De invloed van Mind Maps op het (meta)cognitief leerstrategiegebruik en de motivatie. Een interventiestudie in de derde graad lager onderwijs bij leerlingen met en zonder lage prestaties of leerproblemen.

Jolien
Schoukens

Mind Maps in het onderwijs – puur tijdverlies of wetenschappelijk effectief?

“Mind Maps; het letterlijk in kaart brengen van gedachten”

Sinds enkele jaren duiken Mind Maps steeds meer op in educatieve contexten zoals in lagere scholen. Heeft het aanleren van deze techniek invloed op het leerproces van leerlingen of is het puur tijdverlies? Wetenschappelijk onderzoek is de beste manier om hierover uitsluitsel te bieden.

Iedereen herinnert zich nog de tijd dat hij/zij op de schoolbanken zat in de lagere school. Vaardigheden die ieder mens voor de rest van zijn leven zal blijven gebruiken werden er aangeleerd: lezen, schrijven, rekenen ... Laat ‘het leren’ nu juist het uitgangspunt zijn waarbinnen deze studie is opgebouwd. Meer specifiek wordt het effect van Mind Map-trainingsessies op het zelfregulerend leren van leerlingen bij het begrijpend lezen binnen de derde graad lager onderwijs bestudeerd.

Zelfregulerend leren
Met zelfregulerend leren wordt bedoeld dat er wordt gekeken naar de manier waarop leerlingen leren, de kennis die leerlingen zelf hebben over hoe ze leren en welke rol motivatie hierbij speelt.

Dit zelfregulerend leren is een belangrijke manier om op een actieve en effectieve manier te werken aan de leergebiedoverschrijdende eindtermen ‘leren leren’ in het lager onderwijs. Het belang om deze vaardigheden aan te leren in de lagere school uit zich zeker met betrekking tot begrijpend lezen en leren. Deze vaardigheden zijn ook cruciaal in het middelbaar onderwijs waar de leerlingen steeds grotere hoeveelheden informatie uit teksten moeten verwerken en verwerven.

Mind Mapping
Om aan het zelfregulerend leren tegemoet te komen, zijn er strategieën nodig om gestructureerd te kunnen leren. Mind Mapping is hier een voorbeeld van. Mind Mapping is een schematiseertechniek dat gebruikt wordt om op een gestructureerde manieren teksten samen te vatten. Maar wat maakt Mind Maps verschillend van andere technieken?  Bij Mind Maps staan zowel het inhoudelijke (de kernwoorden) als het visuele (de afbeeldingen) centraal. Met de Mind Map-techniek gaan leerlingen ook actief hun voorkennis koppelen aan nieuwe informatie en ideeën. Deze multisensoriële techniek, die beide hersenhelften activeert, laat leerlingen gebruikmaken van meerdere aspecten van hun hersenen wat enkel voordelen te bieden heeft. Optimaal Mind Mappen is gebaseerd op het respecteren van een aantal regels met betrekking tot de organisatie, de vormgeving en de inhoud van de Mind Maps.

 

Het leren, de beleving, de waardering en het competententiegevoel bij Mind Mapping
Bovenstaande aspecten werden in kaart gebracht met behulp van de opzet van een Mind Map-interventie in de derde graad lager onderwijs. Deze tien weken durende Mind Map training vond plaats in vijf basisscholen in Vlaanderen (elf klassen, in totaal 220 leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar). Deze interventie, met bijhorende lespakketten, nam wekelijks één uur in beslag waarbij de thema’s van de lessen aansloten bij de eindtermen Nederlands, wereldoriëntatie en de leergebiedoverschrijdende eindtermen ‘leren leren’. Wat bleek? Na de training toonden de leerlingen overwegend positieve effecten  van de interventie op hun leren en de kennis die ze hebben over hun leren. Dit was het geval voor zowel leerlingen met lage, middelmatige, hoge prestaties als voor leerlingen met een leerprobleem. Deze positieve evolutie was ook te zien door de kwaliteitsverbetering van hun gemaakte Mind Maps. De leerlingen zelf gaven aan dat ze in een mindere mate de positieve effecten ondervonden van deze interventie. Toch bleken deze effecten overwegend positief aanwezig te zijn wanneer de gebruikte leerstrategieën en schematiseertechnieken onder de loep genomen werden. Hiernaast ervoeren de meeste leerlingen de interventie als aangenaam en had deze een positief effect op hun motivatie om de Mind Mapping-techniek verder te blijven gebruiken. De leerlingen voelden zich na de training ook voldoende competent om Mind Maps te maken en ze hadden er een positieve waardering over. Dit laatste was zelf sterker aanwezig bij leerlingen die minder goed presteren en bij leerlingen met een leerprobleem. Het meest enthousiast waren de meeste leerlingen over het kleurgebruik bij het maken van Mind Maps. De vereiste tijd nodig voor het opstellen van kwaliteitsvolle Mind Maps werd als een mogelijk struikelblok aangehaald voor verder gebruik in latere studies.

Ter conclusie toont deze studie aan dat oefenen op de Mind Map-vaardigheden in de derde graag lager onderwijs met betrekking tot begrijpend lezen zeker geen tijdverspilling is. De resultaten tonen overwegend positieve effecten op verschillende domeinen van het leren voor leerlingen met lage, middelmatige en goede prestaties als voor leerlingen met een leerprobleem. Het loont dus zeker de moeite om leerlingen op een efficiënte en effectieve manier te stimuleren in hun zelfregulerend leren en hen te laten experimenteren met Mind Maps. Hierbij is het geven van goede instructies noodzakelijk en dient er voldoende aandacht geschonken te worden aan het differentiëren tussen leerlingen. Dit is ook belangrijk om de transfer van de geleerde strategieën naar andere leergebieden te optimaliseren.

Bibliografie

Referenties

              Ansari, D., De Smedt, B., & Grabner, R.H. (2012). Neuroeducation – A Critical Overview of An Emerging Field. Neuroethics, 5, 105–117. doi:10.1007/s12152-011-9119-               3

             Antoni, A.V.D., Zipp, G.P., Olson, V.G., & Cahill, T.F. (2010). Does the mind map learning strategy facilitate information retrieval and critical thinking in medical students?              BMC Medical Education, 10, 1-11. doi:10.1186/1472-6920-10-61    

Aughenbaugh, J.M., & Herrmann, J.W. (2008). Reliability-Based Decision Making: A Comparison of Statistical Approaches. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.216.8443

Auld, G.W., Diker, A., Bock, A.,  Boushey, C.J., Bruhn, C.M., Cluskey, M., … Zaghloul, S.(2007). Development of a Decision Tree to Determine Appropriateness of NVivo in Analyzing Qualitative Data Sets. Journal of Nutrition Education and Behavior, 39( 1), 37-47. doi: 10.1016/j.jneb.2006.09.006

              Ausubel, D. P. (1968). Educational psychology: A cognitive view. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Aydin, G., & Balim, A.G. (2009). Technologically – supported mind and concept maps prepared by students on the subjects of the unit “systems in our body”. Procedia Social and Behavioral Sciences 1, 2838–2842. doi:10.1016/j.sbspro.2009.01.505

Baird, G.L., Scott, W.D., Dearing, E., & Hamill, S.K. (2009). Cognitive self-regulation in youth with and without learning disabilities: academic self-efficacy, theories of intelligence, learning vs. performance goal preferences, and effort attributions. Journal of Social and Clinical Psychology, 28 (7), 881-908. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/224873107?accountid=11077

Ballarini, F., Martinez, M.C, Perez M.D., Moncada, D., & Viola, H. (2013). Memory in  Elementary School Children Is Improved by an Unrelated Novel Experience. PLoS ONE, 8(6), 1-7. doi:10.1371/journal.pone.0066875

Belgisch Staatsblad. (2009). Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het basis- en secundair onderwijs. Belgisch Staatsblad, 226, 45442-45560. Retrieved from http://www.ejustice.just.fgov.be/

Blanchard, L.T., Gurka, M.J., & Blackman, J.A. (2007). Learning disabilities are the most commonly diagnosed emotional, developmental or behavioural problem of US children. Evid Based Mental Health, 10 (29), 29-30. doi: 10.1136/ebmh.10.1.29

Boekaerts, M. (1999). Self-regulated learning: where we are today. International Journal of Educational Research, 31, 445-457. http://dx.doi.org/10.1016/S0883-0355(99)00014-2,

Braten, I., & Samuelstuen, M.S. (2007). Measuring strategic processing: comparing task-specific self-reports to traces. Metacognition Learning, 2, 1–20. Doi:10.1007/s11409-007-9004-y

Brinkmann, A. (2009). Knowledge Maps – Tools for building structure in mathematics. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.138.4802

Budd, J.W. (2004). Mind Maps As Classroom Exercises. Journal of  Economic Education, 5 (1), 35-46. doi:10.3200/JECE.35.1.35-46

Butler, D.L.(2002). Individualizing Instruction in Self-Regulated Learning. Theory into practice, 41(2), 81-92. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/218832723?accountid=11077

Buzan, T. (2005). The ultimate book of mind maps. Londen: Harper Collins Publishers.

Buzan, T. (2006). Use your head. Innovative learning and thinking techniques to fulfil your mental potential (7th ed.). Londen: BBC Active.

Buzan, T., & Buzan B. (1993). The Mind Map Book: How to use radiant thinking to maximize your brain’s untapped potential. Londen: BBC Books.

Buzan, T., & Buzan B. (2008). Mindmappen: voor een beter geheugen en creatiever denken (3th ed.). Amsterdam: Pearson Education Benelux.

Caliskan, M., & Sunbul, A.M. (2011). The Effects of Learning Strategies Instruction on Metacognitive Knowledge, Using Metacognitive Skills and Academic Achievement (Primary Education Sixth Grade Turkish Course Sample). Educational Sciences: Theory & Practice, 11 (1), 148-153. Retrieved from  http://search.proquest.com/docview/861327993?accountid=11077

Choudhary, M.G., Jain, A., Chahar, C.K., & Singhal, A.K. (2012). A Case Control Study on Specific Learning Disorders in School Going Children in Bikaner City. Indian J Pediatr, 79(11), 1477–1481. doi:10.1007/s12098-012-0699-7

Cleary, T.J., & Zimmerman, B.J. (2004). Self-regulation Empowerment Program: A School-based Program To Enhance Self-regulated And Self-motivated Cyclus Of Student Learning. Psychology in the Schools, 41(5), 537-550. doi:10.1002/pits.10177

Cohen, E.F., & Morley, C.P. (2009). Children, ADHD, and Citizenship. Journal of Medicine and Philosophy, 34, 155 – 180. doi:10.1093/jmp/jhp013

Cronbach, L.J., & Shavelson R.J. (2004). My current thoughts on coefficient alpha and successor procedures. Educational and Psychological Measurement, 64 (3), 391-418. doi: 10.1177/0013164404266386

Danna, J., Paz-Villagran, V., & Velay J-L. (2013). Signal-to-Noise velocity peaks difference: A new method for evaluating the handwriting movement fluency in children with dysgraphia. Research in Developmental Disabilities, 34, 4375–4384. http://dx.doi.org/10.1016/j.ridd.2013.09.012

de Bilde, J., Vansteenkiste, M., & Lens, W. (2011). Understanding the association between future time perspective and self-regulated learning through the lens of self-determination theory. Learning and Instruction 21, 332-344. doi:10.1016/j.learninstruc.2010.03.002

Dexter, D.D., & Hughes, C.A. (2011). Graphic Organizers And Students With Learning Disabilities: A Meta-analysis. Learning Disabitity Quarterly, 34(1), 51-72. Retrieved from  http://ldq.sagepub.com/content/34/1/51.short

DiCecco, V.M. & Gleason, M.M. (2002). Using Graphic Organizers to Attain Relational Knowledge From Expository Text. Journal of learning disabilities, 35(4), 306-320. doi:10.1177/00222194020350040201

Dignath, C., Buettner G., & Langfeldt H-P. (2008). How can primary school students learn self-regulated learning strategies most effectively? A meta-analysis on self-regulation training programmes. Educational Research Review, 3, 101–129. doi:10.1016/j.edurev.2008.02.003

Dignath, C., & Büttner, G. (2008). Components of fostering self-regulated learning among students. A meta-analysis on intervention studies at primary and secondary school level. Metacognition Learning, 3, 231–264. doi:10.1007/s11409-008-9029-x

Egan, M. (1999). Reflections on effective use of grahic organizers. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 42 (8), 641-645. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/216942532?accountid=11077

Englert, C. S., & Mariage, T.V. (1991). Making students partners in the comprehension process: Organizing the reading "POSSE". Learning Disability Quarterly, 14(2), 123-138. doi: 10.2307/1510519

Farrand, P. Hussain, F., & Hennessy, E. (2002). The efficacy of the ‘mind map’ study technique. Medical Education, 36, 426–431. doi:10.1046/j.1365-2923.2002.01205.x

Firth, N., Greaves, D., & Frydenberg, E. (2010). Coping Styles and Strategies: A Comparison of Adolescent Students With and Without Learning Disabilities. Journal of Learning Disabilities, 43(1), 77–85. doi: 10.1177/0022219409345010

              Fitzpatrick, J. (2006). An evaluative case study of the dilemmas experienced in designing a self-assessment strategy for Community Nursing students. Assessment &                   Evaluation in Higher Education, 31 (1), 37–53. doi:10.1080/02602930500262361

Gadeyne, E., Ghesquière, P., & Onghena, P. (2004). Psychosocial functioning of young children with learning problems. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45(3),  510–521. doi: 10.1111/j.1469-7610.2004.00241.x

Gajria, M., Jitendra, A.K., Sood, S., & Sacks, G. (2007). Improving Comprehension of Expository Text in Students With LD: A Research Synthesis. Journal of learning disabilities, 40(3), 210-225. doi:10.1177/00222194070400030301

Garcia-Sanchez, J-N., & Fidalgo-Redondo, R. (2006). Effect Of Two Types Of Self-regulatory Instruction Programs On Students With Learning Disabilities In Writing Products, Processes, And Self Efficacy. Learning Disability Quarterly, 29 (3), 181-211. Retrieved from  http://search.proquest.com/docview/233086250?accountid=11077

Ghaziuddin, M., & Al-Owain M. (2013). Autism Spectrum Disorders and Inborn Errors of Metabolism: An Update. Pediatric Neurology, 49, 232-236. http://dx.doi.org/10.1016/j.pediatrneurol.2013.05.013

Green, J. C., & Caracelli, V.J. (1997). Advances in mixed-method evaluation: The challenges and benefits of integrating diverse paradigms. New directions for evaluation, ed.American Evaluation Association. San Francisco: Jossey-Bass.

Guastello, E.F., Beasley, T.M., & Sinatra, R.C. (2000). Concept Mapping Effects on Science Content Comprehension of Low-Achieving Inner-City Seventh Graders. Remedial and special education, 21(6), 356-365. doi:10.1177/074193250002100605  

Hoover, R.S., & Koerber, A.L.(2011). Using NVivo to Answer the Challenges of Qualitative Research in Professional Communication: Benefits and Best Practices:Tutorial.  IEEE Transactions on professional communication, 54(1), 68-82. doi: 10.1109/ TPC.2009.2036896

Hughes, C.A. (2011). Effective Instructional Design and Delivery for Teaching Task-Specific Learning Strategies to Students with Learning Disabilities. Focus on exceptional children, 44 (2), 1-16. Retrieved from  http://search.proquest.com/docview/940888504?accountid=11077

Ivankova, N.V., Creswell, J.W., & Stick, S.L. (2006). Using Mixed-Methods Sequential Explanatory Design: From Theory to Practice. Field Methods, 18(1), 3-20. doi: 10.1177/1525822X05282260Keselman, H.J., Algina, J., & Kowalchuk, R.K. (2001). The analysis of repeated measures designs: A review. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 54, 1-20. doi: 10.1348/000711001159357

Keselman, H.J., Algina, J., & Kowalchuk, R.K. (2001). The analysis of repeated measures designs: A review. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 54, 1-20. Retrieved from http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1348/000711001159357/full

Kim, A-H., Vaughn, S., Wanzek, J., & Wei, S. (2004). Graphic Organizers and Their Effects on the Reading Comprehension of Students with LD: A Synthesis of Research. Journal of learning disabilities, 37(2), 105-118. doi:10.1177/00222194040370020201

Klassen, R. (2002). A question of calibration: a review of the self-efficacy beliefs of students with learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 25, 88-102.  doi:10.2307/1511276

Landerl, K., Fussenegger, B., Moll K., & Willburger, E. (2009). Dyslexia and dyscalculia: Two learning disorders with different cognitive profiles. Journal of Experimental Child Psychology, 103, 309–324. doi:10.1016/j.jecp.2009.03.006

Lee, H. (2012). Effects of goal relations on self-regulated learning in multiple goal pursuits: performance, the self-regulatory process, and task enjoyment. Asia Pacific Education Review, 13, 369–386. doi:10.1007/s12564-012-9216-y

Lim, K.Y., Lee, H.W., & Grabowski, B. (2009). Does concept-mapping strategy work for everyone? The levels of generativity and learners’ self-regulated learning skills. British Journal of Educational Technology, 40(4), 606–618. doi:10.1111/j.1467-8535.2008.00872.x

Maehler, C., & Schuchardt, K. (2009). Working memory functioning in children with learning disabilities: does intelligence make a difference? Journal of Intellectual Disability Research, 53 (1), 3-10. doi: 10.1111/j.1365-2788.2008.01105.x

Maslow, A.H. (1943). A Theory of Human Motivation. Psychological Review, 50, 370-396. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.152.465&rep=re…

Mason, L. H., Snyder, K.H., Sukhram, D.P., & Kedem, Y. (2006). TWA + PLANS Strategies for Expository Reading and Writing: Effects for Nine Fourth-Grade Students. Council for Exceptional Children, 73 (1), 69-89. Retrieved from  http://search.proquest.com/docview/201207948?accountid=11077

Mayer, R. E., &Wittrock, M. C. (1996). Problem-solving transfer. In D. Berliner & R. Calfee (Eds.). Handbook of educational psychology. New York: Macmillan.

McWhaw, K., & Abrami, P.C. (2001). Student Goal Orientation and Interest: Effects on Students’ Use of Self-Regulated Learning Strategies. Contemporary Educational Psychology, 26, 311–329. doi:10.1006/ceps.2000.1054

Merchie, E., & Van Keer, H. (2012a). Handleiding Mind Map-pakket (5de leerjaar). Gent: Academia Press.

Merchie, E., & Van Keer, H. (2012b). Handleiding Mind Map-pakket (6de leerjaar). Gent: Academia Press.

Merchie, E., & Van Keer, H. (2012c). Spontaneous Mind Map use and learning from texts: The role of instruction and student characteristics. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 69, 1387 – 1394. doi: 10.1016/j.sbspro.2012.12.077

Merchie, E., & Van Keer, H. (2013). Schematizing and processing informational texts with Mind Maps in fifth and sixth grade. Middle Grades Research Journal, 8(3), 61-81.

Merchie, E., & Van Keer, H. (2014). An intervention study on the evolution of pre-adolescents’ text-learning strategies and performance: Investigating two instructional mind map approaches. Manuscript submitted for publication in Instructional Science.

Merchie, E., Van Keer, H., & Vandevelde, S. (2014). Development of the Text-Learning Strategies Inventory: Assessing and Profiling Learning from Texts in Fifth and Sixth grade. Journal of Psychoeducational Assessment. 1-15. Advanced online publication. doi: 10.1177/0734282914525155

Merriam, S.B. (1995). Theory to Practice - What Can You Tell From An N of 1?: Issues of Validity and Reliability in Qualitative research. PAACE Journal of Lifelong Learning, 4, 51-60. Retrieved from https://www.iup.edu/assets/0/347/349/4951/4977/10245/BA91CF95-79A7-4972-8C89-73AD68675BD3.pdf

Mih, C., & Mih, V. (2011). Conceptual Maps as Mediators of Self-Regulated Learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 29, 390 – 395. doi:10.1016/j.sbspro .2011.11.254

Moran, C.M.,  Diefendorff, J.M., Kim, T-Y., & Liu, Z-Q. (2012). A profile approach to self-determination theory motivations at work. Journal of Vocational Behavior, 81, 354–363. http://dx.doi.org/10.1016/j.jvb.2012.09.002

Mortelmans, D. (2011). Kwalitatieve analyse met Nvivo. Leuven: Acco.

Nesbit, J.C., & Adesope, O.O. (2006). Learning With Concept and Knowledge Maps: A Meta-Analysis. Review of Educational Research, 76 (3), 413-448. doi:10.3102/00346543076003413

Ocak, G., & Yamac, A. (2013). Examination of the Relationships between Fifth Graders’ Self-Regulated Learning Strategies, Motivational Beliefs, Attitudes, and Achievement. Educational Sciences: Theory & Practice, 13(1), 380-387. Retrieved from  http://search.proquest.com/docview/1324994534?accountid=11077

Pintrich, P.R. (1999). The role of motivation in promoting and sustaining self-regulated learning. International Journal of Educational Research, 31, 459-470. Retrieved from  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883035599000154

Pintrich, P.R. (2004). A Conceptual Framework for Assessing Motivation and Self-Regulated Learning in College Students. Educational Psychology Review, 16(4), 385-407. doi:10.1007/s10648-004-0006-x

Rissner, C. (2003). Seminarwork Mind Maps. Retrieved from  http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.132.5492

Rosenbaum, A. (2004). Mind Mapping: A Tool for Managing Organizational Transition. Information Strategy: The Executive’s Journal, 20(1) , 32-38. Retrieved from  http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail?sid=36cabc4f-7cda-4c6e-8688-69f…

Ryan, M.R., & Deci, E.L. (1985). The General Causality Orientations Scale: Self-Determination in Personality. Journal of research in personality, 19, 109-134. http://dx.doi.org/10.1016/0092-6566(85)90023-6

Ryan, M.R., & Deci, E.L. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. American Psychologist, 55(1), 68-78. doi:10.1037110003-066X.55.1.68

Ryan, M.R., & Deci, E.L. (2008a). Self-Determination Theory: A Macrotheory of Human Motivation, Development, and Health. Canadian Psychology, 49(3), 182–185. doi:10.1037/a0012801

Ryan, M.R., & Deci, E.L. (2008b). A Self-Determination Theory Approach to Psychotherapy: The Motivational Basis for Effective Change. Canadian Psychology, 49(3), 186–193. doi:10.1037/a0012753

Sanger, T.D., Chen, D., Delgado M.R., Gaebler-Spira, D., Hallett, M., Mink, J.W., & the Taskforce on Childhood Motor Disorders. (2006). Definition and Classification of Negative Motor Signs in Childhood. Pediatrics, 118(5), 2159-2167. doi: 10.1542/peds.2005-3016

Santoianni, F. (2011). Educational models of knowledge prototypes. Development. Connecting text comprehension to spatial recognition in primary school. Mind Soc, 10, 103–129. doi:10.1007/s11299-011-0084-7

Sapmaz, F., Dogan, T., Sapmaz, S., Temizel, S., & Dilek Tel, F. (2012). Examining Predictive Role of Psychological Need Satisfaction on Happiness in terms of Self-Determination Theory. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 55, 861 – 868. doi:10.1016/j.sbspro.2012.09.573

Savitha, R., & Suresh, S. (2012). Metacognitive Learning in a Fully Complex-Valued Radial Basis Function Neural Network. Neural Computation , 24, 1297–1328. Retrieved from:  http://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/NECO_a_00254

Scott, D.B. (2008). Assessing Text Processing: A Comparison of Four Methods. Journal of Literacy Research, 40, 290–316. doi: 10.1080/10862960802502162

Selcuk, G.S., Sahin, M., & Acikgoz, K.U. (2011). The Effects of Learning Strategy Instruction on Achievement, Attitude, and Achievement Motivation in a Physics Course. Research in Science Education, 41, 39–62. doi:10.1007/s11165-009-9145-x

Seyihoglu, A., & Kartal, A. (2010). The Views of the Teachers about the mind mapping technique in the Elementary Life Science and Social Studies lessons Based on the Constructivist Method. Educational Sciences: Theory & Practice, 10 (3), 1637-1656. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/755685833?accountid=11077

Shin, J.H., Haynes, R.B., & Johnston, M.E. (1993). Effect of problem-based, self-directed undergraduate education on life-long learning. Canadian Medical Association Journal, 148(6), 969-976. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1490700/

Simons, P.R.J. (2008). Towards a constructivistic theory of self-directed learning. University of Nijmegen, 1, 1-12. Retrieved from:  http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/6994

Souvignier, E., & Mokhlesgerami, J. (2006). Using self-regulation as a framework for implementing strategy instruction to foster reading comprehension. Learning and Instruction, 16, 57-71. doi:10.1016/j.learninstruc.2005.12.006

Spielberg, J.M., Miller, G.A., Warren, S.L., Engels, A.S., Crocker, L.D.,  Sutton, B.P., & Heller, W. (2012). Trait motivation moderates neural activation associated with goal pursuit. Cogn Affect Behav Neurosci, 12, 308–322. doi:10.3758/s13415-012-0088-8

Stemler, S.E. (2004). A comparison of consensus, consistency, and measurement approaches to estimating interrater reliability. Practical Assessment, Research & Evaluation, 9(4), Retrieved April 18, 2014 from http://pareonline.net/getvn.asp?v=9&n=4

Strickland, T.K., & Maccini, P. (2010). Strategies for Teaching Algebra to Students With Learning Disabilities: Making Research to Practice Connections. Intervention in School and Clinic, 46 (1), 38-45. http://dx.doi.org/10.1177/1053451210369519

Throndsen, I. (2011). Self-regulated learning of basic arithmetic skills: A longitudinal study. British Journal of Educational Psychology, 81, 558–578. doi:10.1348/2044-8279.002008

van Dierendonck, D. (2012). Spirituality as an Essential Determinant for the Good Life, its Importance Relative to Self-Determinant Psychological Needs. J Happiness Stud, 13, 685-700. doi:10.1007/s10902-011-9286-2

Van Hove, G., & Claes, L. (2011). Qualitative Research And Educational Sciences: A Reader about Useful Strategies and Tools. Harlow: Pearson Education Limited.

Vauras, M., Kinnunen, R, & Kuusela, L. (1994). Development Of Text-processing Skills In High-average-, And Low-achieving Primary School Children. Journal of Reading Behavior, 26(4), 361-389. Retrieved from http://jlr.sagepub.com/content/26/4/361.full.pdf+html

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. (1997). Besluit van de Vlaamse regering. Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen van het gewoon basisonderwijs. Geraadpleegd op 24 februari 2013, op http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. (n.d.). Basisonderwijs: definitie van eindtermen en ontwikkelingsdoelen. Geraadpleegd op 24 februari 2013, op http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/basisonderwijs/

Waeytens, K., Lens, W., & Vandenberghe, R. (2002). ‘Learning to learn’: teachers conceptions of their supporting role. Learning and Instruction, 12, 305–322. doi:10.1016/S0959-4752(01)00024-X

Weinstein, C.E., & Jung, J. (2010). Learning strategies. In V.G. Aukrust (Ed.). Learning and Cognition in Education (pp. 137-143). Oxford: Academic Press.

Wheeldon, J., & Faubert, J. (2009). Framing Experience: Concept Maps, Mind Maps, and Data Collection in Qualitative Research. International Journal of Qualitative Methods, 8(3), 68-83. Retrieved from: http://wigan-ojs.library.ualberta.ca/ index.php/IJQM/article/view/1765

Wiersma, W. (2000). Research methods in education. An introduction. Boston: Allyn and Bacon.

Williams, J.P. (2005). Instruction In Reading Comprehension for Primary-Grade Students: A Focus on Text-structure. The Journal of Special Education, 39(1), 6-18. doi:10.1177/00224669050390010201

Willingham, D.T. (2008).  Critical thinking: Why is it so hard to teach? Arts Education Policy Review, 109(4), 21-32. doi: 10.3200/AEPR.109.4.21-32

Winne, P.H. (2005). A perspective on state-of-the-art research on self-regulated learning. Instructional Science, 33, 559–565. doi:10.1007/s11251-005-1280-9Winter, G. (2000). A Comparative Discussion of the Notion of 'Validity' in Qualitative and Quantitative Research. The Qualitative Report, 4(3/4). Retrieved April 18, 2014 from http://www.nova.edu/ssss/QR/QR4-3/winter.html

Winter, G. (2000). A Comparative Discussion of the Notion of 'Validity' in Qualitative and Quantitative Research. The Qualitative Report, 4 (3/4), 1-8. Retrieved from http://www.nova.edu/ssss/QR/QR4-3/winter.html

Yüksel, M.Y. (2013). An Investigation of Social Behaviors of Primary School Children in terms of Their Grade, Learning Disability and Intelligence Potential. Educational Sciences: Theory & Practice , 13(2), 781-793. Retrieved from:  http://search.proquest.com/docview/1350964361?accountid=11077

Download scriptie (1.26 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2014
Thema('s)