Anglicismos en los sectores del ‘webmail’ y de las redes sociales en una selección de la prensa escrita española y mexicana

Valérie
Smessaert
  • Valérie
    Smessaert

 

Mexicanen spreken geen Mexicaans

Door Valérie Smessaert

Als we spreken over de taal van de Engelsen, dan hebben we het over ‘het Engels’. Praten we over de Fransen, dan zeggen we ‘het Frans’. Spanjaarden spreken dan weer ‘Spaans’. Maar wat spreken de Mexicanen eigenlijk? Mexicaans, Spaans, Engels of een combinatie van die drie talen?

Via een contrastief taalkundig onderzoek werd nagegaan hoe groot de invloed van de Engelse taal in de Spaanse en Mexicaanse geschreven pers is. Het onderzoek spitste zich toe op de invloed van de Engelse taal in de sectoren van webmail en sociale netwerken. Bovendien werd de mogelijke invloed niet alleen tussen Mexico en Spanje vergeleken, maar werd ook een onderscheid gemaakt tussen populaire en kwaliteitskranten.

Een voorafgaande literatuurstudie bracht aan het licht dat ‘het Mexicaans’ geen taal is. De Mexicaanse taal is een Castiliaanse taalvariant, net zoals de Andalusische, Valenciaanse en Catalaanse taal een variant is van het Castiliaans. Bovendien werd een classificatie van anglicismen opgesteld, die gebaseerd is op bestaande classificaties. Zo catalogeert het onderzoek de termen die geselecteerd werden in verschillende categorieën: anglicismen, hybride termen, lexicale en/of semantische leenwoorden of typisch Spaanse termen die eventueel van vreemde oorsprong zijn.

Op basis van die literatuurstudie werden twee beschrijvende hypotheses geformuleerd, die het onderzoek hebben geleid. De eerste hypothese gaat ervan uit dat de Mexicaanse geschreven pers meer anglicismen telt dan de Spaanse geschreven pers. De tweede hypothese beschrijft de aanwezigheid van castellanizaciones (‘verspaansingen’) in de Spaanse pers. Er wordt echter verwacht dat die castellanizaciones in mindere mate in de Mexicaanse pers aanwezig zullen zijn. Daarnaast werd, zoals reeds eerder vermeld, ook onderzocht in welk type geschreven pers de meeste anglicismen voorkomen, in de kwaliteitspers of de populaire pers.

Om de invloed van de Engelse taal op de Castiliaanse geschreven pers te onderzoeken, werden twee bestaande corpora samengevoegd, namelijk een corpus over sociale netwerken en een over webmail in de Spaanse geschreven pers. Dat samengestelde corpus bestaat uit 104 artikels (94 uit de kwaliteitspers en 10 uit de populaire pers). Daarnaast werd ook een nieuw Mexicaans corpus samengesteld dat bestaat uit 103 persartikels (93 uit kwaliteitsvolle pers en 10 uit meer populaire bronnen). Om een representatief vergelijkend onderzoek te kunnen uitvoeren tussen de geschreven pers van de twee taalvarianten, werden de Mexicaanse bronnen geselecteerd op basis van de politieke strekkingen van de Spaanse bronnen.

Omdat de Spaanse geschreven pers geen echte populaire kranten kent, werden de populaire artikels voor zowel de Spaanse als de Mexicaanse pers van de websites van twee populaire tv-kanalen gehaald, namelijk Antena3 en TV Azteca.

Nadat de corpora waren samengesteld, werden in totaal 513 termen geselecteerd die verband houden met de onderzochte vakgebieden. Die termen werden in een overzichtelijke lijststructuur ondergebracht. Die structuur omvat de verschillende onderzochte vakgebieden, namelijk webmail, sociale netwerken en meer algemene informaticatermen. Daarbij werd de frequentste term bovendien steeds als eerste in de termenlijst geplaatst. Vervolgens werden de termen in de verschillende categorieën van anglicismen en castellanizaciones (‘verspaansingen’) ingedeeld. Problemen zoals polysemische termen, etymologische verscheidenheid van de term of het interdisciplinaire karakter van de term maakten de classificatie van de termen in de juiste sector/subsector of categorie niet eenvoudig. Om het werk te taalkundig te staven, is de classificatie voornamelijk gebaseerd op de informatie bij de lemmata in normatieve, descriptieve, etymologische en gespecialiseerde woordenboeken (Engelstalig, Spaanstalig).

Toen een categorie was toegekend aan alle termen, werd het vergelijkende onderzoek gestart. Daaruit bleek dat de Mexicaanse geschreven pers sterker beïnvloed wordt door de Engelse taal dan de Spaanse pers. In het Mexicaanse corpus kwamen 450 van de 513 termen voor en in het Spaanse corpus slechts 334. De grootste groep vormen de lexicale en/of semantische leenwoorden (termen die beïnvloed worden door de Engelse taal), daarna de echte anglicismen (Engelstalige leenwoorden), dan de pure Spaanse termen die eventueel van vreemde oorsprong zijn en de kleinste groep zijn de hybride termen. Op basis van die gegevens kon de eerste hypothese bevestigd worden. Die beschrijft namelijk een grotere invloed van de Engelse taal op de Mexicaanse pers dan op de Spaanse geschreven pers. In de populaire pers bleek echter het tegenovergestelde: het Spaanse corpus telt meer anglicismen dan het Mexicaanse.

Daarnaast bleek dat de castellanizaciones vaker voorkomen in het Mexicaanse corpus dan in het Spaanse corpus. Het Mexicaanse corpus telt 76 castellanizaciones en het Spaanse corpus 56. Op basis van die gegevens werd de tweede hypothese ontkracht. Die beweert namelijk dat castellanizaciones vaker te vinden zijn in de Spaanse pers dan in de Mexicaanse.

Door het populaire en het kwaliteitscorpus te vergelijken en door een aanvullende hypothetische berekening te maken, kon het onderzoek nog aantonen dat de kwaliteitspers sterker beïnvloed wordt door de Engelse taal dan de populaire pers. Het Mexicaanse populaire corpus telt 88 van de 188 geselecteerde termen en het Spaanse populaire corpus 146 van de 188 termen. De resultaten voor de kwaliteitspers zijn respectievelijk 450 en 334 van de 513 geselecteerde termen.

Als besluit van dit onderzoek kunnen we dus stellen dat de Mexicaanse geschreven pers sterker beïnvloed wordt door de Engelse taal dan de Spaanse geschreven pers in de onderzochte vakgebieden. Bovendien verschijnen ook meer castellanizaciones in de Mexicaanse pers en zou de kwaliteitspers sterker beïnvloed worden door de Engelse taal dan de populaire pers. Mexicanen spreken dus geen ‘Mexicaans’ maar wel een combinatie van Engels en Spaans.

 

Bibliografie

BIBLIOGRAFÍA BIBIOGRAFÍA GENERAL Aguado de Cea, G. (2006). De bits y bugs a blogs y webs: aspectos interdisciplinares,socioculturales y lingüísticos de la terminología informática. CORCILLVM: Estudios de traducción, lingüística y filología dedicados a Valentín García Yebra, 693-720. [En línea] http://oa.upm.es/6510/ [20.09.2011]. Andersson, S. (2008). Anglicismos del ámbito de informática y de Internet en prensaespañola entre 1990-2004. Tesina no publicada. Högskolan Skövde – Institutionen för kommunikation och information. Disponible en línea: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:133263 [19.09.2011]. Arroyo Vázquez, N. (2008). Bibliotecas públicas y sitios de redes sociales: ¿una cuestión de visibilidad?. Artículo para el IV Congreso nacional de bibliotecas públicas, 13. [En línea] http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/12354/1/Arroyo_IVCongresoBP.pdf [29.10.2011]. Baldauf, R. B. & Kaplan, R.B. (ed.). (2007). Language Planning and Policy in Latin America, Vol. 1. Ecuador, Mexico and Paraguay. Clevedon: Multilingual Matters LTD. Boyd, D.M. & Ellison, N.B. (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), 210-230. [En línea] http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html [27.10.2011]. Buitrago, A. & Torijano, J.A. (1998). Diccionario del origen de las palabras. Madrid: Espasa Calpe S.A.. Buitrago, A. & Torijano, J.A. (2011). Diccionario del origen de las palabras. Madrid: Espasa Libros S.L.U.. Cabré, M. T. (1993). El trabajo sistemático. En M.T. Cabré (ed.), La terminología: teoría,metodología, aplicaciones (pp. 290-338). Barcelona: Antártida/Empúries. Característica. (02.2007). En Vocabulario [1] de ordenadores e Internet en línea. http://jamillan.com/v_index.htm [15.11.2011]. Castellanización. (2010). En Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española en línea. www.rae.es/rae.html [03.02.2012]. Claes, L. (2008). Lenguas en contacto: la influencia del inglés en Monterrey, México. Tesina no publicada. Hogeschool Gent – Geassocieerde Faculteit Toegepaste Taalkunde. Disponible en línea:https://scriptie.hogent.be/2007-2008/895_VMMCOM090107_scriptie.pdf [17.10.2011]. Clave – Diccionario de uso del español actual. (2006). España-Ediciones SM-FSM. [En línea] http://clave.librosvivos.net/. Comillas. (10.2005). En Diccionario panhispánico de dudas en línea. http://rae.es/rae.html [05.03.2012]. Computadora. (10.2005). En Diccionario panhispánico de dudas en línea. http://rae.es/rae.html [18.04.2012]. Conectividad. (2010). En Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española en línea. www.rae.es/rae.html [15.11.2011]. Coryn, L. (2011). Influencia del inglés al español: las redes sociales. Trabajo de fin de grado no publicado. Hogeschool Gent – Geassocieerde Faculteit Toegepaste Taalkunde. Cuenta. (2010). En Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española en línea. www.rae.es/rae.html [24.02.2012]. Dacosta Esteban, J. (ed.), María Moliner - Diccionario de uso del español. (Versión digital 3.0). [CD-ROM]. Madrid: Gredos. Danbolt Drange, E.-M. (2009). Anglicismos en el lenguaje juvenil chileno y noruego. Tesis no publicada. Universidad de Bergen. Disponible en línea: https://bora.uib.no/bitstream/1956/3630/1/Dr.thesis_Eli-Marie%20Danbolt% 20Drange.pdf [29.04.2012].de la Cruz Cabanillas, I., et al. (2007). English loanwords in Spanish computer language. English for Specific Purposes, 26(1), 52-78. [En línea] http://www.sciencedirect.com/ [20.09.2011]. Diccionario de Internet. (2002). Madrid: Editorial Complutense. Falkland Islands Government. (2009). Government Organisation. [En linea] http://www.falklands.gov.fk/Government.html [31.01.2012]. Fernández Marrero, A. (21.07.2006). La expansión del español en el mundo: la prensa española en Australia. (La influencia del inglés en los periódicos hispánicos). Tesis doctoral publicada. Universidad de la Laguna – Humanidades y Ciencias sociales. [En línea] ftp://tesis.bbtk.ull.es/ccssyhum/cs158.pdf [03.02.2012]. Frago Garcia, J. A. & Franco Figueroa, M. (2003). El español de América. Cádiz: Universidad de Cádiz. Fuentes Díaz, A. (09.2011). La construcción de una contrahegemonía: la lengua indígena como práctica cultural contra la dominación1. Ponencia de uno de los 29 Grupos deTrabajo del Congreso 2010 Brasil. [21 pp.]. [En línea] http://www.alasru.org/wp- content/uploads/2011/09/GT29-Antonio-Fuentes-Díaz.pdf [03.02.2012]. Gómez Capuz, J. (2004). Los préstamos del español: lengua y sociedad. Madrid: Arco/Libros. Gómez Capuz, J. (2005). La inmigración léxica. Madrid: Arco/Libros. Gómez de Silva, G. (2001). Diccionario breve de mexicanismos. México: FCE. [En línea] http://www.academia.org.mx/dicmex.php [27.02.2012]. Grymonprez, P. (2008). Curso de vocabulario y de traducción (S1PB_WV). SpaansTaalpraktijk B. Dossier no publicado. Hogeschool Gent – Geassocieerde Faculteit Toegepaste Taalkunde. Guirao, P. (1985). Diccionario de la informática ilustrado. Barcelona: Editorial Mitre. Hamel, R. E. (2008). Bilingual Education for Indigenous Communities in Mexico. Encyclopedia of Language and Education, (5), 1747-1758. [En línea] http://www.springerlink.com/ [02.02.2012]. Internet. (10.2005). En Diccionario panhispánico de dudas en línea. http://rae.es/rae.html [07.03.2012]. Márquez Rojas, M. J. (2006). Los anglicismos terminológicos integrales en los textosespecializados del español. Estudios de Lingüística Aplicada, 24(43), 11-29. [En línea] http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=58804302 [19.09.2011]. Mensaje. (2010). En Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española enlínea. http://rae.es/rae.html [07.03.2012]. Mexicanizar. (2001). En Diccionario breve de mexicanismos en línea. http://www.academia.org.mx/dicmex.php [03.02.2012]. Millán, J.A. (02.2007). Vocabulario de ordenadores e Internet. [En línea] http://jamillan.com/v_index.htm [27.04.2012]. Novotná, M. (2007). El anglicismo en la lengua española. Trabajo de fin de grado no publicado. MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO - Filosofická fakulta Ústav románských jazyků a literatur. Disponible en línea: http://is.muni.cz/th/145734/ff_b/bakalarska_diplomova_prace.pdf [06.02.2012]. Pearsall, J. (ed.). (2012). Oxford Dictionaries online. Oxford: Oxford University Press. [En línea] http://oxforddictionaries.com/. Polyákova, T. & Bonafonte, A. (15.06.2011). Introducing nativization to Spanish TTS systems. Speech Communication, 53, 1026-1041. [En línea] http://www.sciencedirect.com [19.09.2011]. Posteguillo, S. (2002). La influencia del inglés de Internet en la lengua española. Revista de investigación Lingüística, 5 (2), 117-139. [En línea] http://revistas.um.es/ril/article/view/5391/5281 [06.05.2012] Pratt, C. (1980). El anglicismo en el español peninsular contemporáneo. Madrid: Gredos. Préstamo. (2007). En Dacosta Esteban, J. (ed.), María Moliner. Diccionario de uso del español. (Versión digital 3.0). [CD-ROM]. Madrid: Gredos. Préstamo. (2010). En Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española en línea. www.rae.es/rae.html [31.01.2012]. Préstamo. (s.f.). En Diccionario de uso del español actual CLAVE en línea. http://clave.librosvivos.net/ [31.01.2012]. Real Academia Española. Corpus de referencia del español actual - Banco de datos (CREA). [En línea] http://corpus.rae.es/creanet.html [06.08.2012]. Real Academia Española. (10.2005). Diccionario panhispánico de dudas. Madrid: Santillana. [En línea] http://rae.es/rae.html. Real Academia Española. (2010). Diccionario de la Lengua Española. Madrid: Espasa Calpe. [En línea] http://rae.es/rae.html. Red. (2010). En Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española en línea. www.rae.es/rae.html [28.10.2011]. Rivera, M. (2012). Puerto Rico Government. [En línea] http://www.topuertorico.org/government.shtml [31.01.2012]. Rodríguez González, F. & Lillo Buades, A. (dir). (1997). Nuevo diccionario de anglicismos. Madrid: Gredos. Rodríguez González, F. & Lillo Buades, A. (dir). (2009). Nuevo diccionario de anglicismos. Madrid: Gredos. Rodríguez Segura, D. (1999). Panorama del anglicismo en español. Presencia y uso en los medios. Almería: Universidad de Almería. Sáez Godoy, L. (2005). Anglicismos en el español de Chile. Atenea, 492, 171-177. [En línea] http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=32849210 [28.09.2011]. Sánchez Manzanares, M. del Carmen (s.f.). Traducción e Interpretación. Lingüística Aplicada a la Traducción. Dossier no publicado. Universidad de Murcia – Facultad de Letras. Disponible en línea: http://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/4320/1/LAT_T4_Contexto%20en%… ducci%C3%B3n.pdf [29.04.2012]. Smead, R. N. (05-08.1998). English Loanwords in Chicano Spanish: Characterization andRationale. Bilingual Review/Revista Bilingue, 23(2), 113-123. [En línea] http://www.eric.ed.gov/ [19.09.2011]. Smessaert, V. (2011). La influencia del inglés en la terminología española del ‘webmail’. Trabajo de fin de grado no publicado. Hogeschool Gent – Geassocieerde Faculteit Toegepaste Taalkunde. Spam. (s.f.). En Diccionario de uso del español actual CLAVE en línea. http://clave.librosvivos.net/ [09.02.2012]. Spam. (s.f.). En Encyclopaedia Britannica en línea. http://www.britannica.com [09.02.2012]. Tinajero, G. & Englander, K. (06.2011). Bilingual-intercultural education for indigenous children: the case of Mexico in an era of globalization and uprisings. Intercultural Education, 22(3), 163-178. [En línea] http://www.eric.ed.gov/ [02.02.2012]. UNESCO. (2009-2011). Education Model for Life and Work. Country Profile: Mexico. [En línea] http://www.unesco.org/uil/litbase/?menu=16&country=MX&programme =39 [10.12.2011]. Ungar, B. (1978). Gebrauch und Mißbrauch von Anglizismen im mexikanischen Spanisch. Fremdsprachen, 22(3), 200-203. Van Dale Groot Woordenboek Nederlands-Spaans. (2006). (2a ed.). [CD-ROM]. Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie bv. Van Dale Groot Woordenboek Spaans-Nederlands. (2006). (2a ed.). [CD-ROM]. Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie bv. Variedad lingüística. (1997-2011). En Centro Virtual Cervantes. Diccionario de términos clave de ELE en línea. http://cvc.cervantes.es/ [03.12.2011]. CORPUS Corpus mexicano 5 estrategias que podrían servirle a Facebook para combatir a Google +. (14.07.2011). PC World México. [En línea] http://www.pcworld.com.mx/Articulos/13563.htm [22.09.2011]. 10 Descargas que debes tener en Facebook, LinkedIn y Twitter. (08.04.2011). PC World México. [En línea] http://www.pcworld.com.mx/Articulos/12489.htm [22.09.2011]. Agrega 'Facebook' función para seguir comentarios públicos de desconocidos. (14.09.2011). La Jornada. [En línea] http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2011/09/14/143214021-agrega-facebook- funcion-para-seguir-comentarios-publicos-de-desconocidos [23.09.2011]. Alex. (14.05.2011). Campaña Sucia Contra Google. RevistaMex. [En línea] http://www.revistamex.com/2011/05/campana-sucia-contra-google-532.html [23.09.2011]. Alviso, M. (12.09.2011). FACEBOOK, GOOGLE+ Y TWITTER: ¿QUIÉN ES QUIÉN EN LAS REDES SOCIALES?. Revista Interactive. [En línea] http://www.revistainteractive.com/index.php/159-facebook-google-y-twitt…- quien-en-las-redes-sociales [30.09.2011]. Anuncia Facebook aplicaciones para compartir música y videos. (22.09.2011). La Jornada. [En línea] http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2011/09/22/202917413-anuncia- facebook-aplicaciones-para-compartir-musica-y-videos/?searchterm=red%20social [23.09.2011]. Arrestan a hombre por ofender a rey por Facebook. (05.09.2011). Azteca Noticias. [En línea] http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/tecnologia/70196/arrestan-a-homb…- ofender-a-rey-por-facebook [23.09.2011]. Culpa político a Facebook de perder elecciones primarias. (07.03.2011). Etcétera. [En línea] http://www.etcetera.com.mx/articulo.php?articulo=6964 [23.09.2011]. Desplaza LinkedIn a MySpace como segunda opción en EU. (12.07.2011). Etcétera. [En línea] http://www.etcetera.com.mx/articulo.php?articulo=8397 [23.09.2011]. Destacan mujeres en uso de Twitter en México. (07.03.2011). Azteca Noticias. [En línea] http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/tecnologia/44623/destacan-mujere…- de-twitter-en-mexico [28.09.2011]. Diego. (16.05.2011). El virus “no me gusta” de Facebook. RevistaMex. [En línea] http://www.revistamex.com/2011/05/el-virus-no-me-gusta-de-facebook-555… [23.09.2011]. Diego. (17.06.2011). Facebook Password Decryptor. RevistaMex. [En línea] http://www.revistamex.com/2011/06/facebook-password-decryptor-640.html [23.09.2011]. Diego. (22.06.2011). Twitter en tu contra. RevistaMex. [En línea] http://www.revistamex.com/2011/06/twitter-en-tu-contra-670.html [23.09.2011]. Diego. (02.07.2011). Google se aprieta el cinto y encara a Facebook. RevistaMex. [En línea] http://www.revistamex.com/2011/07/google-se-aprieta-el-cinto-y-encara-a…- 716.html [23.09.2011]. Duran, V. (19.07.2010). Que usas mas facebook o twitter. RevistaMex. [En línea] http://www.revistamex.com/2010/07/que-usas-mas-facebook-o-twitter-215.h… [23.09.2011]. E-mail llega fortalecido a los 40 años. (05.07.2011). El Universal. [En línea] http://www.eluniversal.com.mx/articulos/64839.html [23.09.2011]. España acudirá a UE para bloquear perfiles pro-anorexia en redes sociales. (08.09.2011). El Sol de México. [En línea] http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2219991.htm [23.09.2011]. Facebook, ahora con servicio de e-mail. (12.11.2010). Etcétera. [En línea] http://www.etcetera.com.mx/articulo.php?articulo=5648 [23.09.2011]. Facebook busca acercarse a Hollywood y medios. (20.09.2011). Azteca Noticias. [En línea] http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/tecnologia/72729/facebook-busca-…- a-hollywood-y-medios [23.09.2011]. Facebook crea 182 mil empleos en EU con editores de aplicaciones. (19.09.2011). El Sol de México. [En línea] http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2233388.htm [23.09.2011]. Facebook incorpora videollamadas. (06.07.2011). Azteca Noticias. [En línea] http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/tecnologia/61632/facebook-incorp…- videollamadas [28.09.2011]. Facebook lanza función "Timeline" para resumir la vida del usuario. (22.09.2011). El Sol de México. [En línea] http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2237754.htm [23.09.2011]. FBI investiga ciberataque a Google. (02.06.2011). El Universal. [En línea] http://www.eluniversal.com.mx/articulos/64402.html [23.09.2011]. García Hernández, A. (13.06.2011). Twitter pulverizó el discurso público. La Jornada. [En línea] http://www.jornada.unam.mx/2011/06/13/politica/003n1pol [23.09.2011]. Gasca, Y. (11.08.2011). Presenta la UG su red social llamada "Buzzler". El Sol de México. [En línea] http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2182072.htm [23.09.2011]. Gmail es hasta 80 veces más eficiente que los demás. (07.09.2011). Excélsior. [En línea] http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=766904 [23.09.2011]. Google anuncia que su red social Google+ ya es para todos. (21.09.2011). Excélsior. [En línea] http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=769634 [23.09.2011]. Google denuncia ataque informático contra Gmail. (01.06.2011). Azteca Noticias. [En línea] http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/tecnologia/56937/google-denuncia…- informatico-contra-gmail [28.09.2011]. Google desmantela ataque contra Gmail. (01.06.2011). El Universal. [En línea] http://www.eluniversal.com.mx/articulos/64378.html [23.09.2011]. Google lanza proyecto de red social. (28.06.2011). Azteca Noticias. [En línea] http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/tecnologia/60575/google-lanza-pr…- red-social [28.09.2011]. Google +: 4 herramientas para mejorar tus experiencias en redes sociales. (08.09.2011). PC World México. [En línea] http://www.pcworld.com.mx/Articulos/18213.htm [22.09.2011]. Google + estrena videochat con varias personas en el celular. (21.09.2011). Excélsior. [En línea] http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota =769417 [23.09.2011]. Google+ Primeras impresiones. (29.06.2011). PC World México. [En línea] http://www.pcworld.com.mx/Articulos/13391.htm [22.09.2011]. Google Plus termina fase de prueba y se abre para todo el mundo. (20.09.2011). El Sol de México. [En línea] http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2234758.htm [23.09.2011]. Hará Oprah chat en vivo por Facebook. (03.09.2011). Excélsior. [En línea] http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=765937 [23.09.2011]. Hotmail restablece mails perdidos. (03.01.2011). El Universal. [En línea] http://www.eluniversal.com.mx/articulos/62298.html [23.09.2011]. Ingresos de Facebook en 2011 alcanzarían más de 4 mil mdd. (21.09.2011). El Sol de México. [En línea] http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2236210.htm [23.09.2011]. Ingresos de Facebook en 2011 podrían alcanzar 4 mil 270 mdd. (21.09.2011). La Jornada. [En línea] http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2011/09/21/9824238-ingresos-de- facebook-en-2011-podrian-alcanzar-4-mil-270-mdd [23.09.2011]. Lady Gaga y Mel Gibson los mas seguidos en Twitter. (15.01.2011). El Sol de México. [En línea] http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1925810.htm [23.09.2011]. Lanzan en Colima 1era red social de lectores. (13.09.2011). Azteca Noticias. [En línea] http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/tecnologia/71503/lanzan-en-colim…- red-social-de-lectores [28.09.2011]. Lara, C. (07.04.2011). México de los países más felices del mundo, según red social. El Sol de México. [En línea] http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2032853.htm [23.09.2011]. La Iglesia predicará en Twitter y Facebook con suicidas potenciales. (21.09.2011). Excélsior. [En línea] http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=769726 [23.09.2011]. La red social Twitter cumplió 5 años, sin registrar aún beneficios financieros. (22.03.2011). La Jornada. [En línea] http://www.jornada.unam.mx/2011/03/22/sociedad/042n1soc [23.09.2011]. López Parra, R. (06.07.2011). Facebook vs Google+ (o la era 2.0 de las redes sociales). Revista Mexicana de Comunicación. [En línea] http://mexicanadecomunicacion.com. mx/rmc/2011/07/06/facebook-vs-google-o-la-era-2-0-de-las-redes-sociales/#axzz1 YmAyqzXW [23.09.2011]. López Parra, R. (12.08.2011). ¿Y si hackean Facebook, ya guardaste tu información?. Revista Mexicana de Comunicación. [En línea] http://mexicanadecomunicacion.com.mx/rmc/ 2011/08/12/%C2%BFy-si-hackean-facebook-ya-guardaste-tu-informacion/#axzz1 YmAyqzXW [23.09.2011]. Microsoft Office gratis a través de Hotmail. (07.03.2011). Azteca Noticias. [En línea] http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/tecnologia/44561/microsoft-oficc…- traves-de-hotmail [28.09.2011]. Microsoft ofrecerá Office a través de Hotmail. (03.03.2011). El Universal. [En línea] http://www.eluniversal.com.mx/articulos/63186.html [23.09.2011]. News Corp. vende MySpace en 35 mdd. (29.06.2011). Azteca Noticias. [En línea] http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/tecnologia/60767/news-corp-vende- myspace-en-35-mdd [28.09.2011]. News Corporation vende MySpace por 35 mdd. (29.06.2011). El Universal. [En línea] http://www.eluniversal.com.mx/notas/775835.html [23.09.2011]. Payán R., E. (23.09.2011). ¿YA SE SUMÓ A LAS REDES SOCIALES EMPRESARIALES?. Infochannel. [En línea] http://www.infochannel.com.mx/3- 33948/ya-se-sumo-a-las-redes-sociales-empresariales [30.09.2011]. Piratas chinos trataron de robar claves del Gmail de Google. (03.06.2011). La Jornada. [En línea] http://www.jornada.unam.mx/2011/06/03/economia/033n3eco [23.09.2011]. Primer vistazo a las nuevas características de Gmail. (25.07.2011). PC World México. [En línea] http://www.pcworld.com.mx/Articulos/17630.htm [22.09.2011]. ¿Qué tiene Google+ que no se haya inventado ya?. (07.08.2011). El Universal. [En línea] http://www.eluniversal.com.mx/articulos/65382.html [23.09.2011]. Redacción de El Universal. (24.02.2011). Facebook amaga con demandar al Daily Mail. El Universal. [En línea] http://www.eluniversal.com.mx/notas/747300.html [23.09.2011]. Redacción de El Universal. (17.05.2011). Bravo Mena lanza campaña en Hotmail. El Universal. [En línea] http://www.eluniversal.com.mx/notas/766015.html [23.09.2011]. Redacción de Excélsior. (22.09.2011a). Facebook recibe “No me gusta” por el nuevo diseño. Excélsior. [En línea] http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1 &id_nota=770021 [23.09.2011]. Redacción de Excélsior. (22.09.2011b). Facebook te dejará compartir música en tiempo real. Excélsior. [En línea] http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1& id_nota=770004 [23.09.2011]. Redacción de Excélsior. (22.09.2011c). Las 7 cosas que necesitas saber del nuevo diseño de Facebook. Excélsior. [En línea] http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota &buscado=1&id_nota=769995 [23.09.2011]. Redacción de La Jornada. (04.01.2011). ¿Qué es Facebook?. La Jornada. [En línea] http://www.jornada.unam.mx/2011/01/04/politica/003n2pol [23.09.2011]. Redacción de La Jornada. (28.06.2011). Hackers entran a cuenta de Twitter de SRA. La Jornada. [En línea] http://www.jornada.unam.mx/2011/06/28/opinion/022n2pol [23.09.2011]. Re… de la Revista Interactive. (29.05.2011). LAS REDES SOCIALES QUE DOMINAN INTERNET. Revista Interactive. [En línea] http://www.revistainteractive.com/index.php/socialmedia/98-las-redes-so… [30.09.2011]. Redacción de la Revista Interactive. (11.07.2011). ELIMINA TUS PERFILES EN LÍNEA. Revista Interactive. [En línea] http://www.revistainteractive.com/index.php/128- eliminar-tus-datos-personales-de-la-red [30.09.2011]. Redacción de la Revista Interactive. (13.07.2011). DOS SEMANAS DE GOOGLE+. Revista Interactive. [En línea] http://www.revistainteractive.com/index.php/socialmedia/129- google-red-social [30.09.2011]. Redes sociales: beneficios y riesgos para la privacidad de los datos. (14.04.2011). PC World México. [En línea] http://www.pcworld.com.mx/Articulos/12591.htm [22.09.2011]. “Rey del spam” se entrega a las autoridades. (08.08.2011). Etcétera. [En línea] http://www.etcetera.com.mx/articulo.php?articulo=8690 [23.09.2011]. Septién, J. (17.09.2011). La fiebre. Siempre!. [En línea] http://www.siempre.com.mx/2011/09/la-fiebre/ [23.09.2011]. Spanbauer, S. (02.04.2008). La red social que a usted le conviene. PC World México. [En línea] http://www.pcworld.com.mx/Articulos/756.htm [22.09.2011]. Staff High Tech Editores. (07.03.2011). RONDAN TROYANOS EN ANDROID MARKET: KASPERSBY LAB. Infochannel. [En línea] http://www.infochannel.com.mx/10- 31499/rondan-troyanos-en-android-mark…- [30.09.2011]. Staff High Tech Editores. (24.03.2011). MYSPACE VA EN PICADA. Infochannel. [En línea] http://www.infochannel.com.mx/9-31690/myspace-va-en-picada [30.09.2011]. Staff High Tech Editores. (31.03.2011). HOTMAIL CONTINÚA DOMINANDO EL CORREO ELECTRÓNICO MUNDIAL. Infochannel. [En línea] http://www.infochannel.com.mx/9-31780/hotmail-continua-dominando-el-cor…- electronico-mundial [30.09.2011]. Staff High Tech Editores. (12.05.2011). ENTRA A FACEBOOK Y GMAIL UTILIZANDO LA VISTA. Infochannel. [En línea] http://www.infochannel.com.mx/9-32324/entra-a- facebook-y-gmail-utilizando-la-vista [30.09.2011]. Staff High Tech Editores. (15.07.2011). HOTMAIL NO PERMITIRÁ CONTRASEÑAS FÁCILES. Infochannel. [En línea] http://www.infochannel.com.mx/9-33114/hotmail- no-permitira-contrasenas-faciles [30.09.2011]. Staff High Tech Editores. (31.08.2011). YA SE PUEDE INGRESAR A GMAIL SIN CONEXIÓN A INTERNET. Infochannel. [En línea] http://www.infochannel.com.mx /9-33680/ya-se-puede-ingresar-a-gmail-sin-conexion-a-internet [30.09.2011]. Staff High Tech Editores. (05.09.2011). CIBERCRIMINALES EXPLOTAN REDES CORPORATIVAS Y SOCIALES. Infochannel. [En línea] http://www.infochannel.com.mx/10-33746/cibercriminales-explotan-redes- corporativas-y-sociales- [30.09.2011]. Staff High Tech Editores. (21.09.2011). GOOGLE + YA ES PARA TODOS. Infochannel. [En línea] http://www.infochannel.com.mx/9-33919/google--ya-es-para-todos [30.09.2011]. Staff High Tech Editores. (26.09.2011). GOOGLE + CRECE CON APERTURA A TODO PÚBLICO. Infochannel. [En línea] http://www.infochannel.com.mx/9-33981/google-- crece-con-apertura-a-todo-pblico [30.09.2011]. Steinsleger, J. (29.06.2011). Facebook: ¿coro de pajaritos?. La Jornada. [En línea] http://www.jornada.unam.mx/2011/06/29/opinion/021a2pol [23.09.2011]. Twitter tiene 100 millones de usuarios activos. (08.09.2011). Azteca Noticias. [En línea] http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/tecnologia/70831/twitter-tiene-1…- de-usuarios-activos [28.09.2011]. Urbán, A. (05.09.2011). Accede a Gmail sin utilizar Internet. El Universal. [En línea] http://www.eluniversal.com.mx/articulos/65892.html [23.09.2011]. Valadez Calderón, I. C. (14.08.2009). Redes sociales: usos en México. Etcétera. [En línea] http://www.etcetera.com.mx/articulo.php?articulo=1148&pag=1&coment=1 [23.09.2011]. Villaseñor, C. (03.08.2011). ¿Por qué Twitter podría morir?. PC World México. [En línea] http://www.pcworld.com.mx/Articulos/17755.htm [22.09.2011]. Yahoo renueva su correo electrónico. (24.05.2011). El Universal. [En línea] http://www.eluniversal.com.mx/articulos/64270.html [23.09.2011]. Yahoo! se abre a Facebook y a Google. (24.01.2011). Etcétera. [En línea] http://www.etcetera.com.mx/articulo.php?articulo=6428 [23.09.2011]. Yahoo! Mail se renueva. (27.05.2011). Etcétera. [En línea] http://www.etcetera.com.mx/ articulo.php?articulo=7817 [23.09.2011]. Corpus español Alameda, A. (11.07.2001). Unodata Networks: webmail de alta capacidad y disco durovirtual para sitios web. PC World Digital. [En línea] http://www.idg.es/pcworld/Unodata-Networks:-webmail-de-alta-capacidad-y… [25.02.2011]. Alandete, D. (29.03.2010). Autocensura o fuera de China. El País. [En línea]http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Autocensura/fuera/China/elpepis… [07.02.2011]. Andrea. (27.12.2010). Redes que se cierran, redes que se crean. Milbits Online. [En línea] http://www.milbits.com/6102/redes.html [07.03.2011]. Andrea. (23.02.2011). Mensajes de 140 caracteres. Milbits Online. [En línea] http://www.milbits.com/6401/mensajes-140-caracteres.htm [07.03.2011]. Angel-Ménfez, M. (17.03.2011). Las empresas buscan clientes en las redes sociales y el movil. Cinco Días. [En línea] http://academic.lexisnexis.nl/ [24.03.2011]. Arregocés Carrere, B. (27.04.2007) Facebook, tras la estela de MySpace. Eroski Consumer. [En línea] http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2007/07/24/164800.php [27.02.2011]. Arregocés Carrere, B. (10.04.2009). Otros servicios de correo electrónico web. Eroski Consumer. [En línea] http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2009/04/10/184214.php [10.02.2011]. Asaltan el Twitter de Ashton Kutcher. (05.03.2011). El País. [En línea] http://academic.lexisnexis.nl/ [05.03.2011]. Aumenta el 'malware', el 'phishing' y el 'spam' en redes sociales. (31.01.2011). Antena3. [En línea] http://www.antena3.com/noticias/tecnologia/aumenta-malware-phishing- spam-redes-sociales_2011013100071.html [28.09.2011]. Avería parcial en Gmail. (28.02.2011). El País. [En línea]http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Averia/parcial/Gmail/elpepute… [07.03.2011]. BPS Business Publications Spain S.L. (20.04.2004). Las operadoras podrán ofrecer MSN Hotmail a sus abonados. REDES & TELECOM. [En línea] http://www.redestelecom.es/Noticias/200404200038/-Las-operadoras-podran… [25.02.2011]. BPS Business Publications Spain S.L. (25.04.2007). Dos gigas para el nuevo Hotmail. REDES & TELECOM. [En línea] http://www.redestelecom.es/Noticias/200704250045/-Dos-gigas-para-el-nue… [25.02.2011]. Campos, P. (21.02.2011). San Valentín en los medios sociales. Interactiva Digital. [En línea] http://www.interactivadigital.com/interactiva/noticias/quiero-opiniones…- 2/san-valentin-en-los-medios-sociales [26.02.2011]. Cano Jimenez, R. (20.03.2009). El Parlament de Cataluña se hace 2.0. El País. [En línea] http://www.elpais.com/articulo/internet/Parlament/Cataluna/hace/elpeput… elpepunet_2/Tes [24.03.2011]. Cómo cambiarán las redes sociales en un futuro. (20.12.2010). ABC. [En línea] http://www.abc.es/20101220/medios-redes/redes-sociales-futuro-201012201… #formcomentarios [15.12.2010]. Corral, D. (01.10.2008). Facebook y Tuenti: la batalla del liderazgo. El País. [En línea] http://www.elpais.com/articulo/internet/Facebook/Tuenti/batalla/lideraz… 0081001elpepunet_1/Tes [19.03.2011]. D., T. (11.11.2010). Google avisa contra la exportación de contactos a Facebook. El País. [En línea] http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Google/avisa/exportacion /contactos/Facebook/elpeputec/20101111elpeputec_1/Tes [07.02.2011]. Definición de Webmail. (1998-2011). En Diccionario de informática online.http://www.alegsa.com.ar/Diccionario/diccionario.php [07.02.2011]. Delclós, T. (08.04.2010). Un ‘hacker’ crea un programa para navegar de forma anónima por Google. El País. [En línea] http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/hacker/crea/programa/navegar/… [07.02.2011]. Delgado, A. (05.05.2009). Cifrar el correo electrónico. Eroski Consumer. [En línea]http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2009/05/05/184772.php [10.02.2011]. Descomprimir archivos ZIP y RAR en Gmail. (19.07.2011). Antena3. [En línea] http://www.antena3.com/noticias/tecnologia/descomprimir-archivos-zip-ra… 2011071900100.html [28.09.2011]. Dios los cría… y Twitter los junta. (17.03.2011). ABC Madrid. [En línea] http://www.abc.es/20110317/medios-redes/abci-twitter-estudio-estado-ani…- 201103171038.html [24.03.2011]. Disfruta de tu e-mail, ¡carroza!. (02.12.2010). El Mundo. [En línea]http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/el-gadgetoblog/2010/12/23/disfruta-…- mail-carroza.html [07.02.2011]. EFE Newswire (15.03.2011). La policía celebra su segundo aniversario en Twitter y estra nuevo perfil. ABC. [En línea] http://academic.lexisnexis.nl/ [19.03.2011]. El buzón se queda en Internet. (01.10.2006). Eroski Consumer. [En línea]http://revista.consumer.es/web/es/20061001/pdf/internet-2.pdf [10.02.2011]. El castrismo se pertrecha para defenderse en el ciberspacio. (2011). El Diario Montanes. [En línea] http://academic.lexisnexis.nl/ [07.03.2011]. El ciberataque contra Google alcanzó su sistema de contraseñas. (20.04.2010). El País. [En línea] http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/ciberataque/Google/alcanzo/ sistema/contrasenas/elpeputec/20100420elpeputec_5/Tes [07.02.2011]. El consumo masivo de datos en Windows Phone se debe a la sincronización con Yahoo! Mail. (02.02.2011). El País. [En línea] http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/consumo/masivo/datos/Windows/… utec/20110202elpeputec_1/Tes [07.02.2011]. El nuevo correo web de .Mac añade características de la aplicación Mail de escritorio.(28.09.2006). Macworld. [En línea] http://www.idg.es/macworld/content.asp?idn=50773 [25.02.2011]. El objetivo es que Gmail, Facebook y Twitter estén en cualquier móvil. (17.02.2011). Antena3. [En línea] http://www.antena3.com/noticias/tecnologia/mobiel-congress- 2011/objetivo-que-gmail-facebook-twitter-esten-cualquier-movil_2011021700106 .html [28.09.2011]. El ‘webmail’ ideal. (07.09.2007). Eroski Consumer. [En línea] http://www.consumer.es/ web/es/tecnologia/internet/2005/05/25/142236.php?page=4 [10.02.2011]. European Communities. (2007). Resultaat 1- 4 van 4 voor e-mail. [En línea]http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQuery.do [07.03.2011]. Facebook, la primera red social de Internet. (24.06.2008). Pc actual. [En línea] http://www.pcactual.com/2008/06/24/3031/facebook_primera_red_social_int… [07.03.2011]. Facebook crea una timeline para "expresar lo que tú eres". (22.09.2011). Antena3. [En línea] http://www.antena3.com/noticias/tecnologia/facebook-crea-timeline-expre…- eres2011092200189.html [28.09.2011]. Facebook considera un error la ley de derecho al olvido. (23.03.2011). 20 Minutos. [En línea] http://www.20minutos.es/noticia/998332/0/facebook/derecho/olvido/ [24.03.2011]. Facebook elimina 20.000 perfiles diariamente. (25.03.2011). El País. [En línea] http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Facebook/elimina/20000/perfil… te/elpeputec/20110325elpeputec_1/Tes [24.03.2011]. Facebook lanza Questions, una herramienta para preguntar a los contactos. (25.03.2011). El Mundo. [En línea] http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/25/navegante/ 1301049694.html [24.03.2011]. Facebook y Google estudian la adquisición de Twitter. (10.02.2011). El Periódico. [En línea] http://www.elperiodico.com/es/noticias/ciencia-y-tecnologia/facebook-go…- estudian-adquisicion-twitter/702015.shtml [24.03.2011]. Facebook y Tuenti retiran los contenidos pro anorexia y bulimia. (02.03.2011). La Razón. [En línea] http://www.larazon.es/noticia/1394-facebook-y-tuenti-retira-contenidos- pro-anorexia-y-bulimia [24.03.2011]. Fernández, C. (22.07.2010). El ‘boom’ de Facebook. ADN. [En línea] http://www.adn.es/impresa/lavida/20100722/NWS-0135-Facebook.html [16.01.2011]. Fuentes, C. (2011). Tuenti: Facebook a la española. Pc actual. [En línea] http://www.pcactual.com/articulo/zona_practica/paso_a_paso/4520/tuenti_… spanola.html [07.03.2011]. Galván, R. (22.03.2011). Twitter mata al SMS. El Mundo. [En línea] http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/22/navegante/1300796422.html [24.03.2011]. García, C. (13.02.2011). Hay vida después de la muerte, pero en la Red. El País. [En línea] http://academic.lexisnexis.nl/ [05.03.2011]. García, E. J. (12.08.2010). Accede a tu correo en vacaciones. PC Actual. [En línea] http://www.pcactual.com/articulo/zona_practica/trucos/internet/correo_e… 02/accede_correo_vacaciones.html [07.03.2011]. Glez, D. (21.03.2011). Twitter, cinco años de una red social que se ha convertido en un fenónemo imparable. 20 Minutos. [En línea] http://www.20minutos.es/noticia/989079/0/twitter/aniversario/revolucion/ [24.03.2011]. Gmail amenaza a Hotmail. (09.02.2009). La Vanguardia. [En línea]http://www.lavanguardia.es/internet/20090209/53636681598/Gmail-amenaza-a- Hotmail.html [17.02.2011]. Gmail da más tiempo para anular un correo. (24.08.2010). El País. [En línea]http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Gmail/da/tiempo/anular/correo… 0100824elpeputec_2/Tes [07.02.2011]. Gmail recupera viejas opciones para administrar el correo. (30.09.2010). El País. [En línea]http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Gmail/recupera/viejas/opcione… /correo/elpeputec/20100930elpeputec_3/Tes [07.02.2011]. González, R. (04.03. 2011). Un fondo dispara la valoración de Facebook a 43.500 millones. El Mundo. [En línea] http://academic.lexisnexis.nl/ [04.03.2011]. González Martínez, R. (21.03.2011). Twitter cumple cinco años. ABC. [En línea] http://www.abc.es/20110321/tecnologia/rc-twitter-cumple-cinco-anos-2011… .html [24.03.2011]. González Ortiz, A. (24.07.2008). Blackberry incorpora Windows Live Hotmail y Windows Live Messenger. REDES & TELECOM. [En línea] http://www.redestelecom.es/ Noticias/200807240001/-Blackberry-incorpora…- Live-Messenger.aspx [25.02.2011]. Google aumenta la seguridad de Gmail. (14.01.2010). El País. [En línea]http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Google/aumenta/seguridad/Gmai… [07.02.2011]. Google lanza un paquete de programas informáticos para empresa. (28.08.2006). LaVanguardia. [En línea] http://www.lavanguardia.es/tecnologia/20060828/51281114070/google-lanza… [17.02.2011]. Google y Facebook se plantean la compra de Twitter. (10.02.2011). Antena3. [En línea] http://www.antena3.com/viveconectado/actualidad/noticias/google-facebook- plantean-compra-twitter_2011021000073.html [28.09.2011]. Gubern, À. (22.03.2011). Internet y las redes sociales, primer canal para buscar empleo. ABC. [En línea] http://www.abc.es/20110322/economia/abci-redes-empleo-201103221840 .html [24.03.2011]. Hergueta, C. (14.03.2011). Hace cinco años -y ocho días después- nacía Twitter. Antena3. [En línea] http://www.antena3.com/noticias/tecnologia/hace-cinco-anos-ocho-dias- despues-nacia-twitter_2011031401017.html [28.09.2011]. Herranz, A. (18.01.2011). Facebook rectifica: por ahora no dar a acceso a tus datos. Pc World Digital. [En línea] http://www.idg.es/pcworld/estructura%2FVersionImprimir.asp?id= 104959 [07.03.2011]. Herranz, A. (20.01.2011). Aumenta el malware en Facebook y Twitter. Pc World Digital. [En línea] http://www.idg.es/pcworld/estructura%2FVersionImprimir.asp?id=105051 [07.03.2011]. Hotmail celebra su aniversario con 360 millones de usuarios. (05.07.2011). Antena3. [En línea] http://www.antena3.com/viveconectado/actualidad/-noticias-vive- conectado/hotmail-celebra-aniversario-360-millones-usuarios_2011070500077.html [28.09.2011]. Hotmail pierde correos. (03.01.2011). El País. [En línea] http://www.elpais.com/articulo /tecnologia/Hotmail/pierde/correos/elpeputec/20110103elpeputec_4/Tes [07.02.2011]. Hotmail regala cinco alias por cuenta. (08.02.2011). El País. [En línea]http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Hotmail/regala/alias/cuenta/e… 0208elpeputec_2/Tes [07.03.2011]. JC, R. (2011). Redes sociales infectadas. El País. [En línea] http://academic.lexisnexis.nl/ [05.03.2011]. J. C., R. (03.08.2010). Varias cuentas de Google en una. El País. [En línea]http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Varias/cuentas/Google/elpeput… elpeputec_2/Tes [07.02.2011]. J. C., R. (11.08.2010). Gmail mejora su interfaz. El País. [En línea]http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Gmail/mejora/interfaz/elpeput… elpeputec_1/Tes [07.02.2011]. Jiménez Cano, R. (14.11.2010). Hotmail se quiere reinventar. El País. [En línea]http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Hotmail/quiere/reinventar/elp… 114elpeputec_1/Tes [07.02.2011]. Justicia crea una página en Tuenti para jóvenes. (25.02.2011). Cinco Días. [En línea] http://academic.lexisnexis.nl/ [05.03.2011]. La mensajería de Yahoo! Integra Twitter. (17.11.2010). El País. [En línea]http://www.elpais.com/articulo/Pantallas/mensajeria/Yahoo/integra/Twitt… 20101117elpepirtv_3/Tes [07.02.2011]. La Red Innova arranca con Internet como piedra angular. (15.06.2011). Antena3. [En línea] http://www.antena3.com/noticias/tecnologia/red-innova-arranca-internet-… -angular_2011061500078.html [28.09.2011]. Las redes sociales 'clave' para encontrar trabajo. (29.08.2011). Antena3. [En línea] http://www.antena3.com/noticias/tecnologia/redes-sociales-clave-encontr… 2011082900076.html [28.09.2011]. LinkedIn alcanza los 100 millones de usuarios en todo el mundo. (22.03.2011). La Vanguardia. [En línea] http://www.lavanguardia.es/internet/20110322/54131312430 /linkedin-alcanza-los-100-millones-de-usuarios-en-todo-el-mundo.html [24.03.2011]. Los correos electrónicos gratuitos fallan en seguridad y ofrecen unas prestaciones muydesiguales. (07.09.2007). Eroski Consumer. [En línea] http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2005/05/25/142236.php [10.02.2011]. Los 'hackers' que atacaron Gmail de Google tuvieron acceso a varias cuentas durante meses. (03.06.2011). Antena3. [En línea] http://www.antena3.com/noticias/tecnologia/hackers-que-atacaron-gmail-g…- tuvieron-acceso-varias-cuentas-meses_2011060300021.html [28.09.2011]. Madrid tiene más usuarios en Facebook que habitantes. (20.03.2011). La Razón. [En línea] http://www.larazon.es/noticia/9667-madrid-tiene-mas-usuarios-en-faceboo…- habitantes [24.03.2011]. Mandianes, A. (19.08.2010). Mejoras en Hotmail. REDES & TELECOM. [En línea]http://www.redestelecom.es/Noticias/201008190012/-Mejoras-en-Hotmail.as… [25.02.2011]. Masadelante.com. (1999-2011). ¿Qué es webmail? – Definición de webmail. [En línea]http://www.masadelante.com/faqs/que-significa-webmail [07.02.2011]. Mejora la seguridad de Facebook. (27.01.2011). Pc World Digital. [En línea] http://www.idg.es/pcworld/Mejora-la-seguridad-de-Facebook/doc105407.htm [07.03.2011]. Microsoft crea una ‘lista negra’ de robos de credenciales en Internet. (21.06.2010). El País. [En línea] http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Microsoft/crea/lista/negra/ro… credenciales/Internet/elpeputec/20100621elpeputec_2/Tes [07.02.2011]. Muñoz, R. & Riveiro, A. (25.03.2009). Twitter no es una red social, sino una herramienta de comunicación. El País. [En línea] http://www.elpais.com/articulo/internet/Twitter/red/ social/herramienta/comunicacion/elpeputec/20090325elpepunet_2/Tes [24.03.2011]. N., G. (15.02.2011). Un tercio de los chavales está en dos redes sociales. El País. [En línea] http://academic.lexisnexis.nl/ [05.03.2011]. Nueva interfaz más veloz. (15.09.2005). El Mundo. [En línea] http://www.elmundo.es/ navegante/2005/09/14/empresas/1126692468.html [07.02.2011]. Nuevo Hotmail para todos los usuarios. (05.08.2010). El País. [En línea]http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Nuevo/Hotmail/todos/usuarios/… [07.02.2011]. P., E. (19.05.2010). Así es el Hotmail más ambicioso de su historia. ABC. [En línea]http://www.abc.es/hemeroteca/historico-19-05-2010/abc/Medios_Redes/asi-…- Hotmail-mas-ambicioso-de-su-historia_140179348634.html [07.02.2011]. Pasos útiles para borrar el rastro. (13.02.2011). El País. [En línea] http://academic.lexisnexis.nl/ [05.03.2011]. Peirano, M. (26.06.2006). Contraseñas seguras. Eroski Consumer. [En línea]http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2006/06/26/153160.php [10.02.2011]. Piñeiro, G. (22.02.2011). Twitter como herramienta de comunicación en la empresa. Baquia. [En línea] http://www.baquia.com/posts/2011-02-22-twitter-como-herramienta-de- comunicacion-en-la-empresa [27.02.2011]. Políticos valoran las redes como nuevas formas de diálogo con los ciudadanos. (10.03.2011). Diario de Navarra. [En línea] http://www.diariodenavarra.es/20110310/nacional/ politicos-valoran-redes-como-nuevas-formas-dialogo-ciudadanos.html?not= 2011 031018342932&idnot=2011031018342932&dia=2011031 0&seccion=nacional& seccion2=tecnologia&chnl=30 [30.04.2012]. Pozzi, S. & Ayuso, R. (2011). Twitter pide paso a la televisión. El País. [En línea] http://academic.lexisnexis.nl/ [07.03.2011]. Pulido, F. J. (30.08.2002). 4D WebMail permite la gestión de correo electrónico con cualquier navegador. PC World Ditgital. [En línea] http://www.idg.es/pcworld/4D- WebMail-permite-la-gestion-de-correo-electronic/doc25632.htm [25.02.2011]. Pulido, F. J. (07.02.2006). Gmail se convierte en una interfaz de Google Talk. PC WorldDigital. [En línea] http://www.idg.es/pcworld/Gmail-se-convierte-en-una-interfaz-de-Google-… [25.02.2011]. R., L. (24.11.2010). Yahoo!.es crea webs para pymes por 24 euros al año. El País. [En línea]http://www.elpais.com/articulo/Pantallas/Red/crea/webs/pymes/24/euros/a… [07.02.2011]. Redacción de Baquía. (06.08.2002). El 80% del correo Hotmail es basura. Baquía. [En línea]http://www.baquia.com/posts/el-80-del-correo-hotmail-es-basura [25.02.2011]. Redacción de Baquía. (30.08.2002). eBlaster, espía al servicio de su majestad el jefe. Baquía.[En línea] http://www.baquia.com/posts/eblaster-espia-al-servicio-de-su-majestad-e… [25.02.2011]. Redacción de Baquía. (10.11.2006). Yahoo incluirá un messenger en su webmail. Baquía.[En línea] http://www.baquia.com/posts/yahoo-incluira-un-messenger-en-su-webmail [25.02.2011]. Rodríguez, R. (26.05.2010). Siete años de cárcel por inducir a 10 menores a prostituirse. ElPaís. [En línea] http://www.elpais.com/articulo/andalucia/anos/carcel/inducir/menores/pr… [07.02.2011]. Sánchez, D. (25.03.2011). Festival ‘twittero’ por una buena cosa. El País. [En línea] http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Festival/twittero/buena/causa… 110325elpeputec_2/Tes [24.03.2011]. Sánchez Rojo, E. (30.07.2010). Descubre cómo pasarte a la Red: toda tu informacióndisponible on-line. PC Actual. [En línea] http://www.pcactual.com/articulo/ zona_practica/paso_a_paso/4365/descubre_como_pasarte_red_toda_informacion_disp onible_on-line.html [07.03.2011]. Servicio Webmail para acceder al correo electrónico. (01.02.2002). PC World Digital.[En línea] http://www.idg.es/pcworld/Servicio-Webmail-para-acceder-al-correo-elect… [07.03.2011]. The New York Times exige a Twitter que cierre el acceso a su edición digital. (2011). La Vanguardia. [En línea] http://www.lavanguardia.es/internet/20110323/54132253322/ the-new-york-times-exige-a-twitter-que-cierre-el-acceso-a-su-edicion-digital.html? utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+lavanguardi a%2Falminuto+%28Lavanguardia.es+-+Al+minuto%29 [24.03.2011]. Un Fallo en Gmail posibilita el robo de mensajes. (30.09.2007). PC Web. [En línea] http://www.pcweb.es/mostrar_noticias.php?id_noticia=164 [08.03.2011]. Un “hacker” roba y publica miles de contraseñas de usuarios de Hotmail. (06.10.2009). ABC.[En línea] http://www.abc.es/hemeroteca/historico-06-10-2009/abc/Sociedad/un-hacke… [07.02.2011]. Una web permite publicar comentarios anónimos sobre miembros de Facebook. (24.03.2011). La Vanguardia. [En línea] http://www.lavanguardia.es/internet/20110324/5413 2491591/una-web-permite-publicar-comentarios-anonimos-sobre-miembros-de- facebook.html [24.03.2011]. Webmail. (27.10.2006). En Diccionario de Términos técnicos de Internet online.http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/ [07.02.2011]. Yahoo aumenta a 250 megabytes la capacidad de almacenamiento de sus correoselectrónicos. (16.11.2004). Eroski Consumer. [En línea] http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/2004/11/16/111938.php [10.02.2011]. Yahoo! Permite acceder a sus servicios con cuentas de Facebook o Google. (20.01.2011). ElPaís. [En línea] http://www.elpais.com/articolo/tecnologia/Yahoo/permite/acceder/servici… [07.02.2011].

Universiteit of Hogeschool
Hogeschool Gent
Thesis jaar
2012