De beleving van het ouderschap na eiceldonatie

Ingeborg
Van Soye
  • Ingeborg
    Van Soye

De beleving van het ouderschap na eiceldonatie. Een kwalitatief onderzoek naar de wijze van communiceren door ouders na eiceldonatie en de beleving van de asymmetrie in het ouderschap.

Promotor: prof. dr. Peter Rober

Tot op heden is er in de literatuur weinig onderzoek geleverd naar de beleving van de asymmetrie binnen het ouderschap na eiceldonatie. Objectief gezien schuilt er een asymmetrie tussen het genetisch (sociaal-biologisch) ouderschap van de vader en het sociaal-biologisch ouderschap van de moeder. Rapportages belichten voornamelijk de rol van het keuzeproces om donorconceptie al dan niet te vertellen aan de nakomelingen. Bij dit proces heeft men geen kennis over de langetermijngevolgen voor het kind en het gezin.

Vanuit dit gedachtegoed werd in deze masterproef getracht een antwoord te vinden op de vraag naar de beleving van het ouderschap na eiceldonatie, meer bepaald hoe ouders praten over het ouderschap na eiceldonatie en wat de beleving is van de asymmetrie in het ouderschap.

De vier participanten in ons onderzoek zijn twee ouderparen. De vrouwen werden eerder gediagnosticeerd met primaire amenorroe of prematuur ovarieel falen. Bij de mannen werd er geen oorzaak gevonden van verminderde vruchtbaarheid. Aan de hand van een kwalitatief onderzoek met behulp van ongestructureerde face-to-face diepte-interviews werden de ervaringen van de moeder en de vader grondig bestudeerd. Het betreft een longitudinale studie over een periode van twee jaar. De interviews werden gezamenlijk en apart afgenomen. Dit kort vóór en na de bevalling, en op de leeftijd van twee jaar wanneer het kind een eigen karakter heeft ontwikkeld. Door deze methode konden veranderingen opgemerkt worden binnen en tussen de ouderparen. De gegevens werden geanalyseerd op basis van de Grounded Theory benadering.

Moeders na eiceldonatie praten beduidend meer over hun infertiliteit en over de procedure van eiceldonatie. Echter, wanneer het gezin gevormd is, vermindert de noodzaak om het donorverhaal naar buiten te brengen. Het verlies van hun vruchtbaarheid blijft hun dagelijks leven op diverse wijzen beïnvloeden. Uitspraken over de al dan niet genetische verwantschap zijn hierbij van belang.

De ouders in deze studie geven aan geen asymmetrie te ervaren in het ouderschap. Het genetisch niet gerelateerd zijn van de moeder wordt gedeeltelijk gecompenseerd door het zwanger zijn en de bevalling. Ook wordt de klemtoon gelegd op het opvoedingsproces van het kind. De vaders beschouwen hun partners als gelijkwaardig in hun functie als ouder. Doch ervaren deze moeders meerdere bezorgdheden, zowel tijdens de zwangerschap als bij de bevalling alsook bij het grootbrengen van hun kind. Er is sprake van multipele complicaties en faalervaringen. Over het algemeen zijn deze moeders meer ongerust in vergelijking met vrouwen na een natuurlijke zwangerschap. Dit uit zich onder meer in de zorg om het kind al dan niet in te lichten over zijn of haar afkomst. De onvoorwaardelijke steun van de partner wordt door beide ouderfiguren als elementair geacht.

Het zou een meerwaarde bieden om na te gaan of de waargenomen patronen terug te vinden zijn in verder onderzoek.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH

The experience of the parenthood after egg donation. A qualitative study of the way of communicating by parents after egg donation and the experience of the asymmetry in the parenthood.

Promotor: prof. dr. Peter Rober

Until present, little research has been conducted in literature concerning the experience of the asymmetry within the parenthood after egg donation. Objectively, there lurks an asymmetry between the genetic (socio-biological) parenthood of the father and the socio-biological parenthood of the mother. Reports highlight mainly the role of the decision making process to decide whether or not to tell the descendants about the donor conception. In this process, one has no knowledge about the long-term consequences, neither for the child nor the family.

From this range of ideas, this master thesis tries to answer the question about the experience of the parenthood after egg donation, particularly how parents talk about the parenthood after egg donation and their experience of the asymmetry in the parenthood.

The four participants in our research are two parental couples. The women were previously diagnosed with primary amenorrhea or premature ovarian failure. Among the men, there was no cause of reduced fertility. By means of qualitative research using unstructured face-to-face in-depth interviews, the experiences of both mother and father were studied thoroughly. This concerns a longitudinal study over a period of two years. The interviews were conducted together and separately shortly before and after childbirth, and at the age of two years when the child has developed an individual character. By this method, it was possible to notice changes in the parenthood and between the parents. The data were analysed based on the Grounded Theory approach.

Mothers, who have had an egg donation, talk significantly more about their infertility and about the egg donation procedure. However, when the family is formed, the necessity to talk about the donor story diminishes. The loss of their fertility continues to influence their daily lives in many ways. Statements about whether or not being genetically related are of importance in this respect.

The parents in this study indicate not to experience an asymmetry in the parenthood. The mother’s genetic unrelatedness is partially compensated by the events of pregnancy and childbirth. The process of raising the child is emphasised. The fathers consider their partners to be equal in their role as parents. Nonetheless, these mothers do experience several concerns, both during pregnancy and childbirth and in raising their child. There is talk of multiple complications and failure experiences. In general, these mothers are more anxious in comparison to women who have had a natural pregnancy. This expresses itself amongst other in the concern whether or not to inform the child about his or her origins. The unconditional support of the partner is considered elementary by both parent figures.

It would be an added value to determine whether the observed patterns are reflected in further research.

Bibliografie

Afdeling Reproductieve Geneeskunde UZ Gent. (2009). Info voor de acceptor. Eiceldonatie: een bouwsteen voor een nieuw leven [Brochure]. Gent: UZ Gent.

Ahuja, K., Simons, E.G., Fiamanya, W., Dalton, M., Armar, N.A., Kirkpatrick, P. & et al (1996). Egg-sharing in assisted conception: ethical and practical considerations. Human Reproduction, 11, 1126-1131.

Applegarth, L., Goldberg, N., Cholst, I., McGoff, N., Fantini, D., Zellers, N. et al. (1995). Families created through ovum donation: a preliminary investigation of obstetrical outcome and psychosocial adjustment. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 12, 574-580.

Applegarth, L. & Riddle, M. (2007). What do we know and what can we learn from families created through egg donation? Journal of Infant, Child and Adolescent Psychotherapy, 6, 90-96.

Baetens, P., Devroey, P., Camus, M., Van Steirteghem, A.C. & Ponjaert-Kristoffersen, I. (2000). Counselling couples and donors for oocyte donation: the decision to use either known or anonymous oocytes. Human Reproduction, 15, 476-484.

Bartlett, J.A. (1991). Psychiatric issues in non-anonymous oocyte donation. Psychosomatics, 32, 433-437.

Bayle, G. (2003). L’embryon sur le divan: psychopathologie de la conception humaine. Paris: Masson.

Becker, G. (2000). The elusive embryo: how men and women approach new reproductive technologies. Berkley: University of California Press.

Belgian Register for Assisted Reproduction (2011). Report of the College of Physicians for Assisted Reproduction Therapy. Belgium 2014 [Intern document]. Bonheiden: Imelda ziekenhuis.

Bertrand-Servais, M., Letur-Könirsch, H., Raoul-Duval, A. & Frydman, R. (1993). Psychological considerations of anonymous oocyte donation. Human Reproduction, 8, 874-879.

Bjørnholt, M. & Farstad G.R. (2012). ‘Am I rambling?’ On the advantages of interviewing couples together. Qualitative Research 2014, 14, 3-19.

Blake, L., Casey, P., Jadva, V. & Golombok, S. (2012). Marital stability and quality in families created by assisted reproduction techniques: a follow-up study. Reproductive BioMedicine Online, 25, 678-683.

Blake, L., Casey, P., Readings, J., Jadva, J. & Golombok, S. (2010). ‘Daddy ran out of tadpoles’: how parents tell their children that they are donor conceived and what their 7-year-olds understand. Human Reproduction, 25, 2527-2534.

Boivin, J., Scanlan, L.C. & Walker, S.M. (1999). Why are infertile patients not using psychosocial counselling? Human Reproduction, 14, 1384-1391.

Brucker, P.S. & McKenry, P.C. (2004). Support from health care providers and the psychological adjustment of individuals experiencing infertility. Journal of Obstetric Gynecologic and Neonatal Nursing, 33, 597-603.

Carter, J., Applegarth, L., Josephs, L., Grill, E., Baser, R.E. & Rosenwaks, Z. (2011). A cross-sectional cohort study of infertile women awaiting oocyte donation: the emotional, sexual, and quality-of-life impact. Fertility and Sterility, 95, 711-716.

Centrum voor Reproductieve Geneeskunde UZ Brussel (2014). Er zit meer in u! Opgehaald 9 juni 2014, van http://www.eiceldonor.be

Charmaz, K. (2000). Constructivist and objectivist grounded theory. In N., Denzin & Y., Lincoln, Y. (Eds.) Handbook of qualitative research (pp. 509-535). California: Sage.

Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory: a practical guide through qualitative analysis. UK: Sage.

Chen, T.H., Chang, S.P., Tsai, C.F. & Juang, K.D. (2004). Prevalence of depressive and anxiety disorders in an assisted reproductive technique clinic. Human Reproduction, 19, 2313-2318.

Cochini, A., Letur-Könirsch, H., Granet, P., Wainer, R. & Cupa, D. (2011). Le vécu des patientes et les représentations maternelles au fil des étapes d’un don d’ovocytes. Gynécology Obstétrique & Fertilité, 39, 533-537.

Colpin, H. (1994). Het opvoeden van een kind na medisch begeleide bevruchting. Onderzoeksinstrumentarium [Intern onderzoeksrapport]. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, Centrum voor Gezinspedagogiek.

Daniels, K., (1997). The controversy regarding privacy versus disclosure among patients using donor gametes in assisted reproductive technology. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 14, 373-375.

Daniels, K., Gillet, W. & Grace, V. (2009). Parental information sharing with donor insemination conceived offspring: a follow-up study. Human Reproduction, 5, 1099-1105.

Daniluk, J.C. & Hurtig-Mitchell, J. (2003). Themes of hope and healing: infertile couples’ experiences of adoption. Journal of Counselling and Development, 18, 389-399.

Denzin, N. & Lincoln, Y. (2008). The landscape of qualitative research. US: Sage.

De Rop, C. (2012). Cursus gynaecologie [Cursustekst]. Lier: Hogeschool Thomas More Lier.

De Verdwaalde Ooievaar vzw // Netwerk Fertiliteit (2014). De verdwaalde ooievaar. Opgejaald 9 juni 2014, van http://www.deverdwaaldeooievaar.be

Dhillon, R., Cumming, C.E. & Cumming, D.C. (2000). Psychological well-being and coping patterns in infertile men. Fertility and Sterility, 74, 702-706.

D’Hooghe, T. (2013). Onderzoek en behandeling van verminderde vruchtbaarheid [Cursustekst]. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven.

D’Hooghe, T., Enzlin, P. & Vanderschueren, D. (2005). Baby’s gevraagd! Over de mogelijkheden en beperkingen van vruchtbaarheidsbehandelingen. Leuven: Acco.

Dienst communicatie UZ Leuven (2012). Leuvens universitair fertiliteitscentrum: informatie voor patiënten [Brochure]. Leuven: UZ Leuven.

Domar, A., Zuttermeister, P.C. & Friedman, R. (1993). The psychological impact of infertility: a comparison with patients with other medical conditions. Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology, 14, 45-52.

Donkor, E.S. & Sandall, J.(2007). The impact of perceived stigma and mediating social factors on infertility-related stress among women seeking infertility treatment in Southern Ghana. Social Science and Medicine, 65, 1683-1694.

Donorfamilies vzw (2013). Hallo, welkom bij vzw Donorfamilies! Opgehaald 9 juni 2014, van http://www.donorfamilies.be

Dulitzski, M., Soriano, D., Schiff, E., Chetrit, A., Mashiach, S. & Seidman, D.S. (1998). Effect of very advanced maternal age on pregnancy outcome and rate of cesarean delivery. Obstetrics & Gynecology, 92, 935-939.

Edwards, R. (1991). New conceptions: biosocial innovations and the family. Journal of Marriage and the Family, 53, 349-360.

Fassino, S., Pierò, A., Boggio, S., Piccioni, V. & Garzaro, L., (2002). Anxiety, depression and anger suppression in infertile couples: a controlled study. Human Reproduction, 17, 2986-2994.

Ferraretti, A.P., Goossens, V., Kupka, M., Bhattacharya, S., de Mouzon, J., Castilla, J.A. et al. (2013). Assisted reproductive technology in Europe, 2009: results generated from European registers by ESHRE. Human Reproduction, 28, 2318-2331.

Firestone, W.A. (1993). Alternative arguments for generalizing from data as applied to qualitative research. Educational Researcher, 22, 16-23.

Franklin, S. (1997). Embodied progress: a cultural account of assisted conception. UK: Routledge.

Freya vzw (2013). Vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen. Opgehaald 14 juli 2014, van http://www.freya.nl

Glaser, B. & Strauss, A. (1967). The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research. US: Aldine de Gruyter.

Golombok, S. (1997). Parenting and secrecy issues related to children of assisted reproduction. Journal of Assisted and Reproductive Genetics, 14, 375-378.

Golombok, S., Blake, L., Casey, P., Roman, G. & Jadva, V. (2013). Children born through reproductive donation: A longitudinal study of psychological adjustment. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 54, 653-660.

Golombok, S., Jadva, V., Lycett, E., MacCallum, F. & Rust, J. (2006). Non-genetic and non-gestational parenthood: consequences for parent-child relationships and the psychological well-being of mothers, fathers and children at age 3. Human Reproduction, 21, 1918-1924.

Golombok, S., Jadva, V., Lycett, E., Murray, C. & MacCallum, F. (2005). Families created by gamete donation: follow-up at age 2. Human Reproduction, 20, 286-293.

Golombok, S., Lycett, E., MacCallum, F., Javda, V., Murray, C., Rust, J. et al. (2004). Parenting infants conceived by gamete donation. Journal of Family Psychology, 18, 443-452.

Golombok, S., Murray, C., Brinsden, P. & Abdalla, H. (1999). Social versus biological parenting: family functioning and the socioemotional development of children conceived by egg or sperm donation. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 40, 519-527.

Golombok, S., Readings, J., Blake, L., Casey, P., Mellish, L., Marks, A. et al. (2011). Children conceived by gamete donation: psychological adjustment and mother-child relationships at age 7. Journal of Family Psychology, 25, 230-239.

Gottlieb, C., Lalos, O. & Lindblad, F. (2000). Disclosure of donor insemination to the child: the impact of Swedish legislation on couples’ attitudes. Human Reproduction, 9, 2052-2056.

Greenfeld, D.A., Greenfeld, D.G., Mazure, C., Keefe, D. & Olive, D. (1998). Do attitudes toward disclosure in donor oocyte recipients predict the use of anonymous versus directed donation? Fertility and Sterility, 70, 1009-1014.

Greenfeld, D.A. & Klock, S.C. (2004). Disclosure decisions among known and anonymous oocyte donation recipients. Fertility and Sterility, 81, 1565-1571.

Greil, A.L. (1997). Infertility and psychosocial distress: a critical review of the literature. Social Science and Medicine, 45, 1679-1704.

Hahn, S.J. & Craft-Rosenberg, M. (2002). The disclosure decisions of parents who conceive children using donor eggs. Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing, 31, 283-293.

Haimes, E., 1993. Theory and methodology in the analysis of the policy process: a case study of the Warnock Committee on Human Fertilization and Embryology. In M., Hill, (Ed.), New Agendas in the Study of the Policy Process (pp.152-175). Hemel Hemstead, Harvester Wheatsheaf.

Hallebone, E. (1991). Non-genetic mothers and their ‘own’ children: infertility and IVF donor birth. Australian Journal of Social Issues, 25, 122-136.

Hansen, M., Kurinczuk, J.J., Bower, C. & Webb, S. (2002). The risk of major birth defects after intracytoplasmic sperm injection and in vitro fertilization. The New England Journal of Medicine, 346, 725-732.

Hargreaves, K. (2006). Constructing families and kinship through donor insemination. Sociology of Health & Ilness, 28, 261-283.

Harrison, J., Maguire, P. & Pitceathly, C. (1995). Confiding in crisis: gender differences in pattern of confiding among cancer patients. Social Science and Medicine, 41, 1255-1260.

Heineman, M.J., Bleker, O.P., Evers, J.L.H. & Heintz, A.P.M. (2005). Obstetrie en gynaecologie. De voortplanting van de mens (5e druk). Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.

Hennink, M., Hutter, I. & Bailey, A. (2011). Qualitative research methods. London: Sage.

Hershberger, P. (2007). Pregnant, donor oocyte recipient women describe their lived experience of establishing the ‘Family lexicon’. The Association of Women’s Health, Obstetric and Neonatal Nurses, 36, 161-167.

Hershberger, P., Klock, S.C. & Barnes, R.B. (2007). Disclosure decisions among pregnant women who received donor oocytes: a phenomenological study. Fertility and Sterility, 87, 288-296.

Huys, J., Evers-Kiebooms, G. & d’Ydewalle, G. (1992). Decision making in the context of genetic risk: the use of scenarios. Birth Defects Original Article Series, 28, 17-20.

Indekeu, A. (2013a). Gametendonatie: ethische visies [Powerpoint]. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven.

Indekeu, A. (2013b). Parenthood by donor conception. Exploring (intended) parents’ experiences and disclosure behaviour. Doctoral dissertation, KU Leuven, 2013.

Indekeu, A., D’Hooghe, T., De Sutter, P., Demyttenaere, K., Vanderschueren, D., Vanderschot, B & et al. (2012). Parenthood motives, well-being and disclosure among men from couples ready to start treatment with intrauterine insemination using their own sperm or donor sperm. Human Reproduction, 27, 159-166.

Instituut Samenleving & Technologie (2009). Fertiliteitsbehandelingen: de realiteit voorbij de technologie [Brochure]. Brussel: Vlaams Parlement.

Jadva, V., Casey, P, Readings, J., Blake, L. & Golombok, S. (2011). A longitudinal study of recipients’ views and experiences of intra-family egg donation. Human Reproduction, 26, 2777-2782.

Kirkland, A., Power, M., Burton, G., Baber, R., Studd, J. & Abdalla, H. (1992). Comparison of attitudes of donors and recipients to oocyte donation. Human Reproduction, 7, 355-357.

Kirkman, M. (2008a). Being a ‘real’ mum: motherhood through donated eggs and embryos. Women's Studies International Forum, 31, 241–248.

Kirkman, M. (2008b). Egg and embryo donation and the meaning of motherhood. Women and Health, 38, 1-18.

Klock, S.C. & Greenfeld, D.A. (2004). Parents’ knowledge about the donors and their attitudes toward disclosure in oocyte donation. Human Reproduction, 19, 1575-1579.

Klock, S.C., Jacob, M.C. & Maier, D. (1994). A prospective study of donor insemination recipients, secrecy, privacy and disclosure. Fertility and Sterility, 62, 477-484.

Konrad, M. (2005). Nameless relations: anonymity, melanesia and reproductive gift exchange between British ova donors and recipients. New York: Berghahn Books.

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Interviews: learning the craft of qualitative research interviewing. London: Sage.

Lalos, A., Gottlieb, C. & Lalos, O. (2007). Legislated right for donor-insemination children to know their origin: a study of parental thinking. Human Reproduction, 22, 1759-1768.

Landau, R. (1998). The management of genetic origins: secrecy and openness in donor assisted conception in Israel and elsewhere. Human Reproduction, 13, 3268-3273.

Laruelle, C., Place, I., Demeestere, I., Englert, Y. & Delbaere, A. (2011). Anonymity and secrecy options of recipient couples and donors, and ethnic origin influence in three types of oocyte donation. Human Reproduction, 26, 382-390.

Lessor, R. (1993). All in the family: social processes in ovarian egg donations between sisters. Sociology of Health and Illness, 15, 393-413.

Lindblad, F., Gottleib, C. & Lalos, O. (2000). To tell or not to tell? What parents think about telling their children that they were born following donor insemination. Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology, 21, 193-203.

MacDougall, K., Becker, G., Scheib, J.E. & Nachtigall, R.D. (2007). Strategies for disclosure: how parents approach telling their children that they were conceived with donor gametes. Fertility and Sterility, 87, 524-533.

Millheiser, L.S., Helmer, A.E., Quintero, R.B., Westphal, L.M., Milki, A.A. & Lathi, R.B. (2010). Is infertility a risk factor for female sexual dysfunction? A case-control study. Fertility and Sterility, 94, 2022-2025.

Monach, J.H. (1993). Childless: no choice. The experience of involuntary childlessness. UK: Routledge.

Montazeri, A. (2007). Infertility and health related QOL: a mini review of the literature. Journal of Family Planning and Reproductive Health Care, 1, 55-58.

MSD Be Well (2011). KinderWens.be. Opgehaald 9 juni 2014, van http://www.kinderwens.be/onvruchtbaarheid/belangrijkste-oorzaken-van-vrouwelijke-onvruchtbaarheid

Murray, C. & Golombok, S. (2003). To tell or not to tell: the decision-making process of egg-donation parents. Human Fertility, 6, 89-95.

Murray, C., MacCallum, F. & Golombok, S. (2006). Egg donation parents and their children: follow-up at age 12 years. Fertility and Sterility, 85, 610-618.

Nachtigall, R.D.,  Pitcher, L., Tschann, J.M., Becker, G. & Szkupinski Quigora, S. (1997). Stigma, disclosure and family functioning among parents of children conceived through donor insemination. Fertility and Sterility, 68, 83-89.

Olshansky, E.F. (1987). Identity of self as infertile: an example of theory generating research. Advances in Nursing Science, 9, 54-63.

Pennings, G. (1997). The ‘double track’ policy for donor anonymity. Human Reproduction, 12, 2839-2844.

Pennings, G. (2007). Decision-making authority of patients and fertility specialists in Belgian law. Reproductive BioMedicine Online, 15, 19-23.

Pettee, D. & Weckstein, L. (1993). A survey of parental attitudes toward oocyte donation. Human Reproduction, 8, 1963-1965.

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2010). Generalization in quantitative and qualitative research: myths and strategies. International Journal of Nursing Studies, 47, 1451-1458.

Porter, D. & Cervantes, G. (2006). All about mom: from Mark Twain to Maya Angelou: insights, thoughts, and life lessons on motherhood. Avon: Adams Media.

Raoul-Duval, A., Letur-Könirsch, H. & Frydman, R. (1992). Anonymous oocyte donation: a psychological study of recipients, donors and children. Human Reproduction, 7, 51-54.

Rashidi, B., Montazeri, A., Ramezanzadeh, F., Shariat, M., Abedinia, N. & Ashrafi, M. (2008). Health-related QOL in infertile couples receiving IVF or ICSI treatment. BMC Health Services Research, 8, 186.

Readings, J., Blake, L., Casey, P., Jadva, V. & Golombok, S. (2011). Secrecy, disclosure and everything in-between: decisions of parents of children conceived by donor insemination, egg donation and surrogacy. Reproductive BioMedicine Online, 22, 485-495.

Repokari, L., Punamäki, R.L., Unkila-Kallio, L., Vilska, S., Poikkeus, P., Sinkkonen, J. et al. (2007). Infertility treatment and marital relationships: a 1-year prospective study among successfully treated ART couples and their controls. Human Reproduction, 22, 1481-1491.

Rumball, A. & Aidar, V. (1999). Telling the story: parents’ scripts for donor offspring. Human Reproduction, 14, 1392-1399.

Salha, O., Sharma, V., Data, T., Nugent, D., Rutherford, A.J., Tomlinson, A.J. et al. (1999). The influence of donated gametes on the incidence of hypertensive disorders of pregnancy. Human Reproduction, 14, 2268-2273.

Sandelowski, M. (1991). Compelled to try: the never-enough quality of conceptive technology. Medical Anthropology Quarterly, 5, 29-47.

Scheib, J.E., Riordan, M. & Shaver, P.R. (2001). Choosing between anonymous and identity-release sperm donors: recipient and donor characteristics. Reproductive Technologies, 10, 50-58.

Seal, C. (1991). Quality in qualitative research. Qualitative inquiry, 5, 465-478.

Shaw, K.J. & Sauer, M.V. (1995). Obstetric care of surrogates and recipients of donor oocytes. Seminars in Reproductive Endocrinoy, 13, 237-243.

Sheffer-Mimouni, G., Mashiach, S., Dor, J., Levran, D. & Seidman, D. (2002). Factors influencing the obstetric and perinatal outcome after oocyte donation. Human Reproduction, 17, 2636-2640.

Shehab, D., Duff, J., Pasch, L.A., MacDougall, K., Scheib, J.E. & Nachtigall, R.D. (2008). How parents whose children have been conceived with donor gametes make their disclosure decision: contexts, influences, and couple dynamics. Fertility and Sterility, 89, 179-187.

Silverman, D. (2006). Interpreting qualitative data: methods for analysing talk, text and interaction (third ed.). London: Sage.

Smith, J.A., Flowers, P. & Larkin, M. (2009). Interpretative phenomenological analysis: theory, method and research. London: Sage.

Snowdon, C. (1994). What makes a mother? Interviews with women involved in egg donation and surrogacy. Blackwell Scientific Publications, Inc., 21, 77-84.

Söderström-Anttila, V. (2001). Pregnancy and child outcome after oocyte donation. Human Reproduction Update, 7, 28-32.

Söderström-Anttila, V., Foudila, T. & Hovatta, O. (2001). Oocyte donation in infertility treatment. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 80, 191-199.

Söderström-Anttila, V., Sajaniemie, N., Tiitinen, A. & Hovatta, O. (1998). Health and development of children born after oocyte donation compared with that in those born after in vitro fertilization, and the parents’ attitudes regarding secrecy. Human Reproduction 1998, 13, 2009-2015.

Söderström-Anttila, V., Sälevaara, M. & Suikkari, A.M. (2010). Increasing openness in oocyte donation families regarding disclosure over 15 years. Human Reproduction, 25, 2535-2542.

Spencer, L., Ritchie, J., Lewis, J. & Dillon, L. (2003). Quality in qualitative evaluation: a framework for assessing research evidence.

Stoop, D., Baumgarten, M., Haentjens, P., Polyzos, N., De Vos, M., Verheyen, G. et al. (2012). Obstetric outcome in donor oocyte pregnancies: a matched-pair analysis. Reproductive Biology and Endocrinology 2012, 10, 1-9.

Stuart-Smith, S.J., Smith, J.A. & Scott, E.J. (2011). Treatment decision making in anonymous donor egg in-vitro fertilisation: a qualitative study of childless women and women with genetically related children. Human Fertility, 14, 97-105.

Stuart-Smith, S.J., Smith, J.A. & Scott, E.J. (2012). To know or not to know? Dilemmas for women receiving unknown oocyte donation. Human Reproduction, 27, 2067-2075.

Stumph, A. (1986). Redefining mother: a legal matrix for new reproductive technologies. Yale Law J, 96, 187-208.

Tan, S., Hahn, S., Benson, S., Janssens, O.E., Dietz, T., Kimmig, R. et al. (2008). Psychological implications of infertility in women with a polycystic ovary syndrome. Human Reproduction, 23, 2064-2071.

Tymstra, T. (2007). ‘At least we tried everything’: about binary thinking, anticipated decision regret and the imperative character of medical technology. Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology, 28, 131.

Van Berkel, D., Candido, A. & Pijffers, W.H. (2007). Becoming a mother by non-anonymous egg donation: secrecy and the relationship between egg recipient, egg donor and egg donation child. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 28, 97-104.

Van Zwieten, M. & Willems, D. (2004). Methodologie van kwalitatief onderzoek: waardering van kwalitatief onderzoek. Huisarts & Wetenschap, 47, 631-635.

Vayena, E. & Golombok, S. (2012). Challenges in intra-family donation. In M., Richards, G., Pennings & J. Appleby (Eds.), Reproductive donation (pp.168-188). Cambridge: Cambridge University Press.

Verschelden, G. (2004). Algemene praktische rechtsverzameling: afstamming. Mechelen: Kluwer.

Wang, J.X., Knottnerus, A.M., Schuit, G., Norman, R.J., Chan, A. & Dekker, G.A. (2002). Surgically obtained sperm, and risk of gestational hypertension and pre-eclampsia. Lancet, 359, 673-674.

Weil, E., Cornet, D., Sibony, C., Mandelbaum, J. & Salat-Baroux, J. (1994). Psychological aspects in anonymous and non-anonymous oocyte donation. Human Reproduction, 9, 1344-1347.

Weiss, J.L., Malone, F.D., Vidaver, J., Ball, R.H., Nyberg, D.A., Comstock, C.H. et al. (2004). Threatened miscarriage: risk factor for poor pregnancy outcome, a population based screening study. American Journal of Obstetrics & Gynaecoly, 190, 745-750.

Wischman, T.H. (2010). Sexual disorders in infertile couples. Journal of Sexual Medicine, 7, 1868-1876.

Wrobel, G., Kohler, J., Grotevant, H. & McRoy, R. (2003). The Family Adoption Communication (FAC) Model: identifying pathways of adoption related communication. Adoption Quarterly, 7, 53-84.

Xiong, X., Saunders, L.D., Wang, F.L. & Demianczuk, N.N. (2001). Gestational diabetes mellitus: prevalence, risk factors, maternal and infant outcomes. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 75, 221-228.

Yee, S., Blyth, E. & Tsang, A.K.T (2011). Views of donors and recipients regarding disclosure to children following altruistic known oocyte donation. Reproductive BioMedicine Online, 23, 851-859.

Download scriptie (3.98 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2014