Hoe kan je Bednet inzetten bij kunsteducatie?

Hanne
Degryse

Hoe Bednet inzetten bij kunsteducatie?

Bednet zorgt ervoor dat langdurig zieke kinderen en jongeren de lessen op school kunnen bijwonen via een internetverbinding tussen de leerling thuis of in het ziekenhuis en zijn klas op school. In de dagelijkse onderwijspraktijk stijgt het aantal Bednetprojecten jaar na jaar.

In april 2014 heeft het Vlaams Parlement het decreet om synchroon internetonderwijs deel uit te laten maken van het Vlaamse onderwijslandschap naast TOAH, goedgekeurd. Op 27 januari 2015 kreeg Bednet de prijs van het Europees Burgerschap 2014. Vanaf september 2015 zal de vzw 1 miljoen euro van het onderwijsbudget ontvangen, omdat Bednet in het onderwijsdecreet is opgenomen.

Dat betekent dat veel leerkrachten in hun loopbaan voor de uitdaging komen te staan om hun lessen flexibel aan te passen aan een leerling die schoolgaat via Bednet.

Over het algemeen volgen de zieke leerlingen vooral de cognitieve vakken via het Bednetsysteem. Als toekomstig leerkracht plastische opvoeding en project kunstvakken wilde ik hier iets aan veranderen. Ik ben dan ook gestart vanuit de onderzoeksvraag hoe kunsteducatie ingezet kan worden via Bednet. De doelgroep, die ik voor deze opdracht onder de loep heb genomen, is de derde graad van het basisonderwijs en de eerste graad secundair.

Een belangrijke bevinding doorheen mijn onderzoek is het feit dat leerlingen uit de basisschool af en toe de lessen muzische opvoeding bijwonen. Dat is vooral afhankelijk van de situatie en van de klasleerkracht. In het middelbaar onderwijs, daarentegen, volgen de leerlingen geen kunstzinnige vakken (zoals muzikale opvoeding, plastische opvoeding of drama en expressie) via Bednet.

Toch is er bij veel van deze leerlingen het verlangen om ook deel te nemen aan dergelijke lessen. Bovendien zijn die vakken absoluut noodzakelijk voor de leerling om zich te ontwikkelen tot een creatieve jongere met een rijke persoonlijkheid.

In deze onderzoeksopdracht ben ik dan ook dieper ingegaan op de mogelijkheden om kunsteducatie vorm te geven via Bednet.
Er zijn heel wat mogelijkheden om in de verschillende muzische domeinen aan de slag te gaan en de Bednetter daar voldoende bij te betrekken. Groepswerk vormt daarbij vaak een meerwaarde en is absoluut realiseerbaar via Bednet.

Bovendien biedt de Bednetapparatuur heel wat mogelijkheden. Zo kan er gebruik gemaakt worden van de camera en de laptops zelf om muzisch aan de slag te gaan (bv. in mediaopdrachten). De webcam en printer-scanner zorgen ervoor dat de Bednetter tussentijdse of eindresultaten kan tonen of doorsturen naar de klas (bv. tijdens een les beeld of plastische opvoeding). Feedback van klasgenoten en de leerkracht is mogelijk via de microfoontjes en headset of via de chatfunctie.

Ik wilde leerkrachten uit de derde graad basisonderwijs en de eerste graad secundair praktische lessenpakketten aanreiken. Omdat ik tijdens mijn onderzoek merkte dat het een knelpunt vormt dat de Bednetter thuis niet altijd over het juiste materiaal beschikt om deel te kunnen nemen aan de muzische lessen (bv. muziekinstrumenten of klei), besloot ik kunstkoffers te ontwerpen voor de leerling thuis en zijn klasgenoten.

Met mijn onderzoeksopdracht hoop ik (toekomstige) leerkrachten warm te maken om de Bednetter ook de kans te geven de kunstzinnige vakken te volgen. Het was mijn doel om leerkrachten met een Bednetter in de klas te overtuigen van de mogelijkheden die dit systeem biedt en op welke manier je dit concreet in kunstzinnige vakken of projecten kan integreren. 

Bibliografie

(2007, 31 december). ASCIT. Geraadpleegd op 22 oktober 2014, op http://www.iminds.be/nl/projecten/2014/03/06/ascit.
(z.j.). Bednet. Geraadpleegd op 15 oktober 2014, op http://www.g-o.be/gezondheid/ondersteuningexternepartners/bednet/Pages/….

(z.j.). Bednet in cijfers. Geraadpleegd op 5 oktober 2014, op http://www.bednet.be/over-bednet/bednet-in-cijfers.

(2014, 16 september). Bednet viert tiende verjaardag. Geraadpleegd op 3 oktober 2014, op http://www.klasse.be/leraren/48710/bednet-viert-tiende-verjaardag/.

(2009, 18 februari). Bednet wil elk jaar 500 kinderen helpen. Geraadpleegd op 21 augustus 2014, van http://www.klasse.be/leraren/11756/bednet-wil-elk-jaar-500-kinderen-hel….

(z.j.). Begeleiding. Geraadpleegd op 24 november 2014, op http://www.sinzwest.be/.

(2011, mei). Bemerkingen bij de wetgeving voor Tijdelijk Onderwijs Aan Huis [Elektronische versie]. Vlaams Patiëntenplatform, 4, 1-4.

Blaton, L. (2008). Geschiedenis van het steunpunt GOK. Geraadpleegd op 15 oktober 2014, van http://www.steunpuntgok.be/over_steunpunt_gelijke_onderwijskansen/gesch….

Boermans, B. (2011). Beeldende Begrippen (5de editie). Arnhem: Uitgeverij LAMBO bv.

Brijs, E. (2007). A van Afwezig, Z van Ziek. Zorgbreed, volume(15), 32-35.

Bruneel, S., Clarebout, G., De Bruycker, C., Decuypere, M., Janssens, E., Velghe, A. (2008, april-juni). Bednet vzw: een virtuele leeromgeving voor langdurig en chronisch zieke kinderen [Elektronische versie]. Impuls, volume(4), 169-178.

Crul, K. (2013). Zeppelin (eerste druk). Kalmthout: Pelckmans.

De Groof, E., & Marnef, L. (2011-2012). BEDNET Ondersteuning voor langdurig of chronisch zieke kinderen [Elektronische versie]. Onuitgegeven scriptie bachelor lager onderwijs. Mechelen: Lessius, groep onderwijs en vorming.

De Herdt, W. (2011-2012). Het beroepsleven van leerkrachten lager onderwijs die zieke kinderen begeleiden in het kader van een Bednetproject [Elektronische versie]. Masterproef voorgelegd met het oog op het behalen van de graad van master in de Opleidings- en Onderwijswetenschappen. Antwerpen: Universiteit Antwerpen, Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen.

Dekeyzer, B. (2010). Education through Art: kunst- en cultuureducatie als motor van leren. In B. Dekeyzer. (Red.), Education through art (pp. 7-10). Amsterdam: Bezige Bij.

(z.j.). Doelgroep. Geraadpleegd op 24 november 2014, op http://www.sinzwest.be/.

(z.j.). Filosofie. Geraadpleegd op 24 november 2014, op http://www.sinzwest.be/.

(z.j.). Folder. Geraadpleegd op 15 oktober 2014, op http://www.g-o.be/gezondheid/ondersteuningexternepartners/bednet/Docume….

Govaerts, M., Smeyers, A. (2010). Geef me veerkracht: Over onderwijs aan langdurig zieke kinderen (eerste druk). Leuven: Davidsfonds.

(z.j.). Hoe werkt het?: FAQ. Geraadpleegd op 7 augustus, op http://www.bednet.be/hoe-werkt-het-/faq.

(z.j.). Hoe werkt het?: Voor de ouders. Geraadpleegd op 20 juli 2014, op http://www.bednet.be/hoe-werkt-het-/voor-de-ouders.

(z.j.). Hoe werkt het?: Voor de school. Geraadpleegd op 20 juli 2014, op http://www.bednet.be/hoe-werkt-het-/voor-de-school.

Janssens, E., Lindekens, K. (2013). Jaarverslag Bednet vzw [Elektronische versie]. (z.p.).

Kohl, M.A.F., (2004). Creatief vormgeven met kinderen (tweede druk). Katwijk: Panta Rhei.

Kohl, M.A.F., & Solga, K. (2000). Kinderen ontdekken de grote kunstenaars (tweede druk). Katwijk: Panta Rhei.

(z.j.). Langdurig zieke kinderen kunnen naar school via het internet. Geraadpleegd op 15 oktober 2014, op http://www.g-o.be/gezondheid/ondersteuningexternepartners/bednet/Docume….

(2007). Lang ziek en toch op school? Geraadpleegd op 21 augustus 2014, op http://www.klasse.be/ouders/21814/lang-ziek-en-toch-op-school/.

(z.j.). Leerplicht en schoolplicht. Geraadpleegd op 26 november 2014, op http://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/onderwijsbeleid/recht-op-onderwijs-en-leerplicht/leerplicht-en-schoolplicht.

Lindekens, K. (2015, 6 februari 2015). Land in zicht. Geraadpleegd op 13 februari 2015, op http://www.bednet.be/nieuws/land-zicht.

(2012). Naar de les in mijn kamer. Geraadpleegd op 21 augustus 2014, op http://www.klasse.be/ouders/32974/naar-de-les-in-mijn-kamer/.

(2014, 16 mei). Onderwijs voor zieke jongeren en vrijstelling van de leerplicht. Geraadpleegd op 2 november 2014, op http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?doci….

(2010, 22 juni). Onderwijs voor zieke kinderen. Geraadpleegd op 21 augustus 2014, van http://www.schooldirect.be/nieuws/basisonderwijs/onderwijs-voor-zieke-k….

(z.j.). Onze techniek: Onze software. Geraadpleegd op 3 juli 2014, op http://www.bednet.be/onze-techniek.

(z.j.). POZiLiV: Platform van Onderwijs aan Zieke Leerlingen in Vlaanderen: Visietekst [Elektronische versie]. POZiLiV, 2, 1-2.

Roosenbroeck, J. (2010-2011). Onderwijs voor langdurig zieke kinderen: Bednet: Onderzoek naar de mate van bekendheid bij (toekomstige) leerkrachten in het secundair onderwijs [Elektronische versie]. Onuitgegeven afstudeerproject bachelor secundair onderwijs. Vorselaar: Katholieke Hogeschool Kempen, departement lerarenopleiding.

Six, G. (1999, maart). Kunst als product en kunst als activiteit. Etcetera, 67(68), 39-41.

(z.j.). Structuur. Geraadpleegd op 24 november 2014, op http://www.sinzwest.be/.

(z.j.). De toekomst. Geraadpleegd op 5 oktober 2014, op http://www.bednet.be/over-bednet/de-toekomst.

Van de Velde, A. (2001, juli). Thuisonderwijs: Brug tussen schoolleven en ziekbed. Geraadpleegd op 2 november 2014, op http://www.tegenkanker.be/thuisonderwijs_brug_tussen_schoolleven_en_zie….

(2014, 19 november). Verdrag inzake de rechten van het kind. Geraadpleegd op 26 november 2014, op http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_inzake_de_rechten_van_het_kind.

(z.j.). Visietekst. Geraadpleegd op 28 oktober 2014, op http://www.onderwijsvoorziekekinderen.be/visietekst.html.

Vos, J. (2002). Het huis lijkt wel een schip (tweede druk). Handleiding voor poëzieonderwijs op de basisschool. Baarn: HBuigevers.

(z.j.). Wat doet S&Z? Geraadpleegd op 22 oktober 2014, op http://www.s-z.be/wat-doet-sz/.

(z.j.). Wat is S&Z? Geraadpleegd op 26 november 2014, op http://www.s-z.be/wat-is-sz/.

(z.j.). Wettelijke voorzieningen [Elektronische versie]. SINZWest, 1, 1.

(z.j.). Ziekenhuisschool Leuven: Trefpunt onderwijs aan zieke kinderen: Secundair onderwijs. Geraadpleegd op 3 november 2014, op http://www.kuleuven.be/uzschool/p/zhssecundair.html.

(2013, 17 januari). Ziekenhuisschool stad Gent. Geraadpleegd op 9 november 2014, op http://education.skynet.be/uzschool/.

(2014, 11 september). Zo werkt Bednet in je klas. Geraadpleegd op 3 oktober 2014, op http://www.klasse.be/leraren/48532/zo-werkt-bednet-in-je-klas/.

Download scriptie (3.17 MB)
Universiteit of Hogeschool
VIVES Hogeschool
Thesis jaar
2015
Thema('s)