'Because were enemyes to them and their gospell': A Comparative Study of English Catholic and Netherlandish Protestant Exiles in the Second Half of the Sixteenth Century

Rens
Crevits

Ketters, terroristen en armoezaaiers: Engelse katholieke en Nederlandse protestantse ballingen in de zestiende eeuw

“It is knowne in England that our nation hathe bene begged for in sermons, and this is divulged there in pulpites to shewe in what state the King of Spaine’s English pentioners do live here, as also what a great punishment of misery is now laid uppon us because we are enemyes to them and their gospell. And the matter is lyke shortly to be amplyfied in bookes and ballets. God relieve us and amend them.”

In een brief uit 1593 uitte Richard Verstegan, een zestiende-eeuwer met een inlichtingennetwerk dat de eenentwintigste eeuw niet onwaardig was, zijn ongenoegen over de beklagenswaardige situatie waarin Engelse katholieke ballingen verzeild geraakt waren in de Nederlanden. Op de vlucht voor het bewind van de protestantse koningin Elizabeth I hadden ze huis en have achtergelaten en zich de woede van het thuisfront op de hals gehaald. In Leuven, Brussel, Gent, Antwerpen en talloze andere steden in de Zuidelijke Nederlanden bevonden zich duizenden Engelse vluchtelingen, wiens enige bron van inkomsten een karig, sporadisch uitbetaald Spaans pensioen was.

Uiterst merkwaardig is dat er tegelijkertijd een omgekeerde stroom van mobiliteit was. Duizenden protestanten uit de Noordelijke en vooral Zuidelijke Nederlanden vluchtten naar Engeland om te ontsnappen aan de bloederige represailles van de Hertog van Alva’s Bloedraad en, later, de veldslagen in het kader van de Tachtigjarige Oorlog. Enkele tienduizenden Vlamingen en Brabanders streken neer langs de Zuid-Oost Engelse kust.

De opzet van het onderzoek
De opzet van deze masterproef is dan ook om een vergelijkende studie te bieden van beide groepen vluchtelingen. Hoewel ze ogenschijnlijk radicaal van elkaar verschilden – Engelse katholieken die naar de Nederlanden vluchtten én Nederlandse protestanten naar Engeland – vertoonden ze opvallend veel gelijkenissen. Om een globaal beeld te krijgen van allebei worden daarom verscheidene vragen gesteld. Welke redenen lagen aan de grondslag van hun vertrek? Uit welke sociale lagen kwamen ze doorgaans? En waren ze eigenlijk wel welkom?

In elk hoofdstuk worden enkele samenhangende vragen gesteld. Achtereenvolgens behandelen deze hoofdstukken de beweegredenen, samenstelling, diversiteit en ontvangst, de loyaliteit, correspondentie, overlevingsstrategieën en de geografische spreiding van de vluchtelingen.

(Enkele) conclusies
Ruwweg kan gesteld worden dat de Nederlandse vluchtelingen veel talrijker waren en meer geconcentreerd zaten in enkele steden. In Sandwich bijvoorbeeld waren de uitgeweken Vlamingen met bijna tweemaal zo veel als de oorspronkelijke Engelse bevolking. De op de vlucht geslagen Engelsen daarentegen waren uitgezaaid over elk gehucht dat de Nederlanden te bieden had.

Deze hoge mate van verspreiding had ook gevolgen voor het moreel van de vluchtelingen. De Engelse ballingen stonden zo over gans Europa bekend als een rumoerige bende ruziemakers die, als het zo maar even kon, hun collega vluchtelingen het liefst naar huis gestuurd zagen wanneer die een andere politieke mening toegedaan waren. De Nederlandse vluchtelingenkerken in Londen en Norwich hadden het dan weer ontzettend moeilijk om ketterij uit hun overbevolkte middens te weren. Wanneer iemand schuldig bevonden werd onorthodoxe geloofsartikelen te cultiveren kreeg die een enkeltje richting thuisland. De bannelingen gingen met andere woorden hun eigen mensen gaan verbannen.

Een opvallend verschil was de mate van welvaart onder de vluchtelingen. “Sir Thomas Marckenfeild died this last week in Bruxelles in very extreeme want, in a most miserable poore cotage” schreef diezelfde Richard Verstegan over een medebroeder in ballingschap. Echter, waar de verpauperde Engelsen in armzalige toestanden trachtten te roeien met de riemen die ze hadden, was het met de Nederlandse vluchtelingen een stuk beter gesteld. Lakenhandelaar Paul Trion zijn fortuin werd bijvoorbeeld op ongeveer £60.000 geschat. Omgerekend naar vandaag kon hij over maar liefst 20 miljoen Britse ponden beschikken.

De oorzaak voor deze uiteenlopende maten van welvaart schuilt ten dele in de sociale samenstelling van beide groepen. Ballingen uit Engeland waren veelal figuren uit de lagere, Engelse landadel, een klasse die gewoonlijk rentenierde op de inkomsten uit haar landbezit. Eenmaal gevlucht werden hun renten in beslag genomen door de Engelse overheid. Zodoende kwamen ze in de Nederlanden terecht zonder geld en zonder enige beroepservaring. Vluchtelingen uit de Nederlanden stelden het daarentegen een stuk beter. Vooral de fel gegeerde Vlaamse wevers – in het bezit van zestiende-eeuwse spitstechnologie – deden het bijzonder goed in de Engelse steden.

Echo’s in het heden?
“Le passé est toujours présent” schreef de Gentse Nobelprijswinnaar Maurice Maeterlinck, en gelijk had hij. Terwijl de Italiaanse kust vandaag overspoeld wordt door vluchtelingen in aftandse reddingsbootjes, terwijl buiten Calais heuse steden uit de grond rijzen bevolkt door mensen op zoek naar een beter leven in Engeland, waren er reeds gelijkaardige fenomenen te bespeuren in het Europa van de zestiende eeuw. Calais en Dover waren destijds ook belangrijke knooppunten waar Nederlandse en Engelse vluchtelingen onder het oog van douaniers illegaal de overkant probeerden te bereiken. Ook zoals dat vandaag nog het geval is, veroorzaakte dat vaak wrevel bij de bewoners van het gastland. In het Engels theater, bijvoorbeeld, had men verscheidene stereotypes voorbehouden aan hun Nederlandse gasten, zoals de gierige handelaar of de oliedomme dronkaard.

Anderzijds doet ook de tendens tot radicalisering onder de zestiende-eeuwse vluchtelingen aan bepaalde actuele fenomenen denken. Hoewel men de nodige kanttekening moet maken dat hun radicalisering zich veelal na de vlucht naar het buitenland voltrok, terwijl die vandaag eerder voor vertrek plaatsvindt. In ballingschap werden de veelal diepgelovige Engelse katholieken en Nederlandse protestanten een helpende hand toegestoken door respectievelijk de jezuïeten en de calvinistische vreemdelingenkerken, allebei organen die ervan beschuldigd werden terroristische acties op te zetten aan het thuisfront. Zo werden vanuit Sandwich de Vlaamse watergeuzen op gewelddadige rooftochten gestuurd in de Nederlanden, terwijl de Engelse jezuïeten menige moordaanslagen op koningin Elizabeth beraamden.

Slot
Dit zwaar onderbelicht stukje geschiedenis verdient dus zeker wat meer aandacht. Niet alleen sluit het nauw aan bij de actualiteit, het werpt ook een licht op talloze aspecten in het dagelijkse leven van vroegmoderne (illegale) immigranten. Dat deze levens af en toe verzeild geraakten in complotten, intriges en spionage maken ze uiteindelijk des te fascinerender.

Bibliografie

Bibliography

The following is not a complete bibliography of works appertaining to the history of English Catholic exiles in the Southern Netherlands and Netherlandish Protestant exiles in England during the second half of the sixteenth century. Listed instead are only the works that were cited throughout this treatise, except for the bibliographies of course.

a.Unpublished sources

British Museum

            BM Satires 13

BM Satires 81

Hind I.71.7

Hollstein 624 (Maarten de Vos)

Rijksmuseum Amsterdam

                        Van Eeghen 1964

b.Bibliographies

Bainton, Roland Herbert and Eric W. Gritsch. Bibliography of the Continental Reformation: Materials Available in English. Hamden (Conneticut): Archon Books, 1972.

Denis, Philippe. “Bibliographie de l'histoire démographique des réfugiés flamands et wallons en Angleterre.” In: Bulletin de la Société d'Histoire du Protestantisme belge, 1974-1975, pp. 61-80, 97-124.

c.Published sources

Allen, William and Thomas Francis Knox (ed.). The Letters and Memorials of William, Cardinal Allen (1532-1594). London: David Nutt, 1882.

Burghley, Baron William Cecil. The execution of iustice in England for maintenaunce of publique and Christian peace, against certeine stirrers of sedition, and adherents to the traytors and enemies of the realme, […]. London: [Christopher Barker], 1583.

Cramer, Samuel and Fredrik Pijper (eds.). Bibliotheca Reformatoria Neerlandica, geschriften uit den tijd der hervorming in de Nederlanden. ’s-Gravenhage: Nijhoff, 1903-1912, 3 vols.

Janssen, Hendrik Quirinus. “De hervormde vlugtelingen van Yperen in Engeland geschetst naar hunne brieven. Eene bijdrage tot de Hervormingsgeschiedenis van Yperen en Norwich” In: H.Q. Janssen (ed.), et al., Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen, Middelburg: Altorffer, 1856-1860, vol. II, pp. 211-304.

King, John N. Voices of the English Reformation: A Sourcebook. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2004.

Kirk, R.E.G. and E.F. Kirk (eds.). “Returns of Aliens Dwelling in the City and Suburbs of London from the Reign of Henry VIII to that of James I.” In: PubHSL, 10 (1900-1908).

Knox, Thomas Francis (ed.). The first and second diaries of the English College, Douay, and an appendix of unpublished sources. London: David Nutt, 1978.

Lemon, Robert and Mary Anne Everett Green. Calendar of State Papers, Domestic Series : of the Reigns of Edward VI, Mary, Elizabeth and James I. 1547-1625 Preserved in the State Paper Department of Her Majesty's Public Record Office. Nendeln: Kraus Reprint, 1967, 12 vols.

[Lewkenor, Lewis]. The Estate of English Fugitiues Vnder the King of Spaine and His Ministers […]. London: John Drawater, 1595.

Munday, Anthony. A watch-woord to Englande to beware of traytours and tretcherous practises, which have beene the overthrowe of many famous kingdomes and common weales […]. London: John Charlewood, 1584.

Persons, Robert. De persecutione anglicana libellus. Quo explicantur afflicationes, calamitates, cruciatus, & martyria, quae Angli Catholici […]. Rome: Ex Typographia Georgii Ferrarii, 1582.

Ruytinck, Simeon and Johan Justus van Toorenenbergen (ed.). Gheschiedenissen ende handelingen die voornemelick aengaen de Nederduytsche natie ende gemeynten, wonende in Engelant ende int bysonder tot Londen, […]. Utrecht: Kemink, 1873.

Slaughter, Stephen. “The Dutch Church in Norwich.” In: Congregational History Society Transactions, 12 (1934), pp. 31-48, 81-96.

Verheyden, Alfons L.E. “Une Correspondance inédite adressée par des familles protestantes des Pays-Bas à leurs coreligionnaires d'Angleterre, 11 novembre 1569-25 février 1570.” In: Bulletin de la Commission royale d'histoire, 120 (1955), pp. 95-257.

Verstegan, Richard. Theatre des cruautez des hereticques de nostre temps. Antwerp: Adrien Hubert, 1588.

Verstegan, Richard and Anthony G Petti (ed.). The Letters and Despatches of Richard Verstegen (c. 1550-1640). London: Catholic Record Society, 1959.

d.Literature

Alford, Stephen. The Watchers: A Secret History of the Reign of Elizabeth I. London: Allen Lane, 2012.

Anstruther, Godfrey (ed.). The Seminary Priest: A Dictionary of the Secular Clergy of England and Wales, 1558-1850. Ware and Great Wakering: Mayhew-McCrimenon, 1968, 2 vols.

Arblaster, Paul. Antwerp & the World: Richard Verstegan and the International Culture of Catholic Reformation. Louvain: Leuven UP, 2004.

---. “The Southern Netherlands connection: networks of support and patronage.” In: B. Kaplan (ed.), et al., Catholic Communities in Protestant states: Britain and the Netherlands c. 1570-1720, Manchester: Manchester UP, 2009, pp. 123-138.

Backhouse, Marcel. “Jacob Baert uit Belle, radicaal calvinist, bosgeus, watergeus en vluchteling tijdens de tweede helft van de 16de eeuw.” In: Westhoek-info, 6 (1990), 3, pp. 83-85.

---. The Flemish and Walloon Communities at Sandwich during the Reign of Elizabeth I (1561-1603). Brussel: Paleis der Academieën, 1995.

Batho, G.R. “The Execution of Mary, Queen of Scots.” In: The Scottish Historical Review, 39 (1960), 1, pp. 35-42.

Beeman, G.B. “The Early History of the Strangers' Church, 1550 to 1561.” In: ProHSL, 15 (1935), 2, pp. 261-282.

Billing, Christian M. “The Dutch Diaspora in English Comedy: 1598 to 1618.” In: R. Henke and E. Nicholson (eds.), Transnational Exchange in Early Modern Theater, Aldershot: Ashgate, 2008, pp. 119-140.

Boersma, Owe. Vluchtig voorbeeld: de Nederlandse, Franse en Italiaanse vluchtelingenkerken in Londen, 1568-1585. Kampen: Johannes Calvijnstichting, 1994.

Bossy, John. “The Character of Elizabethan Catholicism.” In: P&P, 21 (1962), pp. 39-59.

---. “Rome and the Elizabethan Catholics: A Question of Geography.” In: The Historical Journal, 7 (1964), 1, pp. 135-142.

---. The English Catholic Community 1570-1850. London: Darton, Longman & Todd, 1976.

---. Christianity in the West, 1400-1700. Oxford: Oxford UP, 1985.

Bowden, Caroline. “The English Convents in Exile and Questions of National Identity c. 1600-1688.” In: D. Worthington (ed.). British and Irish Emigrants and Exiles in Europe, 1603-1688, Leiden: Brill, 2010, pp. 297-314.

---. “Patronage and Practice: Assessing the Significance of the English Convents as Cultural Centres in Flanders in the Seventeenth Century.” In: English Studies, 92 (2011), 5, pp. 483-495.

Braun, Bettina. “Katholische Glaubensflüchtlinge – eine Spurensuche im Europa der Frühen Neuzeit.” In: Historisches Jahrbuch, 130 (2010), pp. 505-576.

---. “Katholische Konfessionsmigration im Europa der Frühen Neuzeit - Stand und Perspektiven der Forschung.” In: H.P. Jürgens and T. Weller (eds.), Religion und Mobilität: Zum Verhaltnis von raumbezogener Mobilität und religiöser Identitätsbildung im frühneuzeitlichen Europa, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2010, pp. 75–112.

Briels, J.G.C.A. “De emigratie in de Zuidelijke Nederlanden omstreeks 1540-1621.” In: Opstand en pacificatie in de Lage Landen: bijdrage tot de studie van de Pacificatie van Gent, Ghent: Snoeck-Ducaju, 1976, pp. 185-220.

Carrafiello, Michael L. “English Catholicism and the Jesuit Mission of 1580-1581.” In: The Historical Journal, 37 (1994), 4, pp. 761-774.

Clancy, Thomas H. Papist Pamphleteers: The Allen-Persons Party and the Political Thought of the Counter-Reformation in England, 1572-1615. Chicago: Loyola UP, 1964.

Clark, Peter. “Introduction.” In: P. Clark (ed.), The European City and Green Space, Aldershot: Ashgate, 2006, pp. 1-29.

Coleman, Donald C. “An Innovation and Its Diffusion: The ‘New Draperies’.” In: Economic History Review, 22 (1969), 3, pp. 417-429.

Collinson, Patrick. “Calvinism with an Anglican Face: The Stranger Churches in Early Elizabethan London and their Superintendent.” In: D. Baker (ed.), Reform and Reformation: England and the Continent c. 1550 – c. 1750, Oxford: Blackwell, 1979, pp. 71-102.

Cooper, John. The Queen’s Agent: Francis Walsingham at the Court of Elizabeth I. London: Faber and Faber, 2011.

Cowper, J. Meadows. “The Foreign Element in the Parishes of St Peter and Holy Cross, Canterbury.” In: ProHSL, 2 (1887-1888), pp. 197-205.

Croft, Pauline. “Englishmen and the Spanish Inquisition, 1558-1625.” In: The English Historical Review, 87 (1972), 343, pp. 249-268.

Cross, Claire. “Continental Students and the Protestant Reformation in England in the Sixteenth Century.” In: D. Baker (ed.), Reform and Reformation: England and the Continent c. 1550 – c. 1750, Oxford: Blackwell, 1979, pp. 35-58.

Cross, Francis W. “History of the Walloon and Huguenot Church at Canterbury.” In: PubHSL, 15 (1898).

Dailey, Alice. The English Martyr from Reformation to Revolution. Notre Dame (Indiana): University of Notre Dame Press, 2012.

Davies, David William. Dutch Influences of English Culture, 1558-1625. Ithaca (New York): Cornell UP, 1964.

Davis, Natalie Zemon. “The Sacred and the Body Social in Sixteenth-Century Lyon.” In: P&P, 90 (1981), pp. 40-70.

de Meij, J.C.A. De watergeuzen en de Nederlanden, 1568-1572: over het gebruik van getallen tot steun van historische voorstellingen. Amsterdam: Noord-Hollandsche uitgeversmaatschappij, 1972.

---. De Watergeuzen: piraten en bevrijders. Haarlem: Fibula-Van Dishoeck, 1980.

De Munck, Bert. “Regulating Migration in Early Modern Cities: An Introduction.” In: B. De Munck (ed.), et al., Gated Communities? Regulating Migration in Early Modern Cities, Aldershot: Ashgate, 2012, pp. 1-22.

De Schepper, Hugo. Belgium Nostrum 1500-1650: over integratie en desintegratie van het Nederland. Antwerp: Orde van den Prince, 1987.

Denis, Philippe. “Pour une histoire economique et sociale des réfugiés wallons et flamands à Norwich au 16e siècle. Travaux récents et sources inexplorées.” In: Archives et bibliothèques de Belgique, 1975, pp. 472-488.

--- and Liliane Marchal. “Être protestant au XVIe siècle: la martyre ou l’exil?” In: L'histoire aujourd'hui: nouveaux objets, nouvelles méthodes, 29 (1985), pp. 1-22.

Desreumaux, John. “Vlaamse migranten uit Engeland naar Leiden uitgeweken in de tweede helft van de zestiende eeuw 1577-1579.” In: Het beloofde land: acht opstellen over werken, geloven en vluchten tijdens de XVIe en XVIIe eeuw, Dikkebus: Westhoek, 1992, pp. 93-116.

Dierickx, M.J. “De lijst der veroordeelden door de Raad van Beroerten.” In: Revue Belge de Philologie et d'histoire, 40 (1962), pp. 415-422.

Dorman, Thomas. “Notes on the Dutch, Walloons, and Huguenots at Sandwich in the Sixteenth and Seventeenth Centuries.” In: ProHSL, II (1887-1888), pp. 205-240.

Duke, Alastair. “Perspectives on European Calvinism.” In: A. Pettegree (ed.), et al., Calvinism in Europe, 1540-1620, Cambridge: Cambridge UP, 1994, pp. 1-20.

---. “Eavesdropping on the Correspondence between Strangers, Chiefly in Norwich, and their Families in the Low Countries 1567-1570.” In: Dutch Crossing, 38 (2014), 2, pp. 116-131.

Dures, Alan. English Catholicism, 1558-1642: continuity and change. Harlow: Longman, 1983.

Elton, Geoffrey. “England and the Continent in the Sixteenth Century.” In: D. Baker (ed.), Reform and Reformation: England and the Continent c. 1550 – c. 1750, Oxford: Blackwell, 1979, pp. 1-16.

Esser, Raingard. “Social Concern and Calvinistic Duty: The Norwich Strangers’ Community.” In: Het beloofde land: acht opstellen over werken, geloven en vluchten tijdens de XVIe en XVIIe eeuw, Dikkebus: Westhoek, 1992, pp. 173-184.

---. “Strangers Within the Gates: Dutch and Walloon Refugees in Norwich.” In: Westhoek, 8 (1992), 1, pp. 28-34.

---. Niederländische Exulanten im England des 16. und frühen 17. Jahrhunderts. Berlin: Duncker & Humblot, 1996.

---. “Immigrant Cultures in Tudor and Stuart England.” In: N. Goose and L. Luu (eds.), Immigrants in Tudor and Early Stuart England, Brighton: Sussex Academic Press, 2005, pp. 161-176.

Fagel, Raymond. Voortrekkers, cultuurdragers, emigranten: de Nederlandse emigratie in de Renaissance. 's-Gravenhage: Algemeen-Nederlands Verbond, 2005.

---. “Immigrant Roots: The Geographical Origins of Newcomers from the Low Countries in Tudor England.” In: N. Goose and L. Luu (eds.), Immigrants in Tudor and Early Stuart England, Brighton: Sussex Academic Press, 2005, pp. 41-56.

Ferraro Parmelee, Lisa. “Printers, Patrons, Readers, and Spies: Importation of French Propaganda in Late Elizabethan England.” In: SCJ, 25 (1994), 4, pp. 853-872.

Fletcher, Anthony and Diarmaid MacCulloch. Tudor Rebellions. Edinburgh: Pearson Education, 2008.

Fordyce, C.J. “Louvain and Oxford in the Sixteenth Century.” In: Revue belge de Philologie et d'Histoire, 12 (1933), 3, pp. 645-652.

Frantz, John B. “The Religious Development of the Early German Settlers in ‘Greater Pennsylvania’: The Shenandoah Valley of Virginia.” In: Pennsylvania History, 68 (2001), 1, pp. 66-100.

Frijhoff, Willem. “Shifting identities in hostile settings: towards a comparison of the Catholic communities in early modern Britain and the Northern Netherlands.” In: B. Kaplan (ed.), et al., Catholic Communities in Protestant states: Britain and the Netherlands c. 1570-1720, Manchester: Manchester UP, 2009, pp. 1-17.

Gibbons, Katy. English Catholic exiles in late sixteenth-century Paris. Woodbridge: Boydell & Brewer, 2011.

Gillow, Joseph. A Literary and Biographical History, or Bibliographical Dictionary of the English Catholics from the Breach with Rome, in 1534, to the Present Time. London: Burns & Oates, 1885, 5 vols.

Goose, Nigel. “Introduction: Immigrants in Tudor and Early Stuart England.” In: N. Goose and L. Luu (eds.), Immigrants in Tudor and Early Stuart England, Brighton: Sussex Academic Press, 2005, pp. 1-40.

---. “‘Xenophobia’ in Elizabethan and Early Stuart England: An Epithet Too Far?” In: N. Goose and L. Luu (eds.), Immigrants in Tudor and Early Stuart England, Brighton: Sussex Academic Press, 2005, pp. 110-135.

Graizbord, David. “Becoming Jewish in Early Modern France: Documents on Jewish Community-Building in Seventeenth-Century Bayonne and Peyrehorade.” In: Journal of Social History, 40 (2006), 1, pp. 147-180.

Greengrass, Mark. “Two Sixteenth-Century Religious Minorities and Their Scribal Networks.” In: H. Schilling and I. György Tóth (eds.), Religion and Cultural Exchange in Early Modern Europe, 1400-1700, Cambridge: Cambridge UP, 2006, pp. 317-337.

Gregory, Brad S. Salvation at Stake: Christian Martyrdom in Early Modern Europe. Cambridge (Massachusetts): Harvard UP, 1999.

Guilday, Peter. The English Catholic Refugees on the Continent 1558-1795. London: Longmans, Green, and Co., 1914.

Gwynn, Robin D. Huguenot Heritage: The History and Contribution of the Huguenots in Britain. London: Routledge & Kegan Paul, 1985.

Hamilton, Donna B. Anthony Munday and the Catholics, 1560-1633. Aldershot: Ashgate, 2005.

Hanley, Thomas O. “A Note on Cardinal Allen’s Political Thought.” In: CHR, 45 (1959), 3, pp. 327-334.

Hardy, W.J. “Foreign Settlers at Colchester and Halstead.” In: ProHSL, 2 (1887-1888), pp. 182-196.

---. “Foreign Settlers at Rye.” In: ProHSL, 2 (1887-1888), pp. 406-427, 567-587.

Highley, Christopher. “‘A Pestilent and Seditious Book’: Nicholas Sander’s Schismatis Anglicani and Catholic Histories of the Reformation.” In: Huntington Library Quarterly, 68 (2005), 1-2, pp. 151-171.

---. Catholics Writing the Nation in Early Modern Britain and Ireland. Oxford: Oxford UP, 2008.

Houliston, Victor. Catholic Resistance in Elizabethan England: Robert Person's Jesuit Polemic, 1580-1610. Aldershot: Ashgate, 2007.

---. “The Missionary Position: Catholics Writing the History of the English Reformation.” In: English Studies in Africa, 54 (2011), 2, pp. 16-30.

Janssen, Geert H. “Quo Vadis? Catholic Perceptions of Flight and the Revolt of the Low Countries, 1566-1609.” In: Renaissance Quarterly, 64 (2011), 2, pp. 472-499.

---. “The Counter-Reformation of the Refugee: Exile and the Shaping of Catholic Militancy in the Dutch Revolt.” In: The Journal of Ecclesiastical History, 63 (2012), 4, pp. 671-692.

---. “The Exile Experience.” In: A. Bamji (ed.), et al., The Ashgate Companion to the Counter-Reformation, Farnham: Ashgate, 2013, pp. 73-92.

---. The Dutch Revolt and Catholic Exile in Reformation Europe. Cambridge: Cambridge UP, 2014.

Janssens, Gustaaf. “Verjaagd uit Nederland: Zuidnederlandse emigratie in de zestiende eeuw. Een historiografisch overzicht.” In: Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis, 75 (1995), 1, pp. 102-119.

Kamen, Henry. Early Modern European Society. London: Routledge, 2000.

Kaplan, Benjamin. Divided by Faith: Religious Conflict and the Practice of Toleration in Early Modern Europe. Cambridge (Massachusetts): Belknap Press of Harvard UP, 2009.

--- and Judith Pollmann. “Conclusion: Catholic minorities in Protestant states, Britain and the Netherlands, c. 1570-1720.” In: B. Kaplan (ed.), et al., Catholic Communities in Protestant states: Britain and the Netherlands c. 1570-1720, Manchester: Manchester UP, 2009, pp. 249-263.

Kettler, David. “‘Et les émigrés sont les vaincus’: Spiritual Diaspora and Political Exile.” In: Journal of the Interdisciplinary Crossroads, 1 (2004), 2, pp. 269-282.

LaRocca, John J. “Time, Death, and the Next Generation: The Early Elizabethan Recusancy Policy, 1558-1574.” In: Albion: A Quarterly Journal Concerned with British Studies, 14 (1982), 2, pp. 103-117.

Lart, Charles E. “The Huguenot Settlement and Churches in the West of England.” In: ProHSL, 7 (1901-1904), pp. 286-298.

Lechat, Robert. Les réfugiés Anglais dans les Pays-Bas Espagnols durant le règne d’Elisabeth, 1558-1603. Louvain: Bureaux du Recueil, 1914.

Littleton, Charles G.D.  “The Strangers, their Churches and the Continent: Continuing and Changing Connexions.” In: N. Goose and L. Luu (eds.), Immigrants in Tudor and Early Stuart England, Brighton: Sussex Academic Press, 2005, pp. 177-191.

Loomie, Albert J. The Spanish Elizabethans: The English Exiles at the Court of Philip II. New York: Fordham UP, 1963.

---. “Religion and Elizabethan Commerce with Spain.” In: CHR, 50 (1964), 1, pp. 27-51.

Luria, Keith P. “Religious Coexistence.” In: A. Bamji (ed.), et al., The Ashgate Companion to the Counter-Reformation, Farnham: Ashgate, 2013, pp. 55-72.

Luu, Lien. “Natural-Born Versus Stranger-Born Subjects: Aliens and their Status in Elizabethan London.” In: In: N. Goose and L. Luu (eds.), Immigrants in Tudor and Early Stuart England, Brighton: Sussex Academic Press, 2005, pp. 57-75.

---. “‘Alien Immigrants to England’, One Hundred Years On.” In: N. Goose and L. Luu (eds.), Immigrants in Tudor and Early Stuart England, Brighton: Sussex Academic Press, 2005, pp. 223-229.

MacCulloch, Diarmaid. Reformation: Europe's House Divided, 1490-1700. London: Penguin Books, 2004.

Marnef, Guido. “The Netherlands.” In: A. Pettegree (ed.), The Reformation World, Routledge: London, 2000, pp. 344-364.

Marshall, Peter. “Religious Exiles and the Tudor State.” In: K. Cooper en J. Gregory (eds.), Discipline and Diversity, Woodbridge: Boydell Press, 2007, pp. 263-284.

Marx, Roland. Religion et société en Angleterre de la Réforme à nos jours. Paris: Presses Universitaires de Frances, 1978.

McCoog, Thomas M. “Construing martyrdom in the English Catholic community.” In: E. Shagan (ed.), Catholics and the 'Protestant nation', Manchester: Manchester UP, 2005, pp. 95-127.

McInally, Tom. “Scottish Catholics Abroad, 1603-88: Evidence Derived From the Archives of the Scots Colleges.” In: D. Worthington (ed.). British and Irish Emigrants and Exiles in Europe, 1603-1688, Leiden: Brill, 2010, pp. 261-277.

Meyer, Arnold Oskar and J.R. McKee (transl.). England and the Catholic Church under Queen Elizabeth. London: Kegan Paul, Trench, Trübner & Co., 1916.

Morant, Valerie. “The Settlement of Protestant Refugees in Maidstone during the Sixteenth Century.” In: The Economic History Review, 4 (1951), pp. 210-214.

Morey, Adrian. The Catholic Subjects of Elizabeth I. London: George Allen & Unwin, 1978.

Morris, Terence Alan. Europe and England in the Sixteenth Century. London: Routledge, 1998.

Moser, Nelleke. “Migrants and Merchants: Two Early Modern Dutch Readers and Their English Contemporaries.” In: Huntington Library Quarterly, 73 (2010), 3, pp. 471-490.

Muchnik, Natalia. “‘S’attacher à des pierres comme à un religion locale...’: La terre d’origine dans les diasporas des XVIe – XVIIIe siècles.” In: Annales. Histoire, Sciences Sociales, 66 (2011), 2, pp. 481-512.

---. “‘Prêcher dans le secret des foules’: La parole religieuse dans les villes européennes (XVIe – XVIIIe siècles).” In: Histoire urbaine, 34 (2012), 2, pp. 71-92.

Mullet, Michael A. Catholics in Britain and Ireland, 1558-1829. Basingstoke: Macmillan, 1998.

Netzloff, Mark. “The English Colleges and the English Nation: Allen, Persons, Verstegan, and Diasporic Nationalism.” In: R. Corthell (ed.), et al., Catholic Culture in Early Modern England, 2007, pp. 236-260.

Oberman, Heiko. “Europa Afflicta: The Reformation of the Refugees.” In: Archiv für Reformationsgeschichte, 83 (1992), pp. 91-111.

Overend, G.H. “Strangers at Dover, Part I, 1558-1644.” In: ProHSL, 3 (1892), pp. 91-171.

Palliser, D.M. “Popular Reactions to the Reformation during the Years of Uncertainty 1530-70.” In: F. Heal and R. O’Day (eds.), Church and Society in England: Henry VIII to James I, London: Macmillan, 1977, pp. 35-56.

Petri, Franz. “Die Ursachen der niederländischen Auswanderung im Zeitalter der Glaubenskämpfe.” In: F. Petri and E. Ennen (eds.), Zur Geschichte und Landeskunde der Rheinlande, Westfalens und ihrer westeuropäischen Nachbarländer: Aufsätze und Vorträge aus vier Jahrzehnten, Bonn: Röhrscheid, 1973, pp. 594-599.

Pettegree, Andrew. “The London Exile Community and the Second Sacramentarian Controversy, 1553-1560.” In: Archiv für Reformationsgeschichte, 78 (1987), pp. 223-252.

---. Foreign Protestant Communities in Sixteenth-Century London. Oxford: Clarendon Press, 1986.

---. “Protestant Migration during the Early Modern Period.” In: S. Cavaciocchi (ed.), Le migrazioni in Europa secc. XIII-XVIII, Prato: Istituto internazionale di storia economica F. Datini, 1994, pp. 441-458.

---. “Introduction: The Changing Face of Reformation History.” In: A. Pettegree (ed.), The Reformation World, Routledge: London, 2000, pp. 1-8.

Plowden, Alison. Danger to Elizabeth. Stroud: The History Press, 2010.

Pollen, John Hungerford. The English Catholics in the Reign of Queen Elizabeth. London: Longmans, Green and Co., 1920.

Pollitt, Ronald. “The Abduction of Doctor John Story and the Evolution of Elizabethan Intelligence Operations.” In: SCJ, 14 (1983), 2, pp. 131-156.

Pollmann, Judith and Andrew Spicer. “Introduction.” In: J. Pollmann and A. Spicer (ed.), Public opinion and changing identities in the early modern Netherlands: essays in honour of Alastair Duke, Leiden: Brill, 2007, pp. 1-9.

Pritchard, Arnold. Catholic Loyalism in Elizabethan England. London: Scolar Press, 1979.

Proost, J.J.E. “Les Réfugiés Anglais et Irlandais en Belgique, à la suite de la réforme religieuse établie sous Élisabeth et Jacques Ier.” In: Messager des Sciences Historiques, 1 (1865), pp. 277-314.

Questier, Michael C. Conversion, Politics and Religion in England, 1580-1625. Cambridge: Cambridge UP, 1996.

---. “Elizabeth and the Catholics.” In: E. Shagan (ed.), Catholics and the 'Protestant nation', Manchester: Manchester UP, 2005, pp. 69-94.

---. Catholicism and Community in Early Modern England. Politics, Aristocratic Patronage and Religion, c. 1550-1640. Cambridge: Cambridge UP, 2006.

Rahlenbeck, Charles Alexandre. L'inquisition et la Réforme en Belgique. Brussels: Aug. Schnée, 1857.

---. “Les réfugiés belges du seizième siècle en Angleterre.” In: Revue trimestrielle, 8 (1865).

---.”Quelques notes sur les Réformés flamands et wallons du XVIe siècle réfugiés en Angleterre.” In: ProHSL, 4 (1888-1891), pp. 22-44.

Redstone, Vincent B. “The Dutch and Huguenot Settlers at Ipswich.” In: ProHSL, 12 (1924), pp. 183-204.

Rickwood, Douglas L. “The Norwich Strangers, 1565-1643: A Problem of Control.” In: ProHSL, 24 (1984), pp. 119-128.

Ridley, Jasper. The Tudor Age. London: Robinson, 2002.

Rogier, L.J. “Karakter en omvang van de Nederlandsche emigratie in de zestiende eeuw.” In: Historisch Tijdschrift, 16 (1937), pp. 325-367.

Roker, L.F. “The Flemish and Dutch Community in Colchester in the Sixteenth and Seventeenth Centuries.” In: ProHSL, 23 (1965), pp. 27-66.

Said, Edward. “Intellectual Exile: Expatriates and Marginals.” In: Grand Street, 47 (1993), pp. 112-124.

---. Reflections on exile and other essays. Cambridge (Massachusetts): Harvard UP, 2001.

Selwood, Jacob. Diversity and Difference in Early Modern London. Farnham: Ashgate, 2010.

Schilling, Heinz. “Innovation Through Migration: The Settlement of Calvinistic Netherlanders in Sixteenth and Seventeenth-Century Central and Western Europe.” In: Histoire Social/ Social History, 16 (1983), pp. 7-33.

Schunka, Alexander. “Konfession und Migrationsregime in der Frühen Neuzeit (Migrants and the Early Modern Confessional State).” In: Geschichte und Gesellschaft, 35 (2009), pp. 28-63.

Scouloudi, Irène. “Alien Immigration and Alien Communities in London, 1558-1640.” In: ProHSL, 16 (1938), pp. 27-50.

---. “Notes on Strangers in the Precinct of St. Katherine-by-the-Tower c. 1500-1687, and on the Flemish Cemetery.” In: ProHSGB, 25 (1989), pp. 75-82.

Shagan, Ethan. “Introduction: English Catholic history in context.” In: E. Shagan (ed.), Catholics and the 'Protestant nation', Manchester: Manchester UP, 2005, pp. 1-21.

Shell, Alison. Catholicism, Controversy and the English Literary Imagination, 1558-1660. Cambridge: Cambridge UP, 1999.

Spicer, Andrew. “Poor Relief and the Exile Communities.” In: B. Kümin (ed.), Reformations Old and New. Essays on the Socio-Economic Impact of Religious Change, c. 1470-1630, Aldershot: Ashgate, 1996, pp. 237-255.

---. “‘A Place of Refuge and Sanctuary of a Holy Temple.’: Exile Communities and the Stranger Churches.” In: N. Goose and L. Luu (eds.), Immigrants in Tudor and Early Stuart England, Brighton: Sussex Academic Press, 2005, pp. 91-109.

---. “The Consistory Records of Reformed Congregations and the Exile Churches.” In: ProHSGB, 28 (2007), pp. 640-663.

---. “‘Of no church’: Immigrants, liefhebbers and Confessional Diversity in Elizabethan London, c. 1568-1581.” In: I. Karremann and C. Zwierlein (eds.), et al., Forgetting Faith? Negotiating Confessional Conflict in Early Modern Europe, Berlin: De Gruyter, 2012, pp. 199-220.

Terpstra, Nicholas. “Imagined Communities of the Reformation.” In: SCJ, 40 (2009), pp. 222-225.

Tits-Dieuaide, Marie-Jeanne. “Catholiques et protestants dans les Anciens Pays-Bas du XVIe au XVIIIe siècle.” In: Revue de la Bibliothèque Nationale Paris, 29 (1988), pp. 30-43.

Todd, Margo. “England after 1558.” In: A. Pettegree (ed.), The Reformation World, Routledge: London, 2000, pp. 365-386.

Tutino, Stefania. Law and Conscience: Catholicism in Early Modern England, 1570-1625. Aldershot: Ashgate, 2007.

van Schelven, Aart Arnout. Omvang en invloed der Zuid-Nederlandsche immigratie van het laatste kwart der 16e eeuw. 's-Gravenhage: Nijhoff, 1919.

Van Werveke, Hans. “Katholieken en protestanten in de geschiedenis van de Nederlanden.” In: De Vlaamse gids, 41 (1957), pp. 641-647.

Vandamme, Ludo. “Een edelman uit het westkwartier in Engeland: Charles Vasquez.” In: Het beloofde land: acht opstellen over werken, geloven en vluchten tijdens de XVIe en XVIIe eeuw, Dikkebus: Westhoek, 1992, pp. 117-162.

Walsham, Alexandra. “‘Domme Preachers’? Post-Reformation English Catholicism and the Culture of Print.” In: P&P, 168 (2000), pp. 72-123.

---. Charitable Hatred: Tolerance and Intolerance in England, 1500-1700. Manchester: Manchester UP, 2006.

Williams, Richard L. “Forbidden Sacred Spaces in Reformation England.” In: A. Spicer and S. Hamilton (eds.), Defining the Holy: Sacred Space in Medieval and Early Modern Europe, Aldershot: Ashgate, 2005, pp. 95-114.

Wilson, Charles. Queen Elizabeth and the Revolt of the Netherlands. The Hague: Nijhoff, 1979.

Woltjer, Jan Juliaan. Tussen vrijheidsstrijd en burgeroorlog: over de Nederlandse opstand 1555-1580. Amsterdam: Balans, 1994.

Woodhull, Winifred. “Exile.” In: Yale French Studies, 82 (1993), 1, pp. 7-24.

Yates, Edward. “Sandwich, Rye, Winchelsea, Three of the Cinque Ports to Which the Huguenots Came.” In: ProHSL, 18 (1951), pp. 383-395.

Download scriptie (4.21 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2015
Thema('s)