Zorg voor de allochtone bewoner met dementie : aandachtspunten bij de verpleegkundige A-handelingen

Sheila
Petit

 

Zorg voor de allochtone bewoner met dementie : aandachtspunten bij de verpleegkundige A-handelingen.

Auteur : Sheila Petit

Opleiding : Bachelor verpleegkunde keuzetraject geriatrie – KHBO – Brugge

Promotoren : Mevr. Michèle Inghelbrecht, Dhr. Mario Cassimon

Plaats tewerkstelling :   Pacheco Instituut , Grootgodshuisstraat 7, 1000 Brussel

Trefwoorden :

Allochtonen, dementie, Alzheimer dementie, leefstijlgerichte zorg, verpleegkundige aandachtspunten, geriatrie, Moslim, Filippijnen, Marokkanen, bewoner woon- en zorgcentrum, eerstegeneratiemigranten.

Samenvatting :

Steeds meer zullen zorgverleners geconfronteerd worden met allochtone bewoners. Verschillende studies tonen aan dat binnen een periode van tien jaar het aantal oudere allochtonen met dementie zal verdubbelen.  De zorg voor de allochtone oudere met dementie is cultuursensitief.
In dit onderzoek wordt nagegaan welke specifieke aandachtspunten dit met zich meebrengt voor de verpleegkundige en wel zeer gericht op verpleegkundige A-handelingen die ze steeds op eigen initiatief kan en mag toepassen.
Het onderzoek is gebaseerd op een literatuurstudie die door middel van zoekopdrachten in verschillende databases. Dit is aangevuld met de bespreking van een zestal casussen in een woon- en zorgcentrum alsook een panelgesprek met culturele bemiddelaars.  Een bezoek aan een Nederlandse instelling speciaal voor Turkse en Indonesische bewoners zorgt voor een vergelijkend model.  Het resultaat is een narratief betoog voor leefstijlgerichte zorg met praktische aandachtspunten.  Het onderzoek besluit dat allochtonen met dementie een dubbele opgave is nml. allereerst de zorg voor quality Of Life bij de bewoner met dementie en daarbovenop de opdracht om de zorg aan te passen aan de eigen leefwereld van de migrant.  

 

Bibliografie

Akpinar, A. (2010, maart 1). holistische visie rond pijnbeleving in de transculturele zorg. Opgeroepen op 12 januari , 2012, van 2010pijn.akpinar.pdf: www.nvkvv.be/file?fle=185593

Baas, N. (2008). Dementie; ook onder allochtonen . Tilburg : stichting ZET .

Bollen, K., Jeunen, R., Kurda, B., Maurissen, A., & Schalenbourg, C. (2004). Interculturele zorg op maat . Rekem : PZO.

Booy, E., Rundervoort, M., & Staarman, J. (1996). Kleurrijk verplegen en verzorgen. Zaventem : Bohn Stafleu Van Loghum.

V.U. Medisch centrum (2009), Wynants & Van bronkhorst filmproducties. (Producent),VU Medisch centrum (Regisseur). Kleurrijke zorgpaden [Film]. Nederland.

Declerck, A., Wellens, N., & Demaerschalck, M. (2006). De ontwikkeling van een vormingsprogramma over de zorg voor allochtone ouderen in rust- en verzorgingstehuizen. Lucas. Leuven: LUCAS .

Dencheva, E. (2011). Hoe kan ik u helpen? Beeldwijzer Thuiszorg. Gent : Intercultureel netwerk Gent vzw.

Dewallef, L. (2001). De zorg voor dementerende migranten. (pp. p.78-86). Leuven: KUL.

Dewallef, L., Pang, L., De Lepeleire, J., Ylieff, M., Fontaine, O., Leman, J., et al. (2002). Hoeveel dementerende migranten verblijven er in onze verzorgingtehuizen? Tijdschrift voor geneeskunde , 58, p. 1478, 1481.

Foyer, De. (2012 - 20-januari). cultureel bemiddelaars. (S. Petit, interviewer)

Goudsmit, M., Parleviet, J., van Campen, J., & Schmand, B. (2011). dementiediagnostiek bij oudere migranten in de geheugenpolikliniek: obstakels en oplossingen. Tijdschrift Gerontologie Geriatrie , 42, p. 204-214.

Hopstaken, Y., & de Meer, B. (2006, 12 6). www.ziekenverzorgende.nl. Opgeroepen op 1 5, 2012, van www.ziekenverzorgende.nl: http://verzorgende.fol.nl/allochtone/scriptie-allochtone-zorgvrager.htm

Janssen, Lia. (2012 - 4-januari). Zorg te huize Raffy te Breda. (S. Petit, Interviewer)

de Jong, J., Ekkerink, J., Touma, I., & Koopmans, R. (2005). De laatste fase van dementie bij een groep verpleeghuispatiënten : prevalantie en kenmerken. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie , 36, p. 80-84.

Kala, M., Simonsick, E., Newman, A., Pope, S., Rubin, S., & Yaffe, K. (2004). Black and white differences in cognitive function test scores : What explains the difference? . American Geriatric Soc. , p. 2120-2127.

Koppenol-van Hooijdonk, M., & de Graaf, F. (2010). Cultuursensitieve palliatieve zorg. In B. Wanrooij, A. de Graeff, R. Koopmans, C. Leget, J. Prins, K. Vissers, et al., palliatieve zorg in de dagelijkse praktijk (pp. p.297 - 310). Hoofddorp: Bohn Stafleu van Loghum.

Nelissen, J. (2010). Culturally sensitive care for multi-cultural elderly people. In P. Swanborn, Case-study's; wat, wanneer en hoe? (p. 76). Amsterdam: Boom Onderwijs.

Nijs, H. (2002). De wet betreffende de rechten van de patiënt. R.W.

Ovallo. (2005). Vergrijzing... een kleurrijk gegeven. Brussel: BWR.

Ramzi, N., & Doumit J. (2009). Validity and reliability of the Arabic version of Activities of the Daily Living (ADL). BioMedCentral (BMC) Geriatric , 11 

Samaoli, O., Linblad, Amstrup, K., Mirza, N. R., & Patel. (2000). Vieillesse, démence et immigration . Paris , France : L'Harmattan.

Schölzel-Dorenbos, C., & de Lange, J. (2005). Verschillen in perspectief tussen mensen met dementie en zorgverleners. Denkbeeld , 17, p.6-8.

Talloen, D. (2007). Zorg voor allochtone ouderen. Mechelen: Kluwer.

van den Brink, P., & Adlim, T. (2009). interculturele palliatieve zorg. Opgeroepen op  14 november 2011 op www.actizkleurrijkezorg.nl: www.actiz.nl/cms/streambin.aspx?requestid=c10e9eb3-82fe-403e...

Van Geertruyen, G., Talloen, D., & Keten, Y. I. (2005). BME-elders in the province of East-Flanders (Belgium). . Leeds: SEEM II .

Vandeurzen, J. (2010). Naar een dementievriendelijk Vlaanderen. Vlaamse regering , Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Brussel: Vlaamse regering .

World Health Organization - WHO. (2012). Dementia : a public health priority. WHO. Geneva: WHO-press .

Download scriptie (1.22 MB)
Universiteit of Hogeschool
VIVES Hogeschool
Thesis jaar
2012
Thema('s)