Het effect van multimediatasken op het onthouden en begrijpen van nieuws

Rob
van Roy

MULTIMEDIATASKEN KAN DEMOCRATIE OP LOSSE SCHROEVEN ZETTEN

Leren van nieuws daalt wanneer aandacht verdeeld wordt

Jongeren onthouden en begrijpen minder van het televisiejournaal als ze tijdens het kijken ook googelen. Dat blijkt uit een studie uitgevoerd aan de KU Leuven. Door twee verschillende media op hetzelfde moment te gebruiken, wordt de cognitieve verwerking van informatie bemoeilijkt, wat leidt tot verminderde leerprestaties. De studie toonde evenwel aan dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen het soort mediataak dat tegelijkertijd uitgevoerd wordt.

De 21ste eeuw wordt gekenmerkt door de introductie van verscheidene technologieën zoals laptop, smartphone en tabletcomputers. Het handige formaat en de draagbaarheid van deze toestellen zorgen ervoor dat ze op eender welke plaats gebruikt kunnen worden. Steeds vaker worden deze media dan ook gebruikt terwijl men tegelijkertijd een tweede medium consumeert, een fenomeen dat ‘multimediatasken’ heet. Zo geeft een recent artikel uit Knack (Jagers, 3 april 2013) aan dat, in navolging van Amerikaans onderzoek, ook in Vlaanderen de helft van de televisiekijkers een smartphone of tablet gebruikt tijdens het televisiekijken. Deze trend komt vooral voor bij de jongere, digitale generatie en wordt steeds vaker aangemoedigd door bijvoorbeeld televisieprogramma’s die vragen om te tweeten tijdens de uitzending. Een illustratie hiervan zijn de hashtags die het duidingsprogramma Terzake in beeld brengt om kijkers aan te zetten te discussiëren over de nieuwsinhouden op Twitter, of het vermelden van de programmawebsite voor kijkers die meer achtergrondinformatie willen.

Hoewel deze interactiviteit zeker iets positiefs kan toevoegen aan programma’s, houdt dit multitasken ook een risico in zich. Het menselijke brein heeft namelijk leren denken in sequenties – eerst de eerste taak en dan de volgende taak – en heeft moeilijkheden met het tegelijk verwerken van informatie van twee verschillende taken. Het multitasken zoals we het kennen is dan ook eerder een snelle aaneenschakeling van afwisselende aandacht voor de eerste en de tweede taak.

In mijn masterproef ben ik het effect nagegaan van een specifieke vorm van multimediatasken: het opzoeken van informatie op internet gedurende het kijken naar het televisiejournaal. Hierbij werd er in een experiment aan Leuvense studenten gevraagd om aan de hand van een splitscreen tegelijkertijd antwoorden op internet op te zoeken en naar een nieuwsfragment te kijken. Nadien werd er nagegaan hoeveel de studenten onthouden hadden van het nieuwsfragment en of ze die informatie ook effectief begrepen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het combineren van twee taken er voor zorgt dat er minder onthouden en begrepen wordt van het nieuws dan wanneer men zich enkel op het televisiejournaal concentreert. Onze studie toonde aan dat dit effect te wijten is aan de beperkte verwerkingscapaciteit van het brein die niet toelaat tegelijkertijd twee informatiestromen grondig te verwerken. Het multimediatasken vraagt dus meer cognitieve middelen dan er voorhanden zijn.

Toch tonen onze bevindingen aan dat niet alle multitasktaken over eenzelfde kam geschoren kunnen worden. Zo blijkt dat wanneer informatie opgezocht wordt die verband houdt met het nieuwsonderwerp, dit nieuws makkelijker onthouden en begrepen wordt dan wanneer niet-gerelateerde informatie wordt opgezocht. Een verklaring voor deze bevinding is dat informatie van het journaal tijdens het cognitief verwerkingsproces gekoppeld kan worden aan de informatie die opgezocht wordt. Hierdoor kan de informatie makkelijker verwerkt en gereproduceerd worden bij de onthoud- en begrijpvragen die peilen naar het leren van nieuws.

Tot slot blijkt ook het soort nieuws waarnaar men kijkt een invloed te hebben op de grote van het multitaskeffect: de onthoud- en begrijpprestaties nemen in grotere mate af bij het kijken naar politieke berichtgeving (het zogenaamde ‘hard news’) dan bij het kijken naar meer sensationeel nieuws (zgn. ‘soft news’). Deze bevinding is verontrustend gezien aandacht voor politieke nieuwsberichtgeving cruciaal is voor het vormen van burgers en, meer algemeen, het effectief functioneren van een democratische samenleving.

Samenvattend toonde deze studie aan dat tegelijkertijd televisienieuws kijken en googelen een nefast effect heeft op wat er onthouden en begrepen wordt van het nieuws. Deze bevinding wordt verklaard door de beperkte verwerkingscapaciteit van het menselijk brein die niet toelaat informatie van twee mediataken tegelijkertijd grondig te verwerken. Hoewel inhoudelijk gerelateerde multimediatasktaken tot betere cognitieve prestaties leidt dan niet-gerelateerd multimediatasken, wordt er meer van het nieuws onthouden en begrepen wanneer er niet gemultitaskt wordt. Dit onderzoek pleit er dan ook voor dat nieuwsprogramma’s voorzichtiger omspringen met het aanzetten van kijkers tot het gebruik van tweede scherm-applicaties.

Bibliografie

Adler, R. F., & Benbunan-Fich, R. (2012). Juggling on a High Wire: Multitasking Effects on Performance. International Journal of Human-Computer Studies, 70(2), pp. 156 – 168.

Althaus, S. L., & Tewksbury, D. (2000). Patterns of Internet and Traditional News Media Use in a Networked Community. Political Communication, 17(1), pp. 21 – 45.

Baumgartner, S. E., & Wirth, W. (2012). Affective Priming During the Processing of News Articles. Media Psychology, 15(1), pp. 1- 18.

Beaudoin, C. E., & Thorson, E. (2004). Testing the Cognitive Mediation Model: The Roles of News Reliance and Three Gratifications Sought. Communication Research, 31(4), pp. 446 – 471.

Becker, L. B. (1979). Measurement of Gratifications. Communication Research, 6(1), pp. 54 – 73.

Binder, J. R., & Desai, R. H. (2011). The Neurobiology of Semantic Memory. Trends in Cognitive Sciences, 15(11), pp. 527 – 536.

Brasel, S. A., & Gips, J. (2011). Media Multitasking Behavior: Concurrent Television and Computer Usage. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 14(9), pp. 527 – 534.

Cacioppo, J. T., & Petty, R. E. (1981). Electromyograms as Measures of Extent and Affectivity of Information Processing. American Psychologist, 36(5), pp. 441 – 456.

Carrier, L. M., Cheever, N. A., Rosen, L. D., Benitez, S., & Chang, J. (2009). Multitasking across Generations: Multitasking Choices and Difficulty Ratings in Three Generations of Americans. Computers in Human Behavior, 25(2), pp. 483 – 489.

Casero-Ripollés, A. (2012). Más Allá de los Diarios: El Consumo de Noticias de los Jóvenes en la Era Digital. Comunicar, 39(10), pp. 151 – 158.

Collins, A. M., & Loftus, E. F. (1975). A Spreading-Activation Theory of Semantic Processing. Psychological Review, 82(6), pp. 407 – 428.

Collins, R. L. (2008). Media Multitasking: Issues Posed in Measuring the Effects of Television Sexual Content Exposure. Communication Methods and Measures, 2(1 – 2), pp. 65 – 79.

Costera Meijer, I. (2007). The Paradox of Popularity. How Young People Experience the News. Journalism Studies, 8(1), pp. 96 – 116.

Craik, F. I. M. (2002). Levels of Processing: Past, Present… and Future? Memory, 10(5 – 6), pp. 305 – 318.

Craik, F. I. M., & Lockhart, R. S. (1972). Levels of Processing: A Framework for Memory Research. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 11(6), pp. 671 – 684.

De Waal, E., Schönbach, K., & Lauf, E. (2005). Online Newspapers: A Substitute or Complement for Print Newspapers and Other Information Channels? Communications, 30(1), pp. 55 – 72.

Dewar, M., Brown, G. D. A., & Della Sala, S. (2011). Restoring Primacy in Amnesic Free Recall: Evidence for the Recency Theory of Primacy. Cognitive Neuropsychology, 28(6), pp. 386 – 396.

Diddi, A., & LaRose, R. (2006). Getting Hooked on News: Uses and Gratifications and the Formation of News Habits Among College Students in an Internet Environment. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 50(2), pp. 193 – 210.

Dimmick, J., Chen, Y., & Li, Z. (2004). Competition Between the Internet and Traditional News Media: The Gratification-Opportunities Niche Dimension. The Journal of Media Economics, 17(1), pp. 19 – 33.

Dutta-Bergman, M. J. (2004). Complementarity in Consumption of News Types Across Traditional and New Media. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 48(1), pp. 41 – 60.

Eastin, M. S., & LaRose, R. (2000). Internet Self-Efficacy and the Psychology of the Digital Divide. Journal of Computer-Mediated Communication, 6(1), p. 0.

Erlebacher, A. (1977). Design and Analysis of Experiments Contrasting the Within- and Between-Subjects Manipulation of the Independent Variable. Psychological Bulletin, 84(2), pp. 212 – 219.

Eveland, W. P., Jr. (2001). The Cognitive Mediation Model of Learning From the News: Evidence From Nonelction, Off-Year Election, and Presidential Election Contexts. Communication Research, 28(5), pp. 571 – 601.

Eveland, W. P., Jr. (2002). News Information Processing as Mediator of the Relationship between Motivations and Political Knowledge. Journalism & Mass Communication Quarterly, 79(1), pp. 26 – 40.

Eveland, W. P., Jr., Cortese, J., Park, H., & Dunwoody, S. (2004). How Web Site Organization Influences Free Recall, Factual Knowledge, and Knowledge Structure Density. Human Communication Research, 30(2), pp. 208 – 233.

Eveland, W. P., Jr., & Dunwoody, S. (2000). Examining Information Processing on the World Wide Web Using Think Aloud Protocols. Media Psychology, 2(3), pp. 219 – 244.

Eveland, W. P., Jr., & Dunwoody, S. (2001). User Control and Structural Isomorphism or Disorientation and Cognitive Load?: Learning from the Web versus Print. Communication Research, 28(1), pp. 48 – 78.

Eveland, W. P., Jr., Shah, D. V., & Kwak, N. (2003). Assessing Causality in the Cognitive Mediation Model: A Panel Study of Motivations, Information Processing, and Learning During Campaign 2000. Communication Research, 30(4), pp. 359 – 386.

Eveland, W. P., Jr., Marton, K., & Seo, M. (2004). Moving Beyond “Just the Facts”: The Influence of Online News on the Content and Structure of Public Affairs Knowledge. Communication Research, 31(1), pp. 82 – 108.

Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS. Londen: Sage.

Findahl, O., & Höijer, B. (1985). Some Characteristics of News Memory and Comprehension. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 29(4), pp. 379 – 396.

Flavián, C., & Gurrea, R. (2009). Digital versus Traditional Newspapers. Influences on Perceived Substitutability. International Journal of Market Research, 51(5), pp. 635 – 657.

Foehr, U. G. (2006). Media Multitasking Among American Youth: Prevalence, Predictors and Pairings. Menlo Park, Callifornië: The Henry J. Keiser Family Foundation.

Fried, C. B. (2008). In-class Laptop Use and its Effects on Student Learning. Computers & Education, 50(3), pp. 906 – 914.

Gantz, W. (1978). How Uses and Gratifications Affect Recall of Television News. Journalism Quarterly, 55(4), pp. 664 – 672. 

Gezduci, H., & d’Haenens, L. (2008). Op Zoek naar Informatie, Ontspanning of Gespreksstof? Nieuwsoriëntaties en –voorkeuren van Marokkaanse, Turkse en Vlaamse Jongeren. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 36(3), pp. 147 – 169.

Ha, L., & Fang, L. (2012). Internet Experience and Time Displacement of Traditional News Media Use: An Application of the Theory of the Niche. Telematics and Informatics, 29(2), pp. 177 – 186.

Hannon, B. (2012). Differential-Associative Processing or Example Elaboration: Which Strategy is Best for Learning the Definitions of Related and Unrelated Concepts? Learning and Instruction, 22(5), pp. 299 – 310.

Hembrooke, H., & Gay, G. (2003). The Laptop and the Lecture: The Effects of Multitasking in Learning Environments. Journal of Computing in Higher Education, 15(1), pp. 46 – 64.

Henningham, J. P. (1985). Relations Between Television News Gratifications and Content Preferences. International Communication Gazette, 35(3), pp. 197 – 207.

Horan, T. J. (2013). ‘Soft’ versus ‘Hard’ News on Microblogging Networks. Information, Communication & Society, 16(1), pp. 43 – 60.

Huang, E. (2009). The Causes of Youths’ Low News Consumption and Strategies for Making Youths Happy News Consumers. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, 15(1), pp. 105 – 122.

Huysmans, F., de Haan, J., & van den Broek, A. (2004). Achter de Schermen. Een Kwart Eeuw Lezen, Luisteren, Kijken en Internetten. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Ie, A., Haller, C. S., Langer, E. J., & Courvoisier, D. S. (2012). Mindful Multitasking: The Relationship between Mindful Flexibility and Media Multitasking. Computers in Hunman Beahavior, 28(4), pp. 1526 – 1532.

Jagers, J. (03.04.2013). ‘Helft tv-kijkers gebruikt smartphone of tablet tijdens tv-kijken’. Knack, p. 89.

Jensen, J. D. (2011). Knowledge Acquisition Following Exposure to Cancer News Articles: A Test of the Cognitive Mediation Model. Journal of Communication, 61(3), pp. 514 – 534.

Jones, A. S. (2009). Losing the News. The Future of the News that Feeds Democracy. Oxford: Oxford University Press.

Junco, R. (2012). In-Class Multitasking and Academic Performance. Computers in Human Behavior, 28(6), pp. 2236 – 2243.

Junco, R., & Cotten, S. R. (2011). Perceived Academic Effects of Instant Messaging Use. Computers & Education, 56(2), pp. 370 – 378.

Junco, R., & Cotten, S. R. (2012). No A 4 U: The Relationship between Multitasking and Academic Performance. Computers & Education, 59(2), pp. 505 – 514.

Katz, E., Blumler, J. G., & Gurevitch, M. (1973). Uses and Gratifications Research. The Public Opinion Quarterly, 37(4), pp. 509 – 523.

Kim, S.-I., & Van Dusen, L. M. (1998). The Role of Prior Knowledge and Elaboration in Text Comprehension and Memory: A Comparison of Self-Generated Elaboration and Text-Provided Elaboration. American Journal of Psychology, 111(3), pp. 353 – 378.

Kirschner, P. A., & Karpinski, A. C. (2010). Facebook® and Academic Performance. Computers in Human Behavior, 26(6), pp. 1237 – 1245.

Kononova, A., & Alhabash, S. (2012). When one Medium is not Enough: Media Use and Media Multitasking among College Students in Kuwait. Journal of Middle East Media, 8(1), pp. 1 – 28.

Ksiazek, T. B., Malthouse, E. C., & Webster, J. G. (2010). News-Seekers and Avoiders: Exploring Patterns of Total News Consumption Across Media and the Relationship to Civic Participation. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 54(4), pp. 551 – 568.

Lang, A. (1989). Effects of Chronological Presentation of Information on Processing and Memory for Broadcast News. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 33(4), pp. 441 – 452.

Lang, A. (2000). The Limited Capacity Model of Mediated Message Processing. Journal of Communication, 50(1), pp. 46 – 70.

Lang, A. (2006). Using the Limited Capacity Model of Motivated Mediated Message Processing to Design Effective Cancer Communication Messages. Journal of Communication, 56(S1), pp. S57 – S80.

Lang, A., Bolls, P., Potter, R. F., & Kawahara, K. (1999). The Effects of Production Pacing and Arousing Content on the Information Processing of Television Messages. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 43(3), pp. 451 – 475.

Lang, A., & Yegiyan, N. S. (2008). Understanding the Interactive Effects of Emotional Appeal and Claim Strength in Health Messages. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 52(3), pp. 432 – 447.

Lee, F. J., & Taatgen, N. A. (2002). Multitasking as Skill Acquisition. In Gray, W. D., & Schunn, C. D. (Reds.). Proceedings of the Twenty-Fourth Annual conference of the Cognitive Science Society (pp. 572 – 577). Fairfax, Virginia: George Manson University.

Lehman-Wilzig, S. N., & Seletzky, M. (2010). Hard News, Soft News, ‘General’ News: the Necessity and Utility of an Intermediate Classification. Journalism, 11(1), pp. 37 – 56.

Leshner, G., Bolls, P., & Wise, K. (2010). Motivated Processing of Fear Appeal and Disgust Images in Televised Anti-Tobacco Ads. Journal of Media Psychology, 23(2), pp. 77 – 89.

Leshner, G., Vultee, F., Bolls, P. D., & Moore, J. (2011). When a Fear Appeal isn’t just a Fear Appeal: The Effects of Graphic Anti-Tobacco Messages. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 54(3), pp. 485 – 507.

Lin, L., Lee, J., & Robertson, T. (2011). Reading while Watching Video: the Effect of Video Content on Reading Comprehension and Media Multitasking Ability. Journal of Educational Computing Research, 45(2), pp. 183 – 201.

Logan, G. D., & Delheimer, J. A. (2001). Parallel Memory Retrieval in Dual-Task Situations: II. Episodic Memory. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 27(3), pp. 668 – 685.

Logan, G. D., & Schulkind, M. D. (2000). Parallel Memory Retrieval in Dual-Task Situations: I. Semantic Memory. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 26(3), pp. 1072 – 1090.

Loosveldt, G. (2008). Experimentele Designs. In Billiet, J., & Waege, H. (reds.). Een Samenleving Onderzocht. Methoden van Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek (pp. 157 – 180). Antwerpen: De Boeck nv.

Machill, M., Köhler, S., & Waldhauser, M. (2007). The Use of Narrative Structures in Television News: An Experiment in Innovative Forms of Journalistic Presentation. European Journal of Communication, 22(2), pp. 185 – 205.

Marchi, R. (2012). With Facebook, Blogs, and Fake News, Teens Reject Journalistic “Objectivity”. Journal of Communication Inquiry, 36(3), pp. 246 – 262.

Marois, R., & Ivanoff, J. (2005). Capacity Limits of Information Processing in the Brain. Trends in Cognitive Sciences, 9(6), pp. 296 – 305.

Mayer, R. E., & Moreno, R. (2003). Nine Ways to Reduce Cognitive Load in Multimedia Learning. Educational Psychologist, 38(1), pp. 43 – 52.

McClure, S. M., Laibson, D. I., Loewenstein, G., & Cohen, J. D. (2004). Separate Neural Systems Value Immediate and Delayed Monetary Rewards. Science, 306(5695), pp. 503 – 507.

McLeod, J. M., & McDonald, D. G. (1985). Beyond Simple Exposure. Media Orientations and their Impact on Political Processes. Communication Research, 12(1), pp. 3 – 33.

Mitchell, A., & Rosenstiel, T. (19.03.2012). The State of the News Media 2012. Key Findings. [03.12.2012, Pew Research Center: http://stateofthemedia.org/2012/overview-4/key-findings/].

Mitchell, A., Rosenstiel, T., & Christian, L. (2012). Mobile Devices and News Consumption: Some Good Signs for Journalism. [07.04.2013, Pew Research Center: http://stateofthemedia.org/2012/mobile-devices-and-news-consumption-some-good-signs-for-journalism/].

National Safety Council (maart 2010). Understanding the Distracted Brain. Why Driving While Using Hands-Free Cell Phones is Risky Behavior. [17.03.2013, Fermilab: http://www.fnal.gov/pub/traffic_safety/files/NSC%20White%20Paper%20-%20Distracted%20Driving%203-10.pdf].

Ofcom (2012). Communications Market Report. Research Document. Londen: Ofcom.

Opgenhaffen, M., & d’Haenens, L. (2011). The Impact of Online News Features on Learning from News: A Knowledge Experiment. International Journal of Internet Science, 6(1), pp. 8 - 28.

Ophir, E., Nass, C., & Wagner, A. D. (2009). Cognitive Control in Media Multitaskers. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(37), pp. 15583 – 15587.

Ortony, A. (1978). Remembering, Understanding, and Representation. Cognitive Science, 2(1), pp. 53 – 69.

Pasek, J., Kenski, K., Romer, D., & Hall Jamieson, K. (2006). America’s Youth and Community Engagement. How Use of Mass Media Is Related to Civic Activity and Political Awareness in 14- to 22-Year-Olds. Communication Research, 33(3), pp. 115 – 135.

Pashler, H. (1994). Dual-Task Interference in Simple Tasks: Data and Theory. Psychological Bulletin, 116(2), pp. 220 – 244.

Pew Research Center (23.12.2008). Internet Overtakes Newspapers as News Outlet. [03.12.2012, The Pew Research Center for the People & the Press: http://www.people-press.org/files/legacy-pdf/479.pdf].

Pew Research Center (2010). The State of the News Media 2010. Audience Behavior. [28.04.2013, Pew Project for Excellence in Journalism: http://stateofthemedia.org/2010/online-summary-essay/audience-behavior/].

Pew Research Center (01.03.2010). Understanding the Participatory News Consumer. The News Environment in America. [03.12.2012, Journalism.org: http://www.journalism.org/analysis_report/news_environment_america].

Pew Research Center (25.10.2012). Internet Gains Most as Campaign News Source but Cable TV Still Leads. Social Media Doubles, but Remains Limited. [03.12.2012, Journalism.org: http://www.journalism.org/commentary_backgrounder/social_media_doubles_remains_limited].

Platel, H. (2005). Functional Neuroimaging of Semantic and Episodic Musical Memory. Annals of the New York Academy of Sciences, 1060(1), pp. 136 – 147.

Pool, M. M., Koolstra, C. M., & van der Voort, T. H. A. (2003). The Impact of Background Radio and Television on High School Students’ Homework Performance. Journal of Communication, 53(1), pp. 74 – 87.

Posner, M. I. (1982). Cumulative Development of Attentional Theory. American Psychologist, 37(2), pp. 168 – 179.

Potter, R. F., Lang, A., & Bolls, P. D. (2008). Identifying Structural Features of Audio. Orienting Responses During Radio Messages and Their Impact on Recognition. Journal of Media Psychology, 20(4), pp. 168 – 177.

Prior, M. (2009). Improving Media Effects Research through Better Measurement of News Exposure. The Journal of Politics, 71(3), pp. 893 – 908.

Raeymaeckers, K. (2003). De Kloof tussen Jongeren en Nieuws. Een Onderzoek naar de Manier waarop Vlaamse 16- tot 18-jarigen omgaan met Kranten. In Biltereyst, D., &  Peeren, Y. (eds.), Nieuws, Democratie en Burgerschap. Onderzoek over Hedendaagse Nieuwsmedia (pp. 161 – 176). Gent: Academia Press.

Reinemann, C., Stanyer, J., Scherr, S., & Legnante, G. (2012). Hard and Soft News: A Review of Concepts, Operationalizations and Key Findings. Journalism, 13(2), pp. 221 – 239.

Renoult, L., Davidson, P. S. R., Palombo, D. J., Moscovitch, M., & Levine, B. (2012). Personal Semantics: At the Crossroads of Semantic and Episodic Memory. Trends in Cognitive Sciences, 16(11), pp. 550 – 558.

Rideout, V. J., Foehr, U. G., & Roberts, D. F. (2010). Generation M². Media in the Lives of 8- to 18-Year-Olds. Menlo Park, Californië: Henry J. Kaiser Family Foundation.

Rubin, A. M., & Perse, E. (1987). Audience Activity and Television News Gratifications. Communication Research, 14(1), pp. 58 – 84.

Rubinstein, J. S., Meyer, D. E., & Evans, J. E. (2001). Executive Control of Cognitive Processes in Task Switching. Journal of Experimental Psychology: Hyman Perception and Performance, 27(4), pp. 763 – 797.

Sana, F., Weston, T., & Cepeda, N. J. (2013). Laptop Multitasking Hinders Classroom Learning for Both Users and Nearby Peers. Computers & Education, 62(1), pp. 24 – 31.

Sasseen, J., Olmstead, K., & Mitchell, A. (2013). Digital: As Mobile Grows Rapidly, the Pressure on News Intensify. [07.04.2013, Pew Research Center: http://stateofthemedia.org/2013/digital-as-mobile-grows-rapidly-the-pressures-on-news-intensify/]. 

Shoben, E. J., Wescourt, K. T., & Smith, E. E. (1978). Sentence Verification, Sentence Recognition, and the Semantic-Episodic Distinction. Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory, 4(4), pp. 304 – 317.

Smith, B. L., Holliday, W. G., & Austin, H. W. (2010). Students’ Comprehension of Science Textbooks Using a Question-Based Reading Strategy. Journal of Research in Science Teaching, 47(4), pp. 363 – 379.

Sparks, G. G. (2010). Media Effects Research. A Basic Overview. Boston: Wadsworth, Cengage Learning.

Srivastava, J. (2013). Media Multitasking Performance: Role of Message Relevance and Formatting Cues in Online Environments. Computers in Human Behavior, 29(3), pp. 888 – 895.

Stephane, M. (2012). Maintaining Information Online in Discrete Time; Rethinking Working Memory Processes. Neuroscience Letters, 519(1), pp. 73 – 77.

Stephane, M., Ince, N. F., Kuskowski, M., Leuthold, A., Tewfik, A. H., Nelson, K., McClannahan, K., Fletcher, C. R., & Tadipatri, V. A. (2010). Neural Oscillations Associated with the Primacy and Recency Effects of Verbal Working Memory. Neuroscience Letters, 473(3), pp. 172 – 177.

Sternadori, M. M., & Wise, K. (2010). Men and Women Read News Differently. The Effects of Story Structure on the Cognitive Processing of Text. Journal of Media Psychology, 22(1), pp. 14 – 25.

Tombu, M. N., Asplund, C. L., Dux, P. E., Godwin, D., Martin, J. W., & Marois, R. (2011). A Unified Attentional Bottleneck in the Human Brain. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(33), pp. 13426 – 13431.

Tuchman, G. (1973). Making News by Doing Work: Routinizing the Unexpected. American Journal of Sociology, 79(1), pp. 110 – 131.

Tulving, E. (1972). Episodic and Semantic Memory. In Tulving, E., & Donaldson, W. (Reds.), Organization of Memory (pp. 381 – 403). New York, VS: Academic Press.

Tulving, E. (2002). Episodic Memory: From Mind to Brain. Annual Review of Psychology, 53(1), pp. 1 – 25.

Tulving, E., & Thomson, D. M. (1973). Encoding Specificity and Retrieval Processes in Episodic Memory. Psychological Review, 80(5), pp. 352 – 373.

Van Cauwenberge, A. (2011). The Quest For Young Eyes. Blootstelling aan en Vermijden van Nieuws bij Jongeren en Jongvolwassenen in Nederland en Vlaanderen. [25.11.2012, Persinnovatie: www.persinnovatie.nl/attachment/6827].

Van Cauwenberge, A. (2013). How to Take Advantage of Tablets: effects of News Structure on Recall and Understanding. Paper gepresenteerd op International Communication Association van 17-21.07.2013 in Londen, Groot-Brittannië.

Van Cauwenberge, A., Beentjes, H., & d’Haenens, L. (2011). Een Typologie van Jonge Nieuwsgebruikers in een Multimediaal Landschap. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 39(1), pp. 64 – 78.

Van Cauwenberge, A., d’Haenens, L., & Beentjes, H. (2010). Emerging Consumption Patterns among Young People of Traditional and Internet News Platforms in the Low Countries. Observatorio Journal, 4(3), pp. 335 – 352.

Wang, Z., David, P., Srivastava, J., Powers, S., Brady, C., D’Angelo, J., & Moreland, J. (2012). Behavioral Performance and Visual Attention in Communication Multitasking: A Comparison Between Instant Messaging and Online Voice Chat. Computers in Human Behavior, 28(3), pp. 968 – 975.

Wang, Z., & Tchernev, J. M. (2012). The “Myth” of Media Multitasking: Reciprocal Dynamics of Media Multitasking, Personal Needs, and Gratifications. Journal of Communication, 62(3), pp. 493 – 513.

Wise, K., Bolls, P., Myers, J., & Sternadori, M. (2009). When Words Collide Online: How Writing Style and Video Intensity Affect Cognitive Processing of Online News. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 53(4), pp. 532 – 546.

Wise, K., Kim, H. J., & Kim, J. (2009). The Effect of Searching versus Surfing on Cognitive and Emotional Responses to Online News. Journal of Media Psychology, 21(2), pp. 49 – 59.

Wood, E., Zivcakova, L., Gentile, P., Archer, K., De Pasquale, D., & Nosko, A. (2012). Examining the Impact of Off-task Multi-tasking with Technology on Real-time Classroom learning. Computers & Education, 58(1), pp. 365 – 374.

Woodall, W. G., Davis, D. K., & Sahin, H. (1983). From the Boob Tube to the Black Box: Television News Comprehension from an Information Processing Perspective. Journal of Broadcasting, 27(1), pp. 1 – 23.

Yang, J., & Grabe, M. E. (2011). Knowledge Acquisition Gaps: A Comparison of Print versus Online News Sources. New Media & Society, 13(8), pp. 1211 – 1227.

Zhang, W., Jeong, S.-H., & Fishbein, M. (2010). Situational Factors Competing for Attention. The Interaction Effect of Multitasking and Sexually Explicit Content on TV Recognition. Journal of Media Psychology, 22(1), pp. 2 – 13.

Zhang, W., & Zhang, L. (2012). Explicating Multitasking with Computers: Gratifications and Situations. Computers in Human Behavior, 28(5), pp. 1883 – 1891.

Zhao, N., Reimer, B., Mehler, B., D’Ambrosio, L. A., & Coughlin, J. F. (in press). Self-Reported and Observed Risky Driving Behaviors among Frequent and Infrequent Cell Phone Users. Accident Analysis and Prevention, pp. 1 – 7.

Download scriptie (964.19 KB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2013