De ontzetting van het kiesrecht bij veroordeelde personen: Een Belgische casestudie

Maïté Bernardi
Persbericht

De ontzetting van het kiesrecht bij veroordeelde personen: Een Belgische casestudie

Britten weigeren gevangenen stemrecht te geven

De Britse premier Cameron wil gevangenen geen stemrecht geven

De Britten trekken zich niets aan van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Die rechtbank maande hen een stemverbod voor gevangenen te herzien.

De Britse premier David Cameron zei woensdag dat hij zich geen beleid laat voorschrijven door een ‘buitenlandse rechtbank’. De minister-president kreeg in het parlement vragen van wetgevers die vinden dat de Britse soevereiniteit in het geding is.OordeelIn 2005 oordeelde het mensenrechtenhof dat gevangenen in het Verenigd Koninkrijk wel stemrecht zouden moeten hebben. Sindsdien is er niets aan de situatie veranderd.Het Britse Lagerhuis stemde vorig jaar nog met een overweldigende meerderheid van 243 tegen 22 stemmen in met een motie die het stemverbod bekrachtigde.OntzeggingWoensdag voegde Cameron daaraan toe: ‘Ik heb altijd geloofd dat wanneer je naar de gevangenis wordt gestuurd, je bepaalde rechten verliest. Een van die rechten is het recht te stemmen.’In Nederland wordt criminelen het stemrecht ontnomen bij minstens een jaar gevangenisstraf. Tijdens het uitzitten van de straf en twee tot vijf jaar daarna mogen zij niet deelnemen aan verkiezingen.Door Nick Ottens

Cameron uitte eerder kritiek op het Europese hof toen deze bepaalde dat Engeland een radicale moslimprediker niet mocht uitzetten. Lees: Cameron: Mensenrechtenhof brengt ons in gevaar

 

Bron:

Nick Ottens (2012) ’Britten weigeren gevangenen stemrecht te geven’. Weekblad Elsevier, http://www.elsevier.nl/Buitenland/nieuws/2012/5/Britten-weigeren-gevangenen-stemrecht-te-geven-ELSEVIER339414W/, 23 mei 2012, 1p.

Bibliografie

American Civil Liberties Union (2006) ‘Out of step With the World. An Analysis of Felony Disenfranchisement in the U.S. and Other Democracies. http://felonvoting.procon.org/sourcefiles/aclu-felon-voting-report-2006.pdf, 02/01/2015, 38 p.

Beckman, Ludvig (2009) The Frontiers of Democracy. The Right to Vote and its Limits. London, Palgrave Macmillan, 229 p.

 

Belgische Federale Overheidsdiensten (2012) Soorten misdrijven.

http://www.belgium.be/nl/justitie/slachtoffer/klachten_en_aangiften/soorten_misdrijven/, 30/03/2015, 1 p.

Billiet, Jaak (2001) Opkomstplicht of vrijheid om al of niet te gaan stemmen? Leuven, IPSO- bulletin 2001/44. https://soc.kuleuven.be/web/files/6/34/opkomstplicht.pdf, 02/11/2014, 24 p.

Bral, Luk et al. (2011) ‘Sociale, maatschappelijke en politieke participatie in Vlaanderen en Europa’ In: Noppe, Jo; Lieve Vanderleyden & Marc Callens (eds.), De Sociale Staat Van Vlaanderen 2011. Brussel, Lemaître, p. 257- 310.

Cantillon, Bea; Patricia Popelier & Ninke Mussche (2011) ‘Waarom duurt het allemaal zo lang?’ Samenleving en Politiek, 18, 4, p. 4-14.

Dahl, A. Robert (1989) Democracy and its critics. Yale, Yale University Press, 397 p.

Dahl, A. Robert (1971) Polyarchy.Participation and Opposition. Yale, Yale University Press, 257 p.

Daems et al.(2014) ‘De basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden: een status quaestionis’. Tijdschrift voor Strafrecht,15, 1, p. 2- 46.

De Directie van de Verkiezingen (2008) Schets evolutie van de Belgische Kieswetgeving. http://www.elections.fgov.be/index.php?id=102&L=1. 30/03/2015, 16 p.

 

Deschouwer, Kris (2005)’ De truc met het volk’. De Standaard, 15 oktober, 5 p.

Devos, Carl (2006) De kleermakers en de keizer. Inleiding tot Politiek en Politieke Wetenschappen. Gent, Academia Press, 582 p.

Engelen, Bart (2005) ‘Een dam tegen het leeglopen van de democratie. Pleidooi voor het behoud van de opkomstplicht’. Ethiek & Maatschappij. 8,2, p. 49- 63.

European Court of Human Rights (2015) Factsheet. Prisoners’ right to vote. http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Prisoners_vote_ENG.pdf, 24/05/2015, 6 p.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (2005) Algemene Directie. Instellingen en Bevolking. http://www.ibz.be/download/2005/adib.pdf, 23/05/2015, 124 p.

Federale Overheidsdienst Economie (2014a) Bevolking. Cijfers bevolking 2010-2014. Loop van de bevolking per gemeente. http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/bevolking/bevolking_-_cijfers_bevolking_2010_-_2012.jsp, 26/04/2015, 2.

Federale Overheidsdienst Economie (2014b) Bevolking per geslacht en leeftijdsgroep voor België. 2004-2014. http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/structuur/leeftijdgeslacht/belgie/, 24/04/2015, 1 p.

Federale Overheidsdienst Justitie (2010) U bent veroordeeld. http://justitie.belgium.be/nl/binaries/U%20BENT%20VEROORDEELD_tcm265-138478.pdf, 21/11/2014, 28 p.

Federale Overheidsdienst Justitie (2012) Jaarverslag 2012. Directoraat- generaal Penitentiare Inrichtingen. http://justitie.belgium.be/nl/binaries/jaarverslag%20nl_spread_tcm265-225153.pdf, 18/01/2015, 62 p.

Grondwettelijk Hof (2014) Voorstelling. Bevoegdheid van het Grondwettelijk Hof.

http://www.const-court.be/, 02/04/2015, 5 p.

Hooghe, Marc & Koen Pelleriaux (1998) ‘Compulsory Voting in Belgium. An Application of the Lijphart Thesis’. Electoral Studies, 17, 4, p. 419-428.

 

Karl Van Den Broeck (2014) Waarom werden Vlaamse collaborateurs milder gestraft?, https://www.apache.be/2014/03/24/waarom-werden-vlaamse-collaborateurs-milder-gestraft/, 23/03/2015, 10 p.

Katzenstein, Mary Fainsod; Leila Mohsen Ibrahim & Katherine D. Rubin (2010) ‘The Dark Side of American Liberalism and Felony Disenfranchisement’. Perspectives on Politics, 8, 4, p. 1035-1054.

Knack (2015) ‘Open VLD en Groen willen stemrecht op zestien jaar’. Knack, http://www.knack.be/nieuws/belgie/open-vld-en-groen-willen-stemrecht-op-zestien-jaar/article-normal-568495.html, 06/05/2015, 1 p.

Lijphart, A. (1997) ‘Unequal Participation. Democracy’s Unresolved Dilemma’. American Political Science Review, 91, 1, p. 1-14.

López- Guerra, Claudio (2014) Democracy and disenfranchisement. The Morality of Electoral Exclusions. Oxford, Oxford University Press, 189 p.

Manza, Jeff; Clem Brooks & Christopher Uggen (2004) ‘Public attitudes toward fellon disenfranchisement in the United States’. Public Opnion Quarterly, 68, 2, p. 275- 286.

Manza Jeff & Christopher Uggen (2006) Locked Out. Felon Disenfranchisement and American Democracy. Oxford, Oxford University Press, 359 p.

Mauer Marc (2011) ‘Voting Behind Bars. An Argument for Voting By Prisoners’ Howard Law Journal, 54, 3, p. 549- 566.

Sax, Aline (2012) Voor Vlaanderen, Volk en Fürher. Antwerpen, Manteau, 422 p.

Smaers, Greet (1994) Gedetineerden en Mensenrechten. De toepassing van het E.V.R.M in penitentiare detentiesituaties door de Europese jurisdicties en haar gevolgen voor de rechtspositie van de veroordeelde gedetineerde in België. Tilburg, Maklu, 348 p.

Schumpeter, Joseph A. (1994) [1942] Capitalism, Socialism and Democracy. Routledge, London, 437 p.

 

Schwartz –Shea Peregrine & Dvora Yanow (2012) Interpretive Research Design. Concepts and Processes. New York, Routledge, 184 p.

Sodaro, Michael J (2001) Comparative Politics. A Global Introduction. New York, McGraw-Hill, 744 p.

Swanborn, Peter G. (2013) Case studies. Wat, wanneer en hoe? Den Haag, Boom Lemma, 271 p.

The Sentincing Project (2013) ‘Felony Disenfranchisment. A Primer’. http://www.sentencingproject.org/doc/publications/fd_Felony%20Disenfranchisement%20Primer.pdf , 02/01/2015, 6 p.

UK Parliament (s.a.) ‘No taxation without representation’.

http://www.parliament.uk/business/publications/parliamentary-archives/archives-highlights/archives-stamp-act/, 205/02/2015, 10 p.

U.S. Department of Justice (2014) ‘Prisoners in 2013’. http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/p13.pdf, 02/01/2015, 32 p.

Verrijdt, Willem (2013) ‘Europees Hof voor de Rechten van de Mens [overzicht rechtspraak 2010]’. Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 4, p. 275- 290.

Vice- eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen (2012) (2012) Kiesrecht van niet- Belgische kiezers tijdens gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. Nog twee maanden om zich in te schrijven! Brussel, Persbericht, 9 p.

Witte, Els; Jan Craeybeckx &Alain Meynen (2005) Politieke Geschiedenis van België. Van 1830 tot heden. Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 584 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridische bronnen

Internationaal

 

Wetgeving:

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/dut.pdf, 26/03/2015, 9 p.

Eerste Aanvullend Protocol van het EVRM, BS 19 augustus 1955.

United Nations (1966) ‘International Covenant on Civil and Political Rights’. http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx, 19/11/2014, 26 p.

 

Rechtspraak:

EHRM, Hirst v. United Kingdom, 6 oktober 2005.

 

Nationaal

 

Wetgeving:

Kieswetboek.

Strafwetboek.

Wet 5 juli 1976 tot wijziging van de kieswetgeving, BS 29 juli 1976.

Wet 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, BS 23 december 1994.

 

Rechtspraak:

Arbitragehof 14 december 2005, nr. 187/2005, BS 6 februari 2006.

 

Parlementaire voorbereidingen:

Verslag over wetsontwerp tot wijziging van de kieswetgeving op 23 maart 1976, Parl. St. Senaat 1976,  nr. 68-69

Vergadering van donderdag 24 juni 1976. Senaat – Ontwerp van een wet tot wijziging van de kieswetgeving. Algemene beraadslaging en stemming van de artikelen. N.106 p.12705

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Gewone zitting 1990-1991. 30 april 1991. Wetontwerp tot wijzging van het Kieswetboek. Memorie van toelichting 1597/1. 90/91

Hand. Kamer 1990-1991, 6 juni 1991.

 

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 17 van het Kieswetboek, Parl.St. Kamer 1990-91, nr. 47 199/2.

Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen, Parl.St. Kamer 2009, nr. 52 1799/001.

 

Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen, Parl.St. Kamer 2009, nr. 52 1799/006

Universiteit of Hogeschool
Politieke Wetenschappen
Publicatiejaar
2015
Share this on: