International Legal Protection of Cultural Heritage: An Efficient Mechanism?

Liselotte
Marnef

De kroniek van de (aangekondigde) vernietiging van cultureel erfgoed

Een scriptie over de beschermingsmechanismen voor cultureel erfgoed binnen internationaal recht

Naast de gruwelijke beelden van onthoofdingen door Islamitische Staat (IS), gingen ook hun Youtubefilmpjes van de vernietiging van eeuwenoude beelden in musea in het Midden-Oosten recent viraal. De vernietigingswoede in deze video's is ontembaar. Meer recente berichtgeving leverde hiervan helaas nog meer bewijs: IS' inname van Palmyra in Syrië deed de wereld naar adem happen. Het slopen van het werelderfgoed in deze eeuwenoude stad werd door Unesco veroordeeld en beschouwd als een 'nieuwe oorlogsmisdaad'.

De scriptie "International Legal Protection of Cultural Heritage: An Efficient Mechanism?" onderzoekt de vraag of er een effectief beschermingsmechanisme bestaat in het internationaal recht dat het culturele erfgoed in conflictsituaties, zoals ondermeer in het Midden-Oosten, beschermt.

De recente en veelvuldige berichtgeving rond het vernietigen van cultureel erfgoed doet vermoeden dat deze oorlogstechniek van hedendaagse makelij is. Niets is echter minder waar. Iconoclasme werd bijvoorbeeld al aangewend door Romeinse veldheren ten nadele van de christenen. De zestiende-eeuwse Beeldenstorm woedde in onze contreien ten gevolge van iconoclasme en ook de universiteitsbibliotheek in Leuven werd er het slachtoffer van in 1914.

Het vernietigen van beelden, tempels, geschriften en andere cultuurgoederen die toebehoren aan een bepaald volk gaat veel verder dan het koelbloedige neerslaan van eeuwenoude waardevolle marmeren beelden van goden, koningen en andere menselijke gedaanten. Het gaat immers om het (om)verwerpen van het materiële bewijs van de geschiedenis, de kunst en de kunde van het geviseerde volk met zijn specifieke godsdienst. Door het onthoofden van standbeelden, tracht de vijand dit volk als gemeenschap een kopje kleiner te maken en zijn cultuur en historie uit te roeien, als was het niet waard ooit bestaan te hebben.

Bij het benaderen van deze problematiek bleek het uniform definiëren van 'cultureel erfgoed' en 'cultureel eigendom' al snel gecontesteerd. Beide concepten worden in de literatuur veelvuldig door elkaar gebruikt, en ook in internationale conventies klinken de definities niet unisono. Hieruit blijkt meteen een eerste zwakte in het internationale beschermingsmechanisme: er is geen algemene eensgezindheid over welke cultuurobjecten in conflictsituaties bescherming kunnen genieten.  (Voor het vervolg van dit artikel houden we de terminologie 'cultureel erfgoed' aan.)

Het beschermingsmechanisme van cultureel erfgoed in internationaal recht kan men zich goed voorstellen als een kruk met twee poten, waarbij het op dit moment wachten is tot een derde poot (hopelijk) wordt bijgezet. 

In de eerste plaats steunt het beschermingssysteem van cultureel erfgoed op de fysieke bescherming en de preventieve maatregelen die voorzien moeten worden. Deze plichten werden vastgelegd in het Haagse Verdrag voor de bescherming van Cultureel Erfgoed in conflictsituaties (1954) en het Werelderfgoedverdrag (1972). Bij de ondertekening van deze verdragen verbonden de lidstaten zich ertoe deze plichten in acht te nemen. Helaas verklaarden een aantal landen zich wel akkoord, maar volgde er nog geen ratificatie van deze verdragen. Zo is het bijvoorbeeld nog steeds wachten op de ratificatie van het Haagse Verdrag van 1954 door Groot-Brittannië. Sinds het afsluiten van deze verdragen werd de plicht om respect te tonen voor cultureel erfgoed in conflictsituaties beschouwd als een gewoonterechtelijke plicht die geldt voor de hele internationale gemeenschap. Los van ratificatie of ondertekening van bovenstaande verdragen dient er dus alom en door iedereen respect te worden getoond voor het culturele erfgoed. Zo dus ook in Syrië.

Een bijkomende zwakte van het systeem zit in het feit dat de bestaande conventies 'non-self-executing' conventies zijn. Dit betekent dat ondertekenaars in navolging van de conventie, nationale regels moeten opmaken opdat de conventie volledige geldingskracht kent. Het spreekt voor zich dat dergelijke conventies intrinsiek zwakker zijn dan hun self-executing tegenhangers die rechtstreeks afdwingbare regels bevatten, zonder bijkomende nationale legislatieve voorwaarden.

En vroeg u zich ooit eerder af waarom historisch waardevolle gebouwen, monumenten en kerken in Vlaanderen en ver erbuiten het typische blauwwitte schildje bevatten (zie foto)? Dit embleem is één van de preventieve maatregelen zoals uitgewerkt in de Haagse Conventie van 1954. Het duidt het culturele erfgoed aan dat in geval van conflict bescherming geniet tegen vernietiging. Ik hoor u kritisch denken: "wat zou zo'n minuscuul bordje helpen in geval van oorlog en conflict?!" Luchtaanvallen en meer geavanceerde oorlogstechnieken in acht genomen, blijkt dit een zeer terechte opmerking. Niettemin toonde bewijs in de Strugar-Zaak (ICTY, Prosecutor v. Pavle Strugar, 31 januari 2005) aan dat de blauwwitte emblemen aangebracht in het oude stadgedeelde van Dubrovnik, zichtbaar waren voor de vijandige troepen en deze bijgevolg het cultureel erfgoed hadden moeten respecteren. Deze zaak is een van de weinige waarin een veroordeling volgde voor het vernietigen van cultureel erfgoed.

In de tweede plaats bestaat het internationaal rechtelijk beschermingssysteem voor cultureel erfgoed uit het vaststellen van strafrechtelijke maatregelen en de criminele verantwoordelijkheid. Het is zeer te betreuren dat alleen de Haagse Conventie (1954) strafrechtelijke maatregelen bevat. Het voorstel van de Sovjet-Unie bij het opstellen van deze Conventie in Den Haag, om een lijst specifieke misdrijven tegen cultureel erfgoed op te nemen, kon vooral op tegenkanting van de Verenigde Staten rekenen. Als tussenoplossing werd artikel 28 van de Haagse Conventie de lege doos die het vandaag nog steeds is.

De derde, voorlopig nog ontbrekende poot waarop het beschermingssysteem van cultureel erfgoed zou moeten steunen is deze die bestaat uit het grondig afdwingen van de bestaande regelgeving. Een gespecialiseerd internationaal tribunaal voor het berechten van deze specifieke misdrijven ontbreekt. Bijgevolg geven de huidige supranationale hoven een eigen interpretatie aan de erfgoedverdragen, iets wat de eenduidigheid en de kracht van het berechten van misdrijven tegen cultureel erfgoed niet ten goede komt.

De driepikkel die cultureel erfgoed internationaalrechtelijk moet beschermen, met als eerste poot de fysieke bescherming en de preventieve maatregelen, als tweede poot de strafrechtelijke maatregelen en de criminele verantwoordelijkheid, valt bij gebrek aan een derde poot voorlopig dus nog omver.

 

Bibliografie

BIBLIOGRAPHY

I. Multilateral Treaties

 

Convention (II) with Respect to the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land, The Hague, 29 July 1899, 32 Stat 1803, TS No. 403.

Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land, The Hague, 18 October 1907, 36 Stat 2227, TS No. 539.

Treaty on the Protection of Artistic and Scientific Institutions and Historic Monuments, Washington, 15 April 1935, 167 LNTS 290 [also known as 'Roerich Pact'].

Charter of the United Nations, San Francisco, 26 June 1945, 1 UNTS XVI.

Statute of the International Court of Justice, San Francisco, 26 June 1945, 15 UNCIO 355.

Constitution of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, London, 16 November 1945, 4 UNTS 275.

Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, Geneva, 12 August 1949, 75 UNTS 31 ['First Geneva Convention'].

Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded and Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, Geneva, 12 August 1949, 75 UNTS 85 ['Second Geneva Convention'].

Convention relative to the Treatment of Prisoners of War, Geneva, 12 August 1949, 75 UNTS 135 ['Third Geneva Convention'].

Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, Geneva, 12 August 1949, 75 UNTS 287 ['Fourth Geneva Convention'].

Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, The Hague, 14 May 1954, 249 UNTS 240.

Protocol for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, The Hague, 14 May 1954, 249 UNTS 358.

Vienna Convention on the Law of Treaties, Vienna, 22 May 1969, 1155 UNTS 331.

Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property, Paris, 14 November 1970, 823 UNTS 231.

Convention Concerning the Protection of the World cultural and Natural Heritage, Paris, 16 November 1972, 1037 UNTS 151.

Second Protocol to the Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, The Hague, 26 March 1999, 38 ILM (1999) 769.

Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage, Paris, 2 November 2001, 41 ILM 40.

Convention for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, Paris, 17 October 2003, 2368 UNTS 1.

i. Preparatory Works

 

Draft International Convention for the Protection of Historic Buildings and Works of Art in Times of War,  November 1938, s.l., LNOJ, 19th Year, No. 11, 937.

II. National Legislation

 

Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field, Washington DC, 24 April 1863, online at: www.icrc.org/ihl/INTRO/110?OpenDocument [also known as 'Lieber Code'].

III. United Nations Documents

i. General Assembly

 

UNGA Resolution 2625 (XXV), Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in Accordance with the Charter of the United Nations (24 October 1970), UN Doc. A/RES/25/2625 (1970).

ii. Security Council

 

Report of the Secretary-General Pursuant to Paragraph 2 of Security Council Resolution 808 (1993) [Contains text of the Statute of the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991] (3 May 1993), UN Doc. S/25704 (1993).

Resolution 1267 (1999) adopted by the Security Council (15 October 1999), UN Doc. S/RES/1267 (1999).

 

Resolution 1333 (2000) adopted by the Security Council (19 December 2000), UN Doc. S/RES/1333 (2000).

 

Resolution 1363 (2001) adopted by the Security Council (30 July 2001), UN Doc. S/RES/1363 (2001).

Resolution 2199 (2015) Adopted by the Security Council at its 7379th meeting (12 February 2015), UN Doc. S/RES/2199 (2015).

iii. International Law Commission

 

ILC, Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, Report of the International Law Commission on the Work of Its 53rd Session (31 May 2001) UN Doc. A/56/10 [also referred to as 'ARSIWA']

iv. Other UN Documents

 

UNESCO, Measures for Ensuring the Co-operation of Interested States in the Protection, Preservation and Restoration of Antiquities, Monuments and Historical sites; and Possibility of Establishing an International Fund to Subsidize Such Preservation and Restoration, UNESCO Doc.5C/PRG/6, 27 March 1950,  http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001260/126055EB.pdf.

UNESCO, Final Act of the Intergovernmental Conference on the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict [including "The Regulations for the Execution of the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict"], The Hague 1954, 44-67, http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000824/082464mb.pdf.

UNESCO, Actes de la conférence convoquée par l'organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture tenue à la Haye du 21 avril au 14 mai 1954, The Hague, Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf, 1961, http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000899/089916mb.pdf.

UNESCO WORLD HERITAGE COMMITTEE, Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, World Heritage Committee, Eighteenth session, Phuket, Thailand 12-17 December 1994, UN Doc. WHC-94/CONF.003/INF.12 , 16 November 1994, http://whc.unesco.org/archive/1994/whc-94-conf003-inf12e.pdf.

UNESCO WORLD HERITAGE COMMITTEE, Report of the XXI Session of the World Heritage Committee, Naples, Italy, 1-6 December 1997, UN Doc. WHC-97/CONF.208/17 of 27 February 1998, http://whc.unesco.org/archive/repcom97.pdf.

UNESCO WORLD HERITAGE COMMITTEE, Report of the Bureau of the World Heritage Committee. Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 25th Session, Paris, UNESCO, 25–30 June 2001,

UN Doc. WHO-2001/CONF.205/10, http://whc.unesco.org/archive/repbur01.htm.

UNESCO, Introduction by Irina Bokova, Director-General of UNESCO to Basic Texts for the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its two (1954 and 1999) Protocols, April 2010, http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001875/187580e.pdf.

UNESCO WORLD HERITAGE CENTRE, "Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention", UN Doc. WHC. 13/01 July 2013, http://whc.unesco.org/archive/opguide13-en.pdf.

UNESCO, Report of the International Conference: Heritage and Cultural Diversity at Risk in Iraq and Syria, Paris, UNESCO, 3 December 2014, www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/IraqSyriaReport-….

IV. Judicial Decisions

i. Permanent Court of International Justice

 

PCIJ, Mavrommatis Palestine Concessions (Greece v. Great Britain), Jurisdiction, PCIJ Rep Series A 1924, No. 2.

ii. International Court of Justice

 

ICJ, Corfu Channel Case (UK v. Albania), Merits, Judgment of 9 April 1949, ICJ Reports 1949, 4.

ICJ, Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment of 15 June 1962, ICJ Reports 1962, 6.

ICJ, Barcelona Traction, Light and Power Company Ltd (Belgium v. Spain), Judgment, ICJ Reports 1970, 3.

ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, ICJ Reports 1996, 226.

ICJ, Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, Advisory Opinion, ICJ Reports 2010, 403.

ICJ, Request for interpretation of the Judgment of 15 June 1962 in the Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand) (Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment of 11 November 2013, ICJ Reports 2013, 281.

iii. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

 

ICTY, Prosecutor v. Tadić, Decision on Defense Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, Case No. IT-94-1-I (2 October 1995).

ICTY, Prosecutor v. Blaškić, Trial Chamber Judgment, Case No. IT-95-14-T (3 March 2000).

ICTY, Prosecutor v. Naletilić and Martinović, Trial Chamber Judgment, Case No. IT-98-34-T (31 March 2003).

ICTY, Prosecutor v. Pavle Strugar, Trial Chamber Judgment, Case No. IT-01-42-T (31 January 2005).

iv. Permanent Court of Arbitration

 

Island of Palmas Arbitration (The Netherlands v. United States), Award (4 April 1928), UNRIAA 1928, Vol. II, 829.

VI. Writings of Learned Authors

i. Treatises and other Books

 

BLAKE, J., Commentary on the UNESCO 2003 Convention on the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, Leicester, Institute of Art and Law, 2006, 180 p.

CASSESE, A., International Criminal Law, Oxford, Oxford University Press, 2008, 455 p.

CHECHI, A., The Settlement of International Cultural Heritage Disputes, Oxford, Oxford University Press, 2014, 384 p.

CORTEN, O., Méthodologie du droit international public, Bruxelles, Editions de l'Université de Bruxelles, 2009, 291 p.

EHLERT, C., Prosecuting the Destruction of Cultural Property in International Criminal Law, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2014, 252 p.

FORREST, C., International Law and the Protection of Cultural Heritage, London, Routledge, 2010, 458 p.

GREEN, L., The Contemporary law of armed conflict, Manchester, Manchester University Press, 2008, 416 p.

HENCKAERTS, J.M. and DOSWALD-BECK, L., Customary International Humanitarian Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, 689 p.

O'KEEFE, R., Protection of Cultural Property in Armed Conflict, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, 404 p.

O'KEEFE,  P. and PROTT, L.V., Cultural Heritage Conventions and other instruments. A Compendium with Commentaries, Builth Wells, Institute of Art and Law Ltd., 2011, 343 p.

KILA, J. and BALCELLS, M. (eds.), Cultural Property Crime. An Overview and Analysis of Contemporary Perspectives and Trends, Leiden, Brill, 2015, 380 p.

KILA, J., Heritage under Siege. Military Implementation of Cultural Property Protection Following the 1954 Hague Convention, Leiden,  Brill, 2012, 318 p.

PARRY, C., GRANT, J.P., and BARKER, J.C., Encyclopaedic dictionary of International Law, Oxford, Oxford University Press, 2009, 691 p.

SHAW, M.N, International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, 1542 p.

STONE, P.G. and FARCHAKH BAJJALY, J. (eds.), The Destruction of Cultural Heritage in Iraq, Woodbridge, Boydell Press, 2008, 319 p.

TOMAN, J., Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict. Commentary on the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its Protocol, singed 14 May 1954, Aldershot, Dartmouth Publishing Company Ltd, 1996, 525 p.

VERRI, P., Dictionary of the International Law of Armed Conflict , Geneva, International Committee of the Red Cross, 1992, 145 p.

VRDOLJAK, A.F., International Law, Museums and the Return of Cultural Objects, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, 342 p.

US DEPARTMENT OF DEFENSE, Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms, s.l., Military Studies Press, 2013, 480p. and  www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp1_02.pdf.

ii. Chapters in Books

 

CHECHI, A., "Dispute Settlement in the Cultural Heritage Realm", in A. CHECHI (ed.), The Settlement of International Cultural Heritage Disputes, Oxford, Oxford University Press, 2014, and www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780198703990.001.000….

DUPUY, P.-M., "The Impact of Legal Instruments Adopted by UNESCO on General International Law", in A.A. YUSUF, Standard Setting at UNESCO, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, 351-363.

FRANCIONI, F., "A Dynamic Evolution of Concept and Scope: From Cultural Property to Cultural Heritage", in A.A. YUSUF, Standard Setting at Unesco, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, 221-236.

FRANCIONI, F. and LENZERINI, F., "The Obligation to Prevent and Avoid Destruction of Cultural Heritage: From Bamiyan to Iraq", in B.T. HOFFMAN (ed.), Art and Cultural Heritage: Law, Policy, and Practice, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, 28-40.

FRIEZE, D.-L., "The Destruction of Sarajevo's Vijećnica. A case of genocidal cultural destruction?", in A. JONES (ed.), New Directions in Genocide research, New York, Routledge, 2012, 57-74.

HENCKAERTS, J.-M., "New rules for the Protection of Cultural Property in Armed Conflict", in N. VAN WOUDENBERG and L. LIJNZAAD (eds.), Protecting Cultural Property in Armed Conflict, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2010, 21-41.

HUTTER, M., "Economic Perspectives on Cultural Heritage: An Introduction", in M. HUTTER and I. RIZZO (eds.), Economic Perspectives on Cultural Heritage, Basingstoke, MacMillan Press, 1997, 3-10.

KOBOLDT, C., "Optimising the Use of Cultural Heritage" in M. HUTTER and I. RIZZO (eds.), Economic Perspectives on Cultural Heritage, Basingstoke, MacMillan Press, 1997, 50-73.

LIJNZAAD, L., "Sleeping Beauty, the untold story of the (first) Protocol to the 1954 Hague Convention", in N. VAN WOUDENBERG and L. LIJNZAAD, Protecting Cultural Property in Armed Conflict, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2010, 147-156.

RAO, K., "The World Heritage Convention: looking ahead", in UNESCO, Proceedings of the Closing Event of the Celebration of the 40th Anniversary of the World Heritage Convention 6–8 November 2012 – Kyoto International Conference Centre, Kyoto, Japan, Paris, UNESCO, 2013, 82-85 and http://openarchive.icomos.org/1466/1/activity-828-1.pdf.

SOMERS, S., "Investigation and prosecution of crimes against cultural property", in N. VAN WOUDENBERG and L. LIJNZAAD (eds.), Protecting Cultural Property in Armed Conflict, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2010, 77-80.

TOMAN, J., "The Road to the 1999 Second Protocol", in N. VAN WOUDENBERG and L. LIJNZAAD, Protecting Cultural Property in Armed Conflict, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2010, 1-19.

iii. Articles and Essays

 

BLAY, S.K.N., "Territorial Integrity and Political Independence", Max Planck Encyclopedia of Public International Law 2010, http://opil.ouplaw.com.

BOYLAN, P.J., "Implementing the 1954 Hague Convention and its Protocols: legal and practical implications", s.l. 2006, 1-5, http://culturalpolicy.uchicago.edu/protectingculturalheritage/papers/Bo….

CHECHI, A., "Some reflections on International Adjudication of Cultural Heritage-related cases", Transnational Dispute Management 2013, Vol. 10, No. 5, 1-10.

FRANCIONI, F. and LENZERINI, F., "The Destruction of the Buddhas of Bamiyan and International Law", EJIL 2003, Vol. 14, No. 4, 619–651.

HLADÍK, J., "Diplomatic Conference on the Second Protocol to the Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, The Hague, Netherlands (March 15 - 26, 1999)", International Journal of Cultural Property 1999, Vol. 8, No. 2, 526-529.

LAUTERPACHT, E., "Principles of Procedure in International Litigation", RCADI 2009, Vol. 345, 387-530.

LOUBANSKI, T., "Revising the Concept of Cultural Heritage: The Argument for a Functional Approach", International Journal of Cultural Property 2006, Vol. 13, No. 2, 207-233.

NAHLIK, S.E., "International Law and the Protection of Cultural Property in Armed Conflicts", Hastings Law Journal 1976, Vol. 27, 1069-1087.

PROTT, L., and O'KEEFE, P.J., "Cultural Heritage or Cultural Property", International Journal of Cultural Property 1992, Vol. 1, No. 1, 307-320.

SCHULZ, B., "The History of cultural destruction as a propaganda tool", The Art Newspaper 2015, No. 266, http://old.theartnewspaper.com/articles/Lost-libraries-and-broken-Buddh….

VAN DER AUWERA, S., "International Law and the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict: Actual Problems and Challenges", The Journal of Arts Management, Law, and Society 2013, Vol. 43, No. 4, 175-190, www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10632921.2013.841114#.VcidnUbiPX4.

VII. Miscellaneous

 

EUROMED HERITAGE and UNESCO, Proceedings of the Workshop Preventing and Fighting Illicit Traffic in Cultural Property, Beirut (Lebanon), UNESCO Regional Office, 9-11 November 2009, 252 p.

DESMARAIS, F., "Lecture on the role of the Blue Shield on National and International Level", at INTERMINISTERIAL COMMISSION FOR HUMANITARIAN LAW, International Symposium on the Implementation of the Second Protocol of 1999 to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, Brussels (Belgium), Egmont Palace, 12-13 December 2013.

KILA, J., "Lecture on the Protection of Cultural Heritage on the battlefield", at INTERMINISTERIAL COMMISSION FOR HUMANITARIAN LAW, International Symposium on the Implementation of the Second Protocol of 1999 to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, Brussels (Belgium), Egmont Palace, 12-13 December 2013.

KILA, J. and VRANCKX, R., "Interview: Cultural Heritage under fire", organized by M-Museum, Leuven (Belgium), at M-Museum, 24 April 2014.

KOSKENNIEMI, M., "Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the

Diversification and Expansion of International Law, Report of the Study Group of the

International Law Commission", UN Doc.A/CN.4/L.682 13 April 2006, http://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_l682.pdf.

SINGH, N., "Speech at the celebration of the 13th anniversary of the Hague Convention", ICJ Reports 1984, 14-15.

STEVENS, W., "Cultureel erfgoed en militaire uitzondering", unpublished article March 2014, 2 p.

YUSUF, A.A., "Introductory note. Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, Paris, 16 November 1972", UN Audiovisual Library of International Law 2013, http://legal.un.org/avl/ha/ccpwcnh/ccpwcnh.html.

VIII. Internet References

 

DARKE, D., "How Syria's ancient treasures are being smashed", BBC News 10 July 2014, www.bbc.com/news/magazine-28191181.

HELM, T., "Britain signs convention on protecting treasures in war zones", The Guardian 21 June 2015, www.theguardian.com/world/2015/jun/21/britain-signs-up-to-protect-cultu….

HUMAN RIGHTS WATCH, "Fueling Afghanistan's War", HRW World Report: Asia Overview 2001, www.hrw.org/legacy/backgrounder/asia/afghanistan/afghbk.htm.

ICCROM, "What is ICCROM?", s.d., www.iccrom.org/about/what-is-iccrom/.

ICORP, "About The Blue Shield", 2012, http://icorp.icomos.org/index.php/what-we-do/blue-shield.

ICRC, "Military Necessity", 5 June 2012, www.icrc.org/casebook/doc/glossary/military-necessity-glossary.htm.

ICTY, "About the ICTY", s.d., www.icty.org/sections/AbouttheICTY.

MERRICK, J., "Britain to sign up to 1954 Hague Convention on protecting world's ancient cultural sites", The Independent 20 June 2015, www.independent.co.uk/news/uk/home-news/britain-to-sign-up-to-1954-hagu….

OXFORD DICTIONARIES, www.oxforddictionaries.com.

POOLE, R.M., "Looting Iraq", Smithsonian Magazine February 2008, www.smithsonianmag.com/making-a-difference/looting-iraq-16813540/?no-ist.

PORTER, L., "Syria war: drone footage shows destruction of Aleppo's heritage sites", The Telegraph 13 March 2015, www.telegraph.co.uk/travel/destinations/middleeast/syria/11468349/Syria….

SHAHEEN, K., "Isis destroys Palmyra shrines in Syria", The Guardian 23 June 2015, www.theguardian.com/world/2015/jun/23/isis-destroys-palmyra-shrines-in-….

SHAHEEN, K., "Palmyra: historic Syrian city falls under control of Isis", The Guardian 21 May 2015, www.theguardian.com/world/2015/may/20/syrian-city-of-palmyra-falls-unde….

UK DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT (DCMS), "Hague convention 1954", s.d., http://old.culture.gov.uk/what_we_do/cultural_property/6630.aspx.

UN, "Afghanistan & the United Nations", s.d., www.un.org/News/dh/latest/afghan/un-afghan-history.shtml.

UN, "UN General Assembly calls for an immediate halt to ‘wanton’ destruction of Iraq’s cultural heritage", UN News Centre 28 May 2015, www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=50992#.VcM9g_ntmko.

UNESCO, "Committee for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict", s.d., www.unesco.org/new/en/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/the-co….

UNESCO, "Intangible Cultural Heritage", s.d., http://en.unesco.org/themes/intangible-cultural-heritage.

UNESCO, "Safeguarding Syrian Cultural Heritage", s.d., www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-traffic-of-cultural-proper….

UNESCO, "The Fund for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict", s.d., www.unesco.org/new/en/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/the-fu….

UNESCO, "The State Parties", s.d., www.unesco.org/new/en/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/the-st….

UNESCO, "International Register of Cultural Property under Special Protection", 13 April 2014,  www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Special-Protection-R….

UNESCO, "Irina Bokova: Culture and heritage are powerful tools for dialogue and social cohesion", 16 April 2014, www.unesco.org/new/en/media-services/single- view/news/irina_bokova_culture_and_heritage_are_powerful_tools_for_dialogue_and_social_cohesion.

UNESCO, "UNESCO Director-General welcomes UN Security Council Resolution to step up protection of cultural heritage in Syria and Iraq", 12 February 2015, UNESCO Press, www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/unesco_director_g….

UNESCO, "Emergency Action Plan for the Safeguarding of Yemen’s Cultural Heritage announced", 16 July 2015, http://en.unesco.org/news/emergency-action-plan-safeguarding-yemen-s-cu….

UNESCO OFFICE OF THE SPOKESPERSON," The United States of America deposits its instrument of ratification of the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict", 16 March 2009, http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=44806&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SEC….

UNESCO WORLD HERITAGE CENTRE, "Cultural Landscape and Archaeological Remains of the Bamiyan Valley", s.d., http://whc.unesco.org/en/list/208.

UNESCO WORLD HERITAGE CENTRE, "Guidelines for using the Emblem at World Heritage Properties", s.d., http://whc.unesco.org/en/emblem/.

UNESCO WORLD HERITAGE CENTRE, "Linking the protection of cultural and natural heritage", s.d., http://whc.unesco.org/en/convention/.

UNESCO WORLD HERITAGE CENTRE, "Old City of Dubrovnik", s.d., http://whc.unesco.org/en/list/95/.

UNESCO WORLD HERITAGE CENTRE, "Old City of Sana'a", s.d., http://whc.unesco.org/en/list/385/.

UNESCO WORLD HERITAGE CENTRE, "Old Walled City of Shibam", s.d., http://whc.unesco.org/en/list/192/.

UNESCO WORLD HERITAGE CENTRE, "Site of Palmyra", s.d., http://whc.unesco.org/en/list/23/.

UNESCO WORLD HERITAGE CENTRE, "States Parties: Ratification Status", s.d., http://whc.unesco.org/en/statesparties/.

UNESCO WORLD HERITAGE CENTRE, "Temple of Preah Vihear", s.d., http://whc.unesco.org/en/list/1224.

UNESCO WORLD HERITAGE CENTRE, "World Heritage Committee", s.d., http://whc.unesco.org/en/committee/.

UNESCO WORLD HERITAGE CENTRE, "World Heritage Emblem", s.d., http://whc.unesco.org/en/emblem/.

UNESCO WORLD HERITAGE CENTRE, "World Heritage in Danger", s.d., http://whc.unesco.org/en/158/.

UNESCO WORLD HERITAGE CENTRE, "World Heritage List", s.d., http://whc.unesco.org/en/list/.

UNESCO WORLD HERITAGE CENTRE, "UNESCO to send mission to Preah Vihear", 8 February 2011, http://whc.unesco.org/en/news/708/.

UNESCO WORLD HERITAGE CENTRE, "UNESCO Special Envoy on Preah Vihear to meet with prime ministers of Thailand and Cambodia", 22 February 2011, http://whc.unesco.org/en/news/715/.

UNESCO WORLD HERITAGE CENTRE, "Ten years on – remembering the tragic destruction of the giant Buddha statues of Bamiyan (Afghanistan)", 3 March 2011, http://whc.unesco.org/en/news/718/.

UNESCO WORLD HERITAGE CENTRE, "UNESCO Director-General deplores continuing destruction of ancient Aleppo, a World Heritage site", 23 April 2013, http://whc.unesco.org/en/news/1002/.

UNESCO WORLD HERITAGE CENTRE, "States Parties: Ratification Status", 15 August 2014, http://whc.unesco.org/en/statesparties/.

X., "Bamiyan Statues: World reaction", BBC News 5 March 2001, http://news.bbc.co.uk/2/hi/world/monitoring/media_reports/1202432.stm.

X., "Mapping Militant Organizations, The Taliban", Stanford University 2 July 2013, http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/367.

X., "Who are the Taliban?", BBC News 1 November 2013, www.bbc.com/news/world-south-asia-11451718.

X., "UK to adopt Hague Convention to protect artifacts in war zones", BBC News 21 June 2015, www.bbc.com/news/uk-33213911.

 

 

                                                                                         

Download scriptie (9.25 MB)
Universiteit of Hogeschool
Vrije Universiteit Brussel
Thesis jaar
2015