The Development of Unmanned Weapons and the Challenges for International Law

Sanne
Verschuren

Onbemande wapens dagen het internationaal recht uit

Door Sanne Verschuren

Onder begeleiding van Professor Eduard Somers en Professor Rik Coolsaet

Op 2 juli 2013 voerde het Amerikaanse leger een drone-aanval uit op een verdacht erf in een afgelegen Pakistaans stammengebied. Volgens de Pakistaanse overheid werden hierbij vijf mensen verwond en kwamen zestien mensen om het leven, waaronder enkele leden van het Haqqani netwerk. Deze groep wordt verantwoordelijk geacht voor het beramen en uitvoeren van verscheidene aanvallen ten opzichte van Amerikaanse en Afghaanse veiligheidstroepen.

Onbemande wapens spelen een steeds belangrijkere rol in de hedendaagse oorlogsvoering. Een aantal landen, zoals de Verenigde Staten en Israël hebben deze nieuwe technologie reeds ingezet tijdens militaire aanvallen in Afghanistan, Irak, Pakistan, Yemen, Somalië en de Gaza-strook. Verder bezitten heel wat andere landen dit soort wapens of tonen er interesse in. Vaak aangehaalde redenen voor het gebruik van deze opkomende oorlogswapens zijn de geringe kostprijs, het verminderde risico voor het militair personeel en de mogelijkheid tot precisieaanvallen, ook in anders ontoegankelijke gebieden.

Bij het gebruik van onbemande wapens stellen zich echter vele – ook juridische – vragen. Is een onbemand wapen wettelijk? Zijn er bepaalde juridische grenzen aan het gebruik ervan? Kan deze technologie worden ingezet bij militaire acties buiten een conflictzone, zoals bijvoorbeeld in Yemen? Wie is aansprakelijk voor het mogelijke wangedrag bij het gebruik van zulke wapens? Deze opkomende technologie zal dus moeten worden getoetst aan de regels van het internationaal recht.

Onbemande wapens hebben niet alleen betrekking op onbemande vliegtuigen, zoals drones. Marine- en grondtoestellen worden eveneens in beschouwing genomen. Het onderzoek beperkt zich daarentegen tot de militaire gevechtstoepassingen van deze technologie. Momenteel worden bij het uitvoeren van zulke functies enkel toestellen ingezet die vanop afstand bestuurd worden of semiautomatisch zijn. De uiteindelijke beslissing om over te gaan tot een gewapende aanval zal steeds genomen worden door een persoon. In de toekomst, evenwel, zal er steeds meer gebruik gemaakt worden van volledig autonome wapens waarbij de uiteindelijke autorisatie voor een gewapende tussenkomst afhankelijk zal zijn van het toestel zelf, aangestuurd door een combinatie van computerprogramma’s.

Het ius ad bellum bepaalt onder welke omstandigheden een staat legaal geweld mag gebruiken ten opzichte van een andere staat. Momenteel wordt het gebruik van onbemande wapens voornamelijk gerechtvaardigd door het recht op zelfverdediging en door het verkrijgen van toestemming van de staat op wiens grondgebied de aanval zal plaatsvinden. Het gebruik van onbemande wapens beïnvloedt deze juridische concepten niet direct. Toch kunnen verschillende moeilijkheden worden vastgesteld. Men kan zich immers afvragen of de vage toestemming voor de drone-aanvallen in Pakistan vanwege de Pakistaanse regering een voldoende basis is om het drone-gebruik van de Verenigde Staten te rechtvaardigen? Er is dus dringend verduidelijking nodig met betrekking tot deze juridische concepten.

Volgens het internationaal recht kan een conflict enerzijds als een internationaal gewapend conflict en anderzijds als een niet-internationaal of intern gewapend conflict worden beschouwd. Deze kwalificatie bepaalt welke regels van het internationaal humanitair recht op het conflict van toepassing zijn. Onbemande wapens spelen een belangrijke rol in de oorlog tegen terreur. De classificatie ervan wordt echter hevig bediscussieerd in de juridische wereld. Deze zogeheten globale oorlog zou bij voorkeur moeten worden opgedeeld in sub-conflicten, waarvan de kwalificatie afzonderlijk moet worden vastgesteld. Daarnaast is er nood aan een nieuwe juridische structuur met betrekking tot de typologie van conflicten.

Indien het gebruik van onbemande wapens plaatsvindt binnen de context van één van beide type conflicten, is het oorlogsrecht van toepassing. Allereerst kan men zich de vraag stellen of deze wapens op zich legaal zijn. Staten zijn immers verplicht om nieuwe wapens te onderzoeken op hun legaliteit. Het internationaal recht bevat geen specifieke bepalingen omtrent deze wapens. Men kan wel terugplooien op de algemene juridische beginselen met betrekking tot de legaliteit van wapens, zoals de verplichting om burgers en burgerdoelwitten te onderscheiden van militaire doelwitten. Onbemande wapens die vanop een afstand bestuurd worden of semiautonoom zijn lijken deze beginselen niet te schenden. De legaliteit van autonome wapens daarentegen is erg betwistbaar. Verder is het gebruik van wapens in het internationaal recht ook aan bepaalde grenzen gebonden, zoals de principes van discriminatie en proportionaliteit. Hierbij kunnen verschillende problemen worden vastgesteld. Zo kan bijvoorbeeld de vraag gesteld worden of de zogeheten signature strikes, waarbij het stellen van verdacht gedrag voldoende is om over te gaan tot een aanval, niet in strijd is met het beginsel van discriminatie. Bovendien is het gebruik van autonome wapens uiterst problematisch.

Daarnaast worden onbemande wapens frequent ingezet buiten conflicten. In dergelijk geval zijn de algemene regels van rechtshandhaving en principes van de mensenrechten van toepassing. Zo legt het recht op leven duidelijke beperkingen op bij het uitvoeren van gerichte aanvallen ten opzichte van individuen buiten oorlogssituaties, bijvoorbeeld het bestaan van een ernstige dreiging alvorens tot een aanval over te gaan.

Regels uit het internationaal humanitair recht en de mensenrechten kunnen enkel effectief worden afgedwongen, indien er een mechanisme van aansprakelijkheid bestaat. Men kan waarnemen dat slachtoffers van aanvallen met onbemande wapens bijna geen toegang hebben tot een rechtbank en geen aanspraak kunnen maken op eventuele schadevergoedingen. Er is ook een tekort aan informatie over zulke aanvallen. Bovendien is het, zeker bij autonome wapens moeilijk om de verantwoordelijkheid voor eventueel wangedrag vast te stellen.

Naast deze juridische vragen, dringen zich ook een aantal ethische en politieke bezwaren op tegen het gebruik van onbemande wapens, zoals hun effect op de plaatselijke bevolking.

Het toenemend gebruik van onbemande wapens en de ontwikkeling naar meer autonomie ervan hebben een grote invloed hebben op het internationaal recht. Bijgevolg kan er besloten worden dat er allereerst een debat omtrent het gebruik van onbemande toestellen in de internationale gemeenschap moet worden opgestart. Vervolgens zouden enkele informele stappen kunnen worden ondernomen, zoals een gedragscode. Dit zou uiteindelijk moeten uitmonden in het onderhandelen en ondertekenen van een internationaal bindende overeenkomst tot regeling van de legaliteit en het gebruik van onbemande wapens, met maatregelen zoals een verbod op het gebruik van volledig autonome wapens, het beperken van de proliferatie van onbemande wapens en het introduceren van een regime van transparantie.

Bibliografie

Judicial Decisions

Al-Aulaqi versus Obama, 727 F. Supp. 2d 1 (D.D.C. 2010) (No. 10 Civ. 1469), Opposition to Plaintiff's Motion for Preliminary Injunction and Memorandum in Support of Defendant's Motion to Dismiss.............................. 38

Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario De La Pena and Pablo Morales versus Cuba, Inter-American Commission on Human Rights, Case 11.589, Report Number 86/99, September 29, 1999.................................... 80

Armed Activities on the territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo versus Uganda), [2005] ICJ Rep 168    19, 24, 78

Boumediene versus Bush, 553 U.S. 723 (United States Supreme Court)(June 12, 2008)................. 83

Case concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua versus United States of America), [1986] ICJ Rep 14............................................................................................................... passim

Case of Al-Skeini and Others versus the United Kingdom, European Court of Human Rights, Grand Chamber, Application number 55721/07, July 7, 2011............................................................................................ 79, 80

Case of Ilascu and others versus Moldova and Russia, European Court of Human Rights, Judgment, Application no. 48787/99, July 8, 2004............................................................................................................... 79

Coard et al. versus United States, Inter-American Commission on Human Rights, Case 10.951, Report number 109/99, September 29, 1999................................................................................................................. 80

Hamdan versus Rumsfeld, 548 U.S.  557 (United States Supreme Court) (June 29, 2006)........... 38, 40

Hamdi versus Rumsfeld, 542 U.S.  507 (United States Supreme Court) (June 28,2004).................... 84

Hugh Jordan versus The United Kingdom, European Court of Human Rights, Judgment, Application number 24746/94, May 4, 2001..................................................................................................................................... 91

ICTY, Prosecutor versus Tadic, Case No. IT-94-1, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 October 1995................................................................................................................ 33, 34, 35

Juan Carlos Abella versus Argentina, Inter-American Commission on Human Rights, Case 11.137, Report number OEA/Ser.L/V/II.98, November 18, 1997..................................................................................... 91

Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, [2004] ICJ Rep 136............................................................................................................................... 24, 25, 78

Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, [1996] ICJ Rep 226........ passim

Ligia de Carmen Cruz-Burgos versus Immigration and Naturalization Service, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit R. 34-4, 13 May 1994...................................................................................................... 80

McKerr versus United Kingdom, European Court of Human Rights, Application number 28883/95, May 4, 2001    84

Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v United States of America), [2003] ICJ Rep 16 2003........ 22, 24

Prosecutor versus Duško Tadic, IT-94-1-A, Judgment (15 July 1999) (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia).............................................................................................................................. 24

Prosecutor versus Akayesu, Case No. ICTR-96-4, Judgement (2 September 1998) (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia).................................................................................................................. 35

Prosecutor versus Boskoski, Case No. IT- 04-82, Judgment (Trial Chamber) (10 July 2008) (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia)............................................................................................................ 34

Prosecutor versus Haradinaj, Case No. IT-04-84-T, Judgment (Trial Chamber) (3 April 2008) (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia)....................................................................................................... 35

Prosecutor versus Limaj, Case No. IT-03-66-T, Judgment (Trial Chamber) (30 November 2005) (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia),......................................................................................... 34

Prosecutor v. Lubanga Dyilo, Case No. ICC-01/04-01/06-803, Decision on the confirmation of charges (Pre-Trial Chamber I) (29 January 2007) (International Criminal Court)........................................................................ 36

Prosecutor versus Rutaganda, Case No. ICTR-96-3, Judgment (Trial Chamber I) (6 December 1999) (International Criminal Tribunal for Rwanda)............................................................................................................... 35

Prosecutor v Tadic, Case No. IT-94-1, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction (2 October 1995)  (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia)................................... 33, 34, 35

Public Committee Against Torture in Israel et al. versus Government of Israel et al., HCJ 796/02 (High Court of Justice, Israel) (December 13, 2006)................................................................................................................ 38

Public Committee Against Torture in Israel versus the Government of Israel, HCJ 769/02 (The Supreme Court sitting as High Court of Justice)(December 11, 2005)....................................................................................... 84

The Corfu Channel Case, [1949] ICJ Rep 4................................................................................ 25, 83

Vlastimir and Borka Banjovic, Živana Stojanovic, Mirjana Stoimenoviski, Dragana Joksimovic and Dragan Sukovic versus Belgium, the Czech Republic, Denmark, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Spain, Turkey and the United Kingdom, European Court of Human Rights, Grand Chamber, Application no. 52207/99, December 12, 2001........................................................... 80

Western Sahara Case, Advisory Opinion, [1975] ICJ Rep 12............................................................ 33

Treaties and Conventions

Affirmation of the Principles of International Law Recognized by the Charter of the Nürnberg Tribunal, UNGAGOR, 1st Session,  Resolution 95, Supplement Number 1, 11 December 1946.......................................... 89

Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, U.N. Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 at 112, 27 Augustus to 7 September 1990...................................................................................................................... 82

Biosafety Clearing-House (BCH)................................................................................................. 100

Chicago Convention on International Civil Aviation, Chicago, 7 December 1944.............................. 47

Code of Conduct for Law Enforcement Officials, General Assembly resolution 34/169, 17 December 1979              82

Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT), United Nations General Assembly, September 10, 1996             58

Convention (II) with Respect to the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land, The Hague, 29 July 1899..................................................................... 53

Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War, Geneva, 12 August 1949............... 66

Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land, The Hague, 18 October 1907....................................................... passim

Convention on international civil aviation, Chicago, 7 December 1944............................................ 63

Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May be Deemed to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects (CCW), Geneva, 10 October 1980........... 51

Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction, Moscow and Washington, 10 April 1972......................... 50, 57

Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction, Paris, 13 January 1993...................................................................................... 50, 57

Council of Europe, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as amended by Protocols Nos. 11 and 14, 4 November 1950........................................................................ 81, 85

Federal Tort Claims Act, 28 United States Code, § 1346(b), 2671-80, 2006...................................... 92

Inter-American Convention on Transparency in Conventional Weapons Acquisitions, Guatemala City, June 7, 1999           57

International Covenant on Civil and Political Rights, 19 December 1966, 999 UNTS 171......... 79, 81, 85

International Navigational Rules Act of 1977, Public Law 95–75, §2, July 27, 1977, 91 Statute 308, United States Codes and Statutes, title 33, section 1601.................................................................................................. 49

International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 20 October 1972................................... 49

London Charter of the International Military Tribunal, 8 August 1945............................................. 89

Organization of American States, American Convention on Human Rights, ‘Pact of San Jose’, Costa Rica, 22 November 1969.......................................................................................................................................... 81, 85

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977........................................................................... passim

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1977............................................................ 36

Protocol for the Prohibition of the Use of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare, Geneva, 17 June 1925................................................................................................ 58

Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, GA Res 56/83, UNGAOR, 56th Session, Annex, Agenda Item 162, UN Doc A/RES/56/83, 2001.................................................................................................. 87, 88

Rules concerning the Control of Wireless Telegraphy in Time of War and Air Warfare, The Hague, December 1922 - February 1923........................................................................................................................................ 63

The Geneva Conventions of 12 August 1949...................................................................... 33, 34, 83

The Rome Statute of the International Criminal Court, Rome, 17 July 1998, A/CONF.183/9............. 89

The statute of Rome of the International Criminal Court, 17 Juli 1998, Rome, U.N.T.S., 2187........... 36

The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, New York, July 1, 1968......................... 58

The Wassenaar Arrangement on Export Controls Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies       47

Treaty Between the United States of America and the Russian Federation on Strategic Offensive Reductions (SORT), Moscow, May 24, 2002............................................................................................................. 58

Tucker Act, 28 United States Code, § 1346(a)(2), 1491, 2006 and Supplement 2008........................ 92

United Nations Convention on the Law of the Sea, Montego Bay, 10 December 1982.................... 49

United Nations Framework Convention on Climate Change, http://unfccc.int/2860.php.............. 100

United Nations, Statute of the International Court of Justice, 18 April 1946................................... 83

 

Customary International Law

Chapter 43: ‘Individual Responsibility’ in International Committee of the Red Cross, Database Customary International Humanitarian Law, http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter43................ 89

Chapter 44: ‘War Crimes’ in International Committee of the Red Cross, Database Customary International Humanitarian Law, http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter44..................................... 91

Chapter 5: ‘Precautions in Attack’, in International Committee of the Red Cross, Database Customary International Humanitarian Law, http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter5............ 62, 71

Rule 149: ‘Responsibility for violations of International Humanitarian Law’, in International Committee of the Red Cross, Database Customary International Humanitarian Law, http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter42_rule149............................................................................ 87, 88

Rule 150: ‘Reparation’, in International Committee of the Red Cross, Database Customary International Humanitarian Law, http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter42_rule150................................ 88

Rule 19: ‘Control during the Execution of Attacks, in International Committee of the Red Cross, Database Customary International Humanitarian Law, http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter5_rule19      …; 75

Rule 3: ‘Definition of Combatants’,  in International Committee of the Red Cross, Database Customary International Humanitarian Law, http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule3......................... 65

Rule 4: ‘Definition of Armed Forces’ in International Committee of the Red Cross, Database Customary International Humanitarian Law, http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule4......................... 65

Rule 45: ‘Causing Serious Damage to the Natural Environment’, in International Committee of the Red Cross, Database Customary International Humanitarian Law, http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul 51

Rule 45: ‘Causing Serious Damage to the Natural Environment’, in International Committee of the Red Cross, Database Customary International Humanitarian Law, http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule45        52

Rule 7: ‘The Principle of Distinction between Civilian Objects and Military Objectives’,.................. 61

Rule 70: ‘Weapons of a Nature to Cause Superfluous Injury or Unnecessary Suffering’................. 51

Rule 71: ‘Weapons That Are by Nature Indiscriminate’.................................................................. 51

Rule 72: ‘Biological Weapons, in International Committee of the Red Cross, Database Customary International Humanitarian Law, http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul........................................................ 50

Rule 72: ‘Poison and Poisoned Weapons’, in International Committee of the Red Cross, Database Customary International Humanitarian Law, http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul.................................. 50

Rule 73: ‘Chemical Weapons, in International Committee of the Red Cross, Database Customary International Humanitarian Law, http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul........................................................ 50

 

Books

A. Cassese, ‘International Law’, 2nd edition, Oxford University Press, 2005.................................... 24

A. Finn and S. Scheding, ‘Development and Challenges for Autonomous Unmanned Vehicles: A compedium’, ISRL 3, Springer, 2010..................................................................................................... 30, 48, 49, 50, 64

B. E. Paton, 'Space Technologies, Materials and Structures', CRC Press London, 2003..................... 13

C. Gray, ‘International law and the Use of Force’, 3th edition, Oxford University Press, 2008,......... 19

Committee on Army Unmanned Ground Vehicle Technology of National Research Council, 'Technology Development for Army Unmanned Ground Vehicles', Washington D.C., 2002...................................................... 12

D. Momtaz, ‘Le droit international humanitaire applicable aux conflits arme´s non internationaux’, The Hague Academy Collected Courses, No. 292, 2002.............................................................................................. 36

E. Benvenisti, ‘The International Law of Occupation’, Princeton University Press, 1993.................. 33

H. Duffy, ‘The ‘War on Terror’ and the Framework of International Law’, Cambridge University Press, 2005          68

I. Brownlie, ‘Principles of Public International Law’, 7th edition, Oxford University Press, 2008. passim

J. S. Pictet et al., ‘Geneva Convention I for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field: Commentary’, Geneva, International Committee for the Red Cross, 1952.................. 33

L. Moir, ‘The Law of Internal Armed Conflict, Cambridge University Press, 2002............................. 36

L. Oppenheim and H. Lauterpacht, ‘International Law: A treatise’, Volume 2, 7th edition, London, 1963  63

L. Zegveld, ‘The Accountability of Armed Opposition Groups’, Cambridge University Press, 2002... 35

M. N. Shaw, ‘International Law’, 5th edition, Cambridge University Press, 2003.............................. 26

M. Schmitt and J. Pejic, ‘International law and armed conflict: Exploring the faultlines: Essays in honour of Yoram Dinstein’, Martinus Nijhoff Publishers, 2007....................................................................................... 23, 25

M.N. Schmitt, L. Arimatsu and T. McCormack, ‘Yearbook of International Humanitarian Law’......... 26

N. Lubell, Extraterritorial Use of Force against Non-State Actors, Oxford Monographs in ‘International Law’, Oxford University Press, 2011.............................................................................................................. 78

N. Melzer, ‘Targeted Killing in International Law’, Oxford University Press, 2008............................ 86

O. Schachter, ‘International Law in Theory and in Practice’, Martinus Nijhoff Publishers, Boston, 1991     19

P. G. Fahlstrom and T. J. Gleason, 'Introduction to UAV Systems', 4th edition, John Wiley & Sons, Sussex, 2012   11

R. Austin, 'Unmanned Aircraft Systems: UAV’s design, development and deployment', John Wiley & Sons, Sussex, 2010............................................................................................................................................... 11

R. C. Arkin, ‘Governing Lethal Behavior in Autonomous Robots’, Taylor & Francis.......................... 73

R. D. Kerchove, ‘International Maritime Dictionary’, 2nd edition, New York, 1961............................ 49

R. K. Barnhart, S. B. Hottman, D. M. Marshall and E. Shappee, “Introduction to Unmanned Aircraft Systems”, Taylor & Francis Group, Suite, 2012, p. 188 – 189.................................................................................... 11

W. Boothby, ‘Weapons and the Law of Armed Conflict’, Oxford University Press, 2009................. 75

X, ‘Oxford English Dictionary’, Oxford, 2002.................................................................................. 15

Y. Dinstein, ‘The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict’, Cambridge University Press, 2004............................................................................................................................................... 66

Y. Dinstein, ‘War Aggression and Self-Defence’, 4th edition, Cambridge University Press, 2005.. 21, 25

Y. Sandoz, C. Swinarski and B. Zimmermann, ‘Commentary on the Additional Protocols’, International Committee of the Red Cross, Geneva, 1987.......................................................................................................... 62

Essays, Articles and Journals

A. Backstrom and I. Henderson, New capabilities in warfare: An overview of contemporary technological developments and the associated legal and engineering issues in Article 36 weapons reviews, International Review for the Red Cross, Volume 94 Number 886, Summer 2012..................................................................................... 56

A. Cullen, Key developments affecting the scope of internal conflicts in International humanitarian law, 183 Military Law Review 66................................................................................................................................ 35

A. H. Henderson, Murky Waters: The legal status of Unmanned Undersea Vehicles, 53 Naval Law Review 55, 2006            13, 32, 50, 64

A. J. Radsan and R. Murphy, Measure Twice, Shoot Once: Higher care for CIA-Targeted Killing, 4 University of Illinois Law Review 1201, 2011................................................................................................................... 91

A. M. Drake, Current U.S. Air Force Drone Operations and their conduct in compliance with international humanitarian law – An Overview, 39 Denver Journal of International Law and Policy 629, Fall 2011........................ 90

A. Randelzhofer, Article 51 in B. Simma and others, ‘The Charter of the United Nations: A Commentary’, 2nd edition, Oxford University Press, 2002.............................................................................................................. 21

A. S. Deeks, Consent to the use of force and International Law Supremacy, 54 Harvard International Law Journal 1, Winter 2013.............................................................................................................................. 28, 29, 31

A.P.V. Rogers, Humanitarian Intervention and International Law, 27 Harvard Journal of Law & Public Policy 725, 2004      20

B. Baker, Legal Protections for the environment in times of armed conflict, 33 Virginia Journal of International Law 351, Winter 1993............................................................................................................................. 53

B. Gogarty and I. Robinson, Unmanned Vehicles: A (Rebooted) History,........................................ 10

B. Kastan, Autonomous Weapons Systems: A coming legal ‘singularity’?, University of Illinois Journal of Law, Technology and Policy 45, Spring 2013......................................................................................... 15, 73, 74, 75

C. Bruderlein, Legal Aspects of Israel’s Disengagement Plan Under International Humanitarian Law, Legal and Policy Brief, Harvard University Program on Humanitarian Policy and Conflict Research, November 2004...... 37

C. Crandall, Ready… Fire… Aim! A case for applying American due process principles before engaging in drone strikes, 24 Florida Journal of International Law 55...................................................................................... 18

C. D. Clanahan, Drone-Sourcing? The United States Air Force Unmanned Aircraft Systems, inherently governmental functions and the role of contractors, 22 Federal Circuit Bar Journal 135, 2012,........................... 90

C. Holmqvist, Undoing War: War Ontologies and the Materiality of Drone Warfare, 41 Millennium - Journal of International Studies 535, 2013..................................................................................................................... 96

C. Jenks,  Law from above: Unmanned Aerial Systems, Use of Force, and the Law of Armed Conflict, 85 North Dakota Law Review 649, 2009........................................................................................................... 67, 68, 69

D. Gregory, From a View to a Kill: Drones and Late Modern War , 28 Theory Culture Society 188, 2011      96

E. Holland, The qualification framework of international humanitarian law: Too rigid to accommodate contemporary armed conflicts?, Winter 2011, 34 Suffolk Transnational Law Review 145.............................. 33, 35

G. Blum & P. Heymann, Law and Policy of Targeted Killing, 1 Harvard National Security Journal 145, June 2010     28

G. E. Marchant and others, International Governance of Autonomous Military Robots, 12 Columbia Science and Technology Law Review 272, June 2011.......................................................................................... 57, 58, 100

G. H. Aldrich, The Taliban, al Qaeda, and the Determination of Illegal Combatants, Humanitäres Völkerrecht, No 4/2002, 2002........................................................................................................................................ 38

G. Hallevy, Unmanned Vehicles: Subordination to Criminal Law under the Modern Concept of Criminal Liability, 21 Journal of Law, Information and Science 200 2011........................................................................... 93, 94

G. K. Walker, Defining Terms in the 1982 Law of the Sea Convention III: The International Hydrographic Organization ECDIS Glossary, 34 Californian Western International Law Journal 211, 2004........................................ 50

G. S. Corn and E. T. Jensen, Transnational Armed Conflict: A “Principled” Approach to the Regulation of Counter-Terror Combat Operations, 42 Israel Law Review 46, January 2009....................................................... 39

G. S. Corn, Hamdan, Lebanon and the regulation of hostilities: The need to recognize a hybrid category of armed conflict, 40 Vanderbilt Journal of Transnational Law 295, March 2007.......................................................... 38

H.-Y. Liu, Categorization and legality of autonomous and remote weapons system, International Review for the Red Cross, Volume 94 Number 886, Summer 2012................................................................................ 52, 74

I. G. R. Shaw and M. Akhter, The Unbearable Humanness of Drone Warfare in FATA, Pakistan, Antipode 44, number 4, 2012............................................................................................................................................... 96

I. Henderson, International law concerning the status and marking of remotely piloted aircraft, 39 Denver Journal of International Law and Policy 615, Fall 2011................................................................................ 32

J. A. Cohan, Modes of warfare and evolving standards of environmental protection under the international law of war, 15 Florida Journal of International Law 481, Summer 2003............................................................. 52

J. Beswick and E. Minor, Casualty Recording as an Evaluative Capability: Libya and the Protection of Civilians, in M. Aaronson and A. Johnson ‘Hitting the target? How new capabilities are shaping international intervention’, The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, March 2013.................................... 92

J. Brungardt, Unmanned Aircraft System Elements, in R. K. Barnhart, S. B. Hottman, D. M. Marshall and E. Shappee, “Introduction to Unmanned Aircraft Systems”, Taylor & Francis Group, Suite, 2012, p. 17 – 28... 11

J. C. Dehn and K. J. Heller, Debate: Targeted Killing: The Case of Anwar Al-Aulaqi, 159 University of Pennsylvania Law Review 175, 2011..................................................................................................................... 38

J. G. Dalton, Future Navies – Present Issues, 59 United States Naval War College Review 17, 2006.. 49

J. J. Paust, Permissible Self-Defense Targeting and the Death of Bin Laden, 39 Denver Journal of International Law and Policy  569, 2011................................................................................................................................. 25

J. M. Manley, Unmanned Surface Vehicles, 15 Years of Development, Battelle Applied Coastal and Environmental Services, 2008, p. 1 – 4............................................................................................................................ 13

J. McClelland, The review of weapons in accordance with Article 36 of Additional Protocol I, International Review for the Red Cross, Volume 85 Number 850, June 2003.......................................................... 46, 51, 52, 72

J. Pejick, The protective scope of Common Article 3: More than meets the eye, International Review of the Red Cross, Volume 93 Number 881, March 2011................................................................................... 34, 39

K. Anderson, Targeted Killing in the U.S. Counterterrorism Strategy and Law, American University Washington College of Law, May 2009......................................................................................................................... 78

K. J. Heller, Military Commissions to  Resume Work (But Still Won’t Apply Real Law), Opinio Juris, January 21, 2011,  http://opiniojuris.org/2011/01/21/military-commissions-to-resume-work-b…; 39

K. Larson and Z. Malamud, The United States, Pakistan, the law of war and the legality of the drone strikes, 10 The Journal of International Business and Law 1 , 2011................................................................................ 27

K. Lawand, A guide to the legal review of new weapons, means and methods of warfare: Measures to implement article 36 of the Additional Protocol I of 1977, International Committee of the Red Cross, January 2006 passim

K. O. Buhl, Legalization of Civil Wars: The Legal Institutionalization of Non-international Armed Conflicts, 8 Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe 1, 2009............................................................. 34, 35

K. W. Abbott and D. Snidal, Hard and Soft Law in International Governance, 54 International Organization. 421, 2000, p. 434 – 450....................................................................................................................................... 99

L. J. Elliott and B. Stewart, Automation and Autonomy in Unmanned Aircraft Systems in R. K. Barnhart, S. B. Hottman, D. M. Marshall and E. Shappee, “Introduction to Unmanned Aircraft Systems”, Taylor & Francis Group, Suite, 2012  16

L. R. Blank and B. R. Farley, Characterizing US Operations in Pakistan: Is the United States engaged in an armed conflict?, 34 Fordham International Law Journal 151, 2010-2011................................................................... 36

L. R. Blank, After “Top Gun”: How drone strikes impact the law of war, 33 University of Pennsylvania Journal of International Law 675, 2011-2012........................................................................................................ 21, 64, 70

L. R. Hourcle, Environmental Law and War, 25 Vermont Law Review 653, Spring 2001, p. 672 – 675 52

L. Van den Hole, Anticipatory self-defense under international law, 19 American University International Law Review 69, 2003........................................................................................................................................ 22

M. Arjomandi, Classification of unmanned aerial vehicles, the University of Adelaide, Australia, 2006, p. 5-6.       10, 11

M. Bahar, Power Through Clarity: How Clarifying the Old State-Based Laws Can Reveal the Strategic Power of Law, 30 University of Pennsylvania Journal of International Law 1295, 2009........................................... 28

M. Bothe, C. Brunch, J. Diamond and D. Jensen, International law protecting the environment during armed conflict: Gaps and opportunities, 92 International Review of the Red Cross 879, September 2010.................... 52

M. E. O’Connell, Remarks: The resort to drones under international law, 39 Denver Journal of International Law and Policy 585, 2010-2011.................................................................................................................. passim

M. E. O'Connell, Unlawful Killing with Combat Drones: A Case Study of Pakistan, 2004-2009, Notre Dame Law School Legal Studies Research Paper Number 09-43, July 2010...................................................................... 28

M. Guidry & G. Wills, Future UAV Pilots: Are Contractors the Solution?, A.F. J. LOGISTICS, Winter 2004    90

M. Hakimi, To Condone or Condemn? Regional Enforcement Actions in the Absence of Security Council Authorization, 40 Vanderbilt Journal of Transnational Law 643, 2007..................................................................... 28

M. J. Boyle, The Costs and Consequences of Drone Warfare, 89 International Affairs 1, 2013.... 97, 98

M. McNab and M. Matthews, Clarifying the law relating to unmanned drones and the use of force: The relationship between Human Rights, Self-Defense, Armed Conflict and International Humanitarian Law, 39 Denver Journal of International Law and Policy 661, Fall 2011......................................................................... passim

M. N. Schmitt & J. S. Thurnher, “Out of the Loop”: Autonomous Weapon Systems and the Law of Armed Conflict, 4 Harvard National Security Journal 231, 2013...................................................................................... 54, 74

M. N. Schmitt, Autonomous Weapon Systems and International Humanitarian Law: A Reply to the Critics, Harvard National Security Journal Features, 2013................................................................................. 53, 54, 55, 72

M. N. Schmitt, Drone Attacks under the Jus ad Bellum And Jus in Bello: Clearing the ‘Fog of Law in M.N. Schmitt, L. Arimatsu and T. McCormack, ‘Yearbook of International Humanitarian Law’............................................ 26

M. N. Schmitt, Responding to Transnational Terrorism Under the Jus as Bellum: A Normative Framework, in M. Schmitt and J. Pejic, ‘International law and armed conflict: Exploring the faultlines: Essays in honour of Yoram Dinstein’, Martinus Nijhoff Publishers, 2007...................................................................................................... 23, 25

M. N. Schmitt, Unmanned Combat Aircraft Systems and International Humanitarian Law: Simplifying the oft benighted debate, 30 Boston University International Law Journal 595, 2012........................................ 38, 91

M. Ramsden, Targeted Killings and International Human Rights Law: The Case of Anwar Al-Awlaki, 16 Journal of Conflict & Security Law 385, July 2011....................................................................................................... 82

M. Sterio, The United States’ use of drone in the War on Terror: The Illegality of Targeted Killings under International Law, 45 Case Western Reserve Journal of International Law 197, 2012,.............................................. 90

M. W. Lewis, Drones and the Boundaries of the Battlefield, 47 Texas International Law Journal 293, 2012,               37

Mary Ellen O'Connell, Lawful Self-Defense to Terrorism, 63 University of Pittsburgh Law Review 889, 2002             23

N. E. Sharkey, The Evitability of Autonomous Robot Warfare, International Review of the Red Cross, Volume 94 Number 886, Summer 2012.............................................................................................................. 48, 96

N. Erakat, Operation Cast Lead: The exclusive quest for self-defense under international law, 36 Rutgers Law Record 164, 2009........................................................................................................................................ 17

N. Lubell, Challenges in applying human rights law to armed conflict, International Review of the Red Cross, Volume 87 Number 860, December 2005.............................................................................................. 79, 80

N. Melzer, Human Rights implications of the usage of drones and unmanned robots in warfare, Dictorate-General for external policies of the union, Directorate B, Policy Department, EXPO/B/DROI/2012/12, May 2013     passim

N. Melzer, Interpretive guidance on the notion of direct participation in hostilities under international humanitarian law, International Committee for the Red Cross, 2009................................................................ 66, 91

N. Neuman, Applying the Rule of Proportionality: Force Protection and Cumulative Assessment in International Law and Morality, 7 Yearbook of International Law 79, December 2004.................................................. 68

N. Sharkey, Grounds for discrimination: autonomous robot weapons, RUSI Defence Systems, Volume 11, October 2008............................................................................................................................................... 74

N. Sharkey, The Automation and Proliferation of Military Drones and the Protection of Civilians, 3(2) Law, Innovation and Technology 229, 2011.......................................................................................................... 17, 18

N. Weizmann, Remotely Piloted Aircraft and International Law, in M. Aaronson and A. Johnson ‘Hitting the target? How new capabilities are shaping international intervention’, The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, March 2013................................................................................................................. 44

O. Schachter, The Right of States to Use Armed Force, 82 Michigan Law Review 1620, 1984............ 21

P. Bergen and K. Tiedemann, Washington's Phantom War: The Effects of the U.S. Drone Program in Pakistan, 90 Foreign Affairs 12, 2011.......................................................................................................................... 7

P. Lin, G. Bekey, and K. Abney, Autonomous Military Robotics: Risk, Ethics, and Design, December 20,   93

P. M. Asaro, Modeling the Moral User, IEEE Technology and Society Magazine, Volume 28 Issue 1, Spring 2009   73

R. C. Arkin, Governing Lethal Behavior: Embedding Ethics in a Hybrid Deliberative/Reactive Robot Architecture, Technical Report GIT-GVU-07-11............................................................................................................. 72

R. C. Arkin, The Case for Ethical Autonomy in Unmanned Systems, Journal of Military Ethics, Volume 9 Number 4, 2010   97

R. D. Rosen, Drones and the U.S. Courts, 37 William Mitchell Law Review 5280, 2011...................... 92

R. D. Sloane, The Cost of Conflation: Preserving the Dualism of Jus ad Bellum and Jus in Bello in the Contemporary Law of War, 34 Yale Journal of International Law 47, 2010.................................................................... 23

R. Geiß and M. Siegris, Has the armed conflict in Afghanistan affected the rules on the conduct of hostilities?, International Review of the Red Cross, Volume 93 Number 881, March 2011................................................. 40

R. J. Vogel, Drone Warfare and the Law of Armed Conflict, 39 Denver Journal of International Law and Policy 101, 2010-2011............................................................................................................................... 65, 66, 67, 69

R. Jackson, Panel Discussion: Empirical Approaches to the International Law of War, 16 Willamette Journal of International Law & Dispute Resolution 386, 2008.......................................................................................... 68

R. L. Williamson, Hard Law, Soft Law, and Non-Law in Multilateral Arms Control: Some Compliance Hypotheses, 4 Chicago Journal of International Law 59, 2003........................................................................................ 99

R. Murphy and A. J. Radsan, Due Process and Targeted Killing of Terrorists, 31 Cardozo Law Review 405, November 2009............................................................................................................................................... 84

R. Murphy and J. Radsan, Due Process and Targeted Killing of Terrorists, 31 Cardozo Law Review, 405, 2009          71

R. Sparrow, Killer Robots, Journal of Applied Philosophy, Volume 24 Number 1, 2007.................... 93

R. Sparrow, Predators or Plowshares? Arms Control of Robotic Weapons, IEEE Technology and Society Magazine, Spring 2009................................................................................................................................... 95, 98

R.K. Barnhart, The future of Unmanned Aircraft Systems, R. K. Barnhart, S. B. Hottman, D. M. Marshall and E. Shappee, “Introduction to Unmanned Aircraft Systems”, Taylor & Francis Group, Suite, 2012, p. 188 – 189. 11

R.S. Schöndorf, Extra-State Armed Conflicts: Is there a Need for a New Legal Regime?, 37 New York University Journal of International Law and Politics 1, 2004........................................................................................ 37

S. A. Kaiser, Legal Aspects of Unmanned Aerial Vehicles, 55 Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht 344, 2006      11, 14, 48

S. Breau, M. Aronsson, R. Joyce, Discussion Paper 2 : Drone Attacks, International Law, and the Recording of Civilian Casulties of Armed Conflict, Oxford Research Group, June 2011........................................... 87, 92

S. Casey-Maslen, Pandora’s box? Drone strikes under jus ad bellum, jus in bello, and international human rights law, 94 International Review of the Red Cross, Volume 94 Number 886, Summer 2012................... passim

S. M. Norton, The United Nations Charter’s collective security framework in the twenty-first century: A case study of the United States’ use of force in Pakistan, 57 Loyola Law Review 157, Spring 2011.......................... 26

S. M. Schwebel, Aggression, Intervention and Self-Defense in Modern International Law, in ‘Justice in International Law: Selected Writing of Judge Stephen M. Schwebel’, Cambridge University Press, 1994................. 22

S. Sivakumaran, Re-envisaging the international law of internal armed conflict, 2011, 22 European Journal of International Law 1....................................................................................................................................... 34

S. Vité, Typology of armed conflicts in international humanitarian law: legal concepts and actual situations, March 2009, International Review of the Red Cross, Volume 91 Number 873..................................... 35, 36, 37,

T. Coughlin, The future of robotic weaponry and the law of armed conflict: irreconcilable differences?, 17 University College London Jurisprudence Review, 67, 2011................................................................................... 15

T. Reinold, State weakness, irregular warfare, and the right to self-defense post-9/11, 105 American Journal of International Law 244, April 2011................................................................................................................... 27

T. Rock, Yesterday’s laws, tomorrow’s technology: The laws of war and unmanned warfare, 34 New York International Law Review 39, Summer 2011......................................................................................................... 91

W. C. Marra and S. K. McNeil, Understanding “The Loop”: Regulating the Next Generation of War Machines, 36 Harvard Journal of Law & Public Policy 1139, Summer 2013............................................................... 16, 97

X, Commentary to the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977.............................................. 52

X, How is the Term "Armed Conflict" Defined in International Humanitarian Law?,  Opinion Paper of the International Committee for the Red Cross, March 2008.......................................................................... 34, 35

X, Living under drones: Death, Injury, and Trauma to Civilians From US Drone Practices in Pakistan, Stanford Law School and NYU School of Law, http://livingunderdrones.org, 2012........................................... 14, 18, 98

X, Losing Humanity: The Case against Killer Robots, Human Rights Watch, 2012...................... passim

United Nations Documents

Charter of the United Nations, 26 June 1945, Can TS 1945 No 7........................................... 19, 20, 22

Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation Among States in Accordance with the Charter of the United Nations, GA Res 2625, UNGAOR, 25th Session, Supp. No 28, UN Doc A/8082, (1970).    19

P. Alston, Study on targeted killings, Human Rights Council, Fourteenth Session, Agenda Point 3, 28 May 2010, A/HRC/14/24/Add.6.......................................................................................................... passim

Security Council Resolution 1368, UNSC, UN Doc S/RES/1368 (12 September 2001)................... 25, 26

Security Council Resolution 1373, UNSC, UN Doc S/RES/1373 (28 September 2001)................... 25, 26

Situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, UN Document A/61/470,.... 37

Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary, or Arbitrary Executions, United Nations Commission on   17

UN General Assembly Resolution 3314 (XXIX), 14 December................................................... 22, 24

UN General Assembly, Universal Declaration of Human Rights, 10 December 1948, Resolution 217 A (III)                77, 81, 85

Miscellaneous

A. Qureshi, The 'Obama doctrine': kill, don't detain, The Guardian, April 11, 2010, http://www.theguardian.com/commentisfree/cifamerica/2010/apr/11/obama-n…............................................................................................................................................... 70

Amnesty International Livewire, Faulty Intelligence, Wanton Recklessness, or a Combination of the Two, February 1, 2009, http://livewire.amnesty.org/2009/02/02/faulty-intelligence-wanton-reckl…; 17

C. Bruderlein, Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare, Bern, May 15, 2009, p. 18 http://ihlresearch.org/amw/HPCR%20Manual.pdf................................................................... 71

D. Filkins, Operators of Drones Are Faulted in Afghan Deaths, New York Times, May 29, 2010, http:// www.nytimes.com/2010/05/30/world/asia/30drone.html................................................... 71, 90

D. S. Cloud, Civilian contractors playing key roles in U.S. drone operations, Los Angeles Times, December 29, 2011, http://articles.latimes.com/2011/dec/29/world/la-fg-drones-civilians-20…....................... 90

Department of Defense of the United States of America, Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms, 8 November 2012, as amended through  15 august 2012, p. 327..................................... 10

H. Koh, Legal Adviser, U.S. Dep't of State, Address at Annual Meeting of American Society of International Law (Mar. 25, 2010), http://www.state.gov/s/l/releases/remarks/139119.htm.............................................. 26

H. W. Elliott, Prisoners of War, Crimes of War, http://www.crimesofwar.org/a-z-guide/prisoners-of-war/            65

Human Rights Watch, Precisely Wrong: Gaza Civilians Killed by Israeli Drone-Launched Missiles, June 2009, http:// www.hrw.org/sites/default/files/reports/iopt0609web_0.pdf................................................. 17

Humane treatment of Taliban and Al Qaeda detainees, White House Memorandum, February 7, 2002 http://www.pegc.us/archive/White_House/bush_memo_20020207_ed.pdf........................... 39

I. Kershner, Israel Shoots Down Drone Possibly Sent by Hezbollah, The New York Times, April 25, 2013, http://www.nytimes.com/2013/04/26/world/middleeast/israel-downs-drone-p…; 16

J. Bajoria, and Z. Laub, The Taliban in Afghanistan, Council on Foreign Relations, August 6, 2013, http://www.cfr.org/afghanistan/taliban-afghanistan/p10551................................................... 40

J. Burke, Think again: Al Qaeda,  Foreign Policy, No. 142, May 1, 2011, http://www.foreignpolicy.com/articles/2004/05/01/think_again_al_qaeda.............................. 39

J. O. Brennan, The Efficacy and Ethics of U.S. Counterterrorism Strategy, Wilson Center, April 30, 2012, http://www.wilsoncenter.org/event/the-efficacy-and-ethics-us-counterter….... 97

J. S. Canning, A Concept of Operations for Armed Autonomous Systems: The difference between “Winning the War” and “Winning the Peace”, Power Point........................................................................................... 73

K. DeYoung and J. Warrick, Under Obama, more targeted killings than captures in counterterrorism efforts, The Washington Post, February 14, 2010, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/02/13/AR20100….................................................................................................................. 70

L. Panetta, Director's Remarks at the Pacific Council on International Policy, May 18, 2009, https://www.cia.gov/news-information/speeches-testimony/directors-remar…............................. 69

M. E. O’Connell, Rise of the Drones II: Examining the Legality of Unmanned Targeting: Hearing Before the Subcommittee on National Security and Foreign Affairs, United States Congress, April 28, 2010, p. 25, http://www.fas.org/irp/congress/2010_hr/drones2.pdf.......................................................... 69

M. Mazzetti, Rise of the Predators: A Secret Deal on Drones, Sealed in Blood, The New York Times, April 6, 2013, http://www.nytimes.com/2013/04/07/world/asia/origins-of-cias-not-so-sec…............................................................................................................. 91

M. Raddatz, Pentagon Confirms First Predator Drone Strike in Libya, ABC News, April 23, 2011, http://abcnews.go.com/International/pentagon-confirms-predator-drone-st….............................................................................................. 17, 41

Office of the Secretary of Defense of the United States of America, Unmanned Aircraft Systems Roadmap 2005-2030, 4 August 2005, p. 1..................................................................................................................... 10

P. Bergen and K. Tiedemann, The Year of the Drone: An Analysis of U.S. Drone Strikes in Pakistan, 2004 -2010, New American Foundation, February 24, 2010 http://www.newamerica.net/sites/newamerica.net/files/policydocs/bergent…. 68

Press Release, Ministry of Foreign Affairs Pakistan, Drone Attacks Are a Violation of Pakistan's..... 26

Report of the International Law Commission to the General Assembly on the work of its second session, 5 June – 29 July 1950, Official Records of the General Assembly, Fifth session, Supplement Number 12 (A/1316, reproduced in Yearbook of the International Law Commission, 1950, vol. II, p. 374 – 378)................................................ 89

Robotic Systems Joint Project Office, Unmanned Ground Systems Roadmap, July 2011................ 12

T. Atlas, Pakistan Taliban’s No. 2 Commander Targeted by U.S. Drone, Bloomberg, May 30, 2013, http://www.bloomberg.com/news/2013-05-29/pakistan-taliban-s-no-2-comman…; 64

T. Shanker, Obama Sends Armed Drones to Help NATO in Libya War, New York Times, April 21, 2011, http://www.nytimes.com/2011/04/22/world/africa/22military.html?_r=0................................ 37

The Bureau of Investigative Journalism, Covert Drone War: Casualty estimates, http://www.thebureauinvestigates.com/category/projects/drones/....................................... 18

United States Army Field Manual Number 7-21.13, The Soldier’s Guide, February 2004, http://armypubs.army.mil/doctrine/DR_pubs/DR_a/pdf/fm7_21x13.pdf................................. 96

United States Department of Defense, Autonomy in Weapon Systems, Directive 3000.09, November 2, 2012, http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/300009p.pdf.................................................. 15

United States Department of Navy, The Navy Unmanned Surface Vehicle (USV) Master Plan, 23 July 2007            12

United States Department of Navy, The Navy Unmanned Undersea Vehicle (UUV) Master Plan, 9 November 2004,.        13

X, Assassination by remote control, The Economist, November 5, 2002, http://www.economist.com/node/1427862        17

X,  US flies drones from Ethiopia to fight Somali militants, BBC, October 28, 2011, http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-15488804........................................................................................................................ 29

X, ‘International humanitarian law and the challenges of contemporary armed conflicts’, ICRC Report 31IC/11/5.1.2, 31th International Conference of the Red Cross and Red Crescent, 28 November – 1 December 2011 39

X, 7 October 2001: US launches air strikes against Taliban, in BBC, On this day, 7 October 2001,..... 40

X, Afghanistan Taliban 'using human shields' – general, BBC February 17, 2010, http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/8519507.stm............................................................... 64

X, Final Report on Definition of Terms in the 1982 LOS Convention, Proceedings of the American Branch of the International Law Association, Vol. 2009-2010............................................................................................... 50

X, International Committee of the Red Cross, http://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?action=openDocument&d….......................... 63

X, International humanitarian law and the challenges of contemporary armed conflicts, ICRC Report 31IC/11/5.1.2, 31th International Conference of the Red Cross and Red Crescent, 28 November – 1 December 2011 39

X, Israel 'shoots down Lebanon drone', BBC, April 25, 2013............................................................ 30

X, Objectives of the MTCR, Missile Technology Control Regime, http://www.mtcr.info/english/objectives.html  48

X, Somalia's al-Shabab leader Aweys 'not surrendering', BBC, June 28, 2013, http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-23095129................................................................................................................................. 79

X, The Taliban are forced out of Afghanistan, BBC, http://www.bbc.co.uk/history/events/the_taliban_are_forced_out_of_afgha….............. 40

X, U.S. Air Strikes in Pakistan Called 'Very Effective’, CCN, May 18, 2009, http://edition.cnn.com/2009/POLITICS/05/18/cia.pakistan.airstrikes/....................................... 69

X, UN inquiry into US drone strikes prompts cautious optimism, The Guardian, January 24, 2013, http://www.theguardian.com/world/2013/jan/24/un-announces-drone-inquiry… 56

X, Unmanned Aerial Warfare: Flight of the drones:  Why the future of air power belongs to unmanned systems?, The Economist, October 8, 2011...................................................................................................... 18

X, US admits using drones over Iraq, BBC, October 25, 2002, http://news.bbc.co.uk/2/hi/world/middle_east/2361745.stm............................................................................................................................................... 17

X, War Crimes in Kinsingani: The Response of Rwandan-Backed Rebels to the May 2002 Mutiny, Human Rights Watch, August 2002, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/DRC0802.pdf............................. 37

X, Who are the Taliban?, BBC, http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-11451718............... 65

Download scriptie (1.97 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2013