Apartheid in het Heilige Land?

Korneel
De Rynck

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vierde in 2008 haar zestigste verjaardag. Gelukkige verjaardag? De ironie van het toeval wil dat in 1948 twee situaties begonnen waarbij de mensenrechten flagrant werden geschonden. In 1948 deed in Zuid-Afrika de apartheid zijn intrede. Een blanke minderheid voerde een racistisch beleid van discriminatie en segregatie tegenover een zwarte meerderheid. De regering dwong zwarten te leven in bantustans (reservaten) en townships (stedelijke getto’s). Ze werden in hun bewegingsvrijheid beperkt door een pasjessysteem. In publieke ruimtes was er strikte gescheidenheid. Dat ging absurd ver: in de gebouwen in Pretoria liepen zelfs de toiletpijpen van blanken en zwarten apart van elkaar naar beneden om pas ondergronds samen te komen. Zwarten hadden geen politieke inspraak noch konden zij zich economisch ontwikkelen. Ze waren het slachtoffer van harde repressie. Ook in 1948 begon het Israëlisch-Palestijns conflict. En het wordt nog toevalliger. Net toen Mandela en kompanen een einde maakten aan de apartheid in 1994, kwam er een vergelijking op tussen Zuid-Afrika en Israël. Politici, journalisten en activisten beschuldigen het Israëlisch regime van ‘apartheid’ in zijn behandeling van de Palestijnse minderheid in Israël en de Palestijnen in de Westbank.

 

Israël apartheid!’ is tot nu slechts een goedkoop label, een populair modewoord, een activistische slogan die lekker bekt in betogingen. Apartheid staat in het geheugen gegrift als een verwerpbaar racistisch systeem, als een extreme uitloper van achterhaald kolonialisme. Door Israël zo te bestempelen, creëert men een aha-erlebnis. Maar het label wordt nauwelijks met argumenten onderbouwd. Wat men met apartheid bedoelt, laat men in het ongewisse. Laat staan dat men argumenteert waarom de situatie dan apartheid is. Een toonbeeld daarvan is het boek van Jimmy Carter uit 2006, getiteld ‘Palestine: peace not apartheid’, waarin de voormalige VS-president waarschuwt voor de komst van apartheid, maar zijn zwaarwegende titel nergens onderbouwt.

 

Is het label uit de lucht gegrepen of zit er een kern van waarheid in? Waar rook is, is vuur, zegt een spreekwoord. Israël gebruikt in zijn beleid ten aanzien van de Palestijnen termen die echo’s zijn uit de Zuid-Afrikaanse geschiedenis. Ze spreken over hafradah, wat in het Hebreeuws ‘scheiding’ betekent, net zoals ‘apartheid’ in het Afrikaans. Ehud Barak sprak midden jaren ‘90 ‘us here, them there’. Is er apartheid in Israël en de Westbank? Tot nu toe heeft deze vraag nog geen adequaat antwoord gekregen. Onderzoek naar de geldigheid van het label bestaat nauwelijks of schiet tekort. Terwijl het iedere dag weer in kranten en op sites verschijnt, en bodemloze discussies uitlokt. Een kritische reflectie is dringend nodig. Mijn thesis probeert deze niche op een objectieve en begrijpelijke manier te vullen.

 

Ik toets de situatie in Israël en de Westbank aan een eigen definitie van apartheid. Op basis van literatuur omtrent Zuid-Afrika construeerde ik een universele definitie met geoperationaliseerde criteria. Ik typeer apartheid als een systeem dat in iedere tijd en ruimte kan voorkomen. Het is een systeem waarbij een overheid een raciale, etnische, religieuze of ander onderscheiden bevolkingsgroep discrimineert en segregeert. Enerzijds  is er –naar de letterlijke betekenis van apart-heid– residentiële en sociale segregatie: ruimtelijke gescheidenheid tussen volkeren via verboden zones, afsluitingen, aparte faciliteiten, etc. Als resultaat daarvan leven groepen apart van elkaar. Anderzijds is er een verregaande institutionele discriminatie van één groep (politiek, juridisch, economisch, cultureel). In feite worden er twee maatschappijen gecreëerd in één ruimte: een dominante en een ondergeschikte. Apartheid is een etnisch regime waarbij een overheid een voorkeur institutionaliseert voor één groep ten koste van een andere. Een etnische staat strookt nooit met de principes van democratie, apartheid a fortiori niet: er is democratie voor slechts één groep, dus in totaliteit geen democratie.

 

Met deze definitie in mijn rugzak trok ik naar de Westbank en Israël, terwijl de ‘oorlog’ in Gaza nog nasmeulde. Ik reisde het hele conflictgebied af, interviewde belangrijke stemmen in het debat, ging langs bij mensenrechtenorganisaties en verzamelde rapporten. Ik ervoer de bezetting zoals de Palestijnen dat dagelijks ervaren. Tegelijkertijd was ik onderzoeker, journalist, ooggetuige en toerist.

 

Tot welke conclusies kwam ik? Het apartheidslabel is niet uit de lucht gegrepen, zoals tegenstanders ervan uitroepen. Over het algemeen bekeken –in de hele Israëlisch-Palestijnse ruimte– installeerde de Israëlische overheid een verregaande etnische dominantie van de joodse bevolking ten nadele van de Palestijnen. Dit veruitwendigt zich in twee verschillende regimes.

 

In Israël is er residentiële segregatie. Palestijnen leven in kleine verspreide gebiedjes; daarbuiten kunnen ze geen land verwerven. Ook is er in alle domeinen institutionele discriminatie. Palestijnen hebben echter partiële doch significante rechten die in een apartheidssysteem niet voorkomen. Bovendien is de bewegingsvrijheid relatief onbeperkt. Ik stel vast dat Israël een etnisch-joodse staat is die de Palestijnse minderheid discrimineert en residentieel segregeert. Dit strookt enerzijds niet met de democratische principes, wat Israël ook moge beweren. Maar anderzijds is het regime ook geen apartheid. Ik stel op inspiratie van de politieke geograaf Oren Yiftachel een alternatieve term voor: ethnocracy.

 

In de Westbank, algemeen beschouwd als bezet gebied, neemt de joodse dominantie wél de vorm aan van apartheid. Er is een ruimtelijke fragmentatie en enclavisering van het gebied door het Israëlisch beleid van nederzettingen, de muur, de gesegregeerde wegen, de checkpoints, verboden zones en

andere beperkingen. De Palestijnse dorpen en steden zijn door bewust beleid reservaten geworden. Aan de hand van een pasjessysteem wordt de bewegingsvrijheid ingeperkt. Er is residentiële en sociale segregatie. Palestijnen ervaren geen separate development. Het militaire bestuur, een arm van de Israëlische overheid, creëerde in het laatste decennium twee aparte én ongelijke maatschappijen. Aan de ene kant is er de geprivilegieerde joodse maatschappij, bestaande uit de settlers in hun nederzettingen. Zij zijn volledig gelinkt aan de staat Israël, met alle voordelen van dien (inspraak in bestuur, eerlijke rechtspraak, gestimuleerde economie,…). Daartegenover staat de Palestijnse ‘non-maatschappij’, bestaande uit talrijke enclaves, op zich niet leefbaar. Politiek is er een pseudobestuur; de economie is onbestaande en afhankelijk van Israël; in een dubbel rechtspraaksysteem worden zij stelselmatig benadeeld op basis van hun identiteit. Dit Israëlisch beleid is intentioneel, offensief en overstijgt veiligheidsoverwegingen.

 

Er gaat geen praatje of er is wat van waar. ‘Israël apartheid’ is meer dan een slogan.

 

Bibliografie

 

Bibliografie

 

INTERVIEWS

 

Interview met Samir Awad (Birzeit University), vrijdag 7 februari 2009, Ramallah (Westbank)

 

Interview met Neta Golan, maandag 10 februari 2009, Ramallah (Westbank).

 

Interview met Ziad Al-Hammouri (Jerusalem Center for Social and Economic Rights), dinsdag 17 februari 2009, Oost-Jeruzalem.

 

Interview met Eyal Hareuveni (B’Tselem), donderdag 19 februari 2009, West-Jeruzalem.

 

Interview met John Reynolds (Al Haq), donderdag 19 februari 2009, Ramallah (Westbank).

 

Interview met Michael Warschawski, vrijdag 20 februari 2009, West-Jeruzalem.

 

Interview met Uri Davis, vrijdag 20 februari 2009, Ramallah (Westbank).

 

Interview met Jeff Halper, zondag 22 februari 2009, West-Jeruzalem.

 

Interview met Tzafrir Cohen (Medico International), woensdag 25 februari 2009, West-Jeruzalem.

 

Interview met Bassem Eid (Palestinian Human Rights Monitoring Group), woensdag 25 februari 2009, Beit-Hanina, Oost-Jeruzalem.

 

Interview met Benjamin Pogrund, dinsdag 24 februari (deel 1) en zondag 1 maart (deel 2) 2009, West-Jeruzalem.

 

Lezing Hazem Jamjoum (Badil), dinsdag 3 maart 2009, Alternative Information Center, Bethlehem (Westbank).

 

Interview met Oren Yiftachel, vrijdag 6 maart 2009, Beersheva (Israël).

 

Interview met Orna Kohn (Adalah), zondag 8 maart 2009, Haifa (Israël).

 

Lezing Ilan Pappé, vrijdag 13 maart 2009, Leuven. Interview met Ilan Pappé, vrijdag 13 maart 2009, Leuven.

 

Interview met Lucas Catherine, woensdag 25 maart 2009, Brussel

 

Verder: gesprekken met Jimmy Collins (International coordinator Israeli Committee Against House Demolitions), directeur van Mandela Institute for Human Rights in Ramallah en Prof. Dhr. Roger Heacock (Birzeit University).

 

BOEKEN

 

Adam, H. (2002). Peace making in divided societies: the Israël-South Africa analogy. Human Sciences Research Centre, 80p.

 

Adam, H., en Moodley, K. (2005). Seeking Mandela, Peacemaking between Israelis and Palestinians. Philadelphia: Temple University Press, 224p.

 

Asher, A. (1998). The second republic: politics in Israel. Chatham: CQ Press, 205p.

 

Beinart, W., en Dubow, S. (1995). Segregation and Apartheid in twentieth-century South Africa. London: Routledge, 288p.

 

Benvenisti, E. (1992). The international law of occupation. Princeton: Princeton University Press, 241p.

 

Bishara, M. (2001). Israel/Palestine: Peace or Apartheid. London: Zed Books, 128p.

 

Boas, E. (1995). Jewish state or Israeli nation?. Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 288p.

 

Butler, A. (2004). Contemporay South Africa. Basingstoke: Palgrave McMillan, 224p.

 

Carey, R., ea. (2001). The New Intifada: Resisting Israel’s Apartheid. London: Verso, 320p.

 

Carter, J. (2007). Palestine: Peace not Apartheid. New York: Simon and Schuster, 264p.

 

Catherine, L. (2002). Palestina. De laatste kolonie. Uitgeverij EPO.

 

Clark, N. en Worger, W. (2004). South Africa: the rise and fall of Apartheid, Longman, 200p.

 

Couwenberg, S. (red). (2008). Apartheid, anti-Apartheid, post-Apartheid. Terugblik en evaluatie. Civis mundi, Jaarboek 2008. Budel: Damon, 148p.

 

Davis, U. (2003). Apartheid Israel, possibilities for the struggle within. London: Zed Books,  256p.

 

Davis, U. (1987). Israel: An Apartheid State. London: Zed Books.

 

Deegan, H. (2001). The politics of the New South Africa. Apartheid and after. Essex: Pearson Education, 261p.

 

Doom, R. (2001). De structuur van de waanzin: conflicten in de periferie. Gent: Academia Press, 483p.

 

Guelke, A. (2005). Rethinking the rise and fall of Apartheid: South Africa and world politics. Basingstoke: McMillan, 272p.

 

Halper, J. (2002). Nishul: Israel's Form of Apartheid, An African conversation on Israel and Palestine. Columbia University.

 

Jost, J.T. en Sidanius, J. (2004). Political psychology. Psychology Press, Taylor en Francis Group, 472p.

 

Louer, L. en King, J. (2007). To be an Arab in Israel. London: Hurst and Company, 228p.

 

Kamali, M. (2008). Racial discrimination, institutional patterns and politics. London: Routledge.

 

Kimmerling, B., en Migdal, J.S. (2003).The Palestinian people, a history. Harvard: Harvard University Press, 608p.

 

Kretzmer, D. (1990). The legal status of the Arabs in Israel. Jerusalem: International Center for peace in the Middle East.

 

Macionis, J., en Plummer, K. (2005).  Sociology, a global introduction. Third Edition, Prentice Hall, 824p.

 

Mandela, N. (1995). Autobiografie: de lange weg naar vrijheid. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Contact, 580p.

 

Morris, B. (2008). 1948: a history of the first Arab – Israeli war. Yale: Yale University Press,  544p.

 

Morris, B. (1989). The Birth of the Palestine Refugee Problem 1947-1949. Cambridge: Cambridge University Press, 400p.

 

Navot, S. (2007). The constitutional law of Israel. Alphen a/d Rijn: Kluwer Law international, 380p.

 

Pappe, I. (2006). The Ethnic Cleansing of Palestine. Oxford: Oneworld Publications, 256p.

 

Prentice, D. A. en Miller, D. T. (ed) (1999). Cultural divides, understanding and overcoming group conflict. Russell Sage Foundation Publications, 507p.

 

Quigley, J. (1990). Palestine And Israel: A Challenge To Justice. Duke University Press,  349p.

 

Quigley, J. (2005). The case for Palestine: an international law perspective. Duke University Press, 260p.

 

Worden, N. (2000). The making of modern South Africa. London: Blackwell Publishers, 198p.

 

Yiftachel, O. (2006). Ethnocracy: land and identity politics in Israel/Palestine. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 368p.

 

ARTIKELEN

 

Adam, H. (2003). Visions of the Future during Political Transitions, Comparing Afrikaner and Israeli attitudes. SocialText, 75 (2), pp. 95-110.

 

Aloni, A. (2007). This road is for jews only: yes, there is Apartheid in Israel. Counterpunch, 8 [http://www.counterpunch.org/aloni01082008.html].

 

Bsoul, L.A. (2006). The status of Palestinians in Israel: 1948-Oslo. Arab Studies Quarterly, 28.

 

Carey, R. (2003). Palestine Besieged: The Threat of Annihilation. The South Atlantic Quarterly, 102 (4), pp. 675-699.

 

Collins, F. (2005). Israel Prepares The Ground for An Apartheid Autonomy in The Territories. Washington Report on Middle East Affairs, October/November, p.10.

 

Dowty, A. (1999). Is Israel democratic? Substance and semantics in the ‘Ethnic democracy’ debate. Israel Studies, 4 (2), pp 1-15.

 

Falah, G. (1996). Living together apart: residential segregation in mixed arab-jewish cities in Israel. Urban Studies, 33 (6), pp 823-857.

 

Falah, G., Hoy, M. en Sarker, R. (2000) Co-existence in selected mixed arab-jewish cities in israel: by choice or by default. Urban Studies, 37 (4), pp 775-796.

 

Falah, G. (2003). Dynamic patterns of shrinking Arab lands in Palestine. Political Geography, 22, pp 179–209.

 

Falah, G. (2005) The geopolitics of enclavisation and the demise of the two state solution to the Israel-Palestine conflict. Third world quarterly, 26 (8), pp 1341-1372.

 

Farsakh, H. L. (2003). Israel: an Apartheid state? Le Monde diplomatique, November 2003. [http://mondediplo.com/2003/11/04Apartheid].

Farsakh, H.L. (2005). Independence, cantons or bantustans. Middle East Journal, 59, pp 230-245.

 

Gavison, R. (1999). Jewish and Democratic? A Rejoinder to the Ethnic Democracy Debate.  Israel Studies, 4 (1), pp 44-72.

 

Ghanem, A. (1998). State and minority in Israel: the case of ethnic state and the predicament of its minority. Ethnic and Racial Studies, 21 (3), pp 428–447.

 

Ghanem A. (2000). The Palestinian Minority in Israel: The 'Challenge' of the Jewish State and Its Implications. Third World Quarterly, 21 (1), pp. 87-104.

 

Ghanem, A., en Rouhana, N. (1998). The Crisis of Minorities in Ethnic States: The Case of Palestinian Citizens in Israel. International Journal of Middle East Studies, 30 (3), pp. 321-346.

 

Ghanem, A., en Rouhana, N. (2001). Citizenship and the Parliamentary Politics of Minorities in Ethnic States: The Palestinian Citizens of Israel. Nationalism &thnic Politics, 7 (4), p 66.

 

Ghanem, A., Rouhana, N. en Yiftachel, O. (1998). Questioning ‘Ethnic Democracy’. Israel Studies, 3, pp 253-267.

 

Glaser, D. (2003). Zionism and Apartheid: a moral comparison. Ethnic and racial studies, 26 (3), pp 403-421.

 

Goldhaber, R. (2007). A spatio-perceptual segregation model: a case study of Jewish and Arab experiences in Jaffa in Israel. Urban Geography, 28 (6), pp 578-603.

 

Goldenberg, S. (2003). Palestinians feel the heat as police enforce beach Apartheid. The Guardian, 3 juni [http://www.guardian.co.uk/international/story].

 

Goldscheider, C. (1993). Arab Israelis: demography, dependency, and distinctiveness. Asian and African Studies, 27,  pp 61-84.

 

Gordon, N., (2008). From colonization to separation: exploring the structure of Israel’s occupation. Third World Quarterly, 29 (1), pp. 25-44.

 

Halper, J. (2006). Apartheid versus sumud. New Internationalist [ http://www.thefreelibrary.com/Apartheid+versus+sumud.-a0147292241].

 

Halper, J. (s.d.). Israel-Palestine: Apartheid or confederation’.

 

Hareven, A. (1993). Toward a shared civility? Asian and African studies, 27, pp 207-213.

 

Hasan, R. (2008). The Unitary, Democratic State and the Struggle Against Apartheid in Palestine-Israel. Holy Land Studies: A Multidisciplinary Journal, 7 (1), pp. 81-94.

 

Hass, A.. (2002) Israel's Closure Policy: An Ineffective Strategy of Containment and Repression. Journal of Palestine Studies, 31 (3), pp 5-20.

 

Humpries, I  (2009). Coexistence’ and ‘mixed cities’: a microcosm of Israeli Apartheid.  Washington Report on Middle East Affairs, 28 (1).

 

Jabareen, Y. (2009). Ethnic groups and the meaning of urban place: the German Colony and Palestinians and Jews in Haifa. Cities, 26, pp 93-102.

 

Jabareen, Y. (2006). Law and education: critical perspectives on Arab Palestinian education in Israel. American Behavioral Scientist, 49 (8), pp. 1052-1074. 

 

Kedar, A. en Yiftachel, O. (2006). Land regime and social relations in Israel, Swiss human rights book, 1, pp. 129-137.

 

Marshall, M. (1995). Rethinking the Palestine Question: The Apartheid Paradigm.  Journal of Palestine Studies, 25 (1), pp 15-22.

 

McGarry, (1998). Demographic engineering’: the state-directed movement of ethnic groups as a technique of conflict regulation. Ethnic and racial studies, 21 (4), pp 613-638.

 

McTague, J. J. (1985). Israel and South Africa: A Comparison of Policies. Journal of Palestine Studies, 14 (3), pp. 101-109.

 

Lagerquist, P. (2004). Fencing the Last Sky: Excavating Palestine after Israel’s Separation Wall. Journal Of Palestine Studies, 33 (2), pp. 5- 35.

 

Lowrance, S. (2005). Being Palestinian in Israel: Identity, Protest, and Political Exclusion.   Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, 25(2), pp. 487-499.

 

Moleah, A. (1981). Violations of Palestinian Human Rights: South African Parallels. Journal of Palestine Studies, Special Issue: American Blacks on Palestine, 10(2), pp. 14-36.

 

Neuberger, B. (1993). The Arab minority in Israeli politics 1948-1992 – From marginality to influence. Asian and African studies, 27, pp. 149-169.

 

Newman, D. (2002). The geopolitics of peacemaking in Israel-Palestine. Political Geography, 21, pp 629-646.

 

Okun, B.S. en Friedlander, R. (2005). , Educational Stratification among Arabs and Jews in Israel: Historical Disadvantage, Discrimination, and Opportunity. Population Studies, 59 (2),  pp. 163-180.

Peach, C. (1996). The meaning of segregation. Planning, practice and research, 11 (2), pp 137-160.

 

Peleg, Y. (1992). Ethnic Democracy and the Legal Construction of Citizenship: Arab Citizens of the Jewish State. American Political Science Review, 86 (2), pp. 432-443.

 

Peleg, Y. (2004).  Jewish-Palestinian Relations in Israel: From Hegemony to Equality.  

International Journal of Politics, Culture, and Society, 17 (3), pp. 415-437.

 

Pogrund, B. (2007). South Africa Is Not a Model for Us. Palestine – Israel.  Journal of Politics, Economics & Culture, 14 (2), pp. 20-26.

 

Quigley, J., (1991). Apartheid outside South Africa. Indiana International & Comparative Law Review, 2.

 

Regan, B. (2008). The State of Israel and the Apartheid Regime of South Africa in Comparative Perspective. Holy Land Studies: A Multidisciplinary Journal, 7, pp. 201-212.

 

Rekhess, E. (2002). The Arabs of Israel After Oslo: Localization of the National Struggle.  Israel Studies, 7 (3), pp 1-44 .

 

Reuveny, R. (2003). Fundamentalist colonialism: the geopolitics of Israeli-Palestinian conflict. Political Geography, 22, pp 347-380.

 

Rouhana, N. en Sultany, N. (2003). Redrawing the boundaries of citizenship: Israel’s new hegemony. Journal of Palestine Studies, 33 (1), pp. 5-22.

 

Schechla, J. (2001). The Invisible People Come to Light: Israel's "Internally Displaced" and the "Unrecognized Villages. Journal of Palestine Studies, 31(1), pp. 20-31.

 

Smooha, S.  (2002). The model of ethnic democracy: Israel as a Jewish and democratic state.  Nation and Nationalism, 8, pp 475–503.

 

Smooha, S. (1997). Ethnic democracy: Israel as an archetype. Israel studies, 2 (2),  p. 198-241.

 

Tamari, S. (2002). Who Rules Palestine? Review essay. Journal of Palestine Studies, 31 (4), pp. 102-113.

 

Usher, G. (2005). Unmaking Palestine: On Israel and the Wall. Journal Of Palestine Studies.  35 (1), pp 25-43.

 

Yiftachel, O. en Jacobi, H. (2003). Urban ethnocracy: ethnicization and the production of space in an Israeli ‘mixed city. Environment and Planning: society and space, 21, p. 673-693.

 

Yiftachel, O. (1997). Israel: metropolitan integration or ‘fractured  regions’? An alternative perspective. Cities, 14 (6), pp. 371-380.

 

Yiftachel, O. (2005), Neither two states nor one, The Arab world geographer, 8 (3), pp. 125-129.

 

Zreik, R. (2004). Palestine, Apartheid, and the Rights Discourse. Journal Of Palestine Studies, 43 ( 1), pp  68-80.

 

Zreik, R. (2003). The Palestinian Question: Themes of Justice and Power Part II: The Palestinians in Israel. Journal Of Palestine Studies, 1, pp 42-54.

 

Zureik, E. (1993a). Prospects of the Palestinians in Israel: I. Journal of Palestine Studies, 22 (2), pp 90-109

 

Zureik, E. (1993b). Prospects of the Palestinians in Israel: II. Journal of Palestine Studies, 22 (4), pp 73-93.

 

Zureik, E. (2001). Being Palestinian in Israel, review essay of report on October 2000 violence. Journal of Palestine Studies, 30 (3), pp 88-96.

 

Rapporten en congrespapers

 

Adalah (2000). Adalah’s Review: Land (vol. 2), 80p.

 

Adalah (2001). Institutionalized discrimination against Palestinian citizens of Israel. Adalah’s report to the World Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance, 28 august-7 september 2001, Durban, South Africa. Haifa, 84p.

 

Al Haq (2001). Discrimination is real: discriminatory Israeli policies in Israel, the Occupied Territories and Occupied East Jerusalem. Draft paper presented to the World Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance, 28 august-7 september 2001, Durban, South Africa. Ramallah, 46p.

 

Badran, A. (2005). A comparison between South Africa and Palestine. Conference presentation, International conference October 26-29 2005, Toronto, Canada.

 

Bimkom – Planners for planning rights (2008). The prohibited zone: Israeli planning policy in the Palestinian villages in Area C, Jerusalem, 167p.

Bimkom – Planners for planning rights (2006). Between fences: the enclaves created by the separation barrier (abstract). Tel Aviv.

 

B’Tselem (2008a). Access denied: Israeli measures to deny Palestinians access to land around settlements. Comprehensive report. Jerusalem, 83p.

 

B’Tselem (2008b). Annual report. Human rights in the Occupied Territories. Special report. Jerusalem, 20p.

 

B’Tselem (2007a). Ground to halt: denial of Palestinians’ freedom of movement in the West Bank. Comprehensive report. Jerusalem, 117p.

 

B’Tselem & Hamoked – Center for the defence of the individual (2007b). Absolute Prohibition: the torture and ill-treatment of Palestinian detainees. Jerusalem, 98p.

 

B’Tselem & Bimkom – Planners for planning rights (2005a). Under the guise of security: routing the separation barrier to enable the expansion of Israeli settlements in the Westbank. Jerusalem.

 

B’Tselem & Bimkom – Planners for planning rights (2005b). Under the guise of security: routing the separation barrier to enable the expansion of Israeli settlements in the Westbank (executive summary). Jerusalem

 

B’Tselem (2004). Forbidden roads: the discriminatory West Bank road regime. Information sheet. Jerusalem, 53p.

 

B’Tselem (2002). Land grab: Israel’s settlement policy in the West Bank (summary). Jerusalem [http://www.btselem.org/English/Publications/Summaries/200205_Land_Grab…].

 

B’Tselem (2001). Tacit consent: law enforcement towards Israeli settlers in the Occupied Territories. Informatino sheet. Jerusalem, 52p.

 

Defence for children international – Palestine section (2008). Under attack: settler violence against Palestinian children in the Occupied Territory. Jerusalem, 39p.

 

Local Aid Coordination Committee (2003). The impact of Israel’s separation barrier on affected West Bank communities. Report of the mission to the Humanitarian and Emergency Policy Group (HEPG).

Ma’an Development Center (2008). Apartheid roads. Promoting settlements, punishing Palestinians, Ramallah, 44p.

 

Mandela Institute for Human Rights & JCHR for Human Rights (2004). Palestinian prisoners: legal analysis. Ramallah, 57p.

 

Strawson, J. (2005). The international community’s legal responses to Apartheid South Africa and the Israeli occupation of the West Bank, Gaza and East Jerusalem. Paper delivered at a workshop entitled ‘Legal analysis of the applicability of the Apartheid analogy to Israel and the Occupied Territories’, organized by Avocats sans Frontières, Al-Ram, December 14-16 2005.

 

Waxman, D. en Peleg, I. (2008). Israel’s future: ethnic or bi-national state? Paper presented at the annual conference of the Association for Israel Studies. Baruch College, City University of New York. [http://www.aisisraelstudies.org/Conferences/2008NYU/2008Papers/Waxman20…].

 

Yesh Din – Volunteers for human rights (2007). Backyard proceedings: the implementation of due process rights in the military courts in the occupied territories. Tel Aviv: Yesh Din, 181p.

 

 

Sites, webpagina’s, online papers

 

African History Glossary – Apartheid laws[december 2008; http://africanhistory.about.com/od/Apartheidlaws]. 

 

Al Haq (2008a). Monitoring and documentation department. Field report october-december 2008 [mei 2009, Al Haq: http://www.alhaq.org/pdfs/mdd-oct-dec-2008.pdf].

 

Al Haq (2008b). Israeli settlements in the occupied Palestinian territory: questions and answers. [mei 2009, Al Haq: http://www.alhaq.org/pdfs/q&a-settlements.pdf].

 

Al Haq (2008c). Racial discrimination and Apartheid in the Israeli-Palestinian context: legal questions and answers. [mei 2009, Al Haq: http://www.alhaq.org/pdfs/q&a-racial-discrimination-Apartheid.pdf].

 

Anti Defamation League. The Apartheid Analogy: wrong for Israel [juni 2009; ADL: http://www.adl.org/israel/Apartheid/confronting_the_Apartheid_analogy.p…].

 

B’Tselem (2009a). Land expropriation and settlements. [mei 2009, B’Tselem: http://www.btselem.org/English/Settlements/Index.asp].

 

B’Tselem (2009b). Use of firearms. [mei 2009, B’Tselem: http://www.btselem.org/English/Firearms/Index.asp].

 

B’Tselem (2009c). Beatings and abuse. [mei 2009, B’Tselem: http://www.btselem.org/English/Beating_and_Abuse/Index.asp].

 

B’Tselem (2009d). Restrictions on movement. [mei 2009, B’Tselem: http://www.btselem.org/English/Freedom_of_Movement].

 

B’Tselem (2009e). Separation barrier. [mei 2009, B’Tselem: http://www.btselem.org/English/Separation_Barrier/index.asp].

 

B’Tselem (2009f). Administrative punishment. [mei 2009, B’Tselem: http://www.btselem.org/English/Administrative_Detention/Index.asp].

 

B’Tselem (2009g). Torture. [mei 2009, B’Tselem: http://www.btselem.org/English/Torture/Index.asp].

 

B’Tselem (2009h). Land and water. [mei 2009, B’Tselem: http://www.btselem.org/English/Water/Index.asp].

 

Human Sciences Research Council of South Africa (2009a). Occupation, colonialism, Apartheid. A re-assessment of Israel’s practices in the occupied Palestinian territories under international law. Cape Town. [juni 2009, HSRC: http://www.hsrc.ac.za/Document-3227.phtml].

 

Human Sciences Research Council of South Africa (2009b). Occupation, colonialism, Apartheid. A re-assessment of Israel’s practices in the occupied Palestinian territories under international law. Executive summary. Cape Town. [juni 2009, HSRC: http://www.hsrc.ac.za/Document-3230.phtml].

 

Truth and Reconciliation Commission of South Africa (1998). Volume I. [december 2008, TRC: http://www.doj.gov.za/trc/report/finalreport/Volume%201.pdf].

 

UN Commission on Human Rights (2005). Report of the special rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied by Israel since 1967, John Dugard. [juni 2009, UN: http://www.unhcr.org/refworld/docid/42d66e880.html].  

UN Commission on Human Rights (2007). Report of the special rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied by Israel since 1967, John Dugard. [juni 2009, UN: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/105/44/PDF/G0710544.pdf?Open…].

 

UN – Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) (2007). The Humanitarian Impact on Palestinians of Israeli Settlements and Other Infrastructure in the West Bank. [juni 2009, http://www.ochaopt.org/documents/TheHumanitarianImpactOfIsraeliInfrastr…]

 

Waxman, D. en Peleg, I., (2008). Israel’s Future: Ethnic or Bi-National State?.  Baruch College, City University of New York. [maart 2009, http://www.aisisraelstudies.org/Conferences/2008NYU/2008Papers/Waxman20…].

 

Download scriptie (1.82 MB)
Winnaar Scriptieprijs
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2008
Promotor(en)
Prof. Dr. Georgi Verbeeck