De aders van arbeid en ziekte. Een kwalitatief comparatief onderzoek over het verband tussen arbeid en gezondheid in de Peruaanse mijnbouwindustrie in 2012

Lander
Vermeerbergen

De aders van arbeid en ziekte

Inleiding Minero soy                   Een mijnwerker ben ik(…)                                (…)Abro                              Ik graafSaco                             Ik haal het eruitSudo                             Ik zweetSangro                         Ik bloedTodo par’el patron     Alles voor de werkgeverNada par’el dolor       Niets tegen de pijn(…)                                (…)Minero soy                   Ik ben een mijnwerkerHumano soy               Ik ben een mens(Jara, 1961)                 (Jara, 1961) De Chileense zanger Victor Jara betoogt in het liedje ‘Canción del Minero’ dat de gezondheid van mijnwerkers lijdt onder hun arbeid. Peru is een land in de periferie van de wereldeconomie, waar mijnbouw het fundament is van de nationale export en veel werkgelegenheid creëert. Het verband tussen arbeid en gezondheid is reeds aangetoond in verschillende onderzoeken. Arbeidsongevallen, verstoorde spierontwikkelingen en depressies zijn enkele voorbeelden die dit verband staven. In de Peruaanse mijnbouw waren in 2011 8972 arbeidsongevallen, waarvan 66 met dodelijke afloop. Tot op heden ontbraken in Peru studies die mijnarbeid vanuit het oogpunt van gezondheid onderzoeken. In zijn masterproef vulde Lander Vermeerbergen, masterstudent in arbeid – en organisatiesociologie, deze leemte op. Hij keek niet enkel naar de gezondheid van mijnwerkers, maar koppelde deze aan migratie en aan de flexibilisering van mijnarbeid. Hij werkte samen met de Belgische ngo FOS en de grootste Peruaanse mijnbouwvakbond.  Gezondheid van werknemers Overwerkt zijn, een term die alle negatieve gezondheidsaspecten van lange arbeidsdagen omvat, en het job-demand-control model, dat de combinatie van taakvariatie en van regelcontrole als oorzaak van gezonde en ongezonde arbeid aanwijst, vormen een geïntegreerd kader om de gezondheid van werknemers te bekijken. Meer specifiek is volgens het job-demand-control model enkel arbeid met een hoge taakvariatie en een hoge regelcapaciteit gezond. Lange arbeidsdagen en een lage taakvariatie en/of lage regelcapaciteit zorgen immers voor een hogere aanwezigheid van stress bij werknemers, die op haar beurt leidt tot onder andere cholesterolproblemen, vermoeidheid en arbeidsongevallen.  Mijnarbeid en regionale migratie Mijngebieden krijgen in Peru te maken met grote migratiegolven vanuit diverse regio’s. Deze migratiegolven ontstaan door de grote werkgelegenheid in de mijnbouwindustrie. Migratie opent de mogelijkheid van dualiteiten, al dan niet ontstaan door discriminatie, op gebied van de arbeidssituatie tussen lokale en niet-lokale mijnwerkers, inheemse en niet-inheemse mijnwerkers en ten slotte mijnwerkers met een stedelijke en een rurale achtergrond. Wetenschappelijke studies buiten Peru tonen aan dat lokale mijnwerkers, inheemse mijnwerkers en rurale mijnwerkers meer ongezonde arbeid verrichten dan andere mijnwerkers.  Mijnarbeid en flexibilisering Glave en Kuramoto betogen dat een versoepeling van de Peruaanse wetgeving leidde tot meer bedrijven in onderaanneming. In 2004 werkte 67,3% van de mijnwerkers in bedrijven in onderaanneming. Tussen 1996 en 2002 vermenigvuldigde het absoluut aantal mijnwerkers in deze bedrijven met 2,6. Wetenschappelijke studies uitgevoerd buiten Peru schetsen dat werknemers in bedrijven in onderaanneming grotere negatieve gezondheidseffecten ondervinden dan werknemers in hoofdbedrijven.Professor Dr. Ospina, hoofd van het departement van Arbeid en Gezondheid in Lima, argumenteert dat werknemers met een tijdelijk arbeidscontract een slechtere gezondheid hebben dan werknemers met een vast arbeidscontract. De wetenschappelijk literatuur verbindt tijdelijke arbeidscontracten met onder andere psychische ziekten, problemen met de hartslagader en arbeidsongevallen. De literatuur schetst een uitzondering. Mijnwerkers die in hun normale leven boeren zijn in afgelegen dorpen kunnen opteren om geld te verdienen in de mijnbouw in de periodes wanneer er weinig tot geen arbeid te verrichten valt op het platteland, ze verkiezen dus tijdelijke arbeidscontracten. De keuzemogelijkheid om te kiezen voor een tijdelijk contract terwijl een vast contract mogelijk is, zou een positief effect hebben op gezondheid. Indien deze mogelijkheid niet bestaat maar de werknemer een tijdelijk contract heeft gekregen terwijl hij of zij een vast contract wou hebben, creëert negatieve gevolgen voor de gezondheid.  De paden naar ongezonde arbeid De resultaten van dit onderzoek tonen middels een kwalitatief comparatief onderzoek aan dat alle mijnwerkers werken in ongezonde arbeidsposities. De weloverwogen keuze van de mijn en de respondenten maken een veralgemening van de resultaten mogelijk. Dit onderzoek groef dieper en keek naar verschillen tussen mijnwerkers. Globaal geschetst kan worden geargumenteerd dat regionale migratie, onderaanneming en tijdelijk arbeid een samenspel van configuraties vormen waarlangs zich ongezonde en minder ongezonde arbeid verdeelt. Regionale migratie creëert in de Peruaanse mijnbouwindustrie in 2012 verschillen tussen de gezondheid van mijnwerkers. De gezondheid van mijnwerkers verschilt tussen urbane en rurale mijnwerkers enerzijds en tussen lokale en niet-lokale mijnwerker anderzijds. De gezondheid inheemse en niet-inheemse mijnwerkers verschilt niet. Urbane mijnwerkers hebben een grotere kans om overwerkt te zijn dan rurale mijnwerkers met een vast arbeidscontract. Het is echter niet zo dat rurale en urbane mijnwerkers een verschillende positie bekleden in het job-demand-control model. De positie van lokale en niet-lokale mijnwerkers verschilt in het job-demand-control model maar lokale mijnwerkers oefenen niet meer ongezonde arbeid uit dan niet-lokale mijnwerkers. Lokale mijnwerkers met een tijdelijk contract en niet-lokale mijnwerkers met een vast contract werkzaam voor het hoofdbedrijf zijn eerder tewerkgesteld in gezonde arbeidsposities. Ongezonde arbeidsplaatsen worden ingevuld door tijdelijke niet-lokale mijnwerkers, niet-lokale mijnwerkers die werken in bedrijven in onderaanneming, vaste lokale mijnwerkers en vaste niet-lokale mijnwerkers. De gezondheid van mijnwerkers die werken in bedrijven in onderaanneming verschilt van die van mijnwerkers die werken voor hoofdbedrijven. Terwijl het werken in hoofdbedrijven of in bedrijven in onderaanneming geen verschil veroorzaakt in het al dan niet overwerkt zijn, is de positie van mijnwerkers die werken in bedrijven in onderaanneming en mijnwerkers die werken in hoofdbedrijven verschillend in het job-demand-control model. Het werken in onderaanneming is ongezonder indien de mijnwerker een vast contract heeft dan wanneer de mijnwerker niet-lokaal is en een vast contract heeft in het hoofdbedrijf. De gezondheid van mijnwerkers verschilt naargelang hun contracttype. Tijdelijke mijnwerkers zijn doorgaans overwerkt terwijl vaste rurale mijnwerkers doorgaans niet overwerkt zijn. Tijdelijk niet-lokale mijnwerkers, lokale werknemers met een vast contract, vaste mijnwerkers in bedrijven in onderaanneming en vaste niet-lokale mijnwerkers bevinden zich meer in ongezonde arbeidsposities in het job-demand control model dan tijdelijke lokale mijnwerkers en vaste niet-lokale mijnwerkers die werken in bedrijven in onderaanneming.  Besluit In de inleiding werd het liedje ‘Canción del minero’ van Jara (1961) aangehaald waarin hij het fysieke lijden van een mijnwerker bezingt. In Peru hebben regionale migratiegolven en de flexibilisering van arbeid tot gevolg dat ongezonde en minder ongezonde arbeid deterministisch door bepaalde mijnwerkers in de Peruaanse mijnaderen worden uitgeoefend.

Bibliografie

 

Absi, P., & Salazar-Soler, C. (1998). Ser minero en Huancavelica y Potosí: una aproximación antropológica.Journal de la Société des Américanistes 84 (1), pp. 121-145.Alexander, P. (2008). Challenging cheap-labour theory: Natal and Transvaal coal miners, ca 1890–1950. LaborHistory 49 (1) pp. 47-70.Altman, M., & Golden, L. (2008). Why Do People Overwork? Oversupply of Hours Labor, Labor MarketForces and Adaptive Preferences. In R.J. Burke, C.L. Cooper (Reds.), The Long Work Hours Culture: causes,consequences and choices (pp. 85-111).Bingley: Emerald Group Publishing Limited.Appelbaum, R.P., & Gereffi, G. (1994). Power and profits in the apparel commodity chain. In E. Bonachich, L. Cheng, N. Chinchilla, P. Ong (Reds.) Global production: the apparel industry in the Pacific rim (pp. 42-62). Philadelphia: Temple University Press.Andrews, M., Clark, K. & Whittaker, W. (2011). The determinants of regional migration in Great Britain: aduration approach. Journal of the Royal Statistical Society 174 (1), pp. 127-153.Aragony, F.M., & Rud, .J.P. (2009). The Blessing of Natural Resources: Evidence from a Peruvian Gold Mine. Lima: Banco Central de Reserva del Perú.Arango, J., Hugo, G., Kousouci, A., Massey, D. S., Pellegrino, A., & Taylor, J. E. (1993). Theories of International Migration: A review and Appraisal. Population and Development Review, 19(3), pp. 431-465.Arévalo, J., Medina, G. & Quea, F. (2007). Estudio de investigacion de la mineria ilegal en el Peru. Repercusiones Para el Sector Minero y el Pais. Lima: Instituto de Ingenieros de Minas del Peru.Aronsson, G., Dallner, M., & Gustafsson, K. (2002).Work environment and health in different types of temporary jobs. European Journal of Work and Organization Psychology 11(2), pp. 151–175.Baarde, D.B., de Goede, M.P.M., & Teunissen, J. (2009). Basisboek Kwalitatief Onderzoek. Handleiding voorhet opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Groningen: Noordhoff Uitgevers bv Groning.Bair, J., & Gereffi, G. (2001). Local clusters in global chains: the causes and consequences of export dynamismin Torreon’s blue jeans industry. World Development 29 (11), pp. 1885-1903.Banks, S.M., Delbos, R.G., Dembe, A.E., & Erickson, J.B. (2012). The impact of overtime and long work hourson occupational injuries and illnesses: new evidences from the United States. Occupational EnvironmentalMedicine 62 (1), pp. 588-597.Bamforth, K.W., & Trist, E.L. (1951). Some social and psychological consequences of the Longwall Method ofcoal-getting: an examination of the psychological situation and defences of a work group in relation to thesocial structure and technological content of the work system. Human Relations, 4 (3), pp. 3-38.Barclay, M., & Tiplady, T. (2008). Indigenous Employment In the Australian Minerals Industry. Brisbane: The University of Queensland.Barker, T., Brereton, D., Pascoe, F., & Yanner, B., (2005) Aboriginal employment at century mine: developing employment a strategic approach to dealing with retention issues. Queensland: University of Queensland.Barron, M., & Figueroa, A. (2004). Inequality, Ethnicity and Social Disorder in Peru. Mansfield: Centre for Research on Inequality, Human Security and Ethnicity.Barron, M. (2008). Gender and Ethnic Inequalities in Latin America: Multidimensional Comparison of Bolivia, Guatemala and Peru. Mansfield: Centre for Research on Inequality, Human Security and Ethnicity.Baudrillard, J. (1999). The consumer society: myths and structures. Londen: Sage.Becker, D.G. (1983). The New Bourgeoisie and the Limits of Dependency: Mining, Class, and Power in ‘Revolutionary’ Peru. Princeton University Press: New Jersey.Benavides, H., Canchanya, R., Casas, M., Huerta, L., Maguina, E., Manayay, E., & Ramirez, R. (2009). Péru: Migraciones Internas 1993-2007. Lima: Instituto Nacional de Estadistica Y Informatica.Blank, V.L.G., Andersson, R., Lindén, A., & Nilsson, B. (1995). Hidden accident rates and patterns in the Swedish mining industry due to involvement of contractor workers. Safety Science 21 (1), pp. 23-35.Braithwaite, J. (1985). To punish or Persuade. Enforcement of Coal Mine Safety. Albany: State University ofNew York Press.Braverman, H. (1974). Labor and Monopoly Capital: The Degradation of Work in the Twentieth Century. London: Monthly Review Press.Broschak, J.P., & Davis-Blake, A. (2009). Outsourcing and the Changing Nature of Work. Annual Review of Sociology 35 (1), pp. 321-340.80Bunker, S.G., & Ciccantell, P.S. (2003). Generative Sectors and the New Historical Materialism: Economic Ascent and the Cumulatively Sequential Restructuring of the World Economy. Studies in Comparative International Development 37 (4), pp. 3-30.Bunting, M. (2005). Willing Slaves: How the overwork culture is ruling our lives. Londen: Harper Perennial.Burke, R.J., Cooper, C.L. (2008). The Long Work Hours Culture: causes, consequences and choices.Bingley: Emerald Group Publishing Limited.Burke, R.J., & Fiksenbaum, L. (2008). Work Hours, Work Intensity, and Work Addiction: Costs and Benefits. In R.J. Burke, C.L. Cooper (Reds.), The Long Work Hours Culture: causes, consequences and choices (pp. 85- 111). Bingley: Emerald Group Publishing Limited. Publishers Inc.Bury, J. (2007). Mining Migrants: Transnational Mining and Migration Patterns in the Peruvian Andes. The Professional Geographer 59 (3), pp. 378-389.Cairnes, J.E. (1884). Some Leading Principles of Political Economy. Macmillan and co.: Londen.Carbado, D., Fisk, C., & Gulati, M. (2008). After Inclusion. The Annual Review of Law and Social Science (4), pp. 83-102.Carlos, J., De Echave, J., Ospina, S., Denault,P., Isidro, J., Lévano, M., Luján, A., Pino, F., Villa H., & Consiglieri, J. (2002). Condiciones de trabajo, seguridad y salud ocupacional en la minería del Perú. Geneva: Internationale Arbeidsorganisatie.Caruso, C.C., Dick, R.B., Hitchcock, E.M., Russo J.M., & Schmit, J.M. (2004). Overtime and Extended Work Shifts: Recent Findings on Illnesses, Injuries and Health Behaviors. Cincinnati: U.S. Department of Health and Human Services.Castells, M. (2000a). End of Millennium. Blackwell Publishers Ltd: Oxford.Castells, M. (2000b). The Rise of the Network Society. Blackwell Publishers Ltd: Oxford.Castles, S., Miller, M.J. (2009). The age of migration: international population movements in the modern world. Fourth edition. New York: Palgrave MacMillan.Chamberlin, C.M., & Zhang, N. (2009). Workaholism, Health and Self-Acceptance. Journal of Counseling & Development 87 (1) pp. 159-169.Christis, J., & Korver, T. (1992). Sociotechniek, systeemtheorie, werkgelegenheidsverhoudingen. In. G.B. Van Hees (Red.) Arbeids-en organisatieonderzoek in Nederland (pp. 135-163). Amsterdam: SISWO.Clott, C.B. (2004). Perspectives on Global Outsourcing and the Changing Nature of Work. Business and Society Review 109 (2), pp. 153-170.Crambe, B., & Waege, H. (2006). Kwalitatief onderzoek en dataverzameling door open interviews. In J. Billiet & H. Waege (Reds.) Een samenleving onderzocht: Methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek (pp. 315-342). Antwerpen: Uitgeverij De Boeck.Cobo, J.R. (1982). Study of the problem of discrimination against indigenous populations. Geneve: VerenigdeNaties.Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2010). La minería in XXI. Lima: Comisión Económicapara América Latina y el Caribe.Compania de minas Buenaventura S.A.A. (2007). Securities and exchange commission form 20-F. Lima: Republic of Peru.Compania de minas Buenaventura S.A.A. (2008). Securities and exchange commission form 20-F. Lima: Republic of Peru.Compania de minas Buenaventura S.A.A. (2011). Securities and exchange commission form 20-F. Lima: Republic of Peru.Compania de minas Buenaventura S.A.A. (2012a). Strategy and competetive advantages. [15.05.2012, Compania de minas Buenaventura S.A.A., http://www.buenaventura.com/ir/]Compania de minas Buenaventura S.A.A. (2012b). Corporate structure [15.05.2012, Compania de minas Buenaventura S.A.A., http://www.buenaventura.com/ir/].Compania de minas Buenaventura S.A.A. (2012c). Organigram de la mina Uchucchacua. Lima: Compania de minas Buenaventura S.A.A.Cooper, C.L., Harrington, J.M., & Spurgeon, A. (1997). Health and safety problems associated with long working hours: a review of the current position. Occupational and Environmental Medicine 54 (1), pp. 367- 375.81Cooperacion (2010). Informe cartográfico sobre concesiones mineras en el Perú. Base de datos 2010. Lima: Cooperacion.Coyle-Shapiro, J., Kessler, I., & Purcell, J. (1999). Outsourcing and the employee perspective. Human Resource Management Journal 9 (2), pp. 5- 19.Damonte, G. , Fuller, N., & Valcarcel, M. (2009). Minería, Turismo y Agroindustria. Nuevos ejes económicos. Lima: Pontificia Universidad Católica del PerúDarity, W. (2001). The functionality of market-based discrimination. International Journal ofSocial Economics 28 (10), pp. 980 – 986.De Meur, R., & Rihoux, B. (2002). L’analyse Quali-Auantitative Comparée. Approche, techniques et applications en sciences humaines. Louvain-la-neuve: Bruylant-Academia s.a.Denys, J. (2005). ‘Plus est en vous’ een halve eeuw uitzendarbeid in België. Tielt: Randstad.Devillé, A. (2008). Schuilen in de schaduw. Mensen zonder wettige verblijf in de Belgische samenleving. Eenkwalitatieve ‘multi-method’ benadering. Mechelen: Wolters Kluwer Belgium NV.Devine, T.L. (1999). Indigenous Identity and Identification in Peru: Indigenismo, Education and Contradictions in State Discourses. Journal of Latin American Cultural Studies 8 (1), pp. 62-74.De Witte, H., Notelaers, G., & Vets, C. (2010). Werken in Vlaanderen: vermoeiend of plezierig?: resultaten van 10 jaar onderzoek naar de beleving en beoordeling van arbeid. Leuven: Acco.Dirección general de minería (2009). Empresas contratistas mineras. Lima: Ministerio de minas y energíaDirección general de minería (2010). Empresas contratistas mineras. Lima: Ministerio de minas y energíaDirección general de minería (2011). Empresas contratistas mineras. Lima: Ministerio de minas y EnergíaDybwik, H. (2006). FDI, Local conditions and development in Espinar, Peru: A weak case of dependency? Bergen: Universiteit Bergen. [masterproef]Elmuti, D., Grunewald, J., & Abebe, D. (2010). Consequences of Outsourcing Strategies on Employee Quality of Work Life, Attitudes, and Performance. Journal of Business Strategies 27 (2), pp. 177-203.Fagan, C., & Lallement, M. (2000). Working-time, social integration and transitional labour markets. In J.O’Reilly, I. Cebrián & M. Lallement (Reds.) Working-time changes: Social Integration Through TransitionalLabour Markets (pp. 25-60). Cheltenham: Edward Elgar.Fan, C.C. (2005). Interprovincial Migration, Population Redistribution, and Regional Development in China: 1990 and 2000 Census Comparisons. The Professional Geographer 57 (2) pp. 209-311.Finn, J. (1998). Tracing the veins: of copper, culture, and community from Butte to Chuquicamata. California:University of California PressFenwick, R., & Tausig, M. (2001). Scheduling Stress: Family and Health Outcomes of Shift Work and Schedule Control. American Behavioral Scientist 44 (7), pp. 1179-1198.Friedman,T. (2006). The world is flat: the globalized world in the twenty-first century. New Delhi: Pinguin.Gardell, B., Karasek, R., & Lindell, B. (1987). Work and Non-Work Correlates of Illness and Behaviour in Male and Female Swedish White Collar Workers. Journal of Occupational Behaviour 8 (3), pp. 187-207.Gereffi, G., Korzeniewicz, M., & Korzeniewicz, R. (1994). Introduction: global commodity chains. In G. Gereffi & M. Korzeniewicz (Reds.) Commodity chains and global capitalism (pp. 1-14). Westport, C Praeger.Gerring, J. (2006). Case-selection for case study analysis: qualitative and quantitative techniques. In J.M. Box-Steffensmeier, H.E. Brady & D. Collier (Reds.) Oxford Handbook on Political Methodology (pp. ).Glave, M., & Kuramoto, J. (2001). Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable en Perú. In Centro de Investigación y Planificación del Medio Ambiente, Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo & Iniciativa de Investigación sobre Políticas Mineras (Reds.) Minería, minerales y desarrollo sustentable en América del Sur (pp. 529-591). Londen: International Institute for Environment and Sustainable Development & World Business Council for sustainable Development.Goertz, G. (2006). Social Science Concepts. A User’s Guide. New Jersey: Princeton University Press.Goertz, G., & Mahoney, J. (2006). Negative Case Selection: The Possibility Principle. In G. Goertz (Red.) SocialScience Concepts. A User’s Guide (177-211). New Jersey: Princeton University Press.Golden, L., & Wiens-Tuers, B. (2005). Mandatory Overtime Work in the United States: Who, Where, and What?Labor Studies Journal 30 (1), pp. 1-26.Golden, L., & Wiens-Tuers, B. (2006). To your happiness? Extra hours of labor supply and worker well-being.The Journal of socio-Economics 35 (2006), pp. 382-397.82Golden, L., & Wiens-Tuers, B. (2008). Overtime Work and Wellbeing at Home. Review of Social Economy 16(1), pp. 25-49.Goldthorpe, J.H. (1997). Current issues in comparative macrosociology: A debate on methodological issues. Comparative Social Research 16, pp. 1-26.Gomez, L.V. (2009). La subcontratación en la minería en Chile: elementos teóricos para el análisis. Revista de la Universidad Bolivariana 24 (8), pp. 111-131.Gonzales, M. (1994). How Many Indignenous People. In G. Psacharopoulos & H.A. Partinos (Reds.) Indigenous People and Poverty in Latin America. An Empirical Analysis (pp. 21-41). Washintong D.C.: WereldbankGordon, D. M. (1972). Theories of poverty and underemployment: Orthodox, radical, and dual labor market perspectives. Lexington: Heath.Gracia, J.F., Peiró, J.M., & Silla, I., (2005). Job Insecurity and Health-Related Outcomes among Different Types of Temporary Workers. Economic and Industrial Democracy 26 (1), pp. 89-117.Grint, K. (2005). The sociology of work: introduction. Cambridge: Polity Press.Gryp, S. (2012). Flexibiliteit in bedrijf. Balanceren tussen contractuele en functionele flexibiliteit. Leuven: Uitgeverij Acco. [Doctoraatsthesis].Guardian News and Media Limited (2012). US embassy cables: Mining companies worried about security.[19.07.2012, Guardian News and Media Limited: http://www.guardian.co.uk/world/us-embassy-cables-documents/38881].Guit…, E. (2010). Propiedades psicométricas y estructura factorial de la Escala de Identidad Étnica Multigrupo en español (MEIM). Revista Latinoamericana de Psicología Volumes 42 (3), pp. 405-412.Hammarström, A., Janlert, U. & Virtanen, P. (2010). Are the health consequences of temporary employment worse among low educated than among high educated? European Journal of Public Health 21 (6), pp. 756– 761.Hartley, J. (2006). Case Study Research. In C. Casell & G. Symon (Reds.) Essential Guide to Qualitative Methods in Organizational Research (pp. 323-334). Londen: Sage Publications Ltd.Houtman, I., & Jettinghoff, K. (1997). Raising Awereness of Stress at Work in Developing Countries. A modern hazard in a traditional working environment. Geneve: World Health Organization.Hopkins, T. and Wallerstein, I. (1977) Patterns of development of the modern world-system, Review 1(2), pp. 11–145.Hopkins, T.K., & Wallerstein, I. (1986). Commodity chains in the world-economy prior to 1800. Review 10 (1), pp. 157-170.Hopkins, T.K., & Wallerstein, I. (1994a). Conclusions about commodity chains. In G. Gereffi & M. Korzeniewicz (Reds.) Commodity chains and global capitalism (pp. 48-50). Westport, CT: PraegerHopkins, T.K., & Wallerstein, I. (1994b). Commodity Chains in the World-Economy Prior to 1800. In G. Gereffi & M. Korzeniewicz (Reds.) Commodity chains and global capitalism (pp. 48-50). Westport, CT: PraegerHovis, L., & Mouat, J. (1996). Miners, Engineers, and the Transformation of Work in the Western Mining Industry, 1880-1930. Technology and Culture 37 (3) pp. 429-456.Humbert, A.L.,& Lewis, S. (2008). I have No Life Other than Work. In R.J. Burke, C.L. Cooper (Reds.), The Long Work Hours Culture: causes, consequences and choices (pp. 85-111). Bingley: Emerald Group Publishing LimitedHuys, Liagre, Maenen, Poesen, Vandenbrande & Van Hootegem (2010). Stelli(n)g over werk: Vlaanderen in vergelijkend Europees perspectief. In M. Callens, J. Noppe, L. Vanderleyden (Reds.) De sociale staat van Vlaanderen 2011 (pp. 81-131). Brussel: Studiedienst van de Vlaamse Regering.Internationale Arbeidsorganisatie (1990). Fifth tripartite Technical Meeting for mines other Than coal mines. General Report. Geneve: Internationale Arbeidsorganisatie.Internationale Arbeidsorganisatie (2012a). Total employment, by economic activity. In Laborsta [Dbase]. Geneve: Internationale Arbeidsorganisatie Department van Statistiek. [17.07.2012, ILO Department of Statistics: http://laborsta.ilo.org/STP/guest]Internationale Arbeidsorganisatie (2012b). Hours of work by economic activity. In Laborsta [Dbase]. Geneve: Internationale Arbeidsorganisatie Department van Statistiek. [17.07.2012, ILO Department of Statistics:http://laborsta.ilo.org/STP/guest]83Internationale Arbeidsorganisatie (2012c). Decent Work Indicators. Concepts and definitions. Geneve: Internationale Arbeidsorganisatie.Jacobs, J. (1998). Measuring time at work: are self-reports accurate? Monthly Labor Review 121 (21), pp. 42-51.Jara, V. (Comp.) (1972). Canción del Minero. Op Habla y Canta en vivo en Cuba [CD]. Santiago: Warner BrosKarasek, R. (1979). Job Demands, Job Decision Latitude, and Mental Strain: Implications for Job Redesign. In Administrative Science Quarterly 24 (2), pp. 285-308.Karasek, R., Kawakami, N., Brisson, C., Amick, B., Houtman, I., & Bongers, P. (1998). The Job Content Questionnaire (JCQ): An Instrument for Internationally Comparative Assessments of Psychosocial Job Characteristics. Journal of Occupational Health Psychology 3 (4), pp. 322-355.Karasek, R. A., & Theorell, T. (1990). Healthy work: Stress, productivity, and the reconstruction of working life. New York: Basic Books.King, G., Keohane, R.O., & Verba, S. (1994). Designing Social Inquiry. Princeton: Princeton University Press.Korzeniewics, M. (1994). Commodity Chains and Marketing Strategies: Nike and the Global Athletic FootwearIndustry. In G. Gereffi & M. Korzeniewicz (Reds.) Commodity chains and global capitalism (pp. 48-50). Westport, CT: Praeger.Korzeniewics, R.P., & Martin, W. (1994). The Global Distribution of Commodity Chains. In G. Gereffi & M. Korzeniewicz (Reds.) Commodity chains and global capitalism (pp. 48-50). Westport, CT: PraegerKramer, E., Kuijper, H. & Van Amelsvoort, P. (2010). Het nieuwe organiseren. Alternatieven voor de bureaucratie. Leuven: Acco.Kristensen, T.S. (1996). Job stress and Cardiovascular Disease: a Theoretic Critical Review. Journal of Occupation Health Psychology, 1 (3), pp. 246-260.Berkman, L.F., Colditz, G.A., Kawachi, I., & Lee, S. (2003). Prospective Study of Job Insecurity and Coronary Heart Disease in US Women. Annals of Epidemiology 14 (1), pp. 24-30.Lewis, A. (2008). Economic development with unlimited supplies of labor. Globalistic Academy, 5, Tampee, pp 1-30.Libano, M., Llorens, S., Salanova, M., & Schaufeli, W. (2010). Validity of a brief workaholism scale. Psicothema 22 (1), pp. 143-150.Lotens, W. (1997). De pijn van Pachamama. Mol: Uitgeverij Libertas.Mamen, K., & Whiteman, G. (2002). Meaningful Consultation and Participation in the Mining Sector? A Review of the Consultation and Participation of Indigenous Peoples within the International Mining Sector. Ottawa: The North-South Institute.Mayhew, C., Quinlan, M., & Ferris, R. (1997) The effects of subcontracting/outsourcing on occupational health and safety: survey evidence from four Australion industries. Safety Science 25 (1-3), pp. 163-178.Mayhew, C., & Quinlan, M. (1997). Subcontracting and occupational health and safety in the residential building industry. Industrial Relations Journal 28 (3), pp. 192- 205.Metcalfea, C., Smitha , G.D., Sternea, J.A.C., Heslopa, C., Macleodb, J., & Hartc, C. (2003). Frequent job change and associated health. Social Science & Medicine 56 (1), pp. 1–15.McMillan, L.H.W., & O’Driscoll, M.P. (2008). The Wellsprings of Workaholism: A Comparative Analysis of the Explanatory Theories. In R.J. Burke, C.L. Cooper (Reds.), The Long Work Hours Culture: causes, consequences and choices (pp. 85-111). Bingley: Emerald Group Publishing Limited.Minesterio de Energia y Minas (2001). Mapa de Unidades Mineras en Producción. Lima: Minesterio de Energia y Minas.Minesterio de Energia y Minas (2011a). Boletin mensual de mineria. Lima: Minesterio de Energia y Minas.Ministerio de Minas y Energía (2011b). Diez décadas de producción minera. Lima: Ministerio de minas yenergía.Ministerio de Energia y Minas (2012a). Accidentes Mortales. Lima: Ministerio de Energia y Minas[08.12.2012, Ministerio de Energia y Minas, http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=1&idTitular=170&idMenu… de Energia y Minas (2012b). Incidentes por Año. Lima: Ministerio de Energia y Minas[08.12.2012, Ministerio de Energia y Minas, http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=1&idTitular=3608&idMen… de Energia y Minas (2012c). Perú: País Minero. Lima: Ministerio de Energia y Minas[08.12.2012, http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=1&idTitular=159&id84Me… 9&idCateg=159].Ministerio de Energia y Minas (2012d). Enfermedades ocupacionales. Lima: Ministerio de Energia y Minas[08.12.2012, Ministerio de Energia y Minas, http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=1&idTitular=3608&idMen… de Energia y Minas (2012e). Cuadro Estadístico de Accidentes de Trabajo. Lima: Ministerio de Energia y Minas [08.12.2012, Ministerio de Energia y Minas, http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=1&idTitular=3608&idMen… de Trabajo y Promoción del Empleo (2012). Boletin estadístico de notificaciones de accidentes detrabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales. Ministerio de Trabajo y Promoción delEmpleo: Lima.Mok, A.L. (1990). In het zweet uws aanschijns… Inleiding in de arbeidssociologie. Antwerpen: Stefort Kroese Uitgevers.Nash, J. (1979). We eat the mines and the mines eat us: dependency and exploitation in Bolivian tin mines. Columbian University Press: New York.Nätti, J., Kinnunen, U., Mäkikangas, A., & Mauno, S. (2009). Type of employment relationship and mortality: prospective study among Finnish employees in 1984–2000. European Journal of Public Health 19 (2), pp. 150-156.Nenonen, S. (2012). Fatal workplace accidents in outsourced operations in the manufacturing industry. In Safety Science 49 (1), pp. 1394-1403.Neruda, P. (1969). Oda al Libro. In N. Tarn (Reds.) Pablo Neruda. Selected Poems. A Bilingual Edition (p. 284). New York: Dell Publishing Co.Öberg, S. (1995). Theories on Interregional Migration: An Overview. Laxenburg: International Institute for Applied Systems Analysis.Olsen, K.B. (2006). Productivity impacts of Offshoring and Outsourcing: A Review. Parijs: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.Olvida, C. (2010). Development of Ethnic Identity Measure (EIM) for Cordillera indigenous people. Educational Measurement and Evaluation Review 1 (1), pp. 78-89.Parker, S.K, Griffin, M.A., Sprigg, C.A., & Wall, T.D. (2002). Effect of Temporary Contracts on Perceived Work Characteristics and Job Strain: a Longtudinal Study. In Personnel Psychology 55 (1), pp. 689-718.Peeters, K. (2008). La Mineria y la trabajadora in Peru. Lima: Socialistische Solidariteit.Peeters, M., Schaufeli, W., Taris, T., & Wijhe, C. (2012). Werkverslaving, een begrip meten. Gedrag & Organisaties 24 (1), pp. 49-63.Pessino, C. (1991). Sequential migration theory and evidence from Peru. Journal of Development Economics 36pp. 55-87.Piazza, M.C. (2001). Children working in small-scale traditional gold mining in Peru. National base-line study for the Project for Prevention and Progressive Elimination of Child Labor in Small-Scale Traditional Gold Mining in South-America. Lima: Internationale Arbeidsorganisatie.Piore, M.J. (1979). Birds of passage: Migrant labor and industrial societies. Cambridge University Press: Cambridge.Prévert, J. (2006). Le Cancre. In K. Stassijns, I. van Strijtem (Reds.).De mooiste gedichten van Jacques Prévert (pp. 18-159). Tielt: Uitgeverij Lannoo.Pritchett, L. (1995). Divergence, Big Time Working Paper, no. 1522. Washington, D.C.: The World Bank, Policy Research.Ragin, C.C. (1987). The Comparative Method. Londen: University of California Press ltd.Ragin, C.C. (2000). Fuzzy-set Social Science. Londen: The University of Chicago Press.Rasanen, T., Saarela, K., Saari, J., & Salminen, S. (1993). Organisation Factors Influencing Serious Occupational Accidents. Scandinavian Journal of Work Environment and Health 19 (1), pp. 352- 357.Revista Horizonte Minero (2012). Inversiones en la minería en Perú. Lima: Revista Horizonte minero.Richards, J. (2010). Mining, Society, and a Sustainable World. Londen: Springer.Rosenberg, S. (1989). From Segmentation to Flexibility. In M. Reich (Red.) Segmented Labor Marketsand Labor Mobility. Volume II. Flexibility, Monopsony and the New Labor Market Segmentation (pp. 3- 48).Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.85Rousseau, D.M., & Libuser, C. (1997). Contingent Workers in High Risk Environments. California Management Review 39 (2), pp. 103-123.Sabatés, R. (2000). Job Search and Migration in Peru. The Journal of Regional Analysis & Policy 30 (2) pp. 55- 78.Salazar-Soler, C. (1987). El Tayta Muki y la Ukupachu. Practicas y creencias religiosas de los mineros de Julcani, Huancavelica, Peru. Journal de la Société des Américanistes 84 (1), pp. 121-145.Sels, L. (2012). Human Resource Managment. Acco: Leuven.Selwyn, B. (2012). Beyond firm-centrism: re-integrating labour and capitalism into global commodity chainanalysis. Journal of Economic Geography 12, pp. 205-226.Sennett, R. (2011). De ambachtsman. De mens als maker. Amsterdam: J.M. Meulenhoff bv.Shields, M. (1999). Long Working Hours and Health. In M.P. Beaudet, M.S. Devereaux, B. Riggs, M. Saint- Laurent (Reds.), Health Reports (pp. 33-49). Ontario: Health Statistics Devision.Shimazu, A., Schaufeli, W.B., & Taris, T.W. (2010). How Does Workaholism Affects Worker Health and Performance? The Mediating Role of Coping. International Journal of Behaviour Medicine 17 (1), pp. 154-160.Sichra, I. (2007). Quechua Majority Language Among Indigenous Languages [27.07.2012, Stowers, http://bvirtual.proeibandes.org/bvirtual/docs/Quechua_the_majority_lang…, D.A., & Mahutga, M.C. (2009). Trading Up the Commodity Chain? The Impact of Extactive and Labor- Intensive Manufacturing Trade on World-System Inequality. California: Stanford University Press.Socialistische Solidariteit (2010). FOS jaarverslag 2010. Brussel: VZW FOS - Socialistische Solidariteit.Steinbeck, J. (1949). De Parel. De Sikkel: Amsterdam.Steinmetz, S.R., & Kruijt, J.P. (1952). Inleiding tot de sociologie. De Erven F. Bohn N.V.: Haarlem.Swanborn, P.G. (2008). Case-study’s. Wat, wanneer en hoe? Amsterdam: Boom Onderwijs.Swyngedouw, M. (2004). Quelques reflexions sur la notion de causalité dans l’AQQC. Revue Internationale politique compare. L’analyse comparative configurationnelle 11 (1), pp. 133-136.Terlouw, K. (1992). The Regional Geography of the World-System: External Arena, Periphery,Semi-Periphery, Core. Utrecht: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap.The Kinks (Uitv.). (1966). A Well-Respected Man. Op Kwyet Kinks [CD]. Londen: Pye Studios.Thompson, E.P. (1967). Time, work-discipline, and industrial capitalism. Past and Present 38 (1), pp. 56-97.Turner, K. (1989). Safety, Discipline and the Manager: Building a ‘Higher Class of Men’. Sociology 23 (4) pp. 611-628.Underhill, E. (1991) Unions and contract workers in the New South Wales and Victorian building industries. In M. Bray & V. Taylor (Reds. ) The Other Side of Flexibility: Unions and Marginal Workers in Australia (pp. 115-142). Sydney: University of Sydney.Van Hootegem, G. (1991). (On)gewenste flexibiliteiten. Een caleidoscopisch flexibiliteitsoverzicht. In P. Humblet (Red.) Flexibele Arbeid (pp. 1-47). Antwerpen: Kluwer Rechtswetenschappen.Van Hootegem, G. (2000a) De draaglijke traagheid van het management. Tendensen in het productie-en personeelbeleid. Leuven: Uitgeverij Acco. [Doctoraatsthesis].Van Hootegem, G. (2000b). Tweemaal kijken naar organisaties. In G. Van Hootegem (Red.), Veranderingsmanagement (pp. XX). Leuven: Acco.Van Wulsem, D., & Vickery, G. (2005). Measuring potential offshoring of ICT intensive using occupations. In A. Bollen, U. Huws & M. Ramioul (Reds.) Measuring the Information Society (pp. 111-125). Leuven: Hoger Instituut voor de Arbeid.Vargas, N., & Vigo, M. (2002). Etnicidad, pobreza y exclusión social: la situación de la población indígena urbana en Perú. Lima: Grupo de Analisis para el Desarrollo.Verenigde Naties (2012). Estimates of mid-year population: 2001 – 2010. In World Population Prospects[Dbase]. New York: United Nations, Department of Social and Economic Affairs. [17.07.2012, UnitedNations, Department of Social and Economic Affairs, http://esa.un.org/wpp/index.htm].Vermeerbergen, L. (2012). Joaquin, mecanicien in een Peruaanse mijn. Brussel: Koepel van de VlaamseNoord-Zuidbeweging. [18.08.2012, 11.11.11, http://www.11.be/landen/artikel/detail/joaquin_mec anicien_peruaanse,112162].Wallerstein, I. (1979). The Capitalist World-Economy. New York: Press Syndicate of the University of Cambridge.86Wallerstein, I. (1983). Capitalism and the World Working Class. Some Premises and Some Issues for Researchand Analysis. In I. Wallerstein (Reds.), Labor in the world social structure (pp. 17-21). California: Sage Publications.Wood, P. (1982). Southern capitalism: the political economy of North Carolina, 1880-1980. Dukheim: Duke University Press.Yamada, G. (2010). Growth, Employment and Internal Migration. Peru, 2003-2007. Lima: Munich PersonalRePEc Archive.Znaniecki, F. (1968). The method of Sociology. New York: Octagon Books.

Download scriptie (1.11 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2012