Intersections between high-end art and finance in the global city - A comparative analysis

Freke
Caset

Kunst en de queeste voor wereldstadstatus

Een wereldstad telt niet enkel veel inwoners, luchthavens, internationale conferenties of toeristen. Vooral kapitaal en de aanwezigheid van gespecialiseerde diensten maken een stad tot ware ‘wereldstad’, althans zo wordt binnen academische kringen geredeneerd. Wereldsteden worden er doorgaans vanuit een strikt economische lens benaderd. Zo introduceerde Saskia Sassen in 1991 de term ‘the global city’ om te verwijzen naar de belangrijkste knooppunten in het netwerk van geglobaliseerd kapitaal. Vandaag blijken (wereld)steden echter evenzeer in te zetten op de productie en de consumptie van hoogwaardige kunst en cultuur om zich als stad te laten gelden. ‘The global cultural city’ blijkt dan ook steeds vaker het ijkpunt te worden. Steden die de status ‘wereldstad’ ambiëren, erkennen dan ook dat ze niet langer uitsluitend de economische kaart kunnen trekken maar dat ze zich ook als internationale kunstencentra op de kaart moeten zetten.

‘Global cultural cities’: waar kunst en kapitaal elkaar kruisen
Deze erkenning stoelt op het potentieel van kwalitatieve kunst om de economie te stimuleren. Door het aantrekken van toerisme, hooggeschoolden en investeringen kan kunst immers een belangrijke rol spelen in het verhogen van de financiële en innovatieve competitiviteit van steden. Anderzijds is kunst afhankelijk van financiële stimuli, gaande van nationale en lokale overheden tot private en erg gespecialiseerde financiële diensten. Er blijkt dus een sterke wederzijdse relatie te bestaan tussen kunst en kapitaal. Gezien beide sectoren zich bovendien vooral in grote steden vestigen (omwille van bijvoorbeeld goed ontwikkelde transport- en communicatie-infrastructuur en een typische open ingesteldheid onder grootstedelijke burgers), wordt verwacht dat deze relatie het sterkst is in grote, belangrijke steden: wereldsteden.

Hoewel deze verwachting in de literatuur al vaak werd geopperd, blijven empirische analyses schaars. De weinige studies die de relatie tussen kunst en kapitaal in steden hebben onderzocht, focussen enkel op de ultieme topsteden, gebruiken weinig indicatoren of bestuderen één enkele stad. De geografie van de ‘global cultural cities’ bleef dus, tot voor kort, grotendeels onderbelicht in wetenschappelijke studies. Mijn thesisonderzoek droeg bij tot het dichten van deze academische lacune door het verband tussen kunsten- en financiële centra wereldwijd te onderzoeken.

De geografie van ‘global cultural cities’: richting Oost?
Concreet werden twee rangschikkingen van steden met elkaar vergeleken: enerzijds een classificatie volgens financiële competitiviteit die door het Londense adviesbureau Z/Y en Group werd opgesteld, anderzijds een zelf ontworpen model van steden volgens hun belang als internationaal kunstencentrum. Voor dit laatste werden onder meer het aantal grootschalige internationale kunstevenementen (biënnales, beurzen, ...), de culturele tewerkstelling, het aantal gerenommeerde kunstscholen en de culturele infrastructuur in beschouwing genomen. Uiteindelijk telden beide lijsten 51 gemeenschappelijke steden: de ware ‘global cultural cities’.

Deze steden blijken zich vooral in de meest geglobaliseerde regio’s vandaag - Europa, Noord-Amerika en Pacifisch-Azië - te bevinden. Figuur 1 geeft een overzicht van deze steden volgens hun score op beide rangschikkingen en volgens wereldregio. Europa is de onbetwiste koploper gezien meer dan de helft van alle ‘global cultural cities’ in deze wereldregio zijn gevestigd. Dit hoeft niet te verbazen gezien Europa een lange en bloeiende culturele én economische geschiedenis achter de rug heeft. Minder vanzelfsprekend is de tweede grootste vertegenwoordiging van Aziatische steden in de dataset. Ondanks de relatief korte economische ontwikkelingsperiode van de meeste Aziatische landen, blijken er dus toch een groot aantal steden op beide lijsten voor te komen die bovendien hoge toppen scheren. Zo scoren Hong Kong, Shanghai, Beijing, Singapore, Tokyo en Seoul erg goed. Deze observatie ligt in de lijn van de in de literatuur vaak aangehaalde verschuiving van de wereldeconomie van West naar Oost.

Hoewel het Midden-Oosten ook deel uitmaakt van deze verschuiving en er ondertussen een groot aantal financiële centra zijn gevestigd, ligt het aantal kunststeden er veel lager. De situatie is omgekeerd in Latijns-Amerika, Rusland en Australië en omgeving, met meer kunst- dan financiële centra. Twee wereldregio’s, Sub-Sahara Afrika en Zuid-Azië, vallen volledig van de ‘global cultural city’-kaart. Beide gebieden kennen een late opname binnen de moderne wereldeconomie, kampen met institutionele zwakte of worden in hun ontwikkeling benadeeld door een strikt nationalistisch bewind.

‘Going global’: cultureel-economische strategieën als snelle oplossing
Los van de geschetste geografische diversiteit, hebben de steden in de meeste wereldregio’s wel een grootst gemene deler op vlak van hun beleidsvisie ten aanzien van kunst en cultuur. Zo wordt de productie van kunst steeds vaker gebruikt als ultieme katalysator voor economische ontwikkeling, waardoor de stad in kwestie zich als wereldstad kan profileren. Denk hier bijvoorbeeld aan de impact die het houden van een gerennomeerd kunstevenement (zoals de biënnale van Venetië) of de bouw van een nieuw spectaculair kunstmuseum (zoals het Guggenheim museum in Bilbao) kan teweeg brengen.

Deze recente beleidsfocus is enerzijds het gevolg van de globale evolutie van industriële naar diensten- en kenniseconomieën waarin menselijk kapitaal de belangrijkste economische motor is geworden. Deze hoogopgeleiden vertonen een hoge affiniteit voor de levenskwaliteit van een plek, wat sterk samenhangt met een bruisend cultureel klimaat. Anderzijds hebben ook sociale veranderingen zoals een kortere werkweek en een hoger algemeen welvaartsniveau geleid tot een globale toename van de culturele consumptie, waardoor dergelijke cultureel-economische strategieën zijn ontstaan.

Vooral in post-koloniale en zich ontwikkelende naties worden dergelijke beleidsstrategieën op grote schaal toegepast door steden die de status wereldstad ambiëren. Dat hierbij vaak vanuit een strikt economische agenda wordt gehandeld en aan de sociale, esthetische en filosofische waardes van kunst wordt voorbijgegaan, is het risico dat onlosmakelijk met dergelijke strategieën is verbonden. Abu Dhabi is een prima illustratie. In dit emiraat wordt momenteel alles in gereedheid gebracht om hun hoofdstad als hét culturele mekka van het Midden-Oosten te lanceren. Op een steenworp van elkaar worden een Guggenheim museum, een Louvre (zie Figuur 2)

een Performing Arts Center en maar liefst negentien biënnalepavilioenen gebouwd, alle ontworpen door ‘sterarchitecten’. De gehele overname van deze Westerse typologie en het hiermee gepaard gaande democratische vacuüm, zetten een gevaarlijk precedent. Lokale ‘bottom-up’-initiatieven worden immers verwaarloosd ten voordele van strikt neoliberale strategieën. De harmonisatie van ‘going global’- en ‘staying local’-strategieën bewijst dan ook een delicate uitdaging te worden voor alle steden in een tijdperk van globalisering.

Bibliografie

Americans for the Arts (2015) Creative Industries Report.
http://www.americansforthearts.org/by-program/reports-and-data/research…- publications/creative-industries/view-the-reports. 15/4/15.

Anand, N., Watson, M. R. (2004) "Tournament rituals in the evolution of fields: the case of the Grammy Awards". Academy of Management Journal, 47 (1), 59-80.

Anand, N., Jones, B.C. (2008) "Tournament rituals, category dynamics, and field configuration: the case of the Booker Prize". Journal of Management Studies, 45 (6), 1036-1060.

Arrighi G. (1994) The Long Twentieth Century: Money, Power and the Origins of Our Times. Verso: London and New York.

ArtTactic (2014) Analysis: Middle Eastern Art Market.
http://www.arttactic.com/market-analysis/art-markets/middle-eastern-art…- middle-east-auction-analysis-october-2014.html?Itemid=102. 13/4/15.

A.T. Kearney (2012) 2012 Global Cities Index and Emerging Cities Outlook.
http://www.atkearney.com/documents/10192/dfedfc4c-8a62-4162-90e5-2a3f14…. 28/4/2014.

Baniotopoulou, E. (2001) "Art for Whose Sake? Modern Art Museums and their Role in Transforming Societies: The Case of the Guggenheim Bilbao". Journal of Conservation and Museum Studies, 7, 1 – 15.

Basualdo, C. (2003) "The unstable Institution". In: Filipovic, E., Van Hal, M., ØvstebØ, S. (Eds.) The Biennial Reader: an Anthology on Large-Scale Perennial Exhibitions of Contemporary Art. Bergen Kunsthall, 124 – 135.

Bathelt, H., Malmberg, A., Maskell, P. (2004) "Clusters and knowledge: local buzz, global pipelines and the processes of knowledge creation". Progress in Human Geography, 28 (1), 31 – 56.

Bathelt, H., Schuldt, N. (2005) "Between luminaries and meat grinders: international trade fairs as temporary clusters". Space: Spatial Aspects Concerning Economic Structures, 6, 1– 28.

Bathelt, H., Schuldt, N. (2008) "Temporary face-to-face contact and the ecologies of global and virtual buzz". Space: Spatial Aspects Concerning Economic Structures, 6 (4), 1 – 23. 81

Beaverstock, J. V., Richard, J.S., Taylor, P.J. (1999) "A roster of world cities". Cities 16 (6), 445 – 458.

Bianchini, F. (1993) "Remaking European cities: the role of cultural politics". In: Bianchini, F., Parkinson, M. (Eds.) Cultural Policy and Urban Regeneration: The West European Experience. Manchester and New York: Manchester University Press, 1 – 20.

Blau, J. (1989) The shape of culture. Cambridge: Cambridge University Press.

Bourdieu (1993) The field of cultural production. Polity, Cambridge.

Braudel, F. (1979) Les structures du quotidien: le possible et l’impossible. Paris: Armand Colin.

Bryan, J., Hill, M. M., Roberts, A. (2000) "Assessing the role of the arts and cultural industries in a local economy". Environment and Planning A, 32, 1391 – 1408.

Bydler, C. (2004) The Global Artworld Inc. On the Globalization of Contemporary Art. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.

Carrier, D. (2003) "Commentaries: New York Art, Pittsburgh Art, Art". Journal of Aesthetic Education, 37 (3), 99 - 104.

Cartier, C. (2008) "Hong Kong and the Production of Art in the Post/colonial City". China Information, 22 (2), 245 – 275.

Castells, M. (1989) The Informational City: Information Technology, Economic Restructuring, and the Urban-Regional Process. Oxford: Blackwell.

Castells, M. (1996) The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell.

Chandler, T. (1987) Four Thousand Years of Urban Growth: An Historical Census. New York: Edwin Mellon, Lewiston.

Chang, T. C. (2000) "Renaissance Revisited: Singapore as a ‘Global City for the Arts’". International Journal of Urban and Regional Research, 24 (4), 818 – 831.

Conference Board of Canada (2008) Valuing Culture: Measuring and Understanding Canada’s Creative Economy.
http://www.cscd.gov.bc.ca/arts_culture/docs/aug2008_conference_board_of…. 5/5/15.

Coslor, E., Ren, X. (2009) Mapping the Geography of the Global Art Market.
http://citation.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/3/0/7/…. 19/5/2015. 82

Coslor, E., Velthuis, O. (2012) "The financialization of art". In: Cetina, K. K., Preda, A. (Eds.) The Oxford Handbook of the Sociology of Finance. Oxford: Oxford University Press, 471 – 487.

Currid, E. (2007) "How art and culture happen in New York". Journal of the American Planning Association 73 (4), 454 – 467.

Currid, E., Connolly, J. (2008) "Patterns of knowledge: the geography of advanced services and the case of art and culture". Annals of the Association of American Geographers 98 (2), 414-434.

Davidson, M. C. (2007) "The Emirates of Abu Dhabi and Dubai: Contrasting Roles in the International System". Asian Affairs, 38 (1), 33-48.

Davidson, M. C. (2009) Abu Dhabi: Oil and Beyond: Power and Politics in the Gulf. Columbia University Press.

De Bont, M. (2014) Berlin: arm aber sexy?
http://www.projektraeume-berlin.net/wp-content/uploads/2014/09/Berlin_a…. 19/5/2015.

Delacour, H. and Leca, B. (2011) "A salon’s life: field-configuring event, power and contestation in a creative field". In: Moeran, B. and Strandgaard Pedersen, J. (Eds.) Negotiating Values in the Creative Industries: Fairs, Festivals and Competitive Events. Cambridge University Press, 73 – 93.

Deloitte (2014) Art & Finance Report 2014.
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/lu/Documents/financial-se…. 12/4/15.

Derudder, B. (2009) "Urban geography: world/global cities". In: Kitchin, R. & Thrift, N. (Eds.) (2009) International Encyclopedia of Human Geography. Amsterdam: Elsevier, 262-268.

Derudder, B., Taylor, P., Ni, P., De Vos, A., Hoyler, M., Hanssens, H., Bassens, D., Huang, J., Witlox, F., Shen, W., Yang, X. (2010) "Pathways of change: shifting connectivities in the world city network, 2000–2008". Urban Studies, 47, 1861–1877.

Economist, The (2008) Playing Favorites: Auction Houses.
http://www.economist.com/node/10657199. 23/3/2015.

Economist Intelligence Group (2012) Hot spots Benchmarking global city competitiveness.
http://www.citigroup.com/citi/citiforcities/pdfs/eiu_hotspots_2012.pdf. 15/4/15. 83

Entwistle, J., Rocamora, A. (2011) "Between art and commerce: London Fashion Week as trade fair and fashion spectacle". In: Moeran, B. and Strandgaard Pedersen, J. (Eds.) Negotiating Values in the Creative Industries: Fairs, Festivals and Competitive Events. Cambridge University Press, 249 – 269.

European Commission (2006) The Economy of Culture in Europe.
http://ec.europa.eu/culture/library/studies/cultural-economy_en.pdf. 7/4/2015.

Evans, G. (2003) "Hard-Branding the Cultural City – From Prado to Prada". International Journal of Urban and Regional Research, 27, 417-40.

Feld, A. L., O’Hare, M., Schuster, M.D. (1983) Patrons Despite Themselves: Taxpayers and Arts Policy. New York: New York University Press.

Filipovic, E., Van Hal, M., ØvstebØ, S. (Eds.) (2010) The Biennial Reader: an Anthology on Large-Scale Perennial Exhibitions of Contemporary Art. Bergen Kunsthall.

Fjell, L. (2007) "Contemporary festival: polyphony of voices and some new agents". Stud. ethnol. Croat., 19, 129-149.

Florida, R. (2002) "Bohemia and economic geography". Journal of Economic Geography, 2, 55-71.

Florida, R. (2012) Are the World's Leading Financial Centers Also Its Leaders in the Arts?
http://www.citylab.com/work/2012/10/are-worlds-leading-financial-center…. 9/4/2014.

Frank, A. G. (1998) ReORIENT: global economy in the Asian age. University of California Press, Berkeley.

Frey, B. S. (2000) Arts and Economics: Analysis & Cultural Policy. Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH.

Friedmann, J. (1986) "The world city hypothesis". Development and Change, 17, 69-83.

Friedmann, J. (1995) "Where we stand: a decade of world city research". In: Knox, P. L., Taylor, P.J. (Eds.) World Cities in a World-system. Cambridge: Cambridge University Press, 21-47.

Garcia, B. (2004) "Cultural Policy and Urban Regeneration in Western European Cities: Lessons from Experience, Prospects for the Future". Local Economy, 19 (4), 312- 326. 84

Gibson, C., Murphy, P., Wu, C. (2001) "Towards an Understanding of the Urban Cultural Economy: an Australian Perspective". In: Kim, W. B. (Ed.) The Culture and Economy of Cities in Pacific Asia. Korea Research Institute for Human Settlements, research report 2001-60.

Guardian, The (2014) Berlin's 'poor but sexy' appeal turning city into European Silicon Valley.
http://www.theguardian.com/business/2014/jan/03/berlin-poor-sexy-silico…. 9/5/2015.

Hae-Joang, C. (2005) "Reading the "Korean Wave" as a Sign of Global Shift". Korea Journal, 147 – 182.

Hall, P. (1998) Cities in civilization: Culture, Innovation and Urban Order. London: Weidenfield and Nicholson.

Hall, P. (2001) "Global city regions in the twenty-first century". In: Scott, A.J. (Ed.) Global City-Regions: Trends, Theory, Policy. Oxford: Oxford University Press, 59 - 70.

Harvey, D. (1989) Foreword in Zukin, S. (1989) Loft living: culture and capital in urban change. Century Hutchinson, London, 9 – 12.

Harvey, D. (1990) The Condition of Postmodernity. Cambridge: Blackwell Press.

Harvey, D. (1993) "From space to place and back again: reflections on the condition of

postmodernity". In: Bird, J., Curtis, B., Putnam, T., Robertson, G., Tickner, L. (Eds.) Mapping the future: local cultures, global change. London: Routledge.

Indecon (2009) Assessment of Economic Impact of the Arts in Ireland.
http://www.artscouncil.ie/Publications/All/Assessment-of-Economic-Impac…- Ireland_661310142/. 7/4/2015.

International Monetary Fund (2000) Offshore Financial Centers IMF Background Paper.
https://www.imf.org/external/np/mae/oshore/2000/eng/back.htm#II_A. 15/5/15.

Jacobs, J. (1961) The death and life of great American cities. New York: Random House.

Jacques, M. (2012) When China rules the world. Penguin Books: London.

Kaufmann, D., Léautier, F., Mastruzzi, M. (2005) "Governance and the City: An Empirical Exploration into Global Determinants of Urban Performance". World Bank Policy Research Working Paper 3712. The World Bank: Washington DC.

Kavolis, V. (1964) "Economic Correlates of Artistic Creativity". American Journal of Sociology, 70 (3), 332-341. 85

Kim, W. B. (Ed.) (2001) The Culture and Economy of Cities in Pacific Asia. Korea Research Institute for Human Settlements, research report 2001-60.

Klamer, A. (Ed.) (1996) The value of culture. On the relationship between economics and arts. Amsterdam University Press.

Kleiman, N.S., Keegan, R., Fischer, D., Gordon, M., Duitch, S., Kane, M. and Zook, K.B. (2002) The Creative Engine.
http://nycfuture.org/research/publications/the-creative-engine. 14/5/2014.

Kloosterman, R.C. and Skórska, M.J. (2012) Performing on the global stage: Exploring the Relationship between Finance and Arts in Global Cities.
http://www.lboro.ac.uk/gawc/rb/rb412.html. 26/3/2015.

Kong, L. (2000) "Introduction: Culture, economy, policy: trends and developments". Geoforum, 31, 385 – 390.

Kong, L., Chia-ho, C., Tsu-Lung, C. (2015) Arts, Culture and the Making of Global Cities: Creating New Urban Landscapes in Asia. Edward Elgar Publishing.

Lloyd, R. (2006) Neo-Bohemia: Art and Commerce in the Postindustrial City. New York: Routledge.

Markusen, A., Schrock, G. (2006) "The Artistic Dividend: Urban artistic specialization and economic development implications". Urban Studies 43 (10), 1661-1686.

Martin Prosperity Institute (2015) Global Economic Power Index.
http://www.citylab.com/work/2015/03/sorry-london-new-york-is-the-worlds…- powerful-city/386315/. 16/4/15.

Moeran, B. and Strandgaard Pedersen, J. (Eds.) (2011) Negotiating Values in the Creative Industries: Fairs, Festivals and Competitive Events. Cambridge University Press.

Molotch, H. (1996) "L.A. as design product: How art works in a regional economy". In: Scott, A. J., Soja, E. W. (Eds.) The city: Los Angeles and urban theory at the end of the twentieth century. Los Angeles: University of California Press, 252-273.

Mommaas, H. (2004) "Cultural clusters and the post-industrial city: towards the remapping of urban cultural policy". Urban Studies, 41 (3), 507- 532.

Montero, G. M. (2012) "Biennalization? What biennalization? The documentation of biennials and other recurrent exhibitions". Art Libraries Journal, 37 (1), 13-23. 86

National Governor’s Association (2009) Arts & The Economy: Using Art and Culture to Stimulate State Economic Development.
http://www.nga.org/files/live/sites/NGA/files/pdf/0901ARTSANDECONOMY.PDF. 9/4/2015.

Ng, M. K., Hills, P. (2003) "World cities or great cities? A comparative study of five Asian metropolises". Cities, 20 (3), 151 – 165.

Oliver, A.L., Montgomery, K. (2008) "Using field-configuring events for sense-making: cognitive network approach". Journal of Management Studies, 45 (6), 1147-1167.

Patel, K. K. (Ed.) (2013) The Cultural Politics of Europe: European Capitals of Culture and European Union since the 1980s. Routledge.

Plaza, B. (2000) "Guggenheim museum’s effectiveness to attract tourism". Annals of Tourism Research 27 (4), 1055-1058.

Ponzini, D. (2011) "Large scale development projects and star architecture in the absence of democratic politics: The case of Abu Dhabi, UAE". Cities, 28, 251–259.

Pratt, A. (2012) "The cultural economy and the global city". In: Derudder, B., Hoyler, M., Taylor, P.J., Witlox, F. (Eds.) International Handbook of Globalization and World Cities. Edward Elgar Publishing, 265-274.

Raco, M., Gilliam, K. (2012) "Geographies of abstraction, urban entrepreneurialism, and the production of new cultural spaces: the West Kowloon Cultural District, Hong Kong. Environment and Planning, 44 (6), 1425 – 1442.

Reed, H. C. (1981) The Preeminence of International Financial Centers. New York: Praeger.

Reid, D. (2013) "An American Vision of Federal Arts Subsidies: Why and How the U.S. Government Should Support Artistic Expression". Yale Journal of Law & the Humanities, 21 (2), 361 – 418.

Ren, X., Sun, M. (2012) "Artistic Urbanization: Creative Industries and Creative Control in Beijing". International Journal of Urban and Regional Research, 36 (3), 504 – 521.

Ruutu, K. (2010) New Cultural Art Centres in Moscow and St. Petersburg.
http://epub.lib.aalto.fi/pdf/wp/w478.pdf. 6/5/15. 87

Sasaki, M. (2001) "Tokyo and Kanazawa: Culture and Economy of Contemporary Japanese Cities". In: Kim, W. B. (Ed.) The Culture and Economy of Cities in Pacific Asia. Korea Research Institute for Human Settlements, research report 2001-60.

Sassen, S. (1991) The global city. Princeton University Press.

Sassen, S. (1999) "Global financial centers". Foreign Affairs 78 (1), 75-87.

Sassen, S. (2001) The global city: New York, London, Tokyo. Princeton University Press.

Sassen, S. (2002) "Locating cities on global circuits". Environment & Urbanization 14 (1), 13-30.

Scott, A.J. (2000) The cultural economy of cities. London: Sage.

Shin, K. (2012) "World cities in Asia". In: Babones, S.J, Chase-Dunn, C. (Eds.) Routledge Handbook of World-Systems analysis. Routledge, 258 – 259.

Stallabrass, J. (2004) Art Incorporated: the Story of Contemporary Art. Oxford University Press.

Stevenson, D. (2014) Cities of Culture: a Global Perspective. Routledge.

Storper, M. (2013) Keys to the City: how Economics, Institutions, Social Interactions, and Politics shape Development. Princeton University Press.

Tang, J. (2011) "Biennalization and its discontents". In: Moeran, B. and Strandgaard Pedersen, J. (Eds.) Negotiating Values in the Creative Industries: Fairs, Festivals and Competitive Events. Cambridge University Press, 73 – 93.

Taylor, M. C. (2011) "Financialization of Art". Capitalism and Society, 6 (2), Article 3.

Taylor, P.J., Pengfei, N., Derudder, B., Hoyler, M., Huang, J., Witlox, F. (Eds.) (2011) Global Urban Analysis: A Survey of Cities in Globalization. London: Earthscan.

Taylor, P. J. (2013) The Remarkable Legacy of Peter Hall’s (1966) The World Cities.
http://www.lboro.ac.uk/gawc/rb/rb423.html#ft0. 6/4/2015.

TEFAF (2014) The global art market with a focus on the US and China.
http://www.touchofclass.com.br/_main/exposicoes/tefaf/TEFAF%20Art%20Mar…. 23/3/2015.

Thompson, D. (2011) "Art fairs: the market as medium". In: Moeran, B. and Strandgaard Pedersen, J. (Eds.) Negotiating Values in the Creative Industries: Fairs, Festivals and Competitive Events. Cambridge University Press, 73 – 93. 88

United Nations (2010) Creative economy report 2010.
http://unctad.org/es/Docs/ditctab20103_en.pdf. 30/4/2014.

United Nations (2013) Creative Economy Report: Widening Local Development Pathways. http://www.unesco.org/culture/pdf/creative-economy-report-2013.pdf. 13/4/15.

WCCR (2013) World Cities Culture Report.
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/WCCR2013.pdf. 11/4/15.

While, A. (2003) "Locating art worlds: London and the making of Young British Art". Area, 35 (3), 251 – 263.

Wu, W. (2001) "Rejuvenating a Cosmopolitan Culture: Globalization and Shanghai’s Cultural Strategies". In: Kim, W. B. (Ed.) The Culture and Economy of Cities in Pacific Asia. Korea Research Institute for Human Settlements, research report 2001-60.

Yeoh, B. (2005) "The global cultural city? Spatial Imagineering and politics in the (multi)cultural marketplaces of south-east Asia". Urban Studies, 42 (5/6), 945 – 958.

Yeoman, I., Robertson, M., Ali-Knight, J., Drummond, S., McMahon-Beattie, U. (Eds.) (2004) Festivals and Events Management: An International Arts and Culture Perspective. Amsterdam: Butterworth-Heinemann.

Yogev, T., Grund, T. (2012) "Network dynamics and Market Structure: The Case of Art Fairs". Sociological Focus, 45 (1), 23-40.

Yusuf, S., Wu, W. (2002) "Pathways to a world city: Shanghai rising in an era of globalization". Urban Studies, 39 (7), 1213 – 1240.

Zukin, S. (1989) Loft Living: Culture and Capital in Urban Change. New Brunswick: Rutgers University Press.

Z/Yen Group (2014) The global financial centers index 16.
http://www.longfinance.net/programmes/fcf/910.html. 23/3/2015.

Download scriptie (2.83 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2015