"IT'S ABOUT EUROPE, IT'S ABOUT US!"

Thibaut
Renson

“Europa en de doos van Pandora: Griekse tragedie of hoop op een gelukkiger bestaan?”

Er woedt een ware financiële crisis over Europa. Nadat Griekenland niet meer in staat bleek haar staatsschuld te beheren, brak er paniek los op de financiële markten en groeide het besef dat wanneer Griekenland ten onder zou gaan, de gehele eurozone ten val zou komen. Het lijkt wel alsof we de Griekse mythe herbeleven waarin Pandora haar doos opende en alle onheil de wereld (lees: Europa) werd ingestuurd. Maar, wat bracht die Griekse mythe ons nu ook alweer bij? Kon Pandora de hoop in het vat bewaren wanneer zij het deksel terugplaatste, en blijft hoop ons daarom altijd bij? Of is hoop juist, op die manier, het enige wat ons, mensen, onthouden werd?

cri’sis[1] (de; v; -sen,) gevaarlijke toestand (economie), periode van slapte en werkloosheid         

De voorbije drieënhalf jaar eurocrisis werd de ondergang van de eenheidsmunt door heel wat commentatoren voorspeld. Finaal is het toch weer anders uitgedraaid. De staats- en regeringsleiders van de Europese Unie (EU) lijken er alles aan te doen om de eurocrisis te bestrijden en aldus de euro van de ondergang te behoeden. Daarbij zijn ongeziene reddingsoperaties tot stand gekomen om noodlijdende eurolanden bij te springen en hen van het faillissement te behoeden. Deze financiële bijstand is niet ingegeven door sympathie of liefde voor de zuiderse lidstaten, maar heeft alles te maken met welbegrepen eigenbelang[2]. Het betreft een breed gedragen analyse van Professor Hendrik Vos – tevens promotor van deze Masterproef –, die wijst op de hoge mate van verwevenheid tussen de lidstaten. De bewustwording hiervan verklaart de geboden hulp aan noodlijdende eurolanden; de ondergang van één van hen, zou de gehele eurozone immers in gevaar brengen.

Deze benadering wordt in dit werk benoemd als het ‘economisch rationalisme’. Deze kan gekaderd worden binnen de utilitaristische theorieën die verklaren dat wanneer nationale onderdanen de Unie gaan percipiëren als gunstig op nationaal en/of persoonlijk economisch vlak, dit een mogelijke verklaring biedt in het verlenen van publieke steun aan de Europese integratie[3]. De vraag is echter of dergelijk economisch rationeel discours, een solide basis verleent voor de levensvatbaarheid van een politiek project?

Sociaal psychologische theorieën leren ons het belang van dieperliggende waarden in politieke discours en de sociale consequenties hiervan[4]. Specifiek komt het erop neer dat de waarden die de huidige economisch rationele benadering incarneren (extrinsieke waarden als welvaart en rijkdom) psychologisch tegengesteld zijn aan de cluster van gemeenschapswaarden (zoals empathie en samenwerking). De EU kan met andere woorden niet het eigenbelang van haar afzonderlijke lidstaten en hun respectievelijke onderdanen benadrukken en simultaan gemeenschapszin stimuleren. En dat heeft consequenties voor de duurzaamheid van publieke steunverlening. Zodoende staat de EU vandaag voor een heel duidelijke keuze in de vormgeving van het Europa van morgen. In welk Europa willen we wakker worden? Welk Europa willen we achterlaten aan de volgende generaties?

De keuze voor het economisch rationalisme is alsmede de keuze voor het Europa van het verstand. Een Europa dat zich tevreden stelt met een integratie gestoeld op welbegrepen eigenbelang. Een Europa dat zich richt tot 27 verschillende nationale publieke opinies en deze achter zich tracht te krijgen op basis van rede. Een dergelijk Europa zal echter bezwaarlijk een Europees publiek kunnen boeien en zal tevergeefs op zoek blijven naar legitimiteit voor haar gemeenschappelijk politiek project. Een economisch rationele Unie zal nooit in staat zijn een dieperliggende solidariteitsgedachte op te wekken en kan niet claimen een ‘gemeenschap’ te zijn in de eigenlijke betekenis van het woord.

De Europese berekening kan echter plaatsmaken voor de Europese gemeenschapsgedachte. Europa kan meer uistralen dan het leed van een liefdeloos verstandshuwelijk[5]. De Europese integratie van morgen kan zich baseren op de warmte van de gemeenschapswaarden waaruit een door oorlogen verscheurd continent heropgebouwd werd. De euro kan meer zijn dan een jammerlijke noodzaak en als symbool van een groots politiek project fungeren – gelauwerd om de bevordering van broederschap onder naties.

Wanneer Europa voluit kiest voor de gemeenschapsgedachte, waarbij onderliggende waarden als solidariteit, samenwerking en empathie gecentraliseerd worden, kan ze haar leden tot zich en ten aanzien van elkaar binden.

Dit werk kan beschouwd worden als een boodschap van hoop in tijden van crisis. Het wenst een bijdrage te leveren in het aanreiken van alternatieven in een periode die neigt naar uitzichtloosheid. In crisistijd wordt inlevering onvermijdelijk, waardoor onze sociale relaties meer dan ooit van tel zijn. En als de relatie met de andere op empathische, solidaire wijze wordt ingevuld zullen we er in de eerste plaats zelf wel bij varen. Onderzoek maakte immers niet alleen hard dat het empathische, samenwerkende de mens evenzeer kenmerkt als het agressieve, rationele, maar ook dat we gelukkiger zijn wanneer dit eerste tot uiting komt[6]. De zorg voor zichzelf betekent dus ook de bezorgdheid over de sociale relaties met de andere; zelfzorg zet zich af tegen eigenbelang dat steeds extrinsiek wordt ingevuld en dus ten koste gaat van de Andere.

Eurocrisis ín het Europees Jaar van de burger; laten we samen de gelegenheid te baat nemen, voor een gelukkiger bestaan. Voor de andere, en daarom ook voor ons zelf. It’s about Europe, it’s about us.

                                                                                                                         

 

cri’sis[7]

Afstammend van het Griekse krínein ‘beslissen’

Refereert naar een kantelmoment in een ziekte waarop de persoon beter of slechter kan worden

Moment van de waarheid

 

[1] www.vandale.be

[2] Vos, H. (2011c, okt. 17). Europa’s welbegrepen eigenbelang. Ploeterend en wel door de crisis. De Standaard, p.24.

[3] Zie o.m. McLaren, L. (2010). Public Opinion and the EU. In Cini, M. & Pérez-Solórzano Borragán, N. (Eds.). European Union Politics. New York : Oxford University Press.

[4] Zie o.m. Schwartz, S.H. (1994). Are There Universal Aspects in the Structure and Contents of Human Values? Journal of Social Issues, 50 (4), pp. 19-45.

[5] “The euro was supposed to be the manifestation of a grand political project. It feels more like a loveless marriage, in which the cost of breaking up is the only thing keeping the partners together” (The Economist, 2013, 23 ma.). 

[6] Zie o.m. De Waal, F. (2009).

[7] Bailly (1950); Van Dale (1961)

 

Bibliografie

BIBLIOGRAFIE

 

Bailly, A. (1950). Le Dictionnaire grec-français. ‘Le Bailly’. Paris : Hachette.

Barnea, M.F. & Schwartz, S.H. (1998). Values and Voting. Political Psychology, 19 (1), pp. 17-40.

Bideleux, R. (2001). ‘What does it mean to be European?’. In Smith, M. & Timmins, G. (Eds.). Uncertain Europe. London: Routledge.

Beasley, A. (2006). Public Discourse and Cosmopolitan Political Identity: Imagining the European Union Citizen. Futures, 38, pp. 133-145.

Beasley, A. (2011). Toward a Rhetorical Cosmopolitanism: Stoics, Kant, and the Challenges of European Integration. Advances in History of Rhetoric, 14, pp. 114-128.

Boomgaarden, H.G., Schuck, A.R.T., Elenbaas, M. & de Vreese, C.H. (2011). Mapping EU Attitudes: Conceptual and Empirical Dimensions of Euroscepticism and EU Support. European Union Politics, 12 (2), pp. 241-266.

Bourdieu, P. (1993). La Misère du Monde. Paris : Le Seuil.

Bundestag. Deutscher Bundestag. Web- und Textarchiv. Geraadpleegd op 18 april 2013 op http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2011/35862641_kw39_de_euro….

Caprara, G.V., Schwartz, S.H., Capanna, C., Vecchione, M. & Barbaranelli, C. (2006). Personality and Politics : Values, Traits, and Political Choice. Political Psychology, 27 (1), pp. 1-28.

Chryssochoou, D. (2010). Europe’s contested democracy. In Cini, M. & Pérez-Solórzano Borragán, N. (Eds.). European Union Politics. New York : Oxford University Press.

Clark, A. (2011). De sociale kring. In Bormans, L. (Ed.). Geluk. The world book of happiness. Leuven: Lannoo.

Cohen, B. J. (1971). The future of sterling as an international currency. London: Macmillan.

Cram, L. (2012). Does the EU Need a Navel? Implicit and Explicit Identification with the European Union. Journal of Common Market Studies, 50 (1), pp. 71-86.

Crompton, T. (2010). Common Cause. The Case for Working with our Cultural Values. WWF-UK’s Change Strategy Report.

Deci, E.L. & Ryan, R.M. (2000). The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, 11, pp. 227-268.

De Standaard (2012, okt. 24). Ooggetuige. Sirtaki in tijden van crisis.

De Ville, F. & Orbie, J. (2011, nov. 3). Zwijgen in het belang van de euro?. De Standaard, p.24.

De Waal, F.B.M. (2008). Putting Altruism Back into Altruism: The Evolution of Empathy. The Annual Review of Psychology, 59, pp. 279-300.

De Waal, F.B.M., Leimgruber, K. & Greenberg, A.R. Giving is self-rewarding for monkeys. Proceedings of the National Academy of Sciences, 105 (36), pp. 13685-13689.

Druckman, J.N. (2001). On the Limits of Framing Effects: Who Can Frame? Journal of Politics, 63, pp. 1041-1066. 78

Dunn, E.W., Aknin, L.B. & Norton, M.I. (2008). Spending Money on Others Promotes Happiness. Science, 319 (5870), pp. 1687-1688.

Durand, C. & Keucheyan, R. (2012, nov.).Vers un césarisme européen. Suspension de la démocratie à la faveur de la crise. Le Monde Diplomatique, p.3.

Easton, D. (1975). A Re-assessment of the Concept of Political Support. British Journal of Political Science, 5, pp. 435-457.

Eichenberg, R.C. & Dalton, R.J. (1993). Europeans and the European Community: the Dynamics of Public Support for European Integration. International Organization, 47 (4), pp. 507-534.

Ehin, P. (2001). Determinants of Public Support for EU Membership: Data from the Baltic Countries. European Journal of Political Research, 40, pp. 31-56.

Etzioni, A. (2007). The Community Deficit. Journal of common market studies, 45 (1), pp.23-42.

Europese Commissie (2011a). Advies van de Commissie over het ontwerp-besluit van de Europese Raad tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot het stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben. Brussel.

Europese Commissie (2011b, nov.). Eurobarometer 76. Public Opinion in the European Union. TNS Opinon & Social. Brussel.

Europese Commissie (2012, nov.). Eurobarometer 78. Public Opinion in the European Union. TNS Opinon & Social. Brussel.

EFSF. European Financial Stability Mechanism. Geraadpleegd op 16 april 2013 op www.efsf.europa.eu.

ESM. European Stability Mechanism. Geraadpleegd op 16 april 2013 op www.esm.europa.eu.

Euro Summit Statement (2011, okt. 26). Euro Summit Statement. Brussels.

Europese Unie (2010). Geconsolideerde Verdragen. Handvest van de Grondrechten. Luxemburg: Bureau voor Publicaties van de Europese Unie.

Eurozone. Eurozone Portal. The Official Gateway to the Euro Area. Geraadpleegd op 20 april 2013 op www.eurozone.europa.eu.

Foucault, M. (1985). De Zorg voor Zichzelf. Geschiedenis van de Seksualiteit. Nijmegen: Sun.

Foucault, M. (2004). Breekbare Vrijheid. Teksten & Interviews. Boom: Parrèsia.

Foucault, M . (2008). Le Gouvernement de Soi et des Autres. Cours au collège de France. 1982-1983. Paris : Gallimard Seuil

Gabel, M. (1998). Public Support for European Integration: An Empirical Test of Five Theories. The Journal of Politics, 60 (2), pp. 333-354.

Gabel, M. & Palmer, H. (1995). Understanding Variation in Public Support for European Integration. European Journal of Political Research, 27, pp. 3-19.

Gabel, M. & Scheve K. (2007). Estimating the Effect of Elite Communications on Public Opinion Instrumental Variables. American Journal of Political Science, 51 (4), pp. 1013-1028.

Goren, P. (2005). Party Identification and Core Political Values. American Journal of Political Science, 49 (4), pp. 881-896. 79

Grouzet, E., Kasser, T., Ahuvia, A., Fernandez-Dols, J.M., Kim, Y., Lau, S, Ryan, R.M., Saunders, S., Schmuck, P. & Sheldon, K.M. (2005). The Structure of Goal Contents across fifteen cultures. Journal of Personality and Social Psychology, 89, pp. 800-816.

Hannes, N. (2012, okt. 24). Crisis Wedding in Greece. Geraadpleegd op 9 mei 1950 http://nickhannes.be.

Hooghe, L. & Marks, G. (2004). Does Identity or Economic Rationality Drive Public Opinion on European Integration? Political Science & Politics, 37 (3), pp. 415-420.

Hooghe, L. & Marks, G. (2005). Calculation, Community and Cues: Public Opinion on European Integration. European Union Politics, 6 (4), pp. 419-443.

Hooghe, L. & Marks, G. (2008). A Postfunctionalist Theory of European Integration: From Permissive Consensus to Constr aining Dissensus. British Journal of Political Science, 39, pp. 1-23.

Horner, V., Carter, J.D., Suchak, M. & De Waal, F.B.M. (2011). Spontaneous Prosocial Choice by Chimpanzees. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.108, pp. 13847–13851.

Howarth, D. & Torfing, J. (2005). Discourse Theory in European Politics. Identity, policy and governance. New York: Palgrave Macmillan.

Inglehart, R. (1970). Cognitive Mobilization and European Identity. Comparative Politics, 3, pp. 45-70.

Jorgensen, M. & Philips, L. (2010). Discourse Analysis as Theory and Method. London: Sage Publications.

Kahneman, D. & Deaton, A. (2010). High Income Improves Evaluation of Life but Not Emotional Well-Being. Proceedings of the National Academy of Sciences, 107 (38), pp. 16489-16493.

Kaiser, S. & Rickens, C. (2012, sept. 20). Bailout Fund: Euro Zone Changing ESM to Satisfy German Court. Der Spiegel.

Kasser, T. & Ryan, R.M. (1996). Further Examining the American Dream: Differential Correlates of Intrinsic and Extrinsic Goals. Society for Personality and Social Psychology, 1996, 22 (3), pp. 280-287.

Kasser, T. (2000). Two Versions of the American Dream: Which Goals and Values make for a High Quality of Life? Advances in Quality of Life Theory and Research, 4, pp. 3-12.

Krugman, P. (2012, sept. 27). Europe’s Austerity Madness. The New York Times.

Laclau, E. & Mouffe, C. (1985). Hegemony and Socialist Strategy: Toward a Radical Democratic Politics. London: Verso.

Laclau, E. & Mouffe, C. (1990). Post-Marxism without Apologies. In Laclau, E. (Ed.) New reflections on the Revolution of our Time. London: Verso.

Lakoff, G. (2010). Why it Matters how we Frame the Environment. Environmental Communication, 4 (1), pp. 70-81.

Lucassen, P.L.B.J. & Hartman, T.O. (2007). Kwalitatief Onderzoek: Praktische Methoden voor de Medische Praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Mak, G. (2012). De hond van Tišma. Wat als Europa klapt? Antwerpen: Atlas.

McLaren, L.M. (2002). Public Support for the European Union: Cost/Benefit Analysis or Perceived Cultural Threat? The journal of Politics, 64 (2), pp. 551-566. 80

McLaren, L.M. (2007). Explaining Mass-Level Euroscepticism: Indentity, Interests, and Institutional Distrust. Acta Politica, 42, pp. 233-251.

McLaren, L. (2010). Public Opinion and the EU. In Cini, M. & Pérez-Solórzano Borragán, N. (Eds.). European Union Politics. New York : Oxford University Press.

Mortelmans, D. (2009). Handboek Kwalitatieve Onderzoeksmethoden. Leuven: Acco.

Myers, D.G. & Diener, E. (1995). Who is Happy? Psychological Science, 6, pp. 10-19.

Myers, D.G. (2000). The Funds, Friends, and Faith of Happy People. American Psychologist, 55 (1), pp. 56-67.

Orbie, J. (2009a). Theorie van de Europese Integratie. Ideeën, Belangen en Instellingen. Leuven: Acco.

Orbie, J. (Ed.) (2009b). Europe’s Global Role. External Policies of the European Union. Farnham: Ashgate.

Piurko, Y., Schwartz , S.H. & Davidov, E. (2011). Basic Personal Values and the Meaning of Left-Right Political Orientations in 20 Countries. Political Psychology, 32 (4), pp. 537-561.

Preston, S.D. & De Waal, F.B.M. (2002). Empathy: Its ultimate and proximate bases. Behavioral and Brain Sciences, 25, pp. 1-72.

Raad van de Europese Unie (2013, ma. 14). Regels voor de Organisatie van de Bijeenkomsten van de Eurotop. Brussel.

Roccas, S., Schwartz, S.H. & Amit, A. (2010). Personal Value Priorities and National Identification. Political Psychology, 31 (3), pp. 393-419.

Schwartz, S.H. (1992). Universals in the Content and Structure of Values: Theoretical Advances and Empirical Tests in 20 Countries. Advances in Experimental Social Psychology, 25, pp. 1-65.

Schwartz, S.H. (1994). Are There Universal Aspects in the Structure and Contents of Human Values? Journal of Social Issues, 50 (4), pp. 19-45.

Sheldon, K.M., Ryan, R.M., Deci, E.L. & Kasser, T. (2004). The Independent Effects of Goal Contents and Motives on Well-Being: It’s Both What You Pursue and Why You Pursue It. Personality and Social Bulletin, 30 (4), 475-486.

Sereni, S. (2006). ‘Doelgerichte Grilligheid’. Een discourstheoretische lectuur van het werk van Charlotte Mutsaers. Doctoraatsonderzoek. Université de Liège, Faculté de Philopshie et Lettres.

Stavrakakis, Y. (2005). Passions of identification: discourse, enjoyment, and European identity. In Howarth, D. & Torfing, J. (Eds.). Discourse theory in European Politics. Identity, Policy and Governance. New York: Palgrave Macmillan.

Stavrakakis, Y. (2007). The Lacanian Left. Psychoanalysis, Theory, Politics. Edinburgh : University Press.

The Norwegian Nobel Committee (2012, okt. 12). The Nobel Peace Prize for 2012. Oslo.

The Economist (2013, ma.23). Just when you thought it was safe.

Torfing, J. (2005). Discourse Theory: Achievements, Arguments, and Challenges. In Howarth, D. & Torfing, J. (Eds.). Discourse Theory in European Politics. Identity, Policy and Governance. New York: Palgrave Macmillan.

Van Dale (1961). Groot woordenboek der Nederlandse Taal. ’s Gravenhage: Uitgeverij Martinus Nijhoff. 81

Van Middelaar, L. (2012). Le Passage à l’Europe. Histoire d’un commencement. Paris: Editions Gallimard.

Van Rompuy, H. (2010, mei 2). Statement by President Van Rompuy following the Eurogroup agreement on Greece. Brussels.

Van Rompuy, H. (2011a, jan. 19). Speech by Herman Van Rompuy President of the European Council at the European Parliament. Brussels.

Van Rompuy, H. (2011b, jun. 28 2011). Remarks by Herman Van Rompuy President of the European Council at the European Parliament Conference of Presidents. Brussels.

Van Rompuy, H. (2011c, okt. 27). Remaks by the President of the European Council Herman Van Rompuy at the European Parliament. Strasbourg.

Van Rompuy, H. (2011d, okt. 27). Remarks by President of the European Council Herman Van Rompuy following the meeting of the Euro Summit. Brussels.

Van Rompuy, H. (2011f). Brief aan alle wereldleiders. Brussel.

Van Rompuy, H. (2011g, jul. 21). Remarks by President Van Rompuy at the Press Conference following the Eurozone Summit. Brussels.

Van Rompuy, H. (2012a, dec. 5). Towards a Genuine Economic and Monetary Union. Brussels.

Van Rompuy, H. (2012b). Bringing Hope and Solidarity to European Integration. A Temple for Europe. Brussels.

Van Rompuy, H. (2012c). From War to Peace: a European Tale. Nobel Peace Prize Lecture. Oslo.

Verdun, A. (2010). Economic and Monetary Union. In Cini, M. & Pérez-Solórzano Borragán, N. (Eds.). European Union Politics. New York : Oxford University Press.

Verhaeghe, P. (2008). Over normaliteit en andere afwijkingen. Handboek Klinische Psychodiagnostiek. Leuven: Acco.

Verhaeghe, P. (2011). Wat ik van Freud en Lacan geleerd heb – met de hulp van analysanten. Zes stellingen over psychoanalyse en psychotherapie. Tijdschrift voor Psychoanalyse, 17 (2), pp. 102-115.

Verhaeghe, P. (2012a). Genderstudies en Seksuele Stoornissen. Niet-gepubliceerde cursus, Gent: Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.

Verhaeghe, P. (2012b). Identiteit. Amsterdam: De Bezige Bij.

Vos, H. (2010, okt. 28). Onze begroting in de greep van Europa. Opiniestuk ‘De Redactie’.

Vos, H. (2011a). Besluitvorming in de Europese Unie. Een survivalkit. Leuven: Acco.

Vos, H. (2011b, nov. 17). Eurocrisis zet democratie op stand-by. Europa kan uit moeras raken, maar dreigt legitimiteit te verliezen. De Standaard, p.22.

Vos, H. (2011c, okt. 17). Europa’s welbegrepen eigenbelang. Ploeterend en wel door de crisis. De Standaard, p.24.

Vos, H. & De Ville, F. (2011, jan. 3). De euro verdwijnt niet. De muntunie kan alleen nog vooruit. De Standaard, p.36.

Vranck, R. (2013, ma. 1). In het Spoor van Rudi Vranckx. Het Verdriet van Europa. Geraadpleegd op 9 mei 2013 op http://facebook.com/inhetspoorvanrudivranckx.

VSCB (2012, ma. 2). Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur in de economische en monetaire unie. Brussel. 82

Warneken, F. & Tomasello, M. (2006). Altruistic Helping in Human Infants and Young Chimpanzees. Science, 311 (3), pp. 1301-1303.

Wilkinson, R.G. & Pickett, K.E. (2006). Income Inequality and Population Health: A Review and Explanation of the Evidence. Social Science & Medicine, 62, pp. 1758-1784.

Wilkinson, R.G. & Pickett, K.E. (2009). Income Inequality and Social Dysfunction. Annual Review of Sociology, 35, pp. 493-511.

Wodak, R. (2008). Concept and Terms in Discourse Studies. In Wodak, R. & Krzyzanowski, M. (Eds.). Qualitative Discourse Analysis in the Social Sciences. New York: Palgrave Macmillan.

Wodak, R. & Krzyzanowski, M. (2008). Qualitative Discourse Analysis in the Social Sciences. New York: Palgrave Macmillan.

Download scriptie (2.15 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2013
Promotor(en)
PROF. DR. HENDRIK VOS