DE INVLOED VAN HET HOF VAN JUSTITIE OP DE WETSWIJZIGING VAN HET EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL

Anouk De Groote
Persbericht

DE INVLOED VAN HET HOF VAN JUSTITIE OP DE WETSWIJZIGING VAN HET EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL

De invloed van het Hof van Justitie op de wetswijziging van het Europees Aanhoudingsbevel

Het Hof van Justitie oefent sterke invloed uit op het sturen van de Europese wetgeving. In de masterproef werd onderzocht of deze stelling van toepassing is op de wetswijziging van het Kaderbesluit van het Europees Aanhoudingsbevel. De thesis begint met een literatuurstudie waarbij vooral de argumenten van de neofunctionalisten aan bod komen om zo een overzicht te hebben van hoe academici hebben gepoogd aan te tonen dat het Hof een pro-integratie agenda heeft.

Door een gebrek aan een model om de invloed van het Hof te toetsen, werden er op basis van de literatuur over het Hof en die ‘zogenaamde invloed’ drie scenario’s ontwikkeld.

Eerst werd er bepaald wat gezien werd als invloed. In de case die onderwerp was van de thesis werd invloed gezien als bevestigen of (verder) promoten van het principe van wederzijdse erkenning. Doordat maatregelen, zoals het Europees Aanhoudingsbevel, nog gevoelig liggen binnen het beleidsdomein van Justitie en Binnenlandse zaken, is er niet direct sprake van pro-integratie, maar eerder van wederzijdse erkenning.

In het eerste scenario werd, aan de hand van process tracing, nagegaan of er in de voorbereidende documenten een directe verwijzing was naar de rechtspraak van het Hof. Zeven EU-landen die het initiatief voor de wetswijziging hadden genomen, bleken zich niet te baseren op rechtspraak van het Hof van Justitie. In het tweede scenario werd nagaan of de lidstaten eventueel de intentie van het Hof hadden overgenomen. Op basis van een analyse van de toepasbare arresten, bleek dat het Hof ervoor opteerde om wederzijdse erkenning te bevorderen. Terwijl de lidstaten eerder hun eigen nationale wetgeving zoveel mogelijk wensten te beschermen. Voor het derde en laatste scenario werd onderzocht of het Hof de wetswijziging, na doorvoeren nog naar zijn hand heeft kunnen zetten.

Om aan dit scenario te voldoen had er zich een GW-wijziging moeten voordoen of een prejudiciële vraag of een rechtszaak.

Image removed.

Er werden twee judiciële vragen gesteld. Slechts in 1 case bevestigde het Hof de wederzijdse erkenning. Om te kunnen spreken van invloed moest deze case voldoen aan drie voorwaarden. In eerste instantie moest het HvJ bevoegd zijn om uitspraak te doen. Vervolgens moesten er zich lacunes in de wetgeving bevinden en er moest discussie zijn tussen de lidstaten. De drie voorwaarden bleken aanwezig, maar wie kritisch is weet dat dit deze voorwaarden in vele cases aanwezig zullen zijn. Wat bleek is dat het Hof op zeer kleine schaal de wederzijdse erkenning nog heeft kunnen bevorderen aan de hand van rechtspraak. De stelling waarmee de masterproef begint, is dus in beperkte mate van toepassing op de wetswijziging van het Europees aanhoudingsbevel.

Vermoedelijk oefent het Europees Hof van de Rechten van de Mens meer invloed uit, omdat hun visie meer in de lijn ligt van de tactiek van de lidstaten.

 

Bibliografie

Europese wetgeving Kaderb. Raad nr. 2002/584/JBZ, 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten, PB.L. 18 juli 2002, afl. 190 van, 1-18. Kaderb. Raad nr. 2009/299/JBZ, 26 februari 2009 tot wijziging van het Kaderbesluit 2002/584/JBZ, Kaderbesluit 2005/214/JBZ, Kaderbesluit 2006/783/JBZ, Kaderbesluit 2008/909/JBZ en Kaderbesluit 2008/947/JBZ en tot versterking van de procedurele rechten van personen, tot bevordering van de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen gegeven ten aanzien van personen die niet verschenen zijn tijdens het proces, Pb.L. 27 maart 2009, afl. 81, 24-36. Europese rechtspraak HvJ C-306/09, I.B. v. Ministerraad, 2010.HvJ C-399/11, Stefano Melloni v. Ministerio Fiscal, 2013 Europese documenten Doc IP/11/454, 11 april 2011Doc. DS 178/08, Brussels, 7/02/2008Doc. DS 199/08, Brussels, 12 februari 2008Doc. DS 345/08, Brussels, 12/03/2008Doc. DS 390/08, Brussels, 28/3/2008Doc. 5213/08 Copen 4, Brussels, 14/01/2008Doc. 5213/08 COPEN 4, COR1, Brussels, 15/01/2008 Doc. 5213/08 COPEN 4, ADD1, Brussels, 30/01/2008 Doc. 7862/08, LIMITE, COPEN 57, Brussels, 27/03/2008 Doc. 7867/08, LIMITE, COPEN 58, Brussels, 27/03/2008 Doc. 7880/08, LIMITE, COPEN 59, Brussels, 28/03/2008 Doc. 8069/08, LIMITE, COPEN 63, Brussels, 3/04/2008 Doc. 8067/08, LIMITE, COPEN 66, Brussels, 3/04/2008 Academische literatuur Alter, K. (2009). The European Court's political power across time and space. Revue française de science politique , 1-23. Alter, K. J. (sd). Who are the "Masters of the Treaty"? European Governments and the European Court of Justice. International Organization, 1-27. Alter, K. J., & Helfer, L. R. (2010). Nature or Nurture? Judicial Lawmaking in the European Court of Justice and the Andean Tribunal of Justice. International Organization, 64, 563 - 592. 51 Barani, L. (sd). The Role of the European Court of justice As A Political Actor In The Integration Process. JCER, 42-58. Brunell, T., & Stone Sweet, A. (2012, February). The European Court of Justice, State Noncompliance, and the Politics of Override. American Political Science Review(1), 204-213. Burley, A.-M., & Mattli, W. (1993). Europe befor the Court: A political Theory of Legal Integration. International Organization, 41-76. Caldeira, G. A.& Gibson, J. L.;(1998). Changes in the Legitimacy of the European Court of Justice: A Post-Maastricht A. British Journal of Political Science, Vol. 28, 63-91. Carruba, C. J., & Murrah, L. (2005). Legal integration and Use of Preliminary Ruling Process in the European Union. International Organization, 59(2), 399-418. Carruba, C. J., Gabel, M., & Hankla, C. (2008, November). Judicial Behavior Under Political Constraints: Evidence from the European Court of Justice. American Politcal Science Review, 435-452. Carruba, C. J., Gabel, M., & Hankla, C. (2012, February). Understanding the Role of the European Court of Justice in European integration. American Political Science Review(106, No.1), 214- 223. Dawson. (2014). How Does the European Court of Justice Reason? A Review Essay on the Legal Reasoning of the European Court of Justice. European Law Journal, 423-435. De Boer, N. (2013). Case Law. Adressing rights divergences under the Charter: Melloni. Common Market Law Review, 1083-1104. Erauw, S. (2012). Het Europese Hof van Justitie als Agent van de EU-lidstaten. Of niet? Franssen, V. (2014, Maart 10). Melloni as a Wake-up Call – Setting Limits to Higher National Standards of Fundamental Rights’ Protection. Opgehaald van European Law Blog: http://europeanlawblog.eu/?p=2241 Garret, G. (1995). The Politics of Legal Integration in the European Union. International Organization, 171-181. Grossman, J. (2001). Judicial Review in Law. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 8020-8024. Hanegraafs, C. (2014). HET EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL: “VERHOLEN VALKUILEN IN KADERBESLUIT 2002/584/JBZ”. Masterproef. Gent, België. Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. (2009). Het Verdrag van Lissabon en het Hof van Justitie van de Europese Unie. Opgeroepen op Maart 9, 2015, van Curia: http://europa.eu/rapid/press-release_CJE-09-104_nl.htm Horsley, T. (2013). Reflections on the role of the court of justice as the "motor" of European integration: Legal limits to judicial lawmaking. Common Market Law Review, 931-964. Kelemen, D. R. (2011). The Political Foundation of Judicial Independence in the European Union. European Union Studies Association Biennial Convention, (pp. 1-21). Boston. Kelemen, D. R., & Schmidt, S. K. (2012, January). Introduction- the European Court of Justice and legal integration: perpetual momentum? Journal of European Public Policy, 1-7. Klimek, L. (2013). Current Development of the European Arrest Warrant: Strengthening the Procedural Rights of Requested Persons. Internal Security, 35-51. Lauwaars, R., & Timmermans, C. (2003). Europees recht in kort bestek (Zesde druk ed., Vol. IV). Kluwer. Naurin, D. (2009). Teh European Court of Justice as a political actor and arena: Analyzing member states' observations under the preliminary reference procedure. Statsvetenskaplig Tidskrift, 80-84. Panzavolta, M. (2009). Humanitarian concerns within the EAW system. In N. Keijzer, & E. Van Sliedregt, The European arrest warrant in practice (pp. 179-187). The Hague: T-M-C Asser Press. Peers, S. (2009). The European Arrest Warrant: The Dilemmas of Mutual Recognition,Human Rights and EU Citizenship. In The Court of Justice and the Construction of Europe (pp. 523-538). Den Haag, Nederland: T.M.C. ASSER PRESS. Pirlac, A. (2011). General framework of implementing decision no. 2002/584/JAI on the European arrest warrant. 11(1(13)), 348 - 353. Rusu, I. (2010). The European Arrest Warrant Accordign to the Latest Changes and Additions. Legal Sciences, 19-27. Schermers, H. G. (1974). The European Court of Justice: Promotor of EUropean Integration. The American Journal of Comparative Law, Vol.22(3), 444-464. Shapiro, M. (1987). Book Review and notes. American Journalof International Law, 1007-1011. Stone Sweet, A. (2000). The juridical construction of Europe. Oxford University Press, Oxford Vande Reyde, L. (2009-2010). De invloed van het Europees Hof van Justitie op de beleidsvorming binnen de EU: het gok- en kansspelenbeleid een zuiver nationale bevoegdheid? Jura falconis, 663-699. VRG-Alumni. (2005). Recht in beweging. Antwerpen: Maklu. Wasserfallen, F. (2010). The judiciary as legislator? How the European Court of Justice shapes policy-making in the European UNion. Journal of European Public Policy, 1128-1146. Weis, K. (2012). The European Arrest Warrant for Advanced Users [Review of the book The European Arrest Warrant in Practice, by N. Keijzer & E. van Sliedregt]. European Constitutional Law Review, 8, 523-533.  

 

Universiteit of Hogeschool
EU-studies
Publicatiejaar
2015
Kernwoorden
Share this on: