Iedereen Online

Tim Van Onckelen, Axelle Vanbesien, Joke Sips,
Niels Straetmans & Femke Strijbos
  • Tim
    Van Onckelen
  • Axelle
    Van Besien
  • Joke
    Sips

Iedereen online (http://www.iedereenonline.eu) is een initiatief van 5 studenten orthopedagogie aan de Artesis Plantijn Hogeschool te Antwerpen. Naar aanleiding van ons project in verband met sociale media bij personen met een verstandelijke beperking hebben we deze website en bijhorende workshop ontwikkeld.

De website heeft als doel om mensen met een verstandelijke beperking specifiek en mensen met een afstand tot technologie in het algemeen, kennis te laten maken met enkele internettoepassingen. Het heeft verder ook als doel om vragen van cliënten in verband met het gebruik van internet te verduidelijken. Het is dus als het ware een vraagverduidelijking op internet. We kozen ervoor om onze vraagverduidelijking in een website te steken, net om cliënten meteen te laten proeven van wat internet is. Door een afgebakende keuze aan te bieden, proberen we zo helder te krijgen wat de cliënt wil doen. Er zijn vier hoofdthema’s waaruit de cliënt kan kiezen, namelijk: chatten, spelletjes, muziek en filmpjes. We hebben ervoor gekozen om het accent te leggen op het consumeren van media. Dit omwille van het feit dat blijkt onze literatuurstudie dat dit vaak een vergeten punt is. Internetgebruik voor personen met een verstandelijke beperking is vaak educatief getint. Toch gebruikt de gemiddelde mens het internet vooral voor het consumeren van media. Wanneer we dit bekijken vanuit het perspectief van inclusie, moet dit ook kunnen voor personen met een verstandelijke beperking, weliswaar op maat.

Anderzijds kan de website ook gebruikt worden als een startpagina. Een pagina waar cliënten steeds opnieuw van kunnen vertrekken of naar terugkeren. Een vertrouwde en duidelijke omgeving die een houvast kan bieden bij het verkennen en gebruiken van het internet. Op deze manier proberen wij ons steentje bij te dragen aan e-inclusie. We bieden een website aan die inspeelt op de noden van personen met een verstandelijke beperking. Er wordt over de hele website gebruik gemaakt van zowel tekst als pictogrammen. De pictogrammen zijn afkomstig van Sclera en worden in Vlaanderen en Nederland ruim verspreid gebruikt.

Zowel de website als de workshops kunnen apart gebruikt worden. Waar de website vooral de nadruk legt op vraagverduidelijking, leggen de workshops meer de nadruk op het begrijpen en verduidelijken van het internet. Dit wil echter niet zeggen dat deze volledig los staan van elkaar. De workshops verduidelijken het gebruik van de aangeboden sites op de website. Zo kan men onder andere leren wat reclame is, aan wie men wel of niet gegevens kan doorgeven en welke punten belangrijk zijn bij het surfen op het internet. Door alles in een uniforme stijl uit te werken, willen we ervoor zorgen dat het een totaalervaring wordt.

De workshops zijn onderverdeeld in verschillende thema’s die onafhankelijk van elkaar kunnen gebruikt worden. Dit vonden we heel belangrijk aangezien zo de zorgprofessional de workshops kan afstellen op de cliënt en dus zo op maat van de cliënt kan werken. Er wordt gewerkt rond zowel oefeningen, tips als uitleg over het internet. Deze zijn steeds uitgewerkt aan de hand van pictogrammen, zodat ook deze voor iedereen verstaanbaar zijn. Soms is er extra tekst toegevoegd die de zorgprofessional extra handvatten geeft om de cliënt verder te verdiepen in het thema.

Bibliografie

Bali, J., Bali, R., & Neeraj, N. (2014). Computer vision syndrome. Journal of Clinical Opthalmology and Research, 61-68.

Beke, E., Dekelver, J., & Nijs, D. (2008, februari). Multimedia bij personen met een verstandelijke handicap: niet alleen voordelen. Geraadpleegd op 19 april, 2015, van Blik op media via http://blikopmedia.nl/wp-content/uploads/2010/03/ICT-for-specials-II-.p…

Broekaert, E., Van Hove, G., Vandevelde, S., Soyez, V., & Vanderplaschen, W. (2010). Handboek bijzondere orthopedagogie. Apeldoorn: Garant.

Buntinx, W., Twint, B., & de Bruijn, J. (2014). Verstandelijke beperking: definitie en context. Amsterdam: Boom Psychologie.

Claes, L., & Verduyn, A. (2012). SEO-R School voor Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking. Antwerpen - Apeldoorn: Garant.

Claes, L., Declercq, K., De Neve, L., Jonckheere, I., Marrecau, J., Morisse, F., et al. (2012). Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking. Antwerpen - Apeldoorn: Garant.

De As vzw. (z.d.). Missie. Geraadpleegd op 5 maart, 2015, van De As vzw via http://www.deas.be/

De As vzw. (z.d.). Visie & Waarden. Geraapleegd op 27 april, 2015, van De As vzw via http://www.deas.be/de-as/visie-waarden/

De As vzw. (z.d.). Woonhuis Hoogmark. Geraadpleegd op 5 maart, 2015, vab De As vzw via http://www.deas.be/afdelingen/woonhuis-hoogmark/

de Kleijn-de Vrankrijker, M., & Napel, H. (2002). Nederlandse vertaling 'International Classification of Functioning, Disability and Health'. Houten: Springermedia.

De Morgen. (2014, 13 maart). Parlement keurt M-decreet rond inclusief onderwijs goed. Geraadpleegd op 19 maart, 2015, van De Morgen.

De Morgen. (2014, 16 april). Waarom lukt het niet om de digitale kloof te dichten? Geraadpleegd op 21 maart 2015 van De Morgen.

De Rijdt, C., Serrien, B., & Van Dam, C. (2014). Praktijkboek over oplossingsgericht werken en visualisaties bij mensen met een verstandelijke beperking. Antwerpen - Apeldoorn: Garant Uitgers nv & de auteurs.

De Standaard. (2014, 4 oktober ). VN wil dat België meer werk maakt van inclusie voor personen met handicap. Geraadpleegd op 25 maart van De Standaard.

Dehue, F., Bolman, C., & Vollink, T. (2008). Cyberbullying: youngsters 'experiences and parental perception. CyberPsychology & Behavior 11, 217-223.

Dekelver, J., & Peerlings, W. (z.d.). ICT als troef bij het ondervangen van beperkingen. Katholieke hogeschool Kempen.

Delver, B. (2006). Vet Veilig Internet! Tieners en Internet. Alkmaar: Vives Media B.V.

Došen, A. (2005). Psychische stoornissen, gedragsproblemen en verstandelijke handicap: een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Koninklijke Van Gorcum.

Dottie. (z.d.). Geraadpleegd op 28 april, 2015, van Dottie: https://www.dottie.be/nl/36-over-dottie

Goffart, K. (2003). Trajectbegeleiding bij personen met een handicap. Leuven: Acco.

GRIP vzw. (2006, 13 december). Verdrag inzake rechten personen met een handicap. Geraadpleegd op april 3, 2015, van Gelijke rechten voor iedere persoon met een handicap vzw via http://www.gripvzw.be/vn-verdrag/92-verdrag-inzake-de-rechten-van-perso…

Inclusief Vlaanderen. (z.d.). Wat is Inclusie Vlaanderen? Geraadpleegd op 28 april, 2015, van Inclusie Vlaanderen via http://www.inclusievlaanderen.be/over-inclusie/wat-is-inclusie-vlaander…

Instituut Samenleving & Technologie. (2010). Digitale kloof tweede graad in Vlaanderen. Brussel: Instituut Samenleving & Technologie.

Kamphuis, A. (2015, 21 april). Sociale media en internettoepassingen in de praktijk. (N. Straetmans, Interviewer)

Kröber, H. R., & Van Dongen, H. J. (2011). Sociale inclusie: succes- en faalfactoren. Berchem: De Boeck Hoger en Universitair onderwijs.

Leuverink, G. (2015, 22 april). Sociale media en internettoepassingen voor mensen met een mentale beperking op beleidsniveau. (T. Van Onckelen, Interviewer)

Portael, V., & Walravens, L. (2014). Psychopathologie [syllabus]. Artesis Plantijn Hogeschool: Departement Sociaal-agogisch werk.

's Heeren Loo. (2014, juli 24). Cliënten veilig op internet met JIP. Geraadpleegd op 27 april, 2015, van 's Heeren Loo via http://www.sheerenloo.nl/-/clienten-veilig-op-internet-met-jip

Salomons, M. (2013). Cursus Social Media voor mensen met een verstandelijke beperking en hun ondersteuners. Geraadpleegd op 24 april, 2015, van NoXqs via http://noxqs.nl/2013/09/veilig-internet-voor-mensen-met-een-verstandeli…

Schalock, R., BorthWick-Duffy, S., Bradley, V., Buntinx, W., Coulter, D., Craig, E., et al. (2010). Intellectual Disability: Definition, Classification, and Systems of Supports (Eleventh edition). Washington: aaidd.

Schraepen, B., & Verreyken, S. (2012-2013). Ortho(ped)adgogiek. Antwerpen: Universitas.

Sclera vzw. (2015). Missie, visie en waarden. Geraadpleegd op 15 april, 2015, van Sclera vzw via http://www.sclera.be/nl/vzw/visie

Steglich-Lentz, A., & Van Loon, J. (2012). Geloven in inclusie. Over zingeving en participatie van mensen met een verstandelijke beperking. Antwerpen - Apeldoorn: Garant.

van der Hagen, H. (2006). Internet verrijkt het leven van cliënten. KLIK, 11-17.

Van Der Hagen, S. (2015, 21 april). Internetgebruik bij mensen met een afstand tot technologie. (A. Vanbesien, Interviewer)

Vereniging voor personen met een handicap vzw. (2015). Wat verstaan we onder vraagverduidelijking? Geraadpleegd op 29 april, 2015, van VFG Vereniging voor personen met een handicap vzw via http://www.vfg.be/informatie/eep/pages/vraagverduidelijking.aspx

Visser, M. (2015, april 23). Sociale media en internettoepassingen in de praktijk. (F. Strijbos, Interviewer)

vzw Levedale. (2008). Visie. Geraadpleegd op 27 april, 2015, van vzw Levedale via http://www.levedale.be/visie.asp

vzw Wai Not . (2015). Wai Not. Geraadpleegd op 28 april, 2015, van Wai Not via http://www.wainot.be

Walrave, M., & Van Ouytsel, J. (2014). Mediawijs Online. Antwerpen: Lannoo Campus.

 

Download scriptie (1.08 MB)
Universiteit of Hogeschool
AP Hogeschool Antwerpen
Thesis jaar
2015
Thema('s)