De rol van de tolk Vlaamse Gebarentaal in 3D

Lien
Soetemans

Tolken in 3D: kan het?

Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat drijft hen?

Reeds in 1945 was hun aanwezigheid tijdens de Neurenberg-processen van onschatbare waarde en ook in de geglobaliseerde wereld van vandaag zijn ze een onmisbare schakel: tolken zijn de bruggenbouwers tussen mensen die elkaars taal en cultuur niet kennen.

Een Europese top, een vakbondsvergadering of een consultatie bij de huisarts? Een tolk is van vele markten thuis. In de meest uiteenlopende situaties neemt hij de taalbarrières weg en zorgt er zo voor dat verschillende partijen die elkaars taal niet beheersen toch probleemloos met elkaar kunnen communiceren.

Tolken, is dat enkel maar tolken?

Dat tolken er zijn om boodschappen van de ene taal naar de andere taal om te zetten (en vice versa) lijkt de logica zelve. Uit onderzoek blijkt echter dat zij zich vaak niet tot hun ‘vertaalopdracht’ beperken. Een tolk blijkt immers ook verantwoordelijk te zijn voor de coördinatie van het gesprek tussen gesprekspartners: hij bepaalt wie er mag spreken of wie net niet, hij legt aan de gesprekspartner uit wat de andere gesprekspartner precies bedoelt of signaleert aan de gesprekspartner dat de andere gesprekspartner hem niet begrijpt.

Daarnaast zorgt de unieke sociale en culturele positie van tolken ervoor dat zij soms uit hun ‘vertaalrol’ (moeten) stappen. Tolken werken altijd tussen twee werelden die van elkaar verschillen in normen en waarden. Is het aan de tolk om de gesprekspartners hierop te wijzen en op te treden bij conflicten die ontstaan in het gesprek, omdat gesprekspartners onvoldoende kennis hebben van elkaars cultuur? Kan van een tolk verwacht worden dat hij de anderstalige cliënt wijst op zijn rechten, wanneer de tolk merkt dat deze geschonden worden door de andere partij?

Tolken versus deontologie: een ethisch conflict

Beroepscodes schrijven voor dat tolken zich strikt neutraal en objectief moeten opstellen tijdens het uitoefenen van hun beroep. In de praktijk blijkt dit nauwelijks haalbaar. Onderzoek toonde reeds aan dat de tolk de coördinatie van het gesprek op zich neemt en door omstandigheden soms uit zijn rol als tolk stapt. Maar bovenal blijft een tolk een mens en is hij geen machine die zijn gevoelens, vooroordelen en verwachtingen zomaar kan uitschakelen. Automatisch vormt hij een eigen mening over de gesprekspartners en oordeelt hij over hun intenties of over het waarheidsgehalte van hun woorden. Soms zorgen emotionele situaties ervoor dat een tolk onmogelijk als een neutrale persoon kan toekijken en als mens zich verplicht voelt om in te grijpen, hoewel de deontologische richtlijnen hem als niet-betrokken tussenpersoon omschrijven.

Een aparte rol weggelegd voor tolken… gebarentaal

Hoewel ze vaak over het hoofd gezien worden, worstelen ook gebarentaaltolken (in Vlaanderen: tolk Nederlands – Vlaamse Gebarentaal/ Vlaamse Gebarentaal – Nederlands ) met de grenzen van hun rol. Gebarentaaltolken brengen communicatie tot stand tussen horende en dove gesprekspartners. Meestal tolken zij tussen een gesproken taal en een gebarentaal, maar ook tolken tussen twee gebarentalen is mogelijk.
Net als tolken voor gesproken talen zijn gebarentaaltolken in diverse contexten werkzaam: conferenties, openbare dienstverlening, media,…


 

De rol van gebarentaaltolken is echter een veelbesproken onderwerp binnen de tolkwetenschap.  De afgelopen decennia onderging deze rol immers zoveel wijzigingen dat tot op vandaag veel onduidelijkheden bestaan over de precieze invulling ervan. Deze onduidelijkheden zorgen niet enkel voor problemen bij de gebarentaaltolken, maar ook bij hun cliënten, en dit zowel op professioneel als ethisch niveau.

Op naar tolken in 3D?

Llewellyn-Jones en Lee stellen daarom een volledig nieuwe benadering voor van de rol van de tolk (en in het bijzonder voor de gebarentaaltolken);  de bestaande rol van de tolk lijkt immers niet toereikend. Volgens hen bestaat er geen one-size-fits-all approach en moet de rol van de tolk volledig herzien worden. Ze zijn er daarom van overtuigd dat een tolk niet één rol aanneemt, maar tijdens het uitoefenen van zijn beroep binnen een rolruimte beweegt. Die ruimte wordt begrensd door drie assen: presentation of self (hoe presenteert de tolk zichzelf?), interpreter-participant alignment (in welke mate stemt de tolk zich af op de gesprekspartners?) en interaction management (in welke mate stuurt de tolk het gesprek?). Deze ruimte is bovendien dynamisch van aard, omdat een tolk tijdens een gesprek verschillende rollen kan aannemen.
Door de verschillende acties van een tolk te plotten op deze drie assen, wordt een driedimensionale ruimte gecreëerd die door de onderzoekers de rolruimte van de tolk genoemd wordt. Het plotten gebeurt op basis van criteria die door de onderzoekers beschreven worden.

Mijn onderzoek heeft zich toegespitst op operationaliseerbaarheid van het model: is het mogelijk om dit model toe te passen en slaagt het er daadwerkelijk in de rol van de tolk definiëren? Op basis van de rollenspelen die ik organiseerde en analyseerde besloot ik dat het 3D-model nog niet helemaal op punt staat. De criteria voor de assen zijn nog niet voldoende duidelijk, waardoor het plotten op de assen nog te subjectief verloopt. Toch ben ik van mening dat dit model een belangrijk instrument kan zijn voor tolken om een beter beeld te krijgen van de rol die ze spelen tijdens een interactie. Met dit 3D-model kunnen ze immers hun eigen gedrag analyseren aan de hand van de aangereikte criteria en kan mogelijk de rol van de tolk al gedeeltelijk ontsluierd worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie

7. Bibliografie  Alexieva, B. (2002). A typology of interpreter-mediated events. [Originally published in 1997 in The Translator, 3 (2), 153-174] In F. Pöchhacker, & M. Shlesinger (Eds.), The interpreting studies reader. (pp. 219-233). Londen: Routledge. Anderson, R.B.W. (2002). Perspectives on the role of interpreter. [Originally published in 1976 in R.W. Brislin (Ed.), Translation: applications and research. (pp.208-228). New York: Gardner Press.] In F. Pöchhacker, & M. Shlesinger (Eds.), The interpreting studies reader. (pp. 209-217). Londen: Routledge.  Angelelli, C.V. (2001). Deconstructing the invisible interpreter: a critical study of the interpersonal role of the interpreter in a cross-cultural/linguistic communicative event. Dissertation Abstracts International, 62 (09), 2953. (UMI No. AAT 3026766). Angelelli, C.V. (2003). The interpersonal role of the interpreter in cross-cultural communication. A survey of conference, court and medical interpreters in the US, Canada and Mexico. In L. Brunette, G.L. Bastin, I. Hemlin, & H. Clarke (Eds.), The critical link 3: interpreters in the community. (pp. 15-26). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. Angelelli, C.V. (2004). Revisiting the interpreter’s role. Amsterdam: John Benjamins. Angelelli, C.V. (2008). The role of the interpreter in the healthcare setting. In C. Valero – Garcés, & A. Martin (Eds.), Crossing Borders in Community Interpreting. Definitions and dilemmas. (pp. 147-163). Amsterdam/Philadelphia:  John Benjamins Publising Company.  Baker, M. (1992). In other words. A coursebook on translation. Londen/New York: Routeledge Press. Baker – Shenk, C. (1991). The interpreter: machine, advocate, or all? In J. Plant – Moeller (Eds.), Expanding horizons: proceedings of the 1991 RID Convention. Silver Spring, Md. : RID. 120-40. Barsky, R. (1996). The interpreter as intercultural agent in convention refugee hearings. The Translator, 2 (1), 45-63. Berk-Seligson, S. (1988). The impact of politeness in witness testimony: the influence of the court interpreter. Multilingua, 7 (4), 411-439. Berk-Seligson, S. (1990). The bilingual courtroom: court interpreters in the judicial process. Chicago/Londen: University of Chicago Press. Bot, H. (2003). The myth of the uninvolved interpreter interpreting in mental health and the development of a three-person psychology. In L. Brunette, G.L. Bastin, I. Hemlin, & H. Clarke (Eds.), The critical link 3: interpreters in the community. (pp. 27-35). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. Bruce, R., & Anderson, W. (2002). Perspectives on the role of the interpreter. In F. Pöchhacker, & M. Shlesinger (Eds.), The interpreting studies reader. (pp. 209 – 217). Londen/New York: Routledge. Caccamise, F., Dirst, R., De Vries, R., Heil, J., Kirchner, C., Kirchner, S., Rinaldi, A., & Stangerone, J. (1980). Introduction to interpreting. Silver Spring, MD: Registry of Interpreters for the Deaf.      67  Chesher, T., Slatyer, H., Doubine, V., Jaric, L., & Lazzari, R. (2003).  Community-based interpreting: the interpreters’ perspective. In L. Brunette, G.L. Bastin, I. Hemlin, & H. Clarke (Eds.), The critical link 3: interpreters in the community. (pp. 273-292). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2011). Research methods in education (7th edn). Abingdon, Oxon: Routledge. Cokely, D. (1982). The interpreted medical interview: it loses something in the translation. The Reflector, 3 (Spring), 5-11.  Cokely, D. (2005). Shifting positionality: a critical examination of the turning point in the relationship of interpreters and the deaf community. In M. Marschark, R. Peterson, & E. A. Winston (Eds.), Sign language interpreting and interpreter education: directions for research and practice. (pp. 3-28). New York: Oxford University Press. Cook, A.P. (2004). Neutrality? No thanks. Can a biased role be an ethical one? Journal of Interpretation, Alexandria, VA: RID Publications, 57- 74. Cooke, M. S. (2009). Interpreter ethics versus customary law. Quality and compromise in Aboriginal languages interpreting. In S. Hale, U. Ozolins, & L. Stern (Eds.), Critical Link 5: quality in interpreting – a shared responsibility. (pp. 85-97). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Corsellis, A. (2008). Public service interpreting: the first steps. Basingstoke: Palgrave Macmillan.  Dam, H.V., & Schjoldager A. (1994). Wadensjö, Cecilia: Interpreting as interaction. On dialogueinterpreting in immigration hearings and medical encounters. Lindköping University, 1992. Hermes, Journal of Linguistics, 12, 167-182. Online geraadpleegd op 9 januari via http://download2.hermes.asb.dk/archive/download/H12_10.pdf.  Davidson, B. (2000). The interpreter as institutional gatekeeper: the social-linguistic role of interpreters in Spanish-English medical discourse. Journal of Sociolinguistics, 4 (3), 379-405. Davidson, B. (2001). Questions in cross-linguistic medical encounters: the role of the hospital interpreter. Anthropological Quarterly, 74 (4), 170-178.  Davies, B., & Harré, R. (1990). Positioning: the discursive production of selves. Journal for the Theory of Social Behaviour, 20 (1), 43-63.  Dean, R., & Pollard, R. (2001). The application of demand-control theory to sign language interpreting: implications for stress and interpreter training. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 6 (1), 1-14. De Meulder, M., Smessaert, I., & Vermeerbergen, M. (2008). Onderwijs aan dove en slechthorende kinderen, jongeren en volwassenen. Onderwijs van Vlaamse Gebarentaal en Dovencultuur. In M. Vermeerbergen, & M. Van Herreweghe (Eds.), Wat (geweest/gewenst) is. Organisaties van en voor doven in Vlaanderen bevraagd over 10 thema’s. (pp.73-140). Gent: Academia Press/Fevlado. Dessing, M. (2012, 18 mei). Dankzij een tolk zijn anderstaligen gezonder. Taalschrift. Tijdschrift over taal en taalbeleid. Online geraadpleegd op 4 februari 2015 via http://taalschrift.org/editie/88/dankzij-een-tolk-zijn-anderstaligen-ge….      68  Dickinson, J., & Turner, G.H. (2008). Sign language interpreters and role conflict in the workplace. In C. Valero – Garcés, & A. Martin (Eds.), Crossing Borders in Community Interpreting. Definitions and dilemmas. (pp. 231 - 244). Amsterdam/Philadelphia:  John Benjamins Publising Company. Dickinson, J., & Turner, G.H. (2009). Forging alliances: the role of the sign language interpreter in workplace discourse. In R. de Pedro Ricoy, I. Perez, & C. Wilson (Eds.), Interpreting and translating in public service settings. (pp. 171-183). Manchester: St Jerome. Fant, L. (1990). Silver threads. Silver Spring, MD: RID Publications. Fedasil. (2014). Asiel in België. Informatieve brochure voor asielzoekers over de asielprocedure en opvang in België. Online geraadpleegd op 4 februari 2015 via http://www.cgvs.be/nl/binaries/Asiel%20in%20Belgi%C3%AB%20-%20Nederland….  Frishberg, N. (1986). Interpreting: an introduction. Silver Spring, MD: Registry of Interpreters for the Deaf.  Frishberg, N. (1990) Interpreting: an introduction. Revised edition, 1990. Silver Spring, Maryland: RID Publications. Gavioli, L. (2012). Minimal responses in interpreter-mediated medical talk. In C. Baraldi, & L. Gavioli (Eds.), Coordinating participation in dialogue interpreting. (pp. 201-227). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.  Gentile, A., Ozolins, U., & Vasilakakos, M. (1996). Liaison interpreting: a handbook. Melbourne: Melbourne University Press.  Giambruno, C. (2008). The role of the interpreter in the governance of sixteenth- and seventeenthcentury Spanish colonies in the “New World”. In C. Valero – Garcés, & A. Martin (Eds.), Crossing Borders in Community Interpreting. Definitions and dilemmas. (pp. 27-49). Amsterdam/Philadelphia:  John Benjamins Publising Company. Gile, D. (1995). Basic concepts and models for interpreter and translator training. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Giles, H., Coupland, N., & Coupland, J. (1991). Accommodation theory: communication, context, and consequence. In H. Giles, J. Coupland, & N. Coupland (Eds.), Contexts of accommodation. (pp. 1-68). Cambridge/New York: Cambridge University Press. Goffman, E. (1961). Encounters: two studies in the sociology of interaction. Indianapolis/New York: The Bobbs-Merrill Company.  Hale, S.B. (2007). Community Interpreting. New York: Palgrave Macmillan.  Hale, S., & Napier, J. (2013). Research methods in interpreting. A practical ressource. Londen/New York: Bloomsbury Publishing Plc. Harrington, F., & Turner, G.H. (2001). Interpreting interpreting: studies and reflections on sign language interpreting. Coleford, Gloucestershire: Douglas McLean.     69  Harris, B. (1997). Foreword to The Critical Link: interpreters in the community. In S.E. Carr, R. Roberts, A. Dufour, & D. Steyn (Eds.), The critical link: interpreters in the community. (pp. 1-3). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.  Hertog, E. (2010). Community interpreting. In Y. Gambier, & L. van Doorslaer (Eds.), Handbook of Translation Studies, Volume 1. (pp. 49-54). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Online geraadpleegd op 4 januari 2015.  Hoza, J. (2003). Toward an interpreter sensibility: three levels of ethical analysis and a comprehensive model of ethical decision-making for interpreters. Journal of Interpretation (RID), 148.  Humphrey, J.H., & Alcorn, B.J. (1996). So you want to be an interpreter? An introduction to sign language interpreting (2nd ed.). Amarillo, TX: H & H Publishers. Humphrey, J.H., & Alcorn, B.J. (2001). So you want to be an interpreter? An introduction to sign language interpreting (3rd ed.). Amarillo, TX: H & H Publishers. Ingram, R. (1974). A communication model of the interpreting process. Journal of the Rehabilitation of the Deaf, 7, 3-9.  Jacobsen, B. (2003). Pragmatics in court interpreting: additions. In L. Brunette, G.L. Bastin, I. Hemlin, & H. Clarke (Eds.), Critical Link 3: interpreters in the community. (pp. 223-238). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Janzen, T. (2005). Introduction to the theory and practice of signed language interpreting. In T. Janzen (Ed.), Topics in signed language interpreting. (pp. 3-24). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.  Janzen, T., & Korpiniski, D. (2005). Ethics and professionalism in interpreting. In T. Janzen (Ed.), Topics in signed language interpreting. (pp. 165-199). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.  Jiang, L., Han, C., Jiang, J., & Feng, Y. (2014). The sociological turn in the interpreter’s role: discourse interpreting filters. Translation and Interpreting Studies, 9 (2), 274-298. Kade, O. (1968). Zufall und Gesetzmäßigkeit in der Übersetzung. Leipzig: Verlag Enzyklopädie. Kaufert, J.M., & Putsch, R.W. (1997). Communication through interpreters in healtcare: ethical dilemmas arising from differences in class, culture, language, and power. The Journal of Clinical Ethics, 8 (1), 71-87. Kaufert, P., Kaufert, J. M., & LaBine, L. (2009). Research ethics, interpreters and biomedical research.  In S. Hale, U. Ozolins, & L. Stern (Eds.), Critical Link 5: quality in interpreting – a shared responsibility. (pp. 235-250). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Kent, S. J. (2009). A discourse of danger and loss. Interpreters on interpreting for the European Parliament. In S. Hale, U. Ozolins, & L. Stern (Eds.), Critical Link 5: quality in interpreting – a shared responsibility. (pp. 55- 70). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.  Lang, R. (1978). Behavioral aspects of liaison interpreters in Papu New Guinea: some preliminary observations. In D. Gerver, & H.W. Sinaiko (Eds.), Language Interpretation and Communication. (pp. 231-244). New York/Londen: Plenum Press.     70  Lee, R.G. (1997). Roles, models and world views: a view from the states. Deaf Worlds, 13. Lee, R.G., & Llewellyn-Jones, P. (2011). Re-visiting role: arguing for a multi-dimensional analysis of interpreter behaviour. Supporting Deaf People. Geraadpleegd op 26 december 2014 via http://clok.uclan.ac.uk/5031/1/Lee%20and%20L-J%202011.pdf.  Leeson, L., & Vermeerbergen, M. (2010). Sign language interpreting and translating. In Y. Gambier, & L. van Doorslaer (Eds.), Handbook of Translation Studies. Volume 1. (pp. 324-328). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. Linton, R. (1936). The study of man. New York: Appleton-Century Crofts. Llewellyn-Jones, P., & Lee, R.G. (2009). The ‘role’ of the community/public service Interpreter. Paper presented at the Supporting Deaf People online Conference, January 2009. Online geraadpleegd op 2 januari 2015 via http://clok.uclan.ac.uk/5025/1/LlewellynJones%20and%20Lee%20Role%202009…, P., & Lee, R.G. (2013). Getting to the core of role: defining interpreters’ role-space. International Journal of Interpreter Education, 5 (2), 54-72.  Llewellyn-Jones, P., & Lee, R.G. (2014). Defining the role of the community Interpreter: the concept of ‘role-space’. Lincoln: SLI Ltd. Leeson, L. (2005). Making the effort in simultaneous intepreting: some considerations for signed language interpreters. In T. Janzen (Ed.), Topics in signed language interpreting. (pp. 51-68). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.  Martin, A., & Abril Martí, I. (2008). Community interpreter self-perception. In C. Valero – Garcés, & A. Martin (Eds.), Crossing Borders in Community Interpreting. Definitions and dilemmas. (pp. 203-230). Amsterdam/Philadelphia:  John Benjamins Publising Company. Mason, I. (1999). Introduction. The Translator, 5 (2), 147-160.  Mason, I. (2009). Role, positioning and discourse in face-to-face interpreting. In R. de Pedro Ricoy, I.A. Perez, & C.W.L. Wilson (Eds.), Interpreting and translating in public service settings. Policy, practice, pedagogy. (pp. 52-73). Manchester, UK & Kinderhook (NY), USA: St. Jerome Publishing.  Mason, I. (2012). Gaze, positioning and identity in interpreter-mediated dialogues. In C. Baraldi, & L. Gavioli (Eds.), Coordinating participation in dialogue interpreting. (pp. 177-199). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company  Mazeland, H. (2012). Inleiding in de conversatieanalyse (1e druk, 3de oplage). Bussum: Uitgeverij Coutinho.  Mead, G.H., & Morris, C.W. (1965). Mind, self, and society from the standpoint of a social behaviorist. Chicago/Londen: University of Chicago Press. Metcalf, Alida C. (2006). Go-Betweens and the Colonization of Brazil 1500-1600. Austin: Univ. of Texas Press. http://www.utexas.edu/utpress/excerpts/exmetgob.html. (accessed February 2006)  Metzger, M. (1999). Sign language interpreting. Deconstructing the myth of neutrality. Washington,  D.C.: Gallaudet University Press.     71  Mikkelson, H. (2008). Evolving views of the court interpreter’s role. In C. Valero – Garcés, & A. Martin (Eds.), Crossing Borders in Community Interpreting. Definitions and dilemmas. (pp. 81-97). Amsterdam/Philadelphia:  John Benjamins Publising Company. Mindess, A. (1999). Reading between the signs. Intercultural communication for sign language interpreters. Yarmouth: Intercultural Press, Inc.   Morris, R. (1999). The gum syndrome: predicaments in court interpreting. Forensic Linguistics, 6 (1), 6-29. Ortega Herráez, J. M., Abril Martí, M. I., & Martin, A. (2009). Community interpreting in Spain. A comparative study of interpreters’ self perception of role in different settings. In S. Hale, U. Ozolins, & L. Stern (Eds.), Critical Link 5: quality in interpreting – a shared responsibility. (pp. 149-167). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Padden, C., & Humphries, T. (1988). Deaf in America: voices from a culture. Cambridge, MA: Harvard University Press. Pergnier, M. (1978). Language meaning and message training: towards a sociolinguistic approach to translation. In D. Gerver, & H. Sinaiko (Eds.), Language interpretation and communication. (pp. 199204). New York: Plenum Press. Phillips, H. (1960). Problems of translation and meaning in field work. Human Organization, 18 (4), 184-192.  Pöchhacker, F. (2004). Introducing Interpreting Studies. Londen en New York: Routledge. Pöchhacker, F. (2012). Interpreting participation: conceptual analysis and illustration of the interpreter’s role in interaction. In C. Baraldi, & L. Gavioli (Eds.), Coordinating participation in dialogue interpreting. (pp. 45-70). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. Pollitt, K. (1997). The state we’re in: some thoughts on professionalisation, professionalism and practice among the UK’s sign language interpreters. Deaf Worlds: International Journal of Deaf Studies, 13 (3), 21-26.  Putsch, R. W. (1985). Cross-cultural communication: the special case of interpreters in health care. Journal of the American Medical Association, 254 (23), 3344-3348.  Reddy, M. (1979). The conduit metaphor. A case of frame conflict in our language about language. In A. Ortony (Ed.), Metaphor and thougt. (pp. 284-324). Londen: Cambridge University Press. Reddy, M. (1993). The conduit metaphor. A case of frame conflict in our language about language. In A. Ortony (Ed.), Metaphor and Thought (2nd ed.). (pp.64-201). Cambridge: Cambridge University Press. Roberts, R. (1987). Spoken language interpreting vs. sign language interpreting. Proceedings of the 28th Annual Conference of the American Translators Association. 293-306. Robinson, D. (1997). Interpretation, a psychological approach to translation. In R.W. Brislin (Ed.), Translation: applications and research. (pp. 92-116). New York: Gardner Press. Roy, C. (1989). A sociolinguistic analysis of the interpreter’s role in the turn exchanges of an interpreted event. Ph. D. diss., Washington, D.C.: Georgetown University.      72  Roy, C.B. (1993a). The problem with definitions, descriptions and the role metaphors of interpreters. Journal of Interpretation, 6 (1), 127-154. Roy, C. (1993b). A sociolinguistic analysis of the interpreter’s role in simultaneous talk in interpreted interaction. Multilingua, 12 (4), 341-361. Roy, C. (1996). An interactional sociolinguistic analysis of turn-taking in an interpreted event. Interpreting, 1 (1), 39-67. Roy, C. (2000a). Training interpreters – past, present, and future. In C. Roy (Ed.), Innovative practices for teaching Sign Language interpreters. (pp. 1 - 14). Washington, D.C.: Gallaudet University Press. Roy, C. (2000b). Interpreting as a discourse process. New York NY: Oxford University Press. Russell, D. (2005). Consecutive and simultaneous interpreting. In T. Janzen (Ed.), Topics in signed language interpreting. (pp. 135-164). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.  Salaets, H., Segers, W., & Bloemen, H. (2008). Terminologie van het tolken. Nijmegen: Vantilt. Seleskovitch, D., & Lederer, M. (1989). Pédagogie raisonnée de l’interprétation (Traductologie 4). Brusssel: Didier Erudition Opoce. Shisheng, L., & Shuang, L. (2012). The role shift of the interpreter to a cultural mediator. From the perspective of cultural orientations and contexting. Babel, 58 (2), 145-163. Snell-Hornby, M. (1988). Translation studies – An integrated approach. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Solow, S.N. (2000). Sign language interpreting: a basic resource book (Revised ed.). Burtonsville, MD/ Linstok Press. Sperber, D., & Wilson, D. (1995). Relevance: communication and cognition (2nd ed.). Oxford, UK/Cambridge, MA: Blackwell. Stewart, D.A., Schein, J.D., & Cartwright, B.E. (1998). Sign language interpreting: exploring its art and science. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon. Swabey, L., & Gajewski Mickelson, P. (2008). Role definition. A perspective on forty years of professionalism in Sign Language interpreting. In C. Valero – Garcés, & A. Martin (Eds.), Crossing Borders in Community Interpreting. Definitions and dilemmas. (pp. 51-80). Amsterdam/Philadelphia John Benjamins Publising Company. Turner, G.H. (2005). Toward real interpreting. In M. Marschark, R. Peterson, & E. A. Winston (Eds.), Sign language interpreting and interpreter education: directions for research and practice. (pp. 29- 56). New York: Oxford University Press. Turner, G.H., & Harrington, F.J. (2001). The campaign for real interpreting. In F.J. Harrington, & G.H. Turner (Eds.), Interpreting interpreting: studies and reflections on sign language interpreting. (pp. vixiv). Coleford, UK: Douglas McLean.  Turner, G.H., & Pollitt, K. (2002). Community interpreting meets literary translation: English-BSL interpreting in the theatre. The Translator, 8 (1), 25-48.      73  Turner, R.H. (1956). Role-taking, role standpoint, and reference-group behavior. American Journal of Sociology, 61, 316-328. Valero – Garcés, C. (2012). A sociological perspective on TIPS. Explorations into the translator’s/interpreter’s (in)visibility in Translation and Interpreting in Public Services. The Interpreter’s Newsletter, Public Service Interpreting, 17, 13-37. Van Herreweghe, M. (2002). Turn-taking mechanisms and active participation in meetings with deaf and hearing participants in Flanders. In C. Lucas (Ed.), Turn-taking, fingerspelling, and contact in signed languages. (pp. 73-103). Washington, D.C.: Gallaudet University Press.  Van Herreweghe, M., & Vermeerbergen, M. (2004). 30 vragen over gebarentaal in Vlaanderen en 29 antwoorden (volledig herziene uitgave). Gent: Fevlado- Diversus en Academia Press Wetenschappelijke Uitgeverij.  Vargas Urpi, M. (2012). State of the art in community interpreting research: mapping the main research topics. Babel: Revue Internationale de la Traduction/International Journal of Translation, 58 (1), 50-72. Vermeerbergen, M. (1997). Grammaticale aspecten van de Vlaams – Belgische Gebarentaal. Gentbrugge: Cultuur voor Doven.  Vilela-Biasi, E. (2003). Court interpreters as social actors: Venezuela, a case study. . In L. Brunette, G.L. Bastin, I. Hemlin, & H. Clarke (Eds.), Critical Link 3: Interpreters in the community. (pp. 239-245). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Wadensjö, C. (1992). Interpreting as interaction: On dialogue-interpreting in immigration hearings and medical encounters. Linköping University: Linköping Studies in Arts and Science. Wadensjö, C. (1993). The double role of a dialogue interpreter. Perspectives: Studies in Translatology, 1, 105-121. Wadensjö, C. (1995). Dialogue interpreting and the distribution of responsibility. Hermes, Journal of Linguistics, 14, 111 -129.  Wadensjö, C. (1998). Interpreting as interaction. On dialogue interpreting in immigration hearings and medical encounters. Linkoping: Linkoping University.  Wadensjö, C. (2001b). Interpreting in crisis- the interpreter’s position in therapeutic encounters. In I. Mason (Ed.), Triadic exchanges: studies in dialogue interpreting. (pp. 67-85). Manchester: St. Jerome. Wadensjö, C. (2002). The double role of a dialogue interpreter. In F. Pöchhacker, & M. Shlesinger (Eds.), The interpreting studies reader. (pp. 355-370). Londen: Routledge. Wallmach, K. (2002). Seizing the surge of language by its soft, bare skull: simultaneous interpreting, the Truth Commission and country of my skull. Current Writing. Special issue on translation and power, 14 (2), 64-82. Online geraadpleegd op 6 januari via http://www.tandfonline.com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/doi/pdf/10.1080… 25.  Wilss, W. (1982). The science of translation: problems and methods. Tübigen: Gunter Narr Verlag.     74  Wilcox, S., & Shaffer, B. (2005). Towards a cognitive model of interpreting. In T. Janzen (Ed.), Topics in signed language interpreting. (pp. 27-50). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.  Williams, J., & Chesterman, A. (2002). The map. A beginner’s guide to doing research in translation studies. Manchester, UK & Kinderhook (NY), USA: St. Jerome Publishing.  Witter-Merithew, A. (1986). Claiming our destiny. RID VIEWS (Oct), 12. Silver Spring MD: Newsletter of the Registry of Interpreters for the Deaf.  Witter-Merithew, A., & Johnson, L. (2004). Market disorder within the field of sign language interpreting: professionalization implications. Journal of Interpretation, 14, 19-55.  Winston, E. (2005). Designing a curriculum for American Sign Language/English interpreting educators. In M. Marschark, R. Peterson, & E. A. Winston (Eds.), Sign language interpreting and interpreting education: directions for research and practice. (pp. 208-234). New York: Oxford University Press.  Wolbers, K. A., Dimling, L. M., Lawson, H. R., & Golos, D. B. (2012). Parallel and divergent interpreting in an elementary school classroom. American Annals of the Deaf, 157 (1), 48 – 65. 

Download scriptie (1.04 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2015