Viamigo: Een vriend op weg

Jade
Mertens
  • Shannen
    Molemans
  • Shana
    Nauwelaerts
  • Sien
    Smeuninx

We kozen voor deze bachelorproef vanuit een sociale bewogenheid. Veel studenten vinden ‘onderzoek’ misschien nietszeggend, maar wij zijn overtuigd dat we via dit onderzoek een kleine bijdrage kunnen leveren aan meer sociale inclusie voor mensen met een verstandelijke beperking. Sociale inclusie staat voor gelijkwaardigheid en volwaardig burgerschap vanuit het perspectief dat de verantwoordelijkheid voor de integratie van mensen met een functiebeperking in grote mate bij de samenleving ligt. We moeten de instituties van de samenleving veranderen, om tot meer sociale inclusie te komen. Sociale inclusie is volgens ons onlosmakelijk verbonden met begrippen als deelname aan de samenleving, maatschappelijke participatie, het onder­houden van relaties en burgerschap. Het ontwikkelen van een applicatie speciaal ontworpen om de mobiliteit bij personen met een verstandelijke beperking te verhogen, leek ons van meet af aan een toekomstgerichte aanpak om meer sociale inclusie te realiseren. Hier zouden we aan meewerken!

Toen we begonnen met het project noemde de applicatie nog V-pad, dit staat voor 'Veilig op pad'. Gedurende het project heeft er een naamsverandering plaatsgevonden, zo onstond de naam Viamigo. De reden voor deze verandering kunnen we terugvinden bij het aspect internationalisering. ‘Veilig op pad’ is een Nederlandstalige benaming. De ingenieurs van V-pad zien het project grootschalig, waardoor er bijpassend ook een internationale benaming nodig is. V-pad werd tevens toegevoegd aan Cloudina en sindsdien is de naam Viamigo een feit. De naamsverandering was voor onze groep toch even wennen, maar we zijn volledig akkoord met de intentie van de naamsverandering.

Gedurende het volledige derdejaar hebben we deelgenomen aan het onderzoek rond Viamigo. Dit onderzoek gaat over een smartphone-applicatie voor personen met een beperking. De applicatie heeft als doel om inclusie en zelfstandigheid na te streven. Het project leek ons zeer interessant, daarom waren we enthousiast om ons hiervoor te engageren. We zijn ervan overtuigd dat dit project in de toekomst een grote meerwaarde kan betekenen voor personen met een verstandelijke beperking. Dit zowel op vlak van inclusie als op vlak van zelfstandigheid van de persoon met een verstandelijke beperking in de samenleving.

We hebben allemaal bewust gekozen voor dit groepsproject of onderzoek, desondanks we op voorhand te horen hebben gekregen dat dit niet evident is. We zijn van mening dat studenten Maatschappelijk Werk in het werkveld vaak in groep samenwerken aan een onderzoek en dat dit project hier zeker een goede voorbereiding op is. Vanaf het begin van de samenwerking was duidelijk dat we allemaal gedreven zijn. Er hebben zich moeilijke momenten voorgedaan, wat niet uit te sluiten is. Samenwerking vergt immers een grote inspanning van iedereen. Toch hebben we ook de voordelen van samenwerken kunnen ervaren. Niemand stond er gedurende het project alleen voor, we konden steeds op elkaars hulp en steun rekenen.

Dit onderzoeksproject start met een literatuurstudie. Het doel van de literatuurstudie is om de lezer te informeren over het onderwerp. Daarom hebben we ons verdiept in literatuur die verband heeft met Viamigo. Ook voor ons heeft de literatuurstudie voor heel wat verduidelijking gezorgd. We merkten wel dat er niet veel literatuur bestaat over dit thema, maar toch hebben we getracht om de verschillende aspecten die te maken hebben met Viamigo in kaart te brengen. In deze literatuurstudie worden er vijf grote thema’s besproken, namelijk: de doelgroep personen met een verstandelijke beperking, de maatschappelijke visie op personen met een verstandelijke beperking, de applicatie Viamigo, gelijkaardige technologieën en ondersteunende middelen voor personen met een verstandelijke beperking op vlak van mobiliteit. Deze vijf thema’s worden verder onderverdeeld, zodat het geheel overzichtelijk blijft.

Door ons te verdiepen in de applicatie en de verschillende mobiliteitsmogelijkheden die er vandaag op de markt zijn, kregen we een eerste inkijk. De literatuurstudie heeft ervoor gezorgd dat we een goed zicht kregen op de doelgroep waar het in dit project over gaat: personen met een verstandelijke beperking. Vanuit het Maatschappelijk Werk wilden we graag de visies vanuit verschillende invalshoeken onderzoeken, namelijk hoe de maatschappij hiernaar kijkt en welk idee de federale overheid hierover heeft. Ook de visie die we als studenten hebben, komt aan bod.

Vervolgens komt het onderzoeksdeel aan bod. In dit onderdeel worden de verschillende stappen beschreven die we ondernomen hebben in dit onderzoeksproject. Zo vertellen we eerst wat meer over de onderzoeksvraag en de opdrachtgever. We starten met een vooronderzoek. Dit vooronderzoek betreft een digitale enquête die we via Qualtrics verstuurd hebben naar de tehuizen voor werkenden, tehuizen voor niet-werkenden en dagcentra. Nadien wordt het onderzoek naar de mening van de hulpverleners ten aanzien van Viamigo besproken. Het onderzoeksproject betreft een kwalitatief onderzoek. We bevraagden de hulpverleners via focusgroepen. Via deze weg verkregen we informatie over hoe het vervoer voor mensen met een verstandelijke beperking momenteel geregeld wordt in de voorzieningen. Ook hebben zij ons een beeld gegeven over hun ideeën over Viamigo en de meerwaarde om het al dan niet uit te proberen in de voorzieningen.

Fundamenteel voor dit onderzoeksproject zijn de onderzoeksresultaten. In dit onderdeel worden volgende elementen besproken: doelgroep; kennis technologie door doelgroep, ouders en begeleiders; verwachtingen; implementatie; voordelen; nadelen; kostprijs; vervoersmiddelen; hulpmiddelen; ervaringen en aanbevelingen voor Viamigo. Er worden regelmatig citaten en voorbeelden aangehaald om de resultaten te verduidelijken en te versterken.

In het besluit geven we de meest opvallende en interessante resultaten uit dit onderzoeksproject weer. Zo is gebleken dat de begeleiders het erg belangrijk vinden dat de vraag om met Viamigo te werken vanuit de cliënt zelf komt. Daarnaast hebben we gemerkt dat er weerstand is, zowel vanuit het beleid als vanuit de begeleiders. Nochtans kan Viamigo veel kansen bieden wanneer het beleid en de begeleiders er wel achter staan.

Bibliografie

Adams, S. (2004). De rol van de Verenigde Naties (p. 4-19). Leidschendam: Biblion.

Amnesty International. (s.a.). Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Gevonden op 28 februari 2014 op het internet: http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/universele-verklaring-…

Antwerpen. (s.a.). Taxicheques. Gevonden op het internet op 10 mei 2014 op het internet: http://www.antwerpen.be/eCache/ABE/4/781.html

Bellemans, A. (2003). Gewoon. Gevonden op 4 januari 2014 op het internet: http://www.mpi-oosterlo.be/sites/default/files/pagefiles/Gewoon.pdf

Buter, A. (2004). Meervoudige intelligentie en coöperatief leren. Gevonden op 21 februari 2014 op het internet: http://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/literatuur/6152.pdf

Callebaut, M., & Schoeters, L. (2010). De mensenrechten voor personen met een beperking: De VN-Standaardregels in eenvoudige taal. Onze Nieuwe Toekomst vzw. Gevonden op 15 februari 2014 op het internet: http://www.ont.be/files/UNCRPDAccessibleDutch.pdf

Cardol, M., Meulenkamp, T., & van der Hoek, L. (2013). Deelname aan de samenleving van mensen met een beperking, ouderen en de algemene bevolking: Rapportage participatiemonitor 2013. Utrecht: Nivel. Gevonden op 23 februari 2014 op het internet: http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0Q…

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racisme bestrijding. (s.a.). VN-Verdrag Handicap. Gevonden op 21 februari 2014 op het internet: http://www.diversiteit.be/vn-verdrag-handicap

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. (s.a.). Discriminatiegronden waarvoor het Centrum bevoegd is. Gevonden op 21 februari 2014 op het internet: http://www.diversiteit.be/de-antidiscriminatiewet-van-10-mei-2007

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. (s.a.). Diversiteit en discriminatie. Gevonden op 21 februari 2014 op het internet: http://www.diversiteit.be/diversiteit-en-discriminatie

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. (s.a.). Gelijke behandeling van personen met een handicap. Gevonden op 21 februari 2014 op het internet: http://www.diversiteit.be/handicap

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. (s.a.). Opdrachten. Gevonden op 21 februari 2014 op het internet: http://www.diversiteit.be/opdrachten

Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland. (december 2008). VN-verdrag over de rechten van mensen met een handicap: de betekenis voor de praktijk. Gevonden op 23 februari 2014 op het internet: http://www.phos.be/uploads/documentenbank/4af5b65be8d619bf968091464db2c…

Cloudina. (2013). Over Cloudina. Gevonden op 24 oktober 2013 op het internet: http://www.cloudina.eu/nl/over-cloudina

Cloudina. (2013). Applicaties. Gevonden op 24 oktober 2013 op het internet: http://www.cloudina.eu/nl/applicaties

Cuyvers, G. (2008). Psychologie: Van ervaring tot gedrag (p. 243-247). Heverlee: Alta.

Cuyvers, G. (2010). Psychopathologie (p. 77-80). Mechelen: Plantyn.  

De Bock, L. (2011, 4 februari). Persmededeling van Vlaamse Regering. Gevonden op 21 februari 2014 op het internet: http://www.vlaanderen.be/servlet/Satellite?pagename=nieuwsberichten%2FN…

De Jong, K. (2004). De relatie tussen adaptief gedrag en intelligentie. Gevonden op 21 februari 2014 op het internet: http://dare.uva.nl/document/12162

De Kleijn-de Vrankrijker, M.W., Halbertsma, J., & Lankhorst, G.J. (1990). De Internationale Classificatie van Stoornissen, Beperkingen en Handicaps van de Wereldgezondheidsorganisatie. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, nr 4, p. 212-213. Gevonden op 21 februari 2014 op het internet: http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQ…

De Lijn. (2014). Vervoerbewijzen: Gratis abonnement, personen met een handicap. Gevonden op 17 oktober 2013 op het internet: http://www.delijn.be/vervoerbewijzen/types/abonnement/gratis/gratis.htm

Didden, R., Collin, Ph., & Curfs, L. (2008). Handboek psychopathologie deel 1: Basisbegrippen (p. 614). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Gevonden op 8 februari 2014 op het internet: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-90-313-6632-3_21

Feuerstein, R., Rand, Y., Rynders, J.E. (1993). Laat me niet zoals ik ben. Een baanbrekende methode om de cognitieve en sociale ontwikkeling te stimuleren. Rotterdam: Lemniscaat.

Herregodts, D. (2013, 8 november). Thuis blijven wonen dankzij slimme sensoren. Visie.

GeoDynamics. (2013). Valkuilen van een goedkope gps tracker. Gevonden op 13 februari 2014 op het internet: http://www.geodynamics.be/valkuilen-van-een-goedkope-gps-tracker/

Gezondheidsconferentie. (2014). Gezondheid vandaag. Gevonden op 21 februari 2014 op het internet: http://www.gezondheidsconferentie.be/gezondheid-vandaag/

GRIP vzw. (2014). Over GRIP. Gevonden op 20 februari 2014 op het internet: http://www.gripvzw.be/over-grip/werking.html

GRIP vzw. (2014). Acties: Campagnes. Gevonden op 20 februari 2014 op het internet: http://www.gripvzw.be/acties/campagnes/mijn-handicap-mijn-rechten.html

GRIP vzw. (2014). Wat is inclusie? Gevonden op 20 februari 2014 op het internet: http://www.gripvzw.be/acties/scholen/getuigenissen.html?id=64:wat-is-in…

Handicap International. (s.a.). Rechten van mensen met een handicap. Gevonden op 8 februari 2014 op het internet: http://www.handicapinternational.be/nl/rechten-van-personen-met-een-han…

Holburn, S., & Vietze, P. (2002). Person-centered planning: Research, practice and future directions. Baltimore MD: P.H. Brookes.

Inclusie Vlaanderen vzw. (2013). Communicatiepas. Gevonden op 6 januari 2014 op het internet: http://www.communicatiepas.be/#/home

Janssens, H. (2013). Actieplannen inzake handicap 2012-2014 in het Vlaamse Gelijkekansenbeleid (deel 2). Snelberichten Kluwer,maart 2013 (220), 6-7.

K-point. (2013). Veilig op pad. Gevonden op 29 januari 2014 op het internet: http://www.k-point.be/vpad.html

Kraijer, D.W. Het vaststellen van de verstandelijke handicap: Classificatie en diagnostiek. In van Gemert, G.H., & Minderaa, R.B. (2000). Zorg voor mensen met een verstandelijke handicap (p. 69-72). Assen: Van Gorcum. Gevonden op 8 februari 2014 op het internet: http://books.google.be/books?hl=nl&lr=&id=S6WSjjk89W8C&oi=fnd&pg=PA69&d…

Liga voor Mensenrechten. (2011). Verdrag inzake de rechten van Personen met een Handicap. Gevonden op 18 februari 2014 op het internet: http://www.mensenrechten.be/index.php/site/wetten_verdragen/verdrag_inz…

LS. (2013, 16 oktober). Interactieve blindenstok heeft gps en detecteert obstakels. Het nieuwsblad.

Maes, B. (2013). Kwaliteit van leven bij personen met verstandelijke beperkingen. Leuven: Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen.

MeerMobiel. (2013). Zelfstandig op stap met BlueAssist. Gevonden op 7 februari 2014 op het internet: http://www.meermobiel.be/nl/zelfstandig-op-stap-met-blueassist

My GPS Tracker. (s.a.). GPS Volgsysteem. Gevonden op 19 januari 2014 op het internet: http://mygpstracker.nl/detective-gps-volgsysteem

NMBS. (2014). Klantendienst: Reizigers met beperkte mobiliteit. Gevonden op 23 februari 2014 op het internet: http://www.belgianrail.be/nl/klantendienst/reizigers-met-beperkte-mobil…

NMBS. (s.a.). Hoe vraag je de kaart Kosteloze Begeleider aan?. Gevonden op 2 maart 2014 op het internet: http://www.belgianrail.be/nl/vervoersbewijzen/korting/~/link.aspx?_id=2…

Opsteyn, A. (s.a.). Sociale psychologie. Geel: Thomas More.

Pinkhof, H. (2012). Pinkhof geneeskundig woordenboek (p. 1520). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Gevonden op 21 februari 2014 op het internet: http://books.google.be/books?id=XIsFT2eeyNMC&dq=zwakzinnigheid+lichte,+…

Platform Handicap en Ontwikkelingssamenwerking. (s.a.). Handicap & de Millenniumdoelstellingen. Gevonden op 23 februari 2014 op het internet: http://www.vnverdragwaarmaken.nl/images/stories/Algemene_Informatie/VNv…

Pluryn. (2011). Over Pluryn. Gevonden op 12 oktober 2013 op het internet: http://www.pluryn.nl/Over-Pluryn/Nieuws/Nieuws-2012/bezuinigingen-vervo…

Schalock, R.L., & Verdugo, M.A. (2002). The international handbook on quality of life for human service practitioners. Washington, DC: American Association on Mental Retardation.

Schuurman, M. (2002). Mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving: Een analyse van bestaande kennis en aanwijzingen voor praktijk en verdere kennisverwerving. Gevonden op 21 februari 2014 op het internet: http://vilans6.vilans.nl/docs/producten/Mensen_met_verstandelijke_beper…

Smeets, J. (2003). Over burgerschap. Gevonden op 11 januari 2014 op het internet: http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQ…

Security Webshop. (2012). Personenalarmering. Gevonden op 8 december 2013 op het internet: http://securitywebshop.com/gps-trackers/track-en-trace

SeniorenNet (2014). De voorkeurregeling of het W.I.G.W.-statuut. Gevonden op het internet op 24 februari 2014: http://www.seniorennet.be/Pages/Geld_werk/voorkeurregeling_wigw_statuut…

Spotx. (s.a.). Zo werkt Spotx. Gevonden op 3 december 2013 op het internet: http://spotx.eu/hoe-werkt-het

Steunpunt Gelijkekansenbeleid. (s.a.). Handicap - Werkpakket 3. Gevonden op 21 februari 2014 op het internet: http://www.steunpuntgelijkekansen.be/?page_id=59

Steunpunt Gelijkekansenbeleid. (s.a.). Handicap - Werkpakket 4. Gevonden op 21 februari 2014 op het internet: http://www.steunpuntgelijkekansen.be/?page_id=61

Steunpunt Gelijkekansenbeleid. (s.a.). Home. Gevonden op 21 februari 2014 op het internet: http://www.steunpuntgelijkekansen.be/

Steunpunt Gelijkekansenbeleid. (s.a.). Onderzoekslijnen. Gevonden op 21 februari 2014 op het internet: http://www.steunpuntgelijkekansen.be/?page_id=35

SWC. (s.a.). Attitude. Gevonden op 21 februari 2014 op het internet: http://www.woorden-boek.nl/woord/attitude

Steunpunt Gelijkekansenbeleid. (s.a.). Handicap. Gevonden op 21 februari 2014 op het internet: http://www.steunpuntgelijkekansen.be/?page_id=48

Taxistop vzw. (s.a.). Vrijwilligers. Gevonden op 19 oktober 2013 op het internet: http://www.mindermobielencentrale.be/nl/node/35

TrackTrace.net. (2010). ClickTrace XS. Gevonden op 5 januari 2014 op het internet: http://www.tracktrace.net/producten/gps-track-and-trace-xs/

Van Dale. (2014). Discriminatie. Gevonden op 21 februari 2014 op het internet: http://www.vandale.be/opzoeken?pattern=discriminatie&lang=nn#.UwhqY4WuG…

Van Dale. (2014). Integratie. Gevonden op 10 februari 2014 op het internet: http://www.vandale.be/opzoeken?pattern=integratie+&lang=nn#.UvkW7rSHa8A

Van Dale. (2014). Ziekte. Gevonden op 21 februari 2014 op het internet:  http://www.vandale.be/opzoeken?pattern=ziekte&lang=nn#.UwdaLYWuG8A

Van Den Broeck, S. (2013). Perspectief 2020 in de praktijk. Gevonden op 21 februari 2014 op het internet: http://www.perspectief2020.be/nieuws/perspectief-2020-in-de-praktijk

Vandeurzen, J. (2010). Perspectief 2020: Nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap. Gevonden op 21 februari 2014 op het internet: http://www.jovandeurzen.be/sites/jvandeurzen/files/conceptnota%20pmh.pdf

Van Hove, G., van Loon, J., & Vandevelde, S. Personen met een verstandelijke beperking. In Broekaert, E., Van Hove, G., Vandevelde, S., Soyez, V., & Vanderplasschen, W. (2010). Handboek bijzondere orthopedagogiek (p. 19-63). Antwerpen: Garant.

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. (2007). Mobiliteit. Gevonden op 17 oktober 2013 op het internet: http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/10524-Mobiliteit.html

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. (2010). Nieuwe zorgprojecten: Perspectief 2020. Gevonden op 21 februari 2014 op het internet: http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/5146351-Perspectief+2020.html

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (2007). Publicaties: De communicatiepas. Gevonden op 6 januari 2014 op het internet: http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/8292632-De+communicatiepas.html

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. (2007). Persoonlijk assistentiebudget (PAB). Gevonden op 17 oktober 2013 op het internet: http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/10526-Persoonlijk assistentiebudget+%28PAB%29.html

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. (2007). Wonen en opvang. Gevonden op 21 februari 2014 op het internet: http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/7725321

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. (2013). Perspectief 2020: Realisaties en inzet uitbreidingsmiddelen 2014. Gevonden op 21 februari 2014 op het internet: http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDYQ…

Vlaamse overheid. (s.a.). De minister van gelijke kansen. Gevonden op 21 februari 2014 op het internet: http://www.gelijkekansen.be/Hetbeleid/Gelijkekansenbeleid/Deministervan…

Vlaamse overheid. (s.a.). Doelgroepen. Gevonden op 21 februari 2014 op het internet: http://www.gelijkekansen.be/Hetbeleid/Gelijkekansenbeleid/Doelgroepen.a…

Vlaamse overheid. (s.a.). Het beleid. Gevonden op 21 februari 2014 op het internet: http://www.gelijkekansen.be/Hetbeleid.aspx

Vlaamse overheid. (s.a.). Missie en visie. Gevonden op 21 februari 2014 op het internet: http://www.gelijkekansen.be/Hetbeleid/Gelijkekansenbeleid/Missieenvisie…

Vlaamse regering. (2008). Decreet houdend een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid. Gevonden op 21 februari 2014 op het internet: http://www.gelijkekansen.be/Portals/GelijkeKansen/wetgeving/10juli2008%…

Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid. (s.a.). Taxicheques. Gevonden op het internet op 10 mei 2014: http://www.meermobiel.be/nl/waar-heb-ik-recht-op/goedkoper-met-de-taxi

Vzw BlueAssist. (2013). BlueAssist-instrumenten. Gevonden op 6 februari 2014 op het internet: http://www.blueassist.eu/nl/toepassen/nieuwe-blueassist-instrumenten/

Vzw Ithaka. (2010). Cloudina. Gevonden op 24 oktober 2013 op het internet: http://www.vzw-ithaka.be/nl/projecten/the-bluecall-phone/.

Wikipedia. (2013). Resolutie van de Verenigde Naties. Gevonden op 2 maart 2013 op het internet: http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_van_de_Verenigde_Naties

Download scriptie (1.26 MB)
Universiteit of Hogeschool
Thomas More Hogeschool
Thesis jaar
2014