Wat als je kind 'mama' zegt tegen iemand anders?

Elien
Devriendt

 

 Wat als je kind “mama” zegt tegen iemand anders? 

Ouders worden ouders op het moment dat hun kind geboren wordt. Ze blijven altijd de ouders van hun kind. Ook al kunnen of willen ze door omstandigheden die verantwoordelijkheid niet dragen. Als het niet lukt om die verantwoordelijkheid op te nemen, worden die soms doorgegeven aan een pleeggezin. Toch mogen we niet vergeten dat de ouders er zijn en zou het goed zijn als we ze kunnen blijven ondersteunen. We moeten blijvend aandacht besteden aan de ouders, want hoe je het ook bekijkt, ze horen er bij.

Pleegzorg is een broodnodig aspect van de bijzondere jeugdzorg. Wanneer kinderen opgroeien in een problematische opvoedingssituatie (POS) gebeurt het dat er gekozen wordt om de kinderen op te vangen in een pleeggezin. De pleegouders nemen dan de zorg voor het kind over van de biologische ouders. Dit gebeurt onder begeleiding van een pleegzorgbegeleider. De consulent van het Comité bijzondere jeugdzorg of de sociale dienst van de jeugdrechtbank coördineert de hulpverlening. Pleeggezinnen zijn broodnodig in deze sector.

Pleegzorg is echter niet altijd rozengeur en maneschijn, zo blijkt uit een kleinschalig onderzoek van Elien Devriendt, studente sociaal werk(AHS). Ze deed een bevraging bij de biologische ouders van pleegkinderen. Tijdens een interview met de ouders werd vooral gepeild naar de beleving van de ouders gedurende de pleegplaatsing. Hieruit bleek dat een pleegplaatsing voor ouders vaak gepaard gaat met een vorm van rouw. Ouders kunnen de pleegplaatsing ervaren als het verlies van hun kind.

Mireille is de moeder van Kenji, vier jaar oud. Kenji werd onlangs in een pleeggezin geplaatst. Mireille kan niet om met dat verdriet. Ze voelt zich een slechte ouder. Kenji ziet zijn mama (voorlopig) niet meer. Mede door de pleegplaatsing belandde Mireille in een zware depressie. Ze sluit zich volledig af van de buitenwereld en wil geen hulp aanvaarden. Het is voor haar te moeilijk om te zien dat Kenji zich goed voelt in het pleeggezin en een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt.”

De ouders die geïnterviewd werden wisten allemaal dat hun kind voor een langere periode in het pleeggezin zouden verblijven. Dit zorgt bij vele ouders voor een gevoel van frustratie, machteloosheid en gevoelens van schuld. De ouders hebben ook het gevoel dat ze met hun verhaal blijven zitten. Dit heeft tot gevolg dat niet alle ouders akkoord blijven gaan met de pleegplaatsing, waardoor de pleegplaatsing minder vlot kan verlopen.

Als oplossing schuift Elien Devriendt een begeleiding voor de ouders naar voor. Een ouderbegeleiding kan veel voordelen hebben. Zo kunnen de ouders aan een neutrale persoon hun verhaal kwijt, kan er gewerkt worden aan/rond de verwerking. Als ouders de pleegplaatsing van hun kind of kinderen op een positieve manier zouden kunnen aanvaarden en als men de ouders ondersteunt in het moeilijke afscheidsproces komt dit alle betrokken partijen ten goede. Als de ouder de pleegplaatsing aanvaardt, kan hij op die manier een medestander worden. Dan staat hij niet recht tegenover de pleegouders en de pleeggezinnendienst. Op deze manier kan de ouder zich nog steeds ouder voelen en is de ouder nog steeds een aanspreekpunt. Er kan dan beroep gedaan worden op het mama of papa-zijn. Hierdoor komt het kind minder snel in de knoop met zijn loyaliteit en kan het zowel loyaal zijn aan zijn ouders, als aan zijn pleegouders.

Er kan dus besloten worden dat goede samenwerking de pleegplaatsing enkel ten goede kan komen. We kunnen dus enkel hopen dat er ook een grootschalig onderzoek kan gebeuren met als gevolg dat ook de ouders meer begeleid worden gedurende het hele proces.

Bibliografie

Schriftelijke bronnen

Boeken                      

HERMKENS, L., MICHIELSEN, M. en VAN MULLIGEN, W., Leren over leven in loyaliteit, Over contextuele hulpverlening. Leuven/Leusden, Acco, 2002, 288 blz.

HEYLEN, M., en JANSSENS, K., Het contextuele denken, een methodiekontwikkeling voor het welzijnswerk. Leuven/Leusden, Acco,  2002, 163 blz.

Tijdschriften

DEVOLDER, J., Pleegzorg werkt aan een betere toekomst. Tijdschrift voor welzijnswerk, jrg. 29, nr.
267, 2005, blz. 15-22.

VAN WIJNGAARDEN, A., Rouwen is een gezonde manier om verlies te verwerken. Mobiel, jrg. 34, nr. 1 2007, blz. 11-13.

Andere bronnen

AGACHE, L.., e.a., methodische hulpverlening.  Cursus, Gent, Arteveldehogeschool – Opleiding Bachelor in het sociaal werk, 2010-2011, blz. 2.

Jij en de bemiddelingscommissie. Brochure, Brussel, Team Preventie- en verwijzersbeleid, 2010, blz. 6-16

Jij en het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg. Brochure, Brussel, Team Preventie- en verwijzersbeleid, 2010, blz. 5-22.

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP DEPARTEMENT WVC-ADMINISTRATIE GMW AFDELING BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND, Handboek deel 7: bijlagen, Mark Morris, 15/09/2003.

TAECKENS, M., maatschappelijk groepswerk.  Cursus, Gent, Arteveldehogeschool – Opleiding Bachelor in het sociaal werk, 2010-2011, blz. 38.

Elektronische bronnen

 

COCOON’S BLOG, Spreuk. Internet. (18 mei 2012) (http://www.cocoonservices.nl/belinda/pivot/archive.php?c=Spreuken_-_Levenswijsheden_-_Gedichten&o=20)

GEVAERT, K., verontrustende situaties. Hand-outs powerpointpresentatie dia 4. In Startdagen Integrale Jeugdhulp, Vlaamse Overheid, 2011.

HEIREMAN, M., De contextuele benadering van Ivan Boszormenyi-Nagy.  Sint-Niklaas, Kern vzw, 3 blz., pdf, internet. (18 mei 2012)(http://users.skynet.be/kern/contart2.pdf)

LINDEHOUT, Ontwikkelingen binnen Lindehout, internet. (10 mei 2012) (http://www.lindenhout.nl/pleegzorg/nieuwsbrief-pleegzorg/maart-2012/ontwikkelingen-binnen-lindenhout)

NETWERK PSYCHIATRISCHE ZORG IN DE THUISSITUATIE, welkom. Internet, 20 november 2006. (http://www.psytzgent.be/netwerk%20psychiatrische%20thuiszorg%20Gent.htm)

OIKONDE, Netwerkpleegzorg. Internet.( 2 mei 2012)
(http://www.oikondebrugge-oostende.be/minderjarigen/netwerkpleegzorg/)

OPEN THUIS JEUGD, De begeleiding. Internet. (12 mei 2012)

(http://www.openthuisjeugd.be/Hoewerkenwij/Debegeleiding/tabid/1464/Default.aspx)

OPEN THUIS JEUGD, De intake. Internet. (2 mei 2012) (http://www.openthuisjeugd.be/Hoewerkenwij/Deintake/tabid/1462/Default.aspx)

OPVANG VZW, wat we doen. Internet. (6 mei 2012)

(http://www.opvang.be/over%20opvang.html)

PAMEIJER, empowerment, internet. (12 mei 2012)
http://pameijer.nl/nl/empowerment

PLEEGZORG VLAANDEREN, Terminologie in pleegzorg, Leuven, Pleegzorg Vlaanderen, 2011, 4 blz., pdf, internet. (23 april 2012) (http://www.pleegzorgvlaanderen.be/files/pages/files/Terminologie_definitief.pdf)

PZ H. FAMILIE, De fender. Internet. (30 april 2012)(http://www.kliniek-hfamilie.be/zorgprogrammas/volwassenen/fender.html)

ROBJ, Comité voor Bijzondere Jeugdzorg, internet. (30 april 2012) (http://robj.be/index.php/verwijzers )

STICHTING DR. ELISABETH KUBLER-ROSS NEDERLAND, gedachtengoed. Internet. (8 mei 2012) (http://www.kubler-ross.nl/site/?E._K%FCbler-Ross:Gedachtegoed)

VANDEGHINSTE, Y., Jaarverslag 2010.  West-Vlaamse Pleeggezinnendienst, Roeselare, 55 blz., pdf, internet, 30 maart 2011.

(http://www.pleegzorg.be/vacatures/TOTAAL.pdf)

VANDEGHINSTE, Y., jaarverslag 2011, West-Vlaamse Pleeggezinnendienst, Roeselare,  65blz., pdf, internet, 28 maart 2012.

(http://www.pleegzorg.be/vacatures/Totaal%202012.pdf)

VLAAMSE OVERHEID, Decreet inzake bijzondere jeugdbijstand, 23 blz., pdf internet, 7 maart 2008.

(http://wvg.vlaanderen.be/rechtspositie/01-nieuws/decr070308%20bzj.pdf )

VZW STEUNPUNT JEUGDHULP, doelgroep, internet, 28 april 2012. (http://www.osbj.be/?action=onderdeel&onderdeel=99&titel=Doelgroep+ )

VZW STEUNPUNT JEUGDHULP,participative HV. Internet.  (10 mei 2012) (http://www.osbj.be/?action=onderdeel&onderdeel=16&titel=Participatieve+HV+%28archief%29)

WEST-VLAAMSE DIENST VOOR SOCIALE INTEGRATIE, Betrokken. Internet. (8 mei 2012) (http://www.pleegzorgwdsi.be/betrokken%20pleegzorg.html)

Mondelinge bronnen

OUDER COLETTE, Mondelinge mededeling, via bezoek, 4 april 2012.

OUDER DELFINA, mondelinge mededeling, via bezoek, d.d. 4 april 2012.

OUDER HELENA, mondelinge mededeling, via bezoek, d.d. 5 april 2012

OUDER ISABELLE, mondelinge mededeling, via bezoek, 11 april 2012.

OUDER KURT, mondelinge mededeling, via bezoek. 10 april 2012.

OUDER LUC, mondelinge mededeling, via bezoek, 20 april 2012.

OUDER MARIEKE, mondelinge mededeling, via bezoek, 5 april 2012.

STAGEMENTOR, mondelinge mededeling, Informeel gesprek met stagementor, d.d. 11 januari 2011

Download scriptie (662.4 KB)
Universiteit of Hogeschool
Arteveldehogeschool Gent
Thesis jaar
2012
Kernwoorden