Het intranet als nieuwskanaal. De functie van organisatie-intern nieuws in de identiteitsvorming van medewerkers.

Ellen
Van Twembeke

Ik lees, dus ik ben

Intranetnieuws en de identiteitsvorming van federale overheidsmedewerkers

Het intranet is een mogelijk instroomkanaal van wat leeft in en rond de organisatie. Met de huidige software worden nieuwsartikels in enkele clicks gepubliceerd. En daar wringt het schoentje. Niet zelden geven vooral intranetredacteurs de toon aan waardoor bedrijven en onderzoekers kansen missen om inzicht te verwerven in gebruikerservaringen. Daarom buigt de studie “het intranet als nieuwskanaal” zich over een thematiek waarin zowel zenders als ontvangers worden betrokken : de rol van het intranetnieuws in de organisatie-identificatie van medewerkers. Hoe draagt het intranetnieuws bij tot de vereenzelviging van medewerkers met hun organisatie? En meer nog, welke betekenissen leiden intranetgebruikers zelf af uit de interne nieuwsberichten? Deze vragen werden voorgelegd aan 16 intranetgebruikers en 4 intranetredacteurs binnen de federale overheidsdiensten (FOD) Financiën en Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Interne communicatie. Dat is volgens George Cheney, communicatieprofessor aan de universiteit van Kent State, het sleutelwoord van organisatie-identificatie. Hoewel medewerkers zich ook op eigen initiatief met hun organisatie kunnen identificeren, zijn interne communicatieboodschappen wel in staat dit proces te faciliteren.

En hoe zorg je er als interne communicator voor dat medewerkers zich met hun werkgever kunnen identificeren? De belangrijkste hefboom is het benadrukken van een gedeelde gemeenschapsbasis tussen medewerkers en bedrijf. Nieuwsselectie, nieuwspresentatie en nieuwsbronnen zijn daarbij vaak doorslaggevend. “Dringende communicatie” vormt in beide overheden een selectiecriterium maar met een andere, cultuurgebonden betekenis. Daar waar het intranet van de FOD Financiën voorrang verleent aan urgente communicatie, worden dringende boodschappen binnen de FOD Volksgezondheid via andere kanalen verspreid. De oorzaak : een tijdrovende intranetvalidatieprocedure “die al snel twee tot drie dagen in beslag neemt”. Hanteren beide overheden uiteenlopende criteria bij de nieuwsselectie, dan heeft de interne communicatie wel één punt gemeen : de nieuwsweergave. Beide overheden trachten een positieve stimulans te bekomen voor de geselecteerde nieuwsthema’s, ook wanneer de mededeling eerder negatief is. Een intranetredacteur van de FOD Financiën formuleert het als volgt : “tegen veel dingen die we doen, is er in het begin wat weerstand omdat onze FOD al zo lang stilstaat. En dus zeg je het automatisch wat positiever, zonder te liegen.”

Kijken we naar de inzet van nieuwsbronnen, dan hebben stafdirecteuren een stapje voor. Zij zijn de vertegenwoordigers op het Directiecomité en op de wekelijkse stafvergadering waar relevante organisatiethema’s worden besproken. Ook stafdiensten waaronder Personeel en Organisatie (P&O), ICT en Logistiek zijn vaak informatieleveranciers voor het intranetportaal. Stafdienstprojecten zouden impact hebben op de gehele organisatie. “P&O neemt de grootste brok, dat is ook logisch. Personeel en Organisatie belangt iedereen aan en heeft een impact op loopbaan, vrije tijd of loon.” klinkt het bij de FOD Financiën. De dienstoverschrijdende raakvlakken van management- of stafdienstthema’s vormen een bindmiddel tussen een divers lezerspubliek en kunnen organisatie-identificatie versterken. Daarnaast wendt de interne communicatiedienst zich ook tot officiële nieuwsaanspreekpunten, zoals de communicatieverantwoordelijken van de verschillende diensten.

Organisatie-identificatie is niet enkel een verhaal van zenders. Medewerkers leiden bij het zoeken naar en verwerken van nieuwsinformatie betekenis af uit het aangeboden intranetnieuws. Persoonlijke en professionele lezersinteresses hebben het grootste aandeel in de keuze van intranetartikels. Daarnaast wordt het leeuwendeel van de medewerkers aangesproken door intranetberichten die gespreksthema’s vormen onder collega’s. Daarbij worden ook omstreden onderwerpen niet geschuwd. “Vroeger kon je daar van profiteren als je een baas had die af en toe zijn ogen dichtdeed maar uurregelingen worden nu allemaal gecontroleerd.  Er zijn ook  veel mensen die zeggen “ik heb altijd binnen de regels gewerkt dus ik vind het maar eerlijk dat iedereen binnen de regels zal moeten werken”, aldus een intranetgebruiker van de FOD Financiën over hoe een bericht rond de nieuwe elektronische verlofaanvragen de meningen op de werkvloer verdeelde.

Eens medewerkers de gewenste nieuwsinhoud selecteerden, kunnen zij deze volgens Angus Campbell op vier manieren benaderen, van hoog naar laag kennisniveau : in termen van actoren en deelthema’s, gevolgen, tijdsgebonden gebeurtenissen en voor- of afkeur. Bij het lezen en reproduceren van intranetartikels, drukte de meerderheid van de Volksgezondheid-medewerkers een voor- of afkeur uit ten aanzien van de nieuwsthema’s. Speelt hier een laag kennisniveau dat organisatie-identificatie buiten spel zet? Niet noodzakelijk. Persoonlijke ervaringen met een nieuwsonderwerp stelden deze intranetgebruikers in staat de nieuwsthema’s te kaderen in de ruimere noden van de organisatie. Voorkennis kan daarbij net tot diepere kennisstructuren leiden en aldus aanleiding geven tot een meer geïnformeerde basis voor organisatie-identificatie. “Ik weet dat het management wordt verweten te weinig transparant te zijn maar door dergelijke artikels kunnen we beter begrijpen op welke basis ze een strategie bepalen.”

Ook wie zich bij het verwerken van nieuwsartikels beperkt tot de feiten in het intranetbericht en het nieuwsthema dus tijdsgebonden benadert, kan niet automatisch een laag kennisniveau of geringe organisatie-identificatie worden toegeschreven. Zo zijn medewerkers van buitendiensten nu eenmaal aangewezen op het intranetnieuws als voornaamste bron van organisatie-informatie. “Het enige wat wij hebben om te weten wat er in Brussel gebeurt, is het intranet. Soms is het eens een  collega die naar hier komt en iets vertelt, maar we zijn daar niet bij. En als zij zeggen “dat is niet belangrijk” dan vertellen ze je dat niet” besluit een Volksgezondheid-medewerker van een Leuvense buitendienst.

Het identificatieproces van medewerkers hoeft niet aan de uitgang van het bedrijfsgebouw te stoppen. Met het gegeven van “multiple identities” komt de link tussen medewerker en organisatie aan bod in het intranetnieuws, zoals aandacht voor de medewerker in de rol van woordvoerder of hobbyist. Veelal beschouwen redacteurs het intranetnieuws echter als een praktisch werkinstrument en minder als een bron van achtergrondinformatie. Zo zijn fiscale applicaties binnen de FOD Financiën relevant voor de medewerker als burger maar staat het intranetnieuws in hoofdzaak stil bij de interne gevolgen van dergelijke toepassingen. Verwachten intranetlezers dan bij elk FOD-thema een maatschappelijke verduidelijking? Neen, maar dit blijkt wel wenselijk bij domeinen waarvan buitenstaanders een zekere achtergrondkennis van ambtenaren veronderstellen. Dit is het geval voor internationale betrekkingen zoals het Europees voorzitterschap of motieven bij onpopulaire organisatieacties zoals tabakscontroles.

Nieuwservaringen van intranetgebruikers zijn zelden opgetekend. Deze studie biedt inzicht in de wisselwerking tussen zenders en ontvangers van intranetnieuws.

Bibliografie

Boeken

 

ALVESSON (Mats). Understanding Organizational Culture. Londen, SAGE Publications, 2012, 248 p.

 

ARONSON (Elliot), VILSON (Timothy D.), AKERT (Robert M.). Sociale psychologie. Amsterdam, Pearson, 2007, 525 p.

 

AUGOUSTINOS (Martha), WALKER (Iain), DONAGHUE (Ngaire). Social Cognition: An Integrated Introduction. Londen, SAGE, 2006, 376 p.

 

BILTEREYST (Daniël), PEEREN (Yen). Nieuws, democratie en burgerschap. Gent, Academia Press, 2003, 223 p.

 

BLAND (Michael), ALISON (Theaker), WRAGG (David W.). Effective Media Relations: How to Get Results. Londen, Kogan Page Publishers, 2005, 160  p.

 

BRANDSMA (Roel). Intranet als praktisch communicatiemiddel. Delft, Kluwer, 2007, 89 p.

 

BROECKX (KAREN). Privaatrecht in de reële en virtuele wereld. Antwerpen, Kluwer, 2002, 845 p.

 

BROWN (Tony), JONES (Liz). Action research and postmodernism. Congruence and critique. Buckingham/Philadelphia, Open University Press, 2001  , 196 p.

 

BUHALIS (Dimitrios), SCHERTIER (Walter). Information and Communication Technologies in Tourism. Oostenrijk, Springer Computer Science,   1999, 407 p. 

 

BUITING (Els), BITS (Annetta). Interne communicatie. Een handreiking ter verbetering. Houten, BohnStafleu van Loghum, 2008, 68 p.  

 

BURKE (Peter J.). Contemporary Social Psychological Theories. California, Stanford University Press, 2006, 382 p.

 

CONINCKX (Daniël). Overheidscommunicatie in België: een overzicht. Antwerpen-Apeldoorn,  Garant, 2004, 259 p.

 

DE RUIJTER (Luc). Intranet werkt! Over de veranderende rol van communicatie en intranet. Amsterdam, Gopher B.V, 2007, 202 p.

 

DUVEEN (Gerard). Social Representations and the Development of Knowledge. Cambridge, Cambridge University Press,   1990, 191 p.

 

FÖSSEL (Stefan). What’s the news? Developments within the research field of news studies. München, GRIN Verlag, 2007, 16 p.

 

GANS (Herbert J.). Deciding What's News: A Study of CBS Evening News, NBC Nightly News, Newsweek, and Time. Illinois, Northwestern University Press,   1979, 393 p.

 

GARZ (Detlef), KRAIMER (Klaus). Qualitativ-empirische Sozialforschung: Konzepte, Methoden, Analysen. Opladen, Westdeutscher Verlag,   1991  , 474 p.

 

GAUS (Daniëla). Corporate Citizenship. Gutes tun und darüber reden. Hamburg, DiplomicaVerlag, 2008, 136 p.   

 

GRABER (Doris Appel). Processing the news. How people tame the information tide. New York, Longman,  1988, 300 p.

 

HANITZSCH (Thomas), WAHL-JORGENSEN (Karin). The Handbook of Journalism Studies. Abingdon, Routlegde, 2009,  472 p.

HINTON (Perry Roy). Stereotypes, Social Cognition and Culture. East Sussex, Psychology Press, 2000, 208 p.

HOOGHE (Marc), DE SWERT (Knut), WALGRAEVE (Stefaan) (eds.). Nieuws op televisie: televisiejournaals als venster op de wereld?Leuven, Acco, 2005, 240 p.    

HUTTNER (Harry J.M.), RENCKSTORF (Karsten) en WESTER (Fred). Onderzoekstypen in de communicatiewetenschap. Houten/Diegem, BohnStafleu Van Loghum,   1995, 695 p.

JACOBS (C.W.J.M.) en JANSSEN (G.J.M.). Overheid en informatie. Werkprocessen en informatiestromen in de overheid. Utrecht, Uitgeverij Lemma, 2000, 312 p.

JOHNSON-CARTEE (Karen S.). News narratives and news framing. Constructing Political Reality. Oxford, Rowman and Littlefield publishers, 2005, 361 p.

KANNIS (Phyllis). Making local news. Chicago, University of Chicago Press,   1991  ,260  p.

KOELEMAN (Huib). Interne communicatie als managementinstrument: strategieën, middelen en achtergronden. Amsterdam, Kluwer, 2008, 313 p.

KOOT (William), LEISINK (Peter), VERWEEL (Paul). Organizational Relationships in the Networking Age: The Dynamics of Identity Formation and Bonding. Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2003, 317 p.

KUSSENDRAGER (Nico), VAN DER LUGT (Dick), ROGMANS (Ben). Basisboek Journalistiek. Achtergronden, genres, vaardigheden. Groningen, Wolters-Noordhoff,  1997, 332 p.

LEKIME (Fernand). La presse d’entreprise. Un phénomène médiatique du 20e siècle. Brussel, Editions LABOR,   1990, 171 p.

LIAMPUTTONG (Pranee). Qualitative research methods. Oxford, Oxford University Press, 2009, 384 p.

MARCHALL (Catherine), ROSSMAN (Gretchen B.). Designing qualitative research. London, Sage Publications, 2011 , 344 p. 

MICHIELSENS (Magda), MORTELMANS (Dimitri), SPEE (Sonja), BILLET (Mic). Bouw een vrouw: sociale constructie van vrouwbeelden in de media. Gent, Academia Press,   1999, 188 p.

NUTTIN (Joseph). Gedrag, dynamische relatie en betekeniswereld: liber amicorum Prof. J.R. Nuttin. Leuven, Leuven University Press,   1980, 483 p.

ORGAN (Dennis W.). Organizational Citizenship Behavior: The Good Soldier Syndrome. Lexington, Lexington Books,   1988, 132 p.

POTTER (James W.). An analysis of thinking and research about qualitative methods. New Jersey, Laurence Erlbaum publishers,   1996, 393 p.

REESINCK (Bert N.M.). Handboek Bedrijfsjournalistiek. Deventer, Kluwer Bedrijfswetenschappen,   1987, 263 p.

RENCKSTORF (Karsten), MC QUAIL (Denis), ROSENBAUM (Judith E.), SCHAAP (Gabi) . Action theory and communication research. Recent Developments in Europe. Berlijn, Walter de Gruyter, 2004, 388 p.  

SALDANA (Johnny). Fundamentals of qualitative research. New York, Oxford University Press, 2011, 208 p.

SANDERS (Luk) (red.). Heeft de burger nog zin? Essays in burgerschap. Antwerpen-Apeldoorn, Garant, 2003, 175 p.

SEIDMAN (Irving). Interviewing as qualitative research. New York, Teachers College Press Columbia University,   1998, 143 p.

SCHUDSON (Michael). The power of news. Cambridge, Harvard University Press,   1995, 269 p .

SCHWEINITZ (Jörg). Film and stereotype: a challenge for cinema and theory. New York, Columbia University Press, 2011  , 372  p.

SIMONS (J.B.D.), HEMERIJCK (Anton C.), LEHNING (Percy B.). De staat van de burger. Beschouwingen over hedendaags burgerschap. Meppel/Amsterdam, Boom,   1992, 182 p.

STRAUSS (Anselm), CORBIN (Juliet). Basics of qualitative research. Grounded theory, procedures and techniques. Londen, Sage publications,   1990, 270 p.

TANNEN (Deborah). What’s in a frame? Surface evidence for underlying expectations. Berkeley, University of California,   1979. In:  FREEDL  (Roy ) (ed.). Discourse Processing. Norwood, Ablex,   1979, p.  137-181.

TETTERO (Liesbeth). Webschrijven. Schrijven voor nieuwe media. Groningen/Houten, Wolters-Noordhoff, 2005, 128 p.

VAN DER BIJL (Paul), VAN VEGCHEL (Jan) . Nieuwsberichten schrijven. Den Haag/Leiden, Boom Onderwijs, 2008, 95 p.   

VAN RAES (Jan), VANBESELAERE (Norbert), DE WITTE (Hans), BOEN (Filip). Het recept voor een succesvolle fusie. De cruciale rol van organisatiebinding. Leuven, Acco, 2009, 150 p.

VEENMAN (Rob), WORMER (Wijde), VAN DOORN (Arno). Grondslagen van de professionele communicatie. Houten, BohnStafleu Van Loghum,   1997, 285 p.  

VERSTRAETEN (Hans), PERCEVAL (Peter) eds. Media en maatschappij. Brussel, VUB press,   1994, 254 p.    

WALKER (Robert). Applied qualitative research. Vermont, Gower Publishing Company,   1985, 203 p.

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID (WRR). Waarden, normen en de last van het gedrag. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2003, 299 p.

WHETTEN (David A.), GODFREY (Paul C.).  Identity in Organizations: Building Theory Through Conversations. California, SAGE Publications,   1998, 308 p.

WINDRUM (Paul), DE BERRANGER (Pascale). Factors affecting the adoption of intranets and extranets. Manchester Metropolitan University Business School Working Paper Series, 2003, 22 p.

WOODSIDE (Arch G.). Organizational Culture, Business-To-Business Relationships, and Interfirm Networks. Emerald Group Publishing, Bingley, 2010, 520 p.  

 

Tijdschriften

 

ALBERT (Stuart), ASHFORTH (Blake E.), DUTTON (Jane E.). Organizational identity and identification : charting new waters and building new bridges. In Academy of Management Review, vol. 25, nr. 1  , 2000, p. 13-17.

 

BARTELS (Jos), PETERS (Oscar), DE JONG (Menno) et al. Horizontal and vertical communication as determinants of professional and organizational identification, In Personnel Review. Vol. 39, nr. 2, 20 10, p. 210-226.

 

BEMMELS (Brian). Dual Commitment: Unique Construct or Epiphenomenon? In Journal of labor research, vol.   16, nr. 4,   1995, p. 401-422 .

 

CANESSA (Enrique), RIOLO (Rickl).The Effect of Organizational Communication Media on Organizational Culture and Performance: An Agent- based Simulation Model. In Computational & Mathematical Organization Theory, nr. 9, 2003, p. 147-176.

 

CHENEY (George). The rhetoric of identification and the study of organizational communication. In Quarterly Journal of Speech. Nr. 69, 1983, p. 143-158. 

 

DAMSGAARD (Jan), SCHEEPERS (Rens). Using intranet technology to foster organizational knowledge creation. The 9th European Conference on Information Systems, 27-29 juni  2001  , p.674-686.

 

DUTTON (Jane E.), DUKERICH (Janet M.), HARQUAIL (Celia V.).Organizational Images and Member Identification. In Administrative Science Quarterly, Vol. 39, nr. 2,   1994, p. 239-263.

 

DENICOLIS BRAGGER (Jennifer), RODRIGUEZ-SREDNICKI (Ofelia), KUTCHER (Eugene J.), INDOVINO (Lisa), ROSNER (Erin). Work-family conflict, work-family culture and organizational citizenship behavior among teachers. In Journal of Business and Psychology, Vol. 20, Nr. 2, 2005, p.304-324.

 

EDENIUS (Mats), BORGERSON (Janet). To manage knowledge by intranet. In Journal of Knowledge Management. Vol. 7, nr. 5, 2003, p. 124-136..

 

EDER (Lauren B.), IGBARIA (Magid). Determinants of intranet diffusion and infusion, In Omega, The International Journal of Management Science, nr. 29, 2001, p. 233-242.

 

ELSBACH (Kimberley D.), BHATTACHARYA (C.B.). Defining who You Are By What You're Not; Organizational Disidentification and The National Rifle Association? In Organization Science. Vol.   12, nr. 4, 2001  , p. 393-413.

 

EVANS (Randy W.),  DAVIS (Walter D.) Attraction, and CSR Work Role Definition An Examination of Perceived Corporate Citizenship, Job Applicant. In Business Society, Vol. 50, nr. 3, 2011  , p. 456-480.

 

FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER, FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE. Omgaan met de pers. Gids voor de federale communicatoren. In COMM Collection. Nr. 23, 2011 , 80 p.

 

FOMBELLE (Paul W.), JARVIS BURKE (Cheryl), WARD (James), OSTROM (Lonnie). Leveraging customers’ multiple identities: identity synergy as a driver of organizational identification. In Academy of Marketing Science, 2011, p. 587-604.

 

FOREMAN (Peter), WHETTEN (David A.). Members’ identification with multiple-identity organizations., In Organization Science. Vol. 13, nr. 6, 2002,  p.618-635.  

 

GRABER (Doris A.). Mass media and American politics. In  Congressional Quarterly Press , nr. 5,   1997, 435 p.

 

JACKSON (Christine L.), COLQUITT (Jason A.) , WESSON (Michael J.), ZAPATA-PHELAN (Cindy P.) . Psychological collectivism: A measurement validation and linkage to group member performance. In Journal of Applied Psychology, nr. 9  , 2006,  p.884  .

 

KELEMEN (Jozef). From Artificial Neural Networks to Emotion Machines with Marvin Minsky. In Acta Poly technical Hungarica, Vol. 4, Nr. 4, 2007, p. 5-16.

 

KIM (Hae-Ryong), LEE (Moonkyu), LEE (Hyoung-Tark), KIM (Na-Min). Corporate Social Responsibility and Employee–Company Identification. In Journal of Business Ethics. Nr. 95, 2010, p. 557–569.

 

LANE (Vicki R.), SCOTT (Susanne G.). The neural network model of organizational identification. In Organizational Behavior and Human Decision Processes, nr.  104, 2007, p. 175–192.

 

LANCIONI (Richard A.), SMITH (Michael F.), TERENCE (Oliva A.). Investment in ICTs is also likely to differ between business activities. The Role of the Internet in Supply Chain Management. In Industrial Marketing Management, nr. 29, 2000, p. 45-56.

 

LEHMUSKALLIO (Sari). Intranet editors as corporate gatekeepers and agenda setters. In Corporate Communications International Journal, vol.  13, nr.  1 , 2008, p.93-111. 

 

LIN (Chieh-Peng), LYAU (Nyan-Myau), TSAI (Yuan-Hui), CHEN (Wen-Yung), CHIU (Chou-Kang). Modeling Corporate Citizenship and Its Relationship with Organizational Citizenship Behaviors. In Journal of Business Ethics, Vol. 95, nr. 3, 2010, p.357-372.

MILLER (Vernon D.), ALLEN (Mike), CASEY (Mary K.), JOHNSON (John R.). Reconsidering the organizational identification questionnaire. In Management Communication Quarterly. Vol   13, nr. 4, 2000, p. 626-658.

 

NOORMAN (Mohamad M.), KARIM (Nor Shahriza Abdul), HUSSEIN (Ramlah). The effect of organizational and individual characteristics on corporate intranet utilizations. In Information Management & Computer Security, Vol. 16, nr. 2, 2008, p. 89-112.

 

MAEL (Fred), ASHFORTH (Blake E.) Alumni and their alma mater: a partial test of the reformulated model of organizational identification. In Journal of Organizational Behavior,  1992, Vol. 13, nr. 2, p.  103-123.

 

MINSKY (Marvin). A  framework for representing knowledge. In Artificial Intelligence, nr. 306, juni   1974, 81 p.

 

MEYER (John P.), BECKER (Thomas E.), VAN DICK (Rolf). Social identities and commitments at work: toward an integrative model. In Journal of Organizational Behavior, nr. 27, 2006, p. 665-683.

 

ORGAN (Dennis W.). Organizational Citizenship Behavior: It’s Construct Clean-up Time. In Human Performance, Vol.  10, nr. 2,  1997, p. 85-97.

 

PAPEN (Johan). Zet uw intranet op dieet. Karl Gillis verklapt wat u met uw intranet kunt doen. In Ad Rem: tijdschrift voor zakelijke communicatie, nr. 24, juni 2010, p.  9-12.  

 

ROUSSEAU (Denise M.). Why workers still identify with organizations. In Journal of organizational behavior. Vol. 19, 1998,  p. 217-233.

 

SCHEIN (Edgar Henry). Organizational Culture and Leadership. San Francisco, Jossey-Bass Publishers,   1985, 358 p.  in : CANESSA (Enrique), RIOLO (Rickl).The Effect of Organizational Communication Media on Organizational Culture and Performance: An Agent- based Simulation Model. In Computational & Mathematical Organization Theory, nr. 9, 2003, p. 147-176.

 

SCOTT (Craig R.)., CORMAN (Steven R.), CHENEY (George). Development of a Structurational Model of Identification in the Organization. In Communication Theory, 1998, p. 298-336.

 

SMIDTS (Ale), PRUYN (Ad), VAN RIEL (Cees B.M.). The impact of employee communication and perceived external prestige on organizational identification. In Academy of Management Journal. Vol. 49, nr.5, 2001  , p. 1051-1062.

 

STENMARK (Dick). Information seeking in organizations: A comparative survey of intranet usage. Americas Conference on Information Systems (AMCIS),  12- 15 augustus 20 10, 22 p. 

 

TNO Innovation for Life. De meerwaarde van Emma at Work. 2009, 58 p. 

 

UUSI-RAUVA (Christa), NURKKA (Johanna). Effective internal environment-related communication. An employee perspective. In Corporate Communications: an international journal, Vol.  15, 2010, p. 299-314.

 

VAN DICK (Rolf),  GROJEAN (Michael W.), CHRIST (Oliver), WIESEKE (Jan). Identity and the Extra Mile: Relationships between Organizational Identification and Organizational Citizenship Behaviour. In British Journal of Management, Vol. 17, nr. 4,  2006, p. 283–301.

 

VORA (Davina), KOSTOVA (Tatiana), ROTH (Kendall). Roles of Subsidiary Managers in Multinational Corporations: The Effect of Dual Organizational Identification. In Management International Review, vol. 47, nr. 4, 2007, p. 595-620.

 

YANG (Liu-Qin), E.JOHNSON (Russell), ZHANG (Xichao), SPECTOR (Paul E.), SHIYONG (Xu). Relations of Interpersonal Unfairness with Counterproductive Work Behavior: The Moderating Role of Employee Self-Identity. In Journal of Business and Psychology  , 2012, 14 p. 

 

ZAGENCZYK (Thomas J.), GIBNEY (Ray), FEW (W. Timothy), SCOTT (Kristin L.). Psychological Contracts and Organizational Identification: The Mediating Effect of Perceived Organizational Support. In Journal of Labor Research, nr. 32, 2011, p. 254-281.

 

Websites

 

FEDWEB. Federale cartografie: federale functies en functiefamilies. 2012 [online] http://www.federalecartografie.be/web/p  .php?&user=&lg=nl&mp_step=&mp_total=&ordby=&keyword=&type=&id_service=&id_filiere=&id_class=&view=

 

FEDWEB. FOD Personeel en Organisatie : organogram. 5 september 2012 [online] http://www.fedweb.belgium.be/nl/fod_personeel_en_organisatie/organogram/

FEDWEB. Overzicht federale diensten. 4 oktober 2012  [online]  http://www.fedweb.belgium.be/nl/over_de_organisatie/over_de_federale_overheid/overzicht_federale_diensten/

 

FEDWEB. Regelgeving: Wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken. 20 mei 2010 [online] http://www.fedweb.belgium.be/nl/regelgeving/  9930722_wet_maatregelen_ambtenarenzaken.jsp

 

FOD FINANCIEN. Missie en Visie. Geraadpleegd op 1  maart 2013 [online] http://www.minfin.fgov.be/portail2/nl/site/aboutus.htm4

 

FOD FINANCIEN. Wie zijn we? 2012 [online] http://www.jobfin.be/index.php?page=2

 

FOD VOLKSGEZONDHEID. Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer (DG2). 2   augustus 2007. [online] http://www.health.belgium.be/eportal/Aboutus/ourorganisation/DGforPrimaryHealthCareandCrisi/index.htm

 

FOD VOLKSGEZONDHEID. Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding (DG4).   8 december 2012. [online] http://www.health.belgium.be/eportal/Aboutus/ourorganisation/DGforAnimals,PlantsandFoodstuf/index.htm

 

FOD VOLKSGEZONDHEID. Directoraat-generaal Gezondheidszorgvoorzieningen (DG 1). 9 oktober 2009 [online] http://www.health.belgium.be/eportal/Aboutus/ourorganisation/DGforHealthCareFacilitiesOrgan/index.htm

 

FOD VOLKSGEZONDHEID. Directoraat-generaal Leefmilieu: stuwende kracht. 21  maart 2011     [online] http://www.health.belgium.be/eportal/Aboutus/ourorganisation/DGforEnvironment/index.htm

 

FOD VOLKSGEZONDHEID. Onze organisatie: MEDEX. 6 december 2010 [online] http://www.health.belgium.be/eportal/Aboutus/ourorganisation/MEDEX/index.htm

 

FOD VOLKSGEZONDHEID. Onze organisatie. 21 augustus 2009. [online] http://www.health.belgium.be/eportal/Aboutus/ourorganisation/index.htm

 

IBZ. Handvest Diversiteit van de Federale Overheid.   10 februari 2006 [online] www.ibz.be/download/diversiteitscharter.pdf

 

IEEE COMPUTER SOCIETY AWARDS. Marvin Minsky:   1995 Computer Pioneer Award. 2013 [online] http://www.computer.org/portal/web/awards/cp-minsky

 

MEDIARGUS. Digitale persdatabank met kranten, magazines en nieuwssites. 2013 [online] www.mediargus.be

 

PDATA. Statistieken Federale Publieke Administratie. 2013 [online] http://www.pdata.be/start/tab_stat_form_dyn.php?pagetitle=menu  9

 

ROBERTSON (James). Intranets as a news channel.  1 juli 2006. [online] http://www.steptwo.com.au/papers/kmc_intranetnews/index.html

 

UNIVERSITY OF TWENTE. Theory clusters: framing. Geraadpleegd op 25 november 2012 [online] http://www.utwente.nl/cw/theorieenoverzicht/Theory%20clusters/Mass%20Media/Framing.doc/

VAN TONGEREN (Carlie). Intranet steeds belangrijker voor bedrijven.   17 maart 2009. [online] http://www.mt.nl/1/5835/home/intranet-steeds-belangrijker-voor-bedrijven.html

 

WARD (Toby). The intranet isn’t dead. It’s evolving . 8 juni 2012 [online] http://socialmediatoday.com/paulsimon/546706/intranet-isn-t-dead-it-s-evolving

 

Niet gepubliceerde documenten

 

INTERNE COMMUNICATIE . COM_QHB_Communicatie-meta_NL_20110719. 2011, 21 p.  [niet gepubliceerd kwaliteitshandboek van de FOD VVVL]

 

INTERNE COMMUNICATIE. QHB_Newsaanvraag verwerken en opvolgen_NL. 25 oktober 2012, 10 p. [Niet gepubliceerd kwaliteitshandboek van de FOD VVVL]

Download scriptie (1.83 MB)
Universiteit of Hogeschool
Vrije Universiteit Brussel
Thesis jaar
2013