De bevoegdheidsverdeling in het strafprocesrecht. Naar een defederalisering van justitie?

Jonas
Bel

Leurt de overheveling van het strafprocesrecht om de hoek?

De discussie over een overheveling van justitie in het algemeen – en het strafprocesrecht in het bijzonder – was al levendig tijdens de onderhandelingen in 2010 en 2011. De politieke partijen – die later de communautaire meerderheid achter de regering-Di Rupo vormden – achtten de tijd toen nog niet rijp om een overheveling van justitie te negotiëren. Tot op vandaag is er van deze zevende staatshervorming nog niets in huis gekomen. Een regering die zich vooral op het sociaal-economisch beleid richt, zoals de regering-Michel, geeft onderzoekers de tijd om zich op een defederalisering van het strafprocesrecht te focussen.

De verschillende parlementaire onderzoekscommissies – waaronder de belangrijkste voor dit onderwerp zijn: de Bendecommissie I, de Mensenhandelcommissie en de Commissie Dutroux – maakten duidelijk dat er verschillende hervormingen nodig waren om een effectief strafrechtelijk en veiligheidsbeleid mogelijk te maken op het vlak van politie en justitie. Het zijn dan ook vooral de bevindingen van die verschillende onderzoekscommissies die bij een overheveling van het strafprocesrecht nooit uit het oog mogen worden verloren. Het kan bij wijze van voorbeeld nooit de bedoeling zijn om bij een splitsing van de lokale en federale politie een “guerre du police 2.0” in de kiem te smoren… Daarnaast is in het kader van de aanwijzing en benoeming van de rechters het opnieuw legio maken van de oude politieke benoemingen waardoor de Hoge Raad voor de Justitie zijn ratio van oprichting zou verliezen, zeker niet aan de orde…

Voor wat de rechtstak van het strafprocesrecht op zich betreft, kan dit nog eens worden ingedeeld in een materieel en formeel gedeelte. Het inhoudelijke gaat vooral over de werkingsmiddelen van de actoren waarbij deze laatste het formele gedeelte bekleden. De vraag kan dan gesteld worden of dat op materieel vlak een overheveling van de regeling van de telefoontap – of juridisch correcter het afluisteren van privécommunicatie – aan de orde is? Wanneer de parlementaire voorbereiding erbij wordt gehaald, is het vooral van tel dit middel te gebruiken in de bestrijding van de zwaardere criminaliteit, zoals terrorisme. Een dergelijk misdrijf blijft door het federale aspect zonder discussie beter een bevoegdheid van de federale procureur waardoor een overheveling van de telefoontap geen stap vooruit betekent. Het is bij een overheveling van de werkingsmiddelen dan ook vooral van bedoeling dat de actor en het werkingsmiddel op eenzelfde niveau blijven ressorteren.

Wat het formele aspect betreft, kan men verwijzen naar de stelling die Hendrik Vuye verdedigt: “In de feiten is justitie al gesplitst, maar in de geesten nog niet”. Sinds het mijlpaalarrest van 14 oktober 2003 van het Hof van Cassatie werd in het bewijs in strafzaken een grote ommekeer gerealiseerd. De jarenlange radicale uitsluitingsregel – met de breuken van 1990-1991 en 1995 buiten beschouwing gelaten waardoor ieder onrechtmatig verkregen bewijs uit het dossier moest worden geweerd – werd door het Hof van Cassatie verlaten en werd omgevormd naar een algemene niet-uitsluiting tenzij die in strijd was met specifieke gronden (het bewijs is een schending van een op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereiste, de betrouwbaarheid van het bewijs is aangetast of het bewijs schendt het recht op een eerlijk proces). Alhoewel “14 oktober 2003” door de Vlamingen als mijlpaaldatum wordt gebruikt, was deze visie over de uitsluiting van het bewijs slechts door de Nederlandstalige Kamer van het Hof van Cassatie aangenomen. De collega’s van de Franstalige Kamer wachtten tot 2 maart 2005 om zich ook bij die “Antigoonvisie” aan te sluiten. Dit kwam er dus op neer dat anderhalf jaar lang het onrechtmatig verkregen bewijs – wat toch een essentieel element van de strafvordering vormt – anders werd toegepast in Vlaanderen dan in Wallonië. Dit voorbeeld bevestigt dus de visie van Hendrik Vuye en toont aan dat justitie in de feiten al gesplitst is maar in de geesten nog niet.

Daarnaast zijn er nog verschillende elementen die een eerste impuls richting een defederalisering van justitie onderbouwen. Aan de ene kant is de Hoge Raad voor de Justitie ingedeeld in een Nederlandstalige en een Franstalige Kamer. Aan de andere kant is de Orde van Balies ingedeeld in de Orde van Vlaamse Balies en in de Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone. De eerste impulsen naar een defederalisering zijn dus al gezet.

Wat de toekomst van een overheveling van het strafprocesrecht betreft, is dit koffiedik kijken. Vast staat wel dat federaal minister van Justitie Koen Geens tegen 2018 de bedoeling heeft om een nieuw Strafwetboek en een nieuw Wetboek van Strafprocesrecht aan te nemen zodat deze materie aan de nieuwe noden is aangepast. De vraag kan hierbij dan gesteld worden of door deze nieuwe tendens het dossier van een overheveling van het strafprocesrecht niet in de koelkast wordt gedropt?

Tot slot kan er – in tegenstelling tot de vorige alinea – gesteld worden dat een overheveling van het strafprocesrecht hoogstwaarschijnlijk het voorwerp zal uitmaken van een zevende staatshervorming. De bedoeling van deze masterproef was dan ook vooral om de bestaande situatie te schetsen en melding te maken van de gemaakte fouten, tekortkomingen… om te vermijden dat die in de toekomst opnieuw zullen worden gemaakt. Het zal er dan ook vooral op neer komen om de aanbevelingen en de bevindingen van de verschillende parlementaire onderzoekscommissies nooit uit het oog te verliezen…

Bibliografie

Bibliografie

 

 

Internationale regelgeving

 

Europees Verdrag van 4 november 1950 tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, opgemaakt te Rome.

 

Geconsolideerde versie van 26 oktober 2012 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, nr. 326/1, 82.

 

Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten, BS 6 juli 1983.

 

Richtlijn 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen van de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming, Pb. L. 6 november 2013, afl. 294.

 

Verdrag van 26 december 1933 inzake Rechten en Plichten van Staten, gesloten te Montevideo.

 

 

Regelgeving

 

Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, BS 1 februari 2005, beperkt inwerking getreden.

 

Besluit van 25 juni 2010 van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 7 oktober 2010.

 

Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, BS 15 augustus 1980.

 

Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, BS 7 januari 1989.

 

Decreet van 20 juli 1831 betreffende de eedaflegging bij de aanvang der grondwettelijke vertegenwoordigende monarchie, BS 20 juli 1831.

 

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, BS 3 juni 1995.

 

Decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, BS 11 april 2013.

 

De Gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994, BS 17 februari 1994.

 

Gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervormingen der instellingen, BS 15 augustus 1980.

 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, BS 31 augustus 2005.

 

Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, BS 31 maart 2001.

 

Ministerieel Besluit van 23 oktober 1991 houdende de oprichting van een commissie Strafprocesrecht, BS 11 november 1991.

 

Omz. van 22 mei 1995 inzake het vijfhoeksoverleg, BS 20 juni 1995.

 

Samenwerkingsakkoord van 7 januari 2014 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid, BS 17 juni 2014.

Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 15 mei 2009, BS 20 augustus 2009.

 

Wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, BS 5 oktober 1867.

 

Wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek, BS 5 mei 1880.

 

Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, BS 22 juni 1935.

 

Wet van 24 juni 1988 bijgewerkt door het Vlaams Gewest, BS 3 september 1988.

 

Wet van 20 juli 1990 betreffende voorlopige hechtenis, BS 14 augustus 1990.

 

Wet van 5 augustus 1992 op het Politieambt, BS 22 december 1992.

 

Wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en openen van privé-communicatie en –telecommunicatie, BS 24 januari 1995.

 

Wet van 11 juli 1994 betreffende de politierechtbanken en houdende een aantal bepalingen betreffende de versnelling en de modernisering van de strafrechtspleging, BS 21 juli 1994.

 

Wet van 4 maart 1997 tot instelling van het college van procureurs-generaal en tot instelling van het ambt van nationaal magistraat, BS 30 april 1997.

 

Wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, BS 2 april 1998.

 

Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst, BS 18 december 1998.

 

Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, BS 5 januari 1999.

 

Wet van 22 december 1998 betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van procureurs des Konings, BS 10 februari 1999.

 

Wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen, BS 22 juni 1999.

 

Wet van 13 mei 1999 tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties, BS 10 juni 1999.

 

Wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten, BS 16 juni 1999.

 

Wet van 30 juni 2000 tot invoeging van een artikel 21ter in de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, BS 2 december 2000.

 

Wet van 10 augustus 2005 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers, BS 2 september 1995.

 

Wet van 21 december 2009 tot hervorming van het hof van assisen, BS 11 januari 2010.

 

Wet van 13 augustus 2011 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waardoor het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan, BS 5 september 2011.

 

Wet van 24 oktober 2013 tot wijziging van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering wat betreft de nietigheden, BS 22 november 2013.

 

Wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, BS 10 december 2013.

 

Wet van 26 november 2014 tot wijziging van de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van de artikelen 217, 223, 224 en 231 van het Gerechtelijk wetboek wat de inwerkingtreding betreft, BS 28 november 2014.

 

Wijziging van 7 mei 1999 aan de Grondwet, BS 29 mei 1999.

 

Wijziging van 20 november 1998 van de Grondwet, BS 24 november 1998.

 

 

Parlementaire stukken

 

Algemene beleidsnota van 31 oktober 2006 van de minister voor de Justitie, Parl.St. Kamer 2006-07, nr. 2706/7, 1-62.

 

Algemene toelichting bij de begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2015, Parl.St. Kamer 2014-15, nr. 494/1, 1-236.

 

Beleidsnota van de minister van Justitie voor het begrotingsjaar 2001, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 905/9, 1-30.

 

Beleidsnota (K. Geens) van 17 november 2014 inzake Justitie, Parl.St. Kamer 2014-15, nr. 20/018, 1-35.

 

Beleidsnota 2014-2019 van de Vlaams Minister bevoegd voor het Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid, Parl.St. Vl. Parl. 2014-15, nr. 138/1, 1-55.

 

Bespreking van de verslagen over de mensenhandel, Parl.St. Kamer 1997-1998, nr. 1399/1, 1-98.

 

De Clerck, S., Oriëntatienota van minister van Justitie inzake het Strafbeleid en Gevangenisbeleid, 1996.

 

Hand. Kamer 2002-03, 8 april 2003,  nr. 2043/2, 1-192.

 

Hand. Kamer 2009-10, 23 maart 2010, nr. 842.

 

MvT van 2 februari 2012 bij het ontwerp van decreet tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, Parl.St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1467/1.

 

Motie aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers in het kader van het Parlementair Onderzoek naar de wijze waarop de bestrijding van het banditisme en het terrorisme georganiseerd wordt, Parl.St. 1989-90, nr. 59/11, 1-3.

 

Ontwerp van Memorie van Toelichting bij het Ontwerp van Gemeentedecreet.

 

Parlementair onderzoek naar de wijze waarop het onderzoek door politie en gerecht werd gevoerd in de zaak «Dutroux-Nihoul en consorten», Parl.St. Kamer 1996-97, nr. 713/8, 1-218.

 

Parl.St. Kamer 1989-90, nr. 59/8, 1-382.

 

Parl.St Senaat 1990-91, nr. 1637/1, 1-155.

 

Parl.St. Kamer 1992-93, nr. 995/1, 1-52.

 

Parl.St. Senaat 1993-94, nr. 843/2, 1-346.

 

Parl.St. Senaat 1996-97, nr. 447/1, 1-28.

 

Parl.St. Senaat 1997-98, nr. 1066/1, 1-24.

 

Parl.St. Kamer 1997-98, nr. 1568/2, 1-44.

 

Parl.St. Kamer 1997-98, nr. 1675/1, 1-17.

 

Parl.St. Kamer 1997-98, nr. 1676/1, 1-211.

 

Parl.St. Senaat 1998-99, nr. 1217/1, 1-19.

 

Parl.St. Senaat 2003 (buitengewone zitting), nr. 56/1, 1-3.

                                                                                    

Parl.St. Kamer 2005, nr. 1626/1, 1-12.

 

Parl.St. Senaat 2010-11, nr. 663/1, 1-41.

 

Parl.St. Kamer 2010-11, nr. 1252/1, 1-23.

 

Parl.St. Senaat 2012-13, nr. 2232/, 1-230.

 

Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 2858/1, 1-222.

 

Parl.St. Vl. Parl., 2012-13, nr. 1846/1, 1-104.

 

Parl.St. Senaat 2013-14, nr. 2232/5, 1-432.

 

Parl.St. Senaat 2013-14, nr. 2369/3, 1-140.

 

Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 2858/1, 1-222.

 

Parl.St. Kamer 2014-15, nr. 564/1, 1-5.

 

Tussentijds verslag van 27 april 2007 bij het wetsontwerp houdende het Wetboek van Strafprocesrecht, Parl.St. Kamer 2006-07, nr. 2138/4, , 1-124.

 

Verslag van de Commissie bij de herziening van artikel 151 van de Grondwet, Parl.St. 1998-99, nr. 1121/3, 1-52.

 

Verslag bij het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijziging aan diverse bepalingen inzake de milieuhandhaving, Parl.St. Vl. Parl. 2008-09, nr. 2132/3,1-33.

 

Voorontwerp van 1 oktober 2002 van wetboek van Strafprocesrecht, Parl.St. Kamer 2001-02, nr. 2043/1 en Parl.St. Senaat 2001-02, nr. 1288/1, 1-379.

 

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, Parl.St. Senaat 1998-99, nr. 1262/1, 1-5.

 

Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de politiediensten en van de gerechtelijke organisatie, Parl.St. Senaat 1997-98, nr. 994/2, 1-44 en Parl.St. Kamer nr. 1568/4, 1-2.

 

Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet teneinde de deelstaten te betrekken bij het strafrechtelijk beleid en tot invoering van een positief injunctierecht, Parl.St. Kamer 2005, 1626/001, 1-12.

 

Voorstel van wet (F. Erdman, H. Coveliers, C. Michel, T. Giet, V. Decroly en F. Talhaoui) inzake het federaal parket, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 897/1, 1-103.

 

Voorstel van wet (H. Vandenberghe et al.) houdende het Wetboek van strafprocesrecht, Parl.St. Senaat 2003-04, nr. 450/1, 1-367.

Vr. en Antw. Senaat 15 februari 2011, nr. 1372 en 28 december 2011, nr. 4079 (I. Faes).

 

Vr. en Antw. Kamer, 28 januari 2013, nr. 53/098, 767 (Vr. L. Van Biesen).

 

Vr. en Antw. Senaat, 19 juli 2013, nr. 5-9591 (Vr. I. Faes).

 

Wetsontwerp betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden, Parl.St. Kamer 2001-02, nr. 1688/1, 1-193.

 

Wetsontwerp van 2 december 2005 houdende het Wetboek van strafprocesrecht, Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 2138/1, 1-309.

 

Wetsontwerp tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 2858/1, 1-222.

 

Wetsvoorstel betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van procureurs des Konings, Parl.St. Senaat 1997-98, nr. 1066/1, 1-24.

 

Wetsvoorstel (F. Erdman) van 11 oktober 2000 tot wijziging van titel III van het tweede deel van boek III van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de structuren van de balie, Parl.St. Kamer 2001-01, nr. 892/1, 1-17.

 

 

Rechtspraak

 

Arbitragehof 20 december 1985, nr. 7.

 

Arbitragehof 23 december 1987, nr. 44.

 

Arbitragehof 30 juni 1988, nr. 66.

 

Arbitragehof 9 november 1988, nr. 67.

 

Arbitragehof 17 januari 1990, nr. 5/90.

 

Arbitragehof 7 februari 1990, nr. 8/90.

 

Arbitragehof 17 juni 1993, nr. 48/93.

 

Arbitragehof 7 november 1996, nr. 62/96.

 

Arbitragehof 14 juli 1997, nr. 46/97

 

Arbitragehof 21 juni 2000, nr. 76/2000.

 

Arbitragehof 28 maart 2002, nr. 66/2002.

 

Arbitragehof 15 oktober 2002, nr. 151/2002.

 

Arbitragehof 13 november 2002, nr. 164/2002.

 

Arbitragehof 1 oktober 2003, nr. 126/2003.

 

Arbitragehof 28 oktober 2004, nr. 168/2004.

 

Arbitragehof 28 september 2006, nr. 147/2006.

 

Beschikking van 22 januari 2015 van de eerste-voorzitter van het Hof van Cassatie inzake de samenstelling van de Kamers.

Cass. 12 maart 1923.

 

Cass. 17 januari 1990, AR 7831.

 

Cass. 17 april 1991, AR 8761.

 

Cass. 30 mei 1995, AR P.94.1098.N.

 

Cass. 14 oktober 1996, AR P.96.1267.F.

 

Cass. 14 oktober 2003, AR P.03.0762.N.

 

Cass. 9 juni 2004, AR P.04.0603.F, RAGB 2005, 1159.

 

Cass. 2 maart 2005, AR P.04.1644.F, RAGB 2005, 1159.

 

Cass. 14 april 2009, AR P.09.0532.F.

 

Cass. 10 juni 2010, AR F.09.0014.N.

 

Cass. 2 januari 2013, AR P.12.2052.N.

 

Cass. 4 juni 2013, AR P.13.0207.N.

 

Cass. 16 juli 2013, AR P.13.1144.N.

 

Cass. 31 mei 2014, P.10.2037.F/1.

 

GwH 20 maart 2014, nr. 50/2014.

 

GwH 18 december 2014, nr. 185/2014.

 

EHRM 24 april 1990, nr. 11105/84, Huvig/Frankrijk.

 

EHRM 24 april 1990, nr. 11801/85, Kruslin/Frankrijk.

 

EHRM 27 november 2008, nr. 36391/02, Salduz/Turkije.

 

EHRM 28 oktober 2014,nr. 18393/09, Panju/België.

 

RvS 24 mei 1983, nr. 23’284, Van Campen.

 

RvS 29 mei 1984, nr. 24’421, Vanroy.

 

 

Rechtsleer: bijdragen in boeken

 

Aertsen, I., Slachtoffer-daderbemiddeling. Een onderzoek naar de ontwikkeling van een herstelgerichte strafrechtsbedeling, Leuven, Universitaire Pers, 2004, 471 p.

 

Alen, A., Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Brussel, Kluwer rechtswetenschappen, 1995, 1096 p.

 

Alen, A., Dalle, B., Pas, W. (et al.), Het federale België na de Zesde Staatshervorming, Brugge, Die Keure, 2014, 653 p.

 

Baeteman, G., De nieuwe staat – aspecten van het Belgisch federalisme, Antwerpen, Kluwer, 1994, 95 p.

 

Balthasar, T., Christiaens, J., Cools, M. et al. (eds.), Update in de criminologie, Het strafrechtssysteem in de Laatmoderniteit, Lezingen in het kader van de Inaugurale Postuniversitaire Vormingscyclus Criminologie, Universiteit Gent, Mechelen, Kluwer, 2004, 197 p.

 

Blanpain, R., Bevoegdheden van gemeenschappen en gewesten, Brugge, Die Keure, 1988, 372 p.

 

Bockstaele, M., Processen-verbaal, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2004, 454 p.

 

Bouten, G., De Bende van Nijvel. Het dossier, het complot, de leden, Leuven, Van Halewyck, 2008, 552 p.

 

Bouverne-De Bie, M., Roose, R. et al., Handboek Forensisch Welzijnswerk, Gent, Academia Press, 2002, 707 p.

 

Boydens, E., De Baerdemaeker, R. (et al.), Justitie: vraagstukken en perspectieven voor morgen, Brugge, Die Keure, 2013, 531 p.

 

Bruggeman, W., De Wree, E., Goethals, J., Ponsaers, P., van Calster, P., Vander Beken, T. en  Vermeulen, G. (eds.), Van pionier naar onmisbaar. 30 jaar Panopticon, Antwerpen, Maklu, 2009, 820 p.

 

Claes, E., Legaliteit en rechtsvinding in het strafrecht. Een grondslagentheoretische benadering, Leuven, Universitaire Pers, 2003, 522 p.

 

Clement, J., D’Hondt, H., Van Crombrugge, J. en Vanderveeren, C., Het Sint-Michielsakkoord en zijn achtergronden, Antwerpen, Maklu, 1993, 166 p.

 

Cliquet, A. en de Moor, N., Leidraad Internationaal Publiekrecht, Gent, Academia Press, 2011, 131 p.

 

Cools, M., Debruyne, E.. Franceus, F. et al. (eds.), Cahiers inlichtingenstudies nr.2, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2012, 138 p.

 

Cousy, H., Actuele aspecten van verkeersaansprakelijkheid, Gent, Larcier, 2000, 191 p.

 

Daems, T., Pletinckx, P. en Verpoest, K. (eds.), Achter tralies in België, Gent, Academia Press, 2009, 275 p.

 

Dauw, P., Burgerlijk procesrecht. Basis met schema’s, Antwerpen, Intersentia, 2010, 530 p.

 

De Becker, A. en Vandenbossche, E. (eds.), Scharnier- of sleutelelementen in het grondwettelijk recht, Brugge, Die Keure, 2011, 260 p.

 

Decock, G. en Put, J. (eds.), Jeugdsanctierecht gewikt en gewoken. Toetsing van beleid en praktijk aan de principes van het jeugdsanctierecht, Gent, Larcier, 2012, 115 p.

 

De Groof, J., Judo, F. en Storme, M.E. (eds.), De Vlaamse en Europese uitdaging. Vlaming zijn nu, Heverlee-Leuven, LannooCampus, 2003, 345 p.

 

De Jonghe, J., Ruimtelijke ordening, stedenbouw en onroerende goederen, Mechelen, Kluwer, 2008, 960 p.

 

Depre, R., Plessers, J. en Hondeghem, A., Managementshervormingen in Justitie. Van internationale ontwikkelingen tot dagelijkse praktijk, Brugge, Die Keure, 2005, 425 p.

 

De Ruysscher, D. (ed.), Rechtspreken en lekenparticipatie. Noodzaak of traditie?, Antwerpen, Maklu, 2003, 226 p.

 

De Ruyver, B., Syllabus Strafrechtelijk Beleid, 2015, 574 p.

 

De Smet, B., Nietigheden in het strafproces, Intersentia, Antwerpen, 2011, 198 p.

De Stoop, C., Ze zijn zo lief meneer. Over vrouwenhandelaars, meisjesballetten en de Bende van de Miljardair, Leuven, Kritak, 1992, 248 p.

 

Devos, C., Een plattegrond van de macht – Inleiding tot politiek en politieke wetenschappen, Gent, Academia Press, 2012, 622 p.

 

Devos, C., Politiek, Gent, Borgerhoff & Lamberigts, 383 p.

 

Devroe, E., A Swelling Culture of Control? De genese en toepassing van de wet op de gemeentelijke administratieve sancties in België, Antwerpen, Maklu, 2012, 565 p.

 

Devroe, E., Pauwels, L., Verhage, A., Easton, M. en Cools, M., Tegendraadse criminologie, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2012, 542 p.

 

Dujardin, J. en Vande Lanotte, J. m.m.v. Goedertier, G. en Goossens, J., Basisbegrippen publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2012, 440 p.

 

Fijnaut, C., De Ruyver, B. en Goossens, F. (eds.), De reorganisatie van het politiewezen, Leuven, Universitaire Pers, 1999, 277 p.

 

Fijnaut, C., Huyse L. en Verstraete, R., Parlementaire onderzoekscommissies: mogelijkheden, grenzen en risico’s, Leuven, Van Halewyck, 1998, 191 p.

 

Fijnaut, C., Van Daele, D. en Parmentier, S., Een Openbaar Ministerie voor de 21ste eeuw, Leuven, Universitaire pers, 2000, 288 p.

 

Forseprez, B. en Putz, A., La preuve au carrefour de cinq disciplines juridiques, Anthemis, Limal, 2013, 192 p.

 

Goossens, F., Politiebevoegdheden en mensenrechten, Mechelen, Kluwer, 2006, 974 p.

 

Gorlé, F., Bourgeois, G., Bocken, H., Reyntjes, F., De Bondt, W. en Lemmens, K., Rechtsvergelijking, Mechelen, Kluwer, 2007, 359 p.

 

Heirbaut, D. en Lambrecht, D., Van oud en nieuw recht. Handelingen van het Belgisch Nederlands Rechtshistorisch congres, Antwerpen, Kluwer, 1998, 302 p.

 

Hespel, S. en Put, J., Jeugdsanctierecht voorgesteld. Naar een constructief jeugdsanctierecht, Gent, Larcier, 2014, 118 p.

 

Kossmann, E., Burgess, M., Dittrich, Z.R. en Alen, A., Nationalisme, Federalisme en Democratie, Groningen, Wolters-Noordhoff, 1993, 103 p.

 

Lamboo, T., Integriteitsbeleid van de Nederlandse politie, Delft, Eburon, 2005, 461 p.

 

Lavrysen, L., Handboek Milieurecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 844 p.

 

Lippens, R., Grenze/n/loze kriminologie, Gent, Academia Press, 1998, 580 p.

 

Lombaert, S., Maebe, M. en Moysersons, S., De beleids- en beheerscyclus: van oud naar nieuw, Brugge, Vanden Broele, 2012, 135 p.

 

Lust, S. en Luypaers, P. (eds.), Tucht en deontologie, Brugge, Die Keure, 2007, 355 p.

 

Maes, E., Van gevangenisstraf naar vrijheidsstraf. 200 jaar Belgisch gevangeniswezen, Antwerpen, Maklu, 2009, 1228 p.

 

Martyn, G. m.m.v. Opsommer, R., Geschiedenis van de politiek en van het publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2008, 352 p.

 

Matthijs, H. (ed.), Geheime diensten. Tommorow never dies, Brugge, Die Keure, 143 p.

 

Matthijs, H. en Theo Jans, M. m.m.v. De Koker, H., Bestuurswetenschappen. De overheid: instellingen en beleid, Antwerpen, Intersentia, 2005, 294 p.

 

Naeyé, J., Nederlands Politierecht. Tekst en commentaar 2009-2010, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2009, 553 p.

 

Oates, E.W., Fiscal federalism, London, Harcourt Brace Jovanovich, 1972, 256 p.

 

Oldham, J., Trial by jury. The seventh amendment and anglo-american special juries, New York, New York University, 2006, 355 p.

 

Opdebeeck, I. en Coolsaet, A., Algemene beginselen van ambtenarentuchtrecht, Brugge, Die Keure, 2011, 674 p.

 

Özgunes, F., De Parachutemoord – De zaak-Clottemans, Tielt, Lannoo, 2010, 192 p.

 

Paul, L. en de Pater, B., Midden- en Oost-Europa. Geografie van een transitiezone, Assen, Van Gorcum, 2010, 242 p.

 

Pauwels, L. en Vermeulen, G. (eds.), Actualia strafrecht en criminologie, Antwerpen, Maklu, 2010, 516 p.

 

Pauwels, L. en Vermeulen, G. (eds.), Actuele ontwikkelingen inzake EU-strafrecht, veiligheid, politie, strafprocedure, prostitutie en mensenhandel, drugsbeleid en penologie, Antwerpen, Maklu, 2012, 363 p.

 

Popelier, P., Sinardet, D., Velaers, J. en Cantillon, B. (eds.), Belgie, quo vadis? Waarheen na de zesde staatshervorming, Antwerpen, Intersentia, 2012, 370 p.

 

Pyl, G. en Liners, A., Tucht en deontologie. Het handboek tucht en deontologie bij de politiediensten, Brussel, Politeia, 2012, deel II, losbl.

 

Raes, A. et al. (eds.), Congresboek. Strafrechtelijk beleid. Beleidsvoering: evolutie en uitdagingen, Brussel, Politeia, 2010, 248 p.

 

Smet, R. en Vannecke, A. m.m.v.  Baeten, E., Historiek van het technisch en beroepsonderwijs 1830-1990, Antwerpen-Apeldoorn, Garant, 2002 , 1014 p.

 

Somers, W., Gemeenteraad. Samenstelling en werking, Brugge, Die Keure, 2002, 490 p.

 

Staelraeve, S., Zin en onzin van parlementaire onderzoekscommissies. Van 1830 tot de Sabenacommissie, Gent, Academia Press, 2003, 105 p.

 

Storme, H., Relatie tussen de territoriale bevoegdheidsverdeling en het conflictenrecht in een federale staat, Gent, Larcier, 2010, 457 p.

 

Taeymans, M. (ed.), Defederalisering van Justitie, Gent, De Boeck en Larcier, 2003, 142 p.

 

Tas, F., Capelle, J. en De Maght-Aelbrecht, A., Het vijfhoeksoverleg: de stap naar een integraal lokaal beleid?, Brussel, Centrum voor Politiestudies, 1995, 153 p.

 

Temmerman, K., Terreurbestrijding in België en Europa. De interactie tussen inlichtingendiensten, politie en justitie, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2007, 205 p.

 

Tilleman, B, Algemene inleiding tot het recht, Leuven, Acco, 2011, 302 p.

 

Tilleman, B. en Verbeke, A. (eds.), Actualia vermogensrecht, Brugge, Die Keure, 2005, 778 p.

 

Van Cauwenberghe, K. (red.), De hervormingen bij politie en justitie: in gespreide dagorde, Jubileumeditie ter gelegenheid van 10 jaar ‘Orde van de dag’, 2008, 390 p.

 

Van Daele, D., Het openbaar ministerie en de afhandeling van strafzaken in Nederland, Leuven, Universitaire Pers, 2003, 548 p.

 

Van Daele, H., De geschiedenis van Vlaanderen, Tielt, Lannoo, 2005, 232 p.

 

Vande Lanotte, J. en Goedertier, G., Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2010, 1530 p.

 

Vandenhove, L., Iedereen veilig, Antwerpen-Apeldoorn, Cyclus, 2006, 105 p.

 

Van den Wyngaert, C. m.m.v. De Smet, B., Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, II, Antwerpen, Maklu, 2011, 778 p.

 

Van den Wyngaert, C. m.m.v. Vandromme, S., Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, I, Antwerpen, Maklu, 2009, 698 p.

 

Vander Beken, T. en Carion, T., Een geïntegreerd anti-corruptiebeleid voor België, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1999, 131 p.

 

Vanderhallen, M., Jaspaert, E. en Vervaecke, G. (eds.), De relatie in de strafrechtsketen tussen politie, parket, onderzoeksrechter en rechtbank, Antwerpen-Apeldoorn-Portland, Maklu, 2009, 262 p.

 

Van der Hulst, M. en Veny, L. (ed.), Parlementair recht, Commentaar en teksten, Gent, Mys & Breesch, A.3.3.2, losbl.

 

Van De Velde, E., Financiële gevolgen van de staatshervorming, Brugge, Die Keure, 1988, 76 p.

 

Van Eeckhoutte, W., Handboek Belgisch sociaal recht. II. Socialezekerheidsrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 554 p., syllabus ter beschikking gesteld voor het opleidingsonderdeel Socialezekerheidsrecht.

 

Van Goethem, G., De beleids- en beheerscyclus: van oud naar nieuw, Brugge, Vanden Broele, 2012, 135 p.

 

Van Hooland, B., Nieuw Publiek Management. Van Bestuurskunde tot Copernicus, Gent, Academia Press, 2003, 402 p.

 

Van Hoorick, G., Handboek Ruimtelijk Bestuursrecht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 344 p.

 

Vanpeteghem, B. en Mouton, O., Numero uno. Guy Verhofstadts weg naar de top, Tielt, Lannoo, 2003, 375 p.

 

Velaers, J., De Grondwet en de Raad van State, afdeling wetgeving: vijftig jaar adviezen aan wetgevende vergaderingen in het licht van de rechtspraak van het Arbitragehof,Antwerpen, Maklu, 1999, 1034 p.

 

Velaers, J., Vanpraet, J., Peeters, J. en Vandenbruwaene, W., De zesde staatshervorming: instellingen, bevoegdheden en middelen, Antwerpen, Intersentia, 2014, 1032 p.

 

Verbruggen, R. en Verstraeten, R., Strafrecht & strafprocesrecht voor bachelors, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2007, 239 p.

 

Verbruggen, R. en Verstraeten, R., Strafrecht & strafprocesrecht voor bachelors, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2012, 369 p.

 

Vermeulen, G. (ed.), Privacy en strafrecht. Nieuwe en grensoverschrijdende verkenningen, Antwerpen, Maklu, 2007, 614 p.

 

Verstraeten, R., Handboek Strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2007, 1372 p.

 

Wils, L., Van de Belgische naar de Vlaamse natie. Een geschiedenis van de Vlaamse Beweging, Leuven, Acco, 2009, 366p.

 

X., Bewijsrecht, Gent, Larcier, 2014, 276 p.

 

X., Een open boek. 8 jaar Verhofstadt, Brussel, Absoluut, 2007, 194 p.

 

X., Federalisme. Staatkundig, politiek en economisch, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1994, 197 p.

 

X., Het slachtoffer van criminaliteit: tussen perceptie en realiteit?, Mechelen, Kluwer, 2006, 151 p.

 

 

Rechtsleer: bijdragen in tijdschriften

 

Ballieux, A., “Nieuwe richtlijn versterkt rol advocaat in strafprocedure”, Juristenkrant, afl. 278, 20 november 2013, 1 en 8.

 

Beelen, I., Gheeraert, F. en Ryde, O, “Het Hof van Cassatie bij het begin van een nieuwe eeuw: een terugblik en vooruitzichten”, Jura Falc., 2000-01, nr. 2, 129-138.

 

Beyens, K. en Janssens, F., “Gevangenisbouw voor de eenentwintigste eeuw. De missie is helder: méér capaciteit! Maar waar is de visie?”, Orde van de dag, afl. 48, 2009, 7-20.

 

Boone, R., “In een federale staat bestaan homogene bevoegdheidspakketten eigenlijk niet”, Juristenkrant, afl. 279, 4 december 2013, 8.

 

Boone, R., “Justitiebarometer 2014: vertrouwen in justitie blijft stabiel”, Juristenkrant, afl. 305, 11 maart 2015, 1.

 

Boone, R., “Waar naartoe met België na de zesde staatshervorming?”, Juristenkrant, afl. 257, 7 november 2012, 7.

 

Brewaeys, E., “Niet elke onregelmatigheid leidt tot verwerping bewijs”, Juristenkrant, afl. 79, 3 december 2003, 1 en 4.

 

Buyens, K., “De parlementaire onschendbaarheid in opspraak. Een stand van zaken, Jura Falc. 1994-1995, 295-332.

 

Carlier, E., “Verslag van het colloquium over «De toekomst van de Belgische gerechtelijke orde»”, RW 2009-10, 891-892.

 

De Baets, P., “Inlichtingendiensten: onbekend maakt onbemind?”, Orde van de dag, juli 2008, afl. 42, 5-12.

 

Decaigny, T., “Ongrondwettigheid wettelijke herhaling: wetgever aan zet”, Juristenkrant, afl. 303, 11 februari 2015, 1 en 3.

 

Decaigny, T. en De Hert, P., “België moet ingrijpen in redelijke termijn in strafzaken”, Juristenkrant, afl. 298, 19 november 2014, 1.

 

De Grom, B, “Nadia Van Baelen, vice-stafhouder Mechelen. Als advocaat het verschil maken, daar ga ik voor”, Ad Rem, afl. 1, maart 2015, 26-27.

 

De Herdt, J., “De defederalisering van het strafrecht en het strafprocesrecht. Over wat het is en zou kunnen zijn”, Nullum Crimen 2008, 1-23.

 

De Ridder, S. en Scheirs, V., “Maatregelen tegen de overbevolking in de gevangenissen: een audit door het rekenhof”, Fatik, nr. 133, 2012, 28-32.

De Ruyver, B., “Het voorstel van de parlementaire onderzoekscommissie ‘Dutroux’: genese en krachtlijnen”, Panopticon 1998 (3), 223-230.

 

De Smedt, W., “Geknoei bij justitie”, Juristenkrant, afl. 294, 24 september 2014, 10.

De Smedt, W., “Het monster van Loch Ness”, Juristenkrant, afl. 298, 19 november 2014, 12.

 

De Smet, B., “Verdere stappen op het Salduz-pad: de wet van 25 april 2014 en richtlijn 2013/48/EU van 22 oktober 2013”, RW 2014-15, 158-159.

 

De Smet, B., “Stromingen in het stelsel van nietigheden. Nieuwe criteria voor de uitsluiting van onrechtmatig verkregen bewijs”, T.Strafr. 2005, afl. 4, 248-266.

 

Desmet, N. en Van Moerkerke, B., “Samenwerken om rondtrekkende dadergroepen te klissen”, Lokaal, nr. 16, 16 oktober 2012, 25-27.

 

Dupre, I. en Van Nuffelen, R., “De Hoge Raad voor de Justitie: het nieuwe huis van wantrouwen”, Panopticon 1999 (1), 20-55.

 

Devroe, E. en Lagae, L., “Gras groeit niet sneller door eraan te trekken. De zetel en modern management”, Orde van de dag, afl.66, 2014, 7-23.

 

Dormaels, A., Vanderbeken, T., Van Cauwenberghe, K., Van Daele, D. en Van Heddeghem, K., “Het justitie-akkoord van oktober 2007: commentaren bij een tijdsdocument”, Panopticon 2008 (2), 54-55.

 

Goossens, J. en Van Belle, S., “Institutioneel akkoord over de Bijzondere Financieringswet ontsluierd”, RW 2011-12, 1190-1208.

 

Gryson, S., “Politieke partijen over strafbeleid gevangeniswezen”, Fatik 2014, nr. 141, 7-14.

 

Hastie, R., Penrod, S.D. en Pennington, N., Inside the Jury, New Jersey, The Lawbook Exchange, 2004, 277 p.

 

Huyse, L. en Verdoodt, A., “Dertig jaar justitiebeleid. Kroniek van een aangekondigde crisis”, Panopticon 1999 (1), 3-19.

 

Judo, F., “Justitie in de zesde staatshervorming. Of: over regularisatie als bevoegdheidsverdelend beginsel”, TBP 2011, afl. 8-9, 516-522.

 

Judo, F., “Splitsen, halveren of toespitsen?”, Juristenkrant, afl. 224, 23 februari 2011, 11.

 

Lahlali, M., “Impliciete bevoegdheden”, Juristenkrant, afl. 227, 11 mei 2011, 16.

 

Lavrysen, L. en De Geyter, L., “De rol van de nationale rechters in het milieurecht”, TMR 2006, afl. 2, 154-164.

 

Leclercq, F., “Ontmanteling van de Staat: kort bestek van de praktische internationaalrechtelijke implicaties”, RW 2013-14, nr. 12, 23 november 2013, 442-457.

 

Lemmens, K., “Een nieuw België, een nieuwe Grondwet”, Juristenkrant, afl. 225, 9 maart 2011, 10.

 

Liégeois, Y., “Hoe zwaar weegt de grote Franchimont? Eerste advocaat-generaal Liégeois over gebrek aan coherentie en middelen”, Juristenkrant, afl. 116, 26 oktober 2005, 2.

 

Mast, A., “Elementaire bedenkingen bij het vraagstuk van de omvorming van de Belgische eenheidsstaat in een federale staat”, RW 1961-62, 2323-2338.

 

Matthijs, H., “De hervorming van de Senaat”, CDPK 2013, afl. 1, 52-6.

 

Michiels, W. en Huylebroek, B., “Arrest Grondwettelijk Hof legt wettelijk hiaat bloot bij regeling van rechtspleging”, Juristenkrant, afl. 305, 11 maart 2015, 2.

Mollin, J., “De ruime impliciete bevoegdheid van de deelgebieden om administratieve rechtscolleges op te richten”, RW 2011-12, 1641-1642.

 

Mylle, P. en Seys, F., “Huiszoeking met toestemming”, Jura Falc., 1984-85, 156-177.

 

Pas, W., “Federalisme met gemeenschappen én gewesten: een tussenstand van moeilijkheden, mogelijkheden en voorstellen”, TBP 2011, afl. 8-9, 486-502.

 

Paterson, N., “Het Vlaams decreet hulp- en dienstverlening aan gedetineerden: tussenhalte of eindstation”, Fatik 2013, nr. 138, 20-23.

 

Paterson, N. en Robert, L., “Investeren tot aan de bevoegdheidsoverheveling. FATIK sprak met minister van Justitie Annemie Turtelboom”, Fatik 2013, nr. 138, 26-29.

 

Pieters, P., “Strijd tegen terrorisme ook taak van lokale politie”, Politie J., afl. 5, april 2005, 26-27.

 

Rimanque, K., De grondwet toegelicht, gewikt en gewogen, Antwerpen, Intersentia, 2005, 108-109.

 

Ruys, M., “De Belgische staatshervorming”, Ons Erfdeel 1993, nr.4, 521-527.

 

Schuermans, F., “Correctionalisering en toepasselijke strafmaat”, T.Straf. 2012, afl. 3, 151.

 

Schuermans, F., “Salduz-bis of Salduz in het kwadraat?”, Juristenkrant, afl. 252., 27 juni 2012, 6.

 

Snacken, S. en Beyens, K., “Tien jaar kwaliteitszorg in de strafuitvoering in België: ‘Sire, wij zijn ongerust…’”, Orde van de dag, 2008, 103-122.

 

Straetmans, G. en Slot, P., “Harmonisatie van wetgeving in de EG”, TPR 2003, afl. 2, 691-832.

 

Traest, P., “Hervormingsvoorstellen uit het verleden: richtlijnen voor de toekomst van de strafrechtspraak”, Ius & actores 2011, 29-47.

 

Tegenbos, G., “De oorlog tussen gerecht en politiek”, Panopticon 1999, 86-102.

 

Van Delm, J., “Ons strafprocesrecht moet helemaal anders. Tabula rasa!”, Juristenkrant, afl. 219, 8 december 2010, 8-9.

 

Van Eylen, L., “Senaat zet tanden in ‘Grote Franchimont’”, Juristenkrant, afl. 85, 10 maart 2004, 1 en 6.

 

Van Garsse, L., “De Justitiehuizen tussen staat en gemeenschap. Een terugblik op de toekomst”, Fatik 2013, nr. 138, 6-11.

 

Vanhooren, K., “De BBC, een kans voor de lokale politie”, Lokaal, afl. 1, 1 januari 2013, 40-43.

 

Vanneste, F., “Het recht op bijstand van een advocaat”, noot onder Cass. 6 februari 2008, RW 2008-09, 1601-1602.

 

Vanpraet, J., “Deelstatelijke administratieve rechtscolleges: enkele beschouwingen bij het arrest nr. 8/2011 van het Grondwettelijk Hof”, TBP 2011, afl. 4, 195.

 

Vanschoenwinkel, J., Hondeghem, A., Schmitz, S. en Verreet, L., “Vertrouwen tussen partners in de strafrechtsketen. Naar een ‘New Public Governance’”, Orde van de Dag, afl. 66, 2014, 58-69.

 

Verrijdt, W., “De omkering van de residuaire bevoegdheden: sleutel of slot?”, TBP 2011, 511-512.

 

Vuye, H., “Brussel: enkele modellen en hun (on)mogelijke gevolgen. Pleidooi voor een asymmetrische benadering”, CPDK 2012, 244-262.

 

X., “Gerechtelijke hervorming”, Juristenkrant, afl. 280, 18 december 2013, 2.

 

X., “HRJ [Hoge Raad voor de Justitie] in zwaar weer”, Juristenkrant, afl. 276, 23 oktober 2013, 14.

 

X., “[Strafzaken] Onrechtmatig verkregen bewijs, NJW 2003, afl. 292, 882.

 

X., “Vraagpunten bij een mogelijke staatshervorming”, TBP 2011, afl. 8-9, 450-542.

 

X., “Wat is het meest verwerpelijke wetsartikel? Paul Van Orshoven verwerpt artikel 151 van de Grondwet. [Het geconstitutionaliseerde wantrouwen], Juristenkrant, afl. 216, 27 oktober 2010, 3.

 

 

websites

 

www.cass.be/parket/leuven/correctioneel.html.

 

De Backer, R., “Kritische beschouwingen betreffende het onderzoeksrecht van Kamer en Senaat”, Jura Falc. 1997-98, nr. 3, 343-378 en https://www.law.kuleuven.be/jura/art/34n3/backer.htm.

 

Declerck, G. en Renson, I, “België niet opgewassen tegen terreurdreiging”, De Tijd 10 januari 2015.

 

Dekeyzer, I, “Wie is Anders Behring Breivik?”, De Redactie 24 augustus 2012.

 

Demeulemeester, S., “Michelle Martin vrijlaten, is spuwen in het gezicht van Vrouwe Justitia”, Knack 28 augustus 2012.

 

Demeulemeester, S., “Wil N-VA communautaire vrede, dan zal het moeten aanvaarden dat PS meekijkt”, Knack 29 augustus 2014.

 

De Ruyver, B. en Janssens, J., “De schaalvergroting van de Limburgse Politiezones: maatwerk”, 2015, 15 en http://www.vvsg.be/veiligheid/Documents/Studie%20De%20Ruyver%20schaalve… %20limburgse%20politiezones.pdf.

 

De Sweemer, M. en Bel J., “Wijziging artikel 195: de Grondwet een vodje papier?” en http://belgianconstitutionallawblog.com/tag/artikel-195-grondwet/.

 

De Wit, J., “Professor Vermeulen bekritiseert nieuwe wet op mensenhandel”, Gazet van Antwerpen 6 juli 2007.

 

De Wit, J., “De herziening van de procedure om de grondwet te herzien”, GvA 19 maart 2012.

 

Goethals, M., “Nog één keer de staat hervormen. En dan nooit meer’, De Standaard 18 juni 2013.

 

Heirbaut, D. en Storme, M.E., “De Belgische rechtstraditie: van een lang zoeken naar onafhankelijkheid naar een verlangen naar afhankelijkheid?”, 9 en https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/heirbaut&storme,debelgisch….

 

Landuyt, R., “Justitie als motor voor een efficiënt veiligheidsbeleid”, 8 juni 2010 en http://www.ombudsdienst justitie.be/?p=262.

 

Maddens, B., “Nota Vande Lanotte is in veel opzichten een stap achteruit”, De Morgen 6 januari 2011.

 

Mouton, A., “Financieringswet blijft tijdbom onder België”, Trends 1 april 2015.

 

www.n-va.be/politieke-woordenlijst/confederalisme.

 

Paelinck, G., “We krijgen een regering-Michel I”, De Redactie 7 oktober 2014.

Pardoen, T., “Hans Bonte, burgemeester van Vilvoorde en Aleppo”, Humo 26 november 2013.

 

Storme, M.E., “De defederalisering van het gerecht in België: een model voor bevoegdheidsverdeling”, 1-36 en https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/gerechtbevoegdhverdeling.p…

 

www.nbb.be/belgostat/DataAccesLinker?Lang=N&Dom=2&Table=30.

 

www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm#AZ…;

 

Schuermans, F., “Cassatie beperkt Antigoontoets”, LegalWorld 9 mei 2013.

 

Van Cauwenberghe, K., “Raak niet aan de onderzoeksrechter”, De Morgen 10 december 2010.

 

www.vandale.be/opzoeken?pattern=justitie&lang=nn#.U9DLbrGuqBE.

 

www.vandale.be/en/opzoeken?pattern=trechter&lang=nn#.VOH1My5_-T4.

 

Vande Lanotte, J., Vlugschrift: De Belgische Unie bestaat uit vier deelstaten, 2011, 1-24 en http://www.s-p-a.be/media/uploads/pdf/belgische_unie.pdf.

 

Van Delm, J., “Raf Verstraeten stelt huidig systeem burgerlijke partijstelling in vraag”, LegalWorld 24 maart 2011.

 

Vander Beken, T. en Balcaen, A., “Strafrechtelijke sanctionering van milieurecht: stroomschema van PV tot vonnis”, Lawforce working paper, 2007/2, 1-86 en http://www.environmental-lawforce.be/uploads/documentenbank /03cc1e86e8b6036014d9637f67705e32.pdf.

 

Van Garsse, L., “De justitiehuizen en de humanisering van justitie. Een kritische terugblik” in X., 10 jaar Justitiehuizen. Balans & perspectieven. Congresverslagboek colloquium 2 & 3 december 2009 en http://justitie.belgium.be/nl/binaries/colloque_10_ans_mjh_nl_tcm265-16….

 

Van Oost, L., “Anders Breivik, ‘één van ons’?”, De Morgen 22 december 2014.

 

Velaers, J., Federalisme/Confederalisme… En de weg ernaartoe, Brussel, KVAB Press, 2013, 6 en http://www. kvab.be/downloads/stp/mw_Federalisme%20confederalisme_151213.pdf

 

Verstraete, A., “Geens maakt komaf met gevangenisstraffen van minder dan één jaar”, De Redactie 18 maart 2015.

 

X., “Bende van Nijvel: ‘Volgende regering moet zich over verjaring buigen’”, Knack 16 mei 2014.

 

X., “Cassatie bevestigt “terechte uitspraken” in KB-Lux-dossier”, HLN 31 mei 2011.

 

X., “Cassatievoorzitter bezorgd over regionalisering justitie”, Knack 1 september 2010.

 

X., “Dedecker verliest parlementaire onschendbaarheid”, De Standaard, 16 mei 2013.

 

X., “Hells Angel krijgt 30 jaar cel voor drievoudige doodslag”, De Morgen 6 februari 2015.

 

X., “Het proces Aquino: de grootste drugszaak ooit in ons land”, Het Nieuwsblad 2 september 2014.

 

X., “Jury kiezen is big business in Amerika”, De Standaard 15 februari 2005.

 

X., “Kim De Gelder, chronologie van een monsterproces”, Knack 20 maart 2013.

 

X., “Laurent Louis veroordeeld tot 8 maanden cel met uitstel”, Het Laatste Nieuws, 17 juni 2014.

 

X., “Levenslange celstraf wegens homofobe moord”, Knack 23 december 2014.

 

X., “Mercuriale Brussel: procureur-generaal Delmulle pleit voor afschaffing raadkamer (update)”, LegalWorld 2 september 2014.

 

X. “Nieuwe justitiebarometer: tevredenheid van burgers over justitie blijft stabiel”, LegalWorld 25 februari 2015.

 

X., “Open VLD verwerpt het confederalisme”, HLN 23 november 2013.

 

X., “Opstelten werkt aan nieuw Wetboek van Strafvordering” en http://www.rijksoverheid.nl /nieuws/2014/06/19/opstelten-werkt-aan-nieuw-wetboek-van-strafvordering.html.

 

X., “Overzicht van het nieuwe Justitieplan van Koen Geens”, LegalWorld 19 maart 2015.

 

X., “Ronald Janssen krijgt maximumstraf: levenslange opsluiting”, Knack 21 oktober 2011.

 

X., “Splitsing zal justitie efficiënter maken”, De Morgen 3 december 2010.

 

X., Vierde Justitiebarometer 2014, 45 en http://www.hrj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/ press_publications/justitiebarometer_2014.pdf.

 

X., Waarom worden omgekomen Syrië-strijders nog gedagvaard”, De Redactie 29 september 2014.

 

Zandstra, P., “Wat we weten over vertrek Teeven en Opstelten (en hoe het verder gaat), 10 maart 2015 en http://www.nrc.nl/nieuws/2015/03/10/wat-we-weten-over-het-vertrek-van-t….

 

X., “30 jaar cel voor Els Clottemans”, HLN 21 oktober 2010.

 

 

overige

 

De Wever, B., Verslag aan Koning Albert II, 26, http://www.briobrussel.be/ assets/andere%20publicaties/nota %20de%20wever.pdf ; X., “Onderdeel justitie in nota De Wever”, Legalworld 19 oktober 2010.

 

Federaal regeerakkoord van 9 oktober 2014, 118 en http://www.premier.be/sites/default /files/articles/Accord_de_Gouvernement_-_Regeerakkoord.pdf

 

Geens, K., “Het Justitieplan. Een efficiëntere justitie voor meer rechtvaardigheid, 1-135 p, http://www.koen geens.be/justitieplan

 

Kadernota Integrale Veiligheid, 30-31 maart 2004.

 

Regeerakkoord Vlaamse regering 2014-2019, 9, http://www.bestuurszaken.be/sites/default/files/ documenten/organisatieontwikkeling/Het_regeerakkoord_Vlaamse_Regering_2014_2019.pdf

 

Wijziging en hervaststelling van 1 december 2014 van het algemeen reglement op de administratieve sancties voor de Stad Veurne en http://www.veurne.be/product/235/administratieve-sancties-gas.

 

X., “Bevoegdheidsverdeling”, Parlementaire infosteekkaart nr. 5, 1-2 p, http://www.dekamer.be/kvvcr /showpage.cfm?section=/pri/fiche&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/info/info_fiche.cfm.

 

X., Institutioneel akkoord voor de zesde staatshervorming. Een efficiëntere federale staat en een grotere autonomie voor de deelstaten, 2011, 36, http://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/ home/NLdirupo.pdf.

 

X., “Justitieplan voor de 21ste eeuw. De visie van de N-VA”, 34 en http://www.nva.be/sites/default/files/ generated/files/brochure-attachment/n-va_brochure_justitie_.pdf.

 

X., Kamer van Volksvertegenwoordigers. Parlementair Recht in kort bestek, 2007, 32.

 

X., “Massa’s kookprogramma’s op tv. Maar koken we nu ook beter?” in het radioprogramma “Peeters en Pichal” op Radio 1, [website].

 

X., Strategisch plan van de Vlaamse Gemeenschap. Missie, krachtlijnen, ambities, strategieën en kritische succesfactoren, 17, http://www4wvg.vlaanderen.be/wvg/welzijnensamenleving/hulpaan gedetineerden/documentatie/Documents/strategischplanhulpendienstverleningaangedetineerden.pdf.

 

X., Verzameling « Ideeën en studies », Brussel, FOD Buitenlandse Zaken, 1985, nr. 333, 380 p.

 

Download scriptie (1.69 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2015