Media en peers: seksuele partners of blijvende relatie? Het moderatie-effect van peernormen op het verband tussen seksualiserend mediagebruik en seksuele attitudes bij adolescenten

Gaëlle
Ouvrein

MEDIA EN VRIENDEN: SEKSUELE PARTNERS OF BLIJVENDE RELATIE?

De wisselwerking van media en vrienden op seksuele attitudes bij jongeren

Geregeld wordt er gesproken over de ‘seksualiseringstrend’ bij de jeugd. Seks met meerdere partners, schaamteloze vriendengesprekken over intieme ervaringen en de wens om liever model te worden dan advocaat, zijn niet meer enkel de hoogtepunten uit het leven van tv-sterren. Steeds meer lijken deze gedragingen ook deel uit te maken van het zorgeloze, seksueel avontuurlijk leven van de huidige jeugd. De media wordt geregeld met de vinger gewezen, medeverantwoordelijk zijn echter ook de vrienden. Maar wat gebeurt er indien deze beide sturende krachten in een wisselwerking treden met elkaar? Kunnen vriendennormen het media-effect overtreffen?

Seksualisering
De digitale generatie spendeert een grote hoeveelheid tijd aan de consumptie van massamedia. Via deze weg worden zij weliswaar gebombardeerd met seksuele verwijzingen. Seksualiteit is uitgegroeid tot een van de basisingrediënten van een aantrekkelijk en succesvol televisieprogramma,1 muziekclip,2 tijdschrift3 of videogame.4  De frequentie van deze seksuele afbeeldingen kent een stijgende trend overheen de jaren. Sommige cijfers hebben het over een verdriedubbeling van de seksuele toespelingen sinds 2000.5 Het totaalpakket aan seksuele media-informatie gaat bovendien erg ruim. Zo leren jongeren bijvoorbeeld dat het voor jongens geen probleem is om meerdere seksuele partners te hebben, terwijl dit voor meisjes negatief bestempeld wordt, een fenomeen bekend als de ‘dubbele standaard’.6 Tienermagazines leren hoe meisjes hun ondergeschikte rollen het best kunnen vervullen door hen te overstelpen met informatie over schoonheid, mode en diëten zodat zij hun uiterlijk kunnen perfectioneren.7 De adolescentie is een belangrijke periode voor de (seksuele) identiteitsontwikkeling. Bijgevolg is dergelijke informatie bijzonder welkom en wordt deze gebruikt als richtlijn voor volwassen seksualiteit.1

Meisjes die regelmatig naar meisjessoaps zoals Sex and the City kijken bijvoorbeeld, leren dat vrouwen seksobjecten zijn en dat hun waarde voornamelijk afhangt van hun seksuele aantrekkelijkheid.8  Hoewel het Vlaamse media-aanbod slechts seksueel tintelend genoemd kan worden in vergelijking met het Amerikaanse spectrum, blijkt ook in Vlaamse context sprake te zijn van een seksualiserend media-effect. Het lezen van tienerbladen, het verslaafd zijn aan muziekkanalen of het kijken naar modellenprogramma’s dragen er allen toe bij dat jongeren een grotere seksuele acceptatie vertonen. Zo vinden deze jongeren onder andere dat seks zonder liefde geen probleem is. Daarenboven vertonen zij tekenen van zelf-objectivering: ze schenken meer aandacht aan de geïdealiseerde modellenlichamen en vinden uiterlijk voorkomen belangrijker dan jongeren die zelden dergelijke programma’s bekijken.

Deze zelf-objectivering mondt niet zelden uit in psychologische problemen zoals lichamelijke ontevredenheid,9 eetstoornissen, depressie en verminderd zelfvertrouwen.7  Daarenboven voeren zij een innerlijke strijd met heel wat negatieve gevoelens waaronder angst, schaamte of zelfs afgunst.10 Dit alles kan vervolgens een obstakel betekenen voor de persoonlijke en academische ontwikkeling.11  Dergelijke gevolgen kunnen behoorlijk ingrijpend zijn in het huidig en toekomstig leven van tieners. Men hoort zich terecht de vraag te stellen welke factoren er, naast de media, aan de basis liggen van deze seks en lichamelijk georiënteerde wereld waarin de jeugd lijkt te vertoeven?

Seksuele opvoeding
Dat de media haar (vierde) macht laat gelden bij het tot stand brengen van dit geïdealiseerde plaatje valt moeilijk te ontkennen. Het aanduiden als hoofdverantwoordelijke lijkt echter nogal kort door de bocht. Ligt de seksuele en relationele opvoeding van tieners niet in eerste instantie in de handen van de ouders? Ja in theorie, nee in de praktijk, want net daar knelt het schoentje. Ironisch genoeg leven we in een wereld die doordrongen is met seksuele toespelingen. Praktisch elk magazine, tv-programma en muziekclip slaat geld uit dit thema, maar een educatief ouder-adolescent gesprek over seksualiteit is nog steeds een no-go. Indien deze volgens sommige ouders weliswaar, dan toch plaats vinden, verlopen ze stroef en oncomfortabel.12 Deze ongemakken dragen ertoe bij dat jongeren op zoek gaan naar andere seksuele informatiebronnen, waaronder de media, maar ook hun vrienden.13

Vriendschappelijke conversaties over seksualiteit worden vaak gekenmerkt door een open geest en humoristische toon14 en blijken bijgevolg niet zonder risico te zijn.15 De ene vriend schept op over zijn vroegtijdige relationele of seksuele ervaring waarop de anderen op zoek gaan naar nog straffere verhalen. Op die manier ontstaat de kans dat zij onder indirecte druk van de vriendengroep stappen ondernemen waar ze nog niet klaar voor zijn.16 Voor Vlaamse jongeren behoort seksualiteit echter zelden tot de favoriete gespreksonderwerpen voor de leeftijd van 16 jaar, waardoor de expliciete tekenen van de seksualiseringstrend dan nog beperkt blijven.

De wisselwerking van vrienden en media
Zoals reeds werd aangehaald spelen zowel de media als de vrienden een rol in de seksuele ontplooiing. In de realiteit verloopt deze ontwikkeling echter niet enkel via de media, of enkel via de vrienden, maar treden beiden in een wisselwerking. De volgende stap in de kennis over dit seksualiseringsfenomeen betreft dus de impact van vriendennormen op het gekende media-effect: Kan de ingesteldheid van de vriendengroep het media-effect in positieve of negatieve zin veranderen?

De combinatie van een open seksuele geest in de vriendengroep en een hoge seksualiserende mediaconsumptie zou een dubbel effect kunnen genereren. Vrienden die elkaar beschermen op seksueel vlak of het thema liever links laten liggen daarentegen zouden een soort bufferfunctie kunnen vervullen en het media-effect teniet doen. Opmerkelijk genoeg blijkt de tweede belangrijkste verantwoordelijkheid echter niet bij de vrienden te liggen, want zij lijken het media-effect niet te kunnen veranderen, noch positief, noch negatief. Concreet betekent dit dat de bijdrage van de vriendengroep kleiner blijft dan die van de ‘almachtige’ media. Opnieuw moet er echter gewezen worden op het belang van leeftijd. De interesse voor dergelijk thema stijgt met de leeftijd, zo ook de vriendschappelijke uitwisselingen hierover. Het lijkt dan ook plausibel dat op oudere leeftijd de vriendennormen wél tegen het media-effect kunnen opboksen. Al blijft dit op vandaag slechts een speculatie.

Of media en vrienden een langdurige relatie onderhouden of louter seksuele partners vormen, blijft dus grotendeels onbeantwoord, maar zoals met alles het geval is, is een goed evenwicht tussen de positieve en negatieve aspecten het begin van een goede gezondheid, ook op seksueel vlak. Laten we dan ‘media en ouders: seksuele partners of blijvende relatie’, maar eens proberen?

Referenties

1 COPE-FARRAR, K.M. en KUNKEL, D., “Sexual Messages in Teens’ Favorite Prime-Time Television Programs” in BROWN, J.D., STEELE, J.R. en WALSH-CHILDERS K. (Reds.), Sexual Teens, Sexual Media. Investigating Media’s Influence on Adolescent Sexuality, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 2002, 59-78.

2 PADRUN, C.J. en MCKEE, K.B., “Strange Bedfellows. Symbols of Religion and Sexuality on MTV” in Youth & Society, 26, (1995), 4, pp. 438-449.

3 OPPLIGER, P.A., Girls gone Skank: The Sexualization of Girls In American Culture, North Carolina, McFarland & Company, Inc., Publishers, 2008.

4 DOWNS, E. en SMITH, S.L., “Keeping Abreast of Hypersexuality: A Video Game Character Content Analysis” in Sex Roles, 62, (2010), pp. 721-733.

5 GRAFF, K.A., MURNEN, S.K. en KRAUSE, A.K., “Low-Cut Shirts and High-Heeled Shoes: Increased Sexualization Across Time in Magazine Depictions of Girls” in Sex Roles, 69, (2013), pp. 571-582.

6 KIM,  J.L., SORSOLI, C.L., COLLINS, K., ZYLBERGOLD, B.A., SCHOOLER, D. en TOLMAN, D.L., “From sex to sexuality: Exposing the heterosexual script on primetime network television” in Journal of Sex Research, 44, (2007), 2, pp. 145-157.

7 AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, Task Force on the Sexualization of girls, in Report of the APA Task Force on the Sexualization of girls, 2007. (25.10.2014, APA Task force on Sexualization of girls: http://www.psych.yorku.ca/leeat/3480/documents/SexualizationofWomentasktforce.pdf).

8 STRAHAN, E.J., LAFRANCE, A., WILSON, A., ETHIER, N., SPENCER, S.J. en ZANNA, M.P., “Victoria’s Dirty Secret: How Sociocultural Norms Influence Adolescent Girls and Women” in Personality and Social Psychology Bulletin, 34, (2008), pp. 288-301.

9 WARD, L.M. en FRIEDMAN, K., “Using TV as a Guide: Associations Between Television Viewing and Adolescents’ Sexual Attitudes and Behavior” in Journal of Research on Adolescence, 16, (2006), 1, pp. 133-156.

10 FREDERICKSON, B.L. en ROBERTS, T.A., “Objectification Theory. Toward Understanding Women’s Lived Experiences and Mental Health Risks” in Psychology of Women Quarterly, 21, (1997), pp. 173-206.

11 CHOATE, L. en CURRY, J.R., “Addressing the Sexualization of Girls Through Comprehensive Programs, Advocacy, and Systematic Change: Implications for Professional School Counselors” in Professional School Counseling, 12, (2009), 3, pp. 213-222.

12 ROZEMA, H.J., “Defensive Communication Climate as a Barrier to Sex Education in the Home” in Family Relations, 3, (1986),4, pp. 531-537.

13 EPSTEIN, M. en WARD, L.M., “ “Always Use Protection”: Communication Boys Receive About Sex From Parents, Peers, and the Media” in J Youth Adolescence, 37, (2008), pp. 113-126.

14 PAXTON, S.J., SCHUTZ, H.K., WERTHEIM, E.H. en MUIR, S.L., “Friendship Clique and Peer Influences on Body Image Concerns, Dietary Restraint, Extreme Weight-Loss Behaviors, and Binge Eating in Adolescent Girls” in Journal of Abnormal Psychology, 108, (1999), 2, pp. 255-266.

15 HARPER, G.W., GANNON, C., WATSON, S.E., CATANIA, J.A. en DOLCINI, M.M., “The Role of Close Friends in African American Adolescents’ Dating and Sexual Behavior” in The Journal of Sex Research, 41, (2004), 4, pp. 351-362.

16 UPADHYAY, U.D. en HINDIN, M.J., “Do Perceptions of Friends’ Behaviors Affect Age at First Sex? Evidence from Cebu, Philippines” in Journal of Adolescent Health, 39, (2006), pp. 570-577.

 

Bibliografie

American Psychological Association. Task Force on the sexualization of girls (2007), Report of the APA Task Force on the Sexualization of girls. [25.10.2014, APA Task force on Sexualization of girls: http://www.psych.yorku.ca/leeat/3480/documents/SexualizationofWomentasktforce.pdf].

Andsager, J.L. (1999). Contradictions in the Country: Rituals of Sexual Subordinations and Strength in Music Video. In M.G. Carstarphen, & S.C. Zavoina (Reds.), Sexual Rhetoric. Media Perspective on Sexuality, Gender, and Identity (pp. 225-237). Westport: Greenwood Press.

Arnett, J.J. (2000). Emerging Adulthood: A theory of Development From the Late Teens Through the Twenties. American Psychologist, 55(5), pp. 469-480.

Arnett, J.J. (2002). The Sounds of Sex: Sex in Teens’ Music and Music Videos. In J.D. Brown, J.R. Steele, & K. Walsh-Childers (Reds.), Sexual Teens, Sexual Media. Investigating Media’s Influence on Adolescent Sexuality (pp. 253-264). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

Attenborough, F.T. (2011). Complicating the sexualizaton thesis: The media, gender and ‘sci-candy’. Discourses & Society, 22(6), pp. 659-676.

Aubrey, J. S. (2006a). Effects of sexually objectifying media on self-objectification and body surveillance in undergraduates: Results of two-year panel study. Journal of Communication, 56, pp. 1–21.

Bandura, A. (2001). Social Cognitive Theory of Mass Communication. Media Psychology, 3, pp. 265-299.

Becket, M.K., Elliot, M.N., Martino, S., Kanouse, D.E., Corona, R., Klein, D.J., & Schuster, M.A. (2009). Timing of Parent and Child Communication About Sexuality Relative to Children’s Sexual Behaviors. Pediatrics, 125, pp. 34-43.

Behm-Morawitz, E., & Mastro, D. (2009). The Effects of the Sexualization of Female Video Game Characters on Gender Stereotyping and Female Self-Concept. Sex Roles, 61, pp. 808-823.

Berndt, T.J. (1982). The Features and Effects of Friendship in Early Adolescence. Child Development, 53(6), pp. 1447-1460.

Billiet, J. (2011). De gestandaardiseerde vragenlijst. In J. Billiet, & H. Weage (Reds.), Een samenleving onderzocht: Methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. (pp. 223-284). Berchem: De Boeck.

Bleakley, A., Hennessy, M., Fishbein, M., & Jordan, A. (2008). It Works Both Ways: The Relationship Between Exposure to Sexual Content in the Media and Adolescent Sexual Behavior. Media Psychology, 11, pp. 443-461.

Bleakley, A., Hennessy, M., Fishbein, M., & Jordan, A. (2009). How Sources of Sexual Information Relate to Adolescents’ Beliefs About Sex. American Journal of Health Behavior, 33(1), pp. 37-48.

Boislard, M., & Poulin, P.F. (2011). Individual, familial, friends-related and contextual predictors of early sexual intercourse. Journal of Adolescence, 34, pp. 289-300.

Bradburn, N., & Sudman, S. (1979). Improving interview method and questionnaire design. (pp. 163-174.). San Francisco : Jossey-Bass.

Braun-Courville, D.K., & Rojas, M. (2009). Exposure to Sexually Explicit Web Sites and Adolescent Sexual Attitudes and Behaviors. Journal of Adolescent Health, 45, pp. 156-162.

Brener, N.D., Eaton, D.K., Kann, L., Grunbaum, J.A., Gross, L.A., Kyle, T.M., & Ross, J.G. (2006). The association of survey setting and mode with self-reported health risk behaviors among high school students. Public Opinion Quarterly, 70, pp. 354-374.

Brown, J.D., L’Engle, K.L., Padrun, C.J., Guo, G., Kenneavy, K., & Jackson, C. (2006). Sexy Media Matter: Exposure to Sexual Content in Music, Movies, Television, and Magazines Predicts Black and White Adolescents’ Sexual Behavior. Pediatrics, 117(4), pp. 1018-1027.

Brown, J.D., Halpern, C.T., & L’Engle, K. L. (2005). Mass media as a sexual super peer for early maturing girls. Journal of Adolescent Health, 36, pp. 420-427.

Brown, J.D., Walsh-Childers, K., & Waszak, C.S. (1990). Television and Adolescent Sexuality. Journal of Adolescent Health Care, 11, pp. 62-70.

Brown, J.D., White, A.B., & Nikopoulou, L. (1993). Disinterest, Intrigue, Resistance: Early Adolescent Girls’ Use of Sexual Media Content. In B.S. Greenberg, J.D. Brown, & N.L. Buerkel-Rothfuss (Reds.), Media, Sex and the Adolescent (pp.177-195). New York: Hampton Press, Inc.

Buhrmeester, D. (1990). Intimacy of Friendship, Interpersonal Competence, and Adjustment during Preadolescence and Adolescence. Child Development, 61(4), pp. 1101-1111.

Busse, P., Fishbein, M., Bleakley, A., & Hennessy, M. (2010). The Role of Communication With Friends in Sexual Initiation. Communication Research, 37(2), pp. 239-255.

Chia, S.C., & Lee W. (2008). Pluralistic ignorance about sex: the direct and indirect effects of media consumption on college students’ misperception of sex-related peer norms. International Journal of Public Opinion Research, 20(1), pp. 52-73.

Choate, L., & Curry, J.R. (2009). Addressing the Sexualization of Girls Through Comprehensive Programs, Advocacy, and Systematic Change: Implications for Professional School Counselors. Professional School Counseling, 12(3), pp. 213-222.

Clawson, C.L., & Reese-Weber, M. (2003). The Amount and Timing of Parent-Adolescent Sexual Communication as Predictors of Late Adolescent Sexual Risk-Taking Behaviors. The Journal of Sex Research, 40(3), pp. 256-265.

Connolly, J., Furman, W., & Konarski, R. (2000). The Role of Peers in the Emergence of Heterosexual Romantic Relationships in Adolescence. Child Development, 71(5), pp. 1395-1408.

Cook, D.T., & Kaiser, S.B. (2004). Betwixt and Be Tween: Age Ambiguity and the Sexualization of the Female Consuming Subject. Journal of Consumer Culture, 4(2), pp. 203-227.

Cope-Farrar, K.M., & Kunkel, D. (2002). Sexual Messages in Teens’ Favorite Prime-Time Television Programs. In J.D. Brown, J.R. Steele, & K. Walsh-Childers (Reds.), Sexual Teens, Sexual Media. Investigating Media’s Influence on Adolescent Sexuality (pp. 59-78). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

Coplan, R.J., & Arbeau, K.A. (2009). Peer Interactions and Play in Early Childhood. In K.H. Rubin, W.M. Bukowski & B. Laursen (Reds.), Handbook of Peer Interactions, Relationships, and Groups. (pp. 143-161). New York: the Guilford Press.

Coy, M. (2009). Milkshakes, Lady Lumps and Growing Up to Want Boobies: How the Sexualisation of Popular Culture Limits Girls’ Horizons. Child Abuse Review, 18, pp. 372-383.

Coy, M., & Garner, M. (2010). Glamour modelling and the marketing of self-sexualization: Critical reflections. International Journal of Cultural Studies, 13(6), pp. 657-675.

De Vries, D.A., & Peter, J. (2013). Women on display: The effect of portraying the self online on women’s self-objectification. Computers in Human Behavior, 29, pp. 1483-1489.

DeVore, E.R., & Ginsburg, K.R. (2005). The protective effects of good parenting on adolescents. Current Opinion in Pediatrics, 17, pp. 460-465.

Diclemente, R.J. (1991). Predictors of HIV-Preventive Sexual Behavior in a High-Risk Adolescent Population: The Influence of Perceived Peer Norms and Sexual Communication on Incarcerated Adolescents’ Consist Use of Condoms. Journal of Adolescent Health, 12, pp. 385-390.

Dilorio, C., Kelley, M., & Hockenberry-Eaton, M. (1999). Communication About Sexual Issues: Mothers, Fathers, and Friends. Journal of Adolescent health, 24, pp. 181-189.

Downs, E., & Smith, S.L. (2010). Keeping Abreast of Hypersexuality: A Video Game Character Content Analysis. Sex Roles, 62, pp. 721-733.

Duits, L., & van Zoonen, L. (2011). Coming to terms with sexualizaton. European Journal of Cultural Studies, 14(5), pp. 491-506.

Durham, M.G. (2009). The Lolita Effect. New York: The Overlook Press.

Eisenberg, M.E., Sieving, R.E., Bearinger, L.H., Swain, C. & Resnick, M.D. (2006). Parents’ communication with adolescents about sexual behavior: A missed opportunity for prevention? J Youth Adolescence, 35, pp. 893–902.

Eggermont, S. (2004). Television Viewing, Perceived Similarity, and Adolescents’ Expectations of Romantic Partner. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 48(2), pp. 244-265.

Epstein, M., & Ward, L.M. (2008). “Always Use Protection”: Communication Boys Receive About Sex From Parents, Peers, and the Media. J Youth Adolescence, 37, pp. 113-126.

Evans, E.D., Rutberg, J., Sather, C., & Turner, C. (1991). Content analysis of contemporary teen magazines for adolescent females. Youth and Society, 23(1), pp. 99-120.

Eyal, K., Kunkel, D., Biely, E.N., & Finnerty, K.L. (2007). Sexual Socialization Messages on Television Programs Most Popular Among Teens. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 51(2), pp. 316-336.

Fendrich, M., & Johson, T.P. (2001). Examining prevalence differences in three national surveys of youth: Impact of consent procedures, mode, and editing rules. Journal of Drug Issues, 31(3), pp. 615-642.

Festinger, L. (1954). A Theory of Social Comparison Processes. Human Relations, 7, pp. 117-140.

Field, A. (2013). Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics. London: SAGE Publications Ltd.

Fisher, D.A., Douglas, D.L., Grube, J.W., & Gruber, E.L. (2007). Gay, Lesbian, and Bisexual Content on Television: A Quantitative Analysis Across Two Seasons. Journal of Homosexuality, 52(3-4), pp. 167-188.

Frederickson, B.L., & Roberts, T.A. (1997). Objectification Theory. Toward Understanding Women’s Lived Experiences and Mental Health Risks, Psychology of Women Quarterly, 21, pp. 173-206.

Furman, W., & Burhmeister, D. (2009). The network of Relationships Inventory: Behavioral Systems Version. International Journal of Behavioral Development, 33(5), pp. 470-478.

Furman, W., & Collins, W.A. (2009). Adolescent Romantic Relationships and Experiences. In K.H. Rubin, W.M. Bukowski, B. & Laursen (Reds.), Handbook of Peer Interactions, Relationships, and Groups (pp. 341-360). New York: the Guilford Press.

Galambos, N.L., Petersen, A.C., Richards, M., & Gitelson, I.B. (1985). The Attitudes Toward Women Scale for Adolescents (AWSA): A Study of Reliability and Validity. Sex Roles, 13(5/6), pp. 343-356.

Gibbons, J.L., Brusi-Figueroa, R., & Fisher, S.L. (1997). Gender-Related Ideals of Puerto Rican Adolescents: Gender and School Context. Journal of Early Adolescence, 17(4), pp. 349-370.

Gill, R. (2012). Media, Empowerment and the ‘Sexualization of Culture’ Debates. Sex Roles, 66, pp. 736-745.

Glick, P., Larsen, S., Johnson, C., & Branstiter, H. (2005). Evaluations of sexy women in low- and high-status jobs. Psychology of Women Quarterly, 29, pp. 389-395.

Goodin, S.M., Van Denburg, A., Murnen, S.K., & Smolak, L. (2011). “Putting on” Sexiness: A Content Analysis of the Presence of Sexualizing Characteristics in Girls’ Clothing. Sex Roles, 65, pp. 1-12.

Graff, K.A., Murnen, S.K., & Krause, A.K. (2013). Low-Cut Shirts and High-Heeled Shoes: Increased Sexualization Across Time in Magazine Depictions of Girls. Sex Roles, 69, pp. 571-582.

Greenberg, B.S., Linsangan, R., & Soderman, A. (1993). Adolescents’ Reactions to Television Sex. In B.S. Greenberg, J.D. Brown, & N.L. Buerkel-Rothfuss (Reds.), Media, Sex and the Adolescent (pp.196-224). New York: Hampton Press, Inc.

Greenberg, B.S., Stanley, C., Siemicki, M., Heeter, C., Soderman, A., & Linsangan, R. (1993). Sex Content on Soaps and Prime-time Television Series Most Viewed by Adolescents. In B.S. Greenberg, J.D. Brown, & N.L. Buerkel-Rothfuss (Reds.), Media, Sex and the Adolescent (pp.29-44). New York: Hampton Press, Inc.

Halliwell, E., & Dittmar, H. (2005). The role of self-improvement and self-evaluation motives in social comparisons with idealized female bodies in the media. Body Image, 2, pp. 249-261.

Harper, G.W., Gannon, C., Watson, S.E., Catania, J.A., & Dolcini, M.M. (2004). The Role of Close Friends in African American Adolescents’ Dating and Sexual Behavior. The Journal of Sex Research, 41(4), pp. 351-362.

Hendrick, S., & Hendrick, C. (1987). Multidimensionality of Sexual Attitudes. The Journal of Sex Research, 23(4), pp. 502-526.

Hinde, R.A., Titmus, G., Easton D., & Tamplin, A. (1985). Incidence of “Friendship” and Behavior toward Strong Associates versus Nonassociates in Preschoolers. Child Development, 56(1), pp. 234-245.

Hockenberry-Eaton, M., Richman, M.J., Dilorio, C., Rivero, R., & Maibach, E. (1996). Mother and Adolescent knowledge of sexual development: the effects of gender, age, and sexual experience. Adolescence, 31(121), pp. 35-47.

Hoyer,W.D., MacInnis, D.J., & Pieters, R. (2013). Consumer Behavior (6th ed., int.ed.). South-Western, Cengage Learning.

Hunter, F.T., & Youniss, J. (1982). Changes in Functions of Three Relations During Adolescence. Developmental Psychology, 18(6), pp. 806-811.

Kim, J.L., Sorsoli, C.L., Collins, K., Zylbergold, B.A., Schooler, D., & Tolman, D.L. (2007). From sex to sexuality: Exposing the heterosexual script on primetime network television. Journal of Sex Research, 44(2), pp. 145-157.

King, B.M., & Lorusso, J. (1997). Discussions in the Home About Sex: Different Recollections by Parents and Children. Journal of Sex & Marital Therapy, 23(1), pp. 52-60.

Kinsman, S.B., Romer, D., Furstenberg, F.F., & Schwarz, D.F. (1998). Early Sexual Initiation: The Role of Peer Norms. Pediatrics, 102, pp. 1185-1192.

Kovacs, D.M., Parker, J.G., & Hoffman, L.W. (1996). Behavioral, Affective, and Social Correlates of Involvement in Cross-Sex Friendship in Elementary School. Child Development, 67(5), pp. 2269-2286.

Krämer, N.C., & Winter, S. (2008). The Relationship of Self-Esteem, Extraversion, Self-Efficacy, and Self-Presentations Within Social Networking Sites. Journal of Media Psychology, 20(3), pp. 106-116.

L’Engle, K.L., Brown, J.D., & Kenneavy, K. (2006). The mass media are an important context for adolescents’ sexual behavior. Journal of Adolescent Health, 38, pp. 186-192.

Lambiase, J.J., Reichert, T., Morgan, S.E., Carstarphen, M.G., Zavoina, S.C., & Callister, M. (1999). Gendered Bodies Still Thrive in (Post)modern Magazineland. In M.G. Carstarphen, & S.C. Zavoina (Reds.), Sexual Rhetoric. Media Perspective on Sexuality, Gender, and Identity (pp. 149-158). Westport: Greenwood Press.

Lammers, C., Ireland, M., Resnick, M., & Blum, R. (2000). Influences on Adolescents’ Decision to Postpone Onset of Sexual Intercourse: A Survival Analysis of Virginity Among Youths Aged 13 to 18 Years. Journal of Adolescent Health, 26, pp. 42-48.

Landor, A., Simons, L.G., Simons, R.L., Brody, G.H., & Gibbons, F.X. (2011). The Role of Religiosity in the Relationship Between Parents, Peers, and Adolescent Risky Sexual Behavior. J Youth Adolescence, 40, pp. 296-309.

Leaper, C., & Anderson, K.J. (1997). Gender Development and Heterosexual Romantic Relationships During Adolescence. New Directions for Child Development, 78, pp. 85-103.

Lefkowitz, E.S., Boone, T.L., & Shearer, C.L. (2004). Communication With Best Friends About Sex-Related Topics During Emerging Adulthood. Journal of Youth and Adolescence, 33(4), pp. 339-351.

Lehr, S.T., Dilorio, C., Dudley, W.N., & Lipana, J.A. (2000). The Relationship Between Parent-Adolescent Communication and Safer Sex Behaviors in College Students. Journal of Family Nursing, 6, pp. 180-196.

Lempers, J.D., & Clark-Lempers, D.S. (1992). Young, Middle, and Late Adolescents’ Comparisons of the Functional Importance of Five Significant Relationships. Journal of Youth and Adolescence, 21(1), pp. 53-96.

Lempers, J.D., & Clark-Lempers, D.S. (1993). A Functional Comparison of Same-Sex and Opposites-Sex Friendships during Adolescence. Journal of Adolescent Research, 8(1), pp. 89-108.

Lerum, K., & Dworkin, S.L. (2009b). Toward an Interdisciplinary Dialogue on Youth, Sexualization, and Health. Journal of Sex Research, 46(4), pp. 271-273.

Lin, C.A. (1997). Beefcake Versus Cheesecake in the 1990s: Sexist Portrayals of Both Genders in Television Commercials. The Howard Journal of Communications, 8, pp. 237-249.

Lindberg, S.M., Grabe, S. & Hyde, J.S. (2007). Gender, Puberal Development, and Peer Sexual Harassment Predict Objectified Body Consciousness in Early Adolescence. Journal of Research on Adolescence, 17(4), pp. 723-742.

Linder, K. (2004). Images of Women in General Interest and Fashion Magazine Advertisements from 1955 to 2002. Sex Roles, 51(7/8), pp. 409-421.

Lottes, I.L., & Kuriloff, P.J. (1998). Sexual Socialization Instrument. In T.D. Fisher, Davis, C.M., Yarber, W.L., & Davis, S.L. (Reds.), Handbook of sexuality-related measures. (3nd ed., pp. 507-509). New York: Routledge.

Luther, C.A., Lepre, C.R., & Clark, N. (2012). Diversity in U.S. Mass Media. Malden. MA: Blackwell Publishin Ltd.

Lyons, H., Giordano, P.C., Manning, W.D., & Longmore, M.A. (2011). Identity, Peer Relationships, and Adolescent Girls’ Sexual Behavior: An Exploration of the Contemporary Double Standard. Journal of Sex Research, 48(5), pp. 437-449.

Maïano, C., Morin, A.J.S., Monthuy-Blanc, J., & Garbarino, J.M. (2010). Construct Validity of the Fear of Negative Appearance Evaluation Scale in a Community Sample of French Adolescents. European Journal of Psychological Assessment, 26(1), pp. 19-27.

Martin, L.C., & Nagao, D.H. (1989). Some Effects of Computerized Interviewing on Job Applicant Responses. Journal of Applied Psychology, 74(1), pp. 72-80.

Martino, S.C., Collins, R.L., Elliott, M.N., Kanouse, D.E., & Berry, S.H. (2009). It’s Better on TV: Does Television Set Teenagers Up for Regret Following Sexual Initiation? Perspectives on Sexual and Reproductive health, 41(2), pp. 92-100.

McCormick, N.B. (2010). Sexual scripts: social and therapeutic implications. Sexual and Relationship therapy, 25(1), pp. 96-120.

McKinley, N.M. (1999). Women and Objectified Body Consciousness Mothers’ and Daughters’ Body Experience in Cultural, Developmental, and Familial Context. Developmental Psychology, 35(3), pp. 760-769.

Miller, B.C., Norton, M.C., Curtis, T., Hill, E.J., Schvaneveldt, P., & Young, M.H. (1997). The Timing of Sexual Intercourse among Adolescents: Family, Peer, and Other Antecedents. Youth & Society, 29(1), pp. 54-83.

Muehlenhard, C.L., & Quackenbush, D.M. (1998). Sexual Double Standard Scale. In T.D. Fisher, Davis, C.M., Yarber, W.L., & Davis, S.L. (Reds.), Handbook of sexuality-related measures. (3nd ed., pp. 199-201). New York: Routledge.

Murnen, S.K., & Byrne, D. (1991). Hyperfeminity : Measurement and Initial Validation of the Construct. The Journal of Sex Research, 28(3), pp. 479-489.

Murnen, S.K., Smolak, L., Mills, J.A., & Good, L. (2003). Thin, Sexy Women and Strong, Muscular Men: Grade-School Children’s Responses to Objectified Images of Women and Men. Sex Roles, 49(9-10), pp. 427-437.

Nolin, M.J., & Petersen, K.K. (1992). Gender Differences in Parent-Child Communication about Sexuality: An Exploratory Study. Journal of Adolescent Research, 7, pp. 59-79.

Noll, M., & Fredrickson, B.L. (1998). A Mediational Model Linking Self-Objectification, Body Shame, and Disordered Eating. Psychology of Women Quarterly, 22, pp. 623-636.

O’Donnell, L., Myint-U, A., O’Donnell, C.R., & Stueve, A. (2003). Long-Term Influence of Sexual Norms and Attitudes on Timing of Sexual Initiation Among Urban Minority Youth. The Journal of School Health, 73(2), pp. 68-75.

O’Sullivan, L.F., & Brooks-Gunn, J. (2005). The timing of changes in girls’ sexual cognitions and behaviors in early adolescence: a prospective; cohort study. Journal of Adolescent Health, 37, pp. 211-219.

Oppliger, P.A. (2008). Girls gone Skank: The Sexualization of Girls In American Culture. North Carolina: McFarland & Company, Inc., Publishers.

Padrun, C.J., & McKee, K.B. (1995). Strange Bedfellows. Symbols of Religion and Sexuality on MTV. Youth & Society, 26(4), pp. 438-449.

Paul, E.L., & White, K.M. (1990). The Development of Intimate Relationships in Late Adolescence. Adolescence, 25(98), pp. 375-400.

Paxton, S.J., Schutz, H.K., Wertheim, E.H., & Muir, S.L. (1999). Friendship Clique and Peer Influences on Body Image Concerns, Dietary Restraint, Extreme Weight-Loss Behaviors, and Binge Eating in Adolescent Girls. Journal of Abnormal Psychology, 108(2), pp. 255-266.

Pulerwitz, J., & Barker, G. (2008). Measuring Attitudes toward Gender Norms among Young Men in Brazil: Development and Psychometric Evaluation of the GEM Scale. Men and Masculinities, 10(3), pp. 322-338.

Ragsdale, K., Bersamin, M.M., Schwartz, S.J., Zamboanga, B.L., Kerrick, M.R., & Grube, J.W. (2014). Development of Sexual Expectancies among Adolescents: Contributions by Parents, Peers and the Media. Journal of Sex Research, 51(5), pp. 551-560.

Reitz, A.K., Zimmermann, J., Hutteman, R., Specht, J., & Neyer, F.J. (2014). How Peers Make a Difference: The Role of Peer Groups and Peer Relationships in Personality Development. European Journal of Personality, 28, pp. 279-288.

Risner, D.S. (2004). Dance, Sexuality, and Education Today: Observations for Dance Educators. Journal of Dance Education, 4(1), pp. 5-9.

Rose, A.J., & Smith, R.L. (2009). Sex Differences in Peer Relationships. In K.H. Rubin, W.M. Bukowski, & B. Laursen (Reds.), Handbook of Peer Interactions, Relationships, and Groups (pp. 379-393). New York: the Guilford Press.

Rozema, H.J. (1986). Defensive Communication Climate as a Barrier to Sex Education in the Home. Family Relations, 35(4), pp. 531-537.

Sanchez, D.T., Fetterolf, J.C., & Rudman, L.A. (2012). Eroticizing Inequality in the United States: The Consequences and Determinants of Traditional Gender Role Adherence in Intimate Relationships. Journal of Sex Research, 49(2-3), pp. 168-183.

Sharabany, R., Gershoni, R., & Hofman, J.E. (1981). Girlfriend, Boyfriend: Age and Sex Differences in Intimate Friendship. Developmental Psychology, 17(6), pp. 800-808.

Siibak, A. (2010). Constructing masculinity on a social networking site: The case-study of visual self-presentations of young men on the profile images of SNS Rate. Young, 18(4), pp. 403-425.

Starr, C.R., & Ferguson, G.M. (2012). Sexy Dolls, Sexy Grade-Schoolers? Media, & Maternal Influences on Young Girls’ Self-Sexualization. Sex Roles, 67, pp. 463-476.

Steinberg, L., & Monahan, K.c. (2007). Age Differences in Resistance to Peer Influence. Developmental Psychology, 43(6), pp. 1531-1543.

Steinberg, L., & Monahan, K.C. (2010). Adolescents’ Exposure to Sexy Media Does Not Hasten the Initiation of Sexual Intercourse. Developmental Psychology, 47(2), pp. 562-576.

Strahan, E.J., Lafrance, A., Wilson, A., Ethier, N., Spencer, S.J., & Zanna, M.P. (2008). Victoria’s Dirty Secret: How Sociocultural Norms Influence Adolescent Girls and Women. Personality and Social Psychology Bulletin, 34, pp. 288-301.

Sumter, S.R., Bokhorst, C.L., Steinberg, L., & Westenberg, P.M. (2009). The developmental pattern of resistance to peer influence in adolescence: Will the teenager ever be able to resist? Journal of Adolescence, 32, pp. 1009-1021.

Sutton, M.J., Brown, J.D., Wilson, K.M., & Klein, J.D. (2002). Shaking the Tree of Knowledge for Forbidden Fruit: Where Adolescents Learn About Sexuality and Contraception. In J.D. Brown, J.R. Steele, & K. Walsh-Childers (Reds.), Sexual Teens, Sexual Media. Investigating Media’s Influence on Adolescent Sexuality (pp. 25-55). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

Taylor, L.D. (2005). All for Him: Articles About Sex in American Lad Magazines. Sex Roles, 52(3/4), pp. 153-163.

Thompson, J.K., van den Berg, P., Roehrig, M., Guarda, A.S., & Heinberg, L.J. (2003). The Sociocultural Attitudes Towards Appearance Scale-3 (SATAQ-3): Development and Validation. International Journal of Eating Disorders, 35(3), pp. 293-304.

Thompson, K. (2010). Because looks can be deceiving: media alarm and the sexualisation of childhood – do we know what we mean? Journal of Gender Studies, 19(4), pp. 395-400.

Tiggemann, M., Polivy, J., & Hargreaves, D. (2009). The processing of thin ideals in fashion magazines: a source of social comparison or fantasy? Journal of Social and Clinical Psychology, 28(1), pp. 73-93.

Timmerman, G. (2005). A Comparison between girls’ and boys’ experiences of unwanted sexual behavior in secondary schools. Educational Research, 47(3), pp. 293-306.

Tourangeau, R., & Yan, T. (2007). Sensitive Questions in Surveys. Psychological Bulletin, 133(5), pp. 859-883.

Upadhyay, U.D., & Hindin, M.J. (2006). Do Perceptions of Friends’ Behaviors Affect Age at First Sex? Evidence from Cebu, Philippines. Journal of Adolescent Health, 39, pp. 570-577.

Valkenburg, P.M., & Peter, J. (2013). The Differential Susceptibility to Media Effects Model. Journal of Communication, 63, pp. 221-243.

Vandenbosch, L., & Eggermont, S. (2012). Understanding Sexual Objectification: A Comprehensive Approach Toward Media Exposure and Girls’ Internalization of Beauty Ideals, Self-Objectification, and Body Surveillance. Journal of Communication, 62, pp. 869-887.

Vandenbosch, L., & Eggermont, S. (2013). Sexualization of Adolescent Boys : Media Exposure and Boys’ Internalization of Appearance Ideals, Self-Objectification, and Body Surveillance. Men and Masculinities, 16(3), pp. 283-306.

Vandenbosch, L., & Eggermont, S. (2014). The role of television in adolescents’ sexual attitudes: Exploring the explanatory value of the three-step self-objectification process. Poetics, 45, pp. 19-35.

Want, S.C. (2014). Three Questions Regarding the Ecological Validity of Experimental Research on the Impact of Viewing Thin-Ideal Media Images. Basic and Applied Social Psychology, 36, pp. 27-34.

Ward, L.M. (1995). Talking About Sex: Common Themes About Sexuality in the Prime-Time Television Programs Children and Adolescents View Most. Journal of Youth and Adolescence, 24(5), pp. 595-615.

Ward, L.M., & Friedman, K. (2006). Using TV as a Guide: Associations Between Television Viewing and Adolescents’ Sexual Attitudes and Behavior. Journal of Research on Adolescence, 16(1), pp. 133-156.

Ward, L.M., Gorvine, B., & Cytron, A. (2002). Would That Really Happen? Adolescents’ Perceptions of Sexual Relationships According to Prime-Time Television. In J.D. Brown, J.R. Steele, & K. Walsh-Childers (Reds.), Sexual Teens, Sexual Media. Investigating Media’s Influence on Adolescent Sexuality (pp. 95-123). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

Whitaker, D.J., & Miller, K.S. (2000). Parent-Adolescent Discussions about Sex and Condoms: Impact on Peer Influence of Sexual Risk Behavior. Journal of Adolescent Research, 15(2), pp. 251-273.

Wilson, E.K., Dalberth, B.T., Koo, H.P., & Gard, J. (2010). Parents’ Perspectives on Talking to Preteenage Children About Sex. Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 42(1), pp. 56-63.

Young, M.A., & Vazsonyi, A.T. (2011). Parents, Peers, and Risky Sexual Behaviors in Rural African American Adolescents. The Journal of Genetic Psychology, 172(1), pp. 84-93.

Zimmer-Gembeck, M. (2002). The Development of Romantic Relationships and Adaptations in the System of Peer Relationships. Journal of Adolescent Health, 31, pp. 216-225.

Zimmer-Gembeck, M.J., Siebenbruner, J., & Collins, W.A. (2004). A Prospective Study of Intraindividual and Peer Influences on Adolescents’ Heterosexual Romantic and Sexual Behavior. Archives of Sexual Behavior, 33(4), pp. 381-394.

Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2015