Het gedrag van collega's ten opzichte van behoefte-i-deals: de invloed van de inhoud van de i-deal en het al dan niet aanwezig zijn van een arbeidshandicap bij de i-dealer

Marlies
Hartman

Hoe reageren Vlaamse werknemers op unieke voordelen (i-deals) toegekend aan collega’s met een handicap ?

Werknemers reageren positiever op een uniek voordeel dat toegekend wordt aan een collega wanneer deze collega lijdt aan een handicap. Dit blijkt uit de resultaten van een onderzoek uitgevoerd aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (campus Antwerpen) van de KU Leuven, in het kader van een masterproef Human Resource Management.

Eén van de mogelijkheden om personen met een handicap te integreren in het reguliere arbeidscircuit, is via de toekenning van i-deals aan deze werknemers. I-deals zijn unieke individuele afspraken die gemaakt worden tussen een werkgever en een werknemer. Via maatwerk kan op deze manier maximaal ingespeeld worden op de behoeften van een individuele werknemer. Zowel voor de werknemer die de i-deal ontvangt als voor de organisatie, brengt het toekennen van een i-deal heel wat voordelen met zich mee. Deze toekenning heeft echter ook een impact op collega-medewerkers. Het feit dat zij zich in dezelfde situatie bevinden als de begunstigde, maar het unieke voordeel niet toegekend krijgen, kan een gevoel van onrechtvaardigheid in de hand werken. Dit gevoel kan een aanleiding zijn voor het stellen van negatief gedrag ten opzichte van de i-deal. Aangezien de effectiviteit van een i-deal afhankelijk is van het gedrag van collega’s, is het voor werkgevers interessant om, voorafgaand aan de toekenning van het voordeel, een inschatting te maken van het gedrag van collega’s.

In het onderzoek werd daarom nagegaan in welke mate collega’s positief of negatief reageren bij de toekenning van een i-deal. Aan de hand van vier hypothetische situaties, werd gepeild naar de mate waarin collega’s de toekenning van een i-deal rechtvaardig vinden. Wanneer de begunstigde lijdt aan een handicap, beschouwen collega’s de toekenning van een i-deal als meer rechtvaardig dan wanneer de begunstigde geen handicap heeft. Aangezien rechtvaardigheid een invloed heeft op het gedrag van collega’s, wordt bij de toekenning van een i-deal aan een werknemer met een handicap meer positief en minder negatief gereageerd dan bij de toekenning van een i-deal aan een werknemer zonder handicap. Deze vaststelling gaat zowel op voor gedrag ten opzichte van de begunstigde (bijvoorbeeld sneller de eigen kennis delen met de begunstigde), als ten opzichte van de organisatie (bijvoorbeeld minder snel de eigen prestaties verminderen na toekenning van het voordeel).

Bibliografie

Aarts, L., van Hout, C., Thijs, C., Visscher, K. 2008. Evaluatie jobcoaching : onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW. Aarts De Jong Wilms Goudriaan Public Economics

Adams, J. S.  Inequity in social exchange. Advances in experimental social psychology. New York : Academic Press Inc.

Alexander, C. S., Becker, H. J. 1978. The use of vignettes in survey research. Public Opinion Quarterly, 42:  93-104

Anand, S., Vidyarthi, P. R., Liden, R. C., Rousseau, D. M. 2010. Good citizens in poor-quality relationships : idiosyncratic deals as a substitute for relationship quality.  Academy of Management Journal, 53: 970-988.

Baron-Cohen, S., Wheelwright, S. 2004. The empathy quotient : an investigation of adults with asperger syndrome or high functioning autismn, and normal sex differences. Journal of Autism and Developmental Disorders, 34: 163-175

Becker, T. E., Billings, T. S., Eveleth, D. M., Gilbert, N. L. 1996. Foci and bases of employee commitment : implications for job performance. Academy of Management Journal, 39: 464-482

Bos, K. van den, 2000.  Omgaan met onzekerheid: Het belang van rechtvaardigheid in organisaties. Gedrag en organisatie, 13: 249-259

Chiaburu, D. S., Harrison, D. A. 2008. Do Peers Make the Place? Conceptual Synthesis and Meta-Analysis of Coworker Effects on Perceptions, Attitudes, OCBs, and Performance.  Journal of Applied Psychology, 95: 1082-1103

Cleveland, J. N., Barnes-Farrell, J. L., Ratz, J. M. Accomodation in the workplace. Human Resource Management Review, 7:77-107

Cohen-Charash, Y., Spector, P. E. 2001. The role of justice in organizations: a meta analysis. Organizational Behaviour and Human Decision Processes, 86: 278-321.

Colella, A. 2001.  Coworker distributive fairness judgements of the workplace accomodation of employees with disabilities. Academy of Management Review, 26: 100-116.

Colella, A., DeNisi, A., Varma, A. 1998. The impact of ratee’s disability on performance judgement and choice as partner: the role of disability job-fit stereotypes and interdependence of rewards. Journal of Applied Psychology, 81: 102-11

Colella, A., Paetzold, R. L., Belliveau, M. A. 2004. Factors affecting coworkers’ procedural justice inferences of the workplace accomodations of employees with disabilities. Personnel Psychology, 57: 1-23

Colquitt, J. A., Jackson, C. L. 2006.  Justice in teams: The Context Sensitivity Of Justice Rules Across Individual and Team Contexts. Journal of Applied Social Psychology, 36: 868-899.

Coyle-Shapiro, J.A-M., Kessler, I., Purcell, J. 2004. Exploring organizationally directed citizinship behaviour: reciprocity or ‘it’s my job’? Journal of Management Studies, 41: 85-106

De Doncker, L. 2007. Personen met een handicap op de Vlaamse televisie: een doorlichting van het beleid achter de schermen.

Deutsch, M. 1975.  Equity, equality and need : what determines which value will be used as the basis of distributive justice? Journal of Social Issues, 31: 137-150

Deboosere, P., Demarest, S., Lorant, V., Miermans, P., Portet, M., Oyen Van, H. 2001. Socio-economische enquête 2001 : gezondheidszorg en mantelzorg. Geraadpleegd op 19 oktober 2014 via http://statbel.fgov.be/

Fiesler, W.,  Lechner, L., Bos, A. 2008. Als je niet kunt zien dan bekijk je het maar… Experimenteel onderzoek naar de effecten van ernst, persoonlijke verantwoordelijkheid en openheid op stigmatisering van mensen met een visuele beperking. Psychologie en Gezondheid, 36:23-30

Fischer, R., Smith, P. B., Richey, B., Ferreira, M. C., Assmar, E. M. L., Maes, J., Stumpf, S. 2007. How do organizations allocate rewards? The predictive validity of national values, economic and organizational factors across six nations. Journal of cross-cultural psychology, 38: 3-18

Foa, U. G., Foa, E. B. 1975. Societal structures of the mind. Springfield, IL : Thomas.

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. 2014. M-decreet. Geraadpleegd op 4 mei 2015 via http://virbo.be/

Gujarati, D. N., Porter, D. C. 2008. Basic econometrics. McGraw-Hill

Hastorf, A. H., Northcraft, G. B. & Picciotto, S. R. 1976. Helping the handicapped : How realistic is the performance feedback received by the physically handicapped? Personality and Social Psychology Bulletin, 5: 373-376

Hazelzet, A. M., van Gent, M. J., Andriessen, S. 2001. Online weer aan het werk : telewerk als werkaanpassing. TNO arbeid

Hughes, R., Huby, M. 2001. Methodological issues in nursing research : The application of vignettes in social and nursing research. Journal of Advanced Nursing, 37: 382-386

Jacobs, L., Lamberts, M. 2014. Naar duurzame tewerkstelling van doelgroepwerknemers uit de sociale economie in de reguliere economie. WSE Report,  1-174.

Jones, E. E., Farina, A., Hastorf, A. H., Markus, H., Miller, D. T., Scott, R. A. 1984. Social stigma: The psychology of marked relationships. San Francisco: Freeman.

Lai, L., Chang, K.T.T., Rousseau, D.M. 2009. Ideosyncratic Deals : Coworkers and Interested Third Parties. Journal of Applied Psychologie, 94: 547-556.

Lawrance, E. J., Shaw, P., Baker, D., Baron-Cohen, S., David, A. S. 2004. Measuring empathy : reliability and validity of the empathy quotient. Psychological Medicine, 34: 911-924.

Lee, B. A. 1996. Legal requirements and employer responses to accomodating employees with disabilities. Human Resource Management Review, 6: 231-251

Leventhal, G. S. 1976.  The distribution of rewards and resources in groups and organizations. Detroit, Michigan : American Press.

Liker, J. K. 1982. Family prestige judgments : bringing in real-world complexities. In Measuring Social Judgements: The Factorial Survey Approach.  London : Sage.

Linternaute, 2015. Dictionnaire français : collègue. Geraadpleegd op 14 maart 2015 via http://www.linternaute.com/dictionnaire

Mannix, E. A., Neale, M. A., Northcraft, G. B. 1995. Equity, Equality or Need? The Effects of Organizational Culture on the Allocation of Benefits and Burdens. Organizational behaviour and human decision processes, 63: 276-286.

Marescaux, E., De Winne, S., Sels, L. 2013. Co-worker reactions to i-deals: A distributive justice perspective. Paper presented at the annual Academy of Management Meeting, August 9-13, Lake Buena Vista, Florida.

Organ, D. W. 1988. Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome. Issues in organization and management series. Lexingon, MA: Lexington Books.

Peatzold, R. L., Garcia, M. F., Colella, A., Ren, L. R., Triana, M. C., Ziebro, M. 2008. Perception of people with disabilities : when is accomodation fair ? Basic and Applied Social Psychology, 30: 27-35

Rammstedt, B., John, O. P. 2006. Measuring personality in one minute or less: a 10-item short version of the Big 5 inventory in English and German. Journal of Research in Personality, 41: 203-212

Reeskens, T., van Oorschot, W. 2013. Equity, equality or need? A study of popular preferences for welfare distribution principles across 24 European countries. Journal of European Public Policy, 20:8, 1174-1195

Robins, S. R., Judge,  T. A. Organizational behaviour (15). United States of America : Pearson Education.

Rosen, C.C., Slater, D. J., Chang, C. & Johnson, R. E. 2011. Let's Make a Deal: Development and Validation of the Ex Post I-Deals Scale. Journal of Management, 39: 709-742.

Rousseau, D. M. 2001. The idiosyncratic deal : Flexibility versus Fairness. Organizational Dynamics, 29: 260-273.

Rousseau, D. M. 2005. I-deals:  ideosyncratic deals employees bargain for themselves. New York: M.E. Sharp.

Rousseau, D. M., Ho, V. T., & Greenberg, J. 2006. I-deals: Idiosyncratic terms in employment relationships. Academy of Management Review, 31: 977-994.

Sackett, R. P. 2002. The structure of counterproductive work behaviors: dimensionality and relationships with facets of job performance. International Journal of Selection and Assessment, 10: 5-11

Sanders, K. 2005. Arbeids- en organisatiepsychologie en Human Resource Management: It takes two to tango. Openbare  rede uitgesproken bij aanvaarding van het ambt van hoogleraar, 28 april 2005, Universiteit Twente

Samoy, 2012. Handicap en arbeid : definities en statistieken over arbeidsdeelname van mensen met een handicap. Departement Werk en Sociale Economie.

Sanders, K.,  Emans, B., Koster, F. 2004. Determinanten van solidair gedrag binnen moderne organisaties: een terugblik. Gedrag en Organisatie, 17: 120-130.

Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A., Booij, M., Verckens, J. P. 2011. Methoden en technieken van onderzoek. Amsterdam: Pearson Education Benelux.

Si, S., Li, Y. 2012. Human resource management practices on exit, voice, loyalty, and neglect :organizational commitment as a mediator. The International Journal of Human Resource Management. 23: 1705-1716.

Sikkel, D., Heijden, van der, P. M. G., Van Gils, G. 2006. Methoden voor omvangschattingen van verborgen populaties, met name illegalen. Panopticon,  2: 84-88

Statistics Belgium, 2014.  Structuur van de bevolking volgens leeftijd en geslacht : Vlaanderen. Geraadpleegd op 15 november 2014 via http://economie.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking

Steunpunt werk en sociale economie, 2014. Werknemers naar sectorgroep, paritair comité en regio. Geraadpleegd op 1 december 2014 via http://www.steunpuntwse.be/

Steunpunt voor werk en sociale economie, 2014. Trends en conjunctuur : trend werkzaamheidsgraad. Geraadpleegd op 1 december 2014 via https://www.werk.be/cijfers/trends-en-conjunctuur/werkzaamheidsgraad

Stone, D. L., Colella, A. 1996. A model of factors affecting the treatment of disabled individuals in organizations. Academy of Management Review, 21: 352-401.

Stouten, J. 2006. Emoties en distributieve rechtvaardigheid in organisaties:  De rol van coördinatieregels. Gedrag & organisatie, 19: 387-402.

Tyler, T. R., Lind, E. A. 1992. A relational model of authority in groups. Advances in experimental social psychology, 25: 115-191.

Vlaanderen, 2014. Toelichting bij het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie. Geraadpleegd op 3 december 2014 viahttp://www2.vlaanderen.be/emancipatiezaken

Wason, K. D., Polonsky, M. J., Hyman, M. R. 2002. Designing vignette studies in marketing. Australian Marketing Journal, 10: 41-58

Whiting, S. W., Podsakoff, P. M., Pierce, J. R. 2008. Effects of task performance, helping, voice, and organizational loyalty on performance appraisal ratings.  Journal of Applied Psychology, 93:125-139

Williams, L. J., Anderson, S. E. 1991. Job satisfaction and organizational commitment as predictors of organizational citizinship and in-role behaviour. Journal of Management, 17: 601-617

Ybema, J. F. 2007. De invloed van rechtvaardigheid op werkuitkomsten : een longitudinaal perspectief. Gedrag en organisatie, 20: 409-426.

Yuker, H. E., Hurley, M. K. 1987. Contact with and attitudes toward persons with disabilities : the measurement of intergroup contact. Rehabilitation psychology, 32:145-154

Download scriptie (621.65 KB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2015