De recente financiële crisis en de rol van de euro: een toepassing op Ierland

Kevin
Hellinckx

“Van Keltische Tijger naar Europees zorgenkind”

Weinigen hadden de omvang van de globale financiële crisis kunnen voorspellen. Aangezien Ierland een kleine open economie is, zou zelfs met eender welk beleid de crisis sterk voelbaar zijn geweest. Toch is er meer aan de hand. Sinds 1999 maakt Ierland deel uit van de EMU. Dit heeft veel voordelen maar ook een belangrijk nadeel. Het betekent immers dat landen afhankelijk zijn van het monetair beleid van de ECB. Dit beleid is echter gericht op de eurozone als geheel terwijl de Ierse economische situatie sterk afwijkt van andere Europese landen. Uit onderzoek blijkt dan ook dat tussen 1999 en 2007, de Ierse rente 6,5% hoger had moeten zijn. Bovendien wordt aangetoond dat bij een alternatief rentebeleid huizenprijzen 25 tot 30 procent lager zouden zijn geweest. Bewijs dat de euro mee aan de basis lag van de Ierse vastgoedzeepbel betekent evenwel niet dat een soeverein monetair beleid de crisis met zekerheid zou hebben voorkomen. Bovendien hadden beleidsmakers andere beleidsinstrumenten ter beschikking voor het bijsturen van de economie. Het is dus maar al te eenvoudig om louter de euro met de vinger te wijzen al bleken institutionele tekortkomingen van de EMU ook tijdens de crisis niet bevorderlijk te zijn.

Ierland, ooit de Keltische Tijger genoemd omwille van zijn sterke economische groei sinds midden jaren 90, is terechtgekomen in een zware economische crisis en een daaropvolgende schuldencrisis. Het barsten van een vastgoedzeepbel bracht Ierse banken in financiële problemen. Dit leidde tot een bankencrisis en overheidstussenkomst met als gevolg een spectaculaire toename van de staatsschuld. Deze steeg van 24% van het BBP in 2007 naar meer dan 100% in 2012. De vraag is waarom net Ierland één van de landen is die het hardst getroffen werd. Hierbij blijft de rol van de euro niet onbesproken. De theorie van optimale muntzones wijst immers op een cruciaal gevolg namelijk de opgave van een soeverein monetair beleid. De Europese Centrale Bank voert een beleid voor de eurozone als geheel. Maar doordat macro-economische prestaties tussen eurolanden sterk verschillen, is dit een moeilijke opgave. Daarom werd wiskundig onderzocht in welke mate het one-size-fit-all beleid van de ECB, in de periode voorafgaande aan de crisis, afgestemd was op de noden van de Ierse economie.

Hiervoor werd een Taylor-regel opgesteld, een monetaire beleidsregel die beschrijft hoe de centrale bank de beleidsrente bepaalt naargelang de evolutie van inflatie en economische groei. De onderzoeksresultaten bevestigen dat het beleid van de ECB afgestemd is op het gemiddelde van de eurozone. Bovendien blijkt het beleid prijsstabiliserend en contracyclisch te zijn, zoals verwacht wordt van een goed monetair beleid. Dit betekent echter niet dat het rentebeleid voldeed aan de Ierse noden. Als gevolg van de divergente Ierse macro-economische situatie was de rente voor Ierland dan ook persistent te laag. Indien de ECB perfect rekening zou hebben gehouden met de Ierse gegevens had de beleidsrente tussen 1999 en 2007 ongeveer 6,7% hoger moeten zijn. Omdat de beleidsrente bepalend is voor de financieringskosten van banken terwijl 85% van de Ierse hypothecaire contracten vastgelegd zijn met variabele rente, heeft de officiële beleidsrente een grote invloed op Ierse hypothecaire rentevoeten. De analyse leidt voor diezelfde periode dan ook tot een optimale hypotheekrente van gemiddeld 9,9% tegenover een werkelijke van gemiddeld 4,65%. Het gevolg is dat vanaf 1999, de werkelijke en de gesimuleerde contrafeitelijke gemiddelde woningprijs van elkaar beginnen af te wijken. Midden 2007, net voor de vastgoedcrash, zouden Ierse huizenprijzen dan ook 25 tot 30 procent lager zijn geweest.

De gehele analyse bevestigt dat toetreding tot de EMU mee aan de basis lag van de crisis. Via stijgende huizenprijzen creëerde het immers een klimaat voor een niet-duurzame kredietexpansie en andere macro-economische onevenwichtigheden. Paradoxaal genoeg was uitzicht op lagere rentevoeten en kapitaalkosten een belangrijke reden om toe te treden tot de EMU.

Een eigen Iers monetair beleid garandeert evenwel niet dat er een optimaal rentebeleid zou zijn gevoerd. Bovendien waren er andere manieren om de economie te stabiliseren. Fiscaal en macro-prudentieel beleid zijn immers beleidsinstrumenten die, bij afwezigheid van het rente-instrument, de lokale economie hadden kunnen bijsturen. Maar ook de overheid en nationale financiële toezichthouders schoten te kort. De overheid had via afschaffing van aftrekbaarheid van hypothecaire rentes of niet-belastbaarheid van vastgoedeigendom de vorming van de vastgoedzeepbel wat kunnen tegengaan. Ook toezichthouders grepen niet in wanneer massaal leningen werden toegestaan waarbij 100% van de aankoopwaarde van een woning werd gefinancierd. Het gevolg is dat wanneer huizenprijzen daalden, er veel leningen waren waarbij de waarde van de woning lager was dan de uitstaande hypotheekschuld. Eurolidmaatschap lag dus niet alleen aan de basis van de crisis en toont dat een onvolmaakte muntunie vereist dat landen zichzelf de nodige discipline opleggen.

Maar ook tijdens de crisis bleken institutionele onvolmaaktheden van de EMU niet bevorderlijk te zijn. Een uitgebreide literatuurstudie leert dat afwezigheid van een federale unie een omgeving vormde waarin de bankencrisis zich persistent kon uitspreiden over de gehele eurozone. Bij afwezigheid van een politieke- en bankenunie werd er immers onvoldoende actie ondernomen om de neerwaartse spiraal tussen de financiële positie van banken en overheden tegen te gaan. Redding van grote banken bleef een nationale aangelegenheid. Bovendien werd er vanuit Europa, vooral onder impuls van Duitsland, een politiek uitgestippeld van besparingen. Hierdoor werd de economische crisis in perifere landen alleen maar versterkt. Gezamenlijke actie tegen de systeemcrisis lijkt de beste remedie. Het was beter dat zwakkere landen konden genieten van een Europees, gecoördineerd expansief fiscaal beleid: “The boom, not the slump, is the right time for austerity at the Treasury” (Keynes, 1937, p. 4).

Dus, de besparingsdrift kan in vraag worden gesteld en leidt mogelijk tot een vernauwing van de sociale en politieke steun voor de EMU in zijn huidige vorm. Bovendien lag de euro, met zijn institutionele gebreken, mee aan de basis van de Ierse crisis. Er is dan ook noodzaak aan de verdere uitbouw van de EMU als fiscale en politieke unie onder het motto “The euro is irreversible” (Draghi, 2012). Al zullen politieke en culturele verschillen een grote uitdaging blijven om tot compromissen te komen.

Bibliografie

Abraham, J. M., & Hendershott, P. H. (1996). Bubbles in metropolitan housing markets. Journal of Housing Research, 7(2), 191-207.

Ahrend, R., Cournède, B., & Price, R. (2008). Market excess and financial turmoil [Working paper No. 597]. Paris: OECD.

Aucremanne, L., Collin, M., & Stragie, T. (2007). Assessing the gap between observed and perceived inflation in the euro area: Is the credibility of the HICP at stake [Discussion Paper No. 112]. Brussels: National Bank of Belgium.

Addison-Smyth, D., & McQuinn, K. (2010). Quantifying revenue windfalls from the Irish housing market. The Economic and Social Review, 41(2), 201-233.

Addison-Smyth, D., McQuinn, K., & O’Reilly, O. (2009). Modelling credit in the Irish mortgage market. The Economic and Social Review, 40(4), 371-392.

Angeloni, I., & Ehrmann, M. (2004). Euro area inflation differentials [Working paper No. 388]. Frankfurt: European Central Bank.

Andrews, D., Caldera, S., & Johansson, A. (2011). Housing markets and structural policies in OECD countries [Working paper No. 836]. Paris: OECD.

Art. 104, The Maastricht Treaty, provisions amending the treaty establishing the European  Economic Community with a view to establishing the European Community: Economic policy. Treaty on European Union, Maastricht 7 February 1992. Retrieved from Eurolex: http://eurolex.europa.eu/en/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html#0001000…

Avellaneda, S. D., & Hardiman, N. (2010). The European context of Ireland’s economic crisis. The Economic and Social Review, 41(4), 473-500.

Bacon, P., & MacCabe, F. (2000). The housing market in Ireland: An economic evaluation of trends    and prospects. Peter Bacon & Associates, association with MacCabe, Retrieved from the Environment, Community and Local Government: http://www.environ.ie/en/Publications/DevelopmentandHousing/Housing/Fil…

Baldwin, R. E. (2006). In or out: does it make a difference? An evidence based analysis of the trade effects of the euro. London: Center for Economic Policy Research.

Baldwin, R. E., Frankel, J. A., & Melitz, J. (2006). The euro’s trade effect [Working paper No. 594]. Frankfurt: ECB.

Baltagi, B., H. (2008). Econometrics. Berlin: Springer.

Barry, F., Fitz Gerald, J. (2001). Irish fiscal policy in EMU and the Brussels-Dublin controversy. Stockholm: Swedish Committee on Stabilization Policy in EMU.

Baum, C. F., Schaffer, M. E. (2003). Instrumental variables and GMM: Estimation and testing. The Stata Journal, 3(1), 1-31.

Baum, C. F. (2007). Enhanced routines for instrumental variables/GMM estimating and testing [Discussion paper No. 2007/06]. Edinburgh: Centre for Economic Reform and Transformation.

Baum, C. F. (2009). Instrumental variables and panel data methods in economics and finance [Powerpoint presentation]. Berlin: Boston College.

Beetsma, R., & Giuliodori, M. (2010). The macroeconomic costs and benefits of the EMU and other monetary unions: An overview of recent research. Journal of Economic Literature, 48, 603-641.

Beffy, O., P., Ollivaud, P., Richardson, P, & Sédillot, F. (2006). New OECD methods for supply-side and medium-term assessments: A capital services approach [Working paper No. 482]. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.

Belke, A., & Polleit, T. (2007). How the ECB and the US FED set interest rates. Applied Economics, 39(17), 2197-2209.

Benneker, B. (9 augustus 2007). ECB: 94.8 miljard euro om kredietcrisis te bezweren. Opgehaald op 26 februari 2013 van Elsevier: http://www.elsevier.nl/Economie/nieuws/2007/8/ECB 948-miljard-om-kredietcrisis-te-bezweren-ELSEVIER132842W/

Bergin, A., & Kearney, I. (2004). Human capital, the labour market and productivity growth in Ireland [Working Paper No. 158]. Dublin: Economic and Social Research Institute.

Bernanke, B. (2004, May 20). Gradualism. Speech at Washington University at an economics luncheon co-sponsored by the Federal Reserve Bank of San Francisco. Retrieved from www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2004/200405202/default.htm

Bernanke, B. S., Gertler, M., & Gilchrist, S. (1999). The financial accelerator in a quantitative business cycle framework. In J. B. Taylor & M. Woodford (Eds.). Handbook of macroeconomics (pp. 1341-1393). Oxford: Elsevier.

Björksten, N., & Syrjänen, M. (2000). How problematic are internal euro area differences [Working paper No. 14]? San Domenico di Fiesole: European University Institute Robert Schuman  Centre for Advanced Studies.

Blanchard, O. (2006). European unemployment: The evolution of facts and ideas. Economic Policy, 21(45), 5-59.

Blanchard, O. (2009). Macroeconomics. London: Pearson Education International.

Blanchard, O., Dell’ Ariccia, G., & Mauro, P. (2010). Rethinking macroeconomic policy [Staff position note No. 10/03]. Washington: IMF.

Blattner, T., Catenaro, M., Ehrmann, M., Strauch, R., & Turunen, J. (2008). The predictability of monetary policy [Occasional paper series No. 83]. Frankfurt: European Central Bank.

Boonstra, W. (2009). Maak de euro sterker [Special kennis en economisch onderzoek]. Utrecht: Rabobank.

Borio, C.,  Furfine, C., & Lowe, P. (2001). Procyclicality of the financial system and financial stability: Issues and policy options [Working paper No. 1]. Basel: Bank of International Settlements.

Borio, C. (2008). The Financial turmoil of 2007: A preliminary assessment and some policy considerations [Working paper No. 251]. Basel: Bank for International Settlements.

Botta, A. (2012). Conflicting claims in the euro zone? Austerity’s myopic logic and the European federal union in a post-kenesian eurozone center-periphery model [Policy note No. 2008/8]. New York: Levy Economics Institute of Bard College

Brunnermeier, M., Garicano, L., Lane, P. R., Pagano, M., Reis, R., Santos, T, Van Nieuwerburgh, S., & Vayanos, D. (2011). European safe bonds. Retrieved, May 1, 2013 from euro-nomics: http://euro-nomics.com/wp-content/uploads/2011/09/ESBiesWEBsept262011.p…;

Busetti, F., Forni, L., Harvey, A., & Vendetti, F. (2007). Inflation convergence and divergence within the European Monetary Union. International Journal of Central Banking, 3(2), 95-121.

Carter, H. R., Griffiths, W. E., Lim, G. C. (2012). Principles of econometrics (4th ed.). John Wiley & Sons.  

Castelnuovo, E. (2007). Taylor rules and interest rate smoothing in the euro area. The Manchester School, 75(1), 1-16.

Castro, V. (2008). Are central banks following a linear or nonlinear (augmented) Taylor rule [Working paper No. 872]. Warwick: University of Warwick.

Ceccehtti, G. S. (2000). Making monetary policy: Objectives and rules. Oxford Review of Economic Policy, 16(4), 43-59.

Central Bank of Ireland. (2007). Financial stability report 2007. Dublin: Central Bank & Financial Services Authority of Ireland. Retrieved from           http://www.centralbank.ie/publications/pages/financialstabilityreport.a…;

Central Bank of Ireland. (2012). Credit, money and banking statistics. Retrieved from http://www.centralbank.ie/polstats/stats/cmab/Pages/HouseholdCredit.aspx

Central Bank of Ireland. (2013). Information release: Residential mortgage arrears and repossessions statistics Q4 2012. Retrieved April 13, 2013 from   http://www.centralbank.ie/polstats/stats/mortgagearrears/Pages/releases…

Central Statistics Office. (2011). National income and expenditure 2010. Dublin: the Stationary Office

Central Statistics Office. (2012). Quarterly national household survey: Quarter 3 2012. Dublin: the   Stationary Office.

Chow, G. C. (1960). Test of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591-605.

Chow, G. C. and A. -l. Lin (1971) Best linear unbiased interpolation, distribution, and extrapolation of time series by related series. The Review of Economics and Statistics, 53(4), 372-375.

Clarida, R., Gali, J., & Gertler, M. (1998). Monetary policy rules in practice: Some international evidence. European Economic Review, 42, 1033-1067.

Clarida, R., Gali, J., & Gertler, M. (1999). The science of monetary policy: A new Keynesian perspective. Journal of Economic Literature, 37(4), 1661-1707.

Clarke, B., & Hardiman, N. (2012). Crisis in the Irish banking system [Working paper No. 2012/03]. Dublin: UCD Geary Institute.

Cogan, J. F., Cwik, T. J., Taylor, J. B., & Wieland, V. (2010). New keynesian versus old keneysian government spending multipliers. Journal of Economic Dynamics & Control, 34(3), 281-295.

Conefrey, T., &  Fitz Gerald, J. (2010). Managing housing bubbles in regional economies under Emu: Ireland and Spain. National Institute of Economic and Social Research, 211(1), R27-R44.

Cottrell, A., & Lucchetti, R. J. (2012). Gretl user’s guide: Gnu regression, econometrics and time-series library. Retrieved from http://gretl.sourceforge.net/

Deloitte. (2012). Budget 2012: Moving in the right direction. Retrieved from http://www.deloitte.com/assets/DcomIreland/Local%20Assets/Documents/Bud…

De Grauwe, P., & Mongelli, F. P. (2005). Endogeneities of optimum currency areas: What brings countries sharing a single currency closer together  [Working paper No. 468]. Frankfurt: ECB.

De Grauwe, P. (2009a). Economics of monetary union (8th ed.). Oxford: Oxford University Press.

De Grauwe, P. (2009b). The euro at ten: Achievements and challenges. Empirica, 36(1), 5-20.

De Grauwe, P. (2010). The financial crisis and the future of the euro [European Economic Policy Briefings No. 21]. Bruges: College of Europe, department of European economic studies.

De Grauwe, P. (2011). A less punishing, more forgiving approach to the debt crisis in the euro zone [Policy brief No. 230]. Brussels: Center for European Policy Studies.

De Grauwe, P. (2012a). The governance of a fragile Eurozone. The Australian Economic Review, 45(3), 255-268.

De Grauwe, P. (2012b). Lessons from the euro crisis for east Asian monetary relations. The World Economy, 35(4), 405-418.

De Grauwe, P. (2012c). How to avoid a double-dip recession in the eurozone [Discussion paper]. Brussels: Centre for European Policy Studies.

De Grauwe, P., & Ji, Y. (2013a). Self-fulfilling crises in the Eurozone: An empirical test. Journal of International Money and Finance, 34(4), 15-36.

De Grauwe, P, & Ji, Y. (2013b). Panic-driven austerity in the euro zone and its implications [Vox columns]. Retrieved, April 19, 2013 from VOX EU: http://www.voxeu.org/article/panic-driven-austerity-eurozone-and-its-im…

Dellepiane, S., & Hardiman, N. (2011). Governing the Irish economy: A triple crisis [Working paper   No. 2011/03]. Dublin: UCD Geary Institute.

Delors, J. (1989). Report on economic and monetary union in the European Community. Hanover: Committee for the Study of Economic and Monetary Union.

De Morgen. (12 september 2012). ECB krijgt toezicht over banken in eurozone. Opgehaald van             http://www.demorgen.be/dm/nl/996/Economie/article/detail/1499605/2012/0…

Department of Finance. (2013). Budgetary and economic statistics. Retrieved from http://www.finance.gov.ie/viewdoc.asp?DocID=7397&CatID=14&StartDate=1+J…

Department of the Environment, Community and Local Government. (2013). Housing statistics. Retrieved from the Irish government :      http://www.environ.ie/en/Publications/StatisticsandRegularPublications/…

De Standaard. (6 september 2012). Europese centrale bank gaat obligaties opkopen. Opgehaald van http://www.standaard.be/cnt/DMF20120906_094

Dineen, D., Kennedy, J., & Palcic, D. (2012). Ireland: From good example to major warning. In A. Bhushan (Ed.). How to prevent the next crisis, lessons from country experience of the global financial crisis (pp. 29-54). Ontario: the North-South institute.

Draghi, M. (2012). Introductory statement to the press conference with Q&A. Retrieved from the  ECB: http://www.ecb.int/press/pressconf/2012/html/is120802.en.html

Duca, J. V., Muellbauer, J., & Murphy, A. (2010). Housing markets and the financial crisis of 2007 -             2009: Lessons for the future. Journal of Financial Stability,6(4), 203-217.

Duffy, D.,  Fitz Gerald, J., & Kearnet, I. (2005). Rising house prices in an open labour market. The Economic and Social Review, 36(3), 251-272.

ECB. (2005). Monetary policy and inflation differentials in a heterogeneous currency area [Monthly     bulletin May 2005]. Frankfurt: European Central Bank.

ECB. (2007). Monthly bulletin: August 2007. Frankfurt: European Central Bank.

ECB.  (2009). Housing finance in the euro area [structural issue report]. Frankfurt: European Central Bank.

ECB. (2010). Opinion of the European central bank on independence, confidentiality and the prohibition of monetary financing [2010/25]. Retrieved from           http://www.ecb.int/ecb/legal/pdf/en_con_2010_25_f_sign.pdf

ECB. (2011a). The monetary policy of the ECB. Frankfurt: European Central Bank.

ECB. (2011b). Monthly bulletin: November 2011. Frankfurt: European Central Bank.

ECB. (2012a). Monetary policy: Objective of monetary policy. Retrieved March 23, 2012, from http://www.ecb.int/mopo/html/index.en.html          

ECB. (2012b). Glossary. Retrieved March 23, 2012, from http://www.ecb.int/home/glossary/html/glosse.en.html#189

ECB. (2012c). Financial integration in Europe: April 2012. Frankfurt: European Central Bank.

ECB. (2012e). Technical features of outright monetary transactions. Retrieved from http://www.ecb.int/press/pr/date/2012/html/pr120906_1.en.html

ECB. (2013a). EONIA: Monthly data. Retrieved February 20, 2013 from http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=143.FM.M.U2.EUR.4F.MM…

ECB. (2013b). Statistical data warehouse ECB. Retrieved February 20, 2013 from             http://sdw.ecb.europa.eu/home.do;jsessionid=B549FA2CEE02A70F6083D325C0C…

ECB. (2013c). Transmission mechanism of monetary policy. Retrieved from http://www.ecb.europa.eu/mopo/intro/transmission/html/index.en.html

ECB. (2013d). Details on securities holdings acquired under the SMP [Press release]. Retrieved from the ECB: http://www.ecb.int/press/pr/date/2013/html/pr130221_1.en.html

ECB. (2013e). Establishing the single supervisory mechanism. Retrieved from http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2013/html/sp130129_1.en.html

Elliott, L. (2012, 7 august). Global Financial crisis: Five key stages 2007-2011. Retrieved February  26, 2013 from the Guardian: http://www.guardian.co.uk/business/2011/aug/07/global-financial-crisis-…

Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient test for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813-836.

Eichengreen, B. (2009). The crisis and the euro [Working paper No. 23]. Madrid: Elcano Royal Institute.

Eichengreen, B. (2010). Imbalances in the euro area [Working paper]. Berkeley: University of California.

Eijfinger, C. W. (2013). Single resolution mechanism. Brussels: European Parliament-Directorate General  for Internal Policies.

EMI. (1997). The European Monetary Institute. Frankfurt: European Monetary Institute.

Engle, R. F., & Granger, W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation and testing. Econometrica, 55(2), 251-276.

European Commission. (1998). Commission’s recommendation concerning the third stage of  economic and monetary union: Commission convergence report 1998. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

European Commission. (2010). Divergences within the euro area: Threat and opportunity. European Economy News, 19, 8-9.

European Commission. (2012). Towards a banking union [Memo No. 12/656]. Retrieved April 30, 2013 from http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-656_en.htm?locale=en

European Commission. (2013a). Economic and financial affairs: AMECO database. Retrieved from             http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/SelectSerie.cfm

European Commission. (2013b). HICP-CPI differences. Brussels: Directorate-general, Economic and Regional Statistics.

European Union (2012).  Consolidated versions of the treaty on European Union  and the treaty on the functioning of the European Union. The Official Journal of the European Union, 22, notice. No. 2012/C-  326/01.

Eurostat. (2012). Government finance statistics: deficit/surplus. Retrieved March 23, 2012, from              http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_…

Eurostat. (2013a). Statistics database. Retrieved Februari 20, 2013from http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_d…

Eurostat. (2013b). Database European Commission: HICP monthly rate of change. Retrieved February 20, 2013 from    http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/hicp/data/database

Eurostat. (2013c). Database European Commission: HICP country weights. Retrieved February 20, 2013 from http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/hicp/data/database

Eurostat. (2013d). Glossary: National disposable income. Retrieved from http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossar…; ble_income

Fagan, G., & Gaspar, V. (2007). Adjusting to the euro [Working paper No. 716]. Frankfurt: European Central Bank.

Faust, J., Rogers, H. J., & Wright, J. H.(2001). An empirical comparison of Bundesbank and ECB monetary policy rules [International finance discussion paper No. 705]. Board of Governors of the Federal Reserve System.

Favero, C., & Missale, A. (2012). Sovereign spreads in the euro area: Which prospects for a eurobond? Economic Policy, 27(70), 231-273.

Feldstein, M. (1997). The political economy of the European economic and monetary union: Political sources of an economic liability. Journal of Economic Perspectives, 11(4), 23-42.

Feldstein, M. (2009). Rethinking the role of fiscal policy. American Economic Review-American Economic Association, 99(2), 556-559.

Fendel, R., & Frenkel, M. (2009). Inflation differentials in the euro area: Did the ECB care? Applied Economics, 41(10), 1293-1302.

Fitz Gerald, J. (2000). Ireland’s failure and belated convergence [Working paper No. 133].Dublin: Economic and Social Research Institute.

Fitz Gerald, J., Bergin, A., Conefrey, T., Diffney, S., Duffy, D., Kearney, I., Lyons, S, Malaguzzi Valeri, L., Mayor, K., & Tol, R. (2008). Medium term revieuw: 2008 - 2015. Dublin: The Economic and Social Research Institute.

Fitzgerald, C.  (2012). The debt crisis in Ireland.  The Quarterly review of Economics and Finance, In press: corrected proof. Retrieved from Elsevier Science Direct:             http://proxy.ehsal.be:2074/science/article/pii/S1062976912000695

Fitzpatrick, T., & McQuinn, K. (2007). House prices and mortgage credit: Empirical evidence for Ireland. The Manchester School, 75(1), 82-103.

Florens, C., Jondeau, E., & Le Bihan, H. (2004). Assessing generalized method of moment estimates of the federal reserve reaction function. Journal of Business & Economic Statistics, 22(2), 225-  239.

Forstater, M. (1999). The European economic and monetary Union: Introduction. Eastern Economic Journal, 25(1), 31-34.

Fourçans, A., & Vranceanu, R. (2002). ECB monetary policy rule: Some theory and empirical evidence [Working paper N0. 02008]. Cergy-Pontoise: ESSEC Business School.

Fourçans, A., & Vranceanu, R. (2004). The ECB interest rate rule under the Duisenberg presidency. European Journal of Political Economy, 20, 579-595.

Fourçans, A., & Vranceanu, R. (2007). The ECB monetary policy: choices and challenges. Journal of Policy Modelling, 29, 181-194.

Frankel, J. A., & Rose, A. K. (1997). Is EMU more justifiable ex post than ex ante? European Economic Review, 41, 753-760.

Fraser Institute. (2012). Economic freedom dataset, in Economic Freedom of the World: 2012  Annual Report. Retrieved September 12, 2012 from             http://www.freetheworld.com/datasets_efw.html

Gali, J., Lopeze-Salido, J. D., & Vallés, J. (2007). Understanding the effects of government spending on consumption. Journal of the European Economic Association, 5(1), 227-270.

Gerdesmeier, D., & Roffia, B. (2003). Empirical estimates of reaction functions for the euro area [Working paper No. 206]. Frankfurt: ECB

Gerdesmeier, D., & Roffia, B. (2005). The relevance of real-time data in estimating reaction functions for the euro area. The North American Journal of Economics and Finance, 16(3), 293-307.

Gerlach, S., & Schnabel, G. (2000). The taylor rule and interest rates in the EMU area. Economic Letters, 67, 165-171.

Gerlach-Kristen, P. (2003). Interest rate reaction functions and the taylor rule in the euro area [Working paper No. 258]. Frankfurt: ECB.

Giavazzi, F., & Spaventa, L. (2010, September 6-8). Why the current account matters: Lessons from the financial crisis in the euro area. Paper written for the conference on The Euro Area  and the Financial Crisis, Bratislava, Slovakia.

Giorno, C., Richardson, P., Roseveare, D., & van den Noord, P. (1995). Estimating potential output, output gaps and structural budget balances [Working paper No. 152]. Paris: Organisation for economic co-operation and development.

Gorter, J., Jacobs, J., & de Haan, J. (2008). Taylor rules for the ECB using expectations data. The Scandinavian Journal of Economics, 110(3), 473-488.

Guajardo, J., Leigh, D., & Pescatori, A. (2011). Expansionary austerity: New international evidence [Working paper No. 11/158]. International Monetary Fund.

Gurdgiev, C., Lucey, M.,B., Mac an Bhaird, C. & Roche-Kelly, L. (2011). The Irish economy: Three strikes and you’re out? Panoeconomicus, 1, 19-41.

Hall, R. A. (2009). Generalised method of moments [Manuscript prepared for inclusion in the  encyclopedia of quantitative finance]. Manchester: The University of Manchester.

Hansen, B. E. (2013). Econometrics (2th ed.). Wisconsin: University of Wisconsin.

Hayo, B., & Hofmann, B. (2005). Comparing monetary policy reaction functions: ECB versus Bundesbank [Working paper No. 02-2005]. Marburg: University of Marburg.

Heij, C., de Boer, P., Franses, P. H., Kloek, T, & van Dijk, H. K.(2004). Econometric methods with applications in business and economics. New York: Oxford University Press.

Hill, K., Hoffman, D. & Hoffman, K. M. (2005). Lessons from the Irish miracle [Report]. Retrieved from ASU Carey School Of Business:    http://wpcarey.asu.edu/seidman/reports/ireland.pdf

Honjo, K., Hunt, B., Koeva, P., & Badia, M. M. (2004). Ireland: Selected issues [Country report No. 04/349]. Washington: IMF.

Honohan, P. (2009). What went wrong in Ireland [Paper prepared for the World Bank]. Dublin: Trinity College.

Honohan, P. (2010). Euro membership and bank stability: Friends or foes? Lessons from Ireland. Comparative Economic Studies, 52(2), 133-157.

Honohan, P., & Lane, P. R. (2003). Divergent inflation rates in EMU. Economic Policy,18(37), 357-394.

Honohan, P., & Lane, P. R. (2004). Exchange rates and inflation under EMU: An update [Working paper No. 31]. Dublin: Institute for International Integration Studies.

Honohan, P., & Leddin, A. J. (2006). Ireland in EMU: More shocks, less insulation. The Economic and Social Review, 37(2), 263-294.

Honohan, P., Murphy, G. (2010). Breaking the sterling link: Ireland’s decision to enter the EMS [Discussion paper No.317]. Dublin: Trinity College Dublin and Institute for International Integration Studies.

Honohan, P., & Walsh, B. (2002). Catching up with the leaders : The Irish hare. Brookings Papers on Economic Activity, 3(1), 1-57.

IMF. (2012). World economic outlook database, April 2012. Retrieved September  11, 2012 from http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/index.aspx

IMF. (2013). World economic outlook database, Oktober 2012. Retrieved April  4, 2013 from http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28

Judd, P. J., & Rudebusch, D. G. (1998). Taylor’s rule and the FED: 1970-1997. Federal Reserve Bank of San Francisco Economic Review, 4(3), 3-16.

Kelly, M. (2007). On the likely extend of falls in Irish house prices. ESRI Quarterly Economic Commentary, 2007(2), 42-54.

Kelly, M. (2009). The Irish credit bubble [working paper No. 200950]. Dublin: University College Dublin School of Economics.

Kennedy, G., & Mclndoe-Calder, T. (2012). The Irish mortgage market: Stylized facts, negative  equity and arrears [Quarterly bulletin 01 / January 12]. Dublin: Central Bank of Ireland.

Keynes, J. M. (March, 1937). How to avoid a slump. The Living Age, from The Times, pp. 8-14. Retrieved from http://www.unz.org/Pub/LivingAge-1937mar-00008

Kitamura, Y., & Philips, C. B. (1997). Fully modified IV, GIVE and GMM estimation with possibly non-stationary regressors and instruments. Journal of Econometrics, 80, 82-123.

Krugman, P. R., & Obstfeld, M. (2009). International economics. Boston: Pearson International Education.

Kunst, R. M. (2008). The instrumental variable estimator in the linear regression model and GMM in correctly specified models [Powerpoint presentation]. Vienna: University of Vienna and Institute for Advanced Studies Vienna.

Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54, 159-178.

Lane, P. R. (2006a). The real effects of EMU [Discussion paper No. 115]. Dublin: Institute for International Integration Studies.

Lane, P. R. (2006b). The euro and financial integration [Discussion paper No. 139]. Dublin: Institute for International Integration Studies.

Lane, P. R. (2008). Fiscal policy for a slowing economy. In T. Callan (Ed.). Budget perspectives 2008 (pp. 5-27). Dublin: Economic and Social Research Institute.

Lane, P. R. (2010). Fiscal consequences of the crisis. Nordic Economic Policy, 1(1), 13-34.

Lane, P. R. (2011a). The Irish crisis [Discussion paper No.356]. Dublin: Trinity College Dublin and Center for Economic Policy Research.

Lane, P. R. (2011b). The cyclical conduct of Irish fiscal policy [Discussion paper No.374]. Dublin: Trinity College Dublin and Center for Economic Policy Research.

Lane, P. R. (2012). The European sovereign debt crisis. Journal of Economic Perspectives, 26(3), 49-68.

Lansing, K. (2002). Real-time estimation of trend output and the illusion of interest rate smoothing. Federal Reserve Bank of San Francisco Economic Review ,17-34.

Lee, J., & Crowley, P. M. (2009). Evaluating the stresses from ECB monetary policy in the euro area [Working paper No. 11]. Helsinki: Bank of Finland.

Lucas, R. E. (1976). Econometric policy evaluation: A critique. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 1, 19-46.

McCarthy, Y., & McQuinn, K. (2011, October 13). Decomposing Irish house price movements: 2000-2010. Paper presented at the Conference of the Irish Mortgage Market, Dublin, Ireland.

MacCoille, C., & McCoy, D. (2002). Economic adjustment within EMU: Ireland’s experience. The Economic and Social Review, 33(2), 179-193.

Malzubrus, J. (2008). Ireland’s housing market: Bubble trouble. Economic and Financial Affairs Country Focus, 5(9), 1-7.

McGuire, M., & Smyth, D. (2005). The implications of a correction in the residential construction sector. Dublin: Central Bank of Ireland.

McQuinn, K., & O’Reilly, G. (2008). Assessing the role of income and interest rates in determining house prices. Economic Modelling,25, 377-390.

Miles, D., & Pillonca, V. (2008). Financial innovation and European housing and mortgage markets. Oxford Review of Economic Policy, 24(1), 145-175.

Minsky, H. P. (1992). The financial instability hypothesis  [Working paper No. 74]. New York: The Jerome Levy Economics Institute of Bard College.

Mishkin, F. S. (1999). International experiences with different monetary policy regimes [Working paper No. 6965]. Cambridge: National Bureau of Economic Research.

Murphy, A. (2004). Housing and national competitiveness: A report for the national competitiveness counsil. Dublin: University College Dublin.

Nielsen, H. B. (2005). Econometrics 2: Non-stationary time series and unit root tests [Powerpoint presentation]. Leuven: University of Leuven.

Mongelli, F. P. (2008). European economic and monetary integration and the optimum currency area theory [Working paper No. 302]. Brussels: European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs.

Mongelli, F. P., & Wyplosz, C. (2008, November 13-14). The euro at ten: Unfulfilled threats and unexpected challenges. Paper presented at the fifth ECB Central Banking Conference on EMU after ten years, what has EMU brought to consumers and the corporate sector, Frankfurt, Germany.

Moons, C., & Van Poeck, A. (2008). Does one size fit all? A Taylor-rule based analysis of monetary policy for current and future EMU members. Applied economics, 40(2), 193-199.

Mundell, R. A. (1961). A theory of optimum currency areas. The American Economic Review, 51(4), 657-665.

Mundell, R. A. (2012). The European fiscal reform and the plight of the euro. Global Finance Journal, 23(2), 65-76.

Murphy, A. E. (2000). The Celtic tiger: An analysis of Ireland’s economic growth performance [Working paper No. 2000/16]. San Domenico: European University Institute.

Nyberg, P. (2011). Misjudging risk: Causes of the systemic banking crisis in Ireland. Report of the  commission of investigation into the banking sector in Ireland. Dublin: Government Publications Office.

Oczkowski, E. (2003). Two-stage least squares and structural equation models [Lecture notes]. Retrieved from Charles Sturt University:         http://csusap.csu.edu.au/~eoczkows/2slsnotes.pdf

OECD. (2005). Recent house price developments: The role of fundamentals. OECD economic outlook, 9(1), 124-154.

OECD. (2013a). OECD stats extracts. Retrieved, April 2, from http://stats.oecd.org/#

OECD. (2013b). Data HICP: index data. Retrieved February 20, 2013 from http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MEI_PRICES#

OECD. (2013c). OECD economic outlook No. 90: Statistics and projections. Retrieved February 11, 2013 from http://www.oecd-ilibrary.org/economics/data/oecd-economic-outlook-stati… projections_eo-data-en

OECD. (2013d). Economic outlook, analysis and forecasts: Notes to statistical annex tables 1-10: demand and output. Retrieved February 20, 2013 from      http://www.oecd.org/eco/outlook/eosources-notestostatisticalannextables…

OECD. (2013e). Glossary: Gross national disposable income. Retrieved from http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1175

Orphanides, A. (2001). Monetary policy rules based on real-time data. The American Economic Review, 91(4), 964-985.

Papadimitriou, D. B., & Wray, L. R. (2012). Euroland’s original sin [Policy note No. 2008/8]. New York: Levy Economics Institute of Bard College

Patterson, B. (1998). EMU and Ireland [Briefing 7 task force economic and monetary union]. Strasbourg: Directorate-General for Research Economic Affairs Division.

Pesaran, M. H., & Taylor, L. W. (1999). Diagnostics for IV regressions. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(2), 255-281.

Powell, B. (2003). Economic freedom and growth: The case of the Celtic tiger. Cato journal, 22(3), 431-448.

Rae, D., & van den Noord, P. (2006). Ireland’s housing boom: What has driven it and have prices overshot [Working paper No.20]. Paris: OECD.

Regling, K., & Watson, M. (2010). A preliminary report on the sources of Ireland’s banking crisis. Dublin: Government Publications Office.

Roche, M. J. (1999). Irish house prices: Will the roof cave in? The Economic and Social Review, 40(3), 343-362.

Roche, M. J. (2001). The rise in house prices in Dublin: Bubble, fad or just fundamentals. Economic Modelling, 19, 281-295.

Roche, M. J. (2003). Will there be a crash in Irish house prices? ESRI Quarterly Economic Commentary, 2003(4), 1-16.

Rudebusch, G. D. (2002). Term structure evidence on interest rate smoothing and monetary policy inertia. Journal of Monetary Economics, 49, 1161-1187.

Rudebusch, G. D. (2006). Monetary policy inertia: Fact or fiction [Working paper No. 05-19]. San Francisco: Federal Reserve Bank of San Francisco.

Sack, B, & Wieland, V. (2000). Interest-rate smoothing and optimal monetary policy: A review of recent empirical evidence. Journal of Economics and Business, 52, 205-228.

Sauer, S., & Sturm, J. G. (2003). Using taylor rules to understand ECB monetary policy [Working paper No. 1110]. Munich: Center for Economic Studies and Ifo institute for Economic Research.

Seyfried, W. (2010). Monetary policy and housing bubbles: A multinational perspective. Research in Business and Economics Journal, 2, 1-12.

Shambaugh, J. C. (2012). The euro’s three crises. Brookings Papers on Economic Activity, 2012, 157-231.

Shiller, J. R. (2007). Understanding recent trends in  house prices and home ownership [Discussion Paper No. 13553]. Cambridge: National Bureau of Economic Research.

Sibert, A. (2010). The EFSM and the EFSF: Now and what follows. Brussels: Policy Department Economic and Scientific Policies European Parliament.

Soros, G. (2010, august 19). The crisis and the euro. Retrieved, September 6, 2012 from New York Review of Books Georges Soros:            http://www.nybooks.com/articles/archives/2010/aug/19/crisis-euro/

Soros, G. (2012, September 7). The tragedy of the European Union and how to resolve it. Retrieved from New York Review of Books George Soros:          http://www.nybooks.com/articles/archives/2012/sep/27/tragedy-european-u…

Stevenson, S. (2008). Modeling housing market fundamentals: Empirical evidence of extreme market  conditions. Real Estate Economics, 36(1), 1-29.

Stock, J. H., & Yogo, M. (2002). Testing for weak instruments in linear IV regression [Working paper No. 284]. Cambridge: National Bureau of Economic Research.

Surico, P. (2003). How does the ECB target inflation [Working paper No. 229]. Frankfurt: European Central Bank.

TASC. (2010). Failed design? Ireland’s finance acts and their role in the crisis. Dublin: Think Thank for Action and Social Change.

Taylor, J. B. (1993). Discretion versus policy rules in practice. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 39, 195-214.  

Taylor, J. B. (1999). A historical analysis of monetary policy rules [Working paper No. 6768]. Cambridge: National Bureau of Economic Research.

Taylor, J. B. (2007). Housing and monetary policy [Working paper No. 13682]. Cambridge: National Bureau of Economic Research.

Taylor, J. B. (2009). The financial crisis and the policy responses: An empirical analysis of what went wrong [Working Paper No. 14631]. Cambridge: National Bureau of Economic Research.

The World Bank. (2013). Indiactors financial sector: Domestic credit provided by banking sector. Retrieved, March 2013 from http://data.worldbank.org/country/ireland

Ullrich, K. (2003). A comparison between the FED and the ECB: Taylor rules [Discussion paper No. 03-19]. Mannheim: Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung.

Van den Bossche, F. (2012). Advanced business econometrics [Cursus]. Brussel: HUB.

Van Hove, J. (2010). Doing business in Europe: Monetaire integratie in Europa [Cursus]. Brussel: HUB.

Van Overtveldt, J. (9 augustus 2012). Dag op dag 5 jaar geleden begon de financiële ellende. Opgehaald op 26 februari 2013 van Knack: http://www.knack.be/opinie/columns/johan-van-overtveldt/dag-op-dag-5-ja…

Van Vliet, O., & Caminada, K. (2012). Unemployment replacement rates dataset among 34 welfare  states 1971 – 2009: An update, extension and modification of scruggs’s welfare state entitlements data set’ neujobs [Special report No. 2]. Leiden: Leiden University.

Verbeek, M. (2004). A guide to modern econometrics (2nd ed.). Chichester: John Wiley & Sons.

Whelan, K. (2010). Policy lessons from Ireland’s latest depression. The Economic and Social Review, 41(2), 225-254.

White, W. R. (2006). Procyclicality in the financial system: Do we need a new macro-financial stabilization framework [Working paper No. 193]. Basel: Bank of International     Settlements.

Woodford, M. (1999). Optimal monetary policy inertia [Working paper No. 7261]. Cambridge: National Bureau of Economic Research.

Wyplosz, C. (2006). EMU: The dark sides of a major success. Economic Policy, 21(46), 207-261.

Wyplosz, C. (2009). The blessing of having the euro and the need to make it better [Working paper No. 41]. Madrid: Elcano Royal Institute.

Wyplosz, C. (2012). ECB’s outright monetary transactions. Brussels: European Parliament-Directorate General  for Internal Policies.

Yau, R. (2010). Estimating forward-looking taylor rules by GMM with factor instruments. International Conference On Applied Economics, 2010, 837-843.

Universiteit of Hogeschool
Odisee
Thesis jaar
2013