Examining the choice environment to promote sustainable investment fund decisions

Veerle
Monkerhey

Duurzaam beleggen? Nee, bedankt!

De psychologische afkeer van beleggers ten opzichte van duurzame beleggingsfondsen

Duurzaamheid, we kunnen er begin 21ste eeuw niet meer omheen. Voedsel is organisch, energie is groen, zelfs kledij is ecologisch. Wanneer u echter uw bank binnenstapt, blijkt het vaak zoeken te zijn naar duurzame producten. België heeft een sterk ontwikkelde markt op vlak van duurzame beleggingsproducten, maar deze komen slechts weinig bij de particuliere belegger terecht. Ook de belegger zelf staat niet zomaar te springen voor dit soort fondsen. Hoe kan de bank op een aantrekkelijke wijze duurzame investeringsfondsen voorstellen aan de gewone belegger?

Vanuit een nieuw perspectief bekeken
Bestaand onderzoek naar duurzaam investeren besteedde voornamelijk aandacht aan het rendement van deze duurzame financiële producten. Uit deze onderzoeken bleek dat het rendement van een duurzaam fonds vaak niet moet onderdoen voor een gewoon fonds. Toch kiest slechts een beperkte groep voor dit soort fondsen, namelijk deze die zich daar moreel verplicht toe voelen. Met deze scriptie werd er echter op een ruimer publiek gemikt, namelijk elke gewone belegger die door te beleggen op een mooi rendement rekent.

Het onderzoek werd uitgevoerd vanuit een welbepaalde invalshoek, namelijk die van de gedragseconomie (Behavioural Economics). Dit vakgebied bestudeert het menselijke besluitvormingsproces. Hierbij maakt het gebruik van zowel aspecten uit de economie als de psychologie. Het economische standaardmodel gaat er namelijk van uit dat mensen op een doordachte en compleet rationele manier keuzes maken. Gedragseconomie observeert echter de beperkingen van de menselijke geest en stelt verschillende afwijkingen op dit rationele proces vast. In plaats van het overlopen van alle keuzemogelijkheden om op geïnformeerde wijze een beslissing te nemen, maken mensen onbewust gebruik van vuistregels (heuristieken). Deze worden vaak verkeerdelijk gebruikt en leiden zo tot systematische fouten (bias).

 

Het irrationele denkproces van de duurzame belegger
De complexiteit en onbekendheid van duurzame investeringsproducten maakt het zeer waarschijnlijk dat een belegger, geconfronteerd met het maken van een beslissing over zo'n product, gebruik zal maken van een heuristiek. Dit vergroot de kans dat een bias zal optreden tijdens de besluitvorming. Uit verschillende onderzoeken naar het consumptieproces van duurzame goederen kwam het halo effect als systematische fout naar voren. Het halo effect leidt ertoe dat de mening die een persoon vormt over één bepaald aspect van een product, ook het oordeel over de andere, nog onbekende, aspecten van dat product zal beïnvloeden. Het halo effect kan ook zodanig sterk zijn dat zelfs wanneer alle aspecten objectief waarneembaar zijn, de indruk van één prominent aspect het andere beïnvloedt.

Halo, halo, halo
Volgens het halo effect kan het duurzaamheidskenmerk van een product de andere aspecten positief beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld bleek uit een onderzoek naar de smaak van koffie. In een experiment werd de koffie die aangeboden werd met een ecolabel als lekkerder ervaren dan de, nochtans identieke, koffie zonder ecolabel. Het duurzaamheidskenmerk kan echter ook een negatieve invloed uitoefenen. Dit effect wordt het "duurzaamheidsnadeel" ("sustainability liablity") genoemd. Zo werd bijvoorbeeld de rijervaring van een auto die voorgesteld werd als een milieuvriendelijke wagen (met alternatieve brandstof) als slechter beoordeeld dan wanneer dezelfde wagen als een gewone auto werd gepresenteerd. Aangezien duurzame consumptiegoederen in het algemeen duurder zijn, kan er gesteld worden dat het duurzame karakter van een product vanuit een financieel oogpunt als negatief beschouwd wordt. Hierdoor kan er verwacht worden dat het halo effect ook in het geval van duurzame investeringsfondsen tot dit "duurzaamheidsnadeel" zal leiden.

In een experiment onder Vlaamse particuliere beleggers werd dit effect gemeten door de respondenten via een online enquête verschillende investeringsfondsen te laten beoordelen. Terwijl één groep enkel niet-duurzame fondsen te zien kreeg, werden voor een andere groep twee van dezelfde fondsen gemanipuleerd door erbij te vermelden dat het duurzame fondsen waren. Uit de statistische analyse bleek dat deze laatste groep respondenten het rendement van de duurzame fondsen als significant negatiever beoordeelde dan de groep die dezelfde fondsen (met hetzelfde rendement) voorgesteld had gekregen als een conventioneel fonds. De negatievere beoordeling van het rendement resulteerde in een algemeen slechtere beoordeling van het duurzaam investeringsfonds.

Bijsturen van het halo effect
Met als doel van het onderzoek om duurzame fondsen aantrekkelijker te maken dan niet-duurzame, werden ook methodes onderzocht die het effect van zo'n systematische fout kunnen opheffen. Één van deze technieken is de "strategie van de tegenovergestelde uitleg" (counter-explanation strategy). Wanneer een bias leidt tot een foutieve indruk van een bepaald product, kan de expliciete weergave van de correctie informatie deze bias opzeggen.

In het experiment werd deze techniek getest door aan een derde groep respondenten bij de duurzame beleggingsfondsen extra informatie te geven. Hierin werd vermeld op basis van welk criteria een fonds als duurzaam wordt beoordeeld, alsook dat onderzoek reeds uitwees dat het rendement van duurzame fondsen gelijkwaardig is aan het rendement van conventionele fondsen. Deze strategie bleek succesvol te zijn in die zin dat deze derde groep van respondenten de duurzame fondsen significant positiever beoordeelden dan de groep die enkel de vermelding 'duurzaam fonds' gekregen had. Echter, de beoordeling van de duurzame fondsen was niet significant beter dan de beoordeling van de eerste groep. Het verschaffen van extra informatie is dus niet voldoende om een duurzaam fonds aantrekkelijker te maken dan een gewoon fonds.

To be continued...
Het benadrukken van het duurzaam of ethisch of ecologisch karakter van een product is een veelgebruikte marketingtechniek. Dit onderzoek toont echter aan dat hier voorzichtig mee moet omgesprongen worden. Voor een product zoals een investeringsfonds, waarbij een duurzaam fonds nochtans vaak eenzelfde rendement en risico als een conventioneel fonds heeft, kan dit duurzame karakter afschrikwekkend werken. Alhoewel in bestaand onderzoek beleggers vaak aangaven dat men niet duurzaam belegde omwille van het gebrek aan informatie, bleek in dit onderzoek het verstrekken van extra informatie toch niet voldoende om uiteindelijk voor een duurzaam fonds te kiezen. 

Bibliografie

Bibliografie

 

Akehurst, G., Afonso, C., & Martins Gonçalves, H. (2012). Re-examining green purchase behaviour and the green consumer profile: new evidences. Management Decision, 50(5), 972-988. doi:10.1108/00251741211227726

Awad, T.A. (2011). Environmental segmentation alternatives: buyers’ profiles and implications. Journal of Islamic Marketing, 2(1), 55-73. doi:10.1108/17590831111115240

Awan, H.M., & Arshad, S. (2012). Factors valued by investors while investing in mutual funds – A behavioral context. Interdisciplinary journal of contemporary research in business, 4(1), 503-514. Retrieved from http://ijcrb.webs.com

Bailey, W., Kumar, A., & Ng, D. (2011). Behavioral biases of mutual fund investors. Journal of Financial Economics, 102, 1-27. doi: 10.1016/j.jfineco.2011.05.002

Barberis, N.C. (2013). Thirty years of prospect theory in economics: a review and assessment. Journal of Economic Perspectives, 27(1), 173-196. Retrieved from http://faculty.som.yale.edu/nicholasbarberis/jep_2013.pdf

Bauer, R., Otten, R., & Rad, A.T. (2006). Ethical investing in Australia: Is there a financial penalty? Pacific-Basin Finance Journal, 14, 33-48. doi: 10.1016/j.pacfin.2004.12.004

Beckwith, N.E., & Lehmann, D.R. (1975). The importance of halo effects in multi-attribute attitude models, 12(3), 265-275. Retrieved from http://www.jstor.org

Beckwith, N.E., Kassarijan, H.H., & Lehmann, D.R. (1978). Halo effects in marketing research: Review and prognosis, Advances in Consumer Research, 5, 465-467. Retrieved from www.acrwebsite.org

Benartzi, S., & Thaler, R. (2007). Heuristics and biases in retirement savings behavior, The Journal of Economic Perspectives, 21(3), 81-104. Retrieved from http://jstor.org.

Berry, R.H., Young, F. (2013). Are investors willing to sacrifice cash for morality? Journal of Business Ethics, 117, 477-492. doi: 10.1007/s10551-012-1529-6

Bettman, J.R., Frances Luce, M., & Payne, J.W. (1998). Constructive consumer choice processes. The Journal of Consumer Research, 25(3), 187-217. Retrieved from http://www.jstor.org

Bhaskaran, S. (2005). Marketing Venison Products: Trademark and country-or-origin influences and effects. Retrieved from http://rirdc.com.au

Boatwright, P., Kalra, A., & Zhang, W. (2008). Research Note: Should consumers use the halo to form product evaluations? Management Science, 54(1), 217-223. Retrieved from http://www.jstor.org

Brennan, C..S., & Kuri, V. (2002). Relationship between sensory attributes, hidden attributes and price in influencing consumer perception of organic foods. UK Organic Research 2002: Proceedings of the COR Conference, 65-68. Retrieved from http://orgprints.org

Capon, N., Fitzsimons, G. J., & Prince, R.A.. (1996). An individual level analysis of the mutual fund investment decision. Journal of Financial Services Research, 10(1), 55-92. Retrieved from http://link.springer.com

Capon, N., Fitzsimons, G. J., & Weingarten, R. (1994). Affluent investors and mutual fund purchases. International Journal of Bank Marketing, 12(3), 17-25. doi:10.1108/02652329410055178

Celsi, R. L., & Olson, J. C. (1988). The role of involvement in attention and comprehension processes. Journal of Consumer Research, 15(2), 210-224. Retrieved from http://jstor.org

Chaiken, S. (1980). Heuristic versus systematic information processing and the use of source versus message cues in persuasion. Journal of Personality and Social Psychology, 39(5), 752-766. Retrieved from http://psycnet.apa.org

Chandon, P., & Wansink, B. (2007). The biasing health halos of fast-food restaurant health claims: lower calorie estimates and higher side-dish consumption intentions. Journal of Consumer Research, 34(3), 301-314. Retrieved from http://econpapers.org

Chapman, K., & Pike, L. E. (2013). Literature of behavioral economics, Part 1: Introduction and Books. Behavioral & Social Sciences Librarian, 32(4), 205-223. doi: 10.1080/01639269.2013.837799

Chater, N., Huck, S., & Inderst, R. (2010). Consumer decision-making in retail investment services: a behavioural economics perspective. Retrieved from http://ec.europa.eu/consumers/archive/strategy/docs/final_report_en.pdf

Cho, S., & Yong-Chan, K. (2012). Corporate social responsibility (CSR) as a halo effect in issue management: public response to negative news about pro-social local private companies, Asian Journal of Communication, 22(4), 375-385. doi: 10.1080/01292986.2012.681666

Cotte, J., & Trudel, R. (2009). Socially conscious consumerism: A systematic review of the body of knowledge. Retrieved from http://nbs.net

Erickson, G. M., & Johansson, J. K. (1985). The role of price in multi-attribute product evaluations. Journal of Consumer Research, 12(2), 195-199. Retrieved from http://jstor.org

European Sustainable Investment Forum. (2011). Corporate pension funds & sustainable investment study. Retrieved from http://www.eurosif.org/publication/download/corporate-pension-funds-and…

Experts in Responsible Investment Solutions. (2009). What’s needed to mainstream green and ethical finance? [PowerPoint slides]. Retrieved from http://www.eiris.org/media/press-release/ethical-banking-big-opportunit…

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research. Retrieved from http://people.umass.edu/aizen/f&a1975.html

Ghasemi, A., & Zahediasl, S. (2012). Normality tests for statistical analysis: a guide for non-statisticians. International Journal of Endocrinology and Metabolism, 10(2), 486-489. doi: 10.5812/ijem.3505

Gilovich, T., & Griffin, D. (2002). Introduction – Heuristics and Biases,: Then and now. In T. Gilovich, D. Griffin, & D. Kahneman (eds.), Heuristics and biases: The psychology of intuitive judgment (pp. 1-18). Retrieved from http://assets.cambridge.org/97805217/92608/sample/9780521792608ws.pdf

Glac, K. (2012). The impact and source of mental frames in socially responsible investing. Journal of Behavioral Finance, 13(3), 184-198. doi: 10.1080/15427560.2012.707716

Goodwin, T. (2012). Why we should reject ‘nudge’. Politics, 32(2), 85-92. doi: 10.1111/j.1467-9256.2012.01430

Grcic, J. (2008). The halo effect fallacy. Electronic Journal for Philosophy, 1-6. Retrieved from http://e-logos.vse.cz

Gregory, F., Lichtenstein, S, & Slovic, P. (1993). Valuing environmental resources: A constructive approach. Journal of Risk and Uncertainty, 7(2), 177-197. Retrieved from http://springer.com

Griskevicius, V., Tybur, J.M., & Van den Bergh, B. (2010). Going green to be seen: status, reputation, and conspicuous conservation. Journal of Personality and Social Psychology, 98(3), 392-404. doi: 10.1037/a0017346

Harris, R.J. (2003). Traditional nomothetic approaches. In S.F. Davis (ed.), Handbook of Research Methods in Experiment Psychology (pp. 41-64). Retrieved from http://books.google.com

Hayes, A.F. (2012).PROCESS: A versatile computational tool for observed variable mediation, moderation, and conditional process modeling. Retrieved from http://www.afhayes.com/public/process2012.pdf

Hirt, E. R., & Markman, K. D. (1995). Multiple explanation: a consider-an-alternative strategy for debiasing. Journal of Personality and Social Psychology, 69(6), 1069-1086. Retrieved from http://psycnet.apa.org

Hofmann, E., Meier-Pesti, K., & Kirchler, E. (2007). The decision process for ethical investment. Journal of Financial Services Marketing, 12(1), 4-16. Received from http://www.palgrave-journals.com

Hughner, R.S., McDonagh P., Prothero A., Shultz C.J., & Stanton J. (2007). Who are organic food consumers? A compilation and review of why people purchase organic food. Journal of Consumer Behaviour, 6, 94–110. doi: 10.1002/cb.210

Institute for Digital Research and Education. (n.d.). SPSS Statistical Computing Workshop: Moderation and Mediation using the Process Macro. Retrieved from http://www.ats.ucla.edu/stat/spss/seminars/process_macro/process_training.htm

Iyengar, S.S., & Lepper, M.R. (2000). When choice is demotivating: can one desire too much of a good thing. Journal of Personality and Social Psychology, 79(6), 995-1006. doi: 10.1037//0022-3514.79.6.995

Jacobs, D., De Moor, L., & Van Liedekerke, L. (2011). Ethisch investeren in België: een vergelijkende studie van de criteria en de in-house screening [Research paper]. Retrieved from http://lirias.hubrussel.be

James, W.L, & Carter, F.S. (1978). Halo effects and location preferences. Advances in Consumer Research, 5, 474-476. Retrieved from http://www.acrwebsite.org

Jamieson, S. (2004). Likert scales: how to (ab)use them. Medical education, 38, 1212-1218. doi: 10.1111/j.1365-2929.2004.02012.x

Janssens, W., Wijnen, K., De Pelsmacker, P., & Van Kenhove, P. (2008). Marketing research with SPSS. Essex: Pearson.

Janssons, M., & Biel, A. (2011). Motives to engage in sustainable investment: A comparison between institutional and private investors. Sustainable Development, 19(2), 135-142. Retrieved from http://onlinelibrary.wiley.com

Kahneman, D, & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica, 47(2), 263-292. Retrieved from http://www.jstor.org

Kahneman, D. (n.d.). Daniel Kahneman – Biographical. Retrieved from http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2002…

Keefe, J.F. (2007). From SRI to Sustainable Investing. Retrieved from http://archives.greenmoneyjournal.com/article.mpl?newsletterid=41&articleid=544

Krosinsky, C., & Robins, N. (2008). Sustainable investing: The art of long-term performance. Retrieved from http://books.google.com

Laerd. (n.d.) One-way ANOVA in SPSS. Retrieved from https://statistics.laerd.com/spss-tutorials/one-way-anova-using-spss-st…

Larrick, R.P. (2004). Debiasing. In D. J. Koehler & N. Harvey (Eds.), Blackwell Handbook of Judgment and Decision Making (pp. 316-337). doi: 10.1002/9780470752937.ch16

Levin, I. P., & Gaeth, G. J. (1988). How Consumers are Affected by the Framing of Attribute Information Before and After Consuming the Product, Journal of Consumer Research, 15(3), 374-378. Retrieved from http://jstor.org

Lewis, A., Mackenzie, C. (2000). Morals, money, ethical investing and economic psychology. Human Relations, 53(2), 179-191. Retrieved from http://hum.sagepub.com

Lilienfeld, S.O., Ammirati, R., & Landfield, K. (2009). Giving debiasing away: Can psychological research on correcting cognitive errors promote human welfare? Perspectives on Psychological Science, 4(4), 390-398. doi:10.1111/j.1475-6924.2009.01144.x

Luchs, M.G., Naylor, R.W., Irwin, J.R., & Raghunathan, R. (2010). The sustainability liability: Potential negative effects of ethicality on product preference. Journal of Marketing, 74, 18-31. doi: dx.doi.org/10.1509/jmkg.74.5.18

Lynch, J, & Ariely, D. (2000). Wine online: Search costs affect competition on price, quality, and distribution. Marketing Science, 9(1); 83–103. Retrieved from http://people.duke.edu/~dandan/Papers/Other/wine.pdf

MacFadyen, A.J. (2006). Beliefs in behavioral and neoclassical economics. In M. Altman (ed.), Handbook of contemporary behavioral economics (pp.183-201). Retrieved from http://books.google.com

MacKinnon, D.P., Lockwood, C.M., Hoffman, J.M., West, S.G., & Sheets, V. (2002). A comparison of methods to test mediation and other intervening variable effects. Psychological Methods, 7, 83-104. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2819363/

Maheswaran, D., & Meyers-Levy, J. (1990). The influence of message framing and issue involvement. Journal of Marketing Research, 17, 361-367. Retrieved from http://www.carlsonschool.umn.edu/assets/71691.pdf

Managi, S., Okimoto, T., & Matsuda, A. (2012). Do socially responsible investment indexes outperform conventional indexes? Applied Financial Economics, 22, 1511-1527. doi: 10.1080/09603107.2012.665593

Mayers, A. (2013). Introduction to statistics and SPSS in psychology. Retrieved from http://www.pearsonhighered.com/assets/hip/gb/uploads/Mayers_IntroStatsS…

Michalos, A.C., Creech, H., McDonald, C., & Kahlke, M.H. (2009). Measuring knowledge, attitudes and behaviours towards sustainable development: two exploratory studies. Retrieved from http://www.iisd.org

Michelson, G., Wailes, N., van der Laan, S., & Frost, G. (2004). Ethical investment processes and outcomes. Journal of Business Ethics, 52(1), 1-10. Retrieved from http://www.jstor.org

Milieurapport Vlaanderen. (2013). Duurzaam sparen en beleggen in België: actualisatie tot 2012. Retrieved from http://forumethibel.org/content/mira_raadplegen.html

Muijs, D. (2011). Doing quantitative research in education with SPSS (2nd ed.). Retrieved from books.google.com

Mullainathan, S., & Thaler, R.H. (2000). Behavioral Economics [working paper]. Retrieved from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=245828

Nilsson, J., Jansson, J., Isberg, S., & Nordvall, A. (2002). Determinants of customer satisfaction with socially responsible investments: Do ethical and environmental factors impact customer satisfaction with SRI profiled mutual funds? [working paper]. Retrieved from http://econpapers.repec.org/paper/hhbsicgwp/2011_5f002.htm

Nilsson, J., Siegl, S., & Korling, F. (2010). The complex decision making environment of socially responsible mutual fund investors: introducing a disclosure framework focusing on information quality. Journal of Financial Services Marketing, 15, 5–18. doi:10.1057/fsm.2010.5

Nisbett, R.E., & Wilson, T.D. (1977). The halo effect: evidence for unconscious alteration of judgments. Journal of Personality and Social Psychology, 35(4), 250-256. Retrieved from http://psycnet.apa.org

Ogle, J.P., Hyllegard, K.H., & Dunbar, B.H. (2004). Predicting patronage behaviors in a sustainable retail environment: adding retail characteristics and consumer lifestyle orientation to the belief-attitude-behavior intention model. Environment and Behavior, 36(5), 717-741. doi: 10.1177/0013916504265442

Orten, T., & Atik, D. (2009). Environmentally friendly consumption preferences: Understanding the impact of consumption routines. Advances in Consumer Research, 36, 822-823. Retrieved from http://www.acrwebsite.org

Paliwal, P. (2012). Consumer behaviour towards alternative energy products: a study. International Journal of Consumer Studies, 36(2), 283-243. doi: 10.1111/j.1470-6431.2011.01089.x

Park, J.Y., Park, K., & Dubinsky, A.J. (2011). Impact of retailer image on private brand attitude: Halo effect and summary construct. Australian Journal of Psychology, 63, 173-184. doi:10.1111/j.1742-9536.2011.00015.x

Park, J., & Stoel, L. (2005). Effect of brand familiarity, experience and information on online apparel purchase. International Journal of Retail & Distribution Management, 33(2), 148-160. doi: 10.1108/09590550510581476

Peteros, R., & Maleyeff, J. (2013). Application of behavioural finance concepts to investment decision-making: suggestions for improving investment education courses. International Journal of Management, 30(10), 249-261. Retrieved from http://ebscohost.com

Petty, R.E., & Cacioppo, J.T. (1979). Issue involvement can increase or decrease persuasion by enhancing message-relevant cognitive responses. Journal of Personality and Social Psychology, 37(10), 1915-1926. Retrieved from http://psycnet.apa.org

Preacher, K.J., Rucker, D.D., & Hayes, A.F. (2007). Addressing moderated mediation hypotheses: theory, methods and prescriptions. Multivariate Behavioral Research, 42(1), 185-227. Retrieved from https://kuscholarworks.ku.edu/dspace/bitstream/1808/1658/1/preacher_ruc…

Rizzi, J.V. (2008). Behavioral bias of the financial crisis. Journal of Applied Finance, 18(2), 84-96. Retrieved from http://www.joerizzi.com

Scholtens, B. (2005). What drives socially responsible investment? The case of the Netherlands. Sustainable Development, 13(2), 129-137. doi: 10.1002/sd.252

Schwepker, C.H., & Cornwell, T.B. (1991). An examination of ecologically concerned consumers and their intention to purchase ecologically packaged products. Journal of Public Policy & Marketing, 10(2), 77-101. Retrieved from http://www.jstor.org

Shen, D., & Richards, J. (2005). The effects of consumer involvement and training on heuristics and biases. Journal of Academy of Business and Economics, 5(1). http://www.freepatentsonline.com/article/Journal-Academy-Business-Econo…

Smith, N.C., & Read, D. (2010). Consumer perceptions of corporate social responsibility: the CSR halo effect. Retrieved from http://www.insead.edu/facultyresearch/research/doc.cfm?did=43990

Soberman, D. A., & Parker, P. M. (2004). Private labels: Psychological versioning of typical consumer products. International Journal of Industrial Organization, 22, 849–861. Retrieved from http://www.elsevier.org

Sörqvist, P., Hedblom, D., Holmgren, M., Haga, A., Langeborg, L., et al. (2013).  doi: 10.1371/journal.pone.0080719

Swait, J., & Adamowicz, W. (2001). Choice environment, market complexity, and consumer behavior: A theoretical and empirical approach for incorporating decision complexity into models of consumer choice. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 86(2), 141-167. doi:10.1006/obhd.2000.2941

Taylor, B., Sinha, G., & Ghoshal, T. (2006). Research methodology: A guide for researchers in management and social sciences. Retrieved from http://books.google.com

Thaler, R., & Sunstein, C.R. (2009). Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness. New York: Penguin Books.

The Guardian. (2010). Consumer attitudes and perceptions on sustainability. Retrieved from http://image.guardian.co.uk/sys-files/Guardian/documents/2010/06/11/GSi…

Thorndike, E.L. (1920). A consistent error in psychological ratings, Journal of Applied Psychology, 4(1), 25-29. Retrieved from http://connection.ebscohost.com

United Nations Environment Programme Finance Initiative and Mercer. (2007). Demystifying responsible investment performance: a review of key academic and broker research on ESG factors. Retrieved from www.unepfi.org

United Nations Principles for Responsible Investment. (2014). What is responsible investment? Retrieved from www.unpri.org

Van Liedekerke, L., De Moor, L., & Van Walleghem, D. (2007). Risk-Return of Belgian SRI funds. Tijdschrift voor Economie en Management, 12, 673-685. Retrieved from http://www.econ.kuleuven.be

Vanden Houte, P. (2014). Ethisch beleggen is OK voor Belgische belegger… als het rendeert. Retrieved from www.ing.be

Vanhonacker, F., & Verbeke, W. (2009). Buying higher welfare poultry products? Profiling Flemish consumers who do and do not. Poultry Science, 88, 2702-2711. doi: 10.3382/ps.2009-00259

Wegner, T. (2007). Applied business statistics: methods and excel-based applications (2nd ed). Retrieved from books.google.be

Wiedmann, K-P., Hennigs, N., Behrens, S.H., & Klarmann, C. (2014). Tasting green: an experimental design for investigating consumer perception of organic wine. British Food Journal, 116(2), 197-211. Doi: 10.1108/BFJ-04-2012-0090

Wilkinson, N., & Klaes, M. (2012). An introduction to behavioral economics (2nd ed). Retrieved from http://google.books.com

Young, W., Hwang, K., McDonald, S., & Oates, C.J. (2010). Sustainable consumption: green consumer behavior when purchasing products. Sustainable Development, 18, 20-31. doi: 10.1002/sd.394

Zarbafi, E.M. (2011). Responsible investment and the claim of corporate change: A sensemaking perspective on how institutional investors may drive corporate social responsibility. Retrieved from http://springer.com

Ziegalmann, J.P., Luszczynska, A., Lippke, S., & Schwarzer, R. (2007). Are goal intentions or implementation intentions better predictors of health behavior? A longitudinal study in orthopedic rehabilitation. Rehabilitation Psychology, 52(1), 97-102. Retrieved from http://userpage.fu-berlin.de/~health/hapa/ziegelmann2007.pdf