HET VERBAND TUSSEN CONFLICTEN EN ETHISCH LEIDERSCHAP IN HET VOORSPELLEN VAN DADERSCHAP VAN PESTEN OP HET WERK

Evelien
Braekman

 

1.         Probleemstelling en onderzoeksvraag

Pesten op het werk is een concept dat kadert in een vrij recent onderzoeksdomein en is momenteel zeer actueel. Dit is te wijten aan verschillende bedrijfscases die in de actualiteit verschenen zijn en verscheidene Belgische en Europese arbeidswetten die van kracht zijn gegaan. Om die reden krijgt dit fenomeen heel wat aandacht van zowel onderzoekers als praktijkbeoefenaars over de hele wereld. Er is reeds heel wat onderzoek verricht naar de mogelijke antecedenten van pesten op het werk. Persoonlijke conflicten en taakconflicten blijken hierbij belangrijke voorspellers te zijn. De rol van de leidinggevende in dit pestproces blijkt echter een leemte in het huidige onderzoek. Meer specifiek is tot nu toe weinig geweten over welke invloed de leidinggevende kan hebben op het verband tussen de gekende antecedenten en pesten. Bijgevolg klinkt onze onderzoeksvraag als volgt: Wat is het verband tussen conflicten en ethisch leiderschap in het voorspellen van daderschap van pesten op het werk? We leggen de focus bij het daderschap van pesten, omdat er in de literatuur hierover weinig te vinden is. Het doel van deze masterproef is om na te gaan of ethisch leiderschap een invloed heeft op de relatie tussen zowel taakconflicten als persoonlijke conflicten en daderschap van pesten op het werk. We zullen nagaan of ethisch leiderschap een versterkende of verzwakkende rol heeft op die relatie.

 

2.         Onderzoeksmethode

 

a.          Verantwoording onderzoeksmethode

De onderzoekmethode gebeurt op basis van een kwantitatief onderzoek. Verder gaan we cross-sectioneel te werk: we meten onze variabelen op één bepaald tijdstip. Ons effectief onderzoek werd voorafgegaan door een literatuurstudie. Deze literatuurstudie werd opgesteld aan de hand van wetenschappelijke papers, zodat we een goede kennis konden vergaren omtrent het concept ‘pesten op het werk’ en het verband met conflict en leiderschap. Op basis van deze literatuurstudie konden we vijf onderzoekshypothesen opstellen. In een later stadium werden deze hypothesen getoetst aan de hand van de verzamelde gegevens.

b.          Verzameling en verwerking van de gegevens

Gegevens voor deze studie werden verzameld aan de hand van een vragenlijst die peilde naar de beleving van werk in 2013. Deze enquête is zelf ontwikkeld door collega’s van vorige jaren en Prof. Dr. Elfi Baillien. De gegevens werden verzameld samen met vijf andere masterproefstudenten. De vragenlijst combineert verschillende internationaal gevalideerde instrumenten om de verschillende concepten te meten. Het concept ‘pesten op het werk’ werd gemeten aan de hand van de Short-Negative Acts Questionnaire (S-NAQ). Dit is een verkorte versie van de originele NAQ waarin het concept ‘pesten op het werk’ slechts met negen items wordt gemeten. Deze items beschrijven de negatieve gedragingen op vlak van persoonlijk pesten, werkgerelateerd pesten en sociale uitsluiting (Notelaers & Einarsen, 2008). Resultaten van verschillende studies kunnen op die manier vergeleken worden. 416 respondenten namen deel aan de studie. De verzamelde dataset werd vervolgens statistisch verwerkt op basis van hiërarchische regressieanalyses met het statistische verwerkingsprogramma SPSS 20.0.

 

3.    Bevindingen en besluiten

De resultaten van dit onderzoek toonden aan dat het daderschap van pesten voorspeld wordt door zowel persoonlijke conflicten als taakconflicten. Hoe meer persoonlijke conflicten of taakconflicten aanwezig zijn op de werkvloer, hoe meer daderschap van pesten op het werk. Daarnaast kan het daderschap van pesten ook voorspeld worden door ethisch leiderschap. Een hoge score op ethisch leiderschap zal leiden tot minder daderschap van pesten op de werkvloer. Tot slot vonden we eveneens een interactie-effect tussen zowel persoonlijke conflicten als taakconflicten en ethisch leiderschap. Dit interactie-effect blijkt een significante voorspeller te zijn voor het daderschap van pesten. Indien de leidinggevende een ethische leiderschapsstijl hanteert, zal de positieve relatie tussen zowel taakconflicten als persoonlijke conflicten en daderschap van pesten afgezwakt worden. Met andere woorden: ethisch leiderschap heeft een bufferende rol op het positief verband.

Ons onderzoek levert een belangrijke meerwaarde op voor de praktijk. Meer specifiek kunnen wij de leidinggevenden een belangrijke tip meegeven voor hun dagdagelijks functioneren in de organisatie. Leidinggevenden kunnen pesterijen gedeeltelijk voorkomen door zich ethisch te gedragen. Wij raden bijgevolg de leidinggevenden aan om een ethische leiderschapsstijl te hanteren.

We kunnen besluiten dat ethisch leiderschap een belangrijk concept is binnen het domein van pesterijen op het werk. Om deze reden kunnen onderzoekers in de toekomst zich verder verdiepen in dit concept.

Bibliografie

 

Aiken, L. S., & West, S. G. (1991). Multiple regression: testing and interpreting interactions. Thousand Oaks: Sage Publications.

Appelbaum, S. H., Semerjian, G., & Mohan, K. (2012). Workplace bullying: Consequences, causes and controls (part two). Industrial and Commercial Training, 44(6), 337-344.

Aquino, K., & Thau, S. (2009). Workplace victimization: Agression from the target’s perspective. Annual Review of Psychology, 60, 717-741.

Avolio, B. J., & Gardner, W. L. (2005). Authentic leadership development: Getting to the root of positive forms of leadership. The Leadership Quarterly, 16, 315-338.

Ayoko, O. B., Callan, V. J., & Härtel, C. E. J. (2003). Workplace conflict, bullying, and counterproductive behaviors. The International Journal of Organizational Analysis, 11(4), 283-301.

Baillien, E., De Cuyper, N., & De Witte, H. (2011). Job autonomy and workload as antecedents of workplace bullying : A two-wave test of Karasek’s Job Demand Control Model for targets and perpetrators. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 84, 191-208.  

Baillien, E., & De Witte, H. (2009). The relationship between the occurence of conflicts in the work unit, the conflict management styles in the work unit and workplace bullying. Psychologica Belgica, 49(4), 207-226.

Baillien, E., Neyens, I., De Witte, H., & De Cuyper, N. (2009). A qualitative study on the development of workplace bullying: Towards a three way model. Journal of Community & Applied Social Psychology, 19, 1-16.

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191-215.

Bass, B.M., & Avolio, B. J. (1990). Transformational leadership development: Manual for the multifactor leadership questionnaire. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.

Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1993). Improving organizational effectiveness through transformational leadership. Thousand Oaks, CA: Sage.

Berthelsen, M., Skogstad, A., Lau, B., & Einarsen, S. (2011). Do they stay or do they go? A longitudinal study of intentions to leave and exclusion from working life among targets of workplace bullying. International Journal of Manpower, 32(2), 178-193.

Björkvist, K., österman, K., & Hjelt-Bäck, M. (1994). Aggression among university employees. Aggressive Behavior, 20, 173-184.

Bowling, N. A., & Beehr, T. A. (2006). Workplace harassment from the victim’s perspective: A theoretical model and meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 91(5), 998-1012.

Brodsky, C. M. (1976). The harassed worker. Lexington, MA: D.C. Heath.

Brown, M. E., & Mitchell, M. S. (2010). Ethical and unethical leadership: Exploring new avenues for future research. Business Ethics Quarterly, 20(4), 583-616.

Brown, M. E., Treviño, L. K., & Harrison, D. A. (2005). Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 97, 117-134.

Conger, J. A. (1999). Charismatic and transformational leadership in organizations: An insider's perspective on these developing streams of research. Leadership Quarterly, 10, 145-79.

De Cuyper, N., Baillien, E., & De Witte, H. (2009). Job insecurity, perceived employability and targets’ and perpetrators’ experiences of workplace bullying. Work & Stress, 23(3), 206-224.

De Hoogh, A., & Den Hartog, D. (2008). Ethical and despotic leadership, relationships with leader’s social responsibility, top management team effectiveness and subordinates’ optimism: A multi-method approach. The Leadership Quarterly, 19, 297-311.

De Wit, F. R. C., Greer, L. L., & Jehn, K. A. (2012). The paradox of intragroup conflict: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 97(2), 360-390.

Einarsen, S. (1999). The nature and causes of bullying at work. International Journal of Manpower, 20(1/2), 16-27.

Einarsen, S. (2000). Harassment and bullying at work: A review of the Scandinavian approach. Aggression and Violent Behavior, 5(4), 379-401.

Einarsen, S., Aasland , M. S., & Skogstad, A. (2007). Destructive leadership behaviour: A definition and conceptual model. Leadership Quarterly, 18, 207-216.

Einarsen, S., Hoel, H., & Notelaers, G. (2009). Measuring exposure to bullying and harassment at work: Validity, factor structure and psychometric properties of the Negative Acts Questionnaire-Revised. Work & Stress, 23(1), 24-44.

Einarsen, S., Hoel, H., Zapf, D., & Cooper, C. L. (2011). The concept of bullying and harassment at work: The European tradition. In S. Einarsen, H. Hoel, D. Zapf, & C. L. Cooper (Eds.). Bullying and Harassment in the Workplace. Developments in Theory, Research, and Practice (pp. 3-39). London: Taylor & Francis.

Einarsen, S., Raknes, B. I., & Matthiesen, S. B. (1994). Bullying and harassment at work and their relationships to work environment quality: An exploratory study. European Work and Organizational Psychologist, 4(4), 381-401.

Einarsen, S., & Skogstad, A. (1996). Bullying at work: Epidemiological findings in public and private organizations. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(2), 185-201.

Eisenbeiß, S. A., & Giessner, S. R. (2012). The emergence and maintenance of ethical leadership in organizations: A question of embeddedness? Journal of Personnel Psychology, 11, 7–19.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (n.d.). Bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Opgehaald van http://www.werk.belgie.be/defaulttab.aspx?id=2894.

Felson, R. B. (1992). ‘‘Kick’em when they’re down’’: Explanations of the relationships between stress and interpersonal aggression and violence. The Sociological Quarterly, 33, 1-16.

Hallberg, L. R. M., & Strandmark, K. M. (2006). Health consequences of workplace bullying: Experiences from the perspective of employees in the public service sector. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 1, 109-119.

Hansen, Å. M., Hogh, A., Persson, R., Karlson, B., Garde, A. H., & Ørbæk, P. (2006). Bullying at work, health outcomes, and physiological stress response. Journal of Psychosomatic Research, 60(1), 63-72.

Hauge, L. J., Skogstad, A., & Einarsen, S. (2007). Relationships between stressful work environments and bullying: Results of a large representative study. Work & Stress, 21(3), 220-242.

Hauge, L. J., Skogstad, A., & Einarsen, S. (2009). Individual and situational predictors of workplace bullying: Why do perpetrators engage in the bullying of others? Work & Stress, 23(4), 349-358.

Hauge, L. J., Skogstad, A., & Einarsen, S. (2010).  The relative impact of workplace bullying as a social stressor at work. Scandinavian Journal of Psychology, 51, 426-433.

Hoel, H., & Cooper, C. L. (2000). Destructive conflict and bullying at work [Study report]. Manchester School of Management, University of Manchester Institute of Science and Technology.

Hoel, H., Sheehan, M. J., Cooper, C. L., & Einarsen, S. (2011). Organisational effects of workplace bullying. In S. Einarsen, H. Hoel, D. Zapf, & C. L. Cooper (Eds.). Bullying and Harassment in the Workplace. Developments in Theory, Research, and Practice (pp. 129-147). London: Taylor & Francis.

Jehn, K. A. (1995). A multimethod examination of the benefits and detriments of intragroup conflict. Administrative Science Quarterly, 40(2), 256-282.

Jehn, K. A. (1997). A qualitative analysis of conflict types and dimensions in organizational groups. Administrative Science Quarterly, 42, 530-557.

Jehn, K. A., & Mannix, E. (2001). The dynamic nature of conflict: A longitudinal study of intragroup conflict and group performance. Academy of Management Journal, 44(2), 238-251. 

Jones, T. M. (1991). Ethical decision making by individuals in organizations: An issue-contingent model. Academy of Management Review, 16, 366-395.

Kalshoven, K., & Boon, C. T. (2012). Ethical leadership, employee well-being and helping: The moderating role of human resource management. Journal of Personnel Psychology, 11, 60–68.

Karasek, R. A. (1979). Job demands, job decision latitude, and mental strain: Implications for job design. Administrative Science Quarterly, 24, 285-308.

Karpoff, J. M., Lee, D. S., & Martin, G. S. (2008). The cost to firms of cooking the books. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 43, 581-611.

Kiazad, K., Restubog, S. L. D., Zagenczyk, T. J., Kiewitz, C., & Tang, R. L. (2010). In pursuit of power: The role of authoritarian leadership in the relationship between supervisors’ Machiavellianism and subordinates’ perceptions of abusive supervisory behavior. Journal of Research in Personality, 44, 512-519.

Leymann, H. (1990). Mobbing and psychological terror at workplaces. Violence and Victims, 5(2), 119-126.

Leymann, H. (1996). The content and development of mobbing at work. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(2), 165-184.

Matthiesen, S. B., & Einarsen, S. (2010). Bullying in the workplace: Definition, prevalence, antecedents and consequences. International Journal of Organization Theory and Behavior, 13(2), 202-248.

Mayer, D. M., Aquino, K., Greenbaum, R. L., & Kuenzi, M. (2012). Who displays ethical leadership, and why does it matter? An examination of antecedents and consequences of ethical leadership. Academy of Management Journal, 55(1), 151-171.

Neuberger, O. (1999). Mobbing: Übel mitspielen in Organisationen [Mobbing: bad games in organisations], 3rd ed. Munich: Rainer Hampp.

Neyens, I., Baillien, E., De Witte, H., & Notelaers, G. (2007). Pesten op het werk: Risicofactoren in werk en organisatie. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 23(4), 306-320.

Nielsen, M. B., Matthiesen, S. B., Einarsen, S. (2010). The impact of methodological moderators  on prevalence rates of workplace bullying. A meta-analysis. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 83, 955-979.

Nielsen, M. B., Notelaers, G., & Einarsen, S. (2011). Measuring exposure to workplace bullying. In S. Einarsen, H. Hoel, D. Zapf, & C. L. Cooper (Eds.). Bullying and Harassment in the Workplace. Developments in Theory, Research, and Practice (pp. 149-174). London: Taylor & Francis.

Notelaers, G, Baillien, E, & De Witte, H. (in press). Pesten op het werk. In W. Schaufeli, A. Bakker & J. de Jonge (Eds.). De psychologie van arbeid en gezondheid. Houten: Springer Media BV.

Notelaers, G., De Witte, H., & Einarsen, S. (2010). A job characteristics approach to explain workplace bullying. European Journal of Work and Organizational Psychology, 19(4), 487-504.

Notelaers, G., De Witte, H., Vermunt, J. K., & Einarsen, S. (2006a). Pesten op het werk, gewikt en gewogen. Een latente-klassenbenadering op basis van de Negative Acts-vragenlijst. Gedrag & Organisatie, 19(2), 140-160.

Notelaers, G., & Einarsen, S. (2008). The construction and validity of the Short-Negative Acts Questionnaire. Paper presented at the 6th International Conference on Workplace Bullying, June 4-6, Montréal.

Notelaers, G., Einarsen, S., De Witte, H., & Vermunt, J. K. (2006b). Measuring exposure to bullying at work: The validity and advantages of the latent cluster approach. Work & Stress, 20(4), 289-302.

Piccolo, R. F., Greenbaum, R., Den Hartog, D. D., & Folger, R. (2010). The relationship between ethical leadership and core job characteristics. Journal of Organizational Behavior, 31, 259-278.

Rayner, C. (1997). Incidence of workplace bullying. Journal of Community and Applied Social Psychology, 7, 199-208.

Riggio, R. E., Zhu, W., Reina, C., & Maroosis, J. A. (2010). Virtue-based measurement of ethical leadership: The leadership virtues questionnaire. Consulting Psychology Journal: Practice and research, 62, 235-250.

Rodríguez-Muñoz, A., Baillien, E., De Witte, H., Moreno-Jimenez, B., & Pastor, J. C. (2009). Cross-lagged relationships between workplace bullying, job satisfaction and engagement: Two longitudinal studies. Work and Stress, 23(3), 225-243.

Salin, D. (2001). Prevalence and forms of bullying among business professionals: A comparison of two different strategies for measuring bullying. European Journal of Work and Organizational Psychology, 10(4), 425-441.

Seppälä, T., Lipponen, J., Pirttilä-Backman, A.-M., & Lipsanen, J. (2012). A trust-focused model of leaders’ fairness enactment. Journal of Personnel Psychology, 11, 20–30.

Skogstad, A., Einarsen, S.,Torsheim, T., Aasland, M. S. & Hetland, H. (2007). The destructiveness of laissez-faire leadership behavior. Journal of Occupational Health Psychology, 12(1), 80-92.

Stouten, J., Baillien, E., Van den Broeck, A., Camps, J., De Witte, H., & Euwema, M. (2010). Discouraging bullying: The role of ethical leadership and its effects on the work environment. Journal of Business Ethics, 95, 17-27.

Stouten, J., van Dijke, M., & De Cremer, D. (2012). Ethical leadership: An overview and future perspectives. Journal of Psychology, 11(1), 1-6.

Strandmark, K. M., & Hallberg, L. R.M. (2007). The origin of workplace bullying: Experiences from the perspective of bully victims in the public service sector. Journal of Nursing Management, 15, 332-341.

Tepper, B. J. (2000). Consequences of abusive supervision. Academy of Management Journal, 43(2), 178-190.

Tepper, B. J. (2007). Abusive supervision in work organizations: Review, synthesis, and research agenda. Journal of Management, 33, 261-289.

Treviño, L. K., & Brown, M. E. (2004). Managing to be ethical: Debunking five business ethics myths. Academy of Management Executive, 18, 69-81.

Treviño, L. K., Brown, M. E., & Hartman, L. P. (2003). A qualitative investigation of perceived executive ethical leadership: Perceptions from inside and outside the executive suite. Human Relation, 56, 5-37.

Treviño, L. K., Hartman, L. P., & Brown, M. E. (2000). Moral person and moral manager: How executives develop a reputation for ethical leadership. California Management Review, 42, 128-142.

van de Vliert, E. (1998). Conflict and Conflict Management. In P. J. D. Drenth, H. Thierry, & C. J. J. de Wolff (Eds.). Handbook of Work and Organizational Psychology, book 3: Personnel Psychology (2nd ed., pp. 351-376). Hove, East Sussex, UK: Psychology Press.

Vartia, M. (2001). Consequences of workplace bullying with respect to the well-being of its targets and the observers of bullying. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 27(1), 63-69.

Vartia, M. (2003). Workplace bullying: A study on the work environment, well-being and health. University of Helsinki, Helsinki.

Walumbwa, F. O., & Schaubroeck, J. (2009). Leader personality traits and employee voice behavior: Mediating roles of ethical leadership and work group psychological safety. Journal of Applied Psychology, 94(5), 1275-86.

Zapf, D. (1999). Organizational, work group related and personal causes of mobbing/bullying at work. International Journal of Manpower, 20, 70-85.

Zapf, D., & Einarsen, S. (2011). Individual antecedents of bullying: Victims and perpetrators. In S. Einarsen, H. Hoel, D. Zapf, & C. L. Cooper (Eds.). Bullying and Harassment in the Workplace. Developments in Theory, Research, and Practice (pp. 177-200). London: Taylor & Francis.

      Zapf, D., Escartín, J., Einarsen, S., Hoel, H., & Vartia, M. (2011). Empirical findings on prevalence and risk groups of bullying in the workplace. In S. Einarsen, H. Hoel, D. Zapf,  & C. L. Cooper (Eds.). Bullying and Harassment in the Workplace. Developments in Theory, Research, and Practice (pp. 75-106). London: Taylor & Francis.

Download scriptie (1.07 MB)
Universiteit of Hogeschool
Odisee
Thesis jaar
2013