Secundair onderwijs door de bril van ouders

Lieve Smeyers
Persbericht

Secundair onderwijs door de bril van ouders

Weten scholen wel wat ouders van hen verwachten?

Scholen en leerkrachten worden geconfronteerd met leerlingen wiens ouders verschillende verwachtingen en opvattingen hebben over kwaliteitsvol onderwijs. Dat blijkt uit de masterscriptie van Lieve Smeyers (Universiteit Antwerpen). Zij onderzocht de verwachtingen van ouders ten aanzien van de kwaliteit van het secundair onderwijs.

Smeyers, student in de Opleidings- en Onderwijswetenschappen, interviewde ouders met minstens één kind in de eerste graad van het secundair onderwijs. Deze ouders zijn van mening dat kinderen, afhankelijk van hun talenten en capaciteiten, hun hoogst mogelijk niveau moeten kunnen bereiken. Bovendien moeten jongeren een richting kunnen vinden waar hun interesse en talenten liggen.

“Ouders vinden het dan ook positief dat er een verscheidenheid aan onderwijsvormen en richtingen bestaat. Belangrijk is echter wel dat de school, en vooral de leerkrachten, de nodige inspanningen leveren om leerlingen te helpen slagen in de richting die ze wensen te volgen.”

Verscheidenheid in verwachtingenIn hun verwachtingen ten aanzien van kwalitatief onderwijs verschillen de ouders echter wel. De mate waarin de school nadruk moet leggen op kennis of ook meer aandacht moet besteden aan persoonlijke, culturele en maatschappelijke vorming is een eerste punt waarin ze zich van elkaar onderscheiden. In welke mate leerkrachten aandacht moeten besteden aan differentiatie is een volgend discussiepunt. Zo vindt een deel van de ouders dat minder sterke kinderen een meer passende onderwijsvorm moeten kiezen. Tevens verschillen de ouders in het onderzoek in hun mening over het opnemen van kinderen met een beperking in het gewoon onderwijs. Een vierde punt waarin ouders zich van elkaar onderscheiden is de mate waarin ze discipline en strengheid wensen.

Niettegenstaande de ouders duidelijk verschillen in hun mening over wat kwaliteitsvol onderwijs is, kiezen ze echter niet voor verschillende scholen. Een belangrijke reden daarvoor is dat ouders vaak geen bewuste en geïnformeerde schoolkeuze maken voor het secundair onderwijs.

“Het gevolg hiervan is dat scholen en leerkrachten geconfronteerd worden met ouders die tegengestelde verwachtingen hebben. Aangezien men vanuit de school van de ouders steun verwacht bij het onderwijzen en opvoeden van de jongeren, is het belangrijk dat leerkrachten en directie op de hoogte zijn van de verwachtingen die de ouders hebben. Deze kennis kan helpen het onderwijs kwalitatief beter uit te bouwen”

Meer weten?

Lieve Smeyers: Lieve.Smeyers@gmail.com

Promotor prof. dr. Jan Vanhoof: jan.vanhoof@ua.ac.be

 

Bibliografie

Agirdag, O., Loobuyck, P., & Van Houtte, M. (2012). Deteminants of attitudes toward muslim students among Flemish teachers: a research note. Journal for the Scientific Study of Religion, 51(2), 368-376.

Avramidis, E., & Norwich, B. (2002). Teachers’ attitudes towards integration/inclusion: a review of the literature. European Journal of Special Needs Education, 17(2),129–147.

Bagley, C., Woods, P.A., & Glatter, R. (2001). Rejecting Schools: Towards a fuller understanding of the process of parental choice. School Leadership & Management: Formerly School Organisation, 21(3), 309-325.

Boyd, D., & Arnold, M.L. (2000). Teachers’ beliefs, antiracism and moraleducation: problems of intersection. Journal of Moral Education, 29(1), 23-45.

Bottu, G. (2011). Thematische studie. Lokale demografie: migratie, vergrijzing en beleid. Geraadpleegd op http://www.provant.be/binaries/TS_demografie _lores_19jantg_tcm7-145221.pdf

Bulman, R.C. (2004). School-choice stories: the role of culture, Sociological Inquiry, 74(4), 492-519. DOI: 10.1111/j.1475-682X.2004.00102.x.

Coenders, M., Lubbers, M., & Scheepers, P. (2004). Weerstand tegen scholen met allochtone kinderen, de etnische tolerantie van hoger opgeleiden op de proef gesteld. Mens En Maatschappij, 79(2), 124-147.

Creten, H., Douterlungne, M., Verhaeghe, J.P., & De Vos, H. (2000). Voor elk wat wils. Schoolkeuze in het basis- en secundair onderwijs. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, Hoger Instituut voor de Arbeid.

de Boer, A.A. (2012). Inclusie: een kwestie van attitudes? (Proefschrift). Geraadpleegd op http://www.rug.nl/staff/anke.de.boer/praktijkboekje.pdf

De Maeyer, S., & Donche, V. (2011). Het semi-gestructureerde interview: een open leerpakket. Antwerpen: Universiteit Antwerpen.

Denessen, E. (2000). Opvattingen over onderwijs. Leerstof- en leerlinggerichtheid in Nederland. Leuven-Apeldoorn: Garant.

De Fraine, B. (2004). Het ideale schoolklimaat: prestatiegericht of gemeenschapsgericht? Impuls, 34(3), 143-148. Geraadpleegd op http://www .acco.be/download/nl /10648800/file/impuls_2003-2004-jg34-3-het_ideale _schoolklimaat.pdf

Dronkers, J. (2004). Do public and religious schools really differ? Assessing the European evidence, . In Wolf, P.J. & Macedo, S. (Eds), Educating Citizens, International perspectives on civic values and school choice (pp287-314). Washington DC: Brookings Institution Press.

Dronkers, J., & Robert, P. (2008). School choice in the light of the effectiveness differences of various types of public and private schools in 19 OECD countries. Journal of School Choice, 2(3), 260-301.

Ghesquière, P. (2002). Dyslexie : Wat kan de wetenschap ons vertellen? Percentiel7(2), 31-35.

Hattie, J.A.C. (2009). Visible Learning. Abingdon: Routledge.

Herweijer, L., & Vogels, R. (2004). Ouders over opvoeding en onderwijs. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Geraadpleegd op www.scp.nl/dsresource? objectid=20861&type=org

Jansen, H. (2005). De kwalitatieve survey. KWALON, 10(3), 15-34.

Jungbluth, P. (2003). De ongelijke basisschool, Nijmegen: Instituut voor toegepaste sociale wetenschappen.

Karsten, S., Roeleveld, J., Ledoux, G., Felix, C., & Elshof, D. (2002). Schoolkeuze in een multi-etnische samenleving. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. Geraadpleegd op http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/pdf_documenten /642print.pdf

Karsten, S., Roeleveld,J., Ledoux,G., Felix,C., & Elshof,D. (2003). School choice and etnic segregation. Educational Policy, 17(4), 452-477. DOI: 10.1177/0895904803254963

Kavadias, D. (2003). Overleven in de klas…De invloed van de onderwijsvormen op de attituden van leerkrachten secundair onderwijs in Vlaanderen. PSW-paper Sociale Wetenschappen.

Kelchtermans, G. (1994). De professionele ontwikkeling van leerkrachten basisonderwijs vanuit het biografisch perspectief. (Studia Paedagogica, vol. 17). Leuven: Universitaire Pers.

Kim, Y., Sherraden, M., & Clancy, M. (in press). Do mothers’ educational expectations differ by race and ethnicity, or socioeconomic status?. Economics of Education Review. Geraadpleegd op http://www.sciencedirect.com/ science/article/pii /S0272775712001197

Kooi, J.P. (2010). Kleur bekennen in de Postjesbuurt. (Masterproef, Erasmus Universiteit, Rotterdam). Geraadpleegd op thesis.eur.nl/pub/8469/Kooi.pdf

Lesaffer, P. (2007, September 1). Gemeenschapsonderwijs wil niet meer de Calimero zijn. De standaard. Geraadpleegd op www.destandaard.be

Metselaar, T. (2005). Een zwarte of een witte school? Een onderzoek naar de opvattingen van ouders over etniciteit bij de keuze van een basisschool voor hun kind. Tilburg: Wetenschapswinkel. Geraadpleegd op www.uvt.nl /wetenschapwinkel

Mortelmans, D. (2011). Kwalitatieve analyse met Nvivo. Leuven: Acco.

Netjes, J., van de Werfhorst, H., Karsten, S., & Bol, T. (2011). Onderwijsstelsels en non-cognitieve uitkomsten van onderwijs. Amsterdam: AMCIS. Geraadpleegd op http://www.uva.nl/disciplines/sociologie/onderzoek/publicaties/lijst/li…

Onderwijsinspectie. (2007). Inspectieverslag over de schooldoorlichting van MSGO Den Brandt te Boom. Geraadpleegd op http://www.ond.vlaanderen.be /doorlichtingsverslagen/fiche.asp?sn=40428

Onderwijsinspectie. (2007). Inspectieverslag over de schooldoorlichting van het Onze-Lieve-Vrouwinstituut - Middenschool in Boom. Geraadpleegd op www.ond.vlaanderen .be/doorlichtingsverslagen/dl.ashx?id=255

Onderwijsinspectie. (2008). Inspectieverslag over de schooldoorlichting van het Sint-Ritacollege autonome eerste graad en het Sint-Ritacollege te Kontich.Geraadpleegd op www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen/dl.ashx?id=708

Onderwijsinspectie (2009). Inspectieverslag over de doorlichting van Provinciale Technische Scholen. Geraadpleegd op www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen /dl.ashx?id=1215

Onderwijsraad. (2005). Schoolkwaliteit in beeld. Voorstellen voor een verantwoorde openbaarmaking van gegevens over de kwaliteit van scholen. Geraadpleegd op  www.onderwijsraad.nl/upload/publicaties/466/documenten/schkwl.pdf

Onderwijsraad. (2010). Vroeg of laat. Geraadpleegd op www.onderwijsraad.nl/upload/publicaties/573/.../vroeg-of-laat.pdf

Opdenakker, M.C. & Van Damme, J. (2006). Differences between secondary schools: A study about school context, group composition, school practice, and school effects with special attention to public and Catholic schools and types of schools. An International Journal of Research, Policy and Practice, 17(1), 87-117.

O’Shaughnessy, T. (2007). Parental choice and school quality when peer and scale effects matter. Economics of Education Review, 26, 501–515. doi:10.1016/j. econedurev.2005.05.009

Pannecoucke, I. (2005). Gewikt en Gewogen: schoolkeuze tussen principe en feiten, (Werktekst LOP Basis Antwerpen - 25 augustus 2005), Antwerpen: UA - OASeS. Verkregen op http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=*OASES&n=23888 1/2/2013

Philipsen, H., & Vernooy-Dassen, M. (2004). Kwalitatief onderzoek: nuttig, onmisbaar en uitdagend. Huisarts en Wetenschap, 47(10), 288-292. DOI 10.1007/BF03083760

Rijnen, P. (2007). Vele wegen leiden naar school. Een onderzoek naar de rol van het imago van een basisschool bij het keuzeproces van ouders van potentiële leerlingen. Geraadpleegd op  www.uu.nl/SiteCollectionDocuments/OBSVoordorp_ totaal_nw.pdf 16/10/2012

Salmela-Aro, K., Kiuru, N., & Nurmi, J.-E. (2008). The role of educational track in adolescents’ school burnout: A longitudinal study. British Journal of Educational Psychology , 78, 663-689.

Stevens, P.A.J., & Vermeersch, H. (2010). Streaming in Flemish secondary schools: exploring teachers’ perceptions of and adaptations to students in different streams. Oxford Review of Education,  36(3), 267-284.

ten Dam, G., & Volman, M. (2007). Educating for Adulthood or for Citizenship: social competence as an educational goal. European Journal of Education, 42(2),  281- 298.

Van Biene, M.A.W., Batsen, F., van Erp, M., Satink, T., Meesters, J., van Hoof, P., … Lips,K. (2008). De standaardvraag voorbij. Narratief onderzoek naar vraagpatronen. Nijmegen: HAN lectoraat Lokale dienstverlening vanuit Klantperspectief.

van de Krieft, M.,  Gerritsen, L., Koopman, C., Kuhnen, C., & Eijken, B. (2003). Schoolkeuzemotieven. Onderzoek naar het schoolkeuzeproces van Amsterdamse ouders. Geraadpleegd op www.os.amsterdam.nl/pdf/2004_schoolkeuzemotieven .pdf

van den Broek, A. (2000). Achterstandsbestrijding door circuitonderwijs : onderzoek naar de institutionalisering en effecten van het OVB-circuitmodel in het basisonderwijs. Leuven-Apeldoorn: Garant.

Vanderfaeillie, J. Mommaerts, S., & Grietens, H. (2008). Evaluatie Time-outprojecten Bijzondere jeugdbijstand. (Publicatie nr. 2008/08 SWVG-Rapport 03). Geraadpleegd op http://www .law.kuleuven.be/linc/studiedagen/TimeOut/SV _time-out_Bijzondere _Jeugdbijstand.pdf

Van Gasse, R., & Van Cauteren, C. (2011). Maatschappelijk aanzien van onderwijsvormen. Feit of mythe? (Masterproef, Universiteit Antwerpen, België)

Vanhoof, J., & Van Petegem, P. (2007). Matching internal and external evaluation in an era of accountability and school devlepment: lessons from a Flemish Perspective.Studies in Educational Evaluation, 33, 101-119.

Vanhoof,J., & Van Petegem, P. (2009). Zelfevaluatie als motor van schoolontwikkeling. Mechelen:Plantyn.

Van Houtte, M. (2006). School type and academic culture: evidence for the differentiation–polarization theory. Journal of Curriculum Studies,  38(3), 273–292.

Van Houtte, M. (2009). De verschillen tussen onderwijsvormen: een kwestie van culturen. Caleideidoscoop, 21(6), 25-30.

Van Houtte, M., Demanet, J., & Stevens, P.A.J. (2012). Self-esteem of academic and vocational students: Does within-school tracking sharpen the difference? Acta Sociologica, 55(1), 73-89. DOI: 10.1177/0001699311431595

Van Zanten, A. (2003). Middel-class Parents and Social Mix in French Urban Schools: reproduction and transformation of class relations in education. International studies in Sociology of Education, 13(2), 107- 123.

Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming. (2006). Beleidsvoerend vermogen van Vlaamse basis- en secundaire scholen. (OBPWO 03.07). Geraadpleegd op www.ond.vlaanderen.be/obpwo/projecten/2003/0307/brochure.pdf

Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming. (2012). Statistisch jaarboek van het

Vlaams onderwijs. Schooljaar 2011-2012. Geraadpleegd op www.ond.vlaanderen .be /onderwijsstatistieken

Vlaamse Onderwijsraad. (1998). Advies over inclusief onderwijs. Geraadpleegd op www.vlor.be /advies/advies-over-inclusief-onderwijs

Vogels, R. (2002). Ouders bij de les. Betrokkenheid van ouders bij de school van hun kind. (scp-publicatie 2002/14). Geraadpleegd op www.scp.nl/dsresource ?objectid=21068&type=org

Zwaans, A., van der Veen, I., Volman, M., & ten Dam, G. (2008). Social competence as an educational goal: The role of the ethnic composition and the urban environment of the school. Teaching and Teacher Education, 24, 2118–2131.

 

Universiteit of Hogeschool
Opleidings- en Onderwijswetenschappen
Publicatiejaar
2013
Kernwoorden
Share this on: