Internationale nieuwsconsumptie bij Vlaamse jongvolwassenen

Tine
Kellens

Sociale netwerksites als nieuwsbron

Brussel – Maar liefst 95% van de Vlaamse jongvolwassenen tussen 18 en 25 jaar maakt minstens wekelijks gebruik van sociale netwerksites voor de consumptie van internationaal nieuws. Dat blijkt uit de masterproef van een studente Journalistiek aan de KULeuven.

Dat sociale netwerksites een ware hype zijn is allang geweten. Dat ze ook gebruikt worden als bron voor internationale nieuwsconsumptie is nieuw. Tine Kellens (22) deed via een online survey onderzoek naar de internationale nieuwsconsumptie van 303 Vlaamse jongvolwassenen tussen 18 en 25 jaar. “De meeste onderzoeken gaan over nieuwsconsumptie in het algemeen, mijn focus ligt op internationaal nieuws. Op die manier hoop ik via mijn masterproef een bijdrage te kunnen leveren aan wetenschappelijk onderzoek.”

Een frappante bevinding is de populariteit van sociale netwerksites als internationale nieuwsbron. “Jongvolwassen duiden sociale netwerksites het vaakst aan als favoriete medium voor de consumptie van internationaal nieuws.” Daarnaast stelde de studente vast dat maar liefst 95% van die jongvolwassenen minstens wekelijks internationaal nieuws consumeert via die sociale netwerksites. “Het gevaar hierbij is dat de nieuwsconsumptie via die sociale media vaak zeer oppervlakkig blijft”.

Uit haar onderzoek bleek dat internationaal entertainment het populairste thema is onder de jongvolwassenen, gevolgd door internationale cultuur. Zwaardere thema’s zoals internationale politiek en internationale economie scoren beduidend lager. Nochtans is net die informatie cruciaal om jongvolwassenen een algemene kennis en een burgerlijk en globaal bewustzijn bij te brengen. “Toekomstig onderzoek zou moeten nagaan of jongvolwassenen via sociale netwerksites even goed op de hoogte gebracht worden van internationale gebeurtenissen dan via andere platformen zoals televisie.”

Naast sociale netwerksites scoren ook online nieuwssites met een traditioneel platform goed, 89% maakt hier minstens wekelijks gebruik van. Een opvallende bevinding is de populariteit van mobiele platformen, 80,7% gebruikt dit medium op minstens wekelijkse basis. Bovendien worden mobiele platformen geregeld meermaals per dag gebruikt. “Toch mag er niet geconcludeerd worden dat alle online media populairder worden dan de traditionele. Televisie blijft een belangrijke informatievoorziener, met 85% van de jongvolwassenen die hier minstens wekelijks naar kijken.” Bovendien zijn er ook online platformen die niet in de smaak vallen. Online nieuwsblogs en online nieuwsfora worden amper verkozen en amper gebruikt door Vlaamse jongvolwassenen. “Een mogelijke oorzaak is dat jongvolwassenen niet actief op zoek gaan naar die blogs en fora.” Sociale netwerksites zijn sowieso een populair entertainmentmedium. Het zou kunnen dat het ook een populair nieuwsmedium is omdat jongvolwassenen toevallig in contact komen met nieuws, en er dus niet bewust naar op zoek gaan. “Ik daag toekomstige onderzoekers dan ook uit om beter in kaart te brengen hoe jongeren nieuws consumeren via die sociale netwerksites”, stelt de studente.

Verder ondervond Tine dat mannen vaker internationaal nieuws consumeren dan vrouwen. “Dit is niet zo verwonderlijk, studies omtrent nieuwsconsumptie stellen vaak vast dat mannen meer fervente nieuwskijkers zijn.” Ook kijken jongvolwassenen meer internationaal nieuws naarmate ze ouder worden. “Naarmate men ouder wordt beseft men het belang van internationale nieuwsconsumptie meer. Men heeft meer kennis en wellicht wordt de drang naar informatie daardoor groter.”

Tot slot werd er gekeken naar de motivaties voor internationale nieuwsconsumptie. Er werd onderzocht of jongeren dit voornamelijk doen vanuit een drang naar informatie, een drang naar entertainment, uit verveling of om te ontsnappen aan de dagdagelijkse sleur. “Hoewel er vaak vanuit gegaan wordt dat jongeren geen interesse meer hebben in internationaal nieuws, was de informatiemotivatie toch de belangrijkste.” Jongeren geven dus aan dat ze wel degelijk een nood aan internationale informatie voelen. De dalende nieuwsconsumptie kan dus niet enkel toegeschreven worden aan een gebrek aan interesse. De manier waarop jongvolwassenen nieuws consumeren en de platformen die ze gebruiken spelen ook een rol. “Laat dit onderzoek dan ook een wake-up call zijn voor nieuwsmakers: jongeren zijn geïnteresseerd, het is aan hen om de jongvolwassenen op de juiste manier en via de juiste platformen te bereiken met nuttige informatie.”

 

Bibliografie

Literatuurlijst

Althaus, S. L., & Tewksbury, D. (2000). Patterns of internet and traditional news media   use in   a networked  community. Political Communication, 17(1), 21-45.

Asselberghs, P. (2009). Attitudes en motivaties van Vlaamse jongeren en     jongvolwassenen ten   aanzien van nieuws [Masterproef]. Leuven: Katholieke     Universiteit Leuven.

Benesch, C. (2012). An empirical analysis of the gender gap in news consumption.  Journal of Media Economics, 25(3), 147-167.

Berger, G. (2009). How the internet impacts on international news: exploring paradoxes of the   most global medium in a time of ‘Hyperlocalism’. International   Communication Gazette, 71(5), 355-371.

Billiet, J. & Waege, H. (Eds.) (2003). Een samenleving onderzocht. Methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Antwerpen: De Boeck.

Casero-Ripollés, A. (2012). Beyond newspapers: news consumption among young people in the digital era. Comunicar, 20(39), 151-158.

Chan-Olmsted, S., Rim, H., & Zerba, A. (2012). Mobile news adoption among young adults: examining the roles of perceptions, news consumption, and media        usage. Journalism & Mass Communication Quarterly, 90(1), 126-147.

Condeza, R., Bachmann, I., & Mujica, C. (2014). News consumption among Chilean adolescents: interests, motivations and perceptions on the news agenda. Comunicar, 22(43), 55-64.

Costera Meijer, I. (2007). The paradox of popularity: how young people experience the     news.   Journalism Studies, 8(1), 96-116.

Dai, M. (2014). Does the medium make a difference? A comparative analysis of    interna­ tional   news in Chinese online and print newspapers. China Media Research,          10(2), 35-47.

Diddi, A., & LaRose, R. (2006). Getting hooked on news: uses and gratifications and the formation of news habits among college students in an internet environment.       Journal of Broadcasting & Electronic Media, 50(2), 193-210.

Dutta-Bergman, M. J. (2004). Complementarity in consumption of news types across traditional and new media. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 48(1), 41-60.

Fastenaekels, K. (1994). Jongeren en nieuws: onderzoek naar factoren die nieuws­  verwerving bepalen bij laatste jaars secundair onderwijs        [Masterproef].             Leuven: Katholieke Universiteit Leuven.

Fields, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. Londen: SAGE.

Freeman, K. S. (2013). News consumption behavior of young adults in Malaysia.   International Journal of Social Science and Humanity, 3(2), 121-124.

Ghorui, S. (2012). ‘News use’ – informative or entertaining? An empirical study of college students’ motives for             using news [masterproef]. Örebro: Örebro      University.

Harrison, J. (2006). News (Routledge introductions to media and communications).            Londen: Routledge.

Hagen, I. (1994). Expectations and consumption patterns in tv-news viewing. Media         Culture & Society, 16(3), 415-428.

Hargrove, T., & Stempel, G. H. III. (2002). Exploring reader interest in international         news. Newspaper Research Journal, 23(4), 46-51.

Hess, S. (1996). International news and foreign correspondents. Washington D.C.: The      Brookings Institution.

Huang, E. (2009). The causes of youths’ low news consumption and strategies for making            youths happy news consumers. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, 15(1), 105-122.

Katz, E., Haas, H., & Gurevitch, M. (1973). On the use of the mass media for important   things. American Sociological Review, 38(2), 164-181.

Koetsenruijter, W., & Van Hout, T. (2014). Methoden voor journalism studies. Den           Haag:   Boom Lemma.

Lancaster, K., Hughes, C. E., & Spicer, B. (2012). News media consumption among          young Australians: patterns           of use and attitudes towards media reporting. Media            International Australia, 143, 16-27.

Lee, A. M. (2013). News audiences revisited: theorizing the link between audience            motivations and news consumption. Journal of Broadcasting & Electronic Media,     57(3), 300-317.

Mitchelstein, E., & Boczkowski, P. J. (2010). Online news consumption research: an          assessment of past work and an agenda for the future. New Media & Society,    12(7), 1085-1102.

Mokhtar, E., & Barrie, G. (2012). Patterns of news media consumption among young        people in Libya. Journal of        African Media Studies, 4(2), 173-191.

Papacharissi, Z., & Rubin, A. (2000). Predictors of internet use. Journal of Broadcasting   & Electronic Media, 44(2), 175-196.

Reuters Institute for the Study of Journalism (2013). Reuters Institute digital news report   2013. Geraadpleegd via http://media.digitalnewsreport.org/wp-     content/uploads/2014/05/Reuters-Institute-Digital-News-Report-2013.pdf

Shoemaker, P. J. (2006). News and newsworthiness: a commentary. Communications,       31(1),   105-111.

Studiedienst Vlaamse regering (2013). Totale bevolking naar leeftijdsgroepen/-klassen en geslacht per arrondissement (Vlaams Gewest). [01-11-2014, Vlaamse regering:             http://www4.vlaanderen.be/sites/svr/Cijfers/Pages/Excel.aspx].

The Media Insight Project. (2015). How Millennials Get News: Inside the Habits of            America’s First Digital Generation. Chicago: The Associated Press and        NORC             [17.03.2015, The Media Insight Project:            http://www.mediainsight.org/PDFs/Millennials/Millennials%20Report%20FIN… .pdf].

Van Cauwenberge, A. (2015). The quest for young eyes: aandacht voor nieuws bij jonge    mensen in de Lage Landen [Proefschrift]. Leuven: Katholieke Universiteit        Leuven.

Van Cauwenberge, A., d’Haenens, L., & Beentjes, H. (2010). Emerging consumption       patterns among young people of traditional and internet news platforms in   the Low Countries. Observatio Journal, 4(3), 335-352.

Van Cauwenberge, A., d’Haenens, L. & Beentjes, H. (2011). Young people’s news            consumption and sense-making of digital news platforms: towards digital public          spheres? Evidence from focus group interviews in Flanders. Gepresenteerd op het             jaarlijks congres van de International Association for Media and Communication    Research, Istanbul, 17 Juli.

Van Cauwenberge, A., Beentjes, H., & d’Haenens, L. (2011). Een typologie van jonge      nieuwsgebruikers in een multimediaal landschap. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 39(1), 64-78.

Van Cauwenberge, A., d’Haenens, L., & Beentjes, H. (2013). Young people’s news          orientations and uses of traditional and new media for news.          Communications, 38(4), 367-388.

Vandebosch, H., Dhoest, A., & Van Den Bulck, H. (2009). News for adolescents: mission            impossible? An evaluation of Flemish television news aimed at teenagers.          Communications, 34(2), 125-148.

Van den Bulck, J. (2000). Communicatiewetenschap. Leuven: Acco.

Van Dongen, J. (2013). Lekker interessant!? Een onderzoek naar de motieven van jongeren voor hun nieuwsgebruik en de rol van kwaliteitsmedia hierin    [Masterproef]. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.

Vanduynslager, L., Wets, J., Noppe, J., & Doyen, G. (2013). Vlaamse migratie- en            integratiemonitor 2013. Geraadpleegd via          http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/afbeeldingennieuwtjes/gelijke-       …; kansen/bijlagen/2013-11-26-vmim2013.pdf

Vincent, R. C., & Basil, M. D. (1997). College student’s news gratifications, media use,    and current events knowledge. Journal of broadcasting & electronic media,      41(3), 380-392.

Wester, F. (1995). Inhoudsanalyse als systematisch kwantificerende werkwijze. In             Hüttner, H., Renckstorf, K., & Wester, F. (Reds.), Onderzoekstypen in de      communicatiewetenschap (pp. 134-162). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van           Loghum.

Wright, K. B. (2005). Researching internet-based populations: advantages and       disadvantages of online survey research, online questionnaire authoring software      packages, and web survey services. Journal of computer-mediated     communication, 10(3).

Yuan, E. (2011). News consumption across multiple media platforms. Information,            communication & society, 14(7), 998-1016.

Download scriptie (1.21 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2015