Facebook as a Communicative Platform in Foreign Language Learning

Ward
Peeters

Leerkracht op Facebook? Nee, bedankt!

Het gebruik van sociale netwerken in het onderwijs is niet nieuw. Facebook en Twitter mogen dan al platgetreden paden zijn, toch bestaat er geen eensgezindheid over hoe ze het best ingezet kunnen worden in de klas om bij te dragen tot een goed leerresultaat. Onderzoek bij taalstudenten aan de Universiteit Antwerpen heeft echter aangetoond dat sociale netwerksites het best zelfstandig kunnen worden gebruikt door de leerlingen. Zo hebben ze zelf in de hand wat ze bijdragen, wanneer ze dat doen en op welke manier ze deze informatie delen. Een leerkracht in de Facebookgroep? Nee, bedankt! Al is er wel een extra sturingsmechanisme nodig om iedereen bij de (online) les te houden.

Facebook in het onderwijs, slechts één aanpak is nodig
De studie onderzocht het gebruik van Facebook in de klas, specifiek in het talenonderwijs. 119 eerstejaarsstudenten Engels aan de Universiteit Antwerpen werden gevraagd om een semester lang te overleggen en discussiëren op een online Facebookgroep over hoe ze de les en bijhorende taken succesvol konden afronden. Elke maand leverden ze een schrijfopdracht in en moesten ze opgeven welke online gesprekken hen het meest hadden geholpen bij het schrijven van hun taak. De bedoeling was de studenten te sturen bij het nadenken over hun eigen taalproductie, en tegelijk over het ontwikkelen van hun taalvaardigheid en hun online communicatiestrategieën. In voorgaande studies wordt beweerd dat de leerkracht nodig is om een student niet te laten afdwalen in sociale, informele conversaties die eigen zijn aan het gebruik van Facebook. In mijn onderzoek was het onderwijzend personeel echter geen deel van de Facebookgroep, dit om de drempel om deel te nemen aan de gesprekken te verlagen. Verder werd er in deze studie bewust gekozen voor een taakgebaseerde aanpak als sturingsmechanisme om de studenten zich te laten focussen op de vakspecifieke inhoud.

De studenten beheerden de Facebookgroep volledig zelfstandig en bepaalden daarbij zelf de vorm en het doel van hun conversaties. Er werden geen extra spelregels geformuleerd omtrent hun taalgebruik en we waren daarom benieuwd hoe deze Nederlandstalige studenten zouden omgaan met de communicatiemogelijkheden in een voor hen vertrouwde online omgeving. Facebook gebruiken in het onderwijs om te overleggen over de lesinhoud kon immers bevreemdend zijn voor de deelnemers. Bovendien werd er door de instructies van de maandelijkse schrijfopdrachten, waarin de studenten hun eigen mening gaven over een taalspecifiek probleem, een formelere toon gezet. Daardoor zouden de studenten meteen al het gevoel kunnen krijgen dat ze online aan een echte schooltaak aan het werken zijn. Al deze elementen konden de studenten hun taal en online gedrag sterk beïnvloeden, zowel op de Facebookgroep als binnen hun dagdagelijkse sociaal netwerkgebruik.

Sociaal op Facebook
De resultaten van de studie tonen aan dat zowel het sociale als het onderwijskundige karakter van de Facebookgroep een positief effect hebben op de studenten hun zelfvertrouwen en hun Engelse taalvaardigheid. Zo bevatten de meer dan 4200 conversaties binnen de groep vooral vakspecifieke (60,3%), maar ook wel sociaal getinte inhoud (39,7%). De conversaties werden bijna uitsluitend in het Engels geschreven (95,3%), naast enkele gesprekken in het Nederlands (2,7%) of in beide talen (2,0%). Naarmate ze na een tijd meer vertrouwd geraakten met de groep en de opdrachten, maakten de studenten een code switch of taalwissel tussen de twee talen afhankelijk van de inhoud van de gesprekken. Als het over de leerstof ging, bleef het Engels de norm, maar voor meer sociale doeleinden en advies werd er naar het Nederlands overgeschakeld. Uit de conversaties op Facebook bleek daarenboven dat het niveau van het Engels hoog was en meer gestructureerd en informatief werd naarmate de studie vorderde. De groep werd niet alleen regelmatig gebruikt door de studenten, maar de online activiteiten bleken ook een positief effect te hebben op hun taalvaardigheid Engels, wat de studenten ook zelf te kennen gaven tijdens de evaluatie van het onderzoek. De taalwissel tussen Engels en Nederlands, samen met het steeds complexer wordende Engelse taalgebruik, wijzen erop dat de studenten zich zeer goed bewust zijn van de functie van de Facebookgroep, zelfs zonder de leerkracht. Ze weten wat te doen op het forum, hoe ze hun ideeën kritisch moeten verwoorden en waarom ze bepaalde informatie delen. De Engelstalige conversaties bewijzen daarenboven dat hun taalvaardigheid erbij wint wanneer studenten frequent gebruik maken van de Facebookgroep.

En wat met de leerkracht?
Leerkrachten kunnen beter niet deelnemen aan dit online gebeuren. Het is duidelijk dat de deelnemers aan deze studie autonoom betekenisvolle conversaties konden opbouwen. Internationale studies bevestigen overigens dat de leerkracht een extra drempel vormt voor studenten om met elkaar te praten over specifieke vakinhouden. Dit komt door de angst voor fouten en terechtwijzing. Verder hoeft het niet steeds over leerstof te gaan: de sociale conversaties bleken namelijk een extra doel te hebben. Ze vormden een welkome afwisseling, zo zeggen de studenten zelf: "het was een leuke pauze tijdens stressvolle momenten", en, "sommige grappige posts namen de druk weg en waren noodzakelijk om een veilige en vertrouwde omgeving te vormen voor elke student". Verder geldt ook het groepsgevoel als positief: "ik heb veel geleerd van mijn medestudenten, zo wist ik bijvoorbeeld wat hun mening was over onze taken. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje". De deelnemers waren zich dus nog steeds bewust van het sociale karakter van Facebook, en ervoeren de toegankelijke communicatiewegen als een extra voordeel. Zo werd de Facebookgroep, naast een educatief discussieforum, ook een social safety net, of sociaal vangnet, waar studenten vragen stelden over deadlines, examens en andere vakken. Het sociale kader zorgde voor een toegankelijk, interactief forum, maar het zorgde er ook voor dat studenten in een vreemde taal met elkaar durfden spreken over vakspecifieke onderwerpen. Verantwoordelijk hiervoor is de taakgebaseerde aanpak. Als deze sturing in een online omgeving ingebed is, blijkt een leerkracht overbodig. Zij kunnen zelfs als storende factor ervaren worden in dit opzet. Deze taalstudenten groeiden als Engelse taalgebruikers door met studiegenoten autonoom en probleemoplossend te werken in een vertrouwde en gekende sociale online omgeving. En de leerkracht? Die zorgt voor de juiste aanpak en de student doet de rest. 

Bibliografie

Afful, J. B. A. & I. N. Mwinlaaru. 2010. Communality and individuality in academic writing: an analysis of conference paper titles of four scholars. Englishes for Specific Purposes World 9 (1). No pp. [online available at:] http://www.esp-world.info/Articles_27/issue_27.htm [accessed 25 April, 2014].

Alterman, R. & J. A. Larusson. 2013. Participation and common knowledge in a case study of student blogging. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning 8. 149–187.

Anton, M. & F. DiCamilla. 1998. Socio-cognitive functions of L1 collaborative interaction in the L2 classroom. The Canadian Modern Language Review 54. 314–42.

Atkinson, D. 1993. Teaching monolingual classes. London: Longman.

Aydin, S. 2012. A review of research on Facebook as an educational environment. Educational Technology and Research Development 60. 1093–1106.

Bandura, A. 1977. Self-efficacy : Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review 84. 191–215.

Bandura, A. 1982. Self efficacy mechanism in human agency. American Psychologist 73 (2). 122-147.

Bandura, A. 1986. Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.

Bates, A. W. 1990. Interactivity as a criterion for media selection in distance education. Paper presented at The Asian Association of Open Universities 1990 Annual Conference, Universitats Terbuka. [online available at:] http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED329245.pdf [accessed: 13 February, 2014].

Blattner, G. & L. Lomicka. 2012. Facebook-ing and the social generation: a new era of language learning. Apprentissage des Langues et Systèmes d'Information et de Communication 15 (1). [online available at:] http://alsic.revues.org/2413 [accessed: 03 November, 2013].

Blattner, G. & M. Fiori 2011. Virtual social network communities: An investigation of language learners' development of sociopragmatic awareness and multiliteracy skills. CALICO Journal 29 (1). 24–43.

Bloch, J. 2008. From the special issue editor. Language Learning & Technology 12 (2), 2–6.

Boyd, D. 2011. Embracing a culture of connectivity. Invited talk at the conference on "Academic Uses of Social Media: Exploring 21st Century Communications". Harvard University, 3 May, 2011. [online available at:] http://www.youtube.com/watch?v=cB_D6FE9z-Q&feature= youtu.be [accessed: 12 March, 2014].

Boyd, D. 2007. Why youth (heart) social network sites: The role of networked publics in teenage social life. In: D. Buckingham (ed.), MacArthur Foundation Series on digital learning - Youth, Identity, and Digital Media Volume, 119-142. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

Boyd, D. & N. B. Ellison. 2007. Social network sites: definition, history, and scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication 13 (1). 210-230.

Bransford, J. D., A. L. Brown & R. R. Cocking. 1999. How people learn: Brain, mind, experience, and school. Washington: National Academy Press.

Breen, R. & J. H. Goldthorpe. 1997. Explaining educational differentials: Towards a formal rational action theory. Rationality and Society 9. 275–305.

Brooks, F.B. & R. Donato. 1994. Vygotskyan approaches to understanding foreign language discourse during communicative tasks. Hispania  77. 262–274.

Byram, M. & C. Morgan. 1994. Teaching-and-learning language-and-culture. Clevedon: Multilingual Matters.

Carter, B. 2010. Virtual Harlem: Building a community. In: S. Guth & F. Helm (eds.) Telecollaboration 2.0: Language, Literacies, and Intercultural Learning in the 21st Century, 356-374. New York, New York: Peter Lang.

Christakis, N. & J. Fowler. 2009. Connected: The Surprising Power of Our Social Networks and How They Shape Our Lives – How Your Friends' Friends' Friends Affect Everything You Feel, Think, and Do. New York, New York: Little, Brown & Co.

Cole, S. 1998. The use of L1 in communicative English classrooms. The Language Teacher 22 (12). No pp. [online available at:] http://www.jalt-publications.org/tlt/files/98/dec/cole.html [accessed: 08 April, 2014].

Conole, G. & P. Alevizou. 2010. A literature review of the use of Web 2.0 tools in higher education. [online available at:] http://www.heacademy.ac.uk/assets/EvidenceNet/Conole_Alevizou_2010.pdf [accessed: 10 November, 2013].

Cook, V. 2001. Second Language Learning and Language Teaching. 3rd ed. London: Arnold.

De Jong, F., B. Kollöffel, H. Van der Meijden, J. K. Staarman & J. Janssen. 2005. Regulative processes in individual, 3D and computer supported cooperative learning contexts. Computers in Human Behavior 21 (4). 645–670.

De Pew, K. E. 2004. The body of Charlie Brown’s teacher: What instructors should know about constructing digital subjectivities. Computers and Composition 21. 103-118.

Dewaele, J. M. 2004. The acquisition of sociolinguistic competence in French as a foreign language: An overview. In: F. Myles & R. Towell (eds.), The Acquisition of French as a Second Language. Journal of French Language Studies 14. 301-319.

Dixon, M., M. Kuhlhorst & A. Reiff. 2006. Creating effective online discussions: Optimal instructor and student roles. Journal of Asynchronous Learning Networks 10 (3). 15-28.

Donath, J. 2007. Signals in social supernets. Journal of Computer-Mediated Communication 13 (1). 231–251.

Donath, J. 1998. Identity and deception in the virtual community. In: P. Kollock & M. Smith (eds.), Communities in Cyberspace. London: Routledge.

Donath, J. & D. Boyd. 2004. Public displays of connection. BT Technology Journal 22 (4). 71-82.

Dörnyei, Z. & M. L. Scott. 1997. Communication strategies in a second language: Definitions and taxonomies. Language Learning 47 (1). 173-210.

Duff, P. 2012. Second language socialization. In: A. Duranti, E. Ochs & B. Schieffelin (eds.), Handbook of Language Socialization, 564-586. New York, New York: Blackwell.

Duff, P. 2008. Language socialization, participation and identity: Ethnographic approaches. In: M. Martin-Jones, A.-M. de Mejia & N. Hornberger (eds.), Encyclopedia of Language and Education, Volume 3: Discourse and Education, 107-119. New York, New York: Springer Verlag. 

Duffy, P. 2012. Engaging the YouTube Google-eyed generation: Strategies for using Web 2.0 in teaching and learning. In: M. Ciussi & E. G. Freitas (eds.), Leading Issues in e-Learning Research. 47-70. London: Good News Digital Books.

Eryilmaz, E., J. Van der Pol, T. Ryan, P. M. Clark & J. Mary. 2013. Enhancing student knowledge acquisition from online learning conversations Computer-Supported Collaborative Learning 8. 113–144.

Facebook Newsroom. 2014. Facebook newsroom company info. [online accessible at:] http://newsroom.fb.com/company-info/ [accessed: 23 January, 2014].

Færch, C. & G. Kasper. 1989. Internal and external modification in interlanguage request realization. In: S. Blum-Kulka, J. House & G. Kasper (eds.), Cross-Cultural Pragmatics. Norwood, New Jersey: Ablex.

Flavell, J. H. 1979. Metacognition and cognitive monitoring a new area of cognitive-developmental inquiry. American Psychologist 34: 906–911.

Fullarton, S., M. Walker, J. Ainley & K. Hillman. 2003. Patterns of participation in year 12. Longitudinal Surveys of Australian Youth 33. 1-70.

Garrison, D. R & H. Kanuka. 2004. Blended learning: Uncovering its transformative potential in higher education. The Internet and Higher Education 7. 95-105.

Garrison, D. R., T. Anderson & W. Archer. 2001. Critical thinking, cognitive presence, and computer conferencing in distance education. American Journal of Distance Education 15 (1). 7-23.

Gasiorek, J., H. Giles, T. Holtgraves & S. Robbins. 2012. Celebrating thirty years of the JLSP: Analyses and prospects. Journal of Language and Social Psychology 31 (4). 361-375.

Gass, S. & L. Selinker. 2001. Second language acquisition: An introductory course. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum.

Godwin-Jones, R. 2010. Emerging technologies: literacies and technologies revisited. Language Learning & Technology 14 (3). 2-9.

Graham, C. R. 2006. Chapter 1: Blended learning systems: definition, current trends and future directions. In: Bonk, C. J. & C. R. Graham (eds.), Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs, 3-21. San Francisco, California: Pfeiffer Publishing.

Gruba, P. & C. Clark. 2013. Formative assessment within social network sites for language learning. In: M.-N. Lamy & K. Zourou (eds.), Social Networking for Language Education, 177-193. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Gunning, R. 1968. The Technique of Clear Writing. New York, New York: Mcgraw-Hill.

Halliday, M. A. K. 1987. Spoken and written modes of meaning. In: R. Horowitz & S. J. Samuels (eds.), Comprehending Oral and Written Language, 55-87. San Diego, California: Academic Press.

Harrison, R. 2013. Profiles in social networking sites for language learning - Livemocha revisited. In: M.-N. Lamy & K. Zourou (eds.), Social Networking for Language Education, 100-116. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Harvey, J., K. Hayes & J. Pharr. 2009. Rules, decision making, and impression management on social networking sites. [online available at:] http://portfolioofjacquelynharvey.yolasite.com/resources/Family%20and%20Media%20Research%20Paper.doc [accessed: 14 February, 2014].

Haverback, H. 2009. Facebook: Uncharted territory in a reading education classroom. Reading Today 27 (2). 34.

Hyland, K. & F. Hyland. 2006. Feedback on second language students' writing. Language Teaching 39 (2). 83-101.

Janssen, J., G. Erkens & G. Kanselaar. 2007. Visualization of agreement and discussion processes during computer-supported collaborative learning. Computers in Human Behavior 23 (3). 1105–1125.

Jensen, C. & C. Potts. 2004. Privacy policies as decision-making tools: An evaluation of online privacy notices. CHI '04: Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 471-478.

Jonassen, D., M. Davidson, M. Collins, J. Campbell & B. B. Haag. 1995. Constructivism and computer‐mediated communication in distance education. American Journal of Distance Education 9. 7–26.

Kamel Boulos, M., N & S. Wheeler. 2007. The emerging Web 2.0 social software: an enabling suite of sociable technologies in health and health care education. Health Information and Libraries Journal 24. 2–23.

Kaplan, A. M. & M. Haenlein. 2010. Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. Business Horizons 83 (1), 59-68.

Karpati, A. 2009. Web 2.0 technologies for net native language learners: a 'social CALL'. ReCALL 21 (2), 139-156.

Kimmerle, J. & U. Cress. 2007. Group awareness and self-presentation in computer-supported information exchange. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning 3. 85–97.

Kok, A. 2008. Metamorphosis of the mind of online communities via e-learning. Instructional Technol­ogy and Distance Learning 5 (10). 25-32.

Lamy, M.-N. & R. Goodfellow. 2010. Telecollaboration and Learning 2.0. In: Guth, S. & F. Helm (eds.), Telecollaboration 2.0: language, literacies and intercultural learning in the 21st century. Bern: Peter Lang.

Lamy, M.-N. & F. Mangenot. 2013. Social media-based language learning: insights from research and practice. In: M.-N. Lamy & K. Zourou (eds.), Social Networking for Language Education, 197-213. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Lantolf, P. & M. Poehner. 2010. Dynamic assessment in the classroom: Vygotskian praxis for second language development. Language Teaching Research 15 (1). 11-33.

Lantolf, P. & S. L. Thorne. 2006. Sociocultural theory and the Genesis of L2 Development. Oxford: Oxford University Press.

Lantz-Andersson, A., S. Vigmo & R. Bowen. 2013. Crossing boundaries in Facebook: students' framing of language learning activities as extended spaces. Computer-Supported Collaborative Learning 8. 293-312.

Leidner, D. E. & S. Jarvenpaa. 1995. The use of information technology to enhance management school education: a theoretical view. MIS Quarterly 19 (3). 265–291.

Levine, G. S. 2003. Student and instructor beliefs and attitudes about target language use, first language use, and anxiety: Report of a questionnaire study. The Modern Language Journal 87. 343–364.

Lightbown, P. M. & N. Spada. 2013. How Languages are Learned. 4rd ed. Oxford: Oxford University Press.

Liaw, M.-L. 2007. Constructing a “third space” for EFL learners: Where language and cultures meet. ReCALL 19. 224-241.

Liaw, M.-L. & K. English. 2013. Online and offsite: Student-driven development of the Taiwan-France telecollaborative project Beyond these walls. In:  M.-N. Lamy, M.-N. & K. Zourou (eds.), Social Networking for Language Education, 158-176. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Liu, M., M. K. Evans, E. Horowitz, S. Lee, M. McCrory, J. Park & C.M. Parrish. 2013. A study on the use of social network sites for language learning by University ESL students. In: M.-N. Lamy & K. Zourou (eds.), Social Networking for Language Education, 137-157. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Loiseau, M., A. Potolia & K. Zourou. 2011. Communautés web 2.0 d'apprenants de langue avec parcours d'apprentissage: rôles, pédagogie et rapports au contenu. Actes de la conférence EIAH 2011. 111 -123.

Lomicka, L. & G. Lord. 2009. The Next Generation: Social Networking and Online Cllaboration in Foreign Language Learning. San Marcos, Texas: CALICO.

Macaro, E. 2001. Analyzing student teachers’ code  switching in foreign language classrooms: Theories and decision making. Modern Language Journal 85. 531–548.

Martinez, C.T., N. Kock & J. Cass. 2011. Pain and pleasure in short essay writing: factors predicting university students’ writing anxiety and writing self-efficacy. Journal of Adolescent & Adult Literacy 54 (5). 351-360.

Mazer, J. P., R. E. Murphy & C. J. Simonds. 2007. I’ll see you on “Facebook”: The ef­fects of computer-mediated teacher self-disclosure on student motivation, affec­tive learning, and classroom climate. Communication Education 56. 1-17.

McBride, K. 2009. Chapter 3: Social networking sites in foreign language classes: Opportunities for re-creation. In L. Lomicka & G. Lord (eds.), The Next Generation: Social Networking and Online Collaboration in Foreign Language Learning. 35-58. San Marcos, Texas: CALICO.

McKee, H. 2002. YOUR VIEWS SHOWED TRUE IGNORANCE!!!: (Mis)commu­nication in an online interracial discussion forum. Computers and Composition 19. 411-434.

McMillan, D. W. & D. M. Chavis. 1986. Sense of community: A definition and theory. Journal of Community Psychology 14 (1). 6–23.

Meddings, L. & S. Thornbury. 2009. Teaching Unplugged, Dogme in English Language Teaching. Surrey: Delta Publishing.

Meyer, K. A. 2004. Evaluating online discussions: Four different frames of analysis. Journal of Asynchronous Learning Networks 8 (2). 101−114.

Mills, N. 2011. Situated learning through social networking communities: The development of joint enterprise, mutual engagement, and a shared repertoire. CALICO Journal 28 (2). 345-368.

Mortimer, D., S. Bond & C. O'Connor. 2011. Blended learning: Issues, benefits and challenges. International Journal of Employment Studies 19 (2). 63-83.

Musser, J., T. O'Reilly & the O'Reilly Rader Team. 2007. Web 2.0 Principles and Best Practices. Sebastopol, California: O'Reilly Radar.

Nzwanga, M. A. (2000). A study of French-English Codeswitching in a Foreign Language College Teaching Environment. Unpublished doctoral dissertation, The Ohio State University, Columbus. [online available at:] https://etd.ohiolink.edu/!etd.send_file?accession=osu1248378598&disposition=inline [accessed: 01 April, 2014].

O’Reilly, T. 2005. What is Web 2.0: Design patterns and business models for the next generation of software. O’Reilly Group. [online accessible at:] http://www.oreilly.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html [accessed: 25 March, 2014].

Olson, G. M. & J. S. Olson. 2000. Distance matters. Human-Computer Interaction 15 (2). 139–178.

Onrubia, J. & A. Engel. 2011. The role of teacher assistance on the effects of a macro-script in collaborative writing tasks. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning 7. 161-186.

Palloff, R. M. & K. Pratt. 2005. Collaborating Online: Learning Together in Community. San Francisco: Jossey‐Bass.

Papacharissi, Z. & E. Easton. 2013. In the habitus of the new: agency, structure, and the social media habitus. In: J. Hartley, A. Bruns & J. Burgess (eds.), Blackwell companion to new media dynamics. Oxford: Blackwell. [online available at:] http://tigger.uic.edu/~zizi/Site/Research_files/HabitusofNewZPEE.pdf [accessed: 09 March, 2014].

Pavlenko, A. & J. P. Lantolf. 2000. Second language learning as participation and the (re)construction of selves. In: J. P. Lantolf (ed.), Sociocultural Theory and Second Language Learning, 155-177. Oxford: Oxford University Press.

Preece, J. 2000. Online Communities: Designing Usability, Supporting Sociability. Chichester: John Wiley & Sons.

Polio, C. G. & P. A. Duff. 1994. Teachers’ language use in university foreign language classrooms: A qualitative analysis of English and target language alternation. Modern Language Journal 78. 313–326.

Reinhardt, J. &  H. Chen. 2013. An ecological analysis of social networking site-mediated identity development. In: M.-N. Lamy & K. Zourou (eds.), Social Networking for Language Education, 11-30. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Reinhardt, J. & V. Zander. 2011. Social networking in an intensive English program classroom: A language socialization perspective. CALICO Journal 28 (2). 345-368.

Roblyer, M. D., M. McDaniel, M. Webb, J. Herman & J. V. Witty. 2010. Findings on Facebook in higher education: A comparison of college faculty and student uses and perceptions of social networking sites. Internet and Higher Education 13 (3). 134–140.

Rovai, A. P. 2002. Building sense of community at a distance. International Review of Research in Open and Distance Learning 3 (1). [online available at:] http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/79/152 [accessed: 25 February, 2014].

Schraw, G. 1998. Promoting general metacognitive awareness. Instructional Science 26: 113–125.

Schroeder, J. & T. J. Greenbowe. 2009. The chemistry of Facebook: Using social networking to create an online community for the organic chemistry. Journal of Online Education 5 (4). 1-7.

Seaton, W. J. 1993. Computer mediated communication and student self-directed learning. Open Learning 8 (2). 49-54.

Selfe, C. & J. Eilola. 1988. The tie that binds: Building discourse communities and group cohesion through computer-based conferences. Collegiate Microcomputer 64. 339-348.

Skehan, P. 2009. Modeling second language performance: Integrating complexity, accuracy, fluency and lexis. Applied Linguistics 30 (4). 510-532.

Slavin, R. E. 1996. Research on cooperative learning and achievement: What we know, what we need to know. Contemporary Educational Psychology 21 (1). 43–69.

Stahl, G. & F. Hesse. 2009. Paradigms of shared knowledge. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning 4. 365–369.

Stanley, G. 2013. Language Learning with Technology: Ideas for Integrating Technology in the Classroom. Cambridge: Cambridge University Press.

Stefanone, M., K. Kwon & D. Lackaff. 2011. The value of online friends: Networked resources via social network sites. First Monday 16 (2). 1-17.

Stevenson, M. P. & M. Liu. 2010. Learning a language with Web 2.0: Exploring the use of social networking features of foreign language learning websites. CALICO Journal 27 (2). 233-259.

Swain, M. & S. Lapkin. 1998. Interaction and second language learning: Two adolescent French immersion students working together. The Modern Language Journal 82. 320–337.

Swan, M. 1985. A critical look at the communicative approach. English Language Teaching Journal 39 (2). 95-101.

Sykes, M., A. Oskoz & S. L. Throne. 2008. Web 2.0, synthetic immersive environments, and mobile resources for language education. CALICO Journal 20 (3). 528-546.

Thomas, M. J. W. 2002. Learning within incoherent structures: the space of online discussion forums. Journal of Computer Assisted Learning 18. 351-366.

Thompson, T.-L. & C. J. MacDonald. 2005. Community building, emergent design, and expecting the unexpected: Creating a quality eLearning experience. Internet and Higher Education 8. 233-249.

Thorne, S. L. 2003. Artifacts and cultures-of-use in intercultural communication. Language Learning and Technology 7 (2). 38-67.

Thorne, S. L. & J. S. Payne. 2005. Evolutionary trajectories, internet-mediated expression, and language education. CALICO Journal 22. 371-397.

Tu, C., M. Blocher & J. Ntoruru. 2008. Integrate Web 2.0 technology to facilitate online professional community: EMI special editing experiences. Educational Media International 45 (4). 335–341.

Ur, P. 1996. A Course in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Van de Poel, K. 2009. Language awareness raising in academic writing: evaluating an online writing programme. [online accessible at:] http://www.edilic.org/upload/fichiers/1243417182.pdf [accessed: 20 April, 2014].

Van de Poel, K & J. Gasiorek. 2007. All write: an Introduction to Writing in an Academic Context. Leuven: ACCO.

Van de Poel, K & J. Gasiorek. 2012. Effects of an efficacy-focused approach to academic writing on students’ perceptions of themselves as writers. Journal of English for Academic Purposes 11. 294–303.

Van der Pol, J., W. F. Admiraal & P. R. J. Simons. 2006. The affordance of anchored discussion for the collaborative processing of academic texts. Computer-Supported Collaborative Learning 1. 339-357.

Van Dixhoorn, L., M. Loiseau, F. Mangenot, A. Potolia & K. Zourou. 2010. Language learning: resources and networks. [online available at:] http://www.elearningeuropa.info/files/LS6/language learning resources and networks DEF.pdf [accessed 23 January, 2014].

Varadi, T. 1992. Review of the books Communicative Strategies: A Psychological Analysis of Second-language Use, by E. Bialystok, and The Use of Compensatory Strategies by Dutch Learners of English, by N. Poulisse, T. Bongaerts & E. Kellerman. Applied Linguistics 13. 434-440.

Vie, S. 2007. Engaging Others in Online Social Networking Sites: Rhetorical Practices in MySpace and Facebook. Unpublished doctoral dissertation, University of Ari­zona, Tucson, Arizona. [online available at:] http://arizona.openrepository.com/arizona/bitstream/10150/195055/1/azu_etd_2109_sip1_m.pdf [accessed: 07 March, 2014].

Watson-Gegeo, K. 2004. Mind, language and epistemology: Towards a language socialization paradigm for SLA. Modern Language Journal 88. 331-350.

Walther, J. B. & K. P. D'Addario. 2001. The impacts of emoticons on message interpretation in computer–mediated communication. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning 1 (3). 339–357.

Warschauer, M. & D. Grimes. 2007. Audience, authorship, and artifact: the emergent semiotics of Web 2.0. Annual Review of Applied Linguistics 27, 1-23.

Xu, J.  & K. Van de Poel. 2011. English as a lingua franca in Flanders. A study of university students’ attitudes. English Text Construction 4 (2). 257-278.

Yang, S. J. H. 2006. Context aware ubiquitous learning environments for peer-to-peer collaborative learning. Educational Technology & Society 9 (1). 188-201.

Zimmerman, B. J. & A. Bandura. 1994. Impact of self-regulatory influences of writing course attainment. American Educational Research Journal 31. 845-862.

Zourou, K. & M.-N. Lamy. 2013. Introduction. In: M.-N. Lamy & K. Zourou (eds.), Social Networking for Language Education, 1-7. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Zourou, K. 2012. On the attractiveness of social media for language learning: a look at the state of the art. Apprentissage des Langues et Systèmes d'Information et de Communication 15 (1). [online available at:] http://alsic.revues.org/2436 [accessed at: 03 November, 2013].

Download scriptie (3.69 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Antwerpen
Thesis jaar
2014