De geëconomiseerde samenleving. Nussbaum en Achterhuis in confrontatie met de Frankfurter Schule

Leen
Verheyen

De afgelopen jaren is de vraag naar de invloed die de economie op onze samenleving uitoefent, een steeds grotere rol gaan spelen in het maatschappelijke en filosofische debat. Zeker nu overheden overal ter wereld sinds de uitbraak van de financiële crisis enkele jaren geleden alle zeilen moeten bijzetten om de economie, en de financiële sector in het bijzonder, overeind te houden, wordt vaker de vraag gesteld of het rechtvaardig is de welvaart van burgers op te offeren ten voordele van de economie.

In “De geëconomiseerde samenleving. Nussbaum en Achterhuis in confrontatie met de Frankfurter Schule”, worden twee hedendaagse filosofische kritieken op de geëconomiseerde samenleving, deze van Martha Nussbaum en Hans Achterhuis, onder de loep genomen. Daarbij wordt beargumenteerd dat de antwoorden die door deze twee filosofen, en door vele anderen, op deze problematiek geformuleerd worden, onvermijdelijk tekort schieten. Deze kritieken stellen immers het economische systeem dat met onze samenleving samenhangt onvoldoende in vraag.

 

Toch zijn er wel degelijk kritieken op de toenemende economisering van de samenleving terug te vinden die aangeven dat het kritisch benaderen van dit economische systeem noodzakelijk is. In tegenstelling tot wat veel mensen zouden kunnen denken, zijn deze kritieken ouder dan de opkomst van het zogenaamde “neoliberalisme” dat vandaag regelmatig bekritiseerd wordt. Zo formuleerden enkele filosofen van de Frankfurter Schule reeds in de eerste helft van de twintigste eeuw de idee dat het eigen is aan het kapitalistische systeem dat dit het individu reduceert tot consument. Het kapitalisme is immer gebaseerd op het principe van kapitaalaccumulatie, waardoor er steeds weer nieuwe markten moeten worden aangeboord. Het kapitalisme moet verhandelbaar maken wat voordien onverhandelbaar was, omdat het vermeerderen van kapitaal enkel mogelijk is wanneer er meer wordt geconsumeerd.

 

Vertrekkend van deze idee wordt in “De geëconomiseerde samenleving” blootgelegd wat er schort aan de oplossingen die zowel Nussbaum als Achterhuis op de problematiek van de economisering van de samenleving formuleren. Beiden bepleiten immers een vorm van “gematigd” kapitalisme, waarmee ze in een contradictie terechtkomen. Wanneer het eigen is aan het kapitalistische systeem om, met het oog op kapitaalaccumulatie, steeds nieuwe markten aan te boren, waardoor het marktdenken uiteindelijk binnendringt in allerlei maatschappelijke domeinen, lijkt het onmogelijk dit systeem in stand te houden en tegelijkertijd deze voortdurende expansie van de markt in te dijken.

 

In “De geëconomiseerde samenleving” wordt dan ook duidelijk dat Nussbaum en Achterhuis er feitelijk niet in slagen los te komen van de denkwijze die ze bekritiseren. Bij Nussbaum komt dit onder andere tot uiting in haar instrumentele verdediging van kunsten en geesteswetenschappen, waardoor ze zich uiteindelijk van eenzelfde nutslogica bedient als diegene die ze bekritiseerd. Achterhuis blijft dan weer blind voor de macht die de ideologie van het economisch denken op de samenleving uitoefent wanneer hij een mogelijkheid tot verzet tegen dit economisch denken uitdenkt, hoewel hij in de rest van zijn analyse net aan het ideologische karakter van dit denken veel aandacht besteedt. Beide auteurs blijken dus onvoldoende in staat uit het heersende denkkader te stappen, iets waar de denkers van de Frankfurter Schule beter in geslaagd zijn.

 

De stelling die in de scriptie verdedigd wordt, is dan ook dat een kritiek op de geëconomiseerde samenleving onvermijdelijk tekort schiet wanneer het hiermee samenhangende kapitalistische systeem niet kritisch genoeg bevraagd wordt. Het in vraag durven stellen van de kapitalistische dogma's is dan ook niet het alleenrecht van de marxistisch geïnspireerde denkers van vroeger en nu, maar is noodzakelijk voor ieder die een gefundeerde kritiek wil formuleren op de tendens van economisering die onze samenleving vandaag kenmerkt.

Bibliografie

Naslagwerken

Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (Ed.), http://plato.stanford.edu

 

 

Auteurs

Achterhuis, Hans, De utopie van de vrije markt, Rotterdam: Lemniscaat, 2011, vijfde druk (eerste druk 2010), 319 p.

 

Adorno, Theordor W.,“Resumé over cultuurindustrie”, in: Zonder richtlijn. Parva aesthetica, vertaald door Mark Wildschut, nawoord door Ruth Sonderegger, Amsterdam: Octavo Publicaties, 2012, p. 55 – 64 (oorspronkelijke uitgave: Ohne Leitbild, Parva Aesthetica, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1967)

 

______, “On Popular Music”, Studies in Philosophy and Social Research IX (1941) 1, p. 17-48

 

_______, The Culture Industry, Edited and with an introduction by Bernstein, J.M., London – New York: Routledge, 1991, 210 p.

 

Arendt, Hannah, Vita activa. De mens: bestaan en bestemming, vertaald door C. Houwaard, Amsterdam, Boom, 1994 (oorspronkelijke uitgave: The Human Condition, Chicago : University of Chicago Press, 1958)

 

Bracke, Eric, “Pizza Maria en ander breinbedrog. Johan Braeckman over valkuilen voor kritische denkers”, Knack 04.05.2011, p. 62 – 66

 

Boomkens, René, Erfenissen van de Verlichting. Basisboek cultuurfilosofie, Amsterdam: Boom, 2011, 376 p.

 

Cook, Deborah, The Culture Industry Revisited. Theodor W. Adorno on Mass Culture, Lanham: Rowman &Littlefield Publishers, Inc., 1996, 190 p.

 

Horkheimer, Max – Adorno, Theodor W., Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente, Frankfurt am Main: Ficher Taschenbuch Verlag, 2011, twintigste druk (eerste druk 1988), 275 p. (oorspronkelijke uitgave: New York: Social Studies Association, 1944)

 

Horkheimer, Max – Adorno, Theodor W., Dialectiek van de Verlichting. Filosofische fragmenten, vertaald door Michel van Nieuwstadt, Amsterdam: Boom, 2007, volledig herziene editie (eerste druk Nijmegen: SUN, 1987), 287 p. (oorspronkelijke uitgave: Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente, New York: Social Studies Association, 1944)

 

Horkheimer, Max, Zur Kritik der instrumentellen Vernunft, Frankfurt am Main: Fisher Tashenbuch Verlag, 1985, 353 p.

 

Kenis, Anneleen – Lievens, Matthias, De mythe van de groene economie. Valstrik, verzet, alternatieven, Antwerpen: Epo – Utrecht: Jan van Arkel, 2012, 336 p.

 

Nussbaum, Martha, Mogelijkheden scheppen. Een nieuwe benadering van de menselijke ontwikkeling, vertaald door Rogier van Kappel, Amsterdam: Ambo, 2012, 304 p. (oorspronkelijke uitgave: Creating Capabilities. The Human Development Approach, Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2011)

 

Nussbaum, Martha, Niet voor de winst. Waarom de democratie de geesteswetenschappen nodig heeft, vertaald door Rogier van Kappel, Amsterdam: Ambo, 2012, vijfde druk (eerste druk 2011), 214 p. (oorspronkelijke uitgave: Not for Profit, Princeton: Princeton University Press, 2010)

 

Ritzer, George, The McDonaldization of Society. How the principles of fast-food restaurants are dominating the world, Los Angeles: Sage Publications, Inc., 2013 (20th anniversary edition), 236 p. (oorspronkelijke uitgave: Thousand Oakes, Pine Forge Press, 1993)

 

Weyns, Walter - Estor, Annemarie – Geudens, S. (red.), Marktisme, Kritiek op het berekenende samenleven, Kalmthout: Pelkmans, 2013, 244p.

 

 

Internetdocumenten

Office of the High Commissioner for Human Rights, “Universele verklaring van de rechten van de mens”, http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/dut.pdf (geraadpleegd op 29.03.2013)

 

Portaal Belgium.be, “Binnenlands product”, http://www.belgium.be/nl/economie/economische_informatie/nationaal_prod… (geraadpleegd op 04.04.2013)

 

Verhofstadt, Dirk, recensie van: Achterhuis, Hans, De utopie van de vrije markt, Rotterdam: Lemniscaat, 2010, 319 p., op: Liberales, http://www.liberales.be/boeken/achterhuis

Download scriptie (291.32 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Antwerpen
Thesis jaar
2013