Respijtzorg, een essentieel onderdeel in de zorg voor een chronisch ziek kind en zijn gezin

Maxim
Van Daele
  • An-Sofie
    Simoen

Titel: Respijtzorg, een essentieel onderdeel in de zorg voor een chronisch ziek kind en zijn gezinAuteurs: An-Sofie Simoen en Maxim Van DaeleOpleiding: Professionele Bachelor Kinderverpleegkunde KHBO Campus Brugge, departement GezondheidszorgPromotoren:Mevr. Svitlana Musina, KHBO Campus Brugge, departement GezondheidszorgMevr. Chantal D’hondt, Villa Rozerood, zorgcoördinatorSamenvatting:In de literatuurstudie staat er informatie rond respijtzorg, de respijtconventie, het proces van behoefte naar gebruik bij mantelzorgers. Er is ook wat informatie te vinden omtrent de respijthuizen in België. De verpleegkundige en andere belangrijke actoren binnen respijtzorg worden ook toegelicht.Dit eindwerk gaat over respijtzorg buitenshuis. Door een enquête af te nemen onder de derdejaarsstudenten pediatrie en sociale van de KHBO en de KATHO werd er tot de conclusie gekomen dat respijtzorg onder deze mensen nog een onbekende vorm van zorg is. Via observaties in Villa Rozerood werd het duidelijk dat respijtzorg essentieel is voor heel wat gezinnen die naar Villa Rozerood kwamen. Voor ieder gezin betekent respijtzorg iets anders.Trefwoorden:Respijtzorg – chronisch ziek – mantelzorg – kind – kinderverpleegkundige– gezinsgerichte zorg

Bibliografie

Autrique, A., Baggerman, J.E., Boer, F., Cujjpers, P., Juffer, F., Heireman, M. et al (2010). Kinderen en adolescenten: problemen en risicosituaties. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Bakker, I., Bakker, C. , van Dijke, A. & Terpstra, L. (1998). Balansmodel. On-line, Internet, 21/10/12. Beschikbaar: http://www.nederlandsjeugdinstituut.nl/DossierDownloads/BALANSMODELBAKK… Handboek voor kinderverpleegkunde!

Balis, G. (1 mei 2013). (Animator en management assistent Villa Rozerood). Mondelinge mededeling tijdens gesprek in Villa Rozerood

Baraya, E. (2010). Literatuurstudie respijtzorg. Den Haag: Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn.

Bouman, N.H. (2000). Handboek Jeugdzorg. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Bruntink, R. (2007). In het teken van leven: zorgen voor het ongeneeslijk zieke kind. Pallium,9, 42-44.

Burggraaff-Huiskes, M. (2005). Opvoedingsondersteuning als bijzondere vorm van preventie (3de druk). Bussum: Countinho.

Carpenito, L.J. (2008). Zakboek verpleegkundige diagnosen (3de druk). Houten / Groningen: Noordhoff uitgevers.

D’hondt, C (2013). (18 maart 2013). (Verpleegkundig zorgcoördinator Villa Rozerood). Mondelinge mededeling tijdens voordracht in de KHBO.

D’hondt, C. (2012). (30 oktober 2012). (Verpleegkundig zorgcoördinator Villa Rozerood). Mondelinge mededeling tijdens bezoek aan Villa Rozerood.

De Boer, A., Broese van Groenou, M. & Timmerman, J. (2009). Mantelzorg: een overzicht van de steun van en aan mantelzorgers in 2007. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

De Boer, J. (2010). Viervijfde van de zorg is mantelzorg: mantelzorg op de agenda; ons aller uitdaging. Spectrum, 88, 6, 293.

De Kock-van Beerendonk, I., den Ridder, K., in ’t Veld-Rentier, I. & Westmaas, A. (2006). Specialistische kinderverpleegkunde: zorg voor het zieke kind. Amsterdam: Elsevier.

Doelman-van Geest, H. (2012). Respijtzorg: een andere kijk?. Den Haag: Tympaan instituut.

Duffey-Lind, E., O’Holleran, E., Healey, M., Vettese, M., Diller, L. & Park, E. (2006). Transitioning to survivorship: a pilot study. Journal of Pediatric Oncology nursing, 23, 6, 335-343.

Eaton, N. (2008). ‘I don’t know how we coped before’: a study of respite care for children in the home and hospice. Journal of Clinical Nursing, 17, 3196-3204.

Elich, M. & G. Sinnema. (2010). Ziekten en handicap. Chronische ziekte en lichamelijke handicap. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Expertisecentrum informele zorg. (2003). Respijtzorg in Nederland. Utrecht: PlantijnCasparie.

Grypdonck, M. (2000). Het leven boven de ziekte uittillen: de verpleegkundige als bondgenoot van de chronische ziekte (8ste druk). Utrecht: Rijksuniversiteit te Utrecht.

Huizinga, G., Molenkamp, C., den Ridder K., Ulijn-ter Wal, R. & in ’t Veld-Rentier, I. (2004). Basisboek Kinderverpleegkunde (2de druk). Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.

Huntington Liga. (2007). Thuis in de mantelzorg: brochure ter ondersteuning van de mantelzorg. Moerbeke-Waas.

Huse, D. (27 april 2013). (Directrice, psychologe Villa Rozerood). Mondelinge mededeling tijdens gesprek in Villa Rozerood.

Huse, D. (s.a.). Personeelskader Villa Rozerood.

Kars, M., Duijnstee, M. & Grypdonck, M. (2005). Leren laveren: het begeleiden van ouders van kinderen met een chronische ziekte: een handreiking voor verpleegkundigen. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.

Keirse, M. (2004). Omgaan met ziekte: Een gids voor de patiënt, het gezin en de zorgverlener. Tielt: Lannoo.

Kind & Gezin (2010). Het kind in Vlaanderen, 2010 Jaarlijks rapport. Brussel.

Kruispuntbank wetgeving. (2007). Koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen. On-line, Internet, 27/04/13. Beschikbaar: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1967111008/N&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=3&cn=1967111008&table_name=WET&nm=1967111040&la=N&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&trier=afkondiging&dtnum=78&chercher=t&sql=dt+contains++'KONINKLIJK'&+'BESLUIT'&+'78'and+actif+=+'Y'&tri=dd+AS+RANK+&imgcn.x=43&imgcn.y=7%23top#top

Limmerik. (2012). Professionelen algemeen. On-line, Internet, 24/09/12. Beschikbaar: http://www.limmerik.be/fb111sgbi1349yozd1aizd168.aspx.

Lund, D., Wright, S., Caserta, M. & Utz, R. (2006). Respite services. The quality of daily life for caregivers and care receivers. Salt Lake City: University of Utah.

Mezzo. (s.a.). De definitie van mantelzorg. On-line, Internet, 24/03/13. Beschikbaar: http://www.mezzo.nl/definitie_mantelzorg.

Mokkink, L.B., van der Lee, J.H., Grootenhuis, M.A., Offringa, M., van Praag, B.M.S., & Heymans, H.S.A. (2007). Omvang en gevolgen van chronische aandoeningen bij kinderen. Tijdschrift voor kindergeneeskunde, 75, 4, 154-158.

Molenkamp, C., Courtens, A. & Hamers, J. (2006). Maatwerk vereist! Palliatieve zorg voor kinderen. Tijdschrift voor kinderverpleegkunde, 12, 5, 4-6.

Morée, M., Schreuder Goedheijt, T., Visser, G. & Wilbrink, I. (2009). Ruimte voor respijt: state of the art discussienotitie. Utrecht.

Moyson, T. (2004). En dan nu… Brussentijd. Oikonde nieuws, 13, 3.

Nankervis, K., Rosewarne, A. & Vassos, M. (2011). Why do families relinquish care? An investigation of the factors that lead to relinquishment into out-of-home respite care. Journal of Intellectual Disability Reasearch, 55, 4, 422-433.

Nieuwenhuijzen, A., Tielen, L. & Balledux, M. (1998). Begeleiding van ouders van kinderen met een chronische ziekte: modules voor de opleiding verpleegkundigen. Urecht: NIZW.

NVKVV. (2006). Kinderverpleegkundigen. On-line, Internet, 26/04/13. Beschikbaar: http://www.nvkvv.be/file?fle=437&ssn=

Onkelinx, L. (2008). Nationaal kankerplan. On-line, Internet, 06/03/13. Beschikbaar: http://www.laurette-onkelinx.be/articles_docs/32_initiatieven_N.pdf.

Onkelinx, L. (2009). Nationaal kankerplan. On-line, Internet, 05/04/13. Beschikbaar: http://www.laurette-onkelinx.be/articles_docs/090304_-_DOS_-_evaluatie_1_jaar_kankerplan.pdf.

Onkelinx, L. (2011). Programma voor de verbetering van de levenskwaliteit van personen met een chronische ziekte. Stand van zaken maart 2011. On-line, Internet, 05/04/13. Beschikbaar: http://www.laurette-onkelinx.be/articles_docs/20110330_-_SVZ_Prioriteit_aan_de_chronisch_zieken.pdf.

Oudijk, D., de Boer, A., Woittiez, I., Timmermans, J. & de Klerk, M. (2010). Mantelzorg uit de doeken. Den Haag: Sociaal en cultureel planbureau.

Pot, AM. (2009). Mantelzorger. In C. Jonker, J.P.J. Slaets & F.R.J. Verhey (eds.). Handboek dementie (155-160). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering [RIZIV]. (2011). Revalidatieovereenkomst tussen het comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en statuut en benaming van de inrichtende macht, voor de respijteenheid. Brussel.

Saleeba, A. (2008). The importance of Family-Centered Care in Pediatric Nursing. International Journal of Nursing Studies, 47.

Scherpenzeel, R. (2013). Duurzame respijtzorg, transities geven impuls. Utrecht: Expertisecentrum Mantelzorg.

Schmitt, E.E. (2009). Oscar en oma rozerood. Amsterdam: Atlas.

Tielen, L. (2003). ICT en kinderen met chronische ziekten, een studie naar de bijdrage van ICT voorzieningen aan de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren met chronische ziekten. VSB Fonds, 9.

UZ Leuven. (2012). Palliatieve zorg. On-Line, Internet, 29/11/12. Beschikbaar: http://www.uzleuven.be/node/662.

Van Bergen-Rodts, M. (1994). Gezinsgerichte zorg. Kind en Ziekenhuis, 17, 3, 77-78.

Van den Bos, G.A.M., Danner, S. & de Haan, R.J. (2000). Chronische ziekten en gezondheidszorg. Maarssen: Elsevier.

Van Den Broeck, S. (s.a.). Hotel zonder zorgen. Weliswaar, 10-11.

Vercruysse, T. & A., Indekeu. (2009). Handboek leerlingenbegeleiding twee: een jongere met kanker. Mechelen: Plantyn.

Villa Indigo. (2012). Hoe werkt het huis? On-line, Internet, 24/09/12. Beschikbaar: http://www.maisonderepit.be/nl/respijtzorg/hoe-werkt-het-huis.html.

Villa Rozerood (s.a.). Respijthuis voor zwaar zieke/chronisch zieke kinderen in De Panne: werkplek voor pediatrisch verpleegkundigen die net dat extraatje willen bieden aan kinderen en gezinnen. De Panne.

Villa Rozerood. (2012). Villa voor gasten. On-line, Internet, 23/09/12. Beschikbaar: http://www.villarozenrood.be/NL/villa_voor_gasten.html

Wagemaker, J. (2009). Family Centered Pediatric Care: Gezinsgerichte zorg aan het zieke kind en zijn/haar gezin. Kinderverpleegkunde, 15, 3.

Wijsen, B. & A., Bongers. (2009). Directeur Stichting Kind en Ziekenhuis aan het woord. ‘Laat kinderen zelf keuzes maken, hoe klein die ook zijn.’ Kinderverpleegkunde, 15, 4, 32-34.

Willems, M., Berdenis van Berlekom, S., Verhoef, M., Gorter, J.W. & Ketelaar, M. (2011). Gezinsgericht werken in de kinderrevalidatie: geen methode, maar een attitude. Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg, 43

Download scriptie (1.05 MB)
Universiteit of Hogeschool
VIVES Hogeschool
Thesis jaar
2013