Nieuwe tonen op de ladder? Een studie naar een meer prominente plaats voor muziek in het Vlaamse basisonderwijs

Ruuth
Oosterlijnck
  • Eveline
    Simpelaere

 

Eveline Simpelaere & Ruuth Oosterlijnck

 

Nieuwe tonen op de ladder?

Een studie naar een meer prominente plaats voor muziek in het Vlaamse basisonderwijs

 

Sinds enkele jaren kunnen we in Vlaanderen niet langer omheen de groeiende belangstelling voor kunst en cultuur in het onderwijs. Niet alleen op beleidsniveau werden reeds tal van charmeoffensieven gelanceerd om de kunsten meer prominent aan bod te laten komen, ook binnen de academische wereld werd dit actuele onderwerp vanuit diverse invalshoeken belicht. Onder andere de befaamde studies van professor Bamford[1] deden in het Vlaamse onderwijsveld veel stof opwaaien. De resultaten van haar onderzoek lieten namelijk een weinig rooskleurig beeld zien van het cultuuraanbod in het Vlaamse onderwijs. De hoge drop-outcijfers in het deeltijds kunstonderwijs, het heersende gevoel van onvermogen bij Vlaamse leerkrachten om een kwaliteitsvolle invulling te geven aan kunstvakken, en het gebrek aan samenwerkingsverbanden tussen scholen en culturele actoren zijn slechts een greep uit de kwalijke punten die de onderzoekster aanhaalde ten aanzien van de Vlaamse kunst- en cultuureducatie. Toenmalig minster van Werk, Onderwijs en Vorming, Frank Vandenbroucke en minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, Bert Anciaux reageerden alert en richtten prompt een Commissie onderwijs cultuur en een Werkgroep inhoudelijke vernieuwing DKO op. De adviezen en mogelijke oplossingen die uit deze denktanks voortvloeiden, aangevuld met kritische kanttekeningen van de Vlaamse Onderwijsraad, mondden onder andere uit in een concreet initiatief dat in het voorjaar van 2009 onder grote persbelangstelling tot het Dynamo3project[2] werd gedoopt.

 

De aandacht vanuit beleid en onderzoek voor kunst- en cultuureducatie, heeft zich echter (nog) niet voldoende vertaald naar de dagelijkse klaspraktijk waar de kunstvakken aan belang moeten inboeten tegenover de meer cognitieve vakken zoals taal en wiskunde. Deze vaststelling heeft ons ertoe aangezet om na te gaan hoe leerkrachten uit het Vlaamse basisonderwijs muzische vorming en meer bepaald muzikale opvoeding beleven. Tevens hebben we getracht om aanbevelingen te doen om, rekening houdend met de beleidsadviezen en met de percepties van leerkrachten, een meer prominente plaats voor muziek te vrijwaren. Een basisschool te Finland waar muziek een aanzienlijke plek in het curriculum krijgt toebedeeld, deed hiertoe dienst als inspiratiebron. Het onderzoeksopzet van onze studie bestond bijgevolg uit twee luiken: enerzijds een etnografische studie van de Finse basisschool, aangevuld met tien focusgesprekken met Finse leerkrachten, ouders, leerlingen en oud-leerlingen, en anderzijds zes focusgesprekken met Vlaamse directieleden en leerkrachten.

 

De vraag naar een meer prominente plaats voor muziek in het Vlaamse basisonderwijs kan echter niet beantwoord worden zonder het referentiekader waarin deze vraag gesteld wordt, te bevragen. De oproep die zowel vanuit het beleid als vanuit het onderzoeksveld uitgaat om muziek en ruimer kunst- en cultuureducatie te stimuleren, past namelijk in onze hoogtechnologische samenleving waarin attitudes zoals creativiteit, doorzettingsvermogen, teamgerichtheid… van groot belang zijn. In deze optiek is de recente aandacht voor kunst- en cultuureducatie niet toevallig. Men kan zich zodoende de vraag stellen of dit inzetten van kunst als middel om tegemoet te komen aan maatschappelijke normen niet fundamenteel in tegenspraak is met waar kunst in essentie voor staat. Het is juist eigen aan kunst dat ze op zichzelf staat en zich manifesteert als iets bevreemdend, rebels en onvoorspelbaar. Is het dan niet merkwaardig dat de oproep naar meer kunst- en cultuureducatie voornamelijk gerechtvaardigd wordt door de maatschappijbevestigende attitudes (zoals creativiteit) die kunstvakken genereren?

 

Zonder deze markante vaststelling van de hand te doen, stellen we vanuit pragmatische invalshoek praktische en structurele maatregelen voor om de aanwezigheid van muziek op de basisschool te versterken.

 

Een eerste punt behelst de professionalisering van leerkrachten. Vooreerst dient de lerarenopleiding meer authentieke praktijkervaringen voor muziek en breder muzische vorming aan te bieden aan leraren in wording. Voorts kan de ervaren kloof tussen de lerarenopleiding en de eigenlijke praktijk gedicht worden door de lerarenopleiding te betrekken bij het ontwikkelen van een visie ten aanzien van kunst- en cultuureducatie in scholen. Een derde aspect betreft de focus op het aanbrengen van een degelijke basis muziektheorie zodat het leren van nieuwe (eigentijdse) composities een haalbaar gegeven wordt. Tenslotte dienen lerarenopleidingen, naast het aanreiken van praktische handvaten, bij hun studenten ook een bewustzijn te realiseren betreffende de vooronderstellingen aangaande kunst- en cultuureducatie.

 

In tweede instantie kan de inspectie een belangrijke rol spelen in het versterken van een positieve attitude betreffende kunst- en cultuureducatie bij leerkrachten. De initiatieven die scholen en leerkrachten ondernemen ten aanzien van muzische vorming dienen door hen meer gewaardeerd en in rekening gebracht te worden.

 

Verder kunnen nascholingen, ingericht door het DKO of andere culturele instellingen, worden aangewend om de muzische capaciteiten van leerkrachten te bevorderen, alsook hun zelfvertrouwen op te krikken. Het voorstel om professionele kunstenaars uit het DKO of andere culturele instellingen binnen de klaspraktijk van het reguliere basisonderwijs te brengen, kon rekenen op grote bijval bij de Vlaamse leerkrachten. Dergelijke uitwisseling met experts heeft een ondersteunende en inspirerende functie zodat leerkrachten na verloop van tijd deze opdracht beter op zich kunnen nemen en dus creatiever en expressiever kunnen omgaan met muziek. Een bijkomend positief gevolg van de aanwezigheid van professionele kunstenaars in de klas is dat de kans groot is dat kinderen hierdoor geprikkeld worden om deel te nemen aan de activiteiten van muziekacademies of andere culturele instellingen.

 

Om de gebrekkige continuïteit tussen de verschillende leerjaren en onderwijsniveaus aangaande muzische vorming op te vangen, is het uitschrijven van een schoolvisie ten aanzien van kunst- en cultuureducatie, aangepast aan de context en de eigenheid van elke school, een wenselijke denkpiste. Daar een uitgeschreven visie ook uitgevoerd dient te worden, is een voldoende groot draagvlak onder het leerkrachtenkorps noodzakelijk.

 

Het uittekenen van een transparant evaluatiesysteem kan, afgezien van de moeilijkheid en zelfs onmogelijkheid om kunst in richtlijnen te gieten, mogelijk zijn mits nauwgezet overleg tussen de verschillende leerkrachten van een school.

 

Ondanks de afkerigheid van de Vlaamse leerkrachten ten aanzien van de eindtermen inzake muzische vorming, blijft de opinie van de Onderwijsraad overeind. Dergelijke ruime omschrijving brengt namelijk de vrijheid met zich mee waarbinnen muzische momenten zich kunnen manifesteren.


[1] Naar aanleiding van haar internationale onderzoek m.b.t. een veertigtal landen naar de relatie tussen onderwijs en cultuur, kreeg Bamford de opdracht van toenmalig minister Vandenbroucke om de Vlaamse situatie zeer gedetailleerd door te lichten.

[2] http://dynamo3.canoncultuurcel.be/

Bibliografie

BibliografieAldridge, D. (2000). Music Therapy in Dementia Care: More New Voices. London: Jessica

Kingsley Publishers.Anciaux, B. (2008). Advies m.b.t. de beleids- en actienota over cultuureducatie over smakers en

makers binnen het Vlaamse cultuur- en jeugdbeleid. Brussel: Departement Cultuur, Jeugd, Sport

en Brussel.Austin, D. (2001). In Search of the Self: The Use of Vocal Holding Techniques: With Adults

Traumatized as Children. Music Therapy Perspectives, 19, 22-30.Baarda, D.B., de Goede, M.P.M., & Teunissen, J. (2001). Basisboek kwalitatief onderzoek:

praktische handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Groningen:

Stenfert Kroese.Baker, F.A., Gleadhill, L.B., & Dingle, G.A. (2007). Music therapy and emotional

exploration: Exposing substance abuse clients to the experiences of non-drug-induced

emotions. The Arts in Psychotherapy, 34 (4), 321-330.Bamford, A. (2006). The Wow Factor. Global research compendium on the impact of the arts in

education. Münster: Waxmann.Bamford, A. (2007). Kwaliteit en consistentie. Kunst- en cultuureducatie in Vlaanderen. Brussel:

Departement Onderwijs en Vorming.Barrett, M.S., & Smigiel, H.M. (2007). Children’s perspectives of participation in music

youth arts settings : Meaning, value and participation. Research Studies in Music Education, 28

(1), 39-50.Bjørkvold, J-R. (1992). De muzische mens. Rotterdam: Ad. Donker.Boal-Palheiros, G.M., & Hargreaves, D.J. (2001). Listening to music at home and at school.

British Journal of Music Education, 18 (2), 103-118.Bossuyt, T. (2003). De Veerman, een brede kijk op kunsteducatie. Afgehaald op 22 december

2008, van http://www.diagoog.beCampbell, M.R., & Thompson, L.K. (2007). Perceived Concerns of Preservice Music

Education Teachers: A Cross-Sectional Study. Journal of Research in Music Education, 55 (2),

162-176.CANON Cultuurcel. (2009). Dynamo3: klaar voor de start! Geraadpleegd op 1 april 2009, op

http://www.canoncultuurcel.be/dynamo3/dynamo3

Carey, L. (2006). Expressive and Creative Arts Methods for Trauma Survivors. London: Jessica

Kingsley Publishers.Chlan, L. (1998). Effectiveness of a music therapy intervention on relaxation and anxiety for

patients receiving ventilatory assistance. Heart & Lung: The Journal of Acute and Critical Care,

27 (3), 169-176.Claeys, A. (2009). Tegen de ontworteling en de vervreemding. Een pleidooi voor het

zelfverstaan van (een) cultuur. In L. Braeckmans (Ed.), Cultuur en onderwijs. Nadenken over

cultuur, culturele vorming en de bijdrage van de vakleraar (pp.107-131). Gent: Academia Press.Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2000). Research Methods in Education (5th ed.).

London: Routledge/Falmer.Commissie onderwijs cultuur. (2008). Gedeeld/Verbeeld, Eindrapport van de Commissie

onderwijs cultuur. Brussel: Departement Onderwijs en Vorming.Cultuurnetwerk Nederland (n.d.). Wat is cultuureducatie? Geraadpleegd op 7 maart 2008, op

http://www.cultuurnetwerk.nl/cultuureducatie/wat_is_cultuureducatie.htmlDe Braekeleer, J. (2000). Zijn de belachelijke spelletjes van de actieve kunsteducatie

besmettelijk? Vorming, 16 (1), 7-21.De Grauwe, J. (2005). Het beleid van de kunsteducatie in Vlaanderen: een algemene schets, casestudy

en kritische analyse. Antwerpen: De Veerman vzw.Departement Onderwijs en Vorming. (2007). Eindtermen Muzische Vorming. Geraadpleegd op

2 oktober 2008, op

http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/basisonderwijs/lager/uitgangspunten/mu…

ng.htmEuropees Parlement. (1996). Sociaal beleid in Finland: een overzicht. Geraadpleegd op 24

oktober 2008, op

http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/soci/w9/default_nl.htm#4Faber, H. (2005). Eigen muziek eerst? : een onderzoek naar competentiegerichte leerstrategieën in het

middelbaar muziekonderwijs. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Universiteit Utrecht,

Faculteit Geesteswetenschappen.Fetterman, D. (1998). Ethnography. Step By Step. Thousand Oaks: SAGE Publications.Gall, M., & Breeze, N. (2008). Music and eJay: An opportunity for creative collaborations in

the classroom. International Journal of Educational Research, 47 (1), 27-40.GO!dagkrant (2007). Vernieuwingsprojecten in het deeltijds kunstonderwijs. Afgehaald op 13

januari 2009, op http://www.g-o.be/sites/Dagkrant/Documents/20022008p26-27.pdfGoodrich, A. (2007). Peer Mentoring in a High School Jazz Ensemble. Journal of Research in

Music Education, 55 (2), 94-114.

Green, L. (1999). Research in the Sociology of Music Education: some introductory

concepts. Music Education Research, 1 (2), 159-170.Haanstra, F. (2006). The WOW factor: een blijde maar slechte onderbouwde boodschap over

de effecten van kunsteducatie. Kunstzone, tijdschrift voor kunst en cultuur in het onderwijs, 5 (9),

29-31.Hammersley, M., & Atkinson, P. (1983). Ethnography principles in practice. London: Tavistock.Harland, J., Kinder, K., Lord, P., Stott, A., Schagen, I., Haynes, J., et al. (2000). Arts Education

in Secondary Schools: Effects and Effectiveness. Slough: NFER.Haspeslagh, J. (2000). Muziek als gedienstig dienstertje van maatschappelijke belangen.

Ouverture, 9 (2), 28-32.Heather B., & MacIntosh, B.A. (2003). Sounds of healing: music in group work with

survivors of sexual abuse. The Arts in Psychotherapy, 30 (1), 17-23.Hetland, L., & Winner, E. (2001). The Arts and Academic Achievement: What the Evidence

Shows. Arts Education Policy Review, 102 (5), 3-7.Hickey, M., & Hayward, P. (2001). [Review of the book Arts Education in Secondary Schools:

Effects and Effectiveness ]. Music Education Research, 3 (2), 257-261.Ivanov, V.K., & Geake, J.G. (2003). The Mozart Effect and primary school children.

Psychology of Music, 31 (4), 405-413.Jordens, P. (2006). Landschapsschets Kunsteducatie. Afgehaald op 7 maart 2008, op

http://www.vti.be/node/142Kabinet Vlaams minister van Onderwijs en Vorming. (2009). Met de bus naar cultuur: dynamo3

brengt cultuur in elke klas. Geraadpleegd op 31 maart 2009, op

http://www.ond.vlaanderen.be/nieuws/2009/0331-dynamo3.htmKemper, K., & Danhauer, S.C. (2005). Music as Therapy. Southern medical journal, 98 (3), 282-

288.Knight, W.E.J., & Rickard, N.S. (2001). Relaxing music prevents stress-induced increases in

subjective anxiety, systolic blood pressure, and heart rate in healthy males and females,

Journal of music therapy, 38 (4), 254-272.Korenman, L.M., & Peynircioglu, Z.F. (2007). Individual Differences in Learning and

Remembering Music: Auditory versus Visual Presentation. Journal of Research in Music

Education, 55 (1), 48-64.Krueger, R.A. (1998a), Developping questions for focus groups. London: SAGE Publications.Krueger, R.A. (1998b), Moderating focus groups. London: SAGE Publications.

Krueger, R.A., & Casey, M.A. (2000). Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research.

Thousand Oaks: SAGE Publications.Laermans, R. (1988). De waarden van rockmuziek en jeugd(sub)culturen. Vrije Tijd en

Samenleving, 3 (3), 269-286.Lanckmans, K., Preckler, E., o.l.v. Pinxten, R. (2003). Studie naar de noodzaak en de mogelijkheden

voor het oprichten van een kunsteducatief platform in de provincie Vlaams-Brabant. Gent:

Centrum voor Interculturele Communicatie en Interactie (CICI).Maso, I., & Smaling, A. (1998). Kwalitatief onderzoek: praktijk en theorie. Amsterdam: Boom.McCall, G.J., & Simmons, J.L. (1969). Issues in participant observation: a text and reader. Mass:

Addison-Wesley.McKelvie, P., & Low, J. (2002). Listening to Mozart does not improve children’s spatial

ability: Final curtains for the Mozart effect. British Journal of Developmental Psychology, 20

(20), 241-258.McKinney C.H., Antoni M.H., Kumar M., Tims, F.C., McCabe, P.M. (1997). Effects of

Guided Imagery and Music (GIM) Therapy on Mood and Cortisol in Healthy Adults. Health

Psychologie, 16 (4), 390–400.Milliman, R.E. (1982). Using Background Music to Affect the Behavior of Supermarket

Shoppers. Journal of Marketing, 46 (3), 86-91.Ministry of Education. (1998). Basic education act. Afgehaald op 25 oktober 2008, op

http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1998/en19980628.pdfMinistry of Education. (2008). The Finnish Education system. Geraadpleegd op 25 oktober

2008, op http://opintoluotsi.fi/en-GB/Finnish_Educational_SystemMinistry of Education. (2008). Education system in Finland. Geraadpleegd op 25 oktober

2008, op http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutusjaerjestelmae/?lang=enMorgan, D. (1998a). The Focus Group Guidebook. California: SAGE Publications.Morgan, D. (1998b). Planning Focus Groups. Thousand Oaks: SAGE Publications.Morgan, D. (2002) Handbook of interview research: Context and method. Thousand Oaks: SAGE

Publications.Nantais, K.M., & Schellenberg, E.G. (1999). The Mozart Effect: An Artifact of Preference.

Psychological Science, 10 (4), 370-373.Neuman, W.L. (1994). Social research methods : qualitative and quantitative approaches (2nd ed.).

Boston: Allyn and Bacon.

Nordoff, P., & Robbins, C. (2004). Therapy in Music for Handicapped Children. NH: Barcelona

Publishers.North, A.C., Hargreaves, & D.J., Mckendrick, J. (1999). The influence of in-store music on

wine selections. Journal of applied psychology, 84 (2), 271-276.North, A.C., Shilcock, A., & Hargreaves, D.J. (2003). The effect of musical style on

restaurant customers’ spending. The Effect of Musical Style on Restaurant Customers'

Spending, Environment and Behavior, 35 (5), 712-718.OECD. Directorate for Education. (2008). Education at a glance 2008. Afgehaald op 25

oktober 2008, op http://www.oecd.org/dataoecd/31/46/41277828.pdfPeda.net. (2004). Basisonderwijs curriculum. Geraadpleegd op 25 oktober 2008, op

http://opspro.peda.net/kuopio/viewer.php3?DB=kpopsperusteetPeeters, L., & Staes, J. (2006). Stijnen helpt geen kweek : faalangst en vrijmoedigheid bij

muzische vorming. Brussel: CANON Cultuurcel.Pike, K. (1967). Language in relation to a unified theory of the structure of human behavior. The

Hague: Mouton De Gruyter.Pushta, C., & Potter, J. (2004). Focus Group Practice. London: SAGE Publications.

Rajalan Koulu. (n.d.). Rajalan Koulu. Geraadpleegd op 24 oktober 2008, op

http://www.peda.net/veraja/kuopio/rajalaRauscher, F.H., Shaw, G.L., & Ky, K.N. (1995). Listening to Mozart enhances spatialtemporal

reasoning: towards a neurophysiological basis. Neuroscience Letters, 185 (1), 44-47.Sanctorum, J. (2007). Is er cultuur voorbij het wow-effect? Kritisch-filosofische achtergrondreflecties

rond het Bamford-rapport in Vlaanderen. Afgehaald op 24 december, 2008, op

http://www.visionair-belgie.be/Artikels/Bamford.htmSectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt. (2008). Sectoren. Geraadpleegd op 25 oktober 2008,

op http://www.onderwijsarbeidsmarkt.nl/menu-left/sectoren/Silbermann, A. (1963). Sociology of music. London: Routledge & K. Paul.Silverman, D. (1997). Qualitative Research. Theory, Method and Practice. London: SAGE

Publications.Sloboda J. (2001). Emotion, Functionality and the Everyday Experience of Music: where

does music education fit? Music Education Research, 3 (2), 243-253.Stebbins, R.A. (2001). Exploratory Research in the Social Sciences: Qualitative Research Methods.

London: SAGE Publications.Steele, K.M. (2003). Do rats show a Mozart Effect? Music Perception, 21 (2), 251-265.

Steele, K.M., Bass, K.E. & Crook, M.D. (1999). The mystery of the Mozart effect: Failure to

Replicate. Psychological Science, 10 (4), 366-369.Stewart, D.W., & Shamdasani, P.N. (1990). Focus Groups: Theory and Practice. Applied Social

Research Methods Series, 20. Newbury Park (California): SAGE Publications.Söderman, J., & Folkestad, G. (2004). How hip-hop musicians learn: strategies in informal

creative music making. Music Education Research, 6 (3), 313-326.Supicic, I. (1987), Music in Society: A Guide to the Sociology of Music. Stuyvesant New York:

Pendragon Press.Sutton, J.P. (2002). Music, Music Therapy and Trauma. International Perspectives. London:

Jessica Kingsley Publishers.Suzuki, S., Mills, E., & Murphy, T.C. (1973). The Suzuki concept: an introduction to a successful

method for early Music education. Berkeley California: Diablo Press.Technology, Entertainment, Design. (2006). Talks Sir Ken Robinson: Do schools kill creativity?

Geraadpleegd op 10 november 2008, op

http://www.ted.com/index.php/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creat…The European Education Directory. (2006). Structure of Education System in Finland.

Geraadpleegd op 22 oktober 2008, op http://www.euroeducation.net/prof/finco.htmten Have, P. (2004). Understanding qualitative research and ethnomethodology. London: SAGE

Publications.The National Board of Education. (2008). The Education System of Finland. Geraadpleegd op

22 oktober 2008, op http://www.edu.fi/english/SubPage.asp?path=500,4699University of Helsinki. (2008). Department of Applied Sciences of Education. Geraadpleegd op

25 oktober 2008, op http://www.helsinki.fi/sokla/english/index.htmVandenbroucke, F. (2007). Toespraak op 25 september 2007. Een betere cultuureducatie, in

elke school. Geraadpleegd op 15 oktober 2008,

http://www.vlaanderen.be/servlet/Satellite?c=MIN_Publicatie&cid=1190687…

nme=minister_frank_vandenbroucke/MIN_Publicatie/Publicatie_met_relatiesMIN&lang=

NLVandenbroucke, F. (2008). Toespraak op 18 september 2008. Kunst- en cultuureducatie:

kansen voor talent. Geraadpleegd op 15 oktober 2008, op

http://www.vlaanderen.be/servlet/Satellite?c=MIN_Publicatie&cid=1221761…

1141721285950&p=1142511947285&pagename=minister_frank_vandenbroucke%2FMIN_

Publicatie%

2FPublicatie_met_relatiesMIN&site=minister_frank_vandenbroucke&subtype=Toespr

aak

Van Noort, W. (1999). Heavy Metal: rebels en religieus. Geraadpleegd op 22 december 2008, op

http://www.icce.rug.nl/~soundscapes/VOLUME02/Heavy_Metal.shtmlVan Petegem, P., Engels, N., & Rymenans, R. (2007). De perceptie van eindtermen en ontwikkelingsdoelen

in het basisonderwijs bij leerkrachten en directies. Brussel: Departement Onderwijs en

Vorming.Vaughn, S., Shay Schumm, J., & Sinagub, J. (1996). Focus group interviews in education and

psychology. Thousand Oaks: SAGE Publications.Vlaamse Onderwijsraad. (2008). Advies over cultuur- en kunsteducatie. Brussel: Ministerie van

de Vlaamse Gemeenschap.Werkgroep inhoudelijke vernieuwing DKO. (2008). Verdieping/ verbreding! Brussel:

Departement Onderwijs en Vorming.Westerlund H. (2006). Garage rock bands: a future model for developing musical expertise?

International Journal of music education, 24 (2), 119-125.Wiesenthal, D.L., Hennessey, D.A., & Totten, B. (2000). The influence of Music on Driver

Stress’. Journal of Applied Psychology, 30 (8), 1709-1719.Wong, H.L.C, Lopez-Nahas, V., & Molassiotis, A. (2001). Effects of Music therapy on

anxiety in ventilator-dependent patients. Heart & Lung: The Journal of Acute and Critical

Care, 30 (5), 376-387.Yalch, R.F., & Spangenberg, E.R. (2000). The effects of Music in a Retail Setting on Real

and Perceived Shopping Times. Journal of Business Research, 49 (2), 139-147.Yourn, B.R. (2000). Learning to Teach: perspectives from beginning Music teachers. Music

Education Research, 2 (2), 181-192.

 

Download scriptie (683.72 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2009