Authentiek leiderschap en burnout: een onderzoek bij leidinggevenden

Lisa
Dewulf

Authentiek leiderschap stimuleren = burnout liquideren

De masterproef ‘Authentiek leiderschap en burnout: een onderzoek bij leidinggevenden’ onderzocht de relatie tussen authentiek leiderschap en burnout en de mogelijke invloed van piekeren op deze relatie. Uit dit onderzoek blijkt dat authentieke leiders minder burnout rapporteren. Ook blijkt dat een leidinggevende die zichzelf overschat op vlak van authentiek leiderschap minder burnout rapporteert.

Authenticiteit is vandaag de dag het streefdoel bij uitstek voor organisaties: artisanale producten en persoonlijke behandelingen zijn alom aanwezig. Ook op Twitter is het een strijd om de beste opinieleider te zijn. Heel wat leidinggevenden smijten hun gevoelens en gedachten open en bloot op het wereldwijde net. “Twitter helpt mij op een nieuwe manier positieve energie te verspreiden” stelt Wouter Torfs. Wordt Twitter dan een onderdeel van het takenpakket van een succesvolle authentiek leidinggevende? Een authentiek leider is iemand die inzicht heeft in zijn/haar eigen sterktes en zwaktes en zijn/haar impact op anderen, die transparant communiceert door zijn gedachten en gevoelens openlijk te communiceren en die beslissingen neemt op basis van objectieve analyse en morele standaarden en waarden. Uit vroeger onderzoek blijkt dat authentieke leiders meer betrokken zijn met de organisatie en meer psychologisch welzijn rapporteren. Burnout, tevens de ‘hype’ van deze tijd (zij het dan in negatieve zin), is natuurlijk niet echt bevorderend voor het psychologisch welzijn. Burnout is een werkgerelateerde depressie die zich uit in het ontbreken van energie, een gevoel van onbekwaamheid om de job uit te voeren en een afstandelijke attitude ten opzicht van zijn/haar job en anderen. Bestaat er dan een negatief verband tussen authentiek leiderschap en burnout? Uit dit onderzoek blijkt van wel!

Recentelijk werd  door Lisa Dewulf (Master Bedrijfspsychologie Universiteit Gent) een masterproefonderzoek uitgevoerd omtrent het belang en de rol van authentiek leiderschap op burnout in Vlaanderen.  Dit onder leiding van Prof. Dr. Peter Vlerick (vakgroep Personeelsbeleid, Arbeids- & Organisatiepsychologie UGent). Tussen juli 2013 en februari 2014 werden data verzameld bij 144 tryades van telkens 1 leidinggevende en 2 medewerkers van de leidinggevende. Deze participanten zijn tewerkgesteld in zowel de profit- als de non-profit sector. De vragenlijst voor de leidinggevende peilde naar zijn/haar gepercipieerd niveau van authentiek leiderschap, burnout en ruminatie. Bij de medewerkers werd hun perceptie over de mate van authentiek leiderschap van hun leidinggevende bevraagd.

Uit de resultaten blijkt dat leidinggevenden die hun eigen leiderschapstijl als authentiek percipiëren minder burnout rapporteren. Daarentegen, wie zichzelf als een minder authentiek leider ziet, zal zich minder energiek voelen, minder interesse tonen in de job en zich minder bekwaam voelen. Dit zijn de symptomen die een burnout kenmerken. Deze bevinding brengt ons tot een belangrijk praktisch inzicht: het stimuleren van authentiek leiderschap helpt ons bij de preventie van burnout. Authenticiteit kan ontwikkeld worden aan de hand van training waarin gefocust wordt op ethisch bewustzijn, zelfbewustzijn en relationele transparantie. Een voorbeeld van een mogelijke training is mindfulness die focust op het zelfbewustzijn. Een andere mogelijkheid is executive coaching, waarin zelfbewustzijn in je rol als leidinggevende wordt gestimuleerd. Ook kan gefocust worden op aanleren van interpersoonlijke vaardigheden (bijvoorbeeld empathie) om aldus de relationele transparantie te verhogen.

Er werd niet alleen gepeild naar de mate waarin een leidinggevende zichzelf als authentiek ziet, ook bij de medewerkers van die leidinggevende werd gepolst hoe authentiek zij hun leidinggevende inschatten. Op basis van deze resultaten konden we de mate van overeenkomst van inschatten van dit authentiek leiderschap in kaart brengen. Uit de resultaten blijkt dat leidinggevenden die zichzelf overschatten als authentiek leidinggevende een significant lagere mate van burnout rapporteren. Tevens blijkt dat leidinggevenden met een accurate hoge inschatting van hun authentiek leiderschap significant minder burnout rapporteren dan leidinggevenden met een accurate lage inschatting. Deze bevindingen brengen ons tot een tweede praktisch inzicht: feedbackmechanismen kunnen de leidinggevende ondersteunen om zijn/haar eigen vermogen in te schatten op zo’n manier dat hij/zij zichzelf accuraat of iets hoger gaat inschatten op vlak van authentiek leiderschap. Een suggestie hierbij is 360° feedback. Dit is een feedbacksysteem voor prestaties op het werk waarbij verschillende stakeholders bevraagd worden omtrent de persoon in kwestie en waarvan bewezen is dat het bijdraagt aan de leiderschapsontwikkeling.

Training en feedback geven zijn dus de boodschap! Maar pas op: kies voor effectieve methodes die evidence-based zijn en laat je niet vangen door alle lucht die verkocht wordt in een prijzig zakje…

Bibliografie

Allport, G. W. (1961). Pattern and Growth in Personality. New York: Holt, Rinehart, Winston.

Atwater, L. E., & Yammarino, F. J. (1997). Self-other rating agreement: A review and model. Research in Personnel and Human Resources Management, 15, 121 – 174.

Atwater, L., & Waldman, D. (1998). 360 Degree feedback and leadership development. The Leadership Quarterly, 9(4), 423–426. doi:10.1016/s1048-9843(98)90009-1

Avolio, B. J., & Gardner, W. L. (2005). Authentic Leadership Development: Getting to the Root of Positive Forms of Leadership.The Leadership Quarterly 16 (3),315–338. doi:10.1016/j.leaqua.2005.03.001

Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2007). The Job Demands‐Resources model: state of the art. Journal of Managerial Psychology, 22(3), 309‐328. doi:10.1108/02683940710733115

Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The Moderator–mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations. Journal of Personality and Social Psychology 51 (6), 1173. doi:10.1037/0022-3514.51.6.1173

Bass, B. M. (1985). Leadership and performance beyond expectations. New York: Free Press.

Bass, B. M., & Steidlmeier, P. (1999). Ethics, Character, and Authentic Transformational Leadership Behavior. The Leadership Quarterly 10 (2),181–217. doi:10.1016/s1048-9843(99)00016-8

Berson, Y., & Avolio, B. J. (2004). Transformational leadership and the dissemination of organizational goals: A case study of a telecommunication firm. The Leadership Quarterly, 15, 625–646. doi: 10.1016/j.leaqua.2004.07.003

Brown, M. E., Treviño, L. K., & Harrison, D. A. (2005). Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 97: 117-134. doi:10.1016/j.obhdp.2005.03.002

Burris, K., Ayman, R., Che, Y., & Min, H. (2013). Asian Americans’ and Caucasians’ implicit leadership theories: Asian stereotypes, transformational, and authentic leadership. Asian American Journal of Psychology, 4(4), 258. doi:10.1037/a0035229

Buunk, B. P., & Schaufeli, W. B. (1993). Burnout: Perspective from social comparison theory. In W. B. Schaufeli, C. Maslach, & T. Marek (Eds.), Professional burnout: Recent developments in theory and research: 53–69. Washington, DC: Taylor & Francis.

Conway, M., Csank, P., Holm, S., & Blake, C.K. (2000). On assessing individual differences in rumination on sadness. Journal of Personality Assessment, 75 (3), 404-425. doi: 10.1207/S15327752JPA7503_04

Cresswell, S. L., & Eklund, R. C. (2005). Motivation and burnout among top amateur rugby players. Medicine and Science in Sports and Exercise, 37(3), 469-477. doi:10.1080/02701367.2005.10599309

Cronbach, L. J. (1984). Essentials of psychological testing (4th ed.). Cambridge, MA: Harper & Row.

De Hoogh, A. H., & Den Hartog, D. N. (2009). Neuroticism and locus of control as moderators of the relationships of charismatic and autocratic leadership with burnout. Journal of Applied Psychology, 94(4), 1058. doi: 10.1037/a0016253

de Jonge, J., Bosma, H., Peter, R. & Siegrist, J. (2000). Job strain, effort–reward imbalance and employee wellbeing: a large-scale crosssectional study. Soc. Sci. Med. 50 (9), 1317–1327. doi: 10.1016/S0277-9536(99)00388-3

Deci, E. L., and Ryan, R. M. (2000). The ‘What’ and ‘Why’ of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry 11 (4),227–268. doi:10.1207/S15327965PLI1104_01

Donahue, E. G., Forest, J., Vallerand, R.J., Lemyre, P.-N., Crevier-Braud, L., & Bergeron, É. (2012). Passion for Work and Emotional Exhaustion: The Mediating Role of Rumination and Recovery. Applied Psychology: Health and Well-Being 4 (3),341–368. doi:10.1111/j.1758-0854.2012.01078.x

Edwards, G., Elliott, C., Iszatt-White, M., & Schedlitzki, D. (2013). Critical and alternative approaches to leadership learning and development. Management Learning, 44(1), 3-10. doi:10.1177/1350507612473929

Erickson, R. J. & Ritter, C. (2001). Emotional Labor, Burnout, and Inauthenticity: Does Gender Matter? Social Psychology Quarterly, 146–163. doi: 10.2307/3090130

Feist, J. & Feist, G. J. (2008). Theories of Personality, 7rd edn. New York: McGraw-Hill Companies.

Flaxman, P. E., Ménard, J.,  Bond, F. W., & Kinman, G. (2012). Academics’ Experiences of a Respite from Work: Effects of Self-critical Perfectionism and Perseverative Cognition on Postrespite Well-being. Journal of Applied Psychology 97 (4), 854–865. doi:10.1037/a0028055

Fox, S., Ben-Nahum, Z., & Yinon, Y. (1989). Perceived similarity and accuracy of peer ratings. Journal of Applied Psychology, 74 (5), 781-786. doi:10.1037/0021-9010.74.5.781

Gabel, S. (2012). Demoralization in Mental Health Organizations: Leadership and Social Support Help. Psychiatric Quarterly 83 (4), 489–496. doi:10.1007/s11126-012-9217-3

Gaines, J., & Jermier, J. M. (1983). Emotional exhaustion in a high stress organization. The Academy of Management Journal, 26, 567–586. doi:10.2307/255907

Gardner, W. L., Avolio, B. J., Luthans, F., May, D. R., & Walumbwa, F. (2005). ‘Can You See the Real Me?’ A Self-based Model of Authentic Leader and Follower Development. The Leadership Quarterly 16 (3),343–372. doi:10.1016/j.leaqua.2005.03.003

Gardner, W. L., Cogliser, C. C., Davis, K. M., & Dickens, M. P. (2011). Authentic Leadership: An overview of the Literature and Research Agenda. The Leadership Quarterly 22 (6), 1120–1145. doi:10.1016/j.leaqua.2011.09.007

George, W. (2003). Authentic leadership: Rediscovering the secrets to creating lasting value. San Francisco 7 Jossey Bass.

Hansez, I., Mairiaux, P., Firket, P. & Braeckman, L. (2010). Onderzoek naar burnout bij de Belgische beroepsbevolking: samenvatting van het eindverslag. Geraadpleegd op 22 april 2013, via http://www.werk.belgie.be/moduleDefault.aspx?id=33630.

Henderson, J. E., & Hoy, W. K. (1983). Leader authenticity: The development and test of an operational measure. Educational and Psychological Research, 3(2), 63–75.

Hoekstra, H. A., Ormel, J., & de Fruyt, F. (2003). NEO-FFI (verkorte Versie van NEO-PI-R). Swets Test Publishers.

Huang, X., Chan, S. C. H., Lam, W., & Nan, X. (2010). The joint effect of leader–member exchange and emotional intelligence on burnout and work performance in call centers in China. International Journal of Human Resource Management, 21, 1124–1144. doi: 10.1080/09585191003783553

Hull, D. M., Beaujean, A. A., Worrell, F. C., & Verdisco, A. E. (2010). An Item-Level Examination of the Factorial Validity of NEO Five-Factor Inventory Scores. Educational and Psychological Measurement 70 (6). doi:10.1177/0013164410378091

Jensen, S. M., & Luthans, F. (2006). Relationship between entrepreneurs' psychological capital and their authentic leadership. Journal of Managerial Issues, 18, 254–273.

Just, N., & Alloy, L. A. (1997). The response styles theory of depression: Tests and an extension of the theory. Journal of Abnormal Psychology, 106, 221–229. doi: 10.1037/0021-843X.106.2.221

Kälvemark, S., Höglund, A., Hansson, G., Westerholm, P., & Arnetz, B. (2004). Living with conflicts - ethical dilemmas and moral distress in the health care system. Soc. Sci. Med. 58 (6), 1075–1084. doi: 10.1016/S0277-9536(03)00279-X

Kernis, M. H. (2003). Toward a conceptualization of optimal self-esteem. Psychological Inquiry, 14, 1–26. doi: 10.1207/S15327965PLI1401_01

Kernis, M. H., and Goldman B. M. (2006). A multicomponent conceptualization of authenticity: Theory and research. Advances in experimental social psychology, 38, 283–357. doi:10.1016/S00652601(06)38006-9

Kerr, R., McHugh, M., & McCrory, M. (2009). HSE Management Standards and stress-related work outcomes. Occupational Medicine, 59 (8), 574-579. doi:10.1093/occmed/kqp146

Laschinger, H. K. S., Wong, C. A. & Grau A. L. (2013). The Influence of Authentic Leadership on Newly Graduated Nurses’ Experiences of Workplace Bullying, Burnout and Retention Outcomes: A Cross-sectional Study. International Journal of Nursing Studies 49 (10), 1266–1276.  doi: 10.1016/j.ijnurstu.2012.05.012

Leroy, H. (2012). On being true to oneself at work: the positive role of authentic functioning in organizations. Faculty of Business and Economics, KU Leuven.

Leroy, H., Anseel, F., Dimitrova, N. G., & Sels, L. (2013). Mindfulness, authentic functioning, and work engagement: A growth modeling approach. Journal of Vocational Behavior, 82(3), 238-247. doi:10.1016/j.jvb.2013.01.012

Levinson, H. (1981). When Executives Burn Out. Harvard Business School Reprint. Geraadpleegd via http://books.google.be/books?id=o5hmPQAACAAJ.

Lievens, I., & Vlerick, P. (2014). Transformational leadership and safety performance among nurses: the mediating role of knowledge related job characteristics. Journal of Advanced Nursing, 70 (3), 651-661. doi: 10.1111/jan.12229

Luthans, F. & Avolio, B. J. (2003). Authentic leadership: a positive developmental approach, in Cameron, K.S., Dutton, J.E. and Quinn, R.E. (Eds). Positive Organizational Scholarship, Barrett-Koehler, San Francisco, CA, pp. 241-61.

Lyubomirsky, S., & Nolen-Hoeksema, S. (1995). Effects of self-focused rumination on negative thinking and interpersonal problems. Journal of Personality and Social Psychology, 69, 176–190. doi:10.1037/0022-3514.69.1.176

Lyubomirsky, S., Caldwell, N. D., & Nolen-Hoeksema, S. (1998). Effects of ruminative and distracting responses to depressed mood on retrieval of autobiographical memorie. Journal of Personality and Social Psychology, 75, 166–177. doi: 10.1037/0022-3514.75.1.166

Martin, L.L., & Tessier, A. (1996). Some ruminative thoughts. R.S. Wyer, Jr. (Ed.), Advances in social cognition, vol. 9, pp. 1–47. Mahwah, NJ: Erlbaum.

Maslach, C. (1982). Burnout: The cost of caring. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Maslach, C., Schaufeli, W., & Leiter, M. (2001). Job burnout. Annu. Rev. Psychol., 52, 397–422. doi:10.1146/annurev.psych.52.1.397

Maslach, C. (2004). Different Perspectives on Job Burnout. PsycCRITIQUES, 49(2). doi:10.1037/004284

May, D. R., Chan, A. Y. L., Hodges, T. D., & Avolio, B. J. (2003). Developing the moral component of authentic leadership. Organizational Dynamics, 32, 247–260. doi: 10.1016/S0090-2616(03)00032-9

Moreno-Jiménez, B., Rodríguez-Muñoz, A., Pastor, J. C., Sanz-Vergel, A. I. & Garrosa, E. (2009). The Moderating Effects of Psychological Detachment and Thoughts of Revenge in Workplace Bullying. Personality and Individual Differences, 46 (3), 359–364. doi: 10.1016/j.paid.2008.10.031

Neider, L. L., & Schriesheim, C. A. (2011). The Authentic Leadership Inventory (ALI): Development and Empirical Tests. The Leadership Quarterly, 22 (6), 1146–1164. doi:10.1016/j.leaqua.2011.09.008

Nichols, T. W., & Erakovich, R. (2013). Authentic leadership and implicit theory: a normative form of leadership?. Leadership & Organization Development Journal, 34(2), 182-195. doi:10.1108/01437731311321931

Niven, K., Sprigg, C. A.,  Armitage, C. J. & Satchwell, A. (2013). Ruminative Thinking Exacerbates the Negative Effects of Workplace Violence. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 86 (1). doi:10.1111/j.2044-8325.2012.02066.x 

Nolen-Hoeksema, S. (2000). The role of rumination in depressive disorders and mixed anxiety/depressive symptoms. Journal of Abnormal Psychology, 109, 504–511. doi: 10.1037/0021-843X.109.3.504

Novicevic, M. M., Harvey, M. G., Buckley, M. R., Brown, J. A., & Evans, R. (2006). Authentic leadership: A historical perspective. Journal of Leadership and Organizational Studies, 13, 64–76.

Peus, C., Wesche, J. S., Streicher B., Braun, S., & Fry, D. (2011). Authentic Leadership: An Empirical Test of Its Antecedents, Consequences, and Mediating Mechanisms. Journal of Business Ethics, 107 (3), 331–348. doi:10.1007/s10551-011-1042-3

Rajah, R., Song, Z., & Arvey, R. D. (2011). Emotionality and Leadership: Taking Stock of the Past Decade of Research. The Leadership Quarterly, 22 (6), 1107–1119. doi:10.1016/j.leaqua.2011.09.006

Ratelle, C., Vallerand, R.J., Mageau, G., Rousseau, F.L., & Provencher, P. (2004). When passion leads to problematic outcomes: A look at gambling. Journal of Gambling Studies, 20, 105–119. doi:10.1023/B:JOGS.0000022304.96042.e6

Riggio, R. E., & Reichard, R. J. (2008). The emotional and social intelligences of effective leadership: An emotional and social skill approach. Journal of Managerial Psychology, 23, 169–185. doi: 10.1108/02683940810850808

Roger, D., & Jamieson, J. (1988). Individual differences in delayed heart-rate recovery following stress: The role of extraversion, neuroticism and emotional control. Personality and Individual Differences, 9, 721–726. doi:10.1016/0191-8869(88)90061-X

Rome, B. K., & Rome, S. C. (1967). Humanistic research on large social organizations. Challenges of humanistic psychology, 181–193.

Ryan, R. M. (1995). Psychological needs and the facilitation of integrative processes. Journal of personality, 63 (3), 397–427. doi:10.1111/j.1467-6494.1995.tb00501.x

Ryan, R. M. , Kuhl, J., & Deci, E. L. (1997). Nature and autonomy: An organizational view of social and neurobiological aspects of self-regulation in behavior and development. Development and psychopathology, 9 (4), 701–728. doi:10.1017/s0954579497001405

Ryan, R. M., & Deci E. L. (2000). Self-determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-being. American Psychologist, 55 (1), 68. doi:10.1037/0003-066x.55.1.68

Schaufeli, W. B., & Janczur, B. (1994). Burnout among nurses - a Polish-Dutch comparison. Journal of cross-cultural psychology, 25 (1), 95–113. doi: 10.1177/0022022194251006

Schaufeli, W. B., van Dierendonck, D., & van Gorp, K. (1996). Burnout and reciprocity: Towards a dual-level social exchange model. Work & Stress, 10, 225–237. doi:10.1080/02678379608256802

Schaufeli, W. B., & Enzmann, D. (1998). The burnout companion to study and practice. London: Taylor & Francis.

Schaufeli, W. B., & Van Dierendonck, D. (2000). Utrechtse Burnout Schaal (UBOS): Testhandleiding. (Utrecht Burnout Scale. Test Manual). Amsterdam: Harcourt Test Services.

Schaufeli, W. B., & Buunk, P. B. (2003). Burnout: An overview of 25 Years of Research on Theorising. In M. J. Schabracq, J. A. M. Winnubst & C. L. Cooper (Eds.), Handbook of work and health psychology. Chichester: Wiley.

Siegrist, J. (1996). Adverse health effects of high-effort/low-reward conditions. J. Occup. Health Psychol. 1 (1), 27–41. doi:10.1037/1076-8998.1.1.27

Skagert, K., Dellve, L., Eklöf, M., Pousette, A., & Ahlborg, G. (2008). Leaders’ Strategies for Dealing with Own and Their Subordinates’ Stress in Public Human Service Organisations.” Applied Ergonomics, 39 (6), 803–811. doi:10.1016/j.apergo.2007.10.006

Spitzmuller, M., & Ilies, R. (2010). Do They [all] See My True Self? Leader’s Relational Authenticity and Followers’ Assessments of Transformational Leadership. European Journal of Work and Organizational Psychology, 19 (3). doi:10.1080/13594320902754040

Stevens, J. (2013). Lessen voor dwangmatige tobbers. Knack, 1 mei 2013, p. 49.

Tate, B. (2008). A longitudinal study of the relationships among self-monitoring, authentic leadership, and perceptions of leadership. Journal of Leadership and Organizational Studies, 15, 16–29. doi:10.1177/1548051808318002

Taylor, S. E. (2010). Mechanisms linking early life stress to adult health outcomes. Proceedings of the National Academy of Sciences, 107(19), 8507-8512. doi:10.1073/pnas.1003890107

Thomas, C. H., & Lankau, M. J. (2009). Preventing burnout: The effects of LMX and mentoring on socialization, role stress, and burnout. Human Resource Management, 48, 417–432. doi:10.1002/hrm.20288

Toor, S., & Ofori, G. (2009). Authenticity and its influence on psychological well-being and contingent self-esteem of leaders in Singapore construction sector. Construction Management and Economics, 27, 299–313. doi:10.1080/01446190902729721

Treynor, W., Gonzalez, R., & Nolen-Hoeksema. (2003). Rumination reconsidered: A psychometric analysis. Cognitive Therapy and Research, 27, 247–259. doi: 10.1023/A:1023910315561

Trilling, L., & Trilling L. (2009). Sincerity and Authenticity. The Charles Eliot Norton Lectures. Harvard University. Geraadpleegd via http://books.google.be/books?id=o9QrCeCFnMIC

Van der Stighelen, G. (2011a). Afscheid Van Een Zoon. De Morgen, 9 maart 2011. Geraadpleegd op 8 maart 2013, via http://www.demorgen.be/dm/nl/983/Nieuws/article/detail/1233428/2011/03/…

Van der Stighelen, G. (2011b). De Best Denkbare Steun. De Standaard, 11 mei 2011. Geraadpleegd op 8 maart 2013, via http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=6K39TJGS

Van der Stighelen, G. (2012). Echt / Druk 1. Terra - Lannoo, Uitgeverij, 2012. Geraadpleegd via http://books.google.be/books?id=O4eeMAEACAAJ

Vallerand, R. J., Blanchard, C., Mageau, G. A., Koestner, R., Ratelle, C., Léonard, M. et al. (2003). Les Passions de l’Âme: On obsessive and harmonious passion. Journal of Personality and Social Psychology, 85, 756–767. doi:10.1037/0022-3514-85.4.756

Vlerick, P. (2001). Personality correlates of burnout : a cross-validation study. In J. De Jonge, P. Vlerick, A. Bussing, & W. Schaufeli (Eds.), Organizational Psychology and Health Care at the Start of a New Millennium, 139–155. München und Mering: Rainer Hampp Verlag.

Walumbwa, F. O., Avolio, B. J., Gardner, W. L., Wernsing, T. S., & Peterson, S. J. (2008). Authentic Leadership: Development and Validation of a Theory-Based Measure. Journal of Management, 34 (1), 89–126. doi:10.1177/0149206307308913

Walumbwa, F. O., Wang, P., Wang, H., Schaubroeck, J., & Avolio, B. J. (2010). Psychological Processes Linking Authentic Leadership to Follower Behaviors. The Leadership Quarterly, 21 (5), 901–914. doi:10.1016/j.leaqua.2010.07.015

Wong, C. A., & Cummings, G. G. (2009). The influence of authentic leadership behaviors on trust andwork outcomes of health care staff. Journal of Leadership Studies, 3(2), 6–23. doi:10.1002/jls.20104

Wong, C. A., Spence Laschinger, H. K., & Cummings, G. G. (2010). Authentic leadership and nurses' voice behaviour and perceptions of care quality. Journal of Nursing Management, 18, 889–900. doi:10.1111/j.1365834.2010.01113.x

Yammarino, F. J. & Dubinsky, A. J. (1992). Superior-subordinate relationships: A multiple level of analysis approach. Human Relations, 45, 575-600.

Yammarino, F. J. & Atwater, L. E. (1993). Understanding self‐perception accuracy: Implications for human resource management. Human Resource Management, 32(23), 231-247. doi:10.1002/hrm.3930320204

Yeow, J., & Martin, R. (2013). The role of self-regulation in developing leaders: A longitudinal field experiment. The Leadership Quarterly, 24(5), 625-637. doi:10.1016/j.leaqua.2013.04.004

 

Download scriptie (1.29 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2014
Promotor(en)
Prof. dr. Peter Vlerick