dat er een belangrijk budget ter beschikking wordt gesteld vanuit de overheid ten voordele van de breedte sport, waaronder een groot aandeel voor sport voor allen. Verder zou het maatschappelijke belang en het grote potentieel aan doelpubliek voor een aantrekkelijk product moeten zorgen. Door de versnippering van subsidies en sponsoring en wildgroei aan initiatieven verdwijnt het onderscheidende vermogen en dientengevolge de aantrekkelijkheid. De uitdaging schuilt er nu in om dit exclusief karakter van de sport terug te verdienen. Er is hier een belangrijke rol weggelegd voor de overheid om op te treden als een soort filter.

 

Bij wijze van besluit kan men stellen dat SportSNACK alle troeven bevat om NIET enkel het zoveelste goede praktijkvoorbeeld te betekenen, maar om een structurele doorbraak in te kunnen luiden.

 

Via de titel “Ik SNACK naar 2010!”? wordt dan ook een allusie gemaakt op de drang naar structureel bewegingsaanbod voor de hier beschouwde doel- en aandachtsgroep. Aangezien beleidsmakers niet gaan over één nacht ijs, wordt 2010 naar voor geschoven als een realistische target in de tijd.

 

Verder blijkt uit onderstaande voorbeelden dat 2010 een jaar vol verwachtingen is, ook in onze buurlanden!

 

De alliantie School en Sport samen sterker (is een samenwerkingsverband tussen de ministeries OCW en WVS en de overkoepelende sportorganisatie NOC*NSF) streeft ernaar dat in 2010 op 90 % van alle scholen elke leerling dagelijks kan sporten, zowel binnen als buiten de schooluren.

 

“By 2010 all children will be offered at least 4 hours of sport every week, which will comprise at least 2 hours of high quality physical education and sport at school and, in addition, the opportunity for at least a further 2-3 hours beyond the school day (delivered by a range of school, community and club providers).”

Bron: http://www.youthsporttrust.org/downloads/documents/news/Stage_2_PDP_SSC…

 

Tenslotte is 2010 ook het jaar van de eerste “Youth Olympic Games” in Singapore!

Kortom, redenen genoeg om te snakken naar 2010!

Bibliografie

 

[1]        ECPSM 2007-2008, Sport en integratie, Marc THEEBOOM

 

[2]        ECPSM 2007-2008, Professioneel sportmanagement in Nederland, Adri Broeke

 

[3]        ECPSM 2007-2008, Sportbusiness in de wereld, Hans Westerbeek, 22 mei 2008

 

[4]        Beleidsbrief Sport 2007-2008, Bert Anciaux

 

[5]        De grens over voor samenwerking en inspiratie, SPORT Bestuur Management, nummer 2 jaargang 11, april/mei 2008

 

[5]        Bestuurlijke afspraken Impuls brede scholen, sport en cultuur

 

[7]        Brede school in Vlaanderen en Brussel, Visietekst door het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen in opdracht van de Minister van Onderwijs, Vorming en werk en in samenwerking met zowel de Minister van Cultuur, Jeugd en Sport als de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, december 2006

 

[8]        Handen in elkaar voor een bewegende school: Brede school met sportaanbod, Greet Cardon, Gezondheidscongres SPORTA, 4 december 2007 te BRUSSEL

 

[9]        Socio-economische aspecten van beweging en gezondheid, Lieven Annemans, Gezondheidscongres SPORTA, 4 december 2007 te BRUSSEL

 

[10]      ECPSM 2007-2008, Talent en ethiek, Marc Maes

 

[11]      “De brede basisschool beweegt!” Onderzoeksverslag sport en bewegen in de brede school; Primair onderwijs van NISB, Oktober 2004

 

[12]      Sportieve verbreding in het voortgezet onderwijs! Resultaten enquête directeuren en vakdocenten lichamelijke opvoeding

 

[13]      Aan het werk met Combinatiefuncties! Eindrapportage van de Taskforce Combinatiefuncties, 20 maart 2008

 

[14]      Plan van aanpak combinatiefuncties, Gemeente Den Haag, april 2008

 

[15]      ECPSM 2007-2008, Sport en economie, Trudo Dejonghe.

 

[16]      Presentatie door Paul De Knop Studiedag 'PPS en Sportinfrastructuur', studiedag "PPS en Sportinfrastructuur"op donderdag 6 december

 

[17]      Ondernemen KMO 266 BUSINESS 15 dec 2007 – Interview van Bob Verbeeck over GOLAZO

 

[18]      ECPSM 2007-2008, De activering van sportsponsoring in de marketing praktijk , Marko Heijl

 

[19]      Marketingcommunicatie in de sport, Wim Lagae, Tweede editie, 2006

 

[20]      Expert Class on tour in DEN HAAG op 15 mei 2008 , Onderhoud met Edwin van Gaalen


 

Geraadpleegde websites

 

 

http://www.steunpuntcjs.be/

 

http://www.cjsm.vlaanderen.be/sport/

 

http://www.schoolsport.be/new_site/index.htm

 

http://www.belgium.be/

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/

 

http://www.fitteschool.be/welkom.html

 

http://123management.nl/0/010_strategie/

 

http://www.minvws.nl/kamerstukken/ds/2007/beleidsbrief-sport.asp

 

http://www.vlaamsesportfederatie.be/

 

http://www.bloso.be/

 

http://www.topsportvlaanderen.be/

 

http://www.kindengezin.be/

 

Download scriptie (382.83 KB)
Universiteit of Hogeschool
Vrije Universiteit Brussel
Thesis jaar
2008