'Nicht alles war gut, aber vieles war besser.' Een verklaring van de Ostidentität en de nostalgie naar de DDR in het huidige Oost-Duitsland (1990-2008)

Korneel
De Rynck


 
 
Goodbye, Lenin?
 
In 1990 werd Duitsland herenigd na veertig jaar tweedeling. De Bondsrepubliek breidde uit met de gebieden van de Duitse Democratische Republiek. De euforie was groot: ‘Deutschland einig Vaterland!’, ‘Wir sind ein Volk!’, riep de bevolking te Berlijn. Een politicus schreef: ‘We lagen in elkaars armen en het maakte niet uit of men elkaar kende. We waren verheugd. En in die nacht dachten we: zo zal het altijd zijn, we zullen altijd in elkaars armen liggen.’ De DDR en haar communistische ideologie werden, op voorschrift van het westen, uitgespuwd door de Oost-Duitse burgers. Al haar producten en symbolen verdwenen op slag. De DDR was dood. Lang leve Duitsland. Of toch niet?
 
Een drietal jaar later constateerden waarnemers een nostalgie naar bepaalde aspecten van de DDR-samenleving. Dat fenomeen kreeg de populaire benaming ‘Ostalgie’, een contaminatie van ‘Ostdeutschland’ en ‘Nostalgie’. In de winkelrekken lagen terug typische Ost-producten zoals DDR-sigaretten en Club Cola, begeleid door reclameboodschappen als ‘Hoera, ik leef nog!’. DDR-relicten kregen een cultstatus. De Trabi, het DDR-autootje, tufte hier en daar weer rond. In enkele straten in Oost-Duitsland pronken de Ampelmännchen nog altijd, de ‘verkeerslichtenventjes’ van de DDR. De pictogrammen verschenen zelfs op t-shirts en tafellampen. Er werden partys georganiseerd waar de DDR op carnavaleske manier werd herdacht. In 2003 verscheen de film Good Bye, Lenin!, een Duitse tragikomedie die de DDR romantiseert. Op het succes ervan volgde een hele resem televisieshows waarin de DDR in het centrum stond van oppervlakkig entertainment. Hoewel de Ostalgiestorm wat is gaan liggen, waait ze nog steeds over Oost-Duitsland.
 
Waarom organiseert men fuiven en televisieshows rond een periode die zich niet leek te lenen voor licht entertainment? Waarom kijkt men weemoedig terug op het gedescrediteerde DDR-verleden? In mijn scriptie onderzoek ik deze contrasten door een theorie te formuleren die uitgaat van een  wisselwerking tussen socialisatie en situatie.
 
Met socialisatie verwijs ik naar de dagelijkse ervaring in de autoritaire en communistische DDR-samenleving – voor 1990 dus – die een grote impact had op de identiteitsvorming van haar burgers. De Oost-Duitsers internaliseerden een aantal ideeën over gelijkheid, gelijkberechtiging tussen man en vrouw, de relatie tussen gezin en werk; verwachtingen dat de staat zijn burgers tewerkstelde, verzorgde en beschermde; het ideaal van sociale zekerheid in zijn breedste betekenis; gehoorzaamheid en conformiteit aan het gezag; de hoge waardering van sociale cohesie, samenwerking, wederzijdse hulp; sociale integratie via het economische systeem. Dat alles omschrijf ik als Ostidentität.
 
De dragers ervan, de DDR-burgers, werden in 1990 formeel verenigd met hun West-Duitse lotgenoten. De West-Duitse politici startten een groots politiek-institutioneel, economisch en sociocultureel hervormingsproces in het oosten van het land. Belangrijk daarbij was de unilaterale gedachte. Men hield geen rekening met een eventuele Ostidentität. En als die dan al bestaan had, dan was ze volgens hen door de revolutie omvergegooid. De BRD had zich in de veertig jaar tweedeling tot hét politieke en economische succesmodel ontpopt. Daarom kon een transformatie van Oost-Duitsland enkel plaatsvinden via een complete transplantatie van hun ‘ready-made state’. Alles wat nodig was, was reeds aanwezig en uitgeprobeerd in West-Duitsland. In het oosten zou dus alles, in het westen niets veranderen. Dat was in de euforie van 1990 niet enkel de mening van een meerderheid in het westen, maar ook in het oosten. De Oost-Duitsers van hun kant verlangden vooral naar de materiële welvaart van het westen. Dat ze de vereniging zo fel hadden toegejuicht, was hoofdzakelijk uit economische overwegingen. Dat een gelijkschakeling problemen zou veroorzaken, verwachtten ze niet.  
 
De illusies werden snel doorprikt toen de Oost-Duitsers zich met drie transformatieproblemen zagen geconfronteerd, wat ik onder de noemer ‘situatie’ plaats. Ten eerste: hoewel de welvaartsgraad en de democratische vrijheid sterk groeiden, ervaarden ze tegelijkertijd een relatieve deprivatie. Ze vergeleken hun leven niet meer met dat in de DDR, maar met dat van de West-Duitsers. De beloofde gelijkheid van materiële leefomstandigheden bleef in dat opzicht uit. De industrie stortte in en zorgde voor werkloosheid die dubbel zo hoog lag dan in West-Duitsland. Daarnaast keek men aan tegen een ondervertegenwoordiging in besturen van politieke, economische en andere instituties – gaande van de Bondsregering tot de lokale sportraad. Ten tweede waren er de effecten van de gedwongen omvorming op wat in de DDR aan sociocultureel kapitaal was opgebouwd. Waarden, idealen, gewoontes en verwachtingen die men door dagelijkse ervaring had geïnternaliseerd, gingen verloren of kwamen onder druk. De sociale sfeer en het gelijkheidsethos werden verstoord door het nieuwe motto time is money; individualisme en materialisme stonden nu voorop; onderscheid verving gelijkheid; er was een teloorgang van verzorging door de staat; werkloosheid van lange duur, tot dan zo goed als onbekend, had grote psychologische gevolgen; competenties werden ontwaard door een transfer van elites, know-how en personeel; de sombere toekomstperspectieven leidden tot demografische ontwrichtingen. De rol van de Oost-Duitsers werd in feite gereduceerd tot volgzame stagiairs die zich de nieuwe procédés en systemen moesten toe-eigenen. Bovendien, ten derde, werd het kader waarin hun identiteit was ontstaan, de DDR-staat, door de West-Duitse elite afgebroken als een dictatoriale Unrechtsstaat. Dat eenzijdige, misschien zelfs cultuurracistische discours, stootte op onbegrip van de Oost-Duitsers: zij hadden een waardig leven geleid in die DDR, nu werd dat door een externe actor ontwaard.
 
Het oriëntatieverlies was groot. Men voelde zich – materieel en immaterieel – burgers van de tweede klasse of meende zelfs gekoloniseerd te zijn. Vele Oost-Duitsers raakten in een soort collectieve identiteitscrisis. Ze beleefden een Kulturschock. Als reactie hiertegen ontstond een automatische versterking van die Ostidentität. Zij kreeg ook een nieuwe dimensie toen een nostalgie ontsprong naar positieve aspecten van de DDR-samenleving, zoals bijvoorbeeld de sociale sfeer, de hoge tewerkstelling en het gelijkheidsidee. ‘Nicht alles war gut, aber vieles war besser’… Die Sehnsucht raakte vlug gecommercialiseerd.
 
Tot nu toe zijn journalisten en onderzoekers te clichématig, te zwartwit omgesprongen met het contrast tussen de verenigingseuforie enerzijds en de Ostidentität en haar nostalgiedimensie anderzijds. Deze scriptie doet een poging om de fenomenen (ook in hun samenhang) te verklaren door nauwgezet na te gaan hoe de Oost-Duitse identiteit veranderde naargelang de context: vanaf de DDR over de vereniging tot de transformatieproblematiek in het eengemaakte Duitsland. Zo is het contrast alvast geen cliché meer…

Bibliografie

Bibliografie

 
Interview met Winfried Dolderer, Berlijn, 5 februari 2008.
 
 
Ahbe, T., ‘Zwiespältige Bilanz. Über Ostalgie und ihre Gründe’, in: Universitas: Orientierung in der Wissenswelt, 54. Jahrgang, nr. 634, Stuttgart, 1999, p. 339-351.
 
Ahbe, T., ‘Hohnarbeit und Kapital, Westdeutsche Bilder vom Osten’, in: Deutschland Archiv. Zeitschrift für das vereinigte Deutschland, 33, 1-3, Bielefeld, 2000, p. 84-89.
 
Ahbe, T., ‘Rezensionen – www.wiedervereinigung.de. Die Ostdeutschen und der Beitritt’, in: Deutschland Archiv. Zeitschrift für das vereinigte Deutschland, 33, 4-6, Bielefeld, 2000, p. 1005-1007.
 
Ahbe, T., ‘’Ostalgie’ als eine Laien-Praxis in Ostdeutschland. Ursachen, psychische und politische Dimensionen’, in: H. Timmermann red., Die DDR in Deutschland: ein Rückblick auf 50 Jahre, Dokumente und Schriften der Europäischen Akademie Otzenhausen, 93, Berlijn, 2001, p. 781-802.
 
Ahbe, T. en Hofmann, M., ‘’Eigentlich unsere beste Zeit’. Erinnerungen an den DDR-Alltag in verschiedenen Milieus’, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B17, Bonn, 26 april 2002, p. 13-22.
 
Ahbe, T., ‘Arbeit am kollektiven Gedächtnis. Die Fernseh-Shows zu DDR. Das Effekt der vergangenheitspolitischen Diskurse seit 1990’, in: Deutschland Archiv. Zeitschrift für das vereinigte Deutschland, 36, 4-6, Bielefeld, 2003, p. 917-924.
 
Ahbe, T., ‘Die Konstruktion der Ostdeutschen. Diskursive Spannungen, Stereotype und Identitäten seit 1989’, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B41-42, Bonn, 4 oktober 2004, p. 12-22.
 
Ahbe, T., ‘Der Osten aus der Sicht des Westens. Die Bilder von den Ostdeutschen und uhre Konstrukteure’, in: H. Bahrmann en C. Links red., Am Ziel vorbei. Die deutsche Einheit - Eine Zwischenbilanz, Berlijn, 2005, p. 268-281.
 
Ahbe, T., Ostalgie. Zum Umgang mit der DDR-Vergangenheit in den 1990er Jahren, Erfurt, 2005.
 
Andresen, K., ‘Berlin Ost-West – Trotz und Vorurteil’, in: Der Spiegel, nr. 36, 6 september 1999, p. 74-75.
 
Arzheimer, K. en Klein, M., ‘Gesellschaftspolitische Wertorientierungen und Staatszielvorstellungen im Ost-West-Verleich’, in: J. W. Falter, O. W. Gabriel en H. Rattinger red., Wirklich ein Volk? Die politischen Orientierungen von Ost- und Westdeutschen im Vergleich, Opladen, 2000, p. 363-402.
Bach, J., ‘Vanishing acts and virtual reconstructions: technologies of memory and the afterlife of the GDR’, in: S. Arnold-de Simine red., Memory traces : 1989 and the question of German cultural identity, Cultural history and literary imagination, vol. 5, Oxford, 2005, p. 261-279.  
 
Bahrmann, H., ‘Gestörte Kommunikation. Die Umgestaltung der Medienlandschaft’, in: H. Bahrmann en C. Links red., Am Ziel vorbei. Die deutsche Einheit - Eine Zwischenbilanz, Berlijn, 2005, p. 251-267.
 
Bahrmann, H. en Links, C. red., Am Ziel vorbei. Die deutsche Einheit - Eine Zwischenbilanz, Berlijn, 2005.
 
Barber, B. en Stoltenkamp, M. (vert.), Jihad vs. McWorld: terrorisme en globalisering als bedreigingen voor de democratie, Kritische Reeks, Rotterdam, 2002.
 
Bender, P., ‘Wege zu einer Nachkriegsgeschichte Deutschlands’, in: W. Hardtwig en H. A. Winkler red., Deutsche Entfremdung: Zum Befinden in Ost und West, München, 1994.
 
Berg, S., ‘Einheit – Die neue deutsche Sippenhaft’, in: Der Spiegel, nr. 39, 23 september 1996, p. 51-53.
 
Berg, S. en Habbe, C., ‘Lieber Laienspieler als Amigo’ (interview met Lothar de Maizière), in: Der Spiegel, nr. 5, 27 januari 1997, p. 66 e.v.
 
Berg, S., Gless, F. e.a., ‘Das rote Gespenst’, in: Der Spiegel, nr. 10, 8 maart 1999, p. 22-33.
 
Berg, S. e.a., ‘Tabuzone Ost’, in: Der Spiegel, nr. 15, 5 april 2004, p. 24-41.
 
Berg, S., von Hammerstein, K. e.a., ‘Die neuen Ost-Zonen’, in: Der Spiegel, nr. 16, 10 april 2004, p. 22-25.
 
Berg, S., Kurbjuweit, D. e.a., ‘Trübsal in der Zwischenwelt’, in: Der Spiegel, nr. 39, , 20 september 2004, p. 44-60.
 
Berg, S., Kurbjuweit, D., ‘Denken sie an Mose’ (interview met Lothar de Maizière), in: Der Spiegel, nr. 39, 20 september 2004, p. 52.
 
Berg, S., von Hammerstein, K. e.a., ‘Aufschrei Ost’, in: Der Spiegel, nr. 34, 22 augustus 2005, p. 28-35.
 
Berg, S., Wassermann, A. en Winter, S., ‘Permanente Revolution’, in: Der Spiegel, nr. 36, 5 september 2005, p. 84-91.
 
Betz, T. G., ‘Die Eigentumsfrage. Das Prinzip ‘Rückgabe vor Entschädigung’ und Seine Folgen’, in: H. Bahrmann en C. Links red., Am Ziel vorbei. Die deutsche Einheit - Eine Zwischenbilanz, Berlijn, 2005, p. 107-123.
 
Blank, T., ‘Wer sind die Deutschen? Nationalismus, Patriotismus, Identität – Ergebnisse einer empirischen Längsschnittstudie’, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B13, Bonn, 21 maart 1997, p. 38-46.
 
Boterman, F., Terug naar Berlijn: Duitsland na de val van de muur, Amsterdam, 1999.
 
Boterman, F., Moderne geschiedenis van Duitsland: 1800-heden, Amsterdam, 2005.
 
Boyer, D., ‘Ostalgie – oder die Politik der Zukunft in Ostdeutschland’, in: Deutschland Archiv. Zeitschrift für das vereinigte Deutschland, 39, 4-6, Bielefeld, 2006.
 
Brie, A., ‘Deutsch-deutsche Fremdheiten. Mentale Unterschiede und ihre sozialen Ursachen’, in: H. Bahrmann en C. Links red., Am Ziel vorbei. Die deutsche Einheit - Eine Zwischenbilanz, Berlijn, 2005, p. 208-220.
 
Broder, H. M., ‘Wir lieben die Heimat’, in: Der Spiegel, nr. 27, 3 juli 1995, p. 54-64.
 
Brunner, W. en Walz, D., ‘Das politische Institutionenvertrauen in den 90er Jahren’, in: J. W. Falter, O. W. Gabriel en H. Rattinger red., Wirklich ein Volk? Die politischen Orientierungen von Ost- und Westdeutschen im Vergleich, Opladen, 2000, p. 175-208.
 
Busch, U., ‘Die Währungsunion. Politische Weichenstellung für einen ökonomischen Fehlstart’, in: H. Bahrmann en C. Links red., Am Ziel vorbei. Die deutsche Einheit - Eine Zwischenbilanz, Berlijn, 2005, p. 75-92.
 
Busse, T., ‘Die Landwirtschaft. Erfolgreiche Transformation der Produktionsgenossenschaften bei Verlust der meisten Arbeitsplätze’, in: H. Bahrmann en C. Links red., Am Ziel vorbei. Die deutsche Einheit - Eine Zwischenbilanz, Berlijn, 2005, p. 124-143.
 
Chamberlayne, P., ‘Transitions in the private sphere in Eastern Germany’, in: W. R. Lee en E. Rosenhaft red., State, social policy and social change in Germany 1880-1994, Oxford, 1997, p. 286-313.
 
Christoph, K., ‘Ostalgie – was ist das eigentlich?’, in: Deutschland Archiv. Zeitschrift für das vereinigte Deutschland, 39, 4-6, Bielefeld, 2006, p. 681-689.   
 
Cooke, P. Representing East Germany since unification. From colonization to nostalgia, Oxford, 2005.
 
Dahn, D., Westwärts und nicht vergessen. Vom Unbehagen in der Einheit, Berlijn, 1996.
 
Den Hertog, F., Minderheit im eigenen Land? Zur gesellschaftlichen Position der Ostdeutschen in der gesamtdeutschen Realität, Frankfurt/New York, 2004.
 
‘Der Weg zur Einheit. Die wirtschaftlichen Grundlagen für das vereinigte Deutschland’, in: Der Spiegel, nr. 40, 2 oktober 2000, p. 82.
 
‘Die neue Ostzone’, in: Der Spiegel, nr. 38, 14 september 1998, p. 40-50.
 
‘Die Sonderwege sind zu Ende’ (interview met Heinrich August Winkler), in: Der Spiegel, nr. 40, 2 oktober 2000, p. 85-89.
 
Eckert, R., ‘Ostidentität und Geschichtsbewußtsein’, in: Deutschland Archiv. Zeitschrift für das vereinigte Deutschland, 30, 5-6, Bielefeld, 1997, p. 795 e.v. 
 
Eckert, R., ‘Aufarbeitung der DDR-Geschichte. Eine Aufgabe der politischen Bildungsarbeit’, in: Universitas: Orientierung in der Wissenswelt, 54. Jahrgang, nr. 631, Stuttgart, 1999, p. 39-51.
 
Emcke, C., Fischer, S. e.a., ‘Einheit – Ein experiment für die Zukunft’, in: Der Spiegel, nr. 45, 8 november 1999, p. 40-44.
 
Engler, W., ‘Die Ostdeutschen und der neue Staat’, in: Deutschland Archiv. Zeitschrift für das vereinigte Deutschland, 37, 4-6, Bielefeld, 2004, p. 1108-1110.
 
Eppelmann, R., ‘Die Schwierigkeiten des Zusammenwachsens’, in: W. Hardtwig en H. A. Winkler red., Deutsche Entfremdung: Zum Befinden in Ost und West, München, 1994.
 
Eppelmann, R., ‘Zur inneren Einheit Deutschlands im fünften Jahr nach der Vereinigung’, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B40-41, Bonn, 29 september 1995, p. 8-12.
 
‘Erst vereint, nun entzweit. Spiegel-Umfrage über die Einstellungen der West-

und Ostdeutschen zueinander’, in: Der Spiegel, nr. 3, 18 januari 1993, p. 52-62.
 
Falter, J. W., Gabriel, O. W. en Rattinger, H. red., Wirklich ein Volk? Die politischen Orientierungen von Ost- und Westdeutschen im Vergleich, Opladen, 2000.
 
Finzsch, N. en Schirmer, D. red., Identity and intolerance. Nationalism, racism and xenophobia in Germany and the United States, Cambridge, 1998.
 
Fritze, L., ‘Irritationen im deutsch-deutschen Vereinigungsprozeß’, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B27, Bonn, 30 juni 1995, p. 3-9.
 
Fritze, L., Die Gegenwart des Vergangenen. Über das Weiterleben der DDR nach ihrem Ende, Köln, 1997.
 
Fulbrook, M., ‘Herrschaft, Gehorsam und Verweigerung – die DDR als Diktatur’, in: J. Kocka en M. Sabrow red., Die DDR als Geschichte. Fragen – Hypothesen – Perspektiven, Berlijn, 1994, p. 77-85.
 
Gabriel, O. W. en Neller, K., ‘Einleitung: Wirklich ein Volk? Die politischen Orientierungen von Ost- und Westdeutschen im Vergleich’, in: J. W. Falter, O. W. Gabriel en H. Rattinger red., Wirklich ein Volk? Die politischen Orientierungen von Ost- und Westdeutschen im Vergleich, Opladen, 2000, p. 9-38.
 
Gauck, J., ‘Der sozialistische Gang’, in: Der Spiegel, nr. 25, 19 juni 2006, p. 38-39.
 
Gaumann, C., ‘Ostidentität: mehr als Trotznostalgie’, in: H. Timmermann red., Die DDR in Deutschland: ein Rückblick auf 50 Jahre, Dokumente und Schriften der Europäischen Akademie Otzenhausen, 93, Berlijn, 2001, p. 763-779.
 
Gibas, M., ‘Massenbeeinflussung und politischer Wandel. Die Langzeitwirkung der DDR-Propaganda, in: Universitas: Orientierung in der Wissenswelt, 53. Jahrgang, nr. 624, Stuttgart, 1998, p. 510-523.
 
Glaab, M., ‘Viewing ‘the Other’: how East sees West and West sees East’, in: J. Grix, en P. Cooke red., East German distinctiveness in a unified Germany, Birmingham, 2002, p. 75-98.
 
Goos, H. en Kneip, A., ‘Das Ende der Illusion’, in: Der Spiegel, nr. 39, 20 september 2004, p. 62-72.
 
Grix, J. en Cooke, P. red., East German distinctiveness in a unified Germany, Birmingham, 2002.
 
Grix, J., ‘Introduction to East German political and cultural distinctiveness’, in: J. Grix, en P. Cooke red., East German distinctiveness in a unified Germany, Birmingham, 2002, p. 1-14.
 
Halter, H., ‘Der Geschmack der Freiheit’, in: Der Spiegel, nr. 45, 4 november, 1996, p. 64-70.
Hardtwig, W. en Winkler, H. A. red., Deutsche Entfremdung: Zum Befinden in Ost und West, München, 1994.
 
Hofmann, M., ‘Von der Versorgung zum Konsum. Das Beispiel Leipzig’, in: Universitas: Orientierung in der Wissenswelt, 53. Jahrgang, nr. 624, Stuttgart, 1998, p. 524-537.
 
Hogwood, P., ‘’Red is for love...’: citizens as consumers in East Germany’, in: J. Grix, en P. Cooke red., East German distinctiveness in a unified Germany, Birmingham, 2002, p. 45-60.
 
Hough, D., ‘East German identity and party politics’, in: J. Grix, en P. Cooke red., East German distinctiveness in a unified Germany, Birmingham, 2002, p. 99-118.  
 
James, P., Modern Germany: politics, society and culture, London, 1998.
 
Juhász, Z., ‘Politische Ideologie im vereinigten Deutschland’, in: J. W. Falter, O. W. Gabriel en H. Rattinger red., Wirklich ein Volk? Die politischen Orientierungen von Ost- und Westdeutschen im Vergleich, Opladen, 2000, p. 321-361.
 
Karstein, U. en Schmidt-Lux, T., ‘’Ossis’ und ‘Wessis’ als ‘imagined communities’, über die kommunikative Prägung kollektiver Grenzen in ostdeutschen Familien’, in: Deutschland Archiv. Zeitschrift für das vereinigte Deutschland, 39, 4-6, Bielefeld, 2006, p. 875 e.v.
 
Koch, T., ‘Wohin treibt der Osten? Parteienwettbewerb und Deutungsmacht in vermeintlichem Niemandsland’, in: Deutschland Archiv. Zeitschrift für das vereinigte Deutschland, 32, 3-4, Bielefeld, 1999, p. 440-451.
 
Kocka, J. en Sabrow, M. red., Die DDR als Geschichte. Fragen – Hypothesen – Perspektiven, Berlijn, 1994.
 
Kunz, V., ‘Einstellungen zu Wirtschaft und Gesellschaft in den alten und neuen Bundesländern’, in: J. W. Falter, O. W. Gabriel en H. Rattinger red., Wirklich ein Volk? Die politischen Orientierungen von Ost- und Westdeutschen im Vergleich, Opladen, 2000, p. 509-538.
 
Land, R. en Willisch, A., ‘Ostdeutschland – ein Umbruchszenario’, in: H. Bahrmann en C. Links red., Am Ziel vorbei. Die deutsche Einheit - Eine Zwischenbilanz, Berlijn, 2005, p. 11-33.
 
Langelüddecke, I., ‘Ostalgie oder Aufarbeitung? Bericht über ‘Heldinnen, Bands und Klassenbrüder – Weltfestspiele ‘73’, in: Deutschland Archiv. Zeitschrift für das vereinigte Deutschland, 36, 4-6, Bielefeld, 2003, p. 991-994.
 
Leinemann, J., ‘Das deutschere Deutschland’, in: Der Spiegel, nr. 38, 14 september 1998, p. 52-64.
 
Leinemann, J., ‘Die Häfte des Weges’, in: Der Spiegel, nr. 40, 2 oktober 2000, p. 30-33.
 
Lengsfeld, V., ‘Sieger und Verlierer’, in: K. Löw, Zehn Jahre deutsche Einheit, Schriftenreihe der Gesellschaft für Deutschlandforschung, vol. 77, Berlijn, 2001, p. 11-18.
 
Maaz, H.-J., Der Gefühlsstau. Ein Psychogramm der DDR, Berlijn, 1990.
 
Maaz, H.-J., Das gestürzte Volk oder die verunglückte Einheit, Berlijn, 1991.
 
Mayer, K. U. en Diewald, M., ‘Kollektiv und Eigensinn: Die Geschichte der DDR und die Lebensverläufe ihrer Bürger’, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B46, Bonn, 8 november 1996, p. 8-17.
 
McAdams, A. J., Germany divided: from the wall to reunification, Princeton, 1994.
 
McFalls, L., ‘East German identity: more Western than the West’, in: J. Grix, en P. Cooke red., East German distinctiveness in a unified Germany, Birmingham, 2002, p. 31-44.
 
McKay, J., ‘East German identity in the GDR’, in: J. Grix, en P. Cooke red., East German distinctiveness in a unified Germany, Birmingham, 2002, p. 15-30.
 
Merseburger, P., ‘Von der doppelten Vergangenheit’, in: W. Hardtwig en H. A. Winkler red., Deutsche Entfremdung: Zum Befinden in Ost und West, München, 1994.
 
Mertes, M., ‘Geteilte Erinnerungen, von der staatlichen Wiedervereinigung zur inneren Einheit’, in: H. Timmermann red., Die DDR in Deutschland: ein Rückblick auf 50 Jahre, Dokumente und Schriften der Europäischen Akademie Otzenhausen, 93, Berlijn, 2001, p. 217-230.
 
Meyer, G., ‘’Zwischen Haben und Sein’. Psychische Aspekte des Transformationsprozesses in postkommunistischen Gesellschaften’, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B5, Bonn, 24 januari 1997, p. 17-28.
 
Miesen, N., Repke, I. e.a., ‘Schleichender Tod’, in: Der Spiegel, nr. 52, 20 december 2003, p. 40-42.
 
Minkenberg, M., ‘The wall after the wall. On the continuing division of Germany and the remaking of political culture’, in: Comparative politics, vol. 26, nr. 1, New York, 1993, p. 53-68.  
 
Morgenroth, C., ‘Arbeitsidentität und Arbeitslosigkeit – ein depressiver Zirkel’, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B6-7, Bonn, 3 februari 2003, p. 17-24.
 
Neller, K., ‘DDR-Nostalgie? Analysen zur Identifikation der Ostdeutschen mit ihrer politischen Vergangenheit, zur ostdeutschen Identität und zur Ost-West-Stereotypisierung’, in: J. W. Falter, O. W. Gabriel en H. Rattinger red., Wirklich ein Volk? Die politischen Orientierungen von Ost- und Westdeutschen im Vergleich, Opladen, 2000, p. 570-602.
 
Neller, K., DDR-Nostalgie. Dimensionen der Orientierungen der Ostdeutschen gegenüber der ehemaligen DDR, ihre Ursachen und politischen Konnotationen, Wiesbaden, 2006.
 
Osang, A., ‘Ost-Boom – Zu Gast im Party-Staat’, in: Der Spiegel, nr. 37, 8 september 2003, p. 212-222.
 
Osang, A., ‘Die Früchte der Revolution’, in: Der Spiegel, nr. 45, 5 november 2007, p. 72-94.
 
Pampel, B., ‘Was bedeutet ‘Aufarbeitung der Vergangenheit’? Kann man aus der ‘Vergangenheitsbewältigung’ nach 1945 für die ‘Aufarbeitung’ nach 1989 Lehren ziehen?’, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B1-2, Bonn, 6 januari 1995, p. 27-38.
 
Pasternack, P., ‘Wissenschaftsumbau. Der Austausch der Deutungseliten’, in: H. Bahrmann en C. Links red., Am Ziel vorbei. Die deutsche Einheit - Eine Zwischenbilanz, Berlijn, 2005, p. 221-236.
 
Petzold, J., ‘Vergleichen, nicht gleichsetzen (Kommentar)’, in: J. Kocka en M. Sabrow red., Die DDR als Geschichte. Fragen – Hypothesen – Perspektiven, Berlijn, 1994, p. 101-103.
 
Pfeiffer, C., ‘Debatte – Anleitung zum Haß’, in: Der Spiegel, nr. 12, 22 maart 1999, p. 60-66.
 
Pfeiler, W., ‘Wann wächst zusammen, was zusammengehört’, in: Deutschland Archiv. Zeitschrift für das vereinigte Deutschland, 31, 1-3, Bielefeld, 1998, p. 278-282.
 
Pieper, D., ‘’Wehre dich täglich’’, in: Der Spiegel, nr. 52, 27 december 1993, p. 46-49.
 
Podiumdiskussion mit Jürgen Kocka (Leitung), Anselm Doering-Manteuffel, Rainer Eckert, Hans Mommsen, Jens Reich, Hermann Rudolph, Gesine Schwan, Wolfgang Thierse, in: J. Kocka en M. Sabrow red., Die DDR als Geschichte. Fragen – Hypothesen – Perspektiven, Berlijn, 1994, p. 197-238.
 
Pollack, D. en Pickel, G., ‘Die ostdeutsche Identität – Erbe des DDR-Sozialismus oder Produkt der Wiedervereinigung? Die Einstellung der Ostdeutschen zu sozialer Ungleichheit und Demokratie’, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B41-42, Bonn, 2 oktober 1998, p. 9-23.
 
‘Projekt Deutschland 2000 – Die neue Ostzone’, in: Der Spiegel, nr. 38, 14 september 1998, p. 40-50.
 
Reinowski, E. en Schultz, B., ‘Langzeitarbeitslosigkeit als Massenphänomen. Die Wirkung arbeitsmarktpolitischer Massnahmen in Ostdeutschland’, in: H. Bahrmann en C. Links red., Am Ziel vorbei. Die deutsche Einheit - Eine Zwischenbilanz, Berlijn, 2005, p. 179-193.
 
Reißig, R., ‘Parteien – Ein neues Wir-Gefühl’, in: Der Spiegel, nr. 25, 20 juni 1994, p. 27-28.
 
Reißig, R., ‘Anspruch und Realität der deutschen Einheit. Das Transformations- und Vereinigungsmodell und seine Ergebnisse’, in: H. Bahrmann en C. Links red., Am Ziel vorbei. Die deutsche Einheit - Eine Zwischenbilanz, Berlijn, 2005, p. 293-316.
 
Repke, I., Wassermann, A. en Winter, S., ‘Abwanderung – Wieder der doofe Rest’, in: Der Spiegel, nr. 3, 14 januari 2002, p. 42-47.
 
Roesler, J., ‘Die Treuhandpolitik. Verkauf und Abwicklung statt Sanierung und Umwandlung mit dem Ergebnis einer weitgehenden Deindustrialisierung des Ostens’, in: H. Bahrmann en C. Links red., Am Ziel vorbei. Die deutsche Einheit - Eine Zwischenbilanz, Berlijn, 2005, p. 93-106.
 
Ross, G. C., ‘Second-class Germans? National identity in East Germany’, in: J. Grix, en P. Cooke red., East German distinctiveness in a unified Germany, Birmingham, 2002, p. 61-74.
 
Scheller, G., ‘Die Transformation Ostdeutschlands: ‘Verwestlichung’ oder Abgrenzung?’, in: Deutschland Archiv. Zeitschrift für das vereinigte Deutschland, 39, 4-6, Bielefeld, 2006, p. 790-798.
 
Schneider, J., ‘Ost-West-Verhältnis – Das Prinzip Mißtrauen’, in: Der Spiegel, nr. 34, 17 augustus 1998, p. 47.
 
Schröder, R., ‘Verführtes Denken? Zur Rolle der Ideologie in der DDR’, in: W. Hardtwig en H. A. Winkler red., Deutsche Entfremdung: Zum Befinden in Ost und West, München, 1994.
 
Schröder, R., ‘Die schnelle staatliche Einheit – wirtschaftliche und politische Gründe für den eingeschlagenen Weg’, in: H. Bahrmann en C. Links red., Am Ziel vorbei. Die deutsche Einheit - Eine Zwischenbilanz, Berlijn, 2005, p. 34-47.
 
Staab, A., National identity in eastern Germany. Inner unification or continued separation, Westport, 1998.
 
Stolpe, M., ‘Zeitgeschichte als politische Verantwortung’, in: J. Kocka en M. Sabrow red., Die DDR als Geschichte. Fragen – Hypothesen – Perspektiven, Berlijn, 1994.
 
‘Stolz aufs eigene Leben’, in: Der Spiegel, 27, 3 juli 1995, p. 40-52.
 
Thierse, W., ‘Wahrnehmungen zum deutschen Befinden in Ost und West’, in: W. Hardtwig en H. A. Winkler red., Deutsche Entfremdung: Zum Befinden in Ost und West, München, 1994.
 
Trommler, F., ‘The historical invention and modern reinvention of two national identities’, in: N. Finzsch en D. Schirmer red., Identity and intolerance. Nationalism, racism and xenophobia in Germany and the United States, Cambridge, 1998, p. 21-42.  
 
‘Verbeugung vor dem Osten’, in: Der Spiegel, nr. 38, 14 september 1998, p. 30-38.
 
Vilmar, F. en Dümcke, W., ‘Kritische Zwischenbilanz der Vereinigungspolitik. Eine unerledigte Aufgabe der Politikwissenschaft’, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B40, Bonn, 27 september 1996, p. 35-45.
 
Von Dohnanyi, K., ‘Debatte – Wahrheitslücken’, in: Der Spiegel, nr. 17, 19 april 2004, p. 54-56.
 
Walz, D. en Brunner, W., ‘Das Sein bestimmt das Bewußtsein. Oder: Warum sich die Ostdeutschen als Bürger 2. Klasse fühlen’, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B51, Bonn, 12 december 1997, p. 13-19.
 
Weiss, W., ‘Die Schrumpfung der Städte. Abwanderung aus dem Osten und die soziale Folgen’, in: H. Bahrmann en C. Links red., Am Ziel vorbei. Die deutsche Einheit - Eine Zwischenbilanz, Berlijn, 2005, p. 194-207.
 
Wensierski, P., ‘Einheit – ‘Geht doch wieder rüber!’’, in: Der Spiegel, nr. 43, 25 oktober 1999, p. 60-64.
 
Werz, N., ‘Abwanderung aus den neuen Bundesländern von 1989 bis 2000’, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B39-40, Bonn, 21 september 2001, p. 23-31.
 
Westle, B., ‘Demokratie und Sozialismus. Politische Ordnungsvorstellungen im vereinten Deutschland zwischen Ideologie, Protest und Nostalgie’, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, jg. 46, Heft 4, Opladen, 1994, p. 571-596.
 
Winter, S., ‘Subventionen – Zeit, dass sich was dreht’, in: Der Spiegel, nr. 17, 23 april 2007, p. 56-58.
Wirth, H.-J. red., ‘Ossis und Wessis: Psychogramm deutscher Befindlichkeiten’, Psychosozial Verlag, 18. Jg., Heft 1, Nr. 59, Gießen, 1995.
 
Wolle, S., ‘Herrschaft und Alltag. Die Zeitgeschichtsforschung auf der Suche nach der wahren DDR’, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B26, Bonn, 20 juni 1997, p. 30-38.
 
Zelle, C., ‘Soziale und liberale Wertorientierungen: versuch einer situativen Erklärung der Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschen’, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B41-42, Bonn, 2 oktober 1998, p. 24-36.
 
Websites
 
Der Spiegel, 2008 (www.derspiegel.de).
 
Bundeszentrale für politische Bildung, 2008 (www.bpb.de).
 
Statistiches Bundesamt, 2008 (www.destatis.de)
 
DDR-Museum Berlijn, 2008 (http://www.ddr-museum.de).
 
Thomas Ahbe website (www.thomas-ahbe.de).
 
Ahbe, T., Ostalgie. Zum Umgang mit der DDR-Vergangenheit in den 1990er Jahren, 2005, (www.thomas-ahbe.de/ostalgie_internet.pdf www.thueringen.de/imperia/md/content/lzt/ostalgie_internet.pdf)

Download scriptie (3.45 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2008
Kernwoorden